SrImad Bagavad gItA

Bhagavad Gita in SLP1 romanization
Other scripts and font information

aDyAya 1  •  arjunavizAdayoga
praTamo'DyAyaH
 
DftarAzwra uvAca.
Darmakzetre kurukzetre samavetA yuyutsavaH.
mAmakAH pARqavAScEva kimakurvata saMjaya..1..
saMjaya uvAca.
dfzwvA tu pARqavAnIkaM vyUQaM duryoDanastadA.
AcAryamupasaMgamya rAjA vacanamabravIt..2..
paSyEtAM pARquputrARAmAcArya mahatIM camUm.
vyUQAM drupadaputreRa tava SizyeRa DImatA..3..
atra SUrA mahezvAsA BImArjunasamA yuDi.
yuyuDAno virAwaSca drupadaSca mahAraTaH..4..
DfzwaketuScekitAnaH kASirAjaSca vIryavAn.
purujitkuntiBojaSca SEbyaSca narapuMgavaH..5..
yuDAmanyuSca vikrAnta uttamOjASca vIryavAn.
sOBadro drOpadeyASca sarva eva mahAraTAH..6..
asmAkaM tu viSizwA ye tAnniboDa dvijottama.
nAyakA mama sEnyasya saMjYArTaM tAnbravImi te..7..
BavAnBIzmaSca karRaSca kfpaSca samitiMjayaH.
aSvatTAmA vikarRaSca sOmadattistaTEva ca..8..
anye ca bahavaH SUrA madarTe tyaktajIvitAH.
nAnASastrapraharaRAH sarve yudDaviSAradAH..9..
aparyAptaM tadasmAkaM balaM BIzmABirakzitam.
paryAptaM tvidametezAM balaM BImABirakzitam..10..
ayanezu ca sarvezu yaTABAgamavasTitAH.
BIzmamevABirakzantu BavantaH sarva eva hi..11..
tasya saMjanayanharzaM kuruvfdDaH pitAmahaH.
siMhanAdaM vinadyoccEH SaNKaM daDmO pratApavAn..12..
tataH SaNKASca BeryaSca paRavAnakagomuKAH.
sahasEvAByahanyanta sa Sabdastumulo'Bavat..13..
tataH SvetErhayEryukte mahati syandane sTitO.
mADavaH pARqavaScEva divyO SaNKO pradaGmatuH..14..
pAYcajanyaM hfzIkeSo devadattaM DanaMjayaH.
pORqraM daDmO mahASaNKaM BImakarmA vfkodaraH..15..
anantavijayaM rAjA kuntIputro yuDizWiraH.
nakulaH sahadevaSca suGozamaRipuzpakO..16..
kASyaSca paramezvAsaH SiKaRqI ca mahAraTaH.
Dfzwadyumno virAwaSca sAtyakiScAparAjitaH..17..
drupado drOpadeyASca sarvaSaH pfTivIpate.
sOBadraSca mahAbAhuH SaNKAndaDmuH pfTakpfTak..18..
sa Gozo DArtarAzwrARAM hfdayAni vyadArayat.
naBaSca pfTivIM cEva tumulo vyanunAdayan..19..
aTa vyavasTitAndfzwvA DArtarAzwrAnkapiDvajaH.
pravftte SastrasaMpAte Danurudyamya pARqavaH..20..
hfzIkeSaM tadA vAkyamidamAha mahIpate.
arjuna uvAca.
senayoruBayormaDye raTaM sTApaya me'cyuta..21..
yAvadetAnnirIkze'haM yodDukAmAnavasTitAn.
kErmayA saha yodDavyamasminraRasamudyame..22..
yotsyamAnAnavekze'haM ya ete'tra samAgatAH.
DArtarAzwrasya durbudDeryudDe priyacikIrzavaH..23..
