ศฺรีมทฺ ภควทฺ คีตา
Bhagavad Gita in Thai script
วิษยสูจี
อะธฺยาย ๑    อะรฺชุนวิษาทยโค
อะธฺยาย ๒    สาํขฺยยโค
อะธฺยาย ๓    กรฺมยโค
อะธฺยาย ๔    ชฺญานกรฺมสํนฺยาสยโค
อะธฺยาย ๕    กรฺมสํนฺยาสยโค
อะธฺยาย ๖    อาตฺมสํยมยโค
อะธฺยาย ๗    ชฺญานวิชฺญานยโค
อะธฺยาย ๘    อะกฺษรพฺรหฺมยโค
อะธฺยาย ๙    ราชวิทฺยาราชคุหฺยยโค
อะธฺยาย ๑๐    วิภูติยโค
อะธฺยาย ๑๑    วิศฺวรูปทรฺศนยโค
อะธฺยาย ๑๒    ภกฺติยโค
อะธฺยาย ๑๓    กฺษเตฺรกฺษเตฺรชฺญวิภาคยโค
อะธฺยาย ๑๔    คุณตฺรยวิภาคยโค
อะธฺยาย ๑๕    ปุรุษโตฺตมยโค
อะธฺยาย ๑๖    ทายวาสุรสํปทฺวิภาคยโค
อะธฺยาย ๑๗    ศฺรทฺธาตฺรยวิภาคยโค
อะธฺยาย ๑๘    มโกฺษสํนฺยาสยโค
ปฺรถมโธฺยาย
<-- Line 28 format error--> <-- Line 31 format error--> <-- Line 33 format error--> <-- Line 35 format error--> <-- Line 37 format error--> <-- Line 39 format error--> <-- Line 41 format error--> <-- Line 43 format error--> <-- Line 45 format error--> <-- Line 47 format error--> <-- Line 49 format error--> <-- Line 51 format error--> <-- Line 53 format error--> <-- Line 55 format error--> <-- Line 57 format error--> <-- Line 59 format error--> <-- Line 61 format error--> <-- Line 63 format error--> <-- Line 65 format error--> <-- Line 67 format error--> <-- Line 69 format error--> <-- Line 72 format error--> <-- Line 74 format error--> <-- Line 77 format error--> <-- Line 79 format error--> <-- Line 81 format error--> <-- Line 83 format error--> <-- Line 85 format error--> <-- Line 88 format error--> <-- Line 90 format error--> <-- Line 92 format error--> <-- Line 94 format error--> <-- Line 96 format error--> <-- Line 98 format error--> <-- Line 100 format error--> <-- Line 102 format error--> <-- Line 104 format error--> <-- Line 106 format error--> <-- Line 108 format error--> <-- Line 110 format error--> <-- Line 112 format error--> <-- Line 114 format error--> <-- Line 116 format error--> <-- Line 118 format error--> <-- Line 120 format error--> <-- Line 122 format error--> <-- Line 125 format error-->
ธฤตราษฺฏฺร อุวาจ
มามกา ปาณฺฑวาศฺจายว กิมกุรฺวต สํชย
สํชย อุวาจ
อาจารฺยมุปสํคมฺย ราชา วจนมพฺรวีตฺ
วฺยูฒาํ ทฺรุปทปุตฺรเณ ตว ศิษฺยเณ ธีมตา
ยุยุธานโ วิราฏศฺจ ทฺรุปทศฺจ มหารถ
ปุรุชิตฺกุนฺติภโชศฺจ ศายพฺยศฺจ นรปุํคว
สาวภทฺรโ ทฺราวปทเยาศฺจ สรฺว อเว มหารถา
นายกา มม สายนฺยสฺย สํชฺญารฺถํ ตานฺพฺรวีมิ ตเ
อะศฺวตฺถามา วิกรฺณศฺจ สาวมทตฺติสฺตถายว จ
นานาศสฺตฺรปฺรหรณา สรฺวเ ยุทฺธวิศารทา
ปรฺยาปฺตํ ตฺวิทมเตเษาํ พลํ ภีมาภิรกฺษิตมฺ๑๐
ภีษฺมมเวาภิรกฺษนฺตุ ภวนฺต สรฺว อเว หิ๑๑
สิํหนาทํ วินทฺยโจฺจาย ศงฺขํ ทธฺมาว ปฺรตาปวานฺ๑๒
สหสายวาภฺยหนฺยนฺต ส ศพฺทสฺตุมุลโภวตฺ๑๓
มาธว ปาณฺฑวศฺจายว ทิวฺยาว ศงฺขาว ปฺรทฆฺมตุ๑๔
ปาวณฺฑฺรํ ทธฺมาว มหาศงฺขํ ภีมกรฺมา วฤกโทร๑๕
นกุล สหทเวศฺจ สุฆโษมณิปุษฺปกาว๑๖
ธฤษฺฏทฺยุมฺนโ วิราฏศฺจ สาตฺยกิศฺจาปราชิต๑๗
สาวภทฺรศฺจ มหาพาหุ ศงฺขานฺทธฺมุ ปฤถกฺปฤถกฺ๑๘
นภศฺจ ปฤถิวีํ จายว ตุมุลโ วฺยนุนาทยนฺ๑๙
ปฺรวฤตฺตเ ศสฺตฺรสํปาตเ ธนุรุทฺยมฺย ปาณฺฑว๒๐
อะรฺชุน อุวาจ
สเนยโรุภยโรฺมธฺยเ รถํ สฺถาปย มเจฺยุต๒๑
กายรฺมยา สห ยโทฺธวฺยมสฺมินฺรณสมุทฺยมเ๒๒
ธารฺตราษฺฏฺรสฺย ทุรฺพุทฺธเรฺยุทฺธเ ปฺริยจิกีรฺษว๒๓
สํชย อุวาจ
สเนยโรุภยโรฺมธฺยเ สฺถาปยิตฺวา รถโตฺตมมฺ๒๔
อุวาจ ปารฺถ ปศฺยายตานฺสมวเตานฺกุรูนิติ๒๕
อาจารฺยานฺมาตุลานฺภฺราตฤๅนฺปุตฺรานฺปาวตฺรานฺสขีํสฺตถา๒๖
ตานฺสมีกฺษฺย ส กาวนฺตเย สรฺวานฺพนฺธูนวสฺถิตานฺ๒๗
อะรฺชุน อุวาจ
ทฤษฺฏฺวเมํ สฺวชนํ กฤษฺณ ยุยุตฺสุํ สมุปสฺถิตมฺ๒๘
วเปถุศฺจ ศรีรเ มเ รโมหรฺษศฺจ ชายตเ๒๙
น จ ศกฺนโมฺยวสฺถาตุํ ภฺรมตีว จ มเ มน๓๐
น จ ศฺรเยโนุปศฺยามิ หตฺวา สฺวชนมาหวเ๓๑
กิํ นโ ราชฺยเน คโวินฺท กิํ ภโคายรฺชีวิตเน วา๓๒
ต อิมเวสฺถิตา ยุทฺธเ ปฺราณาํสฺตฺยกฺตฺวา ธนานิ จ๓๓
มาตุลา ศฺวศุรา ปาวตฺรา ศฺยาลา สํพนฺธินสฺตถา๓๔
อะปิ ตฺรายลโกฺยราชฺยสฺย หเตโ กิํ นุ มหีกฤตเ๓๕
ปาปมเวาศฺรยเทสฺมานฺหตฺวายตานาตตายิน๓๖
สฺวชนํ หิ กถํ หตฺวา สุขิน สฺยาม มาธว๓๗
กุลกฺษยกฤตํ ทโษํ มิตฺรทฺรโหเ จ ปาตกมฺ๓๘
กุลกฺษยกฤตํ ทโษํ ปฺรปศฺยทฺภิรฺชนารฺทน๓๙
ธรฺมเ นษฺฏเ กุลํ กฤตฺสฺนมธรฺมโภิภวตฺยุต๔๐
สฺตฺรีษุ ทุษฺฏาสุ วารฺษฺณเย ชายตเ วรฺณสํกร๔๑
ปตนฺติ ปิตรโ หฺยเษาํ ลุปฺตปิณฺฑโทกกฺริยา๔๒
อุตฺสาทฺยนฺตเ ชาติธรฺมา กุลธรฺมาศฺจ ศาศฺวตา๔๓
นรกเนิยตํ วาสโ ภวตีตฺยนุศุศฺรุม๔๔
ยทฺราชฺยสุขลโภเน หนฺตุํ สฺวชนมุทฺยตา๔๕
ธารฺตราษฺฏฺรา รณเ หนฺยุสฺตนฺมเ กฺษเมตรํ ภวเตฺ๔๖
สํชย อุวาจ
วิสฤชฺย สศรํ จาปํ ศโกสํวิคฺนมานส๔๗
 

อโํ ตตฺสทิติ ศฺรีมทฺภควทฺคีตาสูปนิษตฺสุ พฺรหฺมวิทฺยายาํ ยโคศาสฺตฺรเ ศฺรีกฤษฺณารฺชุนสํวาทเ อะรฺชุนวิษาทยโคโ นาม ปฺรถมโธฺยาย ๑

