ஶ்ரீமத்³ ப⁴க³வத்³ கீ³தா

Bhagavad Gita in Tamil script
Other scripts and font information

This document is best viewed with the Noto Serif Tamil or the Noto Sans Tamil font.

அத்⁴யாய ௧    அர்ஜுநவிஷாத³யோக³
ப்ரத²மோऽத்⁴யாயஃ
 
த்⁴ரு²தராஷ்ட்ர உவாச।
த⁴ர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே ஸமவேதா யுயுத்ஸவஃ
மாமகாஃ பாண்ட³வாஶ்சைவ கிமகுர்வத ஸஂஜய॥௧॥
ஸஂஜய உவாச।
த்³ரு²ஷ்ட்வா து பாண்ட³வாநீகஂ வ்யூட⁴ஂ து³ர்யோத⁴நஸ்ததா³
ஆசார்யமுபஸஂக³ம்ய ராஜா வசநமப்³ரவீத்॥௨॥
பஶ்யைதாஂ பாண்டு³புத்ராணாமாசார்ய மஹதீஂ சமூம்
வ்யூடா⁴ஂ த்³ருபத³புத்ரேண தவ ஶிஷ்யேண தீ⁴மதா॥௩॥
அத்ர ஶூரா மஹேஷ்வாஸா பீ⁴மார்ஜுநஸமா யுதி⁴
யுயுதா⁴நோ விராடஶ்ச த்³ருபத³ஶ்ச மஹாரத²ஃ॥௪॥
த்⁴ரு²ஷ்டகேதுஶ்சேகிதாநஃ காஶிராஜஶ்ச வீர்யவாந்
புருஜித்குந்திபோ⁴ஜஶ்ச ஶைப்³யஶ்ச நரபுஂக³வஃ॥௫॥
யுதா⁴மந்யுஶ்ச விக்ராந்த உத்தமௌஜாஶ்ச வீர்யவாந்
ஸௌப⁴த்³ரோ த்³ரௌபதே³யாஶ்ச ஸர்வ ஏவ மஹாரதா²ஃ॥௬॥
அஸ்மாகஂ து விஶிஷ்டா யே தாந்நிபோ³த⁴ த்³விஜோத்தம
நாயகா மம ஸைந்யஸ்ய ஸஂஜ்ஞார்த²ஂ தாந்ப்³ரவீமி தே॥௭॥
ப⁴வாந்பீ⁴ஷ்மஶ்ச கர்ணஶ்ச க்ரு²பஶ்ச ஸமிதிஂஜயஃ
அஶ்வத்தா²மா விகர்ணஶ்ச ஸௌமத³த்திஸ்ததை²வ ச॥௮॥
அந்யே ச ப³ஹவஃ ஶூரா மத³ர்தே² த்யக்தஜீவிதாஃ
நாநாஶஸ்த்ரப்ரஹரணாஃ ஸர்வே யுத்³த⁴விஶாரதா³ஃ॥௯॥
அபர்யாப்தஂ தத³ஸ்மாகஂ ப³லஂ பீ⁴ஷ்மாபி⁴ரக்ஷிதம்
பர்யாப்தஂ த்வித³மேதேஷாஂ ப³லஂ பீ⁴மாபி⁴ரக்ஷிதம்॥௧௦॥
அயநேஷு ச ஸர்வேஷு யதா²பா⁴க³மவஸ்தி²தாஃ
பீ⁴ஷ்மமேவாபி⁴ரக்ஷந்து ப⁴வந்தஃ ஸர்வ ஏவ ஹி॥௧௧॥
தஸ்ய ஸஂஜநயந்ஹர்ஷஂ குருவ்ரு²த்³த⁴ஃ பிதாமஹஃ
ஸிஂஹநாத³ஂ விநத்³யோச்சைஃ ஶங்க²ஂ த³த்⁴மௌ ப்ரதாபவாந்॥௧௨॥
ததஃ ஶங்கா²ஶ்ச பே⁴ர்யஶ்ச பணவாநககோ³முகா²ஃ
ஸஹஸைவாப்⁴யஹந்யந்த ஸ ஶப்³த³ஸ்துமுலோऽப⁴வத்॥௧௩॥
ததஃ ஶ்வேதைர்ஹயைர்யுக்தே மஹதி ஸ்யந்த³நே ஸ்தி²தௌ
மாத⁴வஃ பாண்ட³வஶ்சைவ தி³வ்யௌ ஶங்கௌ² ப்ரத³க்⁴மதுஃ॥௧௪॥
பாஞ்சஜந்யஂ ஹ்ரு²ஷீகேஶோ தே³வத³த்தஂ த⁴நஂஜயஃ
பௌண்ட்³ரஂ த³த்⁴மௌ மஹாஶங்க²ஂ பீ⁴மகர்மா வ்ரு²கோத³ரஃ॥௧௫॥
அநந்தவிஜயஂ ராஜா குந்தீபுத்ரோ யுதி⁴ஷ்டி²ரஃ
நகுலஃ ஸஹதே³வஶ்ச ஸுகோ⁴ஷமணிபுஷ்பகௌ॥௧௬॥
காஶ்யஶ்ச பரமேஷ்வாஸஃ ஶிக²ண்டீ³ ச மஹாரத²ஃ
த்⁴ரு²ஷ்டத்³யும்நோ விராடஶ்ச ஸாத்யகிஶ்சாபராஜிதஃ॥௧௭॥
த்³ருபதோ³ த்³ரௌபதே³யாஶ்ச ஸர்வஶஃ ப்ரு²தி²வீபதே
ஸௌப⁴த்³ரஶ்ச மஹாபா³ஹுஃ ஶங்கா²ந்த³த்⁴முஃ ப்ரு²த²க்ப்ரு²த²க்॥௧௮॥
ஸ கோ⁴ஷோ தா⁴ர்தராஷ்ட்ராணாஂ ஹ்ரு²த³யாநி வ்யதா³ரயத்
நப⁴ஶ்ச ப்ரு²தி²வீஂ சைவ துமுலோ வ்யநுநாத³யந்॥௧௯॥
அத² வ்யவஸ்தி²தாந்த்³ரு²ஷ்ட்வா தா⁴ர்தராஷ்ட்ராந்கபித்⁴வஜஃ
ப்ரவ்ரு²த்தே ஶஸ்த்ரஸஂபாதே த⁴நுருத்³யம்ய பாண்ட³வஃ॥௨௦॥
ஹ்ரு²ஷீகேஶஂ ததா³ வாக்யமித³மாஹ மஹீபதே
அர்ஜுந உவாச।
ஸேநயோருப⁴யோர்மத்⁴யே ரத²ஂ ஸ்தா²பய மேऽச்யுத॥௨௧॥
யாவதே³தாந்நிரீக்ஷேऽஹஂ யோத்³து⁴காமாநவஸ்தி²தாந்
கைர்மயா ஸஹ யோத்³த⁴வ்யமஸ்மிந்ரணஸமுத்³யமே॥௨௨॥
யோத்ஸ்யமாநாநவேக்ஷேऽஹஂ ய ஏதேऽத்ர ஸமாக³தாஃ
தா⁴ர்தராஷ்ட்ரஸ்ய து³ர்பு³த்³தே⁴ர்யுத்³தே⁴ ப்ரியசிகீர்ஷவஃ॥௨௩॥
ஸஂஜய உவாச।
ஏவமுக்தோ ஹ்ரு²ஷீகேஶோ கு³டா³கேஶேந பா⁴ரத
ஸேநயோருப⁴யோர்மத்⁴யே ஸ்தா²பயித்வா ரதோ²த்தமம்॥௨௪॥
பீ⁴ஷ்மத்³ரோணப்ரமுக²தஃ ஸர்வேஷாஂ ச மஹீக்ஷிதாம்
உவாச பார்த² பஶ்யைதாந்ஸமவேதாந்குரூநிதி॥௨௫॥
தத்ராபஶ்யத்ஸ்தி²தாந்பார்த²ஃ பித்ரூ²நத² பிதாமஹாந்
ஆசார்யாந்மாதுலாந்ப்⁴ராத்ரூ²ந்புத்ராந்பௌத்ராந்ஸகீ²ஂஸ்ததா²॥௨௬॥
ஶ்வஶுராந்ஸுஹ்ரு²த³ஶ்சைவ ஸேநயோருப⁴யோரபி
தாந்ஸமீக்ஷ்ய ஸ கௌந்தேயஃ ஸர்வாந்ப³ந்தூ⁴நவஸ்தி²தாந்॥௨௭॥
க்ரு²பயா பரயாவிஷ்டோ விஷீத³ந்நித³மப்³ரவீத்
அர்ஜுந உவாச।
த்³ரு²ஷ்ட்வேமஂ ஸ்வஜநஂ க்ரு²ஷ்ண யுயுத்ஸுஂ ஸமுபஸ்தி²தம்॥௨௮॥
ஸீத³ந்தி மம கா³த்ராணி முக²ஂ ச பரிஶுஷ்யதி
வேபது²ஶ்ச ஶரீரே மே ரோமஹர்ஷஶ்ச ஜாயதே॥௨௯॥
கா³ண்டீ³வஂ ஸ்ரஂஸதே ஹஸ்தாத்த்வக்சைவ பரித³ஹ்யதே
ந ச ஶக்நோம்யவஸ்தா²துஂ ப்⁴ரமதீவ ச மே மநஃ॥௩௦॥
நிமித்தாநி ச பஶ்யாமி விபரீதாநி கேஶவ
ந ச ஶ்ரேயோऽநுபஶ்யாமி ஹத்வா ஸ்வஜநமாஹவே॥௩௧॥
ந காங்க்ஷே விஜயஂ க்ரு²ஷ்ண ந ச ராஜ்யஂ ஸுகா²நி ச
கிஂ நோ ராஜ்யேந கோ³விந்த³ கிஂ போ⁴கை³ர்ஜீவிதேந வா॥௩௨॥
யேஷாமர்தே² காங்க்ஷிதஂ நோ ராஜ்யஂ போ⁴கா³ஃ ஸுகா²நி ச
த இமேऽவஸ்தி²தா யுத்³தே⁴ ப்ராணாஂஸ்த்யக்த்வா த⁴நாநி ச॥௩௩॥
ஆசார்யாஃ பிதரஃ புத்ராஸ்ததை²வ ச பிதாமஹாஃ
மாதுலாஃ ஶ்வஶுராஃ பௌத்ராஃ ஶ்யாலாஃ ஸஂப³ந்தி⁴நஸ்ததா²॥௩௪॥
ஏதாந்ந ஹந்துமிச்கா²மி க்⁴நதோऽபி மது⁴ஸூத³ந
அபி த்ரைலோக்யராஜ்யஸ்ய ஹேதோஃ கிஂ நு மஹீக்ரு²தே॥௩௫॥
நிஹத்ய தா⁴ர்தராஷ்ட்ராந்நஃ கா ப்ரீதிஃ ஸ்யாஜ்ஜநார்த³ந
பாபமேவாஶ்ரயேத³ஸ்மாந்ஹத்வைதாநாததாயிநஃ॥௩௬॥
தஸ்மாந்நார்ஹா வயஂ ஹந்துஂ தா⁴ர்தராஷ்ட்ராந்ஸ்வபா³ந்த⁴வாந்
ஸ்வஜநஂ ஹி கத²ஂ ஹத்வா ஸுகி²நஃ ஸ்யாம மாத⁴வ॥௩௭॥
யத்³யப்யேதே ந பஶ்யந்தி லோபோ⁴பஹதசேதஸஃ
குலக்ஷயக்ரு²தஂ தோ³ஷஂ மித்ரத்³ரோஹே ச பாதகம்॥௩௮॥
கத²ஂ ந ஜ்ஞேயமஸ்மாபி⁴ஃ பாபாத³ஸ்மாந்நிவர்திதும்
குலக்ஷயக்ரு²தஂ தோ³ஷஂ ப்ரபஶ்யத்³பி⁴ர்ஜநார்த³ந॥௩௯॥
குலக்ஷயே ப்ரணஶ்யந்தி குலத⁴ர்மாஃ ஸநாதநாஃ
த⁴ர்மே நஷ்டே குலஂ க்ரு²த்ஸ்நமத⁴ர்மோऽபி⁴ப⁴வத்யுத॥௪௦॥
அத⁴ர்மாபி⁴ப⁴வாத்க்ரு²ஷ்ண ப்ரது³ஷ்யந்தி குலஸ்த்ரியஃ
ஸ்த்ரீஷு து³ஷ்டாஸு வார்ஷ்ணேய ஜாயதே வர்ணஸஂகரஃ॥௪௧॥
ஸஂகரோ நரகாயைவ குலக்⁴நாநாஂ குலஸ்ய ச
பதந்தி பிதரோ ஹ்யேஷாஂ லுப்தபிண்டோ³த³கக்ரியாஃ॥௪௨॥
தோ³ஷைரேதைஃ குலக்⁴நாநாஂ வர்ணஸஂகரகாரகைஃ
உத்ஸாத்³யந்தே ஜாதித⁴ர்மாஃ குலத⁴ர்மாஶ்ச ஶாஶ்வதாஃ॥௪௩॥
உத்ஸந்நகுலத⁴ர்மாணாஂ மநுஷ்யாணாஂ ஜநார்த³ந
நரகேऽநியதஂ வாஸோ ப⁴வதீத்யநுஶுஶ்ரும॥௪௪॥
அஹோ ப³த மஹத்பாபஂ கர்துஂ வ்யவஸிதா வயம்
யத்³ராஜ்யஸுக²லோபே⁴ந ஹந்துஂ ஸ்வஜநமுத்³யதாஃ॥௪௫॥
யதி³ மாமப்ரதீகாரமஶஸ்த்ரஂ ஶஸ்த்ரபாணயஃ
தா⁴ர்தராஷ்ட்ரா ரணே ஹந்யுஸ்தந்மே க்ஷேமதரஂ ப⁴வேத்॥௪௬॥
ஸஂஜய உவாச।
ஏவமுக்த்வார்ஜுநஃ ஸஂக்²யே ரதோ²பஸ்த² உபாவிஶத்
விஸ்ரு²ஜ்ய ஸஶரஂ சாபஂ ஶோகஸஂவிக்³நமாநஸஃ॥௪௭॥
 

ௐ தத்ஸதி³தி ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தாஸூபநிஷத்ஸு ப்³ரஹ்மவித்³யாயாஂ யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்ரு²ஷ்ணார்ஜுநஸஂவாதே³ அர்ஜுநவிஷாத³யோகோ³ நாம ப்ரத²மோऽத்⁴யாயஃ ॥௧॥

அத்⁴யாய ௨    ஸாஂக்²யயோக³
த்³விதீயோऽத்⁴யாயஃ
 
ஸஂஜய உவாச।
தஂ ததா² க்ரு²பயாவிஷ்டமஶ்ருபூர்ணாகுலேக்ஷணம்
விஷீத³ந்தமித³ஂ வாக்யமுவாச மது⁴ஸூத³நஃ॥௧॥
ஶ்ரீப⁴க³வாநுவாச।
குதஸ்த்வா கஶ்மலமித³ஂ விஷமே ஸமுபஸ்தி²தம்
அநார்யஜுஷ்டமஸ்வர்க்³யமகீர்திகரமர்ஜுந॥௨॥
க்லைப்³யஂ மா ஸ்ம க³மஃ பார்த² நைதத்த்வய்யுபபத்³யதே
க்ஷுத்³ரஂ ஹ்ரு²த³யதௌ³ர்ப³ல்யஂ த்யக்த்வோத்திஷ்ட² பரஂதப॥௩॥
அர்ஜுந உவாச।
கத²ஂ பீ⁴ஷ்மமஹஂ ஸாங்க்²யே த்³ரோணஂ ச மது⁴ஸூத³ந
இஷுபி⁴ஃ ப்ரதியோத்ஸ்யாமி பூஜார்ஹாவரிஸூத³ந॥௪॥
கு³ரூநஹத்வா ஹி மஹாநுபா⁴வாந்ஶ்ரேயோ போ⁴க்துஂ பை⁴க்ஷ்யமபீஹ லோகே
ஹத்வார்த²காமாஂஸ்து கு³ருநிஹைவ பு⁴ஞ்ஜீய போ⁴கா³ந்ऽருதி⁴ரப்ரதி³க்³தா⁴ந்॥௫॥
ந சைதத்³வித்³மஃ கதரந்நோ க³ரீயோ யத்³வா ஜயேம யதி³ வா நோ ஜயேயுஃ
யாநேவ ஹத்வா ந ஜிஜீவிஷாமஸ்தேऽவஸ்தி²தாஃ ப்ரமுகே² தா⁴ர்தராஷ்ட்ராஃ॥௬॥
கார்பண்யதோ³ஷோபஹதஸ்வபா⁴வஃ ப்ரு²ச்கா²மி த்வாஂ த⁴ர்மஸஂமூட⁴சேதாஃ
யச்க்²ரேயஃ ஸ்யாந்நிஶ்சிதஂ ப்³ரூஹி தந்மே ஶிஷ்யஸ்தேऽஹஂ ஶாதி⁴ மாஂ த்வாஂ ப்ரபந்நம்॥௭॥
ந ஹி ப்ரபஶ்யாமி மமாபநுத்³யாத்³யச்கோ²கமுச்கோ²ஷணமிந்த்³ரியாணாம்
அவாப்ய பூ⁴மாவஸபத்நம்ரு²த்³த⁴ஂ ராஜ்யஂ ஸுராணாமபி சாதி⁴பத்யம்॥௮॥
ஸஂஜய உவாச।
ஏவமுக்த்வா ஹ்ரு²ஷீகேஶஂ கு³டா³கேஶஃ பரஂதப
ந யோத்ஸ்ய இதி கோ³விந்த³முக்த்வா தூஷ்ணீஂ ப³பூ⁴வ ஹ॥௯॥
தமுவாச ஹ்ரு²ஷீகேஶஃ ப்ரஹஸந்நிவ பா⁴ரத
ஸேநயோருப⁴யோர்மத்⁴யே விஷீத³ந்தமித³ஂ வசஃ॥௧௦॥
ஶ்ரீப⁴க³வாநுவாச।
அஶோச்யாநந்வஶோசஸ்த்வஂ ப்ரஜ்ஞாவாதா³ஂஶ்ச பா⁴ஷஸே
க³தாஸூநக³தாஸூஂஶ்ச நாநுஶோசந்தி பண்டி³தாஃ॥௧௧॥
ந த்வேவாஹஂ ஜாது நாஸஂ ந த்வஂ நேமே ஜநாதி⁴பாஃ
ந சைவ ந ப⁴விஷ்யாமஃ ஸர்வே வயமதஃ பரம்॥௧௨॥
தே³ஹிநோऽஸ்மிந்யதா² தே³ஹே கௌமாரஂ யௌவநஂ ஜரா
ததா² தே³ஹாந்தரப்ராப்திர்தீ⁴ரஸ்தத்ர ந முஹ்யதி॥௧௩॥
மாத்ராஸ்பர்ஶாஸ்து கௌந்தேய ஶீதோஷ்ணஸுக²து³ஃக²தா³ஃ
ஆக³மாபாயிநோऽநித்யாஸ்தாஂஸ்திதிக்ஷஸ்வ பா⁴ரத॥௧௪॥
யஂ ஹி ந வ்யத²யந்த்யேதே புருஷஂ புருஷர்ஷப⁴
ஸமது³ஃக²ஸுக²ஂ தீ⁴ரஂ ஸோऽம்ரு²தத்வாய கல்பதே॥௧௫॥
நாஸதோ வித்³யதே பா⁴வோ நாபா⁴வோ வித்³யதே ஸதஃ
உப⁴யோரபி த்³ரு²ஷ்டோऽந்தஸ்த்வநயோஸ்தத்த்வத³ர்ஶிபி⁴ஃ॥௧௬॥
அவிநாஶி து தத்³வித்³தி⁴ யேந ஸர்வமித³ஂ ததம்
விநாஶமவ்யயஸ்யாஸ்ய ந கஶ்சித்கர்துமர்ஹதி॥௧௭॥
அந்தவந்த இமே தே³ஹா நித்யஸ்யோக்தாஃ ஶரீரிணஃ
அநாஶிநோऽப்ரமேயஸ்ய தஸ்மாத்³யுத்⁴யஸ்வ பா⁴ரத॥௧௮॥
ய ஏநஂ வேத்தி ஹந்தாரஂ யஶ்சைநஂ மந்யதே ஹதம்
உபௌ⁴ தௌ ந விஜாநீதோ நாயஂ ஹந்தி ந ஹந்யதே॥௧௯॥
ந ஜாயதே ம்ரியதே வா கதா³சிந்நாயஂ பூ⁴த்வா ப⁴விதா வா ந பூ⁴யஃ
அஜோ நித்யஃ ஶாஶ்வதோऽயஂ புராணோ ந ஹந்யதே ஹந்யமாநே ஶரீரே॥௨௦॥
வேதா³விநாஶிநஂ நித்யஂ ய ஏநமஜமவ்யயம்
அத²ஂ ஸ புருஷஃ பார்த² கஂ கா⁴தயதி ஹந்தி கம்॥௨௧॥
வாஸாஂஸி ஜீர்ணாநி யதா² விஹாய நவாநி க்³ரு²ஹ்ணாதி நரோऽபராணி
ததா² ஶரீராணி விஹாய ஜீர்ணாந்யந்யாநி ஸஂயாதி நவாநி தே³ஹீ॥௨௨॥
நைநஂ கி²ந்த³ந்தி ஶஸ்த்ராணி நைநஂ த³ஹதி பாவகஃ
ந சைநஂ க்லேத³யந்த்யாபோ ந ஶோஷயதி மாருதஃ॥௨௩॥
அச்கே²த்³யோऽயமதா³ஹ்யோऽயமக்லேத்³யோऽஶோஷ்ய ஏவ ச
நித்யஃ ஸர்வக³தஃ ஸ்தா²ணுரசலோऽயஂ ஸநாதநஃ॥௨௪॥
அவ்யக்தோऽயமசிந்த்யோऽயமவிகார்யோऽயமுச்யதே
தஸ்மாதே³வஂ விதி³த்வைநஂ நாநுஶோசிதுமர்ஹஸி॥௨௫॥
அத² சைநஂ நித்யஜாதஂ நித்யஂ வா மந்யஸே ம்ரு²தம்
ததா²பி த்வஂ மஹாபா³ஹோ நைவஂ ஶோசிதுமர்ஹஸி॥௨௬॥
ஜாதஸ்ய ஹி த்⁴ருவோ ம்ரு²த்யுர்த்⁴ருவஂ ஜந்ம ம்ரு²தஸ்ய ச
தஸ்மாத³பரிஹார்யேऽர்தே² ந த்வஂ ஶோசிதுமர்ஹஸி॥௨௭॥
அவ்யக்தாதீ³நி பூ⁴தாநி வ்யக்தமத்⁴யாநி பா⁴ரத
அவ்யக்தநித⁴நாந்யேவ தத்ர கா பரிதே³வநா॥௨௮॥
ஆஶ்சர்யவத்பஶ்யதி கஶ்சிதே³நமாஶ்சர்யவத்³வத³தி ததை²வ சாந்யஃ
ஆஶ்சர்யவச்சைநமந்யஃ ஶ்ரு²ணோதி ஶ்ருத்வாப்யேநஂ வேத³ ந சைவ கஶ்சித்॥௨௯॥
தே³ஹீ நித்யமவத்⁴யோऽயஂ தே³ஹே ஸர்வஸ்ய பா⁴ரத
தஸ்மாத்ஸர்வாணி பூ⁴தாநி ந த்வஂ ஶோசிதுமர்ஹஸி॥௩௦॥
ஸ்வத⁴ர்மமபி சாவேக்ஷ்ய ந விகம்பிதுமர்ஹஸி
த⁴ர்ம்யாத்³தி⁴ யுத்³தா⁴ச்க்²ரேயோऽந்யத்க்ஷத்ரியஸ்ய ந வித்³யதே॥௩௧॥
யத்³ரு²ச்க²யா சோபபந்நஂ ஸ்வர்க³த்³வாரமபாவ்ரு²தம்
ஸுகி²நஃ க்ஷத்ரியாஃ பார்த² லப⁴ந்தே யுத்³த⁴மீத்³ரு²ஶம்॥௩௨॥
அத² சேத்த்வமிமஂ த⁴ர்ம்யஂ ஸஂக்³ராமஂ ந கரிஷ்யஸி
ததஃ ஸ்வத⁴ர்மஂ கீர்திஂ ச ஹித்வா பாபமவாப்ஸ்யஸி॥௩௩॥
அகீர்திஂ சாபி பூ⁴தாநி கத²யிஷ்யந்தி தேऽவ்யயாம்
ஸஂபா⁴விதஸ்ய சாகீர்திர்மரணாத³திரிச்யதே॥௩௪॥
ப⁴யாத்³ரணாது³பரதஂ மஂஸ்யந்தே த்வாஂ மஹாரதா²ஃ
யேஷாஂ ச த்வஂ ப³ஹுமதோ பூ⁴த்வா யாஸ்யஸி லாக⁴வம்॥௩௫॥
அவாச்யவாதா³ஂஶ்ச ப³ஹூந்வதி³ஷ்யந்தி தவாஹிதாஃ
நிந்த³ந்தஸ்தவ ஸாமர்த்²யஂ ததோ து³ஃக²தரஂ நு கிம்॥௩௬॥
ஹதோ வா ப்ராப்ஸ்யஸி ஸ்வர்க³ஂ ஜித்வா வா போ⁴க்ஷ்யஸே மஹீம்
தஸ்மாது³த்திஷ்ட² கௌந்தேய யுத்³தா⁴ய க்ரு²தநிஶ்சயஃ॥௩௭॥
ஸுக²து³ஃகே² ஸமே க்ரு²த்வா லாபா⁴லாபௌ⁴ ஜயாஜயௌ
ததோ யுத்³தா⁴ய யுஜ்யஸ்வ நைவஂ பாபமவாப்ஸ்யஸி॥௩௮॥
ஏஷா தேऽபி⁴ஹிதா ஸாங்க்²யே பு³த்³தி⁴ர்யோகே³ த்விமாஂ ஶ்ரு²ணு
பு³த்³த்⁴யா யுக்தோ யயா பார்த² கர்மப³ந்த⁴ஂ ப்ரஹாஸ்யஸி॥௩௯॥
நேஹாபி⁴க்ரமநாஶோऽஸ்தி ப்ரத்யவாயோ ந வித்³யதே
ஸ்வல்பமப்யஸ்ய த⁴ர்மஸ்ய த்ராயதே மஹதோ ப⁴யாத்॥௪௦॥
வ்யவஸாயாத்மிகா பு³த்³தி⁴ரேகேஹ குருநந்த³ந
ப³ஹுஶாகா² ஹ்யநந்தாஶ்ச பு³த்³த⁴யோऽவ்யவஸாயிநாம்॥௪௧॥
யாமிமாஂ புஷ்பிதாஂ வாசஂ ப்ரவத³ந்த்யவிபஶ்சிதஃ
வேத³வாத³ரதாஃ பார்த² நாந்யத³ஸ்தீதி வாதி³நஃ॥௪௨॥
காமாத்மாநஃ ஸ்வர்க³பரா ஜந்மகர்மப²லப்ரதா³ம்
க்ரியாவிஶேஷப³ஹுலாஂ போ⁴கை³ஶ்வர்யக³திஂ ப்ரதி॥௪௩॥
போ⁴கை³ஶ்வர்யப்ரஸக்தாநாஂ தயாபஹ்ரு²தசேதஸாம்
வ்யவஸாயாத்மிகா பு³த்³தி⁴ஃ ஸமாதௌ⁴ ந விதீ⁴யதே॥௪௪॥
த்ரைகு³ண்யவிஷயா வேதா³ நிஸ்த்ரைகு³ண்யோ ப⁴வார்ஜுந
நிர்த்³வந்த்³வோ நித்யஸத்த்வஸ்தோ² நிர்யோக³க்ஷேம ஆத்மவாந்॥௪௫॥
யாவாநர்த² உத³பாநே ஸர்வதஃ ஸஂப்லுதோத³கே
தாவாந்ஸர்வேஷு வேதே³ஷு ப்³ராஹ்மணஸ்ய விஜாநதஃ॥௪௬॥
கர்மண்யேவாதி⁴காரஸ்தே மா ப²லேஷு கதா³சந
மா கர்மப²லஹேதுர்பூ⁴ர்மா தே ஸங்கோ³ऽஸ்த்வகர்மணி॥௪௭॥
யோக³ஸ்த²ஃ குரு கர்மாணி ஸங்க³ஂ த்யக்த்வா த⁴நஂஜய
ஸித்³த்⁴யஸித்³த்⁴யோஃ ஸமோ பூ⁴த்வா ஸமத்வஂ யோக³ உச்யதே॥௪௮॥
தூ³ரேண ஹ்யவரஂ கர்ம பு³த்³தி⁴யோகா³த்³த⁴நஂஜய
பு³த்³தௌ⁴ ஶரணமந்விச்க² க்ரு²பணாஃ ப²லஹேதவஃ॥௪௯॥
பு³த்³தி⁴யுக்தோ ஜஹாதீஹ உபே⁴ ஸுக்ரு²தது³ஷ்க்ரு²தே
தஸ்மாத்³யோகா³ய யுஜ்யஸ்வ யோக³ஃ கர்மஸு கௌஶலம்॥௫௦॥
கர்மஜஂ பு³த்³தி⁴யுக்தா ஹி ப²லஂ த்யக்த்வா மநீஷிணஃ
ஜந்மப³ந்த⁴விநிர்முக்தாஃ பத³ஂ க³ச்க²ந்த்யநாமயம்॥௫௧॥
யதா³ தே மோஹகலிலஂ பு³த்³தி⁴ர்வ்யதிதரிஷ்யதி
ததா³ க³ந்தாஸி நிர்வேத³ஂ ஶ்ரோதவ்யஸ்ய ஶ்ருதஸ்ய ச॥௫௨॥
ஶ்ருதிவிப்ரதிபந்நா தே யதா³ ஸ்தா²ஸ்யதி நிஶ்சலா
ஸமாதா⁴வசலா பு³த்³தி⁴ஸ்ததா³ யோக³மவாப்ஸ்யஸி॥௫௩॥
அர்ஜுந உவாச।
ஸ்தி²தப்ரஜ்ஞஸ்ய கா பா⁴ஷா ஸமாதி⁴ஸ்த²ஸ்ய கேஶவ
ஸ்தி²ததீ⁴ஃ கிஂ ப்ரபா⁴ஷேத கிமாஸீத வ்ரஜேத கிம்॥௫௪॥
ஶ்ரீப⁴க³வாநுவாச।
ப்ரஜஹாதி யதா³ காமாந்ஸர்வாந்பார்த² மநோக³தாந்
ஆத்மந்யேவாத்மநா துஷ்டஃ ஸ்தி²தப்ரஜ்ஞஸ்ததோ³ச்யதே॥௫௫॥
து³ஃகே²ஷ்வநுத்³விக்³நமநாஃ ஸுகே²ஷு விக³தஸ்ப்ரு²ஹஃ
வீதராக³ப⁴யக்ரோத⁴ஃ ஸ்தி²ததீ⁴ர்முநிருச்யதே॥௫௬॥
யஃ ஸர்வத்ராநபி⁴ஸ்நேஹஸ்தத்தத்ப்ராப்ய ஶுபா⁴ஶுப⁴ம்
நாபி⁴நந்த³தி ந த்³வேஷ்டி தஸ்ய ப்ரஜ்ஞா ப்ரதிஷ்டி²தா॥௫௭॥
யதா³ ஸஂஹரதே சாயஂ கூர்மோऽங்கா³நீவ ஸர்வஶஃ
இந்த்³ரியாணீந்த்³ரியார்தே²ப்⁴யஸ்தஸ்ய ப்ரஜ்ஞா ப்ரதிஷ்டி²தா॥௫௮॥
விஷயா விநிவர்தந்தே நிராஹாரஸ்ய தே³ஹிநஃ
ரஸவர்ஜஂ ரஸோऽப்யஸ்ய பரஂ த்³ரு²ஷ்ட்வா நிவர்ததே॥௫௯॥
யததோ ஹ்யபி கௌந்தேய புருஷஸ்ய விபஶ்சிதஃ
இந்த்³ரியாணி ப்ரமாதீ²நி ஹரந்தி ப்ரஸப⁴ஂ மநஃ॥௬௦॥
தாநி ஸர்வாணி ஸஂயம்ய யுக்த ஆஸீத மத்பரஃ
வஶே ஹி யஸ்யேந்த்³ரியாணி தஸ்ய ப்ரஜ்ஞா ப்ரதிஷ்டி²தா॥௬௧॥
த்⁴யாயதோ விஷயாந்புஂஸஃ ஸங்க³ஸ்தேஷூபஜாயதே
ஸங்கா³த்ஸஂஜாயதே காமஃ காமாத்க்ரோதோ⁴ऽபி⁴ஜாயதே॥௬௨॥
க்ரோதா⁴த்³ப⁴வதி ஸஂமோஹஃ ஸஂமோஹாத்ஸ்ம்ரு²திவிப்⁴ரமஃ
ஸ்ம்ரு²திப்⁴ரஂஶாத்³பு³த்³தி⁴நாஶோ பு³த்³தி⁴நாஶாத்ப்ரணஶ்யதி॥௬௩॥
ராக³த்³வேஷவிமுக்தைஸ்து விஷயாநிந்த்³ரியைஶ்சரந்
ஆத்மவஶ்யைர்விதே⁴யாத்மா ப்ரஸாத³மதி⁴க³ச்க²தி॥௬௪॥
ப்ரஸாதே³ ஸர்வது³ஃகா²நாஂ ஹாநிரஸ்யோபஜாயதே
ப்ரஸந்நசேதஸோ ஹ்யாஶு பு³த்³தி⁴ஃ பர்யவதிஷ்ட²தே॥௬௫॥
நாஸ்தி பு³த்³தி⁴ரயுக்தஸ்ய ந சாயுக்தஸ்ய பா⁴வநா
ந சாபா⁴வயதஃ ஶாந்திரஶாந்தஸ்ய குதஃ ஸுக²ம்॥௬௬॥
இந்த்³ரியாணாஂ ஹி சரதாஂ யந்மநோऽநுவிதீ⁴யதே
தத³ஸ்ய ஹரதி ப்ரஜ்ஞாஂ வாயுர்நாவமிவாம்ப⁴ஸி॥௬௭॥
தஸ்மாத்³யஸ்ய மஹாபா³ஹோ நிக்³ரு²ஹீதாநி ஸர்வஶஃ
இந்த்³ரியாணீந்த்³ரியார்தே²ப்⁴யஸ்தஸ்ய ப்ரஜ்ஞா ப்ரதிஷ்டி²தா॥௬௮॥
யா நிஶா ஸர்வபூ⁴தாநாஂ தஸ்யாஂ ஜாக³ர்தி ஸஂயமீ
யஸ்யாஂ ஜாக்³ரதி பூ⁴தாநி ஸா நிஶா பஶ்யதோ முநேஃ॥௬௯॥
ஆபூர்யமாணமசலப்ரதிஷ்ட²ஂ ஸமுத்³ரமாபஃ ப்ரவிஶந்தி யத்³வத்
தத்³வத்காமா யஂ ப்ரவிஶந்தி ஸர்வே ஸ ஶாந்திமாப்நோதி ந காமகாமீ॥௭௦॥
விஹாய காமாந்யஃ ஸர்வாந்புமாஂஶ்சரதி நிஃஸ்ப்ரு²ஹஃ
நிர்மமோ நிரஹஂகாரஃ ஸ ஶாந்திமதி⁴க³ச்க²தி॥௭௧॥
ஏஷா ப்³ராஹ்மீ ஸ்தி²திஃ பார்த² நைநாஂ ப்ராப்ய விமுஹ்யதி
ஸ்தி²த்வாஸ்யாமந்தகாலேऽபி ப்³ரஹ்மநிர்வாணம்ரு²ச்க²தி॥௭௨॥
 