saMjaya uvAca.
evamukto hfzIkeSo guqAkeSena BArata.
senayoruBayormaDye sTApayitvA raTottamam..24..
BIzmadroRapramuKataH sarvezAM ca mahIkzitAm.
uvAca pArTa paSyEtAnsamavetAnkurUniti..25..
tatrApaSyatsTitAnpArTaH pitFnaTa pitAmahAn.
AcAryAnmAtulAnBrAtFnputrAnpOtrAnsaKIMstaTA..26..
SvaSurAnsuhfdaScEva senayoruBayorapi.
tAnsamIkzya sa kOnteyaH sarvAnbanDUnavasTitAn..27..
kfpayA parayAvizwo vizIdannidamabravIt.
arjuna uvAca.
dfzwvemaM svajanaM kfzRa yuyutsuM samupasTitam..28..
sIdanti mama gAtrARi muKaM ca pariSuzyati.
vepaTuSca SarIre me romaharzaSca jAyate..29..
gARqIvaM sraMsate hastAttvakcEva paridahyate.
na ca SaknomyavasTAtuM BramatIva ca me manaH..30..
nimittAni ca paSyAmi viparItAni keSava.
na ca Sreyo'nupaSyAmi hatvA svajanamAhave..31..
na kANkze vijayaM kfzRa na ca rAjyaM suKAni ca.
kiM no rAjyena govinda kiM BogErjIvitena vA..32..
yezAmarTe kANkzitaM no rAjyaM BogAH suKAni ca.
ta ime'vasTitA yudDe prARAMstyaktvA DanAni ca..33..
AcAryAH pitaraH putrAstaTEva ca pitAmahAH.
mAtulAH SvaSurAH pOtrAH SyAlAH saMbanDinastaTA..34..
etAnna hantumicCAmi Gnato'pi maDusUdana.
api trElokyarAjyasya hetoH kiM nu mahIkfte..35..
nihatya DArtarAzwrAnnaH kA prItiH syAjjanArdana.
pApamevASrayedasmAnhatvEtAnAtatAyinaH..36..
tasmAnnArhA vayaM hantuM DArtarAzwrAnsvabAnDavAn.
svajanaM hi kaTaM hatvA suKinaH syAma mADava..37..
yadyapyete na paSyanti loBopahatacetasaH.
kulakzayakftaM dozaM mitradrohe ca pAtakam..38..
kaTaM na jYeyamasmABiH pApAdasmAnnivartitum.
kulakzayakftaM dozaM prapaSyadBirjanArdana..39..
kulakzaye praRaSyanti kulaDarmAH sanAtanAH.
Darme nazwe kulaM kftsnamaDarmo'BiBavatyuta..40..
aDarmABiBavAtkfzRa praduzyanti kulastriyaH.
strIzu duzwAsu vArzReya jAyate varRasaMkaraH..41..
saMkaro narakAyEva kulaGnAnAM kulasya ca.
patanti pitaro hyezAM luptapiRqodakakriyAH..42..
dozEretEH kulaGnAnAM varRasaMkarakArakEH.
utsAdyante jAtiDarmAH kulaDarmASca SASvatAH..43..
utsannakulaDarmARAM manuzyARAM janArdana.
narake'niyataM vAso BavatItyanuSuSruma..44..
aho bata mahatpApaM kartuM vyavasitA vayam.
yadrAjyasuKaloBena hantuM svajanamudyatAH..45..
yadi mAmapratIkAramaSastraM SastrapARayaH.
DArtarAzwrA raRe hanyustanme kzemataraM Bavet..46..
saMjaya uvAca.
evamuktvArjunaH saMKye raTopasTa upAviSat.
visfjya saSaraM cApaM SokasaMvignamAnasaH..47..
 