ทฺวิตียโธฺยาย
<-- Line 135 format error--> <-- Line 138 format error--> <-- Line 140 format error--> <-- Line 143 format error--> <-- Line 145 format error--> <-- Line 147 format error--> <-- Line 149 format error--> <-- Line 151 format error--> <-- Line 154 format error--> <-- Line 156 format error--> <-- Line 159 format error--> <-- Line 161 format error--> <-- Line 163 format error--> <-- Line 165 format error--> <-- Line 167 format error--> <-- Line 169 format error--> <-- Line 171 format error--> <-- Line 173 format error--> <-- Line 175 format error--> <-- Line 177 format error--> <-- Line 179 format error--> <-- Line 181 format error--> <-- Line 183 format error--> <-- Line 185 format error--> <-- Line 187 format error--> <-- Line 189 format error--> <-- Line 191 format error--> <-- Line 193 format error--> <-- Line 195 format error--> <-- Line 197 format error--> <-- Line 199 format error--> <-- Line 201 format error--> <-- Line 203 format error--> <-- Line 205 format error--> <-- Line 207 format error--> <-- Line 209 format error--> <-- Line 211 format error--> <-- Line 213 format error--> <-- Line 215 format error--> <-- Line 217 format error--> <-- Line 219 format error--> <-- Line 221 format error--> <-- Line 223 format error--> <-- Line 225 format error--> <-- Line 227 format error--> <-- Line 229 format error--> <-- Line 231 format error--> <-- Line 233 format error--> <-- Line 235 format error--> <-- Line 237 format error--> <-- Line 239 format error--> <-- Line 241 format error--> <-- Line 243 format error--> <-- Line 246 format error--> <-- Line 249 format error--> <-- Line 251 format error--> <-- Line 253 format error--> <-- Line 255 format error--> <-- Line 257 format error--> <-- Line 259 format error--> <-- Line 261 format error--> <-- Line 263 format error--> <-- Line 265 format error--> <-- Line 267 format error--> <-- Line 269 format error--> <-- Line 271 format error--> <-- Line 273 format error--> <-- Line 275 format error--> <-- Line 277 format error--> <-- Line 279 format error--> <-- Line 281 format error--> <-- Line 283 format error-->
สํชย อุวาจ
วิษีทนฺตมิทํ วากฺยมุวาจ มธุสูทน
ศฺรีภควานุวาจ
อะนารฺยชุษฺฏมสฺวรฺคฺยมกีรฺติกรมรฺชุน
กฺษุทฺรํ หฤทยทาวรฺพลฺยํ ตฺยกฺตฺวโตฺติษฺฐ ปรํตป
อะรฺชุน อุวาจ
อิษุภิ ปฺรติยโตฺสฺยามิ ปูชารฺหาวริสูทน
หตฺวารฺถกามาํสฺตุ คุรุนิหายว ภุญฺชีย ภโคานฺรุธิรปฺรทิคฺธานฺ
ยานเว หตฺวา น ชิชีวิษามสฺตเวสฺถิตา ปฺรมุขเ ธารฺตราษฺฏฺรา
ยจฺฉฺรเย สฺยานฺนิศฺจิตํ พฺรูหิ ตนฺมเ ศิษฺยสฺตเหํ ศาธิ มาํ ตฺวาํ ปฺรปนฺนมฺ
อะวาปฺย ภูมาวสปตฺนมฤทฺธํ ราชฺยํ สุราณามปิ จาธิปตฺยมฺ
สํชย อุวาจ
น ยโตฺสฺย อิติ คโวินฺทมุกฺตฺวา ตูษฺณีํ พภูว ห
สเนยโรุภยโรฺมธฺยเ วิษีทนฺตมิทํ วจ๑๐
ศฺรีภควานุวาจ
คตาสูนคตาสูํศฺจ นานุศโจนฺติ ปณฺฑิตา๑๑
น จายว น ภวิษฺยาม สรฺวเ วยมต ปรมฺ๑๒
ตถา ทเหานฺตรปฺราปฺติรฺธีรสฺตตฺร น มุหฺยติ๑๓
อาคมาปายินโนิตฺยาสฺตาํสฺติติกฺษสฺว ภารต๑๔
สมทุขสุขํ ธีรํ สโมฤตตฺวาย กลฺปตเ๑๕
อุภยโรปิ ทฤษฺฏโนฺตสฺตฺวนยโสฺตตฺตฺวทรฺศิภิ๑๖
วินาศมวฺยยสฺยาสฺย น กศฺจิตฺกรฺตุมรฺหติ๑๗
อะนาศินโปฺรมเยสฺย ตสฺมาทฺยุธฺยสฺว ภารต๑๘
อุภาว ตาว น วิชานีตโ นายํ หนฺติ น หนฺยตเ๑๙
อะชโ นิตฺย ศาศฺวตโยํ ปุราณโ น หนฺยตเ หนฺยมานเ ศรีรเ๒๐
อะถํ ส ปุรุษ ปารฺถ กํ ฆาตยติ หนฺติ กมฺ๒๑
ตถา ศรีราณิ วิหาย ชีรฺณานฺยนฺยานิ สํยาติ นวานิ ทเหี๒๒
น จายนํ กฺลเทยนฺตฺยาปโ น ศโษยติ มารุต๒๓
นิตฺย สรฺวคต สฺถาณุรจลโยํ สนาตน๒๔
ตสฺมาทเวํ วิทิตฺวายนํ นานุศโจิตุมรฺหสิ๒๕
ตถาปิ ตฺวํ มหาพาหโ นายวํ ศโจิตุมรฺหสิ๒๖
ตสฺมาทปริหารฺยเรฺถเ น ตฺวํ ศโจิตุมรฺหสิ๒๗
อะวฺยกฺตนิธนานฺยเว ตตฺร กา ปริทเวนา๒๘
อาศฺจรฺยวจฺจายนมนฺย ศฤณโติ ศฺรุตฺวาปฺยเนํ วเท น จายว กศฺจิตฺ๒๙
ตสฺมาตฺสรฺวาณิ ภูตานิ น ตฺวํ ศโจิตุมรฺหสิ๓๐
ธรฺมฺยาทฺธิ ยุทฺธาจฺฉฺรเยโนฺยตฺกฺษตฺริยสฺย น วิทฺยตเ๓๑
สุขิน กฺษตฺริยา ปารฺถ ลภนฺตเ ยุทฺธมีทฤศมฺ๓๒
ตต สฺวธรฺมํ กีรฺติํ จ หิตฺวา ปาปมวาปฺสฺยสิ๓๓
สํภาวิตสฺย จากีรฺติรฺมรณาทติริจฺยตเ๓๔
ยเษาํ จ ตฺวํ พหุมตโ ภูตฺวา ยาสฺยสิ ลาฆวมฺ๓๕
นินฺทนฺตสฺตว สามรฺถฺยํ ตตโ ทุขตรํ นุ กิมฺ๓๖
ตสฺมาทุตฺติษฺฐ กาวนฺตเย ยุทฺธาย กฤตนิศฺจย๓๗
ตตโ ยุทฺธาย ยุชฺยสฺว นายวํ ปาปมวาปฺสฺยสิ๓๘
พุทฺธฺยา ยุกฺตโ ยยา ปารฺถ กรฺมพนฺธํ ปฺรหาสฺยสิ๓๙
สฺวลฺปมปฺยสฺย ธรฺมสฺย ตฺรายตเ มหตโ ภยาตฺ๔๐
พหุศาขา หฺยนนฺตาศฺจ พุทฺธยโวฺยวสายินามฺ๔๑
วเทวาทรตา ปารฺถ นานฺยทสฺตีติ วาทิน๔๒
กฺริยาวิศเษพหุลาํ ภโคายศฺวรฺยคติํ ปฺรติ๔๓
วฺยวสายาตฺมิกา พุทฺธิ สมาธาว น วิธียตเ๔๔
นิรฺทฺวนฺทฺวโ นิตฺยสตฺตฺวสฺถโ นิรฺยโคกฺษเม อาตฺมวานฺ๔๕
ตาวานฺสรฺวเษุ วเทเษุ พฺราหฺมณสฺย วิชานต๔๖
มา กรฺมผลหเตุรฺภูรฺมา ตเ สงฺคโสฺตฺวกรฺมณิ๔๗
สิทฺธฺยสิทฺธฺยโ สมโ ภูตฺวา สมตฺวํ ยโค อุจฺยตเ๔๘
พุทฺธาว ศรณมนฺวิจฺฉ กฤปณา ผลหเตว๔๙
ตสฺมาทฺยโคาย ยุชฺยสฺว ยโค กรฺมสุ กาวศลมฺ๕๐
ชนฺมพนฺธวินิรฺมุกฺตา ปทํ คจฺฉนฺตฺยนามยมฺ๕๑
ตทา คนฺตาสิ นิรฺวเทํ ศฺรโตวฺยสฺย ศฺรุตสฺย จ๕๒
สมาธาวจลา พุทฺธิสฺตทา ยโคมวาปฺสฺยสิ๕๓
อะรฺชุน อุวาจ
สฺถิตธี กิํ ปฺรภาษเต กิมาสีต วฺรชเต กิมฺ๕๔
ศฺรีภควานุวาจ
อาตฺมนฺยเวาตฺมนา ตุษฺฏ สฺถิตปฺรชฺญสฺตทโจฺยตเ๕๕
วีตราคภยกฺรโธ สฺถิตธีรฺมุนิรุจฺยตเ๕๖
นาภินนฺทติ น ทฺวเษฺฏิ ตสฺย ปฺรชฺญา ปฺรติษฺฐิตา๕๗
อินฺทฺริยาณีนฺทฺริยารฺถเภฺยสฺตสฺย ปฺรชฺญา ปฺรติษฺฐิตา๕๘
รสวรฺชํ รสโปฺยสฺย ปรํ ทฤษฺฏฺวา นิวรฺตตเ๕๙
อินฺทฺริยาณิ ปฺรมาถีนิ หรนฺติ ปฺรสภํ มน๖๐
วศเ หิ ยสฺยเนฺทฺริยาณิ ตสฺย ปฺรชฺญา ปฺรติษฺฐิตา๖๑
สงฺคาตฺสํชายตเ กาม กามาตฺกฺรโธโภิชายตเ๖๒
สฺมฤติภฺรํศาทฺพุทฺธินาศโ พุทฺธินาศาตฺปฺรณศฺยติ๖๓
อาตฺมวศฺยายรฺวิธเยาตฺมา ปฺรสาทมธิคจฺฉติ๖๔
ปฺรสนฺนจเตสโ หฺยาศุ พุทฺธิ ปรฺยวติษฺฐตเ๖๕
น จาภาวยต ศานฺติรศานฺตสฺย กุต สุขมฺ๖๖
ตทสฺย หรติ ปฺรชฺญาํ วายุรฺนาวมิวามฺภสิ๖๗
อินฺทฺริยาณีนฺทฺริยารฺถเภฺยสฺตสฺย ปฺรชฺญา ปฺรติษฺฐิตา๖๘
ยสฺยาํ ชาคฺรติ ภูตานิ สา นิศา ปศฺยตโ มุนเ๖๙
ตทฺวตฺกามา ยํ ปฺรวิศนฺติ สรฺวเ ส ศานฺติมาปฺนโติ น กามกามี๗๐
นิรฺมมโ นิรหํการ ส ศานฺติมธิคจฺฉติ๗๑
สฺถิตฺวาสฺยามนฺตกาลเปิ พฺรหฺมนิรฺวาณมฤจฺฉติ๗๒
 

อโํ ตตฺสทิติ ศฺรีมทฺภควทฺคีตาสูปนิษตฺสุ พฺรหฺมวิทฺยายาํ ยโคศาสฺตฺรเ ศฺรีกฤษฺณารฺชุนสํวาทเ สาํขฺยยโคโ นาม ทฺวิตียโธฺยาย ๒

ตฤตียโธฺยาย
<-- Line 293 format error--> <-- Line 295 format error--> <-- Line 298 format error--> <-- Line 300 format error--> <-- Line 302 format error--> <-- Line 304 format error--> <-- Line 306 format error--> <-- Line 308 format error--> <-- Line 310 format error--> <-- Line 312 format error--> <-- Line 314 format error--> <-- Line 316 format error--> <-- Line 318 format error--> <-- Line 320 format error--> <-- Line 322 format error--> <-- Line 324 format error--> <-- Line 326 format error--> <-- Line 328 format error--> <-- Line 330 format error--> <-- Line 332 format error--> <-- Line 334 format error--> <-- Line 336 format error--> <-- Line 338 format error--> <-- Line 340 format error--> <-- Line 342 format error--> <-- Line 344 format error--> <-- Line 346 format error--> <-- Line 348 format error--> <-- Line 350 format error--> <-- Line 352 format error--> <-- Line 354 format error--> <-- Line 356 format error--> <-- Line 358 format error--> <-- Line 360 format error--> <-- Line 362 format error--> <-- Line 365 format error--> <-- Line 368 format error--> <-- Line 370 format error--> <-- Line 372 format error--> <-- Line 374 format error--> <-- Line 376 format error--> <-- Line 378 format error--> <-- Line 380 format error-->
อะรฺชุน อุวาจ
ตตฺกิํ กรฺมณิ ฆโรเ มาํ นิยโชยสิ กเศว
ตทเกํ วท นิศฺจิตฺย ยเน ศฺรเยโหมาปฺนุยามฺ
ศฺรีภควานุวาจ
ชฺญานยโคเน สาํขฺยานาํ กรฺมยโคเน ยโคินามฺ
น จ สํนฺยสนาทเว สิทฺธิํ สมธิคจฺฉติ
การฺยตเ หฺยวศ กรฺม สรฺว ปฺรกฤติชายรฺคุณาย
อินฺทฺริยารฺถานฺวิมูฒาตฺมา มิถฺยาจาร ส อุจฺยตเ
กรฺมเนฺทฺริยาย กรฺมยโคมสกฺต ส วิศิษฺยตเ
ศรีรยาตฺราปิ จ ตเ น ปฺรสิทฺธฺยเทกรฺมณ
ตทรฺถํ กรฺม กาวนฺตเย มุกฺตสงฺค สมาจร
อะนเน ปฺรสวิษฺยธฺวมเษ วโสฺตฺวิษฺฏกามธุกฺ๑๐
ปรสฺปรํ ภาวยนฺต ศฺรเย ปรมวาปฺสฺยถ๑๑
ตายรฺทตฺตานปฺรทายายภฺยโ ยโ ภุงฺกฺตเ สฺตเน อเว ส๑๒
ภุญฺชตเ ตเ ตฺวฆํ ปาปา ยเ ปจนฺตฺยาตฺมการณาตฺ๑๓
ยชฺญาทฺภวติ ปรฺชนฺยโ ยชฺญ กรฺมสมุทฺภว๑๔
ตสฺมาตฺสรฺวคตํ พฺรหฺม นิตฺยํ ยชฺญเ ปฺรติษฺฐิตมฺ๑๕
อะฆายุรินฺทฺริยารามโ มโฆํ ปารฺถ ส ชีวติ๑๖
อาตฺมนฺยเว จ สํตุษฺฏสฺตสฺย การฺยํ น วิทฺยตเ๑๗
น จาสฺย สรฺวภูตเษุ กศฺจิทรฺถวฺยปาศฺรย๑๘
อะสกฺตโ หฺยาจรนฺกรฺม ปรมาปฺนโติ ปูรุษ๑๙
ลโกสํคฺรหมเวาปิ สํปศฺยนฺกรฺตุมรฺหสิ๒๐
ส ยตฺปฺรมาณํ กุรุตเ ลโกสฺตทนุวรฺตตเ๒๑
นานวาปฺตมวาปฺตวฺยํ วรฺต อเว จ กรฺมณิ๒๒
มม วรฺตฺมานุวรฺตนฺตเ มนุษฺยา ปารฺถ สรฺวศ๒๓
สํกรสฺย จ กรฺตา สฺยามุปหนฺยามิมา ปฺรชา๒๔
กุรฺยาทฺวิทฺวาํสฺตถาสกฺตศฺจิกีรฺษุรฺลโกสํคฺรหมฺ๒๕
ชโษยเตฺสรฺวกรฺมาณิ วิทฺวานฺยุกฺต สมาจรนฺ๒๖
อะหํการวิมูฒาตฺมา กรฺตาหมิติ มนฺยตเ๒๗
คุณา คุณเษุ วรฺตนฺต อิติ มตฺวา น สชฺชตเ๒๘
ตานกฤตฺสฺนวิทโ มนฺทานฺกฤตฺสฺนวินฺน วิจาลยเตฺ๒๙
นิราศีรฺนิรฺมมโ ภูตฺวา ยุธฺยสฺว วิคตชฺวร๓๐
ศฺรทฺธาวนฺตโนสูยนฺตโ มุจฺยนฺตเ ตเปิ กรฺมภิ๓๑
สรฺวชฺญานวิมูฒาํสฺตานฺวิทฺธิ นษฺฏานจเตส๓๒
ปฺรกฤติํ ยานฺติ ภูตานิ นิคฺรห กิํ กริษฺยติ๓๓
ตยโรฺน วศมาคจฺฉเตฺตาว หฺยสฺย ปริปนฺถินาว๓๔
สฺวธรฺมเ นิธนํ ศฺรเย ปรธรฺมโ ภยาวห๓๕
อะรฺชุน อุวาจ
อะนิจฺฉนฺนปิ วารฺษฺณเย พลาทิว นิยโชิต๓๖
ศฺรีภควานุวาจ
มหาศนโ มหาปาปฺมา วิทฺธฺยเนมิห วายริณมฺ๓๗
ยถโลฺพเนาวฤตโ ครฺภสฺตถา ตเนเทมาวฤตมฺ๓๘
กามรูปเณ กาวนฺตเย ทุษฺปูรเณานลเน จ๓๙
อเตายรฺวิมโหยตฺยเษ ชฺญานมาวฤตฺย ทเหินมฺ๔๐
ปาปฺมานํ ปฺรชหิ หฺยเนํ ชฺญานวิชฺญานนาศนมฺ๔๑
มนสสฺตุ ปรา พุทฺธิรฺยโ พุทฺธเ ปรตสฺตุ ส๔๒
ชหิ ศตฺรุํ มหาพาหโ กามรูปํ ทุราสทมฺ๔๓
 

อโํ ตตฺสทิติ ศฺรีมทฺภควทฺคีตาสูปนิษตฺสุ พฺรหฺมวิทฺยายาํ ยโคศาสฺตฺรเ ศฺรีกฤษฺณารฺชุนสํวาทเ กรฺมยโคโ นาม ตฤตียโธฺยาย ๓