ௐ தத்ஸதி³தி ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தாஸூபநிஷத்ஸு ப்³ரஹ்மவித்³யாயாஂ யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்ரு²ஷ்ணார்ஜுநஸஂவாதே³ ஸாஂக்²யயோகோ³ நாம த்³விதீயோऽத்⁴யாயஃ ॥௨॥

அத்⁴யாய ௩    கர்மயோக³
த்ரு²தீயோऽத்⁴யாயஃ
 
அர்ஜுந உவாச।
ஜ்யாயஸீ சேத்கர்மணஸ்தே மதா பு³த்³தி⁴ர்ஜநார்த³ந
தத்கிஂ கர்மணி கோ⁴ரே மாஂ நியோஜயஸி கேஶவ॥௧॥
வ்யாமிஶ்ரேணேவ வாக்யேந பு³த்³தி⁴ஂ மோஹயஸீவ மே
ததே³கஂ வத³ நிஶ்சித்ய யேந ஶ்ரேயோऽஹமாப்நுயாம்॥௨॥
ஶ்ரீப⁴க³வாநுவாச।
லோகேऽஸ்மிந்த்³விவிதா⁴ நிஷ்டா² புரா ப்ரோக்தா மயாநக⁴
ஜ்ஞாநயோகே³ந ஸாஂக்²யாநாஂ கர்மயோகே³ந யோகி³நாம்॥௩॥
ந கர்மணாமநாரம்பா⁴ந்நைஷ்கர்ம்யஂ புருஷோऽஶ்நுதே
ந ச ஸஂந்யஸநாதே³வ ஸித்³தி⁴ஂ ஸமதி⁴க³ச்க²தி॥௪॥
ந ஹி கஶ்சித்க்ஷணமபி ஜாது திஷ்ட²த்யகர்மக்ரு²த்
கார்யதே ஹ்யவஶஃ கர்ம ஸர்வஃ ப்ரக்ரு²திஜைர்கு³ணைஃ॥௫॥
கர்மேந்த்³ரியாணி ஸஂயம்ய ய ஆஸ்தே மநஸா ஸ்மரந்
இந்த்³ரியார்தா²ந்விமூடா⁴த்மா மித்²யாசாரஃ ஸ உச்யதே॥௬॥
யஸ்த்விந்த்³ரியாணி மநஸா நியம்யாரப⁴தேऽர்ஜுந
கர்மேந்த்³ரியைஃ கர்மயோக³மஸக்தஃ ஸ விஶிஷ்யதே॥௭॥
நியதஂ குரு கர்ம த்வஂ கர்ம ஜ்யாயோ ஹ்யகர்மணஃ
ஶரீரயாத்ராபி ச தே ந ப்ரஸித்³த்⁴யேத³கர்மணஃ॥௮॥
யஜ்ஞார்தா²த்கர்மணோऽந்யத்ர லோகோऽயஂ கர்மப³ந்த⁴நஃ
தத³ர்த²ஂ கர்ம கௌந்தேய முக்தஸங்க³ஃ ஸமாசர॥௯॥
ஸஹயஜ்ஞாஃ ப்ரஜாஃ ஸ்ரு²ஷ்ட்வா புரோவாச ப்ரஜாபதிஃ
அநேந ப்ரஸவிஷ்யத்⁴வமேஷ வோऽஸ்த்விஷ்டகாமது⁴க்॥௧௦॥
தே³வாந்பா⁴வயதாநேந தே தே³வா பா⁴வயந்து வஃ
பரஸ்பரஂ பா⁴வயந்தஃ ஶ்ரேயஃ பரமவாப்ஸ்யத²॥௧௧॥
இஷ்டாந்போ⁴கா³ந்ஹி வோ தே³வா தா³ஸ்யந்தே யஜ்ஞபா⁴விதாஃ
தைர்த³த்தாநப்ரதா³யைப்⁴யோ யோ பு⁴ங்க்தே ஸ்தேந ஏவ ஸஃ॥௧௨॥
யஜ்ஞஶிஷ்டாஶிநஃ ஸந்தோ முச்யந்தே ஸர்வகில்பி³ஷைஃ
பு⁴ஞ்ஜதே தே த்வக⁴ஂ பாபா யே பசந்த்யாத்மகாரணாத்॥௧௩॥
அந்நாத்³ப⁴வந்தி பூ⁴தாநி பர்ஜந்யாத³ந்நஸஂப⁴வஃ
யஜ்ஞாத்³ப⁴வதி பர்ஜந்யோ யஜ்ஞஃ கர்மஸமுத்³ப⁴வஃ॥௧௪॥
கர்ம ப்³ரஹ்மோத்³ப⁴வஂ வித்³தி⁴ ப்³ரஹ்மாக்ஷரஸமுத்³ப⁴வம்
தஸ்மாத்ஸர்வக³தஂ ப்³ரஹ்ம நித்யஂ யஜ்ஞே ப்ரதிஷ்டி²தம்॥௧௫॥
ஏவஂ ப்ரவர்திதஂ சக்ரஂ நாநுவர்தயதீஹ யஃ
அகா⁴யுரிந்த்³ரியாராமோ மோக⁴ஂ பார்த² ஸ ஜீவதி॥௧௬॥
யஸ்த்வாத்மரதிரேவ ஸ்யாதா³த்மத்ரு²ப்தஶ்ச மாநவஃ
ஆத்மந்யேவ ச ஸஂதுஷ்டஸ்தஸ்ய கார்யஂ ந வித்³யதே॥௧௭॥
நைவ தஸ்ய க்ரு²தேநார்தோ² நாக்ரு²தேநேஹ கஶ்சந
ந சாஸ்ய ஸர்வபூ⁴தேஷு கஶ்சித³ர்த²வ்யபாஶ்ரயஃ॥௧௮॥
தஸ்மாத³ஸக்தஃ ஸததஂ கார்யஂ கர்ம ஸமாசர
அஸக்தோ ஹ்யாசரந்கர்ம பரமாப்நோதி பூருஷஃ॥௧௯॥
கர்மணைவ ஹி ஸஂஸித்³தி⁴மாஸ்தி²தா ஜநகாத³யஃ
லோகஸஂக்³ரஹமேவாபி ஸஂபஶ்யந்கர்துமர்ஹஸி॥௨௦॥
யத்³யதா³சரதி ஶ்ரேஷ்ட²ஸ்தத்ததே³வேதரோ ஜநஃ
ஸ யத்ப்ரமாணஂ குருதே லோகஸ்தத³நுவர்ததே॥௨௧॥
ந மே பார்தா²ஸ்தி கர்தவ்யஂ த்ரிஷு லோகேஷு கிஂசந
நாநவாப்தமவாப்தவ்யஂ வர்த ஏவ ச கர்மணி॥௨௨॥
யதி³ ஹ்யஹஂ ந வர்தேயஂ ஜாது கர்மண்யதந்த்³ரிதஃ
மம வர்த்மாநுவர்தந்தே மநுஷ்யாஃ பார்த² ஸர்வஶஃ॥௨௩॥
உத்ஸீதே³யுரிமே லோகா ந குர்யாஂ கர்ம சேத³ஹம்
ஸஂகரஸ்ய ச கர்தா ஸ்யாமுபஹந்யாமிமாஃ ப்ரஜாஃ॥௨௪॥
ஸக்தாஃ கர்மண்யவித்³வாஂஸோ யதா² குர்வந்தி பா⁴ரத
குர்யாத்³வித்³வாஂஸ்ததா²ஸக்தஶ்சிகீர்ஷுர்லோகஸஂக்³ரஹம்॥௨௫॥
ந பு³த்³தி⁴பே⁴த³ஂ ஜநயேத³ஜ்ஞாநாஂ கர்மஸங்கி³நாம்
ஜோஷயேத்ஸர்வகர்மாணி வித்³வாந்யுக்தஃ ஸமாசரந்॥௨௬॥
ப்ரக்ரு²தேஃ க்ரியமாணாநி கு³ணைஃ கர்மாணி ஸர்வஶஃ
அஹஂகாரவிமூடா⁴த்மா கர்தாஹமிதி மந்யதே॥௨௭॥
தத்த்வவித்து மஹாபா³ஹோ கு³ணகர்மவிபா⁴க³யோஃ
கு³ணா கு³ணேஷு வர்தந்த இதி மத்வா ந ஸஜ்ஜதே॥௨௮॥
ப்ரக்ரு²தேர்கு³ணஸஂமூடா⁴ஃ ஸஜ்ஜந்தே கு³ணகர்மஸு
தாநக்ரு²த்ஸ்நவிதோ³ மந்தா³ந்க்ரு²த்ஸ்நவிந்ந விசாலயேத்॥௨௯॥
மயி ஸர்வாணி கர்மாணி ஸஂந்யஸ்யாத்⁴யாத்மசேதஸா
நிராஶீர்நிர்மமோ பூ⁴த்வா யுத்⁴யஸ்வ விக³தஜ்வரஃ॥௩௦॥
யே மே மதமித³ஂ நித்யமநுதிஷ்ட²ந்தி மாநவாஃ
ஶ்ரத்³தா⁴வந்தோऽநஸூயந்தோ முச்யந்தே தேऽபி கர்மபி⁴ஃ॥௩௧॥
யே த்வேதத³ப்⁴யஸூயந்தோ நாநுதிஷ்ட²ந்தி மே மதம்
ஸர்வஜ்ஞாநவிமூடா⁴ஂஸ்தாந்வித்³தி⁴ நஷ்டாநசேதஸஃ॥௩௨॥
ஸத்³ரு²ஶஂ சேஷ்டதே ஸ்வஸ்யாஃ ப்ரக்ரு²தேர்ஜ்ஞாநவாநபி
ப்ரக்ரு²திஂ யாந்தி பூ⁴தாநி நிக்³ரஹஃ கிஂ கரிஷ்யதி॥௩௩॥
இந்த்³ரியஸ்யேந்த்³ரியஸ்யார்தே² ராக³த்³வேஷௌ வ்யவஸ்தி²தௌ
தயோர்ந வஶமாக³ச்கே²த்தௌ ஹ்யஸ்ய பரிபந்தி²நௌ॥௩௪॥
ஶ்ரேயாந்ஸ்வத⁴ர்மோ விகு³ணஃ பரத⁴ர்மாத்ஸ்வநுஷ்டி²தாத்
ஸ்வத⁴ர்மே நித⁴நஂ ஶ்ரேயஃ பரத⁴ர்மோ ப⁴யாவஹஃ॥௩௫॥
அர்ஜுந உவாச।
அத² கேந ப்ரயுக்தோऽயஂ பாபஂ சரதி பூருஷஃ
அநிச்க²ந்நபி வார்ஷ்ணேய ப³லாதி³வ நியோஜிதஃ॥௩௬॥
ஶ்ரீப⁴க³வாநுவாச।
காம ஏஷ க்ரோத⁴ ஏஷ ரஜோகு³ணஸமுத்³ப⁴வஃ
மஹாஶநோ மஹாபாப்மா வித்³த்⁴யேநமிஹ வைரிணம்॥௩௭॥
தூ⁴மேநாவ்ரியதே வஹ்நிர்யதா²த³ர்ஶோ மலேந ச
யதோ²ல்பே³நாவ்ரு²தோ க³ர்ப⁴ஸ்ததா² தேநேத³மாவ்ரு²தம்॥௩௮॥
ஆவ்ரு²தஂ ஜ்ஞாநமேதேந ஜ்ஞாநிநோ நித்யவைரிணா
காமரூபேண கௌந்தேய து³ஷ்பூரேணாநலேந ச॥௩௯॥
இந்த்³ரியாணி மநோ பு³த்³தி⁴ரஸ்யாதி⁴ஷ்டா²நமுச்யதே
ஏதைர்விமோஹயத்யேஷ ஜ்ஞாநமாவ்ரு²த்ய தே³ஹிநம்॥௪௦॥
தஸ்மாத்த்வமிந்த்³ரியாண்யாதௌ³ நியம்ய ப⁴ரதர்ஷப⁴
பாப்மாநஂ ப்ரஜஹி ஹ்யேநஂ ஜ்ஞாநவிஜ்ஞாநநாஶநம்॥௪௧॥
இந்த்³ரியாணி பராண்யாஹுரிந்த்³ரியேப்⁴யஃ பரஂ மநஃ
மநஸஸ்து பரா பு³த்³தி⁴ர்யோ பு³த்³தே⁴ஃ பரதஸ்து ஸஃ॥௪௨॥
ஏவஂ பு³த்³தே⁴ஃ பரஂ பு³த்³த்⁴வா ஸஂஸ்தப்⁴யாத்மாநமாத்மநா
ஜஹி ஶத்ருஂ மஹாபா³ஹோ காமரூபஂ து³ராஸத³ம்॥௪௩॥
 

ௐ தத்ஸதி³தி ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தாஸூபநிஷத்ஸு ப்³ரஹ்மவித்³யாயாஂ யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்ரு²ஷ்ணார்ஜுநஸஂவாதே³ கர்மயோகோ³ நாம த்ரு²தீயோऽத்⁴யாயஃ ॥௩॥