oM tatsaditi SrImadBagavadgItAsUpanizatsu brahmavidyAyAM yogaSAstre SrIkfzRArjunasaMvAde arjunavizAdayogo nAma praTamo'DyAyaH ..1..

aDyAya 2  •  sAMKyayoga
dvitIyo'DyAyaH
 
saMjaya uvAca.
taM taTA kfpayAvizwamaSrupUrRAkulekzaRam.
vizIdantamidaM vAkyamuvAca maDusUdanaH..1..
SrIBagavAnuvAca.
kutastvA kaSmalamidaM vizame samupasTitam.
anAryajuzwamasvargyamakIrtikaramarjuna..2..
klEbyaM mA sma gamaH pArTa nEtattvayyupapadyate.
kzudraM hfdayadOrbalyaM tyaktvottizWa paraMtapa..3..
arjuna uvAca.
kaTaM BIzmamahaM sANKye droRaM ca maDusUdana.
izuBiH pratiyotsyAmi pUjArhAvarisUdana..4..
gurUnahatvA hi mahAnuBAvAnSreyo BoktuM BEkzyamapIha loke.
hatvArTakAmAMstu gurunihEva BuYjIya BogAn'ruDirapradigDAn..5..
na cEtadvidmaH kataranno garIyo yadvA jayema yadi vA no jayeyuH.
yAneva hatvA na jijIvizAmaste'vasTitAH pramuKe DArtarAzwrAH..6..
kArpaRyadozopahatasvaBAvaH pfcCAmi tvAM DarmasaMmUQacetAH.
yacCreyaH syAnniScitaM brUhi tanme Sizyaste'haM SADi mAM tvAM prapannam..7..
na hi prapaSyAmi mamApanudyAdyacCokamucCozaRamindriyARAm.
avApya BUmAvasapatnamfdDaM rAjyaM surARAmapi cADipatyam..8..
saMjaya uvAca.
evamuktvA hfzIkeSaM guqAkeSaH paraMtapa.
na yotsya iti govindamuktvA tUzRIM baBUva ha..9..
tamuvAca hfzIkeSaH prahasanniva BArata.
senayoruBayormaDye vizIdantamidaM vacaH..10..
SrIBagavAnuvAca.
aSocyAnanvaSocastvaM prajYAvAdAMSca BAzase.
gatAsUnagatAsUMSca nAnuSocanti paRqitAH..11..
na tvevAhaM jAtu nAsaM na tvaM neme janADipAH.
na cEva na BavizyAmaH sarve vayamataH param..12..
dehino'sminyaTA dehe kOmAraM yOvanaM jarA.
taTA dehAntaraprAptirDIrastatra na muhyati..13..
mAtrAsparSAstu kOnteya SItozRasuKaduHKadAH.
AgamApAyino'nityAstAMstitikzasva BArata..14..
yaM hi na vyaTayantyete puruzaM puruzarzaBa.
samaduHKasuKaM DIraM so'mftatvAya kalpate..15..
nAsato vidyate BAvo nABAvo vidyate sataH.
uBayorapi dfzwo'ntastvanayostattvadarSiBiH..16..
avinASi tu tadvidDi yena sarvamidaM tatam.
vinASamavyayasyAsya na kaScitkartumarhati..17..
antavanta ime dehA nityasyoktAH SarIriRaH.
anASino'prameyasya tasmAdyuDyasva BArata..18..
ya enaM vetti hantAraM yaScEnaM manyate hatam.
uBO tO na vijAnIto nAyaM hanti na hanyate..19..
na jAyate mriyate vA kadAcinnAyaM BUtvA BavitA vA na BUyaH.
ajo nityaH SASvato'yaM purARo na hanyate hanyamAne SarIre..20..
vedAvinASinaM nityaM ya enamajamavyayam.
aTaM sa puruzaH pArTa kaM GAtayati hanti kam..21..
vAsAMsi jIrRAni yaTA vihAya navAni gfhRAti naro'parARi.