จตุรฺถโธฺยาย
<-- Line 390 format error--> <-- Line 392 format error--> <-- Line 394 format error--> <-- Line 397 format error--> <-- Line 400 format error--> <-- Line 402 format error--> <-- Line 404 format error--> <-- Line 406 format error--> <-- Line 408 format error--> <-- Line 410 format error--> <-- Line 412 format error--> <-- Line 414 format error--> <-- Line 416 format error--> <-- Line 418 format error--> <-- Line 420 format error--> <-- Line 422 format error--> <-- Line 424 format error--> <-- Line 426 format error--> <-- Line 428 format error--> <-- Line 430 format error--> <-- Line 432 format error--> <-- Line 434 format error--> <-- Line 436 format error--> <-- Line 438 format error--> <-- Line 440 format error--> <-- Line 442 format error--> <-- Line 444 format error--> <-- Line 446 format error--> <-- Line 448 format error--> <-- Line 450 format error--> <-- Line 452 format error--> <-- Line 454 format error--> <-- Line 456 format error--> <-- Line 458 format error--> <-- Line 460 format error--> <-- Line 462 format error--> <-- Line 464 format error--> <-- Line 466 format error--> <-- Line 468 format error--> <-- Line 470 format error--> <-- Line 472 format error--> <-- Line 474 format error-->
ศฺรีภควานุวาจ
วิวสฺวานฺมนวเ ปฺราห มนุริกฺษฺวากวเพฺรวีตฺ
ส กาลเนเห มหตา ยโคโ นษฺฏ ปรํตป
ภกฺตโสิ มเ สขา จเติ รหสฺยํ หฺยเตทุตฺตมมฺ
อะรฺชุน อุวาจ
กถมเตทฺวิชานียาํ ตฺวมาทาว ปฺรโกฺตวานิติ
ศฺรีภควานุวาจ
ตานฺยหํ วเท สรฺวาณิ น ตฺวํ วเตฺถ ปรํตป
ปฺรกฤติํ สฺวามธิษฺฐาย สํภวามฺยาตฺมมายยา
อะภฺยุตฺถานมธรฺมสฺย ตทาตฺมานํ สฤชามฺยหมฺ
ธรฺมสํสฺถาปนารฺถาย สํภวามิ ยุคเ ยุคเ
ตฺยกฺตฺวา ทเหํ ปุนรฺชนฺม นายติ มามเติ สโรฺชุน
พหวโ ชฺญานตปสา ปูตา มทฺภาวมาคตา๑๐
มม วรฺตฺมานุวรฺตนฺตเ มนุษฺยา ปารฺถ สรฺวศ๑๑
กฺษิปฺรํ หิ มานุษเ ลโกเ สิทฺธิรฺภวติ กรฺมชา๑๒
ตสฺย กรฺตารมปิ มาํ วิทฺธฺยกรฺตารมวฺยยมฺ๑๓
อิติ มาํ ยโภิชานาติ กรฺมภิรฺน ส พธฺยตเ๑๔
กุรุ กรฺมายว ตสฺมาตฺตฺวํ ปูรฺวาย ปูรฺวตรํ กฤตมฺ๑๕
ตตฺตเ กรฺม ปฺรวกฺษฺยามิ ยชฺชฺญาตฺวา มโกฺษฺยสเศุภาตฺ๑๖
อะกรฺมณศฺจ พโทฺธวฺยํ คหนา กรฺมณโ คติ๑๗
ส พุทฺธิมานฺมนุษฺยเษุ ส ยุกฺต กฤตฺสฺนกรฺมกฤตฺ๑๘
ชฺญานาคฺนิทคฺธกรฺมาณํ ตมาหุ ปณฺฑิตํ พุธา๑๙
กรฺมณฺยภิปฺรวฤตฺตโปิ นายว กิํจิตฺกรโติ ส๒๐
ศารีรํ กเวลํ กรฺม กุรฺวนฺนาปฺนโติ กิลฺพิษมฺ๒๑
สม สิทฺธาวสิทฺธาว จ กฤตฺวาปิ น นิพธฺยตเ๒๒
ยชฺญายาจรต กรฺม สมคฺรํ ปฺรวิลียตเ๒๓
พฺรหฺมายว ตเน คนฺตวฺยํ พฺรหฺมกรฺมสมาธินา๒๔
พฺรหฺมาคฺนาวปรเ ยชฺญํ ยชฺญเนายวโปชุหฺวติ๒๕
ศพฺทาทีนฺวิษยานนฺย อินฺทฺริยาคฺนิษุ ชุหฺวติ๒๖
อาตฺมสํยมยโคาคฺนาว ชุหฺวติ ชฺญานทีปิตเ๒๗
สฺวาธฺยายชฺญานยชฺญาศฺจ ยตย สํศิตวฺรตา๒๘
ปฺราณาปานคตี รุทฺธฺวา ปฺราณายามปรายณา๒๙
สรฺวเปฺยเตเ ยชฺญวิทโ ยชฺญกฺษปิตกลฺมษา๓๐
นายํ ลโกโสฺตฺยยชฺญสฺย กุตโนฺย กุรุสตฺตม๓๑
กรฺมชานฺวิทฺธิ ตานฺสรฺวานเวํ ชฺญาตฺวา วิมโกฺษฺยสเ๓๒
สรฺวํ กรฺมาขิลํ ปารฺถ ชฺญานเ ปริสมาปฺยตเ๓๓
อุปทเกฺษฺยนฺติ ตเ ชฺญานํ ชฺญานินสฺตตฺตฺวทรฺศิน๓๔
ยเน ภูตานฺยศเษเณ ทฺรกฺษฺยสฺยาตฺมนฺยถโ มยิ๓๕
สรฺวํ ชฺญานปฺลวเนายว วฤชินํ สํตริษฺยสิ๓๖
ชฺญานาคฺนิ สรฺวกรฺมาณิ ภสฺมสาตฺกุรุตเ ตถา๓๗
ตตฺสฺวยํ ยโคสํสิทฺธ กาลเนาตฺมนิ วินฺทติ๓๘
ชฺญานํ ลพฺธฺวา ปราํ ศานฺติมจิรเณาธิคจฺฉติ๓๙
นายํ ลโกโสฺติ น ปรโ น สุขํ สํศยาตฺมน๔๐
อาตฺมวนฺตํ น กรฺมาณิ นิพธฺนนฺติ ธนํชย๔๑
ฉิตฺตฺวายนํ สํศยํ ยโคมาติษฺฐโตฺติษฺฐ ภารต๔๒
 

อโํ ตตฺสทิติ ศฺรีมทฺภควทฺคีตาสูปนิษตฺสุ พฺรหฺมวิทฺยายาํ ยโคศาสฺตฺรเ ศฺรีกฤษฺณารฺชุนสํวาทเ ชฺญานกรฺมสํนฺยาสยโคโ นาม จตุรฺถโธฺยาย ๔

ปญฺจมโธฺยาย
<-- Line 484 format error--> <-- Line 487 format error--> <-- Line 489 format error--> <-- Line 491 format error--> <-- Line 493 format error--> <-- Line 495 format error--> <-- Line 497 format error--> <-- Line 499 format error--> <-- Line 501 format error--> <-- Line 503 format error--> <-- Line 505 format error--> <-- Line 507 format error--> <-- Line 509 format error--> <-- Line 511 format error--> <-- Line 513 format error--> <-- Line 515 format error--> <-- Line 517 format error--> <-- Line 519 format error--> <-- Line 521 format error--> <-- Line 523 format error--> <-- Line 525 format error--> <-- Line 527 format error--> <-- Line 529 format error--> <-- Line 531 format error--> <-- Line 533 format error--> <-- Line 535 format error--> <-- Line 537 format error--> <-- Line 539 format error--> <-- Line 541 format error-->
อะรฺชุน อุวาจ
ยจฺฉฺรเย อเตยโรเกํ ตนฺมเ พฺรูหิ สุนิศฺจิตมฺ
ศฺรีภควานุวาจ
ตยโสฺตุ กรฺมสํนฺยาสาตฺกรฺมยโคโ วิศิษฺยตเ
นิรฺทฺวนฺทฺวโ หิ มหาพาหโ สุขํ พนฺธาตฺปฺรมุจฺยตเ
อเกมปฺยาสฺถิต สมฺยคุภยโรฺวินฺทตเ ผลมฺ
อเกํ สาํขฺยํ จ ยโคํ จ ย ปศฺยติ ส ปศฺยติ
ยโคยุกฺตโ มุนิรฺพฺรหฺม นจิรเณาธิคจฺฉติ
สรฺวภูตาตฺมภูตาตฺมา กุรฺวนฺนปิ น ลิปฺยตเ
ปศฺยญฺศฤณฺวนฺสฺปฤศญฺชิฆฺรนฺนศฺนนฺคจฺฉนฺสฺวปญฺศฺวสนฺ
อินฺทฺริยาณีนฺทฺริยารฺถเษุ วรฺตนฺต อิติ ธารยนฺ
ลิปฺยตเ น ส ปาปเน ปทฺมปตฺรมิวามฺภสา๑๐
ยโคิน กรฺม กุรฺวนฺติ สงฺคํ ตฺยกฺตฺวาตฺมศุทฺธยเ๑๑
อะยุกฺต กามการเณ ผลเ สกฺตโ นิพธฺยตเ๑๒
นวทฺวารเ ปุรเ ทเหี นายว กุรฺวนฺน การยนฺ๑๓
น กรฺมผลสํยโคํ สฺวภาวสฺตุ ปฺรวรฺตตเ๑๔
อะชฺญานเนาวฤตํ ชฺญานํ ตเน มุหฺยนฺติ ชนฺตว๑๕
ตเษามาทิตฺยวชฺชฺญานํ ปฺรกาศยติ ตตฺปรมฺ๑๖
คจฺฉนฺตฺยปุนราวฤตฺติํ ชฺญานนิรฺธูตกลฺมษา๑๗
ศุนิ จายว ศฺวปากเ จ ปณฺฑิตา สมทรฺศิน๑๘
นิรฺทโษํ หิ สมํ พฺรหฺม ตสฺมาทฺพฺรหฺมณิ ตเ สฺถิตา๑๙
สฺถิรพุทฺธิรสํมูฒโ พฺรหฺมวิทฺพฺรหฺมณิ สฺถิต๒๐
ส พฺรหฺมยโคยุกฺตาตฺมา สุขมกฺษยมศฺนุตเ๒๑
อาทฺยนฺตวนฺต กาวนฺตเย น ตเษุ รมตเ พุธ๒๒
กามกฺรโธโทฺภวํ วเคํ ส ยุกฺต ส สุขี นร๒๓
ส ยโคี พฺรหฺมนิรฺวาณํ พฺรหฺมภูตโธิคจฺฉติ๒๔
ฉินฺนทฺวายธา ยตาตฺมาน สรฺวภูตหิตเ รตา๒๕
อะภิตโ พฺรหฺมนิรฺวาณํ วรฺตตเ วิทิตาตฺมนามฺ๒๖
ปฺราณาปานาว สมาว กฤตฺวา นาสาภฺยนฺตรจาริณาว๒๗
วิคตเจฺฉาภยกฺรโธโ ย สทา มุกฺต อเว ส๒๘
สุหฤทํ สรฺวภูตานาํ ชฺญาตฺวา มาํ ศานฺติมฤจฺฉติ๒๙
 

อโํ ตตฺสทิติ ศฺรีมทฺภควทฺคีตาสูปนิษตฺสุ พฺรหฺมวิทฺยายาํ ยโคศาสฺตฺรเ ศฺรีกฤษฺณารฺชุนสํวาทเ กรฺมสํนฺยาสยโคโ นาม ปญฺจมโธฺยาย ๕

ษษฺฐโธฺยาย
<-- Line 551 format error--> <-- Line 553 format error--> <-- Line 555 format error--> <-- Line 557 format error--> <-- Line 559 format error--> <-- Line 561 format error--> <-- Line 563 format error--> <-- Line 565 format error--> <-- Line 567 format error--> <-- Line 569 format error--> <-- Line 571 format error--> <-- Line 573 format error--> <-- Line 575 format error--> <-- Line 577 format error--> <-- Line 579 format error--> <-- Line 581 format error--> <-- Line 583 format error--> <-- Line 585 format error--> <-- Line 587 format error--> <-- Line 589 format error--> <-- Line 591 format error--> <-- Line 593 format error--> <-- Line 595 format error--> <-- Line 597 format error--> <-- Line 599 format error--> <-- Line 601 format error--> <-- Line 603 format error--> <-- Line 605 format error--> <-- Line 607 format error--> <-- Line 609 format error--> <-- Line 611 format error--> <-- Line 613 format error--> <-- Line 616 format error--> <-- Line 618 format error--> <-- Line 621 format error--> <-- Line 623 format error--> <-- Line 626 format error--> <-- Line 628 format error--> <-- Line 630 format error--> <-- Line 633 format error--> <-- Line 635 format error--> <-- Line 637 format error--> <-- Line 639 format error--> <-- Line 641 format error--> <-- Line 643 format error--> <-- Line 645 format error--> <-- Line 647 format error-->
ศฺรีภควานุวาจ
ส สํนฺยาสี จ ยโคี จ น นิรคฺนิรฺน จากฺริย
น หฺยสํนฺยสฺตสํกลฺปโ ยโคี ภวติ กศฺจน
ยโคารูฒสฺย ตสฺยายว ศม การณมุจฺยตเ
สรฺวสํกลฺปสํนฺยาสี ยโคารูฒสฺตทโจฺยตเ
อาตฺมายว หฺยาตฺมนโ พนฺธุราตฺมายว ริปุราตฺมน
อะนาตฺมนสฺตุ ศตฺรุตฺวเ วรฺตเตาตฺมายว ศตฺรุวตฺ
ศีตโษฺณสุขทุขเษุ ตถา มานาปมานยโ
ยุกฺต อิตฺยุจฺยตเ ยโคี สมลโษฺฏาศฺมกาญฺจน
สาธุษฺวปิ จ ปาปเษุ สมพุทฺธิรฺวิศิษฺยตเ
อเกากี ยตจิตฺตาตฺมา นิราศีรปริคฺรห๑๐
นาตฺยุจฺฉฺริตํ นาตินีจํ จายลาชินกุศโตฺตรมฺ๑๑
อุปวิศฺยาสนเ ยุญฺชฺยาทฺยโคมาตฺมวิศุทฺธยเ๑๒
สํปฺรเกฺษฺย นาสิกาคฺรํ สฺวํ ทิศศฺจานวลโกยนฺ๑๓
มน สํยมฺย มจฺจิตฺตโ ยุกฺต อาสีต มตฺปร๑๔
ศานฺติํ นิรฺวาณปรมาํ มตฺสํสฺถามธิคจฺฉติ๑๕
น จาติสฺวปฺนศีลสฺย ชาคฺรตโ นายว จารฺชุน๑๖
ยุกฺตสฺวปฺนาวพโธสฺย ยโคโ ภวติ ทุขหา๑๗
นิสฺปฤห สรฺวกามเภฺยโ ยุกฺต อิตฺยุจฺยตเ ตทา๑๘
ยโคินโ ยตจิตฺตสฺย ยุญฺชตโ ยโคมาตฺมน๑๙
ยตฺร จายวาตฺมนาตฺมานํ ปศฺยนฺนาตฺมนิ ตุษฺยติ๒๐
วเตฺติ ยตฺร น จายวายํ สฺถิตศฺจลติ ตตฺตฺวต๒๑
ยสฺมินฺสฺถิตโ น ทุขเน คุรุณาปิ วิจาลฺยตเ๒๒
ส นิศฺจยเน ยโกฺตวฺยโ ยโคโนิรฺวิณฺณจเตสา๒๓
มนสายวเนฺทฺริยคฺรามํ วินิยมฺย สมนฺตต๒๔
อาตฺมสํสฺถํ มน กฤตฺวา น กิํจิทปิ จินฺตยเตฺ๒๕
ตตสฺตตโ นิยมฺยายตทาตฺมนฺยเว วศํ นยเตฺ๒๖
อุปายติ ศานฺตรชสํ พฺรหฺมภูตมกลฺมษมฺ๒๗
สุขเน พฺรหฺมสํสฺปรฺศมตฺยนฺตํ สุขมศฺนุตเ๒๘
อีกฺษตเ ยโคยุกฺตาตฺมา สรฺวตฺร สมทรฺศน๒๙
ตสฺยาหํ น ปฺรณศฺยามิ ส จ มเ น ปฺรณศฺยติ๓๐
สรฺวถา วรฺตมานโปิ ส ยโคี มยิ วรฺตตเ๓๑
สุขํ วา ยทิ วา ทุขํ ส ยโคี ปรมโ มต๓๒
อะรฺชุน อุวาจ
อเตสฺยาหํ น ปศฺยามิ จญฺจลตฺวาตฺสฺถิติํ สฺถิรามฺ๓๓
ตสฺยาหํ นิคฺรหํ มนฺยเ วายโริว สุทุษฺกรมฺ๓๔
ศฺรีภควานุวาจ
อะภฺยาสเน ตุ กาวนฺตเย วายราคฺยเณ จ คฤหฺยตเ๓๕
วศฺยาตฺมนา ตุ ยตตา ศกฺยโวาปฺตุมุปายต๓๖
อะรฺชุน อุวาจ
อะปฺราปฺย ยโคสํสิทฺธิํ กาํ คติํ กฤษฺณ คจฺฉติ๓๗
อะปฺรติษฺฐโ มหาพาหโ วิมูฒโ พฺรหฺมณ ปถิ๓๘
ตฺวทนฺย สํศยสฺยาสฺย ฉเตฺตา น หฺยุปปทฺยตเ๓๙
ศฺรีภควานุวาจ
น หิ กลฺยาณกฤตฺกศฺจิทฺทุรฺคติํ ตาต คจฺฉติ๔๐
ศุจีนาํ ศฺรีมตาํ คเหเ ยโคภฺรษฺฏโภิชายตเ๔๑
อเตทฺธิ ทุรฺลภตรํ ลโกเ ชนฺม ยทีทฤศมฺ๔๒
ยตตเ จ ตตโ ภูย สํสิทฺธาว กุรุนนฺทน๔๓
ชิชฺญาสุรปิ ยโคสฺย ศพฺทพฺรหฺมาติวรฺตตเ๔๔
อะนเกชนฺมสํสิทฺธสฺตตโ ยาติ ปราํ คติมฺ๔๕
กรฺมิภฺยศฺจาธิกโ ยโคี ตสฺมาทฺยโคี ภวารฺชุน๔๖
ศฺรทฺธาวานฺภชตเ ยโ มาํ ส มเ ยุกฺตตมโ มต๔๗
 