அத்⁴யாய ௪    ஜ்ஞாநகர்மஸஂந்யாஸயோக³
சதுர்தோ²ऽத்⁴யாயஃ
 
ஶ்ரீப⁴க³வாநுவாச।
இமஂ விவஸ்வதே யோக³ஂ ப்ரோக்தவாநஹமவ்யயம்
விவஸ்வாந்மநவே ப்ராஹ மநுரிக்ஷ்வாகவேऽப்³ரவீத்॥௧॥
ஏவஂ பரஂபராப்ராப்தமிமஂ ராஜர்ஷயோ விது³ஃ
ஸ காலேநேஹ மஹதா யோகோ³ நஷ்டஃ பரஂதப॥௨॥
ஸ ஏவாயஂ மயா தேऽத்³ய யோக³ஃ ப்ரோக்தஃ புராதநஃ
ப⁴க்தோऽஸி மே ஸகா² சேதி ரஹஸ்யஂ ஹ்யேதது³த்தமம்॥௩॥
அர்ஜுந உவாச।
அபரஂ ப⁴வதோ ஜந்ம பரஂ ஜந்ம விவஸ்வதஃ
கத²மேதத்³விஜாநீயாஂ த்வமாதௌ³ ப்ரோக்தவாநிதி॥௪॥
ஶ்ரீப⁴க³வாநுவாச।
ப³ஹூநி மே வ்யதீதாநி ஜந்மாநி தவ சார்ஜுந
தாந்யஹஂ வேத³ ஸர்வாணி ந த்வஂ வேத்த² பரஂதப॥௫॥
அஜோऽபி ஸந்நவ்யயாத்மா பூ⁴தாநாமீஶ்வரோऽபி ஸந்
ப்ரக்ரு²திஂ ஸ்வாமதி⁴ஷ்டா²ய ஸஂப⁴வாம்யாத்மமாயயா॥௬॥
யதா³ யதா³ ஹி த⁴ர்மஸ்ய க்³லாநிர்ப⁴வதி பா⁴ரத
அப்⁴யுத்தா²நமத⁴ர்மஸ்ய ததா³த்மாநஂ ஸ்ரு²ஜாம்யஹம்॥௭॥
பரித்ராணாய ஸாதூ⁴நாஂ விநாஶாய ச து³ஷ்க்ரு²தாம்
த⁴ர்மஸஂஸ்தா²பநார்தா²ய ஸஂப⁴வாமி யுகே³ யுகே³॥௮॥
ஜந்ம கர்ம ச மே தி³வ்யமேவஂ யோ வேத்தி தத்த்வதஃ
த்யக்த்வா தே³ஹஂ புநர்ஜந்ம நைதி மாமேதி ஸோऽர்ஜுந॥௯॥
வீதராக³ப⁴யக்ரோதா⁴ மந்மயா மாமுபாஶ்ரிதாஃ
ப³ஹவோ ஜ்ஞாநதபஸா பூதா மத்³பா⁴வமாக³தாஃ॥௧௦॥
யே யதா² மாஂ ப்ரபத்³யந்தே தாஂஸ்ததை²வ ப⁴ஜாம்யஹம்
மம வர்த்மாநுவர்தந்தே மநுஷ்யாஃ பார்த² ஸர்வஶஃ॥௧௧॥
காங்க்ஷந்தஃ கர்மணாஂ ஸித்³தி⁴ஂ யஜந்த இஹ தே³வதாஃ
க்ஷிப்ரஂ ஹி மாநுஷே லோகே ஸித்³தி⁴ர்ப⁴வதி கர்மஜா॥௧௨॥
சாதுர்வர்ண்யஂ மயா ஸ்ரு²ஷ்டஂ கு³ணகர்மவிபா⁴க³ஶஃ
தஸ்ய கர்தாரமபி மாஂ வித்³த்⁴யகர்தாரமவ்யயம்॥௧௩॥
ந மாஂ கர்மாணி லிம்பந்தி ந மே கர்மப²லே ஸ்ப்ரு²ஹா
இதி மாஂ யோऽபி⁴ஜாநாதி கர்மபி⁴ர்ந ஸ ப³த்⁴யதே॥௧௪॥
ஏவஂ ஜ்ஞாத்வா க்ரு²தஂ கர்ம பூர்வைரபி முமுக்ஷுபி⁴ஃ
குரு கர்மைவ தஸ்மாத்த்வஂ பூர்வைஃ பூர்வதரஂ க்ரு²தம்॥௧௫॥
கிஂ கர்ம கிமகர்மேதி கவயோऽப்யத்ர மோஹிதாஃ
தத்தே கர்ம ப்ரவக்ஷ்யாமி யஜ்ஜ்ஞாத்வா மோக்ஷ்யஸேऽஶுபா⁴த்॥௧௬॥
கர்மணோ ஹ்யபி போ³த்³த⁴வ்யஂ போ³த்³த⁴வ்யஂ ச விகர்மணஃ
அகர்மணஶ்ச போ³த்³த⁴வ்யஂ க³ஹநா கர்மணோ க³திஃ॥௧௭॥
கர்மண்யகர்ம யஃ பஶ்யேத³கர்மணி ச கர்ம யஃ
ஸ பு³த்³தி⁴மாந்மநுஷ்யேஷு ஸ யுக்தஃ க்ரு²த்ஸ்நகர்மக்ரு²த்॥௧௮॥
யஸ்ய ஸர்வே ஸமாரம்பா⁴ஃ காமஸஂகல்பவர்ஜிதாஃ
ஜ்ஞாநாக்³நித³க்³த⁴கர்மாணஂ தமாஹுஃ பண்டி³தஂ பு³தா⁴ஃ॥௧௯॥
த்யக்த்வா கர்மப²லாஸங்க³ஂ நித்யத்ரு²ப்தோ நிராஶ்ரயஃ
கர்மண்யபி⁴ப்ரவ்ரு²த்தோऽபி நைவ கிஂசித்கரோதி ஸஃ॥௨௦॥
நிராஶீர்யதசித்தாத்மா த்யக்தஸர்வபரிக்³ரஹஃ
ஶாரீரஂ கேவலஂ கர்ம குர்வந்நாப்நோதி கில்பி³ஷம்॥௨௧॥
யத்³ரு²ச்கா²லாப⁴ஸஂதுஷ்டோ த்³வந்த்³வாதீதோ விமத்ஸரஃ
ஸமஃ ஸித்³தா⁴வஸித்³தௌ⁴ ச க்ரு²த்வாபி ந நிப³த்⁴யதே॥௨௨॥
க³தஸங்க³ஸ்ய முக்தஸ்ய ஜ்ஞாநாவஸ்தி²தசேதஸஃ
யஜ்ஞாயாசரதஃ கர்ம ஸமக்³ரஂ ப்ரவிலீயதே॥௨௩॥
ப்³ரஹ்மார்பணஂ ப்³ரஹ்ம ஹவிர்ப்³ரஹ்மாக்³நௌ ப்³ரஹ்மணா ஹுதம்
ப்³ரஹ்மைவ தேந க³ந்தவ்யஂ ப்³ரஹ்மகர்மஸமாதி⁴நா॥௨௪॥
தை³வமேவாபரே யஜ்ஞஂ யோகி³நஃ பர்யுபாஸதே
ப்³ரஹ்மாக்³நாவபரே யஜ்ஞஂ யஜ்ஞேநைவோபஜுஹ்வதி॥௨௫॥
ஶ்ரோத்ராதீ³நீந்த்³ரியாண்யந்யே ஸஂயமாக்³நிஷு ஜுஹ்வதி
ஶப்³தா³தீ³ந்விஷயாநந்ய இந்த்³ரியாக்³நிஷு ஜுஹ்வதி॥௨௬॥
ஸர்வாணீந்த்³ரியகர்மாணி ப்ராணகர்மாணி சாபரே
ஆத்மஸஂயமயோகா³க்³நௌ ஜுஹ்வதி ஜ்ஞாநதீ³பிதே॥௨௭॥
த்³ரவ்யயஜ்ஞாஸ்தபோயஜ்ஞா யோக³யஜ்ஞாஸ்ததா²பரே
ஸ்வாத்⁴யாயஜ்ஞாநயஜ்ஞாஶ்ச யதயஃ ஸஂஶிதவ்ரதாஃ॥௨௮॥
அபாநே ஜுஹ்வதி ப்ராணஂ ப்ராணேऽபாநஂ ததா²பரே
ப்ராணாபாநக³தீ ருத்³த்⁴வா ப்ராணாயாமபராயணாஃ॥௨௯॥
அபரே நியதாஹாராஃ ப்ராணாந்ப்ராணேஷு ஜுஹ்வதி
ஸர்வேऽப்யேதே யஜ்ஞவிதோ³ யஜ்ஞக்ஷபிதகல்மஷாஃ॥௩௦॥
யஜ்ஞஶிஷ்டாம்ரு²தபு⁴ஜோ யாந்தி ப்³ரஹ்ம ஸநாதநம்
நாயஂ லோகோऽஸ்த்யயஜ்ஞஸ்ய குதோऽந்யஃ குருஸத்தம॥௩௧॥
ஏவஂ ப³ஹுவிதா⁴ யஜ்ஞா விததா ப்³ரஹ்மணோ முகே²
கர்மஜாந்வித்³தி⁴ தாந்ஸர்வாநேவஂ ஜ்ஞாத்வா விமோக்ஷ்யஸே॥௩௨॥
ஶ்ரேயாந்த்³ரவ்யமயாத்³யஜ்ஞாஜ்ஜ்ஞாநயஜ்ஞஃ பரஂதப
ஸர்வஂ கர்மாகி²லஂ பார்த² ஜ்ஞாநே பரிஸமாப்யதே॥௩௩॥
தத்³வித்³தி⁴ ப்ரணிபாதேந பரிப்ரஶ்நேந ஸேவயா
உபதே³க்ஷ்யந்தி தே ஜ்ஞாநஂ ஜ்ஞாநிநஸ்தத்த்வத³ர்ஶிநஃ॥௩௪॥
யஜ்ஜ்ஞாத்வா ந புநர்மோஹமேவஂ யாஸ்யஸி பாண்ட³வ
யேந பூ⁴தாந்யஶேஷேண த்³ரக்ஷ்யஸ்யாத்மந்யதோ² மயி॥௩௫॥
அபி சேத³ஸி பாபேப்⁴யஃ ஸர்வேப்⁴யஃ பாபக்ரு²த்தமஃ
ஸர்வஂ ஜ்ஞாநப்லவேநைவ வ்ரு²ஜிநஂ ஸஂதரிஷ்யஸி॥௩௬॥
யதை²தா⁴ஂஸி ஸமித்³தோ⁴ऽக்³நிர்ப⁴ஸ்மஸாத்குருதேऽர்ஜுந
ஜ்ஞாநாக்³நிஃ ஸர்வகர்மாணி ப⁴ஸ்மஸாத்குருதே ததா²॥௩௭॥
ந ஹி ஜ்ஞாநேந ஸத்³ரு²ஶஂ பவித்ரமிஹ வித்³யதே
தத்ஸ்வயஂ யோக³ஸஂஸித்³த⁴ஃ காலேநாத்மநி விந்த³தி॥௩௮॥
ஶ்ரத்³தா⁴வாஂல்லப⁴தே ஜ்ஞாநஂ தத்பரஃ ஸஂயதேந்த்³ரியஃ
ஜ்ஞாநஂ லப்³த்⁴வா பராஂ ஶாந்திமசிரேணாதி⁴க³ச்க²தி॥௩௯॥
அஜ்ஞஶ்சாஶ்ரத்³த³தா⁴நஶ்ச ஸஂஶயாத்மா விநஶ்யதி
நாயஂ லோகோऽஸ்தி ந பரோ ந ஸுக²ஂ ஸஂஶயாத்மநஃ॥௪௦॥
யோக³ஸஂந்யஸ்தகர்மாணஂ ஜ்ஞாநஸஂகி²ந்நஸஂஶயம்
ஆத்மவந்தஂ ந கர்மாணி நிப³த்⁴நந்தி த⁴நஂஜய॥௪௧॥
தஸ்மாத³ஜ்ஞாநஸஂபூ⁴தஂ ஹ்ரு²த்ஸ்த²ஂ ஜ்ஞாநாஸிநாத்மநஃ
கி²த்த்வைநஂ ஸஂஶயஂ யோக³மாதிஷ்டோ²த்திஷ்ட² பா⁴ரத॥௪௨॥
 

ௐ தத்ஸதி³தி ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தாஸூபநிஷத்ஸு ப்³ரஹ்மவித்³யாயாஂ யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்ரு²ஷ்ணார்ஜுநஸஂவாதே³ ஜ்ஞாநகர்மஸஂந்யாஸயோகோ³ நாம சதுர்தோ²ऽத்⁴யாயஃ ॥௪॥

அத்⁴யாய ௫    கர்மஸஂந்யாஸயோக³
பஞ்சமோऽத்⁴யாயஃ
 
அர்ஜுந உவாச।
ஸஂந்யாஸஂ கர்மணாஂ க்ரு²ஷ்ண புநர்யோக³ஂ ச ஶஂஸஸி
யச்க்²ரேய ஏதயோரேகஂ தந்மே ப்³ரூஹி ஸுநிஶ்சிதம்॥௧॥
ஶ்ரீப⁴க³வாநுவாச।
ஸஂந்யாஸஃ கர்மயோக³ஶ்ச நிஃஶ்ரேயஸகராவுபௌ⁴
தயோஸ்து கர்மஸஂந்யாஸாத்கர்மயோகோ³ விஶிஷ்யதே॥௨॥
ஜ்ஞேயஃ ஸ நித்யஸஂந்யாஸீ யோ ந த்³வேஷ்டி ந காங்க்ஷதி
நிர்த்³வந்த்³வோ ஹி மஹாபா³ஹோ ஸுக²ஂ ப³ந்தா⁴த்ப்ரமுச்யதே॥௩॥
ஸாஂக்²யயோகௌ³ ப்ரு²த²க்³பா³லாஃ ப்ரவத³ந்தி ந பண்டி³தாஃ
ஏகமப்யாஸ்தி²தஃ ஸம்யகு³ப⁴யோர்விந்த³தே ப²லம்॥௪॥
யத்ஸாஂக்²யைஃ ப்ராப்யதே ஸ்தா²நஂ தத்³யோகை³ரபி க³ம்யதே
ஏகஂ ஸாஂக்²யஂ ச யோக³ஂ ச யஃ பஶ்யதி ஸ பஶ்யதி॥௫॥
ஸஂந்யாஸஸ்து மஹாபா³ஹோ து³ஃக²மாப்துமயோக³தஃ
யோக³யுக்தோ முநிர்ப்³ரஹ்ம நசிரேணாதி⁴க³ச்க²தி॥௬॥
யோக³யுக்தோ விஶுத்³தா⁴த்மா விஜிதாத்மா ஜிதேந்த்³ரியஃ
ஸர்வபூ⁴தாத்மபூ⁴தாத்மா குர்வந்நபி ந லிப்யதே॥௭॥
நைவ கிஂசித்கரோமீதி யுக்தோ மந்யேத தத்த்வவித்
பஶ்யஞ்ஶ்ரு²ண்வந்ஸ்ப்ரு²ஶஞ்ஜிக்⁴ரந்நஶ்நந்க³ச்க²ந்ஸ்வபஞ்ஶ்வஸந்॥௮॥
ப்ரலபந்விஸ்ரு²ஜந்க்³ரு²ஹ்ணந்நுந்மிஷந்நிமிஷந்நபி
இந்த்³ரியாணீந்த்³ரியார்தே²ஷு வர்தந்த இதி தா⁴ரயந்॥௯॥
ப்³ரஹ்மண்யாதா⁴ய கர்மாணி ஸங்க³ஂ த்யக்த்வா கரோதி யஃ
லிப்யதே ந ஸ பாபேந பத்³மபத்ரமிவாம்ப⁴ஸா॥௧௦॥
காயேந மநஸா பு³த்³த்⁴யா கேவலைரிந்த்³ரியைரபி
யோகி³நஃ கர்ம குர்வந்தி ஸங்க³ஂ த்யக்த்வாத்மஶுத்³த⁴யே॥௧௧॥
யுக்தஃ கர்மப²லஂ த்யக்த்வா ஶாந்திமாப்நோதி நைஷ்டி²கீம்
அயுக்தஃ காமகாரேண ப²லே ஸக்தோ நிப³த்⁴யதே॥௧௨॥
ஸர்வகர்மாணி மநஸா ஸஂந்யஸ்யாஸ்தே ஸுக²ஂ வஶீ
நவத்³வாரே புரே தே³ஹீ நைவ குர்வந்ந காரயந்॥௧௩॥
ந கர்த்ரு²த்வஂ ந கர்மாணி லோகஸ்ய ஸ்ரு²ஜதி ப்ரபு⁴ஃ
ந கர்மப²லஸஂயோக³ஂ ஸ்வபா⁴வஸ்து ப்ரவர்ததே॥௧௪॥
நாத³த்தே கஸ்யசித்பாபஂ ந சைவ ஸுக்ரு²தஂ விபு⁴ஃ
அஜ்ஞாநேநாவ்ரு²தஂ ஜ்ஞாநஂ தேந முஹ்யந்தி ஜந்தவஃ॥௧௫॥
ஜ்ஞாநேந து தத³ஜ்ஞாநஂ யேஷாஂ நாஶிதமாத்மநஃ
தேஷாமாதி³த்யவஜ்ஜ்ஞாநஂ ப்ரகாஶயதி தத்பரம்॥௧௬॥
தத்³பு³த்³த⁴யஸ்ததா³த்மாநஸ்தந்நிஷ்டா²ஸ்தத்பராயணாஃ
க³ச்க²ந்த்யபுநராவ்ரு²த்திஂ ஜ்ஞாநநிர்தூ⁴தகல்மஷாஃ॥௧௭॥
வித்³யாவிநயஸஂபந்நே ப்³ராஹ்மணே க³வி ஹஸ்திநி
ஶுநி சைவ ஶ்வபாகே ச பண்டி³தாஃ ஸமத³ர்ஶிநஃ॥௧௮॥
இஹைவ தைர்ஜிதஃ ஸர்கோ³ யேஷாஂ ஸாம்யே ஸ்தி²தஂ மநஃ
நிர்தோ³ஷஂ ஹி ஸமஂ ப்³ரஹ்ம தஸ்மாத்³ப்³ரஹ்மணி தே ஸ்தி²தாஃ॥௧௯॥
ந ப்ரஹ்ரு²ஷ்யேத்ப்ரியஂ ப்ராப்ய நோத்³விஜேத்ப்ராப்ய சாப்ரியம்
ஸ்தி²ரபு³த்³தி⁴ரஸஂமூடோ⁴ ப்³ரஹ்மவித்³ப்³ரஹ்மணி ஸ்தி²தஃ॥௨௦॥
பா³ஹ்யஸ்பர்ஶேஷ்வஸக்தாத்மா விந்த³த்யாத்மநி யத்ஸுக²ம்
ஸ ப்³ரஹ்மயோக³யுக்தாத்மா ஸுக²மக்ஷயமஶ்நுதே॥௨௧॥
யே ஹி ஸஂஸ்பர்ஶஜா போ⁴கா³ து³ஃக²யோநய ஏவ தே
ஆத்³யந்தவந்தஃ கௌந்தேய ந தேஷு ரமதே பு³த⁴ஃ॥௨௨॥
ஶக்நோதீஹைவ யஃ ஸோடு⁴ஂ ப்ராக்ஶரீரவிமோக்ஷணாத்
காமக்ரோதோ⁴த்³ப⁴வஂ வேக³ஂ ஸ யுக்தஃ ஸ ஸுகீ² நரஃ॥௨௩॥
யோऽந்தஃஸுகோ²ऽந்தராராமஸ்ததா²ந்தர்ஜ்யோதிரேவ யஃ
ஸ யோகீ³ ப்³ரஹ்மநிர்வாணஂ ப்³ரஹ்மபூ⁴தோऽதி⁴க³ச்க²தி॥௨௪॥
லப⁴ந்தே ப்³ரஹ்மநிர்வாணம்ரு²ஷயஃ க்ஷீணகல்மஷாஃ
கி²ந்நத்³வைதா⁴ யதாத்மாநஃ ஸர்வபூ⁴தஹிதே ரதாஃ॥௨௫॥
காமக்ரோத⁴வியுக்தாநாஂ யதீநாஂ யதசேதஸாம்
அபி⁴தோ ப்³ரஹ்மநிர்வாணஂ வர்ததே விதி³தாத்மநாம்॥௨௬॥
ஸ்பர்ஶாந்க்ரு²த்வா ப³ஹிர்பா³ஹ்யாஂஶ்சக்ஷுஶ்சைவாந்தரே ப்⁴ருவோஃ
ப்ராணாபாநௌ ஸமௌ க்ரு²த்வா நாஸாப்⁴யந்தரசாரிணௌ॥௨௭॥
யதேந்த்³ரியமநோபு³த்³தி⁴ர்முநிர்மோக்ஷபராயணஃ
விக³தேச்கா²ப⁴யக்ரோதோ⁴ யஃ ஸதா³ முக்த ஏவ ஸஃ॥௨௮॥
போ⁴க்தாரஂ யஜ்ஞதபஸாஂ ஸர்வலோகமஹேஶ்வரம்
ஸுஹ்ரு²த³ஂ ஸர்வபூ⁴தாநாஂ ஜ்ஞாத்வா மாஂ ஶாந்திம்ரு²ச்க²தி॥௨௯॥
 

ௐ தத்ஸதி³தி ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தாஸூபநிஷத்ஸு ப்³ரஹ்மவித்³யாயாஂ யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்ரு²ஷ்ணார்ஜுநஸஂவாதே³ கர்மஸஂந்யாஸயோகோ³ நாம பஞ்சமோऽத்⁴யாயஃ ॥௫॥

அத்⁴யாய ௬    ஆத்மஸஂயமயோக³
ஷஷ்டோ²ऽத்⁴யாயஃ
 
ஶ்ரீப⁴க³வாநுவாச।
அநாஶ்ரிதஃ கர்மப²லஂ கார்யஂ கர்ம கரோதி யஃ
ஸ ஸஂந்யாஸீ ச யோகீ³ ச ந நிரக்³நிர்ந சாக்ரியஃ॥௧॥
யஂ ஸஂந்யாஸமிதி ப்ராஹுர்யோக³ஂ தஂ வித்³தி⁴ பாண்ட³வ
ந ஹ்யஸஂந்யஸ்தஸஂகல்போ யோகீ³ ப⁴வதி கஶ்சந॥௨॥
ஆருருக்ஷோர்முநேர்யோக³ஂ கர்ம காரணமுச்யதே
யோகா³ரூட⁴ஸ்ய தஸ்யைவ ஶமஃ காரணமுச்யதே॥௩॥
யதா³ ஹி நேந்த்³ரியார்தே²ஷு ந கர்மஸ்வநுஷஜ்ஜதே
ஸர்வஸஂகல்பஸஂந்யாஸீ யோகா³ரூட⁴ஸ்ததோ³ச்யதே॥௪॥
உத்³த⁴ரேதா³த்மநாத்மாநஂ நாத்மாநமவஸாத³யேத்
ஆத்மைவ ஹ்யாத்மநோ ப³ந்து⁴ராத்மைவ ரிபுராத்மநஃ॥௫॥
ப³ந்து⁴ராத்மாத்மநஸ்தஸ்ய யேநாத்மைவாத்மநா ஜிதஃ
அநாத்மநஸ்து ஶத்ருத்வே வர்தேதாத்மைவ ஶத்ருவத்॥௬॥
ஜிதாத்மநஃ ப்ரஶாந்தஸ்ய பரமாத்மா ஸமாஹிதஃ
ஶீதோஷ்ணஸுக²து³ஃகே²ஷு ததா² மாநாபமாநயோஃ॥௭॥
ஜ்ஞாநவிஜ்ஞாநத்ரு²ப்தாத்மா கூடஸ்தோ² விஜிதேந்த்³ரியஃ
யுக்த இத்யுச்யதே யோகீ³ ஸமலோஷ்டாஶ்மகாஞ்சநஃ॥௮॥
ஸுஹ்ரு²ந்மித்ரார்யுதா³ஸீநமத்⁴யஸ்த²த்³வேஷ்யப³ந்து⁴ஷு
ஸாது⁴ஷ்வபி ச பாபேஷு ஸமபு³த்³தி⁴ர்விஶிஷ்யதே॥௯॥
யோகீ³ யுஞ்ஜீத ஸததமாத்மாநஂ ரஹஸி ஸ்தி²தஃ
ஏகாகீ யதசித்தாத்மா நிராஶீரபரிக்³ரஹஃ॥௧௦॥
ஶுசௌ தே³ஶே ப்ரதிஷ்டா²ப்ய ஸ்தி²ரமாஸநமாத்மநஃ
நாத்யுச்க்²ரிதஂ நாதிநீசஂ சைலாஜிநகுஶோத்தரம்॥௧௧॥
தத்ரைகாக்³ரஂ மநஃ க்ரு²த்வா யதசித்தேந்த்³ரியக்ரியாஃ
உபவிஶ்யாஸநே யுஞ்ஜ்யாத்³யோக³மாத்மவிஶுத்³த⁴யே॥௧௨॥
ஸமஂ காயஶிரோக்³ரீவஂ தா⁴ரயந்நசலஂ ஸ்தி²ரஃ
ஸஂப்ரேக்ஷ்ய நாஸிகாக்³ரஂ ஸ்வஂ தி³ஶஶ்சாநவலோகயந்॥௧௩॥
ப்ரஶாந்தாத்மா விக³தபீ⁴ர்ப்³ரஹ்மசாரிவ்ரதே ஸ்தி²தஃ
மநஃ ஸஂயம்ய மச்சித்தோ யுக்த ஆஸீத மத்பரஃ॥௧௪॥
யுஞ்ஜந்நேவஂ ஸதா³த்மாநஂ யோகீ³ நியதமாநஸஃ
ஶாந்திஂ நிர்வாணபரமாஂ மத்ஸஂஸ்தா²மதி⁴க³ச்க²தி॥௧௫॥
நாத்யஶ்நதஸ்து யோகோ³ऽஸ்தி ந சைகாந்தமநஶ்நதஃ
ந சாதிஸ்வப்நஶீலஸ்ய ஜாக்³ரதோ நைவ சார்ஜுந॥௧௬॥
யுக்தாஹாரவிஹாரஸ்ய யுக்தசேஷ்டஸ்ய கர்மஸு
யுக்தஸ்வப்நாவபோ³த⁴ஸ்ய யோகோ³ ப⁴வதி து³ஃக²ஹா॥௧௭॥
யதா³ விநியதஂ சித்தமாத்மந்யேவாவதிஷ்ட²தே
நிஃஸ்ப்ரு²ஹஃ ஸர்வகாமேப்⁴யோ யுக்த இத்யுச்யதே ததா³॥௧௮॥
யதா² தீ³போ நிவாதஸ்தோ² நேங்க³தே ஸோபமா ஸ்ம்ரு²தா
யோகி³நோ யதசித்தஸ்ய யுஞ்ஜதோ யோக³மாத்மநஃ॥௧௯॥
யத்ரோபரமதே சித்தஂ நிருத்³த⁴ஂ யோக³ஸேவயா
யத்ர சைவாத்மநாத்மாநஂ பஶ்யந்நாத்மநி துஷ்யதி॥௨௦॥
ஸுக²மாத்யந்திகஂ யத்தத்³பு³த்³தி⁴க்³ராஹ்யமதீந்த்³ரியம்
வேத்தி யத்ர ந சைவாயஂ ஸ்தி²தஶ்சலதி தத்த்வதஃ॥௨௧॥
யஂ லப்³த்⁴வா சாபரஂ லாப⁴ஂ மந்யதே நாதி⁴கஂ ததஃ
யஸ்மிந்ஸ்தி²தோ ந து³ஃகே²ந கு³ருணாபி விசால்யதே॥௨௨॥
தஂ வித்³யாத்³து³ஃக²ஸஂயோக³வியோக³ஂ யோக³ஸஂஜ்ஞிதம்
ஸ நிஶ்சயேந யோக்தவ்யோ யோகோ³ऽநிர்விண்ணசேதஸா॥௨௩॥
ஸஂகல்பப்ரப⁴வாந்காமாஂஸ்த்யக்த்வா ஸர்வாநஶேஷதஃ
மநஸைவேந்த்³ரியக்³ராமஂ விநியம்ய ஸமந்ததஃ॥௨௪॥
ஶநைஃ ஶநைருபரமேத்³பு³த்³த்⁴யா த்⁴ரு²திக்³ரு²ஹீதயா
ஆத்மஸஂஸ்த²ஂ மநஃ க்ரு²த்வா ந கிஂசித³பி சிந்தயேத்॥௨௫॥
யதோ யதோ நிஶ்சரதி மநஶ்சஞ்சலமஸ்தி²ரம்
ததஸ்ததோ நியம்யைததா³த்மந்யேவ வஶஂ நயேத்॥௨௬॥
ப்ரஶாந்தமநஸஂ ஹ்யேநஂ யோகி³நஂ ஸுக²முத்தமம்
உபைதி ஶாந்தரஜஸஂ ப்³ரஹ்மபூ⁴தமகல்மஷம்॥௨௭॥
யுஞ்ஜந்நேவஂ ஸதா³த்மாநஂ யோகீ³ விக³தகல்மஷஃ
ஸுகே²ந ப்³ரஹ்மஸஂஸ்பர்ஶமத்யந்தஂ ஸுக²மஶ்நுதே॥௨௮॥
ஸர்வபூ⁴தஸ்த²மாத்மாநஂ ஸர்வபூ⁴தாநி சாத்மநி
ஈக்ஷதே யோக³யுக்தாத்மா ஸர்வத்ர ஸமத³ர்ஶநஃ॥௨௯॥
யோ மாஂ பஶ்யதி ஸர்வத்ர ஸர்வஂ ச மயி பஶ்யதி
தஸ்யாஹஂ ந ப்ரணஶ்யாமி ஸ ச மே ந ப்ரணஶ்யதி॥௩௦॥
ஸர்வபூ⁴தஸ்தி²தஂ யோ மாஂ ப⁴ஜத்யேகத்வமாஸ்தி²தஃ
ஸர்வதா² வர்தமாநோऽபி ஸ யோகீ³ மயி வர்ததே॥௩௧॥
ஆத்மௌபம்யேந ஸர்வத்ர ஸமஂ பஶ்யதி யோऽர்ஜுந
ஸுக²ஂ வா யதி³ வா து³ஃக²ஂ ஸ யோகீ³ பரமோ மதஃ॥௩௨॥
அர்ஜுந உவாச।
யோऽயஂ யோக³ஸ்த்வயா ப்ரோக்தஃ ஸாம்யேந மது⁴ஸூத³ந
ஏதஸ்யாஹஂ ந பஶ்யாமி சஞ்சலத்வாத்ஸ்தி²திஂ ஸ்தி²ராம்॥௩௩॥
சஞ்சலஂ ஹி மநஃ க்ரு²ஷ்ண ப்ரமாதி² ப³லவத்³த்³ரு²ட⁴ம்
தஸ்யாஹஂ நிக்³ரஹஂ மந்யே வாயோரிவ ஸுது³ஷ்கரம்॥௩௪॥
ஶ்ரீப⁴க³வாநுவாச।
அஸஂஶயஂ மஹாபா³ஹோ மநோ து³ர்நிக்³ரஹஂ சலம்
அப்⁴யாஸேந து கௌந்தேய வைராக்³யேண ச க்³ரு²ஹ்யதே॥௩௫॥
அஸஂயதாத்மநா யோகோ³ து³ஷ்ப்ராப இதி மே மதிஃ
வஶ்யாத்மநா து யததா ஶக்யோऽவாப்துமுபாயதஃ॥௩௬॥
அர்ஜுந உவாச।
அயதிஃ ஶ்ரத்³த⁴யோபேதோ யோகா³ச்சலிதமாநஸஃ
அப்ராப்ய யோக³ஸஂஸித்³தி⁴ஂ காஂ க³திஂ க்ரு²ஷ்ண க³ச்க²தி॥௩௭॥
கச்சிந்நோப⁴யவிப்⁴ரஷ்டஶ்கி²ந்நாப்⁴ரமிவ நஶ்யதி
அப்ரதிஷ்டோ² மஹாபா³ஹோ விமூடோ⁴ ப்³ரஹ்மணஃ பதி²॥௩௮॥
ஏதந்மே ஸஂஶயஂ க்ரு²ஷ்ண கே²த்துமர்ஹஸ்யஶேஷதஃ
த்வத³ந்யஃ ஸஂஶயஸ்யாஸ்ய கே²த்தா ந ஹ்யுபபத்³யதே॥௩௯॥
ஶ்ரீப⁴க³வாநுவாச।
பார்த² நைவேஹ நாமுத்ர விநாஶஸ்தஸ்ய வித்³யதே
ந ஹி கல்யாணக்ரு²த்கஶ்சித்³து³ர்க³திஂ தாத க³ச்க²தி॥௪௦॥
ப்ராப்ய புண்யக்ரு²தாஂ லோகாநுஷித்வா ஶாஶ்வதீஃ ஸமாஃ
ஶுசீநாஂ ஶ்ரீமதாஂ கே³ஹே யோக³ப்⁴ரஷ்டோऽபி⁴ஜாயதே॥௪௧॥
அத²வா யோகி³நாமேவ குலே ப⁴வதி தீ⁴மதாம்
ஏதத்³தி⁴ து³ர்லப⁴தரஂ லோகே ஜந்ம யதீ³த்³ரு²ஶம்॥௪௨॥
தத்ர தஂ பு³த்³தி⁴ஸஂயோக³ஂ லப⁴தே பௌர்வதே³ஹிகம்
யததே ச ததோ பூ⁴யஃ ஸஂஸித்³தௌ⁴ குருநந்த³ந॥௪௩॥
பூர்வாப்⁴யாஸேந தேநைவ ஹ்ரியதே ஹ்யவஶோऽபி ஸஃ
ஜிஜ்ஞாஸுரபி யோக³ஸ்ய ஶப்³த³ப்³ரஹ்மாதிவர்ததே॥௪௪॥
ப்ரயத்நாத்³யதமாநஸ்து யோகீ³ ஸஂஶுத்³த⁴கில்பி³ஷஃ
அநேகஜந்மஸஂஸித்³த⁴ஸ்ததோ யாதி பராஂ க³திம்॥௪௫॥
தபஸ்விப்⁴யோऽதி⁴கோ யோகீ³ ஜ்ஞாநிப்⁴யோऽபி மதோऽதி⁴கஃ
கர்மிப்⁴யஶ்சாதி⁴கோ யோகீ³ தஸ்மாத்³யோகீ³ ப⁴வார்ஜுந॥௪௬॥
யோகி³நாமபி ஸர்வேஷாஂ மத்³க³தேநாந்தராத்மநா
ஶ்ரத்³தா⁴வாந்ப⁴ஜதே யோ மாஂ ஸ மே யுக்ததமோ மதஃ॥௪௭॥
 