taTA SarIrARi vihAya jIrRAnyanyAni saMyAti navAni dehI..22..
nEnaM Cindanti SastrARi nEnaM dahati pAvakaH.
na cEnaM kledayantyApo na Sozayati mArutaH..23..
acCedyo'yamadAhyo'yamakledyo'Sozya eva ca.
nityaH sarvagataH sTARuracalo'yaM sanAtanaH..24..
avyakto'yamacintyo'yamavikAryo'yamucyate.
tasmAdevaM viditvEnaM nAnuSocitumarhasi..25..
aTa cEnaM nityajAtaM nityaM vA manyase mftam.
taTApi tvaM mahAbAho nEvaM Socitumarhasi..26..
jAtasya hi Druvo mftyurDruvaM janma mftasya ca.
tasmAdaparihArye'rTe na tvaM Socitumarhasi..27..
avyaktAdIni BUtAni vyaktamaDyAni BArata.
avyaktaniDanAnyeva tatra kA paridevanA..28..
AScaryavatpaSyati kaScidenamAScaryavadvadati taTEva cAnyaH.
AScaryavaccEnamanyaH SfRoti SrutvApyenaM veda na cEva kaScit..29..
dehI nityamavaDyo'yaM dehe sarvasya BArata.
tasmAtsarvARi BUtAni na tvaM Socitumarhasi..30..
svaDarmamapi cAvekzya na vikampitumarhasi.
DarmyAdDi yudDAcCreyo'nyatkzatriyasya na vidyate..31..
yadfcCayA copapannaM svargadvAramapAvftam.
suKinaH kzatriyAH pArTa laBante yudDamIdfSam..32..
aTa cettvamimaM DarmyaM saMgrAmaM na karizyasi.
tataH svaDarmaM kIrtiM ca hitvA pApamavApsyasi..33..
akIrtiM cApi BUtAni kaTayizyanti te'vyayAm.
saMBAvitasya cAkIrtirmaraRAdatiricyate..34..
BayAdraRAduparataM maMsyante tvAM mahAraTAH.
yezAM ca tvaM bahumato BUtvA yAsyasi lAGavam..35..
avAcyavAdAMSca bahUnvadizyanti tavAhitAH.
nindantastava sAmarTyaM tato duHKataraM nu kim..36..
hato vA prApsyasi svargaM jitvA vA Bokzyase mahIm.
tasmAduttizWa kOnteya yudDAya kftaniScayaH..37..
suKaduHKe same kftvA lABAlABO jayAjayO.
tato yudDAya yujyasva nEvaM pApamavApsyasi..38..
ezA te'BihitA sANKye budDiryoge tvimAM SfRu.
budDyA yukto yayA pArTa karmabanDaM prahAsyasi..39..
nehABikramanASo'sti pratyavAyo na vidyate.
svalpamapyasya Darmasya trAyate mahato BayAt..40..
vyavasAyAtmikA budDirekeha kurunandana.
bahuSAKA hyanantASca budDayo'vyavasAyinAm..41..
yAmimAM puzpitAM vAcaM pravadantyavipaScitaH.
vedavAdaratAH pArTa nAnyadastIti vAdinaH..42..
kAmAtmAnaH svargaparA janmakarmaPalapradAm.
kriyAviSezabahulAM BogESvaryagatiM prati..43..
BogESvaryaprasaktAnAM tayApahftacetasAm.
vyavasAyAtmikA budDiH samADO na viDIyate..44..
trEguRyavizayA vedA nistrEguRyo BavArjuna.
nirdvandvo nityasattvasTo niryogakzema AtmavAn..45..
yAvAnarTa udapAne sarvataH saMplutodake.
tAvAnsarvezu vedezu brAhmaRasya vijAnataH..46..
karmaRyevADikAraste mA Palezu kadAcana.
mA karmaPalaheturBUrmA te saNgo'stvakarmaRi..47..