อโํ ตตฺสทิติ ศฺรีมทฺภควทฺคีตาสูปนิษตฺสุ พฺรหฺมวิทฺยายาํ ยโคศาสฺตฺรเ ศฺรีกฤษฺณารฺชุนสํวาทเ อาตฺมสํยมยโคโ นาม ษษฺฐโธฺยาย ๖

สปฺตมโธฺยาย
<-- Line 657 format error--> <-- Line 659 format error--> <-- Line 661 format error--> <-- Line 663 format error--> <-- Line 665 format error--> <-- Line 667 format error--> <-- Line 669 format error--> <-- Line 671 format error--> <-- Line 673 format error--> <-- Line 675 format error--> <-- Line 677 format error--> <-- Line 679 format error--> <-- Line 681 format error--> <-- Line 683 format error--> <-- Line 685 format error--> <-- Line 687 format error--> <-- Line 689 format error--> <-- Line 691 format error--> <-- Line 693 format error--> <-- Line 695 format error--> <-- Line 697 format error--> <-- Line 699 format error--> <-- Line 701 format error--> <-- Line 703 format error--> <-- Line 705 format error--> <-- Line 707 format error--> <-- Line 709 format error--> <-- Line 711 format error--> <-- Line 713 format error--> <-- Line 715 format error-->
ศฺรีภควานุวาจ
อะสํศยํ สมคฺรํ มาํ ยถา ชฺญาสฺยสิ ตจฺฉฤณุ
ยชฺชฺญาตฺวา นเห ภูยโนฺยชฺชฺญาตวฺยมวศิษฺยตเ
ยตตามปิ สิทฺธานาํ กศฺจินฺมาํ วเตฺติ ตตฺตฺวต
อะหํการ อิตียํ มเ ภินฺนา ปฺรกฤติรษฺฏธา
ชีวภูตาํ มหาพาหโ ยยเทํ ธารฺยตเ ชคตฺ
อะหํ กฤตฺสฺนสฺย ชคต ปฺรภว ปฺรลยสฺตถา
มยิ สรฺวมิทํ ปฺรโตํ สูตฺรเ มณิคณา อิว
ปฺรณว สรฺววเทเษุ ศพฺท ขเ ปาวรุษํ นฤษุ
ชีวนํ สรฺวภูตเษุ ตปศฺจาสฺมิ ตปสฺวิษุ
พุทฺธิรฺพุทฺธิมตามสฺมิ ตเชสฺตเชสฺวินามหมฺ๑๐
ธรฺมาวิรุทฺธโ ภูตเษุ กามโสฺมิ ภรตรฺษภ๑๑
มตฺต อเวเติ ตานฺวิทฺธิ น ตฺวหํ ตเษุ ตเ มยิ๑๒
มโหิตํ นาภิชานาติ มามเภฺย ปรมวฺยยมฺ๑๓
มามเว ยเ ปฺรปทฺยนฺตเ มายามเตาํ ตรนฺติ ตเ๑๔
มายยาปหฤตชฺญานา อาสุรํ ภาวมาศฺริตา๑๕
อารฺตโ ชิชฺญาสุรรฺถารฺถี ชฺญานี จ ภรตรฺษภ๑๖
ปฺริยโ หิ ชฺญานินโตฺยรฺถมหํ ส จ มม ปฺริย๑๗
อาสฺถิต ส หิ ยุกฺตาตฺมา มามเวานุตฺตมาํ คติมฺ๑๘
วาสุทเว สรฺวมิติ ส มหาตฺมา สุทุรฺลภ๑๙
ตํ ตํ นิยมมาสฺถาย ปฺรกฤตฺยา นิยตา สฺวยา๒๐
ตสฺย ตสฺยาจลาํ ศฺรทฺธาํ ตามเว วิทธามฺยหมฺ๒๑
ลภตเ จ ตต กามานฺมยายว วิหิตานฺหิ ตานฺ๒๒
ทเวานฺทเวยชโ ยานฺติ มทฺภกฺตา ยานฺติ มามปิ๒๓
ปรํ ภาวมชานนฺตโ มมาวฺยยมนุตฺตมมฺ๒๔
มูฒโยํ นาภิชานาติ ลโกโ มามชมวฺยยมฺ๒๕
ภวิษฺยาณิ จ ภูตานิ มาํ ตุ วเท น กศฺจน๒๖
สรฺวภูตานิ สํมโหํ สรฺคเ ยานฺติ ปรํตป๒๗
ตเ ทฺวนฺทฺวมโหนิรฺมุกฺตา ภชนฺตเ มาํ ทฤฒวฺรตา๒๘
ตเ พฺรหฺม ตทฺวิทุ กฤตฺสฺนมธฺยาตฺมํ กรฺม จาขิลมฺ๒๙
ปฺรยาณกาลเปิ จ มาํ ตเ วิทุรฺยุกฺตจเตส๓๐
 

อโํ ตตฺสทิติ ศฺรีมทฺภควทฺคีตาสูปนิษตฺสุ พฺรหฺมวิทฺยายาํ ยโคศาสฺตฺรเ ศฺรีกฤษฺณารฺชุนสํวาทเ ชฺญานวิชฺญานยโคโ นาม สปฺตมโธฺยาย ๗

อะษฺฏมโธฺยาย
<-- Line 725 format error--> <-- Line 727 format error--> <-- Line 730 format error--> <-- Line 732 format error--> <-- Line 734 format error--> <-- Line 736 format error--> <-- Line 738 format error--> <-- Line 740 format error--> <-- Line 742 format error--> <-- Line 744 format error--> <-- Line 746 format error--> <-- Line 748 format error--> <-- Line 750 format error--> <-- Line 752 format error--> <-- Line 754 format error--> <-- Line 756 format error--> <-- Line 758 format error--> <-- Line 760 format error--> <-- Line 762 format error--> <-- Line 764 format error--> <-- Line 766 format error--> <-- Line 768 format error--> <-- Line 770 format error--> <-- Line 772 format error--> <-- Line 774 format error--> <-- Line 776 format error--> <-- Line 778 format error--> <-- Line 780 format error-->
อะรฺชุน อุวาจ
อะธิภูตํ จ กิํ ปฺรโกฺตมธิทายวํ กิมุจฺยตเ
ปฺรยาณกาลเ จ กถํ ชฺญเยโสิ นิยตาตฺมภิ
ศฺรีภควานุวาจ
ภูตภาวโทฺภวกรโ วิสรฺค กรฺมสํชฺญิต
อะธิยชฺญโหมเวาตฺร ทเหเ ทเหภฤตาํ วร
ย ปฺรยาติ ส มทฺภาวํ ยาติ นาสฺตฺยตฺร สํศย
ตํ ตมเวายติ กาวนฺตเย สทา ตทฺภาวภาวิต
มยฺยรฺปิตมนโพุทฺธิรฺมามเวายษฺยสฺยสํศยมฺ
ปรมํ ปุรุษํ ทิวฺยํ ยาติ ปารฺถานุจินฺตยนฺ
สรฺวสฺย ธาตารมจินฺตฺยรูปมาทิตฺยวรฺณํ ตมส ปรสฺตาตฺ
ภฺรุวโรฺมธฺยเ ปฺราณมาวเศฺย สมฺยกฺส ตํ ปรํ ปุรุษมุปายติ ทิวฺยมฺ๑๐
ยทิจฺฉนฺตโ พฺรหฺมจรฺยํ จรนฺติ ตตฺตเ ปทํ สํคฺรหเณ ปฺรวกฺษฺยเ๑๑
มูรฺธฺนฺยาธายาตฺมน ปฺราณมาสฺถิตโ ยโคธารณามฺ๑๒
ย ปฺรยาติ ตฺยชนฺทเหํ ส ยาติ ปรมาํ คติมฺ๑๓
ตสฺยาหํ สุลภ ปารฺถ นิตฺยยุกฺตสฺย ยโคิน๑๔
นาปฺนุวนฺติ มหาตฺมาน สํสิทฺธิํ ปรมาํ คตา๑๕
มามุปเตฺย ตุ กาวนฺตเย ปุนรฺชนฺม น วิทฺยตเ๑๖
ราตฺริํ ยุคสหสฺรานฺตาํ ตเหโราตฺรวิทโ ชนา๑๗
ราตฺรฺยาคมเ ปฺรลียนฺตเ ตตฺรายวาวฺยกฺตสํชฺญกเ๑๘
ราตฺรฺยาคมเวศ ปารฺถ ปฺรภวตฺยหราคมเ๑๙
ย ส สรฺวเษุ ภูตเษุ นศฺยตฺสุ น วินศฺยติ๒๐
ยํ ปฺราปฺย น นิวรฺตนฺตเ ตทฺธาม ปรมํ มม๒๑
ยสฺยานฺตสฺถานิ ภูตานิ ยเน สรฺวมิทํ ตตมฺ๒๒
ปฺรยาตา ยานฺติ ตํ กาลํ วกฺษฺยามิ ภรตรฺษภ๒๓
ตตฺร ปฺรยาตา คจฺฉนฺติ พฺรหฺม พฺรหฺมวิทโ ชนา๒๔
ตตฺร จานฺทฺรมสํ ชฺยโติรฺยโคี ปฺราปฺย นิวรฺตตเ๒๕
อเกยา ยาตฺยนาวฤตฺติมนฺยยาวรฺตตเ ปุน๒๖
ตสฺมาตฺสรฺวเษุ กาลเษุ ยโคยุกฺตโ ภวารฺชุน๒๗
อะตฺยเติ ตตฺสรฺวมิทํ วิทิตฺวายโคี ปรํ สฺถานมุปายติ จาทฺยมฺ๒๘
 

อโํ ตตฺสทิติ ศฺรีมทฺภควทฺคีตาสูปนิษตฺสุ พฺรหฺมวิทฺยายาํ ยโคศาสฺตฺรเ ศฺรีกฤษฺณารฺชุนสํวาทเ อะกฺษรพฺรหฺมยโคโ นามาษฺฏมโธฺยาย ๘