ௐ தத்ஸதி³தி ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தாஸூபநிஷத்ஸு ப்³ரஹ்மவித்³யாயாஂ யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்ரு²ஷ்ணார்ஜுநஸஂவாதே³ ஆத்மஸஂயமயோகோ³ நாம ஷஷ்டோ²ऽத்⁴யாயஃ ॥௬॥

அத்⁴யாய ௭    ஜ்ஞாநவிஜ்ஞாநயோக³
ஸப்தமோऽத்⁴யாயஃ
 
ஶ்ரீப⁴க³வாநுவாச।
மய்யாஸக்தமநாஃ பார்த² யோக³ஂ யுஞ்ஜந்மதா³ஶ்ரயஃ
அஸஂஶயஂ ஸமக்³ரஂ மாஂ யதா² ஜ்ஞாஸ்யஸி தச்க்²ரு²ணு॥௧॥
ஜ்ஞாநஂ தேऽஹஂ ஸவிஜ்ஞாநமித³ஂ வக்ஷ்யாம்யஶேஷதஃ
யஜ்ஜ்ஞாத்வா நேஹ பூ⁴யோऽந்யஜ்ஜ்ஞாதவ்யமவஶிஷ்யதே॥௨॥
மநுஷ்யாணாஂ ஸஹஸ்ரேஷு கஶ்சித்³யததி ஸித்³த⁴யே
யததாமபி ஸித்³தா⁴நாஂ கஶ்சிந்மாஂ வேத்தி தத்த்வதஃ॥௩॥
பூ⁴மிராபோऽநலோ வாயுஃ க²ஂ மநோ பு³த்³தி⁴ரேவ ச
அஹஂகார இதீயஂ மே பி⁴ந்நா ப்ரக்ரு²திரஷ்டதா⁴॥௪॥
அபரேயமிதஸ்த்வந்யாஂ ப்ரக்ரு²திஂ வித்³தி⁴ மே பராம்
ஜீவபூ⁴தாஂ மஹாபா³ஹோ யயேத³ஂ தா⁴ர்யதே ஜக³த்॥௫॥
ஏதத்³யோநீநி பூ⁴தாநி ஸர்வாணீத்யுபதா⁴ரய
அஹஂ க்ரு²த்ஸ்நஸ்ய ஜக³தஃ ப்ரப⁴வஃ ப்ரலயஸ்ததா²॥௬॥
மத்தஃ பரதரஂ நாந்யத்கிஂசித³ஸ்தி த⁴நஂஜய
மயி ஸர்வமித³ஂ ப்ரோதஂ ஸூத்ரே மணிக³ணா இவ॥௭॥
ரஸோऽஹமப்ஸு கௌந்தேய ப்ரபா⁴ஸ்மி ஶஶிஸூர்யயோஃ
ப்ரணவஃ ஸர்வவேதே³ஷு ஶப்³த³ஃ கே² பௌருஷஂ ந்ரு²ஷு॥௮॥
புண்யோ க³ந்த⁴ஃ ப்ரு²தி²வ்யாஂ ச தேஜஶ்சாஸ்மி விபா⁴வஸௌ
ஜீவநஂ ஸர்வபூ⁴தேஷு தபஶ்சாஸ்மி தபஸ்விஷு॥௯॥
பீ³ஜஂ மாஂ ஸர்வபூ⁴தாநாஂ வித்³தி⁴ பார்த² ஸநாதநம்
பு³த்³தி⁴ர்பு³த்³தி⁴மதாமஸ்மி தேஜஸ்தேஜஸ்விநாமஹம்॥௧௦॥
ப³லஂ ப³லவதாஂ சாஹஂ காமராக³விவர்ஜிதம்
த⁴ர்மாவிருத்³தோ⁴ பூ⁴தேஷு காமோऽஸ்மி ப⁴ரதர்ஷப⁴॥௧௧॥
யே சைவ ஸாத்த்விகா பா⁴வா ராஜஸாஸ்தாமஸாஶ்ச யே
மத்த ஏவேதி தாந்வித்³தி⁴ ந த்வஹஂ தேஷு தே மயி॥௧௨॥
த்ரிபி⁴ர்கு³ணமயைர்பா⁴வைரேபி⁴ஃ ஸர்வமித³ஂ ஜக³த்
மோஹிதஂ நாபி⁴ஜாநாதி மாமேப்⁴யஃ பரமவ்யயம்॥௧௩॥
தை³வீ ஹ்யேஷா கு³ணமயீ மம மாயா து³ரத்யயா
மாமேவ யே ப்ரபத்³யந்தே மாயாமேதாஂ தரந்தி தே॥௧௪॥
ந மாஂ து³ஷ்க்ரு²திநோ மூடா⁴ஃ ப்ரபத்³யந்தே நராத⁴மாஃ
மாயயாபஹ்ரு²தஜ்ஞாநா ஆஸுரஂ பா⁴வமாஶ்ரிதாஃ॥௧௫॥
சதுர்விதா⁴ ப⁴ஜந்தே மாஂ ஜநாஃ ஸுக்ரு²திநோऽர்ஜுந
ஆர்தோ ஜிஜ்ஞாஸுரர்தா²ர்தீ² ஜ்ஞாநீ ச ப⁴ரதர்ஷப⁴॥௧௬॥
தேஷாஂ ஜ்ஞாநீ நித்யயுக்த ஏகப⁴க்திர்விஶிஷ்யதே
ப்ரியோ ஹி ஜ்ஞாநிநோऽத்யர்த²மஹஂ ஸ ச மம ப்ரியஃ॥௧௭॥
உதா³ராஃ ஸர்வ ஏவைதே ஜ்ஞாநீ த்வாத்மைவ மே மதம்
ஆஸ்தி²தஃ ஸ ஹி யுக்தாத்மா மாமேவாநுத்தமாஂ க³திம்॥௧௮॥
ப³ஹூநாஂ ஜந்மநாமந்தே ஜ்ஞாநவாந்மாஂ ப்ரபத்³யதே
வாஸுதே³வஃ ஸர்வமிதி ஸ மஹாத்மா ஸுது³ர்லப⁴ஃ॥௧௯॥
காமைஸ்தைஸ்தைர்ஹ்ரு²தஜ்ஞாநாஃ ப்ரபத்³யந்தேऽந்யதே³வதாஃ
தஂ தஂ நியமமாஸ்தா²ய ப்ரக்ரு²த்யா நியதாஃ ஸ்வயா॥௨௦॥
யோ யோ யாஂ யாஂ தநுஂ ப⁴க்தஃ ஶ்ரத்³த⁴யார்சிதுமிச்க²தி
தஸ்ய தஸ்யாசலாஂ ஶ்ரத்³தா⁴ஂ தாமேவ வித³தா⁴ம்யஹம்॥௨௧॥
ஸ தயா ஶ்ரத்³த⁴யா யுக்தஸ்தஸ்யாராத⁴நமீஹதே
லப⁴தே ச ததஃ காமாந்மயைவ விஹிதாந்ஹி தாந்॥௨௨॥
அந்தவத்து ப²லஂ தேஷாஂ தத்³ப⁴வத்யல்பமேத⁴ஸாம்
தே³வாந்தே³வயஜோ யாந்தி மத்³ப⁴க்தா யாந்தி மாமபி॥௨௩॥
அவ்யக்தஂ வ்யக்திமாபந்நஂ மந்யந்தே மாமபு³த்³த⁴யஃ
பரஂ பா⁴வமஜாநந்தோ மமாவ்யயமநுத்தமம்॥௨௪॥
நாஹஂ ப்ரகாஶஃ ஸர்வஸ்ய யோக³மாயாஸமாவ்ரு²தஃ
மூடோ⁴ऽயஂ நாபி⁴ஜாநாதி லோகோ மாமஜமவ்யயம்॥௨௫॥
வேதா³ஹஂ ஸமதீதாநி வர்தமாநாநி சார்ஜுந
ப⁴விஷ்யாணி ச பூ⁴தாநி மாஂ து வேத³ ந கஶ்சந॥௨௬॥
இச்கா²த்³வேஷஸமுத்தே²ந த்³வந்த்³வமோஹேந பா⁴ரத
ஸர்வபூ⁴தாநி ஸஂமோஹஂ ஸர்கே³ யாந்தி பரஂதப॥௨௭॥
யேஷாஂ த்வந்தக³தஂ பாபஂ ஜநாநாஂ புண்யகர்மணாம்
தே த்³வந்த்³வமோஹநிர்முக்தா ப⁴ஜந்தே மாஂ த்³ரு²ட⁴வ்ரதாஃ॥௨௮॥
ஜராமரணமோக்ஷாய மாமாஶ்ரித்ய யதந்தி யே
தே ப்³ரஹ்ம தத்³விது³ஃ க்ரு²த்ஸ்நமத்⁴யாத்மஂ கர்ம சாகி²லம்॥௨௯॥
ஸாதி⁴பூ⁴தாதி⁴தை³வஂ மாஂ ஸாதி⁴யஜ்ஞஂ ச யே விது³ஃ
ப்ரயாணகாலேऽபி ச மாஂ தே விது³ர்யுக்தசேதஸஃ॥௩௦॥
 

ௐ தத்ஸதி³தி ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தாஸூபநிஷத்ஸு ப்³ரஹ்மவித்³யாயாஂ யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்ரு²ஷ்ணார்ஜுநஸஂவாதே³ ஜ்ஞாநவிஜ்ஞாநயோகோ³ நாம ஸப்தமோऽத்⁴யாயஃ ॥௭॥

அத்⁴யாய ௮    அக்ஷரப்³ரஹ்மயோக³
அஷ்டமோऽத்⁴யாயஃ
 
அர்ஜுந உவாச।
கிஂ தத்³ப்³ரஹ்ம கிமத்⁴யாத்மஂ கிஂ கர்ம புருஷோத்தம
அதி⁴பூ⁴தஂ ச கிஂ ப்ரோக்தமதி⁴தை³வஂ கிமுச்யதே॥௧॥
அதி⁴யஜ்ஞஃ கத²ஂ கோऽத்ர தே³ஹேऽஸ்மிந்மது⁴ஸூத³ந
ப்ரயாணகாலே ச கத²ஂ ஜ்ஞேயோऽஸி நியதாத்மபி⁴ஃ॥௨॥
ஶ்ரீப⁴க³வாநுவாச।
அக்ஷரஂ ப்³ரஹ்ம பரமஂ ஸ்வபா⁴வோऽத்⁴யாத்மமுச்யதே
பூ⁴தபா⁴வோத்³ப⁴வகரோ விஸர்க³ஃ கர்மஸஂஜ்ஞிதஃ॥௩॥
அதி⁴பூ⁴தஂ க்ஷரோ பா⁴வஃ புருஷஶ்சாதி⁴தை³வதம்
அதி⁴யஜ்ஞோऽஹமேவாத்ர தே³ஹே தே³ஹப்⁴ரு²தாஂ வர॥௪॥
அந்தகாலே ச மாமேவ ஸ்மரந்முக்த்வா கலேவரம்
யஃ ப்ரயாதி ஸ மத்³பா⁴வஂ யாதி நாஸ்த்யத்ர ஸஂஶயஃ॥௫॥
யஂ யஂ வாபி ஸ்மரந்பா⁴வஂ த்யஜத்யந்தே கலேவரம்
தஂ தமேவைதி கௌந்தேய ஸதா³ தத்³பா⁴வபா⁴விதஃ॥௬॥
தஸ்மாத்ஸர்வேஷு காலேஷு மாமநுஸ்மர யுத்⁴ய ச
மய்யர்பிதமநோபு³த்³தி⁴ர்மாமேவைஷ்யஸ்யஸஂஶயம்॥௭॥
அப்⁴யாஸயோக³யுக்தேந சேதஸா நாந்யகா³மிநா
பரமஂ புருஷஂ தி³வ்யஂ யாதி பார்தா²நுசிந்தயந்॥௮॥
கவிஂ புராணமநுஶாஸிதாரமணோரணீயஂஸமநுஸ்மரேத்³யஃ
ஸர்வஸ்ய தா⁴தாரமசிந்த்யரூபமாதி³த்யவர்ணஂ தமஸஃ பரஸ்தாத்॥௯॥
ப்ரயாணகாலே மநஸாசலேந ப⁴க்த்யா யுக்தோ யோக³ப³லேந சைவ
ப்⁴ருவோர்மத்⁴யே ப்ராணமாவேஶ்ய ஸம்யக்ஸ தஂ பரஂ புருஷமுபைதி தி³வ்யம்॥௧௦॥
யத³க்ஷரஂ வேத³விதோ³ வத³ந்தி விஶந்தி யத்³யதயோ வீதராகா³ஃ
யதி³ச்க²ந்தோ ப்³ரஹ்மசர்யஂ சரந்தி தத்தே பத³ஂ ஸஂக்³ரஹேண ப்ரவக்ஷ்யே॥௧௧॥
ஸர்வத்³வாராணி ஸஂயம்ய மநோ ஹ்ரு²தி³ நிருத்⁴ய ச
மூர்த்⁴ந்யாதா⁴யாத்மநஃ ப்ராணமாஸ்தி²தோ யோக³தா⁴ரணாம்॥௧௨॥
ஓமித்யேகாக்ஷரஂ ப்³ரஹ்ம வ்யாஹரந்மாமநுஸ்மரந்
யஃ ப்ரயாதி த்யஜந்தே³ஹஂ ஸ யாதி பரமாஂ க³திம்॥௧௩॥
அநந்யசேதாஃ ஸததஂ யோ மாஂ ஸ்மரதி நித்யஶஃ
தஸ்யாஹஂ ஸுலப⁴ஃ பார்த² நித்யயுக்தஸ்ய யோகி³நஃ॥௧௪॥
மாமுபேத்ய புநர்ஜந்ம து³ஃகா²லயமஶாஶ்வதம்
நாப்நுவந்தி மஹாத்மாநஃ ஸஂஸித்³தி⁴ஂ பரமாஂ க³தாஃ॥௧௫॥
ஆப்³ரஹ்மபு⁴வநால்லோகாஃ புநராவர்திநோऽர்ஜுந
மாமுபேத்ய து கௌந்தேய புநர்ஜந்ம ந வித்³யதே॥௧௬॥
ஸஹஸ்ரயுக³பர்யந்தமஹர்யத்³ப்³ரஹ்மணோ விது³ஃ
ராத்ரிஂ யுக³ஸஹஸ்ராந்தாஂ தேऽஹோராத்ரவிதோ³ ஜநாஃ॥௧௭॥
அவ்யக்தாத்³வ்யக்தயஃ ஸர்வாஃ ப்ரப⁴வந்த்யஹராக³மே
ராத்ர்யாக³மே ப்ரலீயந்தே தத்ரைவாவ்யக்தஸஂஜ்ஞகே॥௧௮॥
பூ⁴தக்³ராமஃ ஸ ஏவாயஂ பூ⁴த்வா பூ⁴த்வா ப்ரலீயதே
ராத்ர்யாக³மேऽவஶஃ பார்த² ப்ரப⁴வத்யஹராக³மே॥௧௯॥
பரஸ்தஸ்மாத்து பா⁴வோऽந்யோऽவ்யக்தோऽவ்யக்தாத்ஸநாதநஃ
யஃ ஸ ஸர்வேஷு பூ⁴தேஷு நஶ்யத்ஸு ந விநஶ்யதி॥௨௦॥
அவ்யக்தோऽக்ஷர இத்யுக்தஸ்தமாஹுஃ பரமாஂ க³திம்
யஂ ப்ராப்ய ந நிவர்தந்தே தத்³தா⁴ம பரமஂ மம॥௨௧॥
புருஷஃ ஸ பரஃ பார்த² ப⁴க்த்யா லப்⁴யஸ்த்வநந்யயா
யஸ்யாந்தஃஸ்தா²நி பூ⁴தாநி யேந ஸர்வமித³ஂ ததம்॥௨௨॥
யத்ர காலே த்வநாவ்ரு²த்திமாவ்ரு²த்திஂ சைவ யோகி³நஃ
ப்ரயாதா யாந்தி தஂ காலஂ வக்ஷ்யாமி ப⁴ரதர்ஷப⁴॥௨௩॥
அக்³நிர்ஜோதிரஹஃ ஶுக்லஃ ஷண்மாஸா உத்தராயணம்
தத்ர ப்ரயாதா க³ச்க²ந்தி ப்³ரஹ்ம ப்³ரஹ்மவிதோ³ ஜநாஃ॥௨௪॥
தூ⁴மோ ராத்ரிஸ்ததா² க்ரு²ஷ்ணஃ ஷண்மாஸா த³க்ஷிணாயநம்
தத்ர சாந்த்³ரமஸஂ ஜ்யோதிர்யோகீ³ ப்ராப்ய நிவர்ததே॥௨௫॥
ஶுக்லக்ரு²ஷ்ணே க³தீ ஹ்யேதே ஜக³தஃ ஶாஶ்வதே மதே
ஏகயா யாத்யநாவ்ரு²த்திமந்யயாவர்ததே புநஃ॥௨௬॥
நைதே ஸ்ரு²தீ பார்த² ஜாநந்யோகீ³ முஹ்யதி கஶ்சந
தஸ்மாத்ஸர்வேஷு காலேஷு யோக³யுக்தோ ப⁴வார்ஜுந॥௨௭॥
வேதே³ஷு யஜ்ஞேஷு தபஃஸு சைவ தா³நேஷு யத்புண்யப²லஂ ப்ரதி³ஷ்டம்
அத்யேதி தத்ஸர்வமித³ஂ விதி³த்வாயோகீ³ பரஂ ஸ்தா²நமுபைதி சாத்³யம்॥௨௮॥
 

ௐ தத்ஸதி³தி ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தாஸூபநிஷத்ஸு ப்³ரஹ்மவித்³யாயாஂ யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்ரு²ஷ்ணார்ஜுநஸஂவாதே³ அக்ஷரப்³ரஹ்மயோகோ³ நாமாஷ்டமோऽத்⁴யாயஃ ॥௮॥

அத்⁴யாய ௯    ராஜவித்³யாராஜகு³ஹ்யயோக³
நவமோऽத்⁴யாயஃ
 
ஶ்ரீப⁴க³வாநுவாச।
இத³ஂ து தே கு³ஹ்யதமஂ ப்ரவக்ஷ்யாம்யநஸூயவே
ஜ்ஞாநஂ விஜ்ஞாநஸஹிதஂ யஜ்ஜ்ஞாத்வா மோக்ஷ்யஸேऽஶுபா⁴த்॥௧॥
ராஜவித்³யா ராஜகு³ஹ்யஂ பவித்ரமித³முத்தமம்
ப்ரத்யக்ஷாவக³மஂ த⁴ர்ம்யஂ ஸுஸுக²ஂ கர்துமவ்யயம்॥௨॥
அஶ்ரத்³த³தா⁴நாஃ புருஷா த⁴ர்மஸ்யாஸ்ய பரஂதப
அப்ராப்ய மாஂ நிவர்தந்தே ம்ரு²த்யுஸஂஸாரவர்த்மநி॥௩॥
மயா ததமித³ஂ ஸர்வஂ ஜக³த³வ்யக்தமூர்திநா
மத்ஸ்தா²நி ஸர்வபூ⁴தாநி ந சாஹஂ தேஷ்வவஸ்தி²தஃ॥௪॥
ந ச மத்ஸ்தா²நி பூ⁴தாநி பஶ்ய மே யோக³மைஶ்வரம்
பூ⁴தப்⁴ரு²ந்ந ச பூ⁴தஸ்தோ² மமாத்மா பூ⁴தபா⁴வநஃ॥௫॥
யதா²காஶஸ்தி²தோ நித்யஂ வாயுஃ ஸர்வத்ரகோ³ மஹாந்
ததா² ஸர்வாணி பூ⁴தாநி மத்ஸ்தா²நீத்யுபதா⁴ரய॥௬॥
ஸர்வபூ⁴தாநி கௌந்தேய ப்ரக்ரு²திஂ யாந்தி மாமிகாம்
கல்பக்ஷயே புநஸ்தாநி கல்பாதௌ³ விஸ்ரு²ஜாம்யஹம்॥௭॥
ப்ரக்ரு²திஂ ஸ்வாமவஷ்டப்⁴ய விஸ்ரு²ஜாமி புநஃ புநஃ
பூ⁴தக்³ராமமிமஂ க்ரு²த்ஸ்நமவஶஂ ப்ரக்ரு²தேர்வஶாத்॥௮॥
ந ச மாஂ தாநி கர்மாணி நிப³த்⁴நந்தி த⁴நஂஜய
உதா³ஸீநவதா³ஸீநமஸக்தஂ தேஷு கர்மஸு॥௯॥
மயாத்⁴யக்ஷேண ப்ரக்ரு²திஃ ஸூயதே ஸசராசரம்
ஹேதுநாநேந கௌந்தேய ஜக³த்³விபரிவர்ததே॥௧௦॥
அவஜாநந்தி மாஂ மூடா⁴ மாநுஷீஂ தநுமாஶ்ரிதம்
பரஂ பா⁴வமஜாநந்தோ மம பூ⁴தமஹேஶ்வரம்॥௧௧॥
மோகா⁴ஶா மோக⁴கர்மாணோ மோக⁴ஜ்ஞாநா விசேதஸஃ
ராக்ஷஸீமாஸுரீஂ சைவ ப்ரக்ரு²திஂ மோஹிநீஂ ஶ்ரிதாஃ॥௧௨॥
மஹாத்மாநஸ்து மாஂ பார்த² தை³வீஂ ப்ரக்ரு²திமாஶ்ரிதாஃ
ப⁴ஜந்த்யநந்யமநஸோ ஜ்ஞாத்வா பூ⁴தாதி³மவ்யயம்॥௧௩॥
ஸததஂ கீர்தயந்தோ மாஂ யதந்தஶ்ச த்³ரு²ட⁴வ்ரதாஃ
நமஸ்யந்தஶ்ச மாஂ ப⁴க்த்யா நித்யயுக்தா உபாஸதே॥௧௪॥
ஜ்ஞாநயஜ்ஞேந சாப்யந்யே யஜந்தோ மாமுபாஸதே
ஏகத்வேந ப்ரு²த²க்த்வேந ப³ஹுதா⁴ விஶ்வதோமுக²ம்॥௧௫॥
அஹஂ க்ரதுரஹஂ யஜ்ஞஃ ஸ்வதா⁴ஹமஹமௌஷத⁴ம்
மந்த்ரோऽஹமஹமேவாஜ்யமஹமக்³நிரஹஂ ஹுதம்॥௧௬॥
பிதாஹமஸ்ய ஜக³தோ மாதா தா⁴தா பிதாமஹஃ
வேத்³யஂ பவித்ரமோஂகார ரு²க்ஸாம யஜுரேவ ச॥௧௭॥
க³திர்ப⁴ர்தா ப்ரபு⁴ஃ ஸாக்ஷீ நிவாஸஃ ஶரணஂ ஸுஹ்ரு²த்
ப்ரப⁴வஃ ப்ரலயஃ ஸ்தா²நஂ நிதா⁴நஂ பீ³ஜமவ்யயம்॥௧௮॥
தபாம்யஹமஹஂ வர்ஷஂ நிக்³ரு²ஹ்ணாம்யுத்ஸ்ரு²ஜாமி ச
அம்ரு²தஂ சைவ ம்ரு²த்யுஶ்ச ஸத³ஸச்சாஹமர்ஜுந॥௧௯॥
த்ரைவித்³யா மாஂ ஸோமபாஃ பூதபாபா யஜ்ஞைரிஷ்ட்வா ஸ்வர்க³திஂ ப்ரார்த²யந்தே
தே புண்யமாஸாத்³ய ஸுரேந்த்³ரலோகமஶ்நந்தி தி³வ்யாந்தி³வி தே³வபோ⁴கா³ந்॥௨௦॥
தே தஂ பு⁴க்த்வா ஸ்வர்க³லோகஂ விஶாலஂ க்ஷீணே புண்யே மர்த்யலோகஂ விஶந்தி
ஏவஂ த்ரயீத⁴ர்மமநுப்ரபந்நா க³தாக³தஂ காமகாமா லப⁴ந்தே॥௨௧॥
அநந்யாஶ்சிந்தயந்தோ மாஂ யே ஜநாஃ பர்யுபாஸதே
ஏஷாஂ நித்யாபி⁴யுக்தாநாஂ யோக³க்ஷேமஂ வஹாம்யஹம்॥௨௨॥
யேऽப்யந்யதே³வதா ப⁴க்தா யஜந்தே ஶ்ரத்³த⁴யாந்விதாஃ
தேऽபி மாமேவ கௌந்தேய யஜந்த்யவிதி⁴பூர்வகம்॥௨௩॥
அஹஂ ஹி ஸர்வயஜ்ஞாநாஂ போ⁴க்தா ச ப்ரபு⁴ரேவ ச
ந து மாமபி⁴ஜாநந்தி தத்த்வேநாதஶ்ச்யவந்தி தே॥௨௪॥
யாந்தி தே³வவ்ரதா தே³வாந்பித்ரூ²ந்யாந்தி பித்ரு²வ்ரதாஃ
பூ⁴தாநி யாந்தி பூ⁴தேஜ்யா யாந்தி மத்³யாஜிநோऽபி மாம்॥௨௫॥
பத்ரஂ புஷ்பஂ ப²லஂ தோயஂ யோ மே ப⁴க்த்யா ப்ரயச்க²தி
தத³ஹஂ ப⁴க்த்யுபஹ்ரு²தமஶ்நாமி ப்ரயதாத்மநஃ॥௨௬॥
யத்கரோஷி யத³ஶ்நாஸி யஜ்ஜுஹோஷி த³தா³ஸி யத்
யத்தபஸ்யஸி கௌந்தேய தத்குருஷ்வ மத³ர்பணம்॥௨௭॥
ஶுபா⁴ஶுப⁴ப²லைரேவஂ மோக்ஷ்யஸே கர்மப³ந்த⁴நைஃ
ஸஂந்யாஸயோக³யுக்தாத்மா விமுக்தோ மாமுபைஷ்யஸி॥௨௮॥
ஸமோऽஹஂ ஸர்வபூ⁴தேஷு ந மே த்³வேஷ்யோऽஸ்தி ந ப்ரியஃ
யே ப⁴ஜந்தி து மாஂ ப⁴க்த்யா மயி தே தேஷு சாப்யஹம்॥௨௯॥
அபி சேத்ஸுது³ராசாரோ ப⁴ஜதே மாமநந்யபா⁴க்
ஸாது⁴ரேவ ஸ மந்தவ்யஃ ஸம்யக்³வ்யவஸிதோ ஹி ஸஃ॥௩௦॥
க்ஷிப்ரஂ ப⁴வதி த⁴ர்மாத்மா ஶஶ்வச்கா²ந்திஂ நிக³ச்க²தி
கௌந்தேய ப்ரதிஜாநீஹி ந மே ப⁴க்தஃ ப்ரணஶ்யதி॥௩௧॥
மாஂ ஹி பார்த² வ்யபாஶ்ரித்ய யேऽபி ஸ்யுஃ பாபயோநயஃ
ஸ்த்ரியோ வைஶ்யாஸ்ததா² ஶூத்³ராஸ்தேऽபி யாந்தி பராஂ க³திம்॥௩௨॥
கிஂ புநர்ப்³ராஹ்மணாஃ புண்யா ப⁴க்தா ராஜர்ஷயஸ்ததா²
அநித்யமஸுக²ஂ லோகமிமஂ ப்ராப்ய ப⁴ஜஸ்வ மாம்॥௩௩॥
மந்மநா ப⁴வ மத்³ப⁴க்தோ மத்³யாஜீ மாஂ நமஸ்குரு
மாமேவைஷ்யஸி யுக்த்வைவமாத்மாநஂ மத்பராயணஃ॥௩௪॥
 