yogasTaH kuru karmARi saNgaM tyaktvA DanaMjaya.
sidDyasidDyoH samo BUtvA samatvaM yoga ucyate..48..
dUreRa hyavaraM karma budDiyogAdDanaMjaya.
budDO SaraRamanvicCa kfpaRAH PalahetavaH..49..
budDiyukto jahAtIha uBe sukftaduzkfte.
tasmAdyogAya yujyasva yogaH karmasu kOSalam..50..
karmajaM budDiyuktA hi PalaM tyaktvA manIziRaH.
janmabanDavinirmuktAH padaM gacCantyanAmayam..51..
yadA te mohakalilaM budDirvyatitarizyati.
tadA gantAsi nirvedaM Srotavyasya Srutasya ca..52..
SrutivipratipannA te yadA sTAsyati niScalA.
samADAvacalA budDistadA yogamavApsyasi..53..
arjuna uvAca.
sTitaprajYasya kA BAzA samADisTasya keSava.
sTitaDIH kiM praBAzeta kimAsIta vrajeta kim..54..
SrIBagavAnuvAca.
prajahAti yadA kAmAnsarvAnpArTa manogatAn.
AtmanyevAtmanA tuzwaH sTitaprajYastadocyate..55..
duHKezvanudvignamanAH suKezu vigataspfhaH.
vItarAgaBayakroDaH sTitaDIrmunirucyate..56..
yaH sarvatrAnaBisnehastattatprApya SuBASuBam.
nABinandati na dvezwi tasya prajYA pratizWitA..57..
yadA saMharate cAyaM kUrmo'NgAnIva sarvaSaH.
indriyARIndriyArTeByastasya prajYA pratizWitA..58..
vizayA vinivartante nirAhArasya dehinaH.
rasavarjaM raso'pyasya paraM dfzwvA nivartate..59..
yatato hyapi kOnteya puruzasya vipaScitaH.
indriyARi pramATIni haranti prasaBaM manaH..60..
tAni sarvARi saMyamya yukta AsIta matparaH.
vaSe hi yasyendriyARi tasya prajYA pratizWitA..61..
DyAyato vizayAnpuMsaH saNgastezUpajAyate.
saNgAtsaMjAyate kAmaH kAmAtkroDo'BijAyate..62..
kroDAdBavati saMmohaH saMmohAtsmftiviBramaH.
smftiBraMSAdbudDinASo budDinASAtpraRaSyati..63..
rAgadvezavimuktEstu vizayAnindriyEScaran.
AtmavaSyErviDeyAtmA prasAdamaDigacCati..64..
prasAde sarvaduHKAnAM hAnirasyopajAyate.
prasannacetaso hyASu budDiH paryavatizWate..65..
nAsti budDirayuktasya na cAyuktasya BAvanA.
na cABAvayataH SAntiraSAntasya kutaH suKam..66..
indriyARAM hi caratAM yanmano'nuviDIyate.
tadasya harati prajYAM vAyurnAvamivAmBasi..67..
tasmAdyasya mahAbAho nigfhItAni sarvaSaH.
indriyARIndriyArTeByastasya prajYA pratizWitA..68..
yA niSA sarvaBUtAnAM tasyAM jAgarti saMyamI.
yasyAM jAgrati BUtAni sA niSA paSyato muneH..69..
ApUryamARamacalapratizWaM samudramApaH praviSanti yadvat.
tadvatkAmA yaM praviSanti sarve sa SAntimApnoti na kAmakAmI..70..
vihAya kAmAnyaH sarvAnpumAMScarati niHspfhaH.
nirmamo nirahaMkAraH sa SAntimaDigacCati..71..
ezA brAhmI sTitiH pArTa nEnAM prApya vimuhyati.
sTitvAsyAmantakAle'pi brahmanirvARamfcCati..72..
 