นวมโธฺยาย
<-- Line 790 format error--> <-- Line 792 format error--> <-- Line 794 format error--> <-- Line 796 format error--> <-- Line 798 format error--> <-- Line 800 format error--> <-- Line 802 format error--> <-- Line 804 format error--> <-- Line 806 format error--> <-- Line 808 format error--> <-- Line 810 format error--> <-- Line 812 format error--> <-- Line 814 format error--> <-- Line 816 format error--> <-- Line 818 format error--> <-- Line 820 format error--> <-- Line 822 format error--> <-- Line 824 format error--> <-- Line 826 format error--> <-- Line 828 format error--> <-- Line 830 format error--> <-- Line 832 format error--> <-- Line 834 format error--> <-- Line 836 format error--> <-- Line 838 format error--> <-- Line 840 format error--> <-- Line 842 format error--> <-- Line 844 format error--> <-- Line 846 format error--> <-- Line 848 format error--> <-- Line 850 format error--> <-- Line 852 format error--> <-- Line 854 format error--> <-- Line 856 format error-->
ศฺรีภควานุวาจ
ชฺญานํ วิชฺญานสหิตํ ยชฺชฺญาตฺวา มโกฺษฺยสเศุภาตฺ
ปฺรตฺยกฺษาวคมํ ธรฺมฺยํ สุสุขํ กรฺตุมวฺยยมฺ
อะปฺราปฺย มาํ นิวรฺตนฺตเ มฤตฺยุสํสารวรฺตฺมนิ
มตฺสฺถานิ สรฺวภูตานิ น จาหํ ตเษฺววสฺถิต
ภูตภฤนฺน จ ภูตสฺถโ มมาตฺมา ภูตภาวน
ตถา สรฺวาณิ ภูตานิ มตฺสฺถานีตฺยุปธารย
กลฺปกฺษยเ ปุนสฺตานิ กลฺปาทาว วิสฤชามฺยหมฺ
ภูตคฺรามมิมํ กฤตฺสฺนมวศํ ปฺรกฤตเรฺวศาตฺ
อุทาสีนวทาสีนมสกฺตํ ตเษุ กรฺมสุ
หเตุนานเน กาวนฺตเย ชคทฺวิปริวรฺตตเ๑๐
ปรํ ภาวมชานนฺตโ มม ภูตมหเศฺวรมฺ๑๑
รากฺษสีมาสุรีํ จายว ปฺรกฤติํ มโหินีํ ศฺริตา๑๒
ภชนฺตฺยนนฺยมนสโ ชฺญาตฺวา ภูตาทิมวฺยยมฺ๑๓
นมสฺยนฺตศฺจ มาํ ภกฺตฺยา นิตฺยยุกฺตา อุปาสตเ๑๔
อเกตฺวเน ปฤถกฺตฺวเน พหุธา วิศฺวตโมุขมฺ๑๕
มนฺตฺรโหมหมเวาชฺยมหมคฺนิรหํ หุตมฺ๑๖
วเทฺยํ ปวิตฺรมโํการ อฤกฺสาม ยชุรเว จ๑๗
ปฺรภว ปฺรลย สฺถานํ นิธานํ พีชมวฺยยมฺ๑๘
อะมฤตํ จายว มฤตฺยุศฺจ สทสจฺจาหมรฺชุน๑๙
ตเ ปุณฺยมาสาทฺย สุรเนฺทฺรลโกมศฺนนฺติ ทิวฺยานฺทิวิ ทเวภโคานฺ๒๐
อเวํ ตฺรยีธรฺมมนุปฺรปนฺนา คตาคตํ กามกามา ลภนฺตเ๒๑
อเษาํ นิตฺยาภิยุกฺตานาํ ยโคกฺษเมํ วหามฺยหมฺ๒๒
ตเปิ มามเว กาวนฺตเย ยชนฺตฺยวิธิปูรฺวกมฺ๒๓
น ตุ มามภิชานนฺติ ตตฺตฺวเนาตศฺจฺยวนฺติ ตเ๒๔
ภูตานิ ยานฺติ ภูตเชฺยา ยานฺติ มทฺยาชินโปิ มามฺ๒๕
ตทหํ ภกฺตฺยุปหฤตมศฺนามิ ปฺรยตาตฺมน๒๖
ยตฺตปสฺยสิ กาวนฺตเย ตตฺกุรุษฺว มทรฺปณมฺ๒๗
สํนฺยาสยโคยุกฺตาตฺมา วิมุกฺตโ มามุปายษฺยสิ๒๘
ยเ ภชนฺติ ตุ มาํ ภกฺตฺยา มยิ ตเ ตเษุ จาปฺยหมฺ๒๙
สาธุรเว ส มนฺตวฺย สมฺยคฺวฺยวสิตโ หิ ส๓๐
กาวนฺตเย ปฺรติชานีหิ น มเ ภกฺต ปฺรณศฺยติ๓๑
สฺตฺริยโ วายศฺยาสฺตถา ศูทฺราสฺตเปิ ยานฺติ ปราํ คติมฺ๓๒
อะนิตฺยมสุขํ ลโกมิมํ ปฺราปฺย ภชสฺว มามฺ๓๓
มามเวายษฺยสิ ยุกฺตฺวายวมาตฺมานํ มตฺปรายณ๓๔
 

อโํ ตตฺสทิติ ศฺรีมทฺภควทฺคีตาสูปนิษตฺสุ พฺรหฺมวิทฺยายาํ ยโคศาสฺตฺรเ ศฺรีกฤษฺณารฺชุนสํวาทเ ราชวิทฺยาราชคุหฺยยโคโ นาม นวมโธฺยาย ๙

ทศมโธฺยาย
<-- Line 866 format error--> <-- Line 868 format error--> <-- Line 870 format error--> <-- Line 872 format error--> <-- Line 874 format error--> <-- Line 876 format error--> <-- Line 878 format error--> <-- Line 880 format error--> <-- Line 882 format error--> <-- Line 884 format error--> <-- Line 886 format error--> <-- Line 889 format error--> <-- Line 891 format error--> <-- Line 893 format error--> <-- Line 895 format error--> <-- Line 897 format error--> <-- Line 899 format error--> <-- Line 901 format error--> <-- Line 904 format error--> <-- Line 906 format error--> <-- Line 908 format error--> <-- Line 910 format error--> <-- Line 912 format error--> <-- Line 914 format error--> <-- Line 916 format error--> <-- Line 918 format error--> <-- Line 920 format error--> <-- Line 922 format error--> <-- Line 924 format error--> <-- Line 926 format error--> <-- Line 928 format error--> <-- Line 930 format error--> <-- Line 932 format error--> <-- Line 934 format error--> <-- Line 936 format error--> <-- Line 938 format error--> <-- Line 940 format error--> <-- Line 942 format error--> <-- Line 944 format error--> <-- Line 946 format error--> <-- Line 948 format error--> <-- Line 950 format error-->
ศฺรีภควานุวาจ
ยตฺตเหํ ปฺรียมาณาย วกฺษฺยามิ หิตกามฺยยา
อะหมาทิรฺหิ ทเวานาํ มหรฺษีณาํ จ สรฺวศ
อะสํมูฒ ส มรฺตฺยเษุ สรฺวปาปาย ปฺรมุจฺยตเ
สุขํ ทุขํ ภวโภาวโ ภยํ จาภยมเว จ
ภวนฺติ ภาวา ภูตานาํ มตฺต อเว ปฤถคฺวิธา
มทฺภาวา มานสา ชาตา ยเษาํ ลโก อิมา ปฺรชา
สโวิกมฺปเน ยโคเน ยุชฺยตเ นาตฺร สํศย
อิติ มตฺวา ภชนฺตเ มาํ พุธา ภาวสมนฺวิตา
กถยนฺตศฺจ มาํ นิตฺยํ ตุษฺยนฺติ จ รมนฺติ จ
ททามิ พุทฺธิยโคํ ตํ ยเน มามุปยานฺติ ตเ๑๐
นาศยามฺยาตฺมภาวสฺถโ ชฺญานทีปเน ภาสฺวตา๑๑
อะรฺชุน อุวาจ
ปุรุษํ ศาศฺวตํ ทิวฺยมาทิทเวมชํ วิภุมฺ๑๒
อะสิตโ ทเวลโ วฺยาส สฺวยํ จายว พฺรวีษิ มเ๑๓
น หิ ตเ ภควนฺวฺยกฺติํ วิทุรฺทเวา น ทานวา๑๔
ภูตภาวน ภูตเศ ทเวทเว ชคตฺปตเ๑๕
ยาภิรฺวิภูติภิรฺลโกานิมาํสฺตฺวํ วฺยาปฺย ติษฺฐสิ๑๖
กเษุ กเษุ จ ภาวเษุ จินฺตฺยโสิ ภควนฺมยา๑๗
ภูย กถย ตฤปฺติรฺหิ ศฤณฺวตโ นาสฺติ มเมฤตมฺ๑๘
ศฺรีภควานุวาจ
ปฺราธานฺยต กุรุศฺรเษฺฐ นาสฺตฺยนฺตโ วิสฺตรสฺย มเ๑๙
อะหมาทิศฺจ มธฺยํ จ ภูตานามนฺต อเว จ๒๐
มรีจิรฺมรุตามสฺมิ นกฺษตฺราณามหํ ศศี๒๑
อินฺทฺริยาณาํ มนศฺจาสฺมิ ภูตานามสฺมิ จเตนา๒๒
วสูนาํ ปาวกศฺจาสฺมิ มเรุ ศิขริณามหมฺ๒๓
สเนานีนามหํ สฺกนฺท สรสามสฺมิ สาคร๒๔
ยชฺญานาํ ชปยชฺญโสฺมิ สฺถาวราณาํ หิมาลย๒๕
คนฺธรฺวาณาํ จิตฺรรถ สิทฺธานาํ กปิลโ มุนิ๒๖
อายราวตํ คชเนฺทฺราณาํ นราณาํ จ นราธิปมฺ๒๗
ปฺรชนศฺจาสฺมิ กนฺทรฺป สรฺปาณามสฺมิ วาสุกิ๒๘
ปิตฤๅณามรฺยมา จาสฺมิ ยม สํยมตามหมฺ๒๙
มฤคาณาํ จ มฤคเนฺทฺรโหํ วายนตเยศฺจ ปกฺษิณามฺ๓๐
ฌษาณาํ มกรศฺจาสฺมิ สฺรโตสามสฺมิ ชาหฺนวี๓๑
อะธฺยาตฺมวิทฺยา วิทฺยานาํ วาท ปฺรวทตามหมฺ๓๒
อะหมเวากฺษย กาลโ ธาตาหํ วิศฺวตโมุข๓๓
กีรฺติ ศฺรีรฺวากฺจ นารีณาํ สฺมฤติรฺมเธา ธฤติ กฺษมา๓๔
มาสานาํ มารฺคศีรฺษโหมฤตูนาํ กุสุมากร๓๕
ชยโสฺมิ วฺยวสายโสฺมิ สตฺตฺวํ สตฺตฺววตามหมฺ๓๖
มุนีนามปฺยหํ วฺยาส กวีนามุศนา กวิ๓๗
มาวนํ จายวาสฺมิ คุหฺยานาํ ชฺญานํ ชฺญานวตามหมฺ๓๘
น ตทสฺติ วินา ยตฺสฺยานฺมยา ภูตํ จราจรมฺ๓๙
อเษ ตูทฺทเศต ปฺรโกฺตโ วิภูตเรฺวิสฺตรโ มยา๔๐
ตตฺตทเวาวคจฺฉ ตฺวํ มม ตเชโํศสํภวมฺ๔๑
วิษฺฏภฺยาหมิทํ กฤตฺสฺนมเกาํศเน สฺถิตโ ชคตฺ๔๒
 

อโํ ตตฺสทิติ ศฺรีมทฺภควทฺคีตาสูปนิษตฺสุ พฺรหฺมวิทฺยายาํ ยโคศาสฺตฺรเ ศฺรีกฤษฺณารฺชุนสํวาทเ วิภูติยโคโ นาม ทศมโธฺยาย ๑๐