ௐ தத்ஸதி³தி ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தாஸூபநிஷத்ஸு ப்³ரஹ்மவித்³யாயாஂ யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்ரு²ஷ்ணார்ஜுநஸஂவாதே³ ராஜவித்³யாராஜகு³ஹ்யயோகோ³ நாம நவமோऽத்⁴யாயஃ ॥௯॥

அத்⁴யாய ௧௦    விபூ⁴தியோக³
த³ஶமோऽத்⁴யாயஃ
 
ஶ்ரீப⁴க³வாநுவாச।
பூ⁴ய ஏவ மஹாபா³ஹோ ஶ்ரு²ணு மே பரமஂ வசஃ
யத்தேऽஹஂ ப்ரீயமாணாய வக்ஷ்யாமி ஹிதகாம்யயா॥௧॥
ந மே விது³ஃ ஸுரக³ணாஃ ப்ரப⁴வஂ ந மஹர்ஷயஃ
அஹமாதி³ர்ஹி தே³வாநாஂ மஹர்ஷீணாஂ ச ஸர்வஶஃ॥௨॥
யோ மாமஜமநாதி³ஂ ச வேத்தி லோகமஹேஶ்வரம்
அஸஂமூட⁴ஃ ஸ மர்த்யேஷு ஸர்வபாபைஃ ப்ரமுச்யதே॥௩॥
பு³த்³தி⁴ர்ஜ்ஞாநமஸஂமோஹஃ க்ஷமா ஸத்யஂ த³மஃ ஶமஃ
ஸுக²ஂ து³ஃக²ஂ ப⁴வோऽபா⁴வோ ப⁴யஂ சாப⁴யமேவ ச॥௪॥
அஹிஂஸா ஸமதா துஷ்டிஸ்தபோ தா³நஂ யஶோऽயஶஃ
ப⁴வந்தி பா⁴வா பூ⁴தாநாஂ மத்த ஏவ ப்ரு²த²க்³விதா⁴ஃ॥௫॥
மஹர்ஷயஃ ஸப்த பூர்வே சத்வாரோ மநவஸ்ததா²
மத்³பா⁴வா மாநஸா ஜாதா யேஷாஂ லோக இமாஃ ப்ரஜாஃ॥௬॥
ஏதாஂ விபூ⁴திஂ யோக³ஂ ச மம யோ வேத்தி தத்த்வதஃ
ஸோऽவிகம்பேந யோகே³ந யுஜ்யதே நாத்ர ஸஂஶயஃ॥௭॥
அஹஂ ஸர்வஸ்ய ப்ரப⁴வோ மத்தஃ ஸர்வஂ ப்ரவர்ததே
இதி மத்வா ப⁴ஜந்தே மாஂ பு³தா⁴ பா⁴வஸமந்விதாஃ॥௮॥
மச்சித்தா மத்³க³தப்ராணா போ³த⁴யந்தஃ பரஸ்பரம்
கத²யந்தஶ்ச மாஂ நித்யஂ துஷ்யந்தி ச ரமந்தி ச॥௯॥
தேஷாஂ ஸததயுக்தாநாஂ ப⁴ஜதாஂ ப்ரீதிபூர்வகம்
த³தா³மி பு³த்³தி⁴யோக³ஂ தஂ யேந மாமுபயாந்தி தே॥௧௦॥
தேஷாமேவாநுகம்பார்த²மஹமஜ்ஞாநஜஂ தமஃ
நாஶயாம்யாத்மபா⁴வஸ்தோ² ஜ்ஞாநதீ³பேந பா⁴ஸ்வதா॥௧௧॥
அர்ஜுந உவாச।
பரஂ ப்³ரஹ்ம பரஂ தா⁴ம பவித்ரஂ பரமஂ ப⁴வாந்
புருஷஂ ஶாஶ்வதஂ தி³வ்யமாதி³தே³வமஜஂ விபு⁴ம்॥௧௨॥
ஆஹுஸ்த்வாம்ரு²ஷயஃ ஸர்வே தே³வர்ஷிர்நாரத³ஸ்ததா²
அஸிதோ தே³வலோ வ்யாஸஃ ஸ்வயஂ சைவ ப்³ரவீஷி மே॥௧௩॥
ஸர்வமேதத்³ரு²தஂ மந்யே யந்மாஂ வத³ஸி கேஶவ
ந ஹி தே ப⁴க³வந்வ்யக்திஂ விது³ர்தே³வா ந தா³நவாஃ॥௧௪॥
ஸ்வயமேவாத்மநாத்மாநஂ வேத்த² த்வஂ புருஷோத்தம
பூ⁴தபா⁴வந பூ⁴தேஶ தே³வதே³வ ஜக³த்பதே॥௧௫॥
வக்துமர்ஹஸ்யஶேஷேண தி³வ்யா ஹ்யாத்மவிபூ⁴தயஃ
யாபி⁴ர்விபூ⁴திபி⁴ர்லோகாநிமாஂஸ்த்வஂ வ்யாப்ய திஷ்ட²ஸி॥௧௬॥
கத²ஂ வித்³யாமஹஂ யோகி³ஂஸ்த்வாஂ ஸதா³ பரிசிந்தயந்
கேஷு கேஷு ச பா⁴வேஷு சிந்த்யோऽஸி ப⁴க³வந்மயா॥௧௭॥
விஸ்தரேணாத்மநோ யோக³ஂ விபூ⁴திஂ ச ஜநார்த³ந
பூ⁴யஃ கத²ய த்ரு²ப்திர்ஹி ஶ்ரு²ண்வதோ நாஸ்தி மேऽம்ரு²தம்॥௧௮॥
ஶ்ரீப⁴க³வாநுவாச।
ஹந்த தே கத²யிஷ்யாமி தி³வ்யா ஹ்யாத்மவிபூ⁴தயஃ
ப்ராதா⁴ந்யதஃ குருஶ்ரேஷ்ட² நாஸ்த்யந்தோ விஸ்தரஸ்ய மே॥௧௯॥
அஹமாத்மா கு³டா³கேஶ ஸர்வபூ⁴தாஶயஸ்தி²தஃ
அஹமாதி³ஶ்ச மத்⁴யஂ ச பூ⁴தாநாமந்த ஏவ ச॥௨௦॥
ஆதி³த்யாநாமஹஂ விஷ்ணுர்ஜ்யோதிஷாஂ ரவிரஂஶுமாந்
மரீசிர்மருதாமஸ்மி நக்ஷத்ராணாமஹஂ ஶஶீ॥௨௧॥
வேதா³நாஂ ஸாமவேதோ³ऽஸ்மி தே³வாநாமஸ்மி வாஸவஃ
இந்த்³ரியாணாஂ மநஶ்சாஸ்மி பூ⁴தாநாமஸ்மி சேதநா॥௨௨॥
ருத்³ராணாஂ ஶஂகரஶ்சாஸ்மி வித்தேஶோ யக்ஷரக்ஷஸாம்
வஸூநாஂ பாவகஶ்சாஸ்மி மேருஃ ஶிக²ரிணாமஹம்॥௨௩॥
புரோத⁴ஸாஂ ச முக்²யஂ மாஂ வித்³தி⁴ பார்த² ப்³ரு²ஹஸ்பதிம்
ஸேநாநீநாமஹஂ ஸ்கந்த³ஃ ஸரஸாமஸ்மி ஸாக³ரஃ॥௨௪॥
மஹர்ஷீணாஂ ப்⁴ரு²கு³ரஹஂ கி³ராமஸ்ம்யேகமக்ஷரம்
யஜ்ஞாநாஂ ஜபயஜ்ஞோऽஸ்மி ஸ்தா²வராணாஂ ஹிமாலயஃ॥௨௫॥
அஶ்வத்த²ஃ ஸர்வவ்ரு²க்ஷாணாஂ தே³வர்ஷீணாஂ ச நாரத³ஃ
க³ந்த⁴ர்வாணாஂ சித்ரரத²ஃ ஸித்³தா⁴நாஂ கபிலோ முநிஃ॥௨௬॥
உச்சைஃஶ்ரவஸமஶ்வாநாஂ வித்³தி⁴ மாமம்ரு²தோத்³ப⁴வம்
ஐராவதஂ க³ஜேந்த்³ராணாஂ நராணாஂ ச நராதி⁴பம்॥௨௭॥
ஆயுதா⁴நாமஹஂ வஜ்ரஂ தே⁴நூநாமஸ்மி காமது⁴க்
ப்ரஜநஶ்சாஸ்மி கந்த³ர்பஃ ஸர்பாணாமஸ்மி வாஸுகிஃ॥௨௮॥
அநந்தஶ்சாஸ்மி நாகா³நாஂ வருணோ யாத³ஸாமஹம்
பித்ரூ²ணாமர்யமா சாஸ்மி யமஃ ஸஂயமதாமஹம்॥௨௯॥
ப்ரஹ்லாத³ஶ்சாஸ்மி தை³த்யாநாஂ காலஃ கலயதாமஹம்
ம்ரு²கா³ணாஂ ச ம்ரு²கே³ந்த்³ரோऽஹஂ வைநதேயஶ்ச பக்ஷிணாம்॥௩௦॥
பவநஃ பவதாமஸ்மி ராமஃ ஶஸ்த்ரப்⁴ரு²தாமஹம்
ஜ²ஷாணாஂ மகரஶ்சாஸ்மி ஸ்ரோதஸாமஸ்மி ஜாஹ்நவீ॥௩௧॥
ஸர்கா³ணாமாதி³ரந்தஶ்ச மத்⁴யஂ சைவாஹமர்ஜுந
அத்⁴யாத்மவித்³யா வித்³யாநாஂ வாத³ஃ ப்ரவத³தாமஹம்॥௩௨॥
அக்ஷராணாமகாரோऽஸ்மி த்³வந்த்³வஃ ஸாமாஸிகஸ்ய ச
அஹமேவாக்ஷயஃ காலோ தா⁴தாஹஂ விஶ்வதோமுக²ஃ॥௩௩॥
ம்ரு²த்யுஃ ஸர்வஹரஶ்சாஹமுத்³ப⁴வஶ்ச ப⁴விஷ்யதாம்
கீர்திஃ ஶ்ரீர்வாக்ச நாரீணாஂ ஸ்ம்ரு²திர்மேதா⁴ த்⁴ரு²திஃ க்ஷமா॥௩௪॥
ப்³ரு²ஹத்ஸாம ததா² ஸாம்நாஂ கா³யத்ரீ க²ந்த³ஸாமஹம்
மாஸாநாஂ மார்க³ஶீர்ஷோऽஹம்ரு²தூநாஂ குஸுமாகரஃ॥௩௫॥
த்³யூதஂ க²லயதாமஸ்மி தேஜஸ்தேஜஸ்விநாமஹம்
ஜயோऽஸ்மி வ்யவஸாயோऽஸ்மி ஸத்த்வஂ ஸத்த்வவதாமஹம்॥௩௬॥
வ்ரு²ஷ்ணீநாஂ வாஸுதே³வோऽஸ்மி பாண்ட³வாநாஂ த⁴நஂஜயஃ
முநீநாமப்யஹஂ வ்யாஸஃ கவீநாமுஶநா கவிஃ॥௩௭॥
த³ண்டோ³ த³மயதாமஸ்மி நீதிரஸ்மி ஜிகீ³ஷதாம்
மௌநஂ சைவாஸ்மி கு³ஹ்யாநாஂ ஜ்ஞாநஂ ஜ்ஞாநவதாமஹம்॥௩௮॥
யச்சாபி ஸர்வபூ⁴தாநாஂ பீ³ஜஂ தத³ஹமர்ஜுந
ந தத³ஸ்தி விநா யத்ஸ்யாந்மயா பூ⁴தஂ சராசரம்॥௩௯॥
நாந்தோऽஸ்தி மம தி³வ்யாநாஂ விபூ⁴தீநாஂ பரஂதப
ஏஷ தூத்³தே³ஶதஃ ப்ரோக்தோ விபூ⁴தேர்விஸ்தரோ மயா॥௪௦॥
யத்³யத்³விபூ⁴திமத்ஸத்த்வஂ ஶ்ரீமதூ³ர்ஜிதமேவ வா
தத்ததே³வாவக³ச்க² த்வஂ மம தேஜோஂऽஶஸஂப⁴வம்॥௪௧॥
அத²வா ப³ஹுநைதேந கிஂ ஜ்ஞாதேந தவார்ஜுந
விஷ்டப்⁴யாஹமித³ஂ க்ரு²த்ஸ்நமேகாஂஶேந ஸ்தி²தோ ஜக³த்॥௪௨॥
 

ௐ தத்ஸதி³தி ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தாஸூபநிஷத்ஸு ப்³ரஹ்மவித்³யாயாஂ யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்ரு²ஷ்ணார்ஜுநஸஂவாதே³ விபூ⁴தியோகோ³ நாம த³ஶமோऽத்⁴யாயஃ ॥௧௦॥

அத்⁴யாய ௧௧    விஶ்வரூபத³ர்ஶநயோக³
ஏகாத³ஶோऽத்⁴யாயஃ
 
அர்ஜுந உவாச।
மத³நுக்³ரஹாய பரமஂ கு³ஹ்யமத்⁴யாத்மஸஂஜ்ஞிதம்
யத்த்வயோக்தஂ வசஸ்தேந மோஹோऽயஂ விக³தோ மம॥௧॥
ப⁴வாப்யயௌ ஹி பூ⁴தாநாஂ ஶ்ருதௌ விஸ்தரஶோ மயா
த்வத்தஃ கமலபத்ராக்ஷ மாஹாத்ம்யமபி சாவ்யயம்॥௨॥
ஏவமேதத்³யதா²த்த² த்வமாத்மாநஂ பரமேஶ்வர
த்³ரஷ்டுமிச்கா²மி தே ரூபமைஶ்வரஂ புருஷோத்தம॥௩॥
மந்யஸே யதி³ தச்க²க்யஂ மயா த்³ரஷ்டுமிதி ப்ரபோ⁴
யோகே³ஶ்வர ததோ மே த்வஂ த³ர்ஶயாத்மாநமவ்யயம்॥௪॥
ஶ்ரீப⁴க³வாநுவாச।
பஶ்ய மே பார்த² ரூபாணி ஶதஶோऽத² ஸஹஸ்ரஶஃ
நாநாவிதா⁴நி தி³வ்யாநி நாநாவர்ணாக்ரு²தீநி ச॥௫॥
பஶ்யாதி³த்யாந்வஸூந்ருத்³ராநஶ்விநௌ மருதஸ்ததா²
ப³ஹூந்யத்³ரு²ஷ்டபூர்வாணி பஶ்யாஶ்சர்யாணி பா⁴ரத॥௬॥
இஹைகஸ்த²ஂ ஜக³த்க்ரு²த்ஸ்நஂ பஶ்யாத்³ய ஸசராசரம்
மம தே³ஹே கு³டா³கேஶ யச்சாந்யத்³த்³ரஷ்டுமிச்க²ஸி॥௭॥
ந து மாஂ ஶக்யஸே த்³ரஷ்டுமநேநைவ ஸ்வசக்ஷுஷா
தி³வ்யஂ த³தா³மி தே சக்ஷுஃ பஶ்ய மே யோக³மைஶ்வரம்॥௮॥
ஸஂஜய உவாச।
ஏவமுக்த்வா ததோ ராஜந்மஹாயோகே³ஶ்வரோ ஹரிஃ
த³ர்ஶயாமாஸ பார்தா²ய பரமஂ ரூபமைஶ்வரம்॥௯॥
அநேகவக்த்ரநயநமநேகாத்³பு⁴தத³ர்ஶநம்
அநேகதி³வ்யாப⁴ரணஂ தி³வ்யாநேகோத்³யதாயுத⁴ம்॥௧௦॥
தி³வ்யமால்யாம்ப³ரத⁴ரஂ தி³வ்யக³ந்தா⁴நுலேபநம்
ஸர்வாஶ்சர்யமயஂ தே³வமநந்தஂ விஶ்வதோமுக²ம்॥௧௧॥
தி³வி ஸூர்யஸஹஸ்ரஸ்ய ப⁴வேத்³யுக³பது³த்தி²தா
யதி³ பா⁴ஃ ஸத்³ரு²ஶீ ஸா ஸ்யாத்³பா⁴ஸஸ்தஸ்ய மஹாத்மநஃ॥௧௨॥
தத்ரைகஸ்த²ஂ ஜக³த்க்ரு²த்ஸ்நஂ ப்ரவிப⁴க்தமநேகதா⁴
அபஶ்யத்³தே³வதே³வஸ்ய ஶரீரே பாண்ட³வஸ்ததா³॥௧௩॥
ததஃ ஸ விஸ்மயாவிஷ்டோ ஹ்ரு²ஷ்டரோமா த⁴நஂஜயஃ
ப்ரணம்ய ஶிரஸா தே³வஂ க்ரு²தாஞ்ஜலிரபா⁴ஷத॥௧௪॥
அர்ஜுந உவாச।
பஶ்யாமி தே³வாஂஸ்தவ தே³வ தே³ஹே ஸர்வாஂஸ்ததா² பூ⁴தவிஶேஷஸஂகா⁴ந்
ப்³ரஹ்மாணமீஶஂ கமலாஸநஸ்த²ம்ரு²ஷீஂஶ்ச ஸர்வாநுரகா³ஂஶ்ச தி³வ்யாந்॥௧௫॥
அநேகபா³ஹூத³ரவக்த்ரநேத்ரஂ பஶ்யாமி த்வாஂ ஸர்வதோऽநந்தரூபம்
நாந்தஂ ந மத்⁴யஂ ந புநஸ்தவாதி³ஂ பஶ்யாமி விஶ்வேஶ்வர விஶ்வரூப॥௧௬॥
கிரீடிநஂ க³தி³நஂ சக்ரிணஂ ச தேஜோராஶிஂ ஸர்வதோ தீ³ப்திமந்தம்
பஶ்யாமி த்வாஂ து³ர்நிரீக்ஷ்யஂ ஸமந்தாத்³தீ³ப்தாநலார்கத்³யுதிமப்ரமேயம்॥௧௭॥
த்வமக்ஷரஂ பரமஂ வேதி³தவ்யஂ த்வமஸ்ய விஶ்வஸ்ய பரஂ நிதா⁴நம்
த்வமவ்யயஃ ஶாஶ்வதத⁴ர்மகோ³ப்தா ஸநாதநஸ்த்வஂ புருஷோ மதோ மே॥௧௮॥
அநாதி³மத்⁴யாந்தமநந்தவீர்யமநந்தபா³ஹுஂ ஶஶிஸூர்யநேத்ரம்
பஶ்யாமி த்வாஂ தீ³ப்தஹுதாஶவக்த்ரஂ ஸ்வதேஜஸா விஶ்வமித³ஂ தபந்தம்॥௧௯॥
த்³யாவாப்ரு²தி²வ்யோரித³மந்தரஂ ஹி வ்யாப்தஂ த்வயைகேந தி³ஶஶ்ச ஸர்வாஃ
த்³ரு²ஷ்ட்வாத்³பு⁴தஂ ரூபமுக்³ரஂ தவேத³ஂ லோகத்ரயஂ ப்ரவ்யதி²தஂ மஹாத்மந்॥௨௦॥
அமீ ஹி த்வாஂ ஸுரஸங்கா⁴ விஶந்தி கேசித்³பீ⁴தாஃ ப்ராஞ்ஜலயோ க்³ரு²ணந்தி
ஸ்வஸ்தீத்யுக்த்வா மஹர்ஷிஸித்³த⁴ஸஂகா⁴ஃ ஸ்துவந்தி த்வாஂ ஸ்துதிபி⁴ஃ புஷ்கலாபி⁴ஃ॥௨௧॥
ருத்³ராதி³த்யா வஸவோ யே ச ஸாத்⁴யா விஶ்வேऽஶ்விநௌ மருதஶ்சோஷ்மபாஶ்ச
க³ந்த⁴ர்வயக்ஷாஸுரஸித்³த⁴ஸஂகா⁴ வீக்ஷந்தே த்வாஂ விஸ்மிதாஶ்சைவ ஸர்வே॥௨௨॥
ரூபஂ மஹத்தே ப³ஹுவக்த்ரநேத்ரஂ மஹாபா³ஹோ ப³ஹுபா³ஹூருபாத³ம்
ப³ஹூத³ரஂ ப³ஹுத³ஂஷ்ட்ராகராலஂ த்³ரு²ஷ்ட்வா லோகாஃ ப்ரவ்யதி²தாஸ்ததா²ஹம்॥௨௩॥
நப⁴ஃஸ்ப்ரு²ஶஂ தீ³ப்தமநேகவர்ணஂ வ்யாத்தாநநஂ தீ³ப்தவிஶாலநேத்ரம்
த்³ரு²ஷ்ட்வா ஹி த்வாஂ ப்ரவ்யதி²தாந்தராத்மா த்⁴ரு²திஂ ந விந்தா³மி ஶமஂ ச விஷ்ணோ॥௨௪॥
த³ஂஷ்ட்ராகராலாநி ச தே முகா²நி த்³ரு²ஷ்ட்வைவ காலாநலஸஂநிபா⁴நி
தி³ஶோ ந ஜாநே ந லபே⁴ ச ஶர்ம ப்ரஸீத³ தே³வேஶ ஜக³ந்நிவாஸ॥௨௫॥
அமீ ச த்வாஂ த்⁴ரு²தராஷ்ட்ரஸ்ய புத்ராஃ ஸர்வே ஸஹைவாவநிபாலஸஂகை⁴ஃ
பீ⁴ஷ்மோ த்³ரோணஃ ஸூதபுத்ரஸ்ததா²ஸௌ ஸஹாஸ்மதீ³யைரபி யோத⁴முக்²யைஃ॥௨௬॥
வக்த்ராணி தே த்வரமாணா விஶந்தி த³ஂஷ்ட்ராகராலாநி ப⁴யாநகாநி
கேசித்³விலக்³நா த³ஶநாந்தரேஷு ஸஂத்³ரு²ஶ்யந்தே சூர்ணிதைருத்தமாங்கை³ஃ॥௨௭॥
யதா² நதீ³நாஂ ப³ஹவோऽம்பு³வேகா³ஃ ஸமுத்³ரமேவாபி⁴முகா² த்³ரவந்தி
ததா² தவாமீ நரலோகவீரா விஶந்தி வக்த்ராண்யபி⁴விஜ்வலந்தி॥௨௮॥
யதா² ப்ரதீ³ப்தஂ ஜ்வலநஂ பதஂகா³ விஶந்தி நாஶாய ஸம்ரு²த்³த⁴வேகா³ஃ
ததை²வ நாஶாய விஶந்தி லோகாஸ்தவாபி வக்த்ராணி ஸம்ரு²த்³த⁴வேகா³ஃ॥௨௯॥
லேலிஹ்யஸே க்³ரஸமாநஃ ஸமந்தால்லோகாந்ஸமக்³ராந்வத³நைர்ஜ்வலத்³பி⁴ஃ
தேஜோபி⁴ராபூர்ய ஜக³த்ஸமக்³ரஂ பா⁴ஸஸ்தவோக்³ராஃ ப்ரதபந்தி விஷ்ணோ॥௩௦॥
ஆக்²யாஹி மே கோ ப⁴வாநுக்³ரரூபோ நமோऽஸ்து தே தே³வவர ப்ரஸீத³
விஜ்ஞாதுமிச்கா²மி ப⁴வந்தமாத்³யஂ ந ஹி ப்ரஜாநாமி தவ ப்ரவ்ரு²த்திம்॥௩௧॥
ஶ்ரீப⁴க³வாநுவாச।
காலோऽஸ்மி லோகக்ஷயக்ரு²த்ப்ரவ்ரு²த்³தோ⁴ லோகாந்ஸமாஹர்துமிஹ ப்ரவ்ரு²த்தஃ
ரு²தேऽபி த்வாஂ ந ப⁴விஷ்யந்தி ஸர்வே யேऽவஸ்தி²தாஃ ப்ரத்யநீகேஷு யோதா⁴ஃ॥௩௨॥
தஸ்மாத்த்வமுத்திஷ்ட² யஶோ லப⁴ஸ்வ ஜித்வா ஶத்ரூந்பு⁴ங்க்ஷ்வ ராஜ்யஂ ஸம்ரு²த்³த⁴ம்
மயைவைதே நிஹதாஃ பூர்வமேவ நிமித்தமாத்ரஂ ப⁴வ ஸவ்யஸாசிந்॥௩௩॥
த்³ரோணஂ ச பீ⁴ஷ்மஂ ச ஜயத்³ரத²ஂ ச கர்ணஂ ததா²ந்யாநபி யோத⁴வீராந்
மயா ஹதாஂஸ்த்வஂ ஜஹி மா வ்யதி²ஷ்டா² யுத்⁴யஸ்வ ஜேதாஸி ரணே ஸபத்நாந்॥௩௪॥
ஸஂஜய உவாச।
ஏதச்க்²ருத்வா வசநஂ கேஶவஸ்ய க்ரு²தாஞ்ஜலிர்வேபமாநஃ கிரீடீ
நமஸ்க்ரு²த்வா பூ⁴ய ஏவாஹ க்ரு²ஷ்ணஂ ஸக³த்³க³த³ஂ பீ⁴தபீ⁴தஃ ப்ரணம்ய॥௩௫॥
அர்ஜுந உவாச।
ஸ்தா²நே ஹ்ரு²ஷீகேஶ தவ ப்ரகீர்த்யா ஜக³த்ப்ரஹ்ரு²ஷ்யத்யநுரஜ்யதே ச
ரக்ஷாஂஸி பீ⁴தாநி தி³ஶோ த்³ரவந்தி ஸர்வே நமஸ்யந்தி ச ஸித்³த⁴ஸஂகா⁴ஃ॥௩௬॥
கஸ்மாச்ச தே ந நமேரந்மஹாத்மந்க³ரீயஸே ப்³ரஹ்மணோऽப்யாதி³கர்த்ரே
அநந்த தே³வேஶ ஜக³ந்நிவாஸ த்வமக்ஷரஂ ஸத³ஸத்தத்பரஂ யத்॥௩௭॥
த்வமாதி³தே³வஃ புருஷஃ புராணஸ்த்வமஸ்ய விஶ்வஸ்ய பரஂ நிதா⁴நம்
வேத்தாஸி வேத்³யஂ ச பரஂ ச தா⁴ம த்வயா ததஂ விஶ்வமநந்தரூப॥௩௮॥
வாயுர்யமோऽக்³நிர்வருணஃ ஶஶாங்கஃ ப்ரஜாபதிஸ்த்வஂ ப்ரபிதாமஹஶ்ச
நமோ நமஸ்தேऽஸ்து ஸஹஸ்ரக்ரு²த்வஃ புநஶ்ச பூ⁴யோऽபி நமோ நமஸ்தே॥௩௯॥
நமஃ புரஸ்தாத³த² ப்ரு²ஷ்ட²தஸ்தே நமோऽஸ்து தே ஸர்வத ஏவ ஸர்வ
அநந்தவீர்யாமிதவிக்ரமஸ்த்வஂ ஸர்வஂ ஸமாப்நோஷி ததோऽஸி ஸர்வஃ॥௪௦॥
ஸகே²தி மத்வா ப்ரஸப⁴ஂ யது³க்தஂ ஹே க்ரு²ஷ்ண ஹே யாத³வ ஹே ஸகே²தி
அஜாநதா மஹிமாநஂ தவேத³ஂ மயா ப்ரமாதா³த்ப்ரணயேந வாபி॥௪௧॥
யச்சாவஹாஸார்த²மஸத்க்ரு²தோऽஸி விஹாரஶய்யாஸநபோ⁴ஜநேஷு
ஏகோऽத²வாப்யச்யுத தத்ஸமக்ஷஂ தத்க்ஷாமயே த்வாமஹமப்ரமேயம்॥௪௨॥
பிதாஸி லோகஸ்ய சராசரஸ்ய த்வமஸ்ய பூஜ்யஶ்ச கு³ருர்க³ரீயாந்
ந த்வத்ஸமோऽஸ்த்யப்⁴யதி⁴கஃ குதோऽந்யோ லோகத்ரயேऽப்யப்ரதிமப்ரபா⁴வ॥௪௩॥
தஸ்மாத்ப்ரணம்ய ப்ரணிதா⁴ய காயஂ ப்ரஸாத³யே த்வாமஹமீஶமீட்³யம்
பிதேவ புத்ரஸ்ய ஸகே²வ ஸக்²யுஃ ப்ரியஃ ப்ரியாயார்ஹஸி தே³வ ஸோடு⁴ம்॥௪௪॥
அத்³ரு²ஷ்டபூர்வஂ ஹ்ரு²ஷிதோऽஸ்மி த்³ரு²ஷ்ட்வா ப⁴யேந ச ப்ரவ்யதி²தஂ மநோ மே
ததே³வ மே த³ர்ஶய தே³வரூபஂ ப்ரஸீத³ தே³வேஶ ஜக³ந்நிவாஸ॥௪௫॥
கிரீடிநஂ க³தி³நஂ சக்ரஹஸ்தமிச்கா²மி த்வாஂ த்³ரஷ்டுமஹஂ ததை²வ
தேநைவ ரூபேண சதுர்பு⁴ஜேந ஸஹஸ்ரபா³ஹோ ப⁴வ விஶ்வமூர்தே॥௪௬॥
ஶ்ரீப⁴க³வாநுவாச।
மயா ப்ரஸந்நேந தவார்ஜுநேத³ஂ ரூபஂ பரஂ த³ர்ஶிதமாத்மயோகா³த்
தேஜோமயஂ விஶ்வமநந்தமாத்³யஂ யந்மே த்வத³ந்யேந ந த்³ரு²ஷ்டபூர்வம்॥௪௭॥
ந வேத³யஜ்ஞாத்⁴யயநைர்ந தா³நைர்ந ச க்ரியாபி⁴ர்ந தபோபி⁴ருக்³ரைஃ
ஏவஂரூபஃ ஶக்ய அஹஂ ந்ரு²லோகே த்³ரஷ்டுஂ த்வத³ந்யேந குருப்ரவீர॥௪௮॥
மா தே வ்யதா² மா ச விமூட⁴பா⁴வோ த்³ரு²ஷ்ட்வா ரூபஂ கோ⁴ரமீத்³ரு²ங்மமேத³ம்
வ்யபேதபீ⁴ஃ ப்ரீதமநாஃ புநஸ்த்வஂ ததே³வ மே ரூபமித³ஂ ப்ரபஶ்ய॥௪௯॥
ஸஂஜய உவாச।
இத்யர்ஜுநஂ வாஸுதே³வஸ்ததோ²க்த்வா ஸ்வகஂ ரூபஂ த³ர்ஶயாமாஸ பூ⁴யஃ
ஆஶ்வாஸயாமாஸ ச பீ⁴தமேநஂ பூ⁴த்வா புநஃ ஸௌம்யவபுர்மஹாத்மா॥௫௦॥
அர்ஜுந உவாச।
த்³ரு²ஷ்ட்வேத³ஂ மாநுஷஂ ரூபஂ தவ ஸௌம்யஂ ஜநார்த³ந
இதா³நீமஸ்மி ஸஂவ்ரு²த்தஃ ஸசேதாஃ ப்ரக்ரு²திஂ க³தஃ॥௫௧॥
ஶ்ரீப⁴க³வாநுவாச।
ஸுது³ர்த³ர்ஶமித³ஂ ரூபஂ த்³ரு²ஷ்டவாநஸி யந்மம
தே³வா அப்யஸ்ய ரூபஸ்ய நித்யஂ த³ர்ஶநகாங்க்ஷிணஃ॥௫௨॥
நாஹஂ வேதை³ர்ந தபஸா ந தா³நேந ந சேஜ்யயா
ஶக்ய ஏவஂவிதோ⁴ த்³ரஷ்டுஂ த்³ரு²ஷ்டவாநஸி மாஂ யதா²॥௫௩॥
ப⁴க்த்யா த்வநந்யயா ஶக்ய அஹமேவஂவிதோ⁴ऽர்ஜுந
ஜ்ஞாதுஂ த்³ரஷ்டுஂ ச தத்த்வேந ப்ரவேஷ்டுஂ ச பரஂதப॥௫௪॥
மத்கர்மக்ரு²ந்மத்பரமோ மத்³ப⁴க்தஃ ஸங்க³வர்ஜிதஃ
நிர்வைரஃ ஸர்வபூ⁴தேஷு யஃ ஸ மாமேதி பாண்ட³வ॥௫௫॥
 