oM tatsaditi SrImadBagavadgItAsUpanizatsu brahmavidyAyAM yogaSAstre SrIkfzRArjunasaMvAde sAMKyayogo nAma dvitIyo'DyAyaH ..2..

aDyAya 3  •  karmayoga
tftIyo'DyAyaH
 
arjuna uvAca.
jyAyasI cetkarmaRaste matA budDirjanArdana.
tatkiM karmaRi Gore mAM niyojayasi keSava..1..
vyAmiSreReva vAkyena budDiM mohayasIva me.
tadekaM vada niScitya yena Sreyo'hamApnuyAm..2..
SrIBagavAnuvAca.
loke'smindviviDA nizWA purA proktA mayAnaGa.
jYAnayogena sAMKyAnAM karmayogena yoginAm..3..
na karmaRAmanAramBAnnEzkarmyaM puruzo'Snute.
na ca saMnyasanAdeva sidDiM samaDigacCati..4..
na hi kaScitkzaRamapi jAtu tizWatyakarmakft.
kAryate hyavaSaH karma sarvaH prakftijErguREH..5..
karmendriyARi saMyamya ya Aste manasA smaran.
indriyArTAnvimUQAtmA miTyAcAraH sa ucyate..6..
yastvindriyARi manasA niyamyAraBate'rjuna.
karmendriyEH karmayogamasaktaH sa viSizyate..7..
niyataM kuru karma tvaM karma jyAyo hyakarmaRaH.
SarIrayAtrApi ca te na prasidDyedakarmaRaH..8..
yajYArTAtkarmaRo'nyatra loko'yaM karmabanDanaH.
tadarTaM karma kOnteya muktasaNgaH samAcara..9..
sahayajYAH prajAH sfzwvA purovAca prajApatiH.
anena prasavizyaDvameza vo'stvizwakAmaDuk..10..
devAnBAvayatAnena te devA BAvayantu vaH.
parasparaM BAvayantaH SreyaH paramavApsyaTa..11..
izwAnBogAnhi vo devA dAsyante yajYaBAvitAH.
tErdattAnapradAyEByo yo BuNkte stena eva saH..12..
yajYaSizwASinaH santo mucyante sarvakilbizEH.
BuYjate te tvaGaM pApA ye pacantyAtmakAraRAt..13..
annAdBavanti BUtAni parjanyAdannasaMBavaH.
yajYAdBavati parjanyo yajYaH karmasamudBavaH..14..
karma brahmodBavaM vidDi brahmAkzarasamudBavam.
tasmAtsarvagataM brahma nityaM yajYe pratizWitam..15..
evaM pravartitaM cakraM nAnuvartayatIha yaH.
aGAyurindriyArAmo moGaM pArTa sa jIvati..16..
yastvAtmaratireva syAdAtmatfptaSca mAnavaH.
Atmanyeva ca saMtuzwastasya kAryaM na vidyate..17..
nEva tasya kftenArTo nAkfteneha kaScana.
na cAsya sarvaBUtezu kaScidarTavyapASrayaH..18..
tasmAdasaktaH satataM kAryaM karma samAcara.
asakto hyAcarankarma paramApnoti pUruzaH..19..
karmaREva hi saMsidDimAsTitA janakAdayaH.
lokasaMgrahamevApi saMpaSyankartumarhasi..20..
yadyadAcarati SrezWastattadevetaro janaH.
sa yatpramARaM kurute lokastadanuvartate..21..
na me pArTAsti kartavyaM trizu lokezu kiMcana.
nAnavAptamavAptavyaM varta eva ca karmaRi..22..
yadi hyahaM na varteyaM jAtu karmaRyatandritaH.
mama vartmAnuvartante manuzyAH pArTa sarvaSaH..23..
utsIdeyurime lokA na kuryAM karma cedaham.
saMkarasya ca kartA syAmupahanyAmimAH prajAH..24..
saktAH karmaRyavidvAMso yaTA kurvanti BArata.
kuryAdvidvAMstaTAsaktaScikIrzurlokasaMgraham..25..
na budDiBedaM janayedajYAnAM karmasaNginAm.
jozayetsarvakarmARi vidvAnyuktaH samAcaran..26..
prakfteH kriyamARAni guREH karmARi sarvaSaH.
ahaMkAravimUQAtmA kartAhamiti manyate..27..
tattvavittu mahAbAho guRakarmaviBAgayoH.
guRA guRezu vartanta iti matvA na sajjate..28..
prakfterguRasaMmUQAH sajjante guRakarmasu.
tAnakftsnavido mandAnkftsnavinna vicAlayet..29..
mayi sarvARi karmARi saMnyasyADyAtmacetasA.
nirASIrnirmamo BUtvA yuDyasva vigatajvaraH..30..
ye me matamidaM nityamanutizWanti mAnavAH.
SradDAvanto'nasUyanto mucyante te'pi karmaBiH..31..
ye tvetadaByasUyanto nAnutizWanti me matam.
sarvajYAnavimUQAMstAnvidDi nazwAnacetasaH..32..
sadfSaM cezwate svasyAH prakfterjYAnavAnapi.
prakftiM yAnti BUtAni nigrahaH kiM karizyati..33..
indriyasyendriyasyArTe rAgadvezO vyavasTitO.
tayorna vaSamAgacCettO hyasya paripanTinO..34..
SreyAnsvaDarmo viguRaH paraDarmAtsvanuzWitAt.
svaDarme niDanaM SreyaH paraDarmo BayAvahaH..35..
arjuna uvAca.
aTa kena prayukto'yaM pApaM carati pUruzaH.
anicCannapi vArzReya balAdiva niyojitaH..36..
SrIBagavAnuvAca.
kAma eza kroDa eza rajoguRasamudBavaH.
mahASano mahApApmA vidDyenamiha vEriRam..37..
DUmenAvriyate vahniryaTAdarSo malena ca.
yaTolbenAvfto garBastaTA tenedamAvftam..38..
AvftaM jYAnametena jYAnino nityavEriRA.
kAmarUpeRa kOnteya duzpUreRAnalena ca..39..
indriyARi mano budDirasyADizWAnamucyate.
etErvimohayatyeza jYAnamAvftya dehinam..40..
tasmAttvamindriyARyAdO niyamya BaratarzaBa.
pApmAnaM prajahi hyenaM jYAnavijYAnanASanam..41..
indriyARi parARyAhurindriyeByaH paraM manaH.
manasastu parA budDiryo budDeH paratastu saH..42..
evaM budDeH paraM budDvA saMstaByAtmAnamAtmanA.
jahi SatruM mahAbAho kAmarUpaM durAsadam..43..
 