อเกาทศโธฺยาย
<-- Line 960 format error--> <-- Line 962 format error--> <-- Line 964 format error--> <-- Line 966 format error--> <-- Line 969 format error--> <-- Line 971 format error--> <-- Line 973 format error--> <-- Line 975 format error--> <-- Line 978 format error--> <-- Line 980 format error--> <-- Line 982 format error--> <-- Line 984 format error--> <-- Line 986 format error--> <-- Line 988 format error--> <-- Line 991 format error--> <-- Line 993 format error--> <-- Line 995 format error--> <-- Line 997 format error--> <-- Line 999 format error--> <-- Line 1001 format error--> <-- Line 1003 format error--> <-- Line 1005 format error--> <-- Line 1007 format error--> <-- Line 1009 format error--> <-- Line 1011 format error--> <-- Line 1013 format error--> <-- Line 1015 format error--> <-- Line 1017 format error--> <-- Line 1019 format error--> <-- Line 1021 format error--> <-- Line 1023 format error--> <-- Line 1026 format error--> <-- Line 1028 format error--> <-- Line 1030 format error--> <-- Line 1033 format error--> <-- Line 1036 format error--> <-- Line 1038 format error--> <-- Line 1040 format error--> <-- Line 1042 format error--> <-- Line 1044 format error--> <-- Line 1046 format error--> <-- Line 1048 format error--> <-- Line 1050 format error--> <-- Line 1052 format error--> <-- Line 1054 format error--> <-- Line 1056 format error--> <-- Line 1059 format error--> <-- Line 1061 format error--> <-- Line 1063 format error--> <-- Line 1066 format error--> <-- Line 1069 format error--> <-- Line 1072 format error--> <-- Line 1074 format error--> <-- Line 1076 format error--> <-- Line 1078 format error-->
อะรฺชุน อุวาจ
ยตฺตฺวยโกฺตํ วจสฺตเน มโหโยํ วิคตโ มม
ตฺวตฺต กมลปตฺรากฺษ มาหาตฺมฺยมปิ จาวฺยยมฺ
ทฺรษฺฏุมิจฺฉามิ ตเ รูปมายศฺวรํ ปุรุษโตฺตม
ยโคเศฺวร ตตโ มเ ตฺวํ ทรฺศยาตฺมานมวฺยยมฺ
ศฺรีภควานุวาจ
นานาวิธานิ ทิวฺยานิ นานาวรฺณากฤตีนิ จ
พหูนฺยทฤษฺฏปูรฺวาณิ ปศฺยาศฺจรฺยาณิ ภารต
มม ทเหเ คุฑากเศ ยจฺจานฺยทฺทฺรษฺฏุมิจฺฉสิ
ทิวฺยํ ททามิ ตเ จกฺษุ ปศฺย มเ ยโคมายศฺวรมฺ
สํชย อุวาจ
ทรฺศยามาส ปารฺถาย ปรมํ รูปมายศฺวรมฺ
อะนเกทิวฺยาภรณํ ทิวฺยานเกโทฺยตายุธมฺ๑๐
สรฺวาศฺจรฺยมยํ ทเวมนนฺตํ วิศฺวตโมุขมฺ๑๑
ยทิ ภา สทฤศี สา สฺยาทฺภาสสฺตสฺย มหาตฺมน๑๒
อะปศฺยทฺทเวทเวสฺย ศรีรเ ปาณฺฑวสฺตทา๑๓
ปฺรณมฺย ศิรสา ทเวํ กฤตาญฺชลิรภาษต๑๔
อะรฺชุน อุวาจ
พฺรหฺมาณมีศํ กมลาสนสฺถมฤษีํศฺจ สรฺวานุรคาํศฺจ ทิวฺยานฺ๑๕
นานฺตํ น มธฺยํ น ปุนสฺตวาทิํ ปศฺยามิ วิศฺวเศฺวร วิศฺวรูป๑๖
ปศฺยามิ ตฺวาํ ทุรฺนิรีกฺษฺยํ สมนฺตาทฺทีปฺตานลารฺกทฺยุติมปฺรมเยมฺ๑๗
ตฺวมวฺยย ศาศฺวตธรฺมคโปฺตา สนาตนสฺตฺวํ ปุรุษโ มตโ มเ๑๘
ปศฺยามิ ตฺวาํ ทีปฺตหุตาศวกฺตฺรํ สฺวตเชสา วิศฺวมิทํ ตปนฺตมฺ๑๙
ทฤษฺฏฺวาทฺภุตํ รูปมุคฺรํ ตวเทํ ลโกตฺรยํ ปฺรวฺยถิตํ มหาตฺมนฺ๒๐
สฺวสฺตีตฺยุกฺตฺวา มหรฺษิสิทฺธสํฆา สฺตุวนฺติ ตฺวาํ สฺตุติภิ ปุษฺกลาภิ๒๑
คนฺธรฺวยกฺษาสุรสิทฺธสํฆา วีกฺษนฺตเ ตฺวาํ วิสฺมิตาศฺจายว สรฺวเ๒๒
พหูทรํ พหุทํษฺฏฺรากราลํ ทฤษฺฏฺวา ลโกา ปฺรวฺยถิตาสฺตถาหมฺ๒๓
ทฤษฺฏฺวา หิ ตฺวาํ ปฺรวฺยถิตานฺตราตฺมา ธฤติํ น วินฺทามิ ศมํ จ วิษฺณโ๒๔
ทิศโ น ชานเ น ลภเ จ ศรฺม ปฺรสีท ทเวเศ ชคนฺนิวาส๒๕
ภีษฺมโ ทฺรโณ สูตปุตฺรสฺตถาสาว สหาสฺมทียายรปิ ยโธมุขฺยาย๒๖
กเจิทฺวิลคฺนา ทศนานฺตรเษุ สํทฤศฺยนฺตเ จูรฺณิตายรุตฺตมางฺคาย๒๗
ตถา ตวามี นรลโกวีรา วิศนฺติ วกฺตฺราณฺยภิวิชฺวลนฺติ๒๘
ตถายว นาศาย วิศนฺติ ลโกาสฺตวาปิ วกฺตฺราณิ สมฤทฺธวเคา๒๙
ตเชโภิราปูรฺย ชคตฺสมคฺรํ ภาสสฺตวโคฺรา ปฺรตปนฺติ วิษฺณโ๓๐
วิชฺญาตุมิจฺฉามิ ภวนฺตมาทฺยํ น หิ ปฺรชานามิ ตว ปฺรวฤตฺติมฺ๓๑
ศฺรีภควานุวาจ
อฤตเปิ ตฺวาํ น ภวิษฺยนฺติ สรฺวเ ยเวสฺถิตา ปฺรตฺยนีกเษุ ยโธา๓๒
มยายวายตเ นิหตา ปูรฺวมเว นิมิตฺตมาตฺรํ ภว สวฺยสาจินฺ๓๓
มยา หตาํสฺตฺวํ ชหิ มา วฺยถิษฺฐา ยุธฺยสฺว ชเตาสิ รณเ สปตฺนานฺ๓๔
สํชย อุวาจ
นมสฺกฤตฺวา ภูย อเวาห กฤษฺณํ สคทฺคทํ ภีตภีต ปฺรณมฺย๓๕
อะรฺชุน อุวาจ
รกฺษาํสิ ภีตานิ ทิศโ ทฺรวนฺติ สรฺวเ นมสฺยนฺติ จ สิทฺธสํฆา๓๖
อะนนฺต ทเวเศ ชคนฺนิวาส ตฺวมกฺษรํ สทสตฺตตฺปรํ ยตฺ๓๗
วเตฺตาสิ วเทฺยํ จ ปรํ จ ธาม ตฺวยา ตตํ วิศฺวมนนฺตรูป๓๘
นมโ นมสฺตเสฺตุ สหสฺรกฤตฺว ปุนศฺจ ภูยโปิ นมโ นมสฺตเ๓๙
อะนนฺตวีรฺยามิตวิกฺรมสฺตฺวํ สรฺวํ สมาปฺนโษิ ตตโสิ สรฺว๔๐
อะชานตา มหิมานํ ตวเทํ มยา ปฺรมาทาตฺปฺรณยเน วาปิ๔๑
อเกโถวาปฺยจฺยุต ตตฺสมกฺษํ ตตฺกฺษามยเ ตฺวามหมปฺรมเยมฺ๔๒
น ตฺวตฺสมโสฺตฺยภฺยธิก กุตโนฺยโ ลโกตฺรยเปฺยปฺรติมปฺรภาว๔๓
ปิตเว ปุตฺรสฺย สขเว สขฺยุ ปฺริย ปฺริยายารฺหสิ ทเว สโฒุมฺ๔๔
ตทเว มเ ทรฺศย ทเวรูปํ ปฺรสีท ทเวเศ ชคนฺนิวาส๔๕
ตเนายว รูปเณ จตุรฺภุชเน สหสฺรพาหโ ภว วิศฺวมูรฺตเ๔๖
ศฺรีภควานุวาจ
ตเชโมยํ วิศฺวมนนฺตมาทฺยํ ยนฺมเ ตฺวทนฺยเน น ทฤษฺฏปูรฺวมฺ๔๗
อเวํรูป ศกฺย อะหํ นฤลโกเ ทฺรษฺฏุํ ตฺวทนฺยเน กุรุปฺรวีร๔๘
วฺยปเตภี ปฺรีตมนา ปุนสฺตฺวํ ตทเว มเ รูปมิทํ ปฺรปศฺย๔๙
สํชย อุวาจ
อาศฺวาสยามาส จ ภีตมเนํ ภูตฺวา ปุน สาวมฺยวปุรฺมหาตฺมา๕๐
อะรฺชุน อุวาจ
อิทานีมสฺมิ สํวฤตฺต สจเตา ปฺรกฤติํ คต๕๑
ศฺรีภควานุวาจ
ทเวา อะปฺยสฺย รูปสฺย นิตฺยํ ทรฺศนกางฺกฺษิณ๕๒
ศกฺย อเวํวิธโ ทฺรษฺฏุํ ทฤษฺฏวานสิ มาํ ยถา๕๓
ชฺญาตุํ ทฺรษฺฏุํ จ ตตฺตฺวเน ปฺรวเษฺฏุํ จ ปรํตป๕๔
นิรฺวายร สรฺวภูตเษุ ย ส มามเติ ปาณฺฑว๕๕
 

อโํ ตตฺสทิติ ศฺรีมทฺภควทฺคีตาสูปนิษตฺสุ พฺรหฺมวิทฺยายาํ ยโคศาสฺตฺรเ ศฺรีกฤษฺณารฺชุนสํวาทเ วิศฺวรูปทรฺศนยโคโ นามายกาทศโธฺยาย ๑๑

ทฺวาทศโธฺยาย
<-- Line 1088 format error--> <-- Line 1091 format error--> <-- Line 1093 format error--> <-- Line 1095 format error--> <-- Line 1097 format error--> <-- Line 1099 format error--> <-- Line 1101 format error--> <-- Line 1103 format error--> <-- Line 1105 format error--> <-- Line 1107 format error--> <-- Line 1109 format error--> <-- Line 1111 format error--> <-- Line 1113 format error--> <-- Line 1115 format error--> <-- Line 1117 format error--> <-- Line 1119 format error--> <-- Line 1121 format error--> <-- Line 1123 format error--> <-- Line 1125 format error--> <-- Line 1127 format error-->
อะรฺชุน อุวาจ
ยเ จาปฺยกฺษรมวฺยกฺตํ ตเษาํ กเ ยโควิตฺตมา
ศฺรีภควานุวาจ
ศฺรทฺธยา ปรยโปเตาสฺตเ มเ ยุกฺตตมา มตา
สรฺวตฺรคมจินฺตฺยํ จ กูฏสฺถมจลํ ธฺรุวมฺ
ตเ ปฺราปฺนุวนฺติ มามเว สรฺวภูตหิตเ รตา
อะวฺยกฺตา หิ คติรฺทุขํ ทเหวทฺภิรวาปฺยตเ
อะนนฺยเนายว ยโคเน มาํ ธฺยายนฺต อุปาสตเ
ภวามิน จิราตฺปารฺถ มยฺยาวเศิตจเตสามฺ
นิวสิษฺยสิ มยฺยเว อะต อูรฺธฺวํ น สํศย
อะภฺยาสยโคเน ตตโ มามิจฺฉาปฺตุํ ธนํชย
มทรฺถมปิ กรฺมาณิ กุรฺวนฺสิทฺธิมวาปฺสฺยสิ๑๐
สรฺวกรฺมผลตฺยาคํ ตต กุรุ ยตาตฺมวานฺ๑๑
ธฺยานาตฺกรฺมผลตฺยาคสฺตฺยาคาจฺฉานฺติรนนฺตรมฺ๑๒
นิรฺมมโ นิรหํการ สมทุขสุข กฺษมี๑๓
มยฺยรฺปิตมนโพุทฺธิรฺยโ มทฺภกฺต ส มเ ปฺริย๑๔
หรฺษามรฺษภยโทฺวเคายรฺมุกฺตโ ย ส จ มเ ปฺริย๑๕
สรฺวารมฺภปริตฺยาคี ยโ มทฺภกฺต ส มเ ปฺริย๑๖
ศุภาศุภปริตฺยาคี ภกฺติมานฺย ส มเ ปฺริย๑๗
ศีตโษฺณสุขทุขเษุ สม สงฺควิวรฺชิต๑๘
อะนิกเต สฺถิรมติรฺภกฺติมานฺมเ ปฺริยโ นร๑๙
ศฺรทฺทธานา มตฺปรมา ภกฺตาสฺตเตีว มเ ปฺริยา๒๐
 

อโํ ตตฺสทิติ ศฺรีมทฺภควทฺคีตาสูปนิษตฺสุ พฺรหฺมวิทฺยายาํ ยโคศาสฺตฺรเ ศฺรีกฤษฺณารฺชุนสํวาทเ ภกฺติยโคโ นาม ทฺวาทศโธฺยาย ๑๒

ตฺรยโทศโธฺยาย
<-- Line 1137 format error--> <-- Line 1139 format error--> <-- Line 1141 format error--> <-- Line 1143 format error--> <-- Line 1145 format error--> <-- Line 1147 format error--> <-- Line 1149 format error--> <-- Line 1151 format error--> <-- Line 1153 format error--> <-- Line 1155 format error--> <-- Line 1157 format error--> <-- Line 1159 format error--> <-- Line 1161 format error--> <-- Line 1163 format error--> <-- Line 1165 format error--> <-- Line 1167 format error--> <-- Line 1169 format error--> <-- Line 1171 format error--> <-- Line 1173 format error--> <-- Line 1175 format error--> <-- Line 1177 format error--> <-- Line 1179 format error--> <-- Line 1181 format error--> <-- Line 1183 format error--> <-- Line 1185 format error--> <-- Line 1187 format error--> <-- Line 1189 format error--> <-- Line 1191 format error--> <-- Line 1193 format error--> <-- Line 1195 format error--> <-- Line 1197 format error--> <-- Line 1199 format error--> <-- Line 1201 format error--> <-- Line 1203 format error-->
ศฺรีภควานุวาจ
อเตทฺยโ วเตฺติ ตํ ปฺราหุ กฺษเตฺรชฺญ อิติ ตทฺวิท
กฺษเตฺรกฺษเตฺรชฺญยโรฺชฺญานํ ยตฺตชฺชฺญานํ มตํ มม
ส จ ยโ ยตฺปฺรภาวศฺจ ตตฺสมาสเน มเ ศฤณุ
พฺรหฺมสูตฺรปทายศฺจายว หเตุมทฺภิรฺวินิศฺจิตาย
อินฺทฺริยาณิ ทศายกํ จ ปญฺจ จเนฺทฺริยคโจรา
อเตตฺกฺษเตฺรํ สมาสเน สวิการมุทาหฤตมฺ
อาจารฺยโปาสนํ ศาวจํ สฺถายรฺยมาตฺมวินิคฺรห
ชนฺมมฤตฺยุชราวฺยาธิทุขทโษานุทรฺศนมฺ
นิตฺยํ จ สมจิตฺตตฺวมิษฺฏานิษฺฏโปปตฺติษุ
วิวิกฺตทเศสเวิตฺวมรติรฺชนสํสทิ๑๐
อเตชฺชฺญานมิติ ปฺรโกฺตมชฺญานํ ยทตโนฺยถา๑๑
อะนาทิมตฺปรํ พฺรหฺม น สตฺตนฺนาสทุจฺยตเ๑๒
สรฺวตศฺรุติมลฺลโกเ สรฺวมาวฤตฺย ติษฺฐติ๑๓
อะสกฺตํ สรฺวภฤจฺจายว นิรฺคุณํ คุณภโกฺตฤ จ๑๔
สูกฺษฺมตฺวาตฺตทวิชฺญเยํ ทูรสฺถํ จานฺติกเ จ ตตฺ๑๕
ภูตภรฺตฤ จ ตชฺชฺญเยํ คฺรสิษฺณุ ปฺรภวิษฺณุ จ๑๖
ชฺญานํ ชฺญเยํ ชฺญานคมฺยํ หฤทิ สรฺวสฺย วิษฺฐิตมฺ๑๗
มทฺภกฺต อเตทฺวิชฺญาย มทฺภาวายโปปทฺยตเ๑๘
วิการาํศฺจ คุณาํศฺจายว วิทฺธิ ปฺรกฤติสํภวานฺ๑๙
ปุรุษ สุขทุขานาํ ภโกฺตฤตฺวเ หเตุรุจฺยตเ๒๐
การณํ คุณสงฺคโสฺย สทสทฺยโนิชนฺมสุ๒๑
ปรมาตฺมเติ จาปฺยุกฺตโ ทเหเสฺมินฺปุรุษ ปร๒๒
สรฺวถา วรฺตมานโปิ น ส ภูยโภิชายตเ๒๓
อะนฺยเ สาํขฺยเน ยโคเน กรฺมยโคเน จาปรเ๒๔
ตเปิ จาติตรนฺตฺยเว มฤตฺยุํ ศฺรุติปรายณา๒๕
กฺษเตฺรกฺษเตฺรชฺญสํยโคาตฺตทฺวิทฺธิ ภรตรฺษภ๒๖
วินศฺยตฺสฺววินศฺยนฺตํ ย ปศฺยติ ส ปศฺยติ๒๗
น หินสฺตฺยาตฺมนาตฺมานํ ตตโ ยาติ ปราํ คติมฺ๒๘
ย ปศฺยติ ตถาตฺมานมกรฺตารํ ส ปศฺยติ๒๙
ตต อเว จ วิสฺตารํ พฺรหฺม สํปทฺยตเ ตทา๓๐
ศรีรสฺถโปิ กาวนฺตเย น กรโติ น ลิปฺยตเ๓๑
สรฺวตฺราวสฺถิตโ ทเหเ ตถาตฺมา นโปลิปฺยตเ๓๒
กฺษเตฺรํ กฺษเตฺรี ตถา กฤตฺสฺนํ ปฺรกาศยติ ภารต๓๓
ภูตปฺรกฤติมโกฺษํ จ ยเ วิทุรฺยานฺติ ตเ ปรมฺ๓๔
 

อโํ ตตฺสทิติ ศฺรีมทฺภควทฺคีตาสูปนิษตฺสุ พฺรหฺมวิทฺยายาํ ยโคศาสฺตฺรเ ศฺรีกฤษฺณารฺชุนสํวาทเ กฺษเตฺรกฺษเตฺรชฺญวิภาคยโคโ นาม ตฺรยโทศโธฺยาย ๑๓