ௐ தத்ஸதி³தி ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தாஸூபநிஷத்ஸு ப்³ரஹ்மவித்³யாயாஂ யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்ரு²ஷ்ணார்ஜுநஸஂவாதே³ விஶ்வரூபத³ர்ஶநயோகோ³ நாமைகாத³ஶோऽத்⁴யாயஃ ॥௧௧॥

அத்⁴யாய ௧௨    ப⁴க்தியோக³
த்³வாத³ஶோऽத்⁴யாயஃ
 
அர்ஜுந உவாச।
ஏவஂ ஸததயுக்தா யே ப⁴க்தாஸ்த்வாஂ பர்யுபாஸதே
யே சாப்யக்ஷரமவ்யக்தஂ தேஷாஂ கே யோக³வித்தமாஃ॥௧॥
ஶ்ரீப⁴க³வாநுவாச।
மய்யாவேஶ்ய மநோ யே மாஂ நித்யயுக்தா உபாஸதே
ஶ்ரத்³த⁴யா பரயோபேதாஸ்தே மே யுக்ததமா மதாஃ॥௨॥
யே த்வக்ஷரமநிர்தே³ஶ்யமவ்யக்தஂ பர்யுபாஸதே
ஸர்வத்ரக³மசிந்த்யஂ ச கூடஸ்த²மசலஂ த்⁴ருவம்॥௩॥
ஸஂநியம்யேந்த்³ரியக்³ராமஂ ஸர்வத்ர ஸமபு³த்³த⁴யஃ
தே ப்ராப்நுவந்தி மாமேவ ஸர்வபூ⁴தஹிதே ரதாஃ॥௪॥
க்லேஶோऽதி⁴கதரஸ்தேஷாமவ்யக்தாஸக்தசேதஸாம்
அவ்யக்தா ஹி க³திர்து³ஃக²ஂ தே³ஹவத்³பி⁴ரவாப்யதே॥௫॥
யே து ஸர்வாணி கர்மாணி மயி ஸஂந்யஸ்ய மத்பராஃ
அநந்யேநைவ யோகே³ந மாஂ த்⁴யாயந்த உபாஸதே॥௬॥
தேஷாமஹஂ ஸமுத்³த⁴ர்தா ம்ரு²த்யுஸஂஸாரஸாக³ராத்
ப⁴வாமிந சிராத்பார்த² மய்யாவேஶிதசேதஸாம்॥௭॥
மய்யேவ மந ஆத⁴த்ஸ்வ மயி பு³த்³தி⁴ஂ நிவேஶய
நிவஸிஷ்யஸி மய்யேவ அத ஊர்த்⁴வஂ ந ஸஂஶயஃ॥௮॥
அத² சித்தஂ ஸமாதா⁴துஂ ந ஶக்நோஷி மயி ஸ்தி²ரம்
அப்⁴யாஸயோகே³ந ததோ மாமிச்கா²ப்துஂ த⁴நஂஜய॥௯॥
அப்⁴யாஸேऽப்யஸமர்தோ²ऽஸி மத்கர்மபரமோ ப⁴வ
மத³ர்த²மபி கர்மாணி குர்வந்ஸித்³தி⁴மவாப்ஸ்யஸி॥௧௦॥
அதை²தத³ப்யஶக்தோऽஸி கர்துஂ மத்³யோக³மாஶ்ரிதஃ
ஸர்வகர்மப²லத்யாக³ஂ ததஃ குரு யதாத்மவாந்॥௧௧॥
ஶ்ரேயோ ஹி ஜ்ஞாநமப்⁴யாஸாஜ்ஜ்ஞாநாத்³த்⁴யாநஂ விஶிஷ்யதே
த்⁴யாநாத்கர்மப²லத்யாக³ஸ்த்யாகா³ச்கா²ந்திரநந்தரம்॥௧௨॥
அத்³வேஷ்டா ஸர்வபூ⁴தாநாஂ மைத்ரஃ கருண ஏவ ச
நிர்மமோ நிரஹஂகாரஃ ஸமது³ஃக²ஸுக²ஃ க்ஷமீ॥௧௩॥
ஸஂதுஷ்டஃ ஸததஂ யோகீ³ யதாத்மா த்³ரு²ட⁴நிஶ்சயஃ
மய்யர்பிதமநோபு³த்³தி⁴ர்யோ மத்³ப⁴க்தஃ ஸ மே ப்ரியஃ॥௧௪॥
யஸ்மாந்நோத்³விஜதே லோகோ லோகாந்நோத்³விஜதே ச யஃ
ஹர்ஷாமர்ஷப⁴யோத்³வேகை³ர்முக்தோ யஃ ஸ ச மே ப்ரியஃ॥௧௫॥
அநபேக்ஷஃ ஶுசிர்த³க்ஷ உதா³ஸீநோ க³தவ்யத²ஃ
ஸர்வாரம்ப⁴பரித்யாகீ³ யோ மத்³ப⁴க்தஃ ஸ மே ப்ரியஃ॥௧௬॥
யோ ந ஹ்ரு²ஷ்யதி ந த்³வேஷ்டி ந ஶோசதி ந காங்க்ஷதி
ஶுபா⁴ஶுப⁴பரித்யாகீ³ ப⁴க்திமாந்யஃ ஸ மே ப்ரியஃ॥௧௭॥
ஸமஃ ஶத்ரௌ ச மித்ரே ச ததா² மாநாபமாநயோஃ
ஶீதோஷ்ணஸுக²து³ஃகே²ஷு ஸமஃ ஸங்க³விவர்ஜிதஃ॥௧௮॥
துல்யநிந்தா³ஸ்துதிர்மௌநீ ஸஂதுஷ்டோ யேந கேநசித்
அநிகேதஃ ஸ்தி²ரமதிர்ப⁴க்திமாந்மே ப்ரியோ நரஃ॥௧௯॥
யே து த⁴ர்ம்யாம்ரு²தமித³ஂ யதோ²க்தஂ பர்யுபாஸதே
ஶ்ரத்³த³தா⁴நா மத்பரமா ப⁴க்தாஸ்தேऽதீவ மே ப்ரியாஃ॥௨௦॥
 

ௐ தத்ஸதி³தி ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தாஸூபநிஷத்ஸு ப்³ரஹ்மவித்³யாயாஂ யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்ரு²ஷ்ணார்ஜுநஸஂவாதே³ ப⁴க்தியோகோ³ நாம த்³வாத³ஶோऽத்⁴யாயஃ ॥௧௨॥

அத்⁴யாய ௧௩    க்ஷேத்ரக்ஷேத்ரஜ்ஞவிபா⁴க³யோக³
த்ரயோத³ஶோऽத்⁴யாயஃ
 
ஶ்ரீப⁴க³வாநுவாச।
இத³ஂ ஶரீரஂ கௌந்தேய க்ஷேத்ரமித்யபி⁴தீ⁴யதே
ஏதத்³யோ வேத்தி தஂ ப்ராஹுஃ க்ஷேத்ரஜ்ஞ இதி தத்³வித³ஃ॥௧॥
க்ஷேத்ரஜ்ஞஂ சாபி மாஂ வித்³தி⁴ ஸர்வக்ஷேத்ரேஷு பா⁴ரத
க்ஷேத்ரக்ஷேத்ரஜ்ஞயோர்ஜ்ஞாநஂ யத்தஜ்ஜ்ஞாநஂ மதஂ மம॥௨॥
தத்க்ஷேத்ரஂ யச்ச யாத்³ரு²க்ச யத்³விகாரி யதஶ்ச யத்
ஸ ச யோ யத்ப்ரபா⁴வஶ்ச தத்ஸமாஸேந மே ஶ்ரு²ணு॥௩॥
ரு²ஷிபி⁴ர்ப³ஹுதா⁴ கீ³தஂ க²ந்தோ³பி⁴ர்விவிதை⁴ஃ ப்ரு²த²க்
ப்³ரஹ்மஸூத்ரபதை³ஶ்சைவ ஹேதுமத்³பி⁴ர்விநிஶ்சிதைஃ॥௪॥
மஹாபூ⁴தாந்யஹஂகாரோ பு³த்³தி⁴ரவ்யக்தமேவ ச
இந்த்³ரியாணி த³ஶைகஂ ச பஞ்ச சேந்த்³ரியகோ³சராஃ॥௫॥
இச்கா² த்³வேஷஃ ஸுக²ஂ து³ஃக²ஂ ஸஂகா⁴தஶ்சேதநா த்⁴ரு²திஃ
ஏதத்க்ஷேத்ரஂ ஸமாஸேந ஸவிகாரமுதா³ஹ்ரு²தம்॥௬॥
அமாநித்வமத³ம்பி⁴த்வமஹிஂஸா க்ஷாந்திரார்ஜவம்
ஆசார்யோபாஸநஂ ஶௌசஂ ஸ்தை²ர்யமாத்மவிநிக்³ரஹஃ॥௭॥
இந்த்³ரியார்தே²ஷு வைராக்³யமநஹஂகார ஏவ ச
ஜந்மம்ரு²த்யுஜராவ்யாதி⁴து³ஃக²தோ³ஷாநுத³ர்ஶநம்॥௮॥
அஸக்திரநபி⁴ஷ்வங்க³ஃ புத்ரதா³ரக்³ரு²ஹாதி³ஷு
நித்யஂ ச ஸமசித்தத்வமிஷ்டாநிஷ்டோபபத்திஷு॥௯॥
மயி சாநந்யயோகே³ந ப⁴க்திரவ்யபி⁴சாரிணீ
விவிக்ததே³ஶஸேவித்வமரதிர்ஜநஸஂஸதி³॥௧௦॥
அத்⁴யாத்மஜ்ஞாநநித்யத்வஂ தத்த்வஜ்ஞாநார்த²த³ர்ஶநம்
ஏதஜ்ஜ்ஞாநமிதி ப்ரோக்தமஜ்ஞாநஂ யத³தோऽந்யதா²॥௧௧॥
ஜ்ஞேயஂ யத்தத்ப்ரவக்ஷ்யாமி யஜ்ஜ்ஞாத்வாம்ரு²தமஶ்நுதே
அநாதி³மத்பரஂ ப்³ரஹ்ம ந ஸத்தந்நாஸது³ச்யதே॥௧௨॥
ஸர்வதஃபாணிபாத³ஂ தத்ஸர்வதோऽக்ஷிஶிரோமுக²ம்
ஸர்வதஃஶ்ருதிமல்லோகே ஸர்வமாவ்ரு²த்ய திஷ்ட²தி॥௧௩॥
ஸர்வேந்த்³ரியகு³ணாபா⁴ஸஂ ஸர்வேந்த்³ரியவிவர்ஜிதம்
அஸக்தஂ ஸர்வப்⁴ரு²ச்சைவ நிர்கு³ணஂ கு³ணபோ⁴க்த்ரு² ச॥௧௪॥
ப³ஹிரந்தஶ்ச பூ⁴தாநாமசரஂ சரமேவ ச
ஸூக்ஷ்மத்வாத்தத³விஜ்ஞேயஂ தூ³ரஸ்த²ஂ சாந்திகே ச தத்॥௧௫॥
அவிப⁴க்தஂ ச பூ⁴தேஷு விப⁴க்தமிவ ச ஸ்தி²தம்
பூ⁴தப⁴ர்த்ரு² ச தஜ்ஜ்ஞேயஂ க்³ரஸிஷ்ணு ப்ரப⁴விஷ்ணு ச॥௧௬॥
ஜ்யோதிஷாமபி தஜ்ஜ்யோதிஸ்தமஸஃ பரமுச்யதே
ஜ்ஞாநஂ ஜ்ஞேயஂ ஜ்ஞாநக³ம்யஂ ஹ்ரு²தி³ ஸர்வஸ்ய விஷ்டி²தம்॥௧௭॥
இதி க்ஷேத்ரஂ ததா² ஜ்ஞாநஂ ஜ்ஞேயஂ சோக்தஂ ஸமாஸதஃ
மத்³ப⁴க்த ஏதத்³விஜ்ஞாய மத்³பா⁴வாயோபபத்³யதே॥௧௮॥
ப்ரக்ரு²திஂ புருஷஂ சைவ வித்³த்⁴யநாதி³ உபா⁴வபி
விகாராஂஶ்ச கு³ணாஂஶ்சைவ வித்³தி⁴ ப்ரக்ரு²திஸஂப⁴வாந்॥௧௯॥
கார்யகாரணகர்த்ரு²த்வே ஹேதுஃ ப்ரக்ரு²திருச்யதே
புருஷஃ ஸுக²து³ஃகா²நாஂ போ⁴க்த்ரு²த்வே ஹேதுருச்யதே॥௨௦॥
புருஷஃ ப்ரக்ரு²திஸ்தோ² ஹி பு⁴ங்க்தே ப்ரக்ரு²திஜாந்கு³ணாந்
காரணஂ கு³ணஸங்கோ³ऽஸ்ய ஸத³ஸத்³யோநிஜந்மஸு॥௨௧॥
உபத்³ரஷ்டாநுமந்தா ச ப⁴ர்தா போ⁴க்தா மஹேஶ்வரஃ
பரமாத்மேதி சாப்யுக்தோ தே³ஹேऽஸ்மிந்புருஷஃ பரஃ॥௨௨॥
ய ஏவஂ வேத்தி புருஷஂ ப்ரக்ரு²திஂ ச கு³ணைஃ ஸஹ
ஸர்வதா² வர்தமாநோऽபி ந ஸ பூ⁴யோऽபி⁴ஜாயதே॥௨௩॥
த்⁴யாநேநாத்மநி பஶ்யந்தி கேசிதா³த்மாநமாத்மநா
அந்யே ஸாஂக்²யேந யோகே³ந கர்மயோகே³ந சாபரே॥௨௪॥
அந்யே த்வேவமஜாநந்தஃ ஶ்ருத்வாந்யேப்⁴ய உபாஸதே
தேऽபி சாதிதரந்த்யேவ ம்ரு²த்யுஂ ஶ்ருதிபராயணாஃ॥௨௫॥
யாவத்ஸஂஜாயதே கிஂசித்ஸத்த்வஂ ஸ்தா²வரஜங்க³மம்
க்ஷேத்ரக்ஷேத்ரஜ்ஞஸஂயோகா³த்தத்³வித்³தி⁴ ப⁴ரதர்ஷப⁴॥௨௬॥
ஸமஂ ஸர்வேஷு பூ⁴தேஷு திஷ்ட²ந்தஂ பரமேஶ்வரம்
விநஶ்யத்ஸ்வவிநஶ்யந்தஂ யஃ பஶ்யதி ஸ பஶ்யதி॥௨௭॥
ஸமஂ பஶ்யந்ஹி ஸர்வத்ர ஸமவஸ்தி²தமீஶ்வரம்
ந ஹிநஸ்த்யாத்மநாத்மாநஂ ததோ யாதி பராஂ க³திம்॥௨௮॥
ப்ரக்ரு²த்யைவ ச கர்மாணி க்ரியமாணாநி ஸர்வஶஃ
யஃ பஶ்யதி ததா²த்மாநமகர்தாரஂ ஸ பஶ்யதி॥௨௯॥
யதா³ பூ⁴தப்ரு²த²க்³பா⁴வமேகஸ்த²மநுபஶ்யதி
தத ஏவ ச விஸ்தாரஂ ப்³ரஹ்ம ஸஂபத்³யதே ததா³॥௩௦॥
அநாதி³த்வாந்நிர்கு³ணத்வாத்பரமாத்மாயமவ்யயஃ
ஶரீரஸ்தோ²ऽபி கௌந்தேய ந கரோதி ந லிப்யதே॥௩௧॥
யதா² ஸர்வக³தஂ ஸௌக்ஷ்ம்யாதா³காஶஂ நோபலிப்யதே
ஸர்வத்ராவஸ்தி²தோ தே³ஹே ததா²த்மா நோபலிப்யதே॥௩௨॥
யதா² ப்ரகாஶயத்யேகஃ க்ரு²த்ஸ்நஂ லோகமிமஂ ரவிஃ
க்ஷேத்ரஂ க்ஷேத்ரீ ததா² க்ரு²த்ஸ்நஂ ப்ரகாஶயதி பா⁴ரத॥௩௩॥
க்ஷேத்ரக்ஷேத்ரஜ்ஞயோரேவமந்தரஂ ஜ்ஞாநசக்ஷுஷா
பூ⁴தப்ரக்ரு²திமோக்ஷஂ ச யே விது³ர்யாந்தி தே பரம்॥௩௪॥
 

ௐ தத்ஸதி³தி ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தாஸூபநிஷத்ஸு ப்³ரஹ்மவித்³யாயாஂ யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்ரு²ஷ்ணார்ஜுநஸஂவாதே³ க்ஷேத்ரக்ஷேத்ரஜ்ஞவிபா⁴க³யோகோ³ நாம த்ரயோத³ஶோऽத்⁴யாயஃ ॥௧௩॥