oM tatsaditi SrImadBagavadgItAsUpanizatsu brahmavidyAyAM yogaSAstre SrIkfzRArjunasaMvAde karmayogo nAma tftIyo'DyAyaH ..3..

aDyAya 4  •  jYAnakarmasaMnyAsayoga
caturTo'DyAyaH
 
SrIBagavAnuvAca.
imaM vivasvate yogaM proktavAnahamavyayam.
vivasvAnmanave prAha manurikzvAkave'bravIt..1..
evaM paraMparAprAptamimaM rAjarzayo viduH.
sa kAleneha mahatA yogo nazwaH paraMtapa..2..
sa evAyaM mayA te'dya yogaH proktaH purAtanaH.
Bakto'si me saKA ceti rahasyaM hyetaduttamam..3..
arjuna uvAca.
aparaM Bavato janma paraM janma vivasvataH.
kaTametadvijAnIyAM tvamAdO proktavAniti..4..
SrIBagavAnuvAca.
bahUni me vyatItAni janmAni tava cArjuna.
tAnyahaM veda sarvARi na tvaM vetTa paraMtapa..5..
ajo'pi sannavyayAtmA BUtAnAmISvaro'pi san.
prakftiM svAmaDizWAya saMBavAmyAtmamAyayA..6..
yadA yadA hi Darmasya glAnirBavati BArata.
aByutTAnamaDarmasya tadAtmAnaM sfjAmyaham..7..
paritrARAya sADUnAM vinASAya ca duzkftAm.
DarmasaMsTApanArTAya saMBavAmi yuge yuge..8..
janma karma ca me divyamevaM yo vetti tattvataH.
tyaktvA dehaM punarjanma nEti mAmeti so'rjuna..9..
vItarAgaBayakroDA manmayA mAmupASritAH.
bahavo jYAnatapasA pUtA madBAvamAgatAH..10..
ye yaTA mAM prapadyante tAMstaTEva BajAmyaham.
mama vartmAnuvartante manuzyAH pArTa sarvaSaH..11..
kANkzantaH karmaRAM sidDiM yajanta iha devatAH.
kzipraM hi mAnuze loke sidDirBavati karmajA..12..
cAturvarRyaM mayA sfzwaM guRakarmaviBAgaSaH.
tasya kartAramapi mAM vidDyakartAramavyayam..13..
na mAM karmARi limpanti na me karmaPale spfhA.
iti mAM yo'BijAnAti karmaBirna sa baDyate..14..
evaM jYAtvA kftaM karma pUrvErapi mumukzuBiH.
kuru karmEva tasmAttvaM pUrvEH pUrvataraM kftam..15..
kiM karma kimakarmeti kavayo'pyatra mohitAH.
tatte karma pravakzyAmi yajjYAtvA mokzyase'SuBAt..16..
karmaRo hyapi bodDavyaM bodDavyaM ca vikarmaRaH.
akarmaRaSca bodDavyaM gahanA karmaRo gatiH..17..
karmaRyakarma yaH paSyedakarmaRi ca karma yaH.
sa budDimAnmanuzyezu sa yuktaH kftsnakarmakft..18..
yasya sarve samAramBAH kAmasaMkalpavarjitAH.
jYAnAgnidagDakarmARaM tamAhuH paRqitaM buDAH..19..
tyaktvA karmaPalAsaNgaM nityatfpto nirASrayaH.
karmaRyaBipravftto'pi nEva kiMcitkaroti saH..20..
nirASIryatacittAtmA tyaktasarvaparigrahaH.
SArIraM kevalaM karma kurvannApnoti kilbizam..21..
yadfcCAlABasaMtuzwo dvandvAtIto vimatsaraH.
samaH sidDAvasidDO ca kftvApi na nibaDyate..22..
gatasaNgasya muktasya jYAnAvasTitacetasaH.
yajYAyAcarataH karma samagraM pravilIyate..23..
brahmArpaRaM brahma havirbrahmAgnO brahmaRA hutam.
brahmEva tena gantavyaM brahmakarmasamADinA..24..
dEvamevApare yajYaM yoginaH paryupAsate.
brahmAgnAvapare yajYaM yajYenEvopajuhvati..25..
SrotrAdInIndriyARyanye saMyamAgnizu juhvati.
SabdAdInvizayAnanya indriyAgnizu juhvati..26..
sarvARIndriyakarmARi prARakarmARi cApare.
AtmasaMyamayogAgnO juhvati jYAnadIpite..27..
dravyayajYAstapoyajYA yogayajYAstaTApare.
svADyAyajYAnayajYASca yatayaH saMSitavratAH..28..
apAne juhvati prARaM prARe'pAnaM taTApare.
prARApAnagatI rudDvA prARAyAmaparAyaRAH..29..
apare niyatAhArAH prARAnprARezu juhvati.
sarve'pyete yajYavido yajYakzapitakalmazAH..30..
yajYaSizwAmftaBujo yAnti brahma sanAtanam.
nAyaM loko'styayajYasya kuto'nyaH kurusattama..31..
evaM bahuviDA yajYA vitatA brahmaRo muKe.
karmajAnvidDi tAnsarvAnevaM jYAtvA vimokzyase..32..
SreyAndravyamayAdyajYAjjYAnayajYaH paraMtapa.
sarvaM karmAKilaM pArTa jYAne parisamApyate..33..
tadvidDi praRipAtena paripraSnena sevayA.
upadekzyanti te jYAnaM jYAninastattvadarSinaH..34..
yajjYAtvA na punarmohamevaM yAsyasi pARqava.
yena BUtAnyaSezeRa drakzyasyAtmanyaTo mayi..35..
api cedasi pApeByaH sarveByaH pApakfttamaH.
sarvaM jYAnaplavenEva vfjinaM saMtarizyasi..36..
yaTEDAMsi samidDo'gnirBasmasAtkurute'rjuna.
jYAnAgniH sarvakarmARi BasmasAtkurute taTA..37..
na hi jYAnena sadfSaM pavitramiha vidyate.
tatsvayaM yogasaMsidDaH kAlenAtmani vindati..38..
SradDAvAVllaBate jYAnaM tatparaH saMyatendriyaH.
jYAnaM labDvA parAM SAntimacireRADigacCati..39..
ajYaScASraddaDAnaSca saMSayAtmA vinaSyati.
nAyaM loko'sti na paro na suKaM saMSayAtmanaH..40..
yogasaMnyastakarmARaM jYAnasaMCinnasaMSayam.
AtmavantaM na karmARi nibaDnanti DanaMjaya..41..
tasmAdajYAnasaMBUtaM hftsTaM jYAnAsinAtmanaH.
CittvEnaM saMSayaM yogamAtizWottizWa BArata..42..
 