จตุรฺทศโธฺยาย
<-- Line 1213 format error--> <-- Line 1215 format error--> <-- Line 1217 format error--> <-- Line 1219 format error--> <-- Line 1221 format error--> <-- Line 1223 format error--> <-- Line 1225 format error--> <-- Line 1227 format error--> <-- Line 1229 format error--> <-- Line 1231 format error--> <-- Line 1233 format error--> <-- Line 1235 format error--> <-- Line 1237 format error--> <-- Line 1239 format error--> <-- Line 1241 format error--> <-- Line 1243 format error--> <-- Line 1245 format error--> <-- Line 1247 format error--> <-- Line 1249 format error--> <-- Line 1251 format error--> <-- Line 1254 format error--> <-- Line 1257 format error--> <-- Line 1259 format error--> <-- Line 1261 format error--> <-- Line 1263 format error--> <-- Line 1265 format error--> <-- Line 1267 format error-->
ศฺรีภควานุวาจ
ยชฺชฺญาตฺวา มุนย สรฺวเ ปราํ สิทฺธิมิตโ คตา
สรฺคเปิ นโปชายนฺตเ ปฺรลยเ น วฺยถนฺติ จ
สํภว สรฺวภูตานาํ ตตโ ภวติ ภารต
ตาสาํ พฺรหฺม มหทฺยโนิรหํ พีชปฺรท ปิตา
นิพธฺนนฺติ มหาพาหโ ทเหเ ทเหินมวฺยยมฺ
สุขสงฺคเน พธฺนาติ ชฺญานสงฺคเน จานฆ
ตนฺนิพธฺนาติ กาวนฺตเย กรฺมสงฺคเน ทเหินมฺ
ปฺรมาทาลสฺยนิทฺราภิสฺตนฺนิพธฺนาติ ภารต
ชฺญานมาวฤตฺย ตุ ตม ปฺรมาทเ สํชยตฺยุต
รช สตฺตฺวํ ตมศฺจายว ตม สตฺตฺวํ รชสฺตถา๑๐
ชฺญานํ ยทา ตทา วิทฺยาทฺวิวฤทฺธํ สตฺตฺวมิตฺยุต๑๑
รชสฺยเตานิ ชายนฺตเ วิวฤทฺธเ ภรตรฺษภ๑๒
ตมสฺยเตานิ ชายนฺตเ วิวฤทฺธเ กุรุนนฺทน๑๓
ตทโตฺตมวิทาํ ลโกานมลานฺปฺรติปทฺยตเ๑๔
ตถา ปฺรลีนสฺตมสิ มูฒยโนิษุ ชายตเ๑๕
รชสสฺตุ ผลํ ทุขมชฺญานํ ตมส ผลมฺ๑๖
ปฺรมาทมโหาว ตมสโ ภวตโชฺญานมเว จ๑๗
ชฆนฺยคุณวฤตฺติสฺถา อะธโ คจฺฉนฺติ ตามสา๑๘
คุณเภฺยศฺจ ปรํ วเตฺติ มทฺภาวํ สโธิคจฺฉติ๑๙
ชนฺมมฤตฺยุชราทุขายรฺวิมุกฺตโมฤตมศฺนุตเ๒๐
อะรฺชุน อุวาจ
กิมาจาร กถํ จายตาํสฺตฺรีนฺคุณานติวรฺตตเ๒๑
ศฺรีภควานุวาจ
ต ทฺวเษฺฏิ สํปฺรวฤตฺตานิ น นิวฤตฺตานิ กางฺกฺษติ๒๒
คุณา วรฺตนฺต อิตฺยเว ยโวติษฺฐติ นเงฺคตเ๒๓
ตุลฺยปฺริยาปฺริยโ ธีรสฺตุลฺยนินฺทาตฺมสํสฺตุติ๒๔
สรฺวารมฺภปริตฺยาคี คุณาตีต ส อุจฺยตเ๒๕
ส คุณานฺสมตีตฺยายตานฺพฺรหฺมภูยาย กลฺปตเ๒๖
ศาศฺวตสฺย จ ธรฺมสฺย สุขสฺยายกานฺติกสฺย จ๒๗
 

อโํ ตตฺสทิติ ศฺรีมทฺภควทฺคีตาสูปนิษตฺสุ พฺรหฺมวิทฺยายาํ ยโคศาสฺตฺรเ ศฺรีกฤษฺณารฺชุนสํวาทเ คุณตฺรยวิภาคยโคโ นาม จตุรฺทศโธฺยาย ๑๔

ปญฺจทศโธฺยาย
<-- Line 1277 format error--> <-- Line 1279 format error--> <-- Line 1281 format error--> <-- Line 1283 format error--> <-- Line 1285 format error--> <-- Line 1287 format error--> <-- Line 1289 format error--> <-- Line 1291 format error--> <-- Line 1293 format error--> <-- Line 1295 format error--> <-- Line 1297 format error--> <-- Line 1299 format error--> <-- Line 1301 format error--> <-- Line 1303 format error--> <-- Line 1305 format error--> <-- Line 1307 format error--> <-- Line 1309 format error--> <-- Line 1311 format error--> <-- Line 1313 format error--> <-- Line 1315 format error-->
ศฺรีภควานุวาจ
ฉนฺทาํสิ ยสฺย ปรฺณานิ ยสฺตํ วเท ส วเทวิตฺ
อะธศฺจ มูลานฺยนุสํตตานิ กรฺมานุพนฺธีนิ มนุษฺยลโกเ
อะศฺวตฺถมเนํ สุวิรูฒมูลมสงฺคศสฺตฺรเณ ทฤฒเน ฉิตฺตฺวา
ตมเว จาทฺยํ ปุรุษํ ปฺรปทฺยเ ยต ปฺรวฤตฺติ ปฺรสฤตา ปุราณี
ทฺวนฺทฺวายรฺวิมุกฺตา สุขทุขสํชฺญายรฺคจฺฉนฺตฺยมูฒา ปทมวฺยยํ ตตฺ
ยทฺคตฺวา น นิวรฺตนฺตเ ตทฺธาม ปรมํ มม
มนษษฺฐานีนฺทฺริยาณิ ปฺรกฤติสฺถานิ กรฺษติ
คฤหีตฺวายตานิ สํยาติ วายุรฺคนฺธานิวาศยาตฺ
อะธิษฺฐาย มนศฺจายํ วิษยานุปสเวตเ
วิมูฒา นานุปศฺยนฺติ ปศฺยนฺติ ชฺญานจกฺษุษ๑๐
ยตนฺตโปฺยกฤตาตฺมานโ นายนํ ปศฺยนฺตฺยจเตส๑๑
ยจฺจนฺทฺรมสิ ยจฺจาคฺนาว ตตฺตเชโ วิทฺธิ มามกมฺ๑๒
ปุษฺณามิ จาวษธี สรฺวา สโมโ ภูตฺวา รสาตฺมก๑๓
ปฺราณาปานสมายุกฺต ปจามฺยนฺนํ จตุรฺวิธมฺ๑๔
วเทายศฺจ สรฺวายรหมเว วเทฺยโ วเทานฺตกฤทฺวเทวิทเว จาหมฺ๑๕
กฺษร สรฺวาณิ ภูตานิ กูฏสฺถโกฺษร อุจฺยตเ๑๖
ยโ ลโกตฺรยมาวิศฺย พิภรฺตฺยวฺยย อีศฺวร๑๗
อะตโสฺมิ ลโกเ วเทเ จ ปฺรถิต ปุรุษโตฺตม๑๘
ส สรฺววิทฺภชติ มาํ สรฺวภาวเน ภารต๑๙
อเตทฺพุทฺธฺวา พุทฺธิมานฺสฺยาตฺกฤตกฤตฺยศฺจ ภารต๒๐
 

อโํ ตตฺสทิติ ศฺรีมทฺภควทฺคีตาสูปนิษตฺสุ พฺรหฺมวิทฺยายาํ ยโคศาสฺตฺรเ ศฺรีกฤษฺณารฺชุนสํวาทเ ปุรุษโตฺตมยโคโ นาม ปญฺจทศโธฺยาย ๑๕

ษโฑศโธฺยาย
<-- Line 1325 format error--> <-- Line 1327 format error--> <-- Line 1329 format error--> <-- Line 1331 format error--> <-- Line 1333 format error--> <-- Line 1335 format error--> <-- Line 1337 format error--> <-- Line 1339 format error--> <-- Line 1341 format error--> <-- Line 1343 format error--> <-- Line 1345 format error--> <-- Line 1347 format error--> <-- Line 1349 format error--> <-- Line 1351 format error--> <-- Line 1353 format error--> <-- Line 1355 format error--> <-- Line 1357 format error--> <-- Line 1359 format error--> <-- Line 1361 format error--> <-- Line 1363 format error--> <-- Line 1365 format error--> <-- Line 1367 format error--> <-- Line 1369 format error--> <-- Line 1371 format error-->
ศฺรีภควานุวาจ
ทานํ ทมศฺจ ยชฺญศฺจ สฺวาธฺยายสฺตป อารฺชวมฺ
ทยา ภูตเษฺวลโลุปฺตฺวํ มารฺทวํ หฺรีรจาปลมฺ
ภวนฺติ สํปทํ ทายวีมภิชาตสฺย ภารต
อะชฺญานํ จาภิชาตสฺย ปารฺถ สํปทมาสุรีมฺ
มา ศุจ สํปทํ ทายวีมภิชาตโสิ ปาณฺฑว
ทายวโ วิสฺตรศ ปฺรโกฺต อาสุรํ ปารฺถ มเ ศฤณุ
น ศาวจํ นาปิ จาจารโ น สตฺยํ ตเษุ วิทฺยตเ
อะปรสฺปรสํภูตํ กิมนฺยตฺกามหายตุกมฺ
ปฺรภวนฺตฺยุคฺรกรฺมาณ กฺษยาย ชคตโหิตา
มโหาทฺคฤหีตฺวาสทฺคฺราหานฺปฺรวรฺตนฺตเศุจิวฺรตา๑๐
กามโปภโคปรมา อเตาวทิติ นิศฺจิตา๑๑
อีหนฺตเ กามภโคารฺถมนฺยายเนารฺถสํจยานฺ๑๒
อิทมสฺตีทมปิ มเ ภวิษฺยติ ปุนรฺธนมฺ๑๓
อีศฺวรโหมหํ ภโคี สิทฺธโหํ พลวานฺสุขี๑๔
ยกฺษฺยเ ทาสฺยามิ มโทิษฺย อิตฺยชฺญานวิมโหิตา๑๕
ปฺรสกฺตา กามภโคเษุ ปตนฺติ นรกเศุจาว๑๖
ยชนฺตเ นามยชฺญายสฺตเ ทมฺภเนาวิธิปูรฺวกมฺ๑๗
มามาตฺมปรทเหเษุ ปฺรทฺวิษนฺตโภฺยสูยกา๑๘
กฺษิปามฺยชสฺรมศุภานาสุรีษฺวเว ยโนิษุ๑๙
มามปฺราปฺยายว กาวนฺตเย ตตโ ยานฺตฺยธมาํ คติมฺ๒๐
กาม กฺรโธสฺตถา ลโภสฺตสฺมาทเตตฺตฺรยํ ตฺยชเตฺ๒๑
อาจรตฺยาตฺมน ศฺรเยสฺตตโ ยาติ ปราํ คติมฺ๒๒
น ส สิทฺธิมวาปฺนโติ น สุขํ น ปราํ คติมฺ๒๓
ชฺญาตฺวา ศาสฺตฺรวิธานโกฺตํ กรฺม กรฺตุมิหารฺหสิ๒๔
 

อโํ ตตฺสทิติ ศฺรีมทฺภควทฺคีตาสูปนิษตฺสุ พฺรหฺมวิทฺยายาํ ยโคศาสฺตฺรเ ศฺรีกฤษฺณารฺชุนสํวาทเ ทายวาสุรสํปทฺวิภาคยโคโ นาม ษโฑศโธฺยาย ๑๖

สปฺตทศโธฺยาย
<-- Line 1381 format error--> <-- Line 1384 format error--> <-- Line 1386 format error--> <-- Line 1388 format error--> <-- Line 1390 format error--> <-- Line 1392 format error--> <-- Line 1394 format error--> <-- Line 1396 format error--> <-- Line 1398 format error--> <-- Line 1400 format error--> <-- Line 1402 format error--> <-- Line 1404 format error--> <-- Line 1406 format error--> <-- Line 1408 format error--> <-- Line 1410 format error--> <-- Line 1412 format error--> <-- Line 1414 format error--> <-- Line 1416 format error--> <-- Line 1418 format error--> <-- Line 1420 format error--> <-- Line 1422 format error--> <-- Line 1424 format error--> <-- Line 1426 format error--> <-- Line 1428 format error--> <-- Line 1430 format error--> <-- Line 1432 format error--> <-- Line 1434 format error--> <-- Line 1436 format error-->
อะรฺชุน อุวาจ
ตเษาํ นิษฺฐา ตุ กา กฤษฺณ สตฺตฺวมาหโ รชสฺตม
ศฺรีภควานุวาจ
สาตฺตฺวิกี ราชสี จายว ตามสี จเติ ตาํ ศฤณุ
ศฺรทฺธามยโยํ ปุรุษโ ยโ ยจฺฉฺรทฺธ ส อเว ส
ปฺรเตานฺภูตคณาํศฺจานฺยเ ยชนฺตเ ตามสา ชนา
ทมฺภาหํการสํยุกฺตา กามราคพลานฺวิตา
มาํ จายวานฺตศรีรสฺถํ ตานฺวิทฺธฺยาสุรนิศฺจยานฺ
ยชฺญสฺตปสฺตถา ทานํ ตเษาํ ภเทมิมํ ศฤณุ
รสฺยา สฺนิคฺธา สฺถิรา หฤทฺยา อาหารา สาตฺตฺวิกปฺริยา
อาหารา ราชสสฺยเษฺฏา ทุขศโกามยปฺรทา
อุจฺฉิษฺฏมปิ จามเธฺยํ ภโชนํ ตามสปฺริยมฺ๑๐
ยษฺฏวฺยมเวเติ มน สมาธาย ส สาตฺตฺวิก๑๑
อิชฺยตเ ภรตศฺรเษฺฐ ตํ ยชฺญํ วิทฺธิ ราชสมฺ๑๒
ศฺรทฺธาวิรหิตํ ยชฺญํ ตามสํ ปริจกฺษตเ๑๓
พฺรหฺมจรฺยมหิํสา จ ศารีรํ ตป อุจฺยตเ๑๔
สฺวาธฺยายาภฺยสนํ จายว วางฺมยํ ตป อุจฺยตเ๑๕
ภาวสํศุทฺธิริตฺยเตตฺตปโ มานสมุจฺยตเ๑๖
อะผลากางฺกฺษิภิรฺยุกฺตาย สาตฺตฺวิกํ ปริจกฺษตเ๑๗
กฺริยตเ ตทิห ปฺรโกฺตํ ราชสํ จลมธฺรุวมฺ๑๘
ปรสฺยโตฺสาทนารฺถํ วา ตตฺตามสมุทาหฤตมฺ๑๙
ทเศเ กาลเ จ ปาตฺรเ จ ตทฺทานํ สาตฺตฺวิกํ สฺมฤตมฺ๒๐
ทียตเ จ ปริกฺลิษฺฏํ ตทฺทานํ ราชสํ สฺมฤตมฺ๒๑
อะสตฺกฤตมวชฺญาตํ ตตฺตามสมุทาหฤตมฺ๒๒
พฺราหฺมณาสฺตเน วเทาศฺจ ยชฺญาศฺจ วิหิตา ปุรา๒๓
ปฺรวรฺตนฺตเ วิธานโกฺตา สตตํ พฺรหฺมวาทินามฺ๒๔
ทานกฺริยาศฺจ วิวิธา กฺริยนฺตเ มโกฺษกางฺกฺษิภิ๒๕
ปฺรศสฺตเ กรฺมณิ ตถา สจฺฉพฺท ปารฺถ ยุชฺยตเ๒๖
กรฺม จายว ตทรฺถียํ สทิตฺยเวาภิธียตเ๒๗
อะสทิตฺยุจฺยตเ ปารฺถ น จ ตตฺปฺรเปฺย นโ อิห๒๘
 