அத்⁴யாய ௧௪    கு³ணத்ரயவிபா⁴க³யோக³
சதுர்த³ஶோऽத்⁴யாயஃ
 
ஶ்ரீப⁴க³வாநுவாச।
பரஂ பூ⁴யஃ ப்ரவக்ஷ்யாமி ஜ்ஞாநாநாஂ ஜ்ஞாநமுத்தமம்
யஜ்ஜ்ஞாத்வா முநயஃ ஸர்வே பராஂ ஸித்³தி⁴மிதோ க³தாஃ॥௧॥
இத³ஂ ஜ்ஞாநமுபாஶ்ரித்ய மம ஸாத⁴ர்ம்யமாக³தாஃ
ஸர்கே³ऽபி நோபஜாயந்தே ப்ரலயே ந வ்யத²ந்தி ச॥௨॥
மம யோநிர்மஹத்³ப்³ரஹ்ம தஸ்மிந்க³ர்ப⁴ஂ த³தா⁴ம்யஹம்
ஸஂப⁴வஃ ஸர்வபூ⁴தாநாஂ ததோ ப⁴வதி பா⁴ரத॥௩॥
ஸர்வயோநிஷு கௌந்தேய மூர்தயஃ ஸஂப⁴வந்தி யாஃ
தாஸாஂ ப்³ரஹ்ம மஹத்³யோநிரஹஂ பீ³ஜப்ரத³ஃ பிதா॥௪॥
ஸத்த்வஂ ரஜஸ்தம இதி கு³ணாஃ ப்ரக்ரு²திஸஂப⁴வாஃ
நிப³த்⁴நந்தி மஹாபா³ஹோ தே³ஹே தே³ஹிநமவ்யயம்॥௫॥
தத்ர ஸத்த்வஂ நிர்மலத்வாத்ப்ரகாஶகமநாமயம்
ஸுக²ஸங்கே³ந ப³த்⁴நாதி ஜ்ஞாநஸங்கே³ந சாநக⁴॥௬॥
ரஜோ ராகா³த்மகஂ வித்³தி⁴ த்ரு²ஷ்ணாஸங்க³ஸமுத்³ப⁴வம்
தந்நிப³த்⁴நாதி கௌந்தேய கர்மஸங்கே³ந தே³ஹிநம்॥௭॥
தமஸ்த்வஜ்ஞாநஜஂ வித்³தி⁴ மோஹநஂ ஸர்வதே³ஹிநாம்
ப்ரமாதா³லஸ்யநித்³ராபி⁴ஸ்தந்நிப³த்⁴நாதி பா⁴ரத॥௮॥
ஸத்த்வஂ ஸுகே² ஸஂஜயதி ரஜஃ கர்மணி பா⁴ரத
ஜ்ஞாநமாவ்ரு²த்ய து தமஃ ப்ரமாதே³ ஸஂஜயத்யுத॥௯॥
ரஜஸ்தமஶ்சாபி⁴பூ⁴ய ஸத்த்வஂ ப⁴வதி பா⁴ரத
ரஜஃ ஸத்த்வஂ தமஶ்சைவ தமஃ ஸத்த்வஂ ரஜஸ்ததா²॥௧௦॥
ஸர்வத்³வாரேஷு தே³ஹேऽஸ்மிந்ப்ரகாஶ உபஜாயதே
ஜ்ஞாநஂ யதா³ ததா³ வித்³யாத்³விவ்ரு²த்³த⁴ஂ ஸத்த்வமித்யுத॥௧௧॥
லோப⁴ஃ ப்ரவ்ரு²த்திராரம்ப⁴ஃ கர்மணாமஶமஃ ஸ்ப்ரு²ஹா
ரஜஸ்யேதாநி ஜாயந்தே விவ்ரு²த்³தே⁴ ப⁴ரதர்ஷப⁴॥௧௨॥
அப்ரகாஶோऽப்ரவ்ரு²த்திஶ்ச ப்ரமாதோ³ மோஹ ஏவ ச
தமஸ்யேதாநி ஜாயந்தே விவ்ரு²த்³தே⁴ குருநந்த³ந॥௧௩॥
யதா³ ஸத்த்வே ப்ரவ்ரு²த்³தே⁴ து ப்ரலயஂ யாதி தே³ஹப்⁴ரு²த்
ததோ³த்தமவிதா³ஂ லோகாநமலாந்ப்ரதிபத்³யதே॥௧௪॥
ரஜஸி ப்ரலயஂ க³த்வா கர்மஸங்கி³ஷு ஜாயதே
ததா² ப்ரலீநஸ்தமஸி மூட⁴யோநிஷு ஜாயதே॥௧௫॥
கர்மணஃ ஸுக்ரு²தஸ்யாஹுஃ ஸாத்த்விகஂ நிர்மலஂ ப²லம்
ரஜஸஸ்து ப²லஂ து³ஃக²மஜ்ஞாநஂ தமஸஃ ப²லம்॥௧௬॥
ஸத்த்வாத்ஸஂஜாயதே ஜ்ஞாநஂ ரஜஸோ லோப⁴ ஏவ ச
ப்ரமாத³மோஹௌ தமஸோ ப⁴வதோऽஜ்ஞாநமேவ ச॥௧௭॥
ஊர்த்⁴வஂ க³ச்க²ந்தி ஸத்த்வஸ்தா² மத்⁴யே திஷ்ட²ந்தி ராஜஸாஃ
ஜக⁴ந்யகு³ணவ்ரு²த்திஸ்தா² அதோ⁴ க³ச்க²ந்தி தாமஸாஃ॥௧௮॥
நாந்யஂ கு³ணேப்⁴யஃ கர்தாரஂ யதா³ த்³ரஷ்டாநுபஶ்யதி
கு³ணேப்⁴யஶ்ச பரஂ வேத்தி மத்³பா⁴வஂ ஸோऽதி⁴க³ச்க²தி॥௧௯॥
கு³ணாநேதாநதீத்ய த்ரீந்தே³ஹீ தே³ஹஸமுத்³ப⁴வாந்
ஜந்மம்ரு²த்யுஜராது³ஃகை²ர்விமுக்தோऽம்ரு²தமஶ்நுதே॥௨௦॥
அர்ஜுந உவாச।
கைர்லிங்கை³ஸ்த்ரீந்கு³ணாநேதாநதீதோ ப⁴வதி ப்ரபோ⁴
கிமாசாரஃ கத²ஂ சைதாஂஸ்த்ரீந்கு³ணாநதிவர்ததே॥௨௧॥
ஶ்ரீப⁴க³வாநுவாச।
ப்ரகாஶஂ ச ப்ரவ்ரு²த்திஂ ச மோஹமேவ ச பாண்ட³வ
த த்³வேஷ்டி ஸஂப்ரவ்ரு²த்தாநி ந நிவ்ரு²த்தாநி காங்க்ஷதி॥௨௨॥
உதா³ஸீநவதா³ஸீநோ கு³ணைர்யோ ந விசால்யதே
கு³ணா வர்தந்த இத்யேவ யோऽவதிஷ்ட²தி நேங்க³தே॥௨௩॥
ஸமது³ஃக²ஸுக²ஃ ஸ்வஸ்த²ஃ ஸமலோஷ்டாஶ்மகாஞ்சநஃ
துல்யப்ரியாப்ரியோ தீ⁴ரஸ்துல்யநிந்தா³த்மஸஂஸ்துதிஃ॥௨௪॥
மாநாபமாநயோஸ்துல்யஸ்துல்யோ மித்ராரிபக்ஷயோஃ
ஸர்வாரம்ப⁴பரித்யாகீ³ கு³ணாதீதஃ ஸ உச்யதே॥௨௫॥
மாஂ ச யோऽவ்யபி⁴சாரேண ப⁴க்தியோகே³ந ஸேவதே
ஸ கு³ணாந்ஸமதீத்யைதாந்ப்³ரஹ்மபூ⁴யாய கல்பதே॥௨௬॥
ப்³ரஹ்மணோ ஹி ப்ரதிஷ்டா²ஹமம்ரு²தஸ்யாவ்யயஸ்ய ச
ஶாஶ்வதஸ்ய ச த⁴ர்மஸ்ய ஸுக²ஸ்யைகாந்திகஸ்ய ச॥௨௭॥
 

ௐ தத்ஸதி³தி ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தாஸூபநிஷத்ஸு ப்³ரஹ்மவித்³யாயாஂ யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்ரு²ஷ்ணார்ஜுநஸஂவாதே³ கு³ணத்ரயவிபா⁴க³யோகோ³ நாம சதுர்த³ஶோऽத்⁴யாயஃ ॥௧௪॥

அத்⁴யாய ௧௫    புருஷோத்தமயோக³
பஞ்சத³ஶோऽத்⁴யாயஃ
 
ஶ்ரீப⁴க³வாநுவாச।
ஊர்த்⁴வமூலமத⁴ஃஶாக²மஶ்வத்த²ஂ ப்ராஹுரவ்யயம்
க²ந்தா³ஂஸி யஸ்ய பர்ணாநி யஸ்தஂ வேத³ ஸ வேத³வித்॥௧॥
அத⁴ஶ்சோர்த்⁴வஂ ப்ரஸ்ரு²தாஸ்தஸ்ய ஶாகா² கு³ணப்ரவ்ரு²த்³தா⁴ விஷயப்ரவாலாஃ
அத⁴ஶ்ச மூலாந்யநுஸஂததாநி கர்மாநுப³ந்தீ⁴நி மநுஷ்யலோகே॥௨॥
ந ரூபமஸ்யேஹ ததோ²பலப்⁴யதே நாந்தோ ந சாதி³ர்ந ச ஸஂப்ரதிஷ்டா²
அஶ்வத்த²மேநஂ ஸுவிரூட⁴மூலமஸங்க³ஶஸ்த்ரேண த்³ரு²டே⁴ந கி²த்த்வா॥௩॥
ததஃ பத³ஂ தத்பரிமார்கி³தவ்யஂ யஸ்மிந்க³தா ந நிவர்தந்தி பூ⁴யஃ
தமேவ சாத்³யஂ புருஷஂ ப்ரபத்³யே யதஃ ப்ரவ்ரு²த்திஃ ப்ரஸ்ரு²தா புராணீ॥௪॥
நிர்மாநமோஹா ஜிதஸங்க³தோ³ஷா அத்⁴யாத்மநித்யா விநிவ்ரு²த்தகாமாஃ
த்³வந்த்³வைர்விமுக்தாஃ ஸுக²து³ஃக²ஸஂஜ்ஞைர்க³ச்க²ந்த்யமூடா⁴ஃ பத³மவ்யயஂ தத்॥௫॥
ந தத்³பா⁴ஸயதே ஸூர்யோ ந ஶஶாங்கோ ந பாவகஃ
யத்³க³த்வா ந நிவர்தந்தே தத்³தா⁴ம பரமஂ மம॥௬॥
மமைவாஂஶோ ஜீவலோகே ஜீவபூ⁴தஃ ஸநாதநஃ
மநஃஷஷ்டா²நீந்த்³ரியாணி ப்ரக்ரு²திஸ்தா²நி கர்ஷதி॥௭॥
ஶரீரஂ யத³வாப்நோதி யச்சாப்யுத்க்ராமதீஶ்வரஃ
க்³ரு²ஹீத்வைதாநி ஸஂயாதி வாயுர்க³ந்தா⁴நிவாஶயாத்॥௮॥
ஶ்ரோத்ரஂ சக்ஷுஃ ஸ்பர்ஶநஂ ச ரஸநஂ க்⁴ராணமேவ ச
அதி⁴ஷ்டா²ய மநஶ்சாயஂ விஷயாநுபஸேவதே॥௯॥
உத்க்ராமந்தஂ ஸ்தி²தஂ வாபி பு⁴ஞ்ஜாநஂ வா கு³ணாந்விதம்
விமூடா⁴ நாநுபஶ்யந்தி பஶ்யந்தி ஜ்ஞாநசக்ஷுஷஃ॥௧௦॥
யதந்தோ யோகி³நஶ்சைநஂ பஶ்யந்த்யாத்மந்யவஸ்தி²தம்
யதந்தோऽப்யக்ரு²தாத்மாநோ நைநஂ பஶ்யந்த்யசேதஸஃ॥௧௧॥
யதா³தி³த்யக³தஂ தேஜோ ஜக³த்³பா⁴ஸயதேऽகி²லம்
யச்சந்த்³ரமஸி யச்சாக்³நௌ தத்தேஜோ வித்³தி⁴ மாமகம்॥௧௨॥
கா³மாவிஶ்ய ச பூ⁴தாநி தா⁴ரயாம்யஹமோஜஸா
புஷ்ணாமி சௌஷதீ⁴ஃ ஸர்வாஃ ஸோமோ பூ⁴த்வா ரஸாத்மகஃ॥௧௩॥
அஹஂ வைஶ்வாநரோ பூ⁴த்வா ப்ராணிநாஂ தே³ஹமாஶ்ரிதஃ
ப்ராணாபாநஸமாயுக்தஃ பசாம்யந்நஂ சதுர்வித⁴ம்॥௧௪॥
ஸர்வஸ்ய சாஹஂ ஹ்ரு²தி³ ஸந்நிவிஷ்டோ மத்தஃ ஸ்ம்ரு²திர்ஜ்ஞாநமபோஹநஂ ச
வேதை³ஶ்ச ஸர்வைரஹமேவ வேத்³யோ வேதா³ந்தக்ரு²த்³வேத³விதே³வ சாஹம்॥௧௫॥
த்³வாவிமௌ புருஷௌ லோகே க்ஷரஶ்சாக்ஷர ஏவ ச
க்ஷரஃ ஸர்வாணி பூ⁴தாநி கூடஸ்தோ²ऽக்ஷர உச்யதே॥௧௬॥
உத்தமஃ புருஷஸ்த்வந்யஃ பரமாத்மேத்யுதா⁴ஹ்ரு²தஃ
யோ லோகத்ரயமாவிஶ்ய பி³ப⁴ர்த்யவ்யய ஈஶ்வரஃ॥௧௭॥
யஸ்மாத்க்ஷரமதீதோऽஹமக்ஷராத³பி சோத்தமஃ
அதோऽஸ்மி லோகே வேதே³ ச ப்ரதி²தஃ புருஷோத்தமஃ॥௧௮॥
யோ மாமேவமஸஂமூடோ⁴ ஜாநாதி புருஷோத்தமம்
ஸ ஸர்வவித்³ப⁴ஜதி மாஂ ஸர்வபா⁴வேந பா⁴ரத॥௧௯॥
இதி கு³ஹ்யதமஂ ஶாஸ்த்ரமித³முக்தஂ மயாநக⁴
ஏதத்³பு³த்³த்⁴வா பு³த்³தி⁴மாந்ஸ்யாத்க்ரு²தக்ரு²த்யஶ்ச பா⁴ரத॥௨௦॥
 

ௐ தத்ஸதி³தி ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தாஸூபநிஷத்ஸு ப்³ரஹ்மவித்³யாயாஂ யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்ரு²ஷ்ணார்ஜுநஸஂவாதே³ புருஷோத்தமயோகோ³ நாம பஞ்சத³ஶோऽத்⁴யாயஃ ॥௧௫॥

அத்⁴யாய ௧௬    தை³வாஸுரஸஂபத்³விபா⁴க³யோக³
ஷோட³ஶோऽத்⁴யாயஃ
 
ஶ்ரீப⁴க³வாநுவாச।
அப⁴யஂ ஸத்த்வஸஂஶுத்³தி⁴ர்ஜ்ஞாநயோக³வ்யவஸ்தி²திஃ
தா³நஂ த³மஶ்ச யஜ்ஞஶ்ச ஸ்வாத்⁴யாயஸ்தப ஆர்ஜவம்॥௧॥
அஹிஂஸா ஸத்யமக்ரோத⁴ஸ்த்யாக³ஃ ஶாந்திரபைஶுநம்
த³யா பூ⁴தேஷ்வலோலுப்த்வஂ மார்த³வஂ ஹ்ரீரசாபலம்॥௨॥
தேஜஃ க்ஷமா த்⁴ரு²திஃ ஶௌசமத்³ரோஹோ நாதிமாநிதா
ப⁴வந்தி ஸஂபத³ஂ தை³வீமபி⁴ஜாதஸ்ய பா⁴ரத॥௩॥
த³ம்போ⁴ த³ர்போऽபி⁴மாநஶ்ச க்ரோத⁴ஃ பாருஷ்யமேவ ச
அஜ்ஞாநஂ சாபி⁴ஜாதஸ்ய பார்த² ஸஂபத³மாஸுரீம்॥௪॥
தை³வீ ஸஂபத்³விமோக்ஷாய நிப³ந்தா⁴யாஸுரீ மதா
மா ஶுசஃ ஸஂபத³ஂ தை³வீமபி⁴ஜாதோऽஸி பாண்ட³வ॥௫॥
த்³வௌ பூ⁴தஸர்கௌ³ லோகேऽஸ்மிந்தை³வ ஆஸுர ஏவ ச
தை³வோ விஸ்தரஶஃ ப்ரோக்த ஆஸுரஂ பார்த² மே ஶ்ரு²ணு॥௬॥
ப்ரவ்ரு²த்திஂ ச நிவ்ரு²த்திஂ ச ஜநா ந விது³ராஸுராஃ
ந ஶௌசஂ நாபி சாசாரோ ந ஸத்யஂ தேஷு வித்³யதே॥௭॥
அஸத்யமப்ரதிஷ்ட²ஂ தே ஜக³தா³ஹுரநீஶ்வரம்
அபரஸ்பரஸஂபூ⁴தஂ கிமந்யத்காமஹைதுகம்॥௮॥
ஏதாஂ த்³ரு²ஷ்டிமவஷ்டப்⁴ய நஷ்டாத்மாநோऽல்பபு³த்³த⁴யஃ
ப்ரப⁴வந்த்யுக்³ரகர்மாணஃ க்ஷயாய ஜக³தோऽஹிதாஃ॥௯॥
காமமாஶ்ரித்ய து³ஷ்பூரஂ த³ம்ப⁴மாநமதா³ந்விதாஃ
மோஹாத்³க்³ரு²ஹீத்வாஸத்³க்³ராஹாந்ப்ரவர்தந்தேऽஶுசிவ்ரதாஃ॥௧௦॥
சிந்தாமபரிமேயாஂ ச ப்ரலயாந்தாமுபாஶ்ரிதாஃ
காமோபபோ⁴க³பரமா ஏதாவதி³தி நிஶ்சிதாஃ॥௧௧॥
ஆஶாபாஶஶதைர்ப³த்³தா⁴ஃ காமக்ரோத⁴பராயணாஃ
ஈஹந்தே காமபோ⁴கா³ர்த²மந்யாயேநார்த²ஸஂசயாந்॥௧௨॥
இத³மத்³ய மயா லப்³த⁴மிமஂ ப்ராப்ஸ்யே மநோரத²ம்
இத³மஸ்தீத³மபி மே ப⁴விஷ்யதி புநர்த⁴நம்॥௧௩॥
அஸௌ மயா ஹதஃ ஶத்ருர்ஹநிஷ்யே சாபராநபி
ஈஶ்வரோऽஹமஹஂ போ⁴கீ³ ஸித்³தோ⁴ऽஹஂ ப³லவாந்ஸுகீ²॥௧௪॥
ஆட்⁴யோऽபி⁴ஜநவாநஸ்மி கோऽந்யோஸ்தி ஸத்³ரு²ஶோ மயா
யக்ஷ்யே தா³ஸ்யாமி மோதி³ஷ்ய இத்யஜ்ஞாநவிமோஹிதாஃ॥௧௫॥
அநேகசித்தவிப்⁴ராந்தா மோஹஜாலஸமாவ்ரு²தாஃ
ப்ரஸக்தாஃ காமபோ⁴கே³ஷு பதந்தி நரகேऽஶுசௌ॥௧௬॥
ஆத்மஸஂபா⁴விதாஃ ஸ்தப்³தா⁴ த⁴நமாநமதா³ந்விதாஃ
யஜந்தே நாமயஜ்ஞைஸ்தே த³ம்பே⁴நாவிதி⁴பூர்வகம்॥௧௭॥
அஹஂகாரஂ ப³லஂ த³ர்பஂ காமஂ க்ரோத⁴ஂ ச ஸஂஶ்ரிதாஃ
மாமாத்மபரதே³ஹேஷு ப்ரத்³விஷந்தோऽப்⁴யஸூயகாஃ॥௧௮॥
தாநஹஂ த்³விஷதஃ க்ரூராந்ஸஂஸாரேஷு நராத⁴மாந்
க்ஷிபாம்யஜஸ்ரமஶுபா⁴நாஸுரீஷ்வேவ யோநிஷு॥௧௯॥
ஆஸுரீஂ யோநிமாபந்நா மூடா⁴ ஜந்மநி ஜந்மநி
மாமப்ராப்யைவ கௌந்தேய ததோ யாந்த்யத⁴மாஂ க³திம்॥௨௦॥
த்ரிவித⁴ஂ நரகஸ்யேத³ஂ த்³வாரஂ நாஶநமாத்மநஃ
காமஃ க்ரோத⁴ஸ்ததா² லோப⁴ஸ்தஸ்மாதே³தத்த்ரயஂ த்யஜேத்॥௨௧॥
ஏதைர்விமுக்தஃ கௌந்தேய தமோத்³வாரைஸ்த்ரிபி⁴ர்நரஃ
ஆசரத்யாத்மநஃ ஶ்ரேயஸ்ததோ யாதி பராஂ க³திம்॥௨௨॥
யஃ ஶாஸ்த்ரவிதி⁴முத்ஸ்ரு²ஜ்ய வர்ததே காமகாரதஃ
ந ஸ ஸித்³தி⁴மவாப்நோதி ந ஸுக²ஂ ந பராஂ க³திம்॥௨௩॥
தஸ்மாச்கா²ஸ்த்ரஂ ப்ரமாணஂ தே கார்யாகார்யவ்யவஸ்தி²தௌ
ஜ்ஞாத்வா ஶாஸ்த்ரவிதா⁴நோக்தஂ கர்ம கர்துமிஹார்ஹஸி॥௨௪॥
 

ௐ தத்ஸதி³தி ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தாஸூபநிஷத்ஸு ப்³ரஹ்மவித்³யாயாஂ யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்ரு²ஷ்ணார்ஜுநஸஂவாதே³ தை³வாஸுரஸஂபத்³விபா⁴க³யோகோ³ நாம ஷோட³ஶோऽத்⁴யாயஃ ॥௧௬॥

அத்⁴யாய ௧௭    ஶ்ரத்³தா⁴த்ரயவிபா⁴க³யோக³
ஸப்தத³ஶோऽத்⁴யாயஃ
 
அர்ஜுந உவாச।
யே ஶாஸ்த்ரவிதி⁴முத்ஸ்ரு²ஜ்ய யஜந்தே ஶ்ரத்³த⁴யாந்விதாஃ
தேஷாஂ நிஷ்டா² து கா க்ரு²ஷ்ண ஸத்த்வமாஹோ ரஜஸ்தமஃ॥௧॥
ஶ்ரீப⁴க³வாநுவாச।
த்ரிவிதா⁴ ப⁴வதி ஶ்ரத்³தா⁴ தே³ஹிநாஂ ஸா ஸ்வபா⁴வஜா
ஸாத்த்விகீ ராஜஸீ சைவ தாமஸீ சேதி தாஂ ஶ்ரு²ணு॥௨॥
ஸத்த்வாநுரூபா ஸர்வஸ்ய ஶ்ரத்³தா⁴ ப⁴வதி பா⁴ரத
ஶ்ரத்³தா⁴மயோऽயஂ புருஷோ யோ யச்க்²ரத்³த⁴ஃ ஸ ஏவ ஸஃ॥௩॥
யஜந்தே ஸாத்த்விகா தே³வாந்யக்ஷரக்ஷாஂஸி ராஜஸாஃ
ப்ரேதாந்பூ⁴தக³ணாஂஶ்சாந்யே யஜந்தே தாமஸா ஜநாஃ॥௪॥
அஶாஸ்த்ரவிஹிதஂ கோ⁴ரஂ தப்யந்தே யே தபோ ஜநாஃ
த³ம்பா⁴ஹஂகாரஸஂயுக்தாஃ காமராக³ப³லாந்விதாஃ॥௫॥
கர்ஷயந்தஃ ஶரீரஸ்த²ஂ பூ⁴தக்³ராமமசேதஸஃ
மாஂ சைவாந்தஃஶரீரஸ்த²ஂ தாந்வித்³த்⁴யாஸுரநிஶ்சயாந்॥௬॥
ஆஹாரஸ்த்வபி ஸர்வஸ்ய த்ரிவிதோ⁴ ப⁴வதி ப்ரியஃ
யஜ்ஞஸ்தபஸ்ததா² தா³நஂ தேஷாஂ பே⁴த³மிமஂ ஶ்ரு²ணு॥௭॥
ஆயுஃஸத்த்வப³லாரோக்³யஸுக²ப்ரீதிவிவர்த⁴நாஃ
ரஸ்யாஃ ஸ்நிக்³தா⁴ஃ ஸ்தி²ரா ஹ்ரு²த்³யா ஆஹாராஃ ஸாத்த்விகப்ரியாஃ॥௮॥
கட்வம்லலவணாத்யுஷ்ணதீக்ஷ்ணரூக்ஷவிதா³ஹிநஃ
ஆஹாரா ராஜஸஸ்யேஷ்டா து³ஃக²ஶோகாமயப்ரதா³ஃ॥௯॥
யாதயாமஂ க³தரஸஂ பூதி பர்யுஷிதஂ ச யத்
உச்கி²ஷ்டமபி சாமேத்⁴யஂ போ⁴ஜநஂ தாமஸப்ரியம்॥௧௦॥
அப²லாகாங்க்ஷிபி⁴ர்யஜ்ஞோ விதி⁴த்³ரு²ஷ்டோ ய இஜ்யதே
யஷ்டவ்யமேவேதி மநஃ ஸமாதா⁴ய ஸ ஸாத்த்விகஃ॥௧௧॥
அபி⁴ஸஂதா⁴ய து ப²லஂ த³ம்பா⁴ர்த²மபி சைவ யத்
இஜ்யதே ப⁴ரதஶ்ரேஷ்ட² தஂ யஜ்ஞஂ வித்³தி⁴ ராஜஸம்॥௧௨॥
விதி⁴ஹீநமஸ்ரு²ஷ்டாந்நஂ மந்த்ரஹீநமத³க்ஷிணம்
ஶ்ரத்³தா⁴விரஹிதஂ யஜ்ஞஂ தாமஸஂ பரிசக்ஷதே॥௧௩॥
தே³வத்³விஜகு³ருப்ராஜ்ஞபூஜநஂ ஶௌசமார்ஜவம்
ப்³ரஹ்மசர்யமஹிஂஸா ச ஶாரீரஂ தப உச்யதே॥௧௪॥
அநுத்³வேக³கரஂ வாக்யஂ ஸத்யஂ ப்ரியஹிதஂ ச யத்
ஸ்வாத்⁴யாயாப்⁴யஸநஂ சைவ வாங்மயஂ தப உச்யதே॥௧௫॥
மநஃ ப்ரஸாத³ஃ ஸௌம்யத்வஂ மௌநமாத்மவிநிக்³ரஹஃ
பா⁴வஸஂஶுத்³தி⁴ரித்யேதத்தபோ மாநஸமுச்யதே॥௧௬॥
ஶ்ரத்³த⁴யா பரயா தப்தஂ தபஸ்தத்த்ரிவித⁴ஂ நரைஃ
அப²லாகாங்க்ஷிபி⁴ர்யுக்தைஃ ஸாத்த்விகஂ பரிசக்ஷதே॥௧௭॥
ஸத்காரமாநபூஜார்த²ஂ தபோ த³ம்பே⁴ந சைவ யத்
க்ரியதே ததி³ஹ ப்ரோக்தஂ ராஜஸஂ சலமத்⁴ருவம்॥௧௮॥
மூட⁴க்³ராஹேணாத்மநோ யத்பீட³யா க்ரியதே தபஃ
பரஸ்யோத்ஸாத³நார்த²ஂ வா தத்தாமஸமுதா³ஹ்ரு²தம்॥௧௯॥
தா³தவ்யமிதி யத்³தா³நஂ தீ³யதேऽநுபகாரிணே
தே³ஶே காலே ச பாத்ரே ச தத்³தா³நஂ ஸாத்த்விகஂ ஸ்ம்ரு²தம்॥௨௦॥
யத்து ப்ரத்த்யுபகாரார்த²ஂ ப²லமுத்³தி³ஶ்ய வா புநஃ
தீ³யதே ச பரிக்லிஷ்டஂ தத்³தா³நஂ ராஜஸஂ ஸ்ம்ரு²தம்॥௨௧॥
அதே³ஶகாலே யத்³தா³நமபாத்ரேப்⁴யஶ்ச தீ³யதே
அஸத்க்ரு²தமவஜ்ஞாதஂ தத்தாமஸமுதா³ஹ்ரு²தம்॥௨௨॥
ௐ தத்ஸதி³தி நிர்தே³ஶோ ப்³ரஹ்மணஸ்த்ரிவித⁴ஃ ஸ்ம்ரு²தஃ
ப்³ராஹ்மணாஸ்தேந வேதா³ஶ்ச யஜ்ஞாஶ்ச விஹிதாஃ புரா॥௨௩॥
தஸ்மாதோ³மித்யுதா³ஹ்ரு²த்ய யஜ்ஞதா³நதபஃக்ரியாஃ
ப்ரவர்தந்தே விதா⁴நோக்தாஃ ஸததஂ ப்³ரஹ்மவாதி³நாம்॥௨௪॥
ததி³த்யநபி⁴ஸஂதா⁴ய ப²லஂ யஜ்ஞதபஃக்ரியாஃ
தா³நக்ரியாஶ்ச விவிதா⁴ஃ க்ரியந்தே மோக்ஷகாங்க்ஷிபி⁴ஃ॥௨௫॥
ஸத்³பா⁴வே ஸாது⁴பா⁴வே ச ஸதி³த்யேதத்ப்ரயுஜ்யதே
ப்ரஶஸ்தே கர்மணி ததா² ஸச்க²ப்³த³ஃ பார்த² யுஜ்யதே॥௨௬॥
யஜ்ஞே தபஸி தா³நே ச ஸ்தி²திஃ ஸதி³தி சோச்யதே
கர்ம சைவ தத³ர்தீ²யஂ ஸதி³த்யேவாபி⁴தீ⁴யதே॥௨௭॥
அஶ்ரத்³த⁴யா ஹுதஂ த³த்தஂ தபஸ்தப்தஂ க்ரு²தஂ ச யத்
அஸதி³த்யுச்யதே பார்த² ந ச தத்ப்ரேப்ய நோ இஹ॥௨௮॥
 

ௐ தத்ஸதி³தி ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தாஸூபநிஷத்ஸு ப்³ரஹ்மவித்³யாயாஂ யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்ரு²ஷ்ணார்ஜுநஸஂவாதே³ ஶ்ரத்³தா⁴த்ரயவிபா⁴க³யோகோ³ நாம ஸப்தத³ஶோऽத்⁴யாயஃ ॥௧௭॥

அத்⁴யாய ௧௮    மோக்ஷஸஂந்யாஸயோக³
அஷ்டாத³ஶோऽத்⁴யாயஃ
 
அர்ஜுந உவாச।
ஸஂந்யாஸஸ்ய மஹாபா³ஹோ தத்த்வமிச்கா²மி வேதி³தும்
த்யாக³ஸ்ய ச ஹ்ரு²ஷீகேஶ ப்ரு²த²க்கேஶிநிஷூத³ந॥௧॥
ஶ்ரீப⁴க³வாநுவாச।
காம்யாநாஂ கர்மணாஂ ந்யாஸஂ ஸஂந்யாஸஂ கவயோ விது³ஃ
ஸர்வகர்மப²லத்யாக³ஂ ப்ராஹுஸ்த்யாக³ஂ விசக்ஷணாஃ॥௨॥
த்யாஜ்யஂ தோ³ஷவதி³த்யேகே கர்ம ப்ராஹுர்மநீஷிணஃ
யஜ்ஞதா³நதபஃகர்ம ந த்யாஜ்யமிதி சாபரே॥௩॥
நிஶ்சயஂ ஶ்ரு²ணு மே தத்ர த்யாகே³ ப⁴ரதஸத்தம
த்யாகோ³ ஹி புருஷவ்யாக்⁴ர த்ரிவித⁴ஃ ஸஂப்ரகீர்திதஃ॥௪॥
யஜ்ஞதா³நதபஃகர்ம ந த்யாஜ்யஂ கார்யமேவ தத்
யஜ்ஞோ தா³நஂ தபஶ்சைவ பாவநாநி மநீஷிணாம்॥௫॥
ஏதாந்யபி து கர்மாணி ஸங்க³ஂ த்யக்த்வா ப²லாநி ச
கர்தவ்யாநீதி மே பார்த² நிஶ்சிதஂ மதமுத்தமம்॥௬॥
நியதஸ்ய து ஸஂந்யாஸஃ கர்மணோ நோபபத்³யதே
மோஹாத்தஸ்ய பரித்யாக³ஸ்தாமஸஃ பரிகீர்திதஃ॥௭॥
து³ஃக²மித்யேவ யத்கர்ம காயக்லேஶப⁴யாத்த்யஜேத்
ஸ க்ரு²த்வா ராஜஸஂ த்யாக³ஂ நைவ த்யாக³ப²லஂ லபே⁴த்॥௮॥
கார்யமித்யேவ யத்கர்ம நியதஂ க்ரியதேऽர்ஜுந
ஸங்க³ஂ த்யக்த்வா ப²லஂ சைவ ஸ த்யாக³ஃ ஸாத்த்விகோ மதஃ॥௯॥
ந த்³வேஷ்ட்யகுஶலஂ கர்ம குஶலே நாநுஷஜ்ஜதே
த்யாகீ³ ஸத்த்வஸமாவிஷ்டோ மேதா⁴வீ கி²ந்நஸஂஶயஃ॥௧௦॥
ந ஹி தே³ஹப்⁴ரு²தா ஶக்யஂ த்யக்துஂ கர்மாண்யஶேஷதஃ
யஸ்து கர்மப²லத்யாகீ³ ஸ த்யாகீ³த்யபி⁴தீ⁴யதே॥௧௧॥
அநிஷ்டமிஷ்டஂ மிஶ்ரஂ ச த்ரிவித⁴ஂ கர்மணஃ ப²லம்
ப⁴வத்யத்யாகி³நாஂ ப்ரேத்ய ந து ஸஂந்யாஸிநாஂ க்வசித்॥௧௨॥
பஞ்சைதாநி மஹாபா³ஹோ காரணாநி நிபோ³த⁴ மே
ஸாஂக்²யே க்ரு²தாந்தே ப்ரோக்தாநி ஸித்³த⁴யே ஸர்வகர்மணாம்॥௧௩॥
அதி⁴ஷ்டா²நஂ ததா² கர்தா கரணஂ ச ப்ரு²த²க்³வித⁴ம்
விவிதா⁴ஶ்ச ப்ரு²த²க்சேஷ்டா தை³வஂ சைவாத்ர பஞ்சமம்॥௧௪॥
ஶரீரவாங்மநோபி⁴ர்யத்கர்ம ப்ராரப⁴தே நரஃ
ந்யாய்யஂ வா விபரீதஂ வா பஞ்சைதே தஸ்ய ஹேதவஃ॥௧௫॥
தத்ரைவஂ ஸதி கர்தாரமாத்மாநஂ கேவலஂ து யஃ
பஶ்யத்யக்ரு²தபு³த்³தி⁴த்வாந்ந ஸ பஶ்யதி து³ர்மதிஃ॥௧௬॥
யஸ்ய நாஹஂக்ரு²தோ பா⁴வோ பு³த்³தி⁴ர்யஸ்ய ந லிப்யதே
ஹத்வாऽபி ஸ இமாஂல்லோகாந்ந ஹந்தி ந நிப³த்⁴யதே॥௧௭॥
ஜ்ஞாநஂ ஜ்ஞேயஂ பரிஜ்ஞாதா த்ரிவிதா⁴ கர்மசோத³நா
கரணஂ கர்ம கர்தேதி த்ரிவித⁴ஃ கர்மஸஂக்³ரஹஃ॥௧௮॥
ஜ்ஞாநஂ கர்ம ச கர்தா ச த்ரிதை⁴வ கு³ணபே⁴த³தஃ
ப்ரோச்யதே கு³ணஸஂக்²யாநே யதா²வச்க்²ரு²ணு தாந்யபி॥௧௯॥
ஸர்வபூ⁴தேஷு யேநைகஂ பா⁴வமவ்யயமீக்ஷதே
அவிப⁴க்தஂ விப⁴க்தேஷு தஜ்ஜ்ஞாநஂ வித்³தி⁴ ஸாத்த்விகம்॥௨௦॥
ப்ரு²த²க்த்வேந து யஜ்ஜ்ஞாநஂ நாநாபா⁴வாந்ப்ரு²த²க்³விதா⁴ந்
வேத்தி ஸர்வேஷு பூ⁴தேஷு தஜ்ஜ்ஞாநஂ வித்³தி⁴ ராஜஸம்॥௨௧॥
யத்து க்ரு²த்ஸ்நவதே³கஸ்மிந்கார்யே ஸக்தமஹைதுகம்
அதத்த்வார்த²வத³ல்பஂ ச தத்தாமஸமுதா³ஹ்ரு²தம்॥௨௨॥
நியதஂ ஸங்க³ரஹிதமராக³த்³வேஷதஃ க்ரு²தம்
அப²லப்ரேப்ஸுநா கர்ம யத்தத்ஸாத்த்விகமுச்யதே॥௨௩॥
யத்து காமேப்ஸுநா கர்ம ஸாஹஂகாரேண வா புநஃ
க்ரியதே ப³ஹுலாயாஸஂ தத்³ராஜஸமுதா³ஹ்ரு²தம்॥௨௪॥
அநுப³ந்த⁴ஂ க்ஷயஂ ஹிஂஸாமநபேக்ஷ்ய ச பௌருஷம்
மோஹாதா³ரப்⁴யதே கர்ம யத்தத்தாமஸமுச்யதே॥௨௫॥
முக்தஸங்கோ³ऽநஹஂவாதீ³ த்⁴ரு²த்யுத்ஸாஹஸமந்விதஃ
ஸித்³த்⁴யஸித்³த்⁴யோர்நிர்விகாரஃ கர்தா ஸாத்த்விக உச்யதே॥௨௬॥
ராகீ³ கர்மப²லப்ரேப்ஸுர்லுப்³தோ⁴ ஹிஂஸாத்மகோऽஶுசிஃ
ஹர்ஷஶோகாந்விதஃ கர்தா ராஜஸஃ பரிகீர்திதஃ॥௨௭॥
அயுக்தஃ ப்ராக்ரு²தஃ ஸ்தப்³த⁴ஃ ஶடோ² நைஷ்க்ரு²திகோऽலஸஃ
விஷாதீ³ தீ³ர்க⁴ஸூத்ரீ ச கர்தா தாமஸ உச்யதே॥௨௮॥
பு³த்³தே⁴ர்பே⁴த³ஂ த்⁴ரு²தேஶ்சைவ கு³ணதஸ்த்ரிவித⁴ஂ ஶ்ரு²ணு
ப்ரோச்யமாநமஶேஷேண ப்ரு²த²க்த்வேந த⁴நஂஜய॥௨௯॥
ப்ரவ்ரு²த்திஂ ச நிவ்ரு²த்திஂ ச கார்யாகார்யே ப⁴யாப⁴யே
ப³ந்த⁴ஂ மோக்ஷஂ ச யா வேத்தி பு³த்³தி⁴ஃ ஸா பார்த² ஸாத்த்விகீ॥௩௦॥
யயா த⁴ர்மமத⁴ர்மஂ ச கார்யஂ சாகார்யமேவ ச
அயதா²வத்ப்ரஜாநாதி பு³த்³தி⁴ஃ ஸா பார்த² ராஜஸீ॥௩௧॥
அத⁴ர்மஂ த⁴ர்மமிதி யா மந்யதே தமஸாவ்ரு²தா
ஸர்வார்தா²ந்விபரீதாஂஶ்ச பு³த்³தி⁴ஃ ஸா பார்த² தாமஸீ॥௩௨॥
த்⁴ரு²த்யா யயா தா⁴ரயதே மநஃப்ராணேந்த்³ரியக்ரியாஃ
யோகே³நாவ்யபி⁴சாரிண்யா த்⁴ரு²திஃ ஸா பார்த² ஸாத்த்விகீ॥௩௩॥
யயா து த⁴ர்மகாமார்தா²ந்த்⁴ரு²த்யா தா⁴ரயதேऽர்ஜுந
ப்ரஸங்கே³ந ப²லாகாங்க்ஷீ த்⁴ரு²திஃ ஸா பார்த² ராஜஸீ॥௩௪॥
யயா ஸ்வப்நஂ ப⁴யஂ ஶோகஂ விஷாத³ஂ மத³மேவ ச
ந விமுஞ்சதி து³ர்மேதா⁴ த்⁴ரு²திஃ ஸா பார்த² தாமஸீ॥௩௫॥
ஸுக²ஂ த்விதா³நீஂ த்ரிவித⁴ஂ ஶ்ரு²ணு மே ப⁴ரதர்ஷப⁴
அப்⁴யாஸாத்³ரமதே யத்ர து³ஃகா²ந்தஂ ச நிக³ச்க²தி॥௩௬॥
யத்தத³க்³ரே விஷமிவ பரிணாமேऽம்ரு²தோபமம்
தத்ஸுக²ஂ ஸாத்த்விகஂ ப்ரோக்தமாத்மபு³த்³தி⁴ப்ரஸாத³ஜம்॥௩௭॥
விஷயேந்த்³ரியஸஂயோகா³த்³யத்தத³க்³ரேऽம்ரு²தோபமம்
பரிணாமே விஷமிவ தத்ஸுக²ஂ ராஜஸஂ ஸ்ம்ரு²தம்॥௩௮॥
யத³க்³ரே சாநுப³ந்தே⁴ ச ஸுக²ஂ மோஹநமாத்மநஃ
நித்³ராலஸ்யப்ரமாதோ³த்த²ஂ தத்தாமஸமுதா³ஹ்ரு²தம்॥௩௯॥
ந தத³ஸ்தி ப்ரு²தி²வ்யாஂ வா தி³வி தே³வேஷு வா புநஃ
ஸத்த்வஂ ப்ரக்ரு²திஜைர்முக்தஂ யதே³பி⁴ஃ ஸ்யாத்த்ரிபி⁴ர்கு³ணைஃ॥௪௦॥
ப்³ராஹ்மணக்ஷத்ரியவிஶாஂ ஶூத்³ராணாஂ ச பரஂதப
கர்மாணி ப்ரவிப⁴க்தாநி ஸ்வபா⁴வப்ரப⁴வைர்கு³ணைஃ॥௪௧॥
ஶமோ த³மஸ்தபஃ ஶௌசஂ க்ஷாந்திரார்ஜவமேவ ச
ஜ்ஞாநஂ விஜ்ஞாநமாஸ்திக்யஂ ப்³ரஹ்மகர்ம ஸ்வபா⁴வஜம்॥௪௨॥
ஶௌர்யஂ தேஜோ த்⁴ரு²திர்தா³க்ஷ்யஂ யுத்³தே⁴ சாப்யபலாயநம்
தா³நமீஶ்வரபா⁴வஶ்ச க்ஷாத்ரஂ கர்ம ஸ்வபா⁴வஜம்॥௪௩॥
க்ரு²ஷிகௌ³ரக்ஷ்யவாணிஜ்யஂ வைஶ்யகர்ம ஸ்வபா⁴வஜம்
பரிசர்யாத்மகஂ கர்ம ஶூத்³ரஸ்யாபி ஸ்வபா⁴வஜம்॥௪௪॥
ஸ்வே ஸ்வே கர்மண்யபி⁴ரதஃ ஸஂஸித்³தி⁴ஂ லப⁴தே நரஃ
ஸ்வகர்மநிரதஃ ஸித்³தி⁴ஂ யதா² விந்த³தி தச்க்²ரு²ணு॥௪௫॥
யதஃ ப்ரவ்ரு²த்திர்பூ⁴தாநாஂ யேந ஸர்வமித³ஂ ததம்
ஸ்வகர்மணா தமப்⁴யர்ச்ய ஸித்³தி⁴ஂ விந்த³தி மாநவஃ॥௪௬॥
ஶ்ரேயாந்ஸ்வத⁴ர்மோ விகு³ணஃ பரத⁴ர்மோத்ஸ்வநுஷ்டி²தாத்
ஸ்வபா⁴வநியதஂ கர்ம குர்வந்நாப்நோதி கில்பி³ஷம்॥௪௭॥
ஸஹஜஂ கர்ம கௌந்தேய ஸதோ³ஷமபி ந த்யஜேத்
ஸர்வாரம்பா⁴ ஹி தோ³ஷேண தூ⁴மேநாக்³நிரிவாவ்ரு²தாஃ॥௪௮॥
அஸக்தபு³த்³தி⁴ஃ ஸர்வத்ர ஜிதாத்மா விக³தஸ்ப்ரு²ஹஃ
நைஷ்கர்ம்யஸித்³தி⁴ஂ பரமாஂ ஸஂந்யாஸேநாதி⁴க³ச்க²தி॥௪௯॥
ஸித்³தி⁴ஂ ப்ராப்தோ யதா² ப்³ரஹ்ம ததா²ப்நோதி நிபோ³த⁴ மே
ஸமாஸேநைவ கௌந்தேய நிஷ்டா² ஜ்ஞாநஸ்ய யா பரா॥௫௦॥
பு³த்³த்⁴யா விஶுத்³த⁴யா யுக்தோ த்⁴ரு²த்யாத்மாநஂ நியம்ய ச
ஶப்³தா³தீ³ந்விஷயாஂஸ்த்யக்த்வா ராக³த்³வேஷௌ வ்யுத³ஸ்ய ச॥௫௧॥
விவிக்தஸேவீ லக்⁴வாஶீ யதவாக்காயமாநஸஃ
த்⁴யாநயோக³பரோ நித்யஂ வைராக்³யஂ ஸமுபாஶ்ரிதஃ॥௫௨॥
அஹஂகாரஂ ப³லஂ த³ர்பஂ காமஂ க்ரோத⁴ஂ பரிக்³ரஹம்
விமுச்ய நிர்மமஃ ஶாந்தோ ப்³ரஹ்மபூ⁴யாய கல்பதே॥௫௩॥
ப்³ரஹ்மபூ⁴தஃ ப்ரஸந்நாத்மா ந ஶோசதி ந காங்க்ஷதி
ஸமஃ ஸர்வேஷு பூ⁴தேஷு மத்³ப⁴க்திஂ லப⁴தே பராம்॥௫௪॥
ப⁴க்த்யா மாமபி⁴ஜாநாதி யாவாந்யஶ்சாஸ்மி தத்த்வதஃ
ததோ மாஂ தத்த்வதோ ஜ்ஞாத்வா விஶதே தத³நந்தரம்॥௫௫॥
ஸர்வகர்மாண்யபி ஸதா³ குர்வாணோ மத்³வ்யபாஶ்ரயஃ
மத்ப்ரஸாதா³த³வாப்நோதி ஶாஶ்வதஂ பத³மவ்யயம்॥௫௬॥
சேதஸா ஸர்வகர்மாணி மயி ஸஂந்யஸ்ய மத்பரஃ
பு³த்³தி⁴யோக³முபாஶ்ரித்ய மச்சித்தஃ ஸததஂ ப⁴வ॥௫௭॥
மச்சித்தஃ ஸர்வது³ர்கா³ணி மத்ப்ரஸாதா³த்தரிஷ்யஸி
அத² சேத்த்வமஹஂகாராந்ந ஶ்ரோஷ்யஸி விநங்க்ஷ்யஸி॥௫௮॥
யத³ஹஂகாரமாஶ்ரித்ய ந யோத்ஸ்ய இதி மந்யஸே
மித்²யைஷ வ்யவஸாயஸ்தே ப்ரக்ரு²திஸ்த்வாஂ நியோக்ஷ்யதி॥௫௯॥
ஸ்வபா⁴வஜேந கௌந்தேய நிப³த்³த⁴ஃ ஸ்வேந கர்மணா
கர்துஂ நேச்க²ஸி யந்மோஹாத்கரிஷ்யஸ்யவஶோऽபி தத்॥௬௦॥
ஈஶ்வரஃ ஸர்வபூ⁴தாநாஂ ஹ்ரு²த்³தே³ஶேऽர்ஜுந திஷ்ட²தி
ப்⁴ராமயந்ஸர்வபூ⁴தாநி யந்த்ராரூடா⁴நி மாயயா॥௬௧॥
தமேவ ஶரணஂ க³ச்க² ஸர்வபா⁴வேந பா⁴ரத
தத்ப்ரஸாதா³த்பராஂ ஶாந்திஂ ஸ்தா²நஂ ப்ராப்ஸ்யஸி ஶாஶ்வதம்॥௬௨॥
இதி தே ஜ்ஞாநமாக்²யாதஂ கு³ஹ்யாத்³கு³ஹ்யதரஂ மயா
விம்ரு²ஶ்யைதத³ஶேஷேண யதே²ச்க²ஸி ததா² குரு॥௬௩॥
ஸர்வகு³ஹ்யதமஂ பூ⁴யஃ ஶ்ரு²ணு மே பரமஂ வசஃ
இஷ்டோऽஸி மே த்³ரு²ட⁴மிதி ததோ வக்ஷ்யாமி தே ஹிதம்॥௬௪॥
மந்மநா ப⁴வ மத்³ப⁴க்தோ மத்³யாஜீ மாஂ நமஸ்குரு
மாமேவைஷ்யஸி ஸத்யஂ தே ப்ரதிஜாநே ப்ரியோऽஸி மே॥௬௫॥
ஸர்வத⁴ர்மாந்பரித்யஜ்ய மாமேகஂ ஶரணஂ வ்ரஜ
அஹஂ த்வா ஸர்வபாபேப்⁴யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா ஶுசஃ॥௬௬॥
இத³ஂ தே நாதபஸ்காய நாப⁴க்தாய கதா³சந
ந சாஶுஶ்ரூஷவே வாச்யஂ ந ச மாஂ யோऽப்⁴யஸூயதி॥௬௭॥
ய இமஂ பரமஂ கு³ஹ்யஂ மத்³ப⁴க்தேஷ்வபி⁴தா⁴ஸ்யதி
ப⁴க்திஂ மயி பராஂ க்ரு²த்வா மாமேவைஷ்யத்யஸஂஶயஃ॥௬௮॥
ந ச தஸ்மாந்மநுஷ்யேஷு கஶ்சிந்மே ப்ரியக்ரு²த்தமஃ
ப⁴விதா ந ச மே தஸ்மாத³ந்யஃ ப்ரியதரோ பு⁴வி॥௬௯॥
அத்⁴யேஷ்யதே ச ய இமஂ த⁴ர்ம்யஂ ஸஂவாத³மாவயோஃ
ஜ்ஞாநயஜ்ஞேந தேநாஹமிஷ்டஃ ஸ்யாமிதி மே மதிஃ॥௭௦॥
ஶ்ரத்³தா⁴வாநநஸூயஶ்ச ஶ்ரு²ணுயாத³பி யோ நரஃ
ஸோऽபி முக்தஃ ஶுபா⁴ஂல்லோகாந்ப்ராப்நுயாத்புண்யகர்மணாம்॥௭௧॥
கச்சிதே³தச்க்²ருதஂ பார்த² த்வயைகாக்³ரேண சேதஸா
கச்சித³ஜ்ஞாநஸஂமோஹஃ ப்ரநஷ்டஸ்தே த⁴நஂஜய॥௭௨॥
அர்ஜுந உவாச।
நஷ்டோ மோஹஃ ஸ்ம்ரு²திர்லப்³தா⁴ த்வத்ப்ரஸாதா³ந்மயாச்யுத
ஸ்தி²தோऽஸ்மி க³தஸஂதே³ஹஃ கரிஷ்யே வசநஂ தவ॥௭௩॥
ஸஂஜய உவாச।
இத்யஹஂ வாஸுதே³வஸ்ய பார்த²ஸ்ய ச மஹாத்மநஃ
ஸஂவாத³மிமமஶ்ரௌஷமத்³பு⁴தஂ ரோமஹர்ஷணம்॥௭௪॥
வ்யாஸப்ரஸாதா³ச்க்²ருதவாநேதத்³கு³ஹ்யமஹஂ பரம்
யோக³ஂ யோகே³ஶ்வராத்க்ரு²ஷ்ணாத்ஸாக்ஷாத்கத²யதஃ ஸ்வயம்॥௭௫॥
ராஜந்ஸஂஸ்ம்ரு²த்ய ஸஂஸ்ம்ரு²த்ய ஸஂவாத³மிமமத்³பு⁴தம்
கேஶவார்ஜுநயோஃ புண்யஂ ஹ்ரு²ஷ்யாமி ச முஹுர்முஹுஃ॥௭௬॥
தச்ச ஸஂஸ்ம்ரு²த்ய ஸஂஸ்ம்ரு²த்ய ரூபமத்யத்³பு⁴தஂ ஹரேஃ
விஸ்மயோ மே மஹாந்ராஜந்ஹ்ரு²ஷ்யாமி ச புநஃ புநஃ॥௭௭॥
யத்ர யோகே³ஶ்வரஃ க்ரு²ஷ்ணோ யத்ர பார்தோ² த⁴நுர்த⁴ரஃ
தத்ர ஶ்ரீர்விஜயோ பூ⁴திர்த்⁴ருவா நீதிர்மதிர்மம॥௭௮॥
 

ௐ தத்ஸதி³தி ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தாஸூபநிஷத்ஸு ப்³ரஹ்மவித்³யாயாஂ யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்ரு²ஷ்ணார்ஜுநஸஂவாதே³ மோக்ஷஸஂந்யாஸயோகோ³ நாமாஷ்டாத³ஶோऽத்⁴யாயஃ ॥௧௮॥