อโํ ตตฺสทิติ ศฺรีมทฺภควทฺคีตาสูปนิษตฺสุ พฺรหฺมวิทฺยายาํ ยโคศาสฺตฺรเ ศฺรีกฤษฺณารฺชุนสํวาทเ ศฺรทฺธาตฺรยวิภาคยโคโ นาม สปฺตทศโธฺยาย ๑๗

อะษฺฏาทศโธฺยาย
<-- Line 1446 format error--> <-- Line 1449 format error--> <-- Line 1451 format error--> <-- Line 1453 format error--> <-- Line 1455 format error--> <-- Line 1457 format error--> <-- Line 1459 format error--> <-- Line 1461 format error--> <-- Line 1463 format error--> <-- Line 1465 format error--> <-- Line 1467 format error--> <-- Line 1469 format error--> <-- Line 1471 format error--> <-- Line 1473 format error--> <-- Line 1475 format error--> <-- Line 1477 format error--> <-- Line 1479 format error--> <-- Line 1481 format error--> <-- Line 1483 format error--> <-- Line 1485 format error--> <-- Line 1487 format error--> <-- Line 1489 format error--> <-- Line 1491 format error--> <-- Line 1493 format error--> <-- Line 1495 format error--> <-- Line 1497 format error--> <-- Line 1499 format error--> <-- Line 1501 format error--> <-- Line 1503 format error--> <-- Line 1505 format error--> <-- Line 1507 format error--> <-- Line 1509 format error--> <-- Line 1511 format error--> <-- Line 1513 format error--> <-- Line 1515 format error--> <-- Line 1517 format error--> <-- Line 1519 format error--> <-- Line 1521 format error--> <-- Line 1523 format error--> <-- Line 1525 format error--> <-- Line 1527 format error--> <-- Line 1529 format error--> <-- Line 1531 format error--> <-- Line 1533 format error--> <-- Line 1535 format error--> <-- Line 1537 format error--> <-- Line 1539 format error--> <-- Line 1541 format error--> <-- Line 1543 format error--> <-- Line 1545 format error--> <-- Line 1547 format error--> <-- Line 1549 format error--> <-- Line 1551 format error--> <-- Line 1553 format error--> <-- Line 1555 format error--> <-- Line 1557 format error--> <-- Line 1559 format error--> <-- Line 1561 format error--> <-- Line 1563 format error--> <-- Line 1565 format error--> <-- Line 1567 format error--> <-- Line 1569 format error--> <-- Line 1571 format error--> <-- Line 1573 format error--> <-- Line 1575 format error--> <-- Line 1577 format error--> <-- Line 1579 format error--> <-- Line 1581 format error--> <-- Line 1583 format error--> <-- Line 1585 format error--> <-- Line 1587 format error--> <-- Line 1589 format error--> <-- Line 1592 format error--> <-- Line 1595 format error--> <-- Line 1597 format error--> <-- Line 1599 format error--> <-- Line 1601 format error--> <-- Line 1603 format error-->
อะรฺชุน อุวาจ
ตฺยาคสฺย จ หฤษีกเศ ปฤถกฺกเศินิษูทน
ศฺรีภควานุวาจ
สรฺวกรฺมผลตฺยาคํ ปฺราหุสฺตฺยาคํ วิจกฺษณา
ยชฺญทานตปกรฺม น ตฺยาชฺยมิติ จาปรเ
ตฺยาคโ หิ ปุรุษวฺยาฆฺร ตฺริวิธ สํปฺรกีรฺติต
ยชฺญโ ทานํ ตปศฺจายว ปาวนานิ มนีษิณามฺ
กรฺตวฺยานีติ มเ ปารฺถ นิศฺจิตํ มตมุตฺตมมฺ
มโหาตฺตสฺย ปริตฺยาคสฺตามส ปริกีรฺติต
ส กฤตฺวา ราชสํ ตฺยาคํ นายว ตฺยาคผลํ ลภเตฺ
สงฺคํ ตฺยกฺตฺวา ผลํ จายว ส ตฺยาค สาตฺตฺวิกโ มต
ตฺยาคี สตฺตฺวสมาวิษฺฏโ มเธาวี ฉินฺนสํศย๑๐
ยสฺตุ กรฺมผลตฺยาคี ส ตฺยาคีตฺยภิธียตเ๑๑
ภวตฺยตฺยาคินาํ ปฺรเตฺย น ตุ สํนฺยาสินาํ กฺวจิตฺ๑๒
สาํขฺยเ กฤตานฺตเ ปฺรโกฺตานิ สิทฺธยเ สรฺวกรฺมณามฺ๑๓
วิวิธาศฺจ ปฤถกฺจเษฺฏา ทายวํ จายวาตฺร ปญฺจมมฺ๑๔
นฺยายฺยํ วา วิปรีตํ วา ปญฺจายตเ ตสฺย หเตว๑๕
ปศฺยตฺยกฤตพุทฺธิตฺวานฺน ส ปศฺยติ ทุรฺมติ๑๖
หตฺวาปิ ส อิมาํลฺลโกานฺน หนฺติ น นิพธฺยตเ๑๗
กรณํ กรฺม กรฺตเติ ตฺริวิธ กรฺมสํคฺรห๑๘
ปฺรโจฺยตเ คุณสํขฺยานเ ยถาวจฺฉฤณุ ตานฺยปิ๑๙
อะวิภกฺตํ วิภกฺตเษุ ตชฺชฺญานํ วิทฺธิ สาตฺตฺวิกมฺ๒๐
วเตฺติ สรฺวเษุ ภูตเษุ ตชฺชฺญานํ วิทฺธิ ราชสมฺ๒๑
อะตตฺตฺวารฺถวทลฺปํ จ ตตฺตามสมุทาหฤตมฺ๒๒
อะผลปฺรเปฺสุนา กรฺม ยตฺตตฺสาตฺตฺวิกมุจฺยตเ๒๓
กฺริยตเ พหุลายาสํ ตทฺราชสมุทาหฤตมฺ๒๔
มโหาทารภฺยตเ กรฺม ยตฺตตฺตามสมุจฺยตเ๒๕
สิทฺธฺยสิทฺธฺยโรฺนิรฺวิการ กรฺตา สาตฺตฺวิก อุจฺยตเ๒๖
หรฺษศโกานฺวิต กรฺตา ราชส ปริกีรฺติต๒๗
วิษาที ทีรฺฆสูตฺรี จ กรฺตา ตามส อุจฺยตเ๒๘
ปฺรโจฺยมานมศเษเณ ปฤถกฺตฺวเน ธนํชย๒๙
พนฺธํ มโกฺษํ จ ยา วเตฺติ พุทฺธิ สา ปารฺถ สาตฺตฺวิกี๓๐
อะยถาวตฺปฺรชานาติ พุทฺธิ สา ปารฺถ ราชสี๓๑
สรฺวารฺถานฺวิปรีตาํศฺจ พุทฺธิ สา ปารฺถ ตามสี๓๒
ยโคเนาวฺยภิจาริณฺยา ธฤติ สา ปารฺถ สาตฺตฺวิกี๓๓
ปฺรสงฺคเน ผลากางฺกฺษี ธฤติ สา ปารฺถ ราชสี๓๔
น วิมุญฺจติ ทุรฺมเธา ธฤติ สา ปารฺถ ตามสี๓๕
อะภฺยาสาทฺรมตเ ยตฺร ทุขานฺตํ จ นิคจฺฉติ๓๖
ตตฺสุขํ สาตฺตฺวิกํ ปฺรโกฺตมาตฺมพุทฺธิปฺรสาทชมฺ๓๗
ปริณามเ วิษมิว ตตฺสุขํ ราชสํ สฺมฤตมฺ๓๘
นิทฺราลสฺยปฺรมาทโตฺถํ ตตฺตามสมุทาหฤตมฺ๓๙
สตฺตฺวํ ปฺรกฤติชายรฺมุกฺตํ ยทเภิ สฺยาตฺตฺริภิรฺคุณาย๔๐
กรฺมาณิ ปฺรวิภกฺตานิ สฺวภาวปฺรภวายรฺคุณาย๔๑
ชฺญานํ วิชฺญานมาสฺติกฺยํ พฺรหฺมกรฺม สฺวภาวชมฺ๔๒
ทานมีศฺวรภาวศฺจ กฺษาตฺรํ กรฺม สฺวภาวชมฺ๔๓
ปริจรฺยาตฺมกํ กรฺม ศูทฺรสฺยาปิ สฺวภาวชมฺ๔๔
สฺวกรฺมนิรต สิทฺธิํ ยถา วินฺทติ ตจฺฉฤณุ๔๕
สฺวกรฺมณา ตมภฺยรฺจฺย สิทฺธิํ วินฺทติ มานว๔๖
สฺวภาวนิยตํ กรฺม กุรฺวนฺนาปฺนโติ กิลฺพิษมฺ๔๗
สรฺวารมฺภา หิ ทโษเณ ธูมเนาคฺนิริวาวฤตา๔๘
นายษฺกรฺมฺยสิทฺธิํ ปรมาํ สํนฺยาสเนาธิคจฺฉติ๔๙
สมาสเนายว กาวนฺตเย นิษฺฐา ชฺญานสฺย ยา ปรา๕๐
ศพฺทาทีนฺวิษยาํสฺตฺยกฺตฺวา ราคทฺวเษาว วฺยุทสฺย จ๕๑
ธฺยานยโคปรโ นิตฺยํ วายราคฺยํ สมุปาศฺริต๕๒
วิมุจฺย นิรฺมม ศานฺตโ พฺรหฺมภูยาย กลฺปตเ๕๓
สม สรฺวเษุ ภูตเษุ มทฺภกฺติํ ลภตเ ปรามฺ๕๔
ตตโ มาํ ตตฺตฺวตโ ชฺญาตฺวา วิศตเ ตทนนฺตรมฺ๕๕
มตฺปฺรสาทาทวาปฺนโติ ศาศฺวตํ ปทมวฺยยมฺ๕๖
พุทฺธิยโคมุปาศฺริตฺย มจฺจิตฺต สตตํ ภว๕๗
อะถ จเตฺตฺวมหํการานฺน ศฺรโษฺยสิ วินงฺกฺษฺยสิ๕๘
มิถฺยายษ วฺยวสายสฺตเ ปฺรกฤติสฺตฺวาํ นิยโกฺษฺยติ๕๙
กรฺตุํ นเจฺฉสิ ยนฺมโหาตฺกริษฺยสฺยวศโปิ ตตฺ๖๐
ภฺรามยนฺสรฺวภูตานิ ยนฺตฺรารูฒานิ มายยา๖๑
ตตฺปฺรสาทาตฺปราํ ศานฺติํ สฺถานํ ปฺราปฺสฺยสิ ศาศฺวตมฺ๖๒
วิมฤศฺยายตทศเษเณ ยถเจฺฉสิ ตถา กุรุ๖๓
อิษฺฏโสิ มเ ทฤฒมิติ ตตโ วกฺษฺยามิ ตเ หิตมฺ๖๔
มามเวายษฺยสิ สตฺยํ ตเ ปฺรติชานเ ปฺริยโสิ มเ๖๕
อะหํ ตฺวา สรฺวปาปเภฺยโ มโกฺษยิษฺยามิ มา ศุจ๖๖
น จาศุศฺรูษวเ วาจฺยํ น จ มาํ ยโภฺยสูยติ๖๗
ภกฺติํ มยิ ปราํ กฤตฺวา มามเวายษฺยตฺยสํศย๖๘
ภวิตา น จ มเ ตสฺมาทนฺย ปฺริยตรโ ภุวิ๖๙
ชฺญานยชฺญเน ตเนาหมิษฺฏ สฺยามิติ มเ มติ๗๐
สโปิ มุกฺต ศุภาํลฺลโกานฺปฺราปฺนุยาตฺปุณฺยกรฺมณามฺ๗๑
กจฺจิทชฺญานสํมโห ปฺรนษฺฏสฺตเ ธนํชย๗๒
อะรฺชุน อุวาจ
สฺถิตโสฺมิ คตสํทเห กริษฺยเ วจนํ ตว๗๓
สํชย อุวาจ
สํวาทมิมมศฺราวษมทฺภุตํ รโมหรฺษณมฺ๗๔
ยโคํ ยโคเศฺวราตฺกฤษฺณาตฺสากฺษาตฺกถยต สฺวยมฺ๗๕
กเศวารฺชุนยโ ปุณฺยํ หฤษฺยามิ จ มุหุรฺมุหุ๗๖
วิสฺมยโ มเ มหานฺราชนฺหฤษฺยามิ จ ปุน ปุน๗๗
ตตฺร ศฺรีรฺวิชยโ ภูติรฺธฺรุวา นีติรฺมติรฺมม๗๘
 

อโํ ตตฺสทิติ ศฺรีมทฺภควทฺคีตาสูปนิษตฺสุ พฺรหฺมวิทฺยายาํ ยโคศาสฺตฺรเ ศฺรีกฤษฺณารฺชุนสํวาทเ มโกฺษสํนฺยาสยโคโ นามาษฺฏาทศโธฺยาย ๑๘