oM tatsaditi SrImadBagavadgItAsUpanizatsu brahmavidyAyAM yogaSAstre SrIkfzRArjunasaMvAde jYAnakarmasaMnyAsayogo nAma caturTo'DyAyaH ..4..

aDyAya 5  •  karmasaMnyAsayoga
paYcamo'DyAyaH
 
arjuna uvAca.
saMnyAsaM karmaRAM kfzRa punaryogaM ca SaMsasi.
yacCreya etayorekaM tanme brUhi suniScitam..1..
SrIBagavAnuvAca.
saMnyAsaH karmayogaSca niHSreyasakarAvuBO.
tayostu karmasaMnyAsAtkarmayogo viSizyate..2..
jYeyaH sa nityasaMnyAsI yo na dvezwi na kANkzati.
nirdvandvo hi mahAbAho suKaM banDAtpramucyate..3..
sAMKyayogO pfTagbAlAH pravadanti na paRqitAH.
ekamapyAsTitaH samyaguBayorvindate Palam..4..
yatsAMKyEH prApyate sTAnaM tadyogErapi gamyate.
ekaM sAMKyaM ca yogaM ca yaH paSyati sa paSyati..5..
saMnyAsastu mahAbAho duHKamAptumayogataH.
yogayukto munirbrahma nacireRADigacCati..6..
yogayukto viSudDAtmA vijitAtmA jitendriyaH.
sarvaBUtAtmaBUtAtmA kurvannapi na lipyate..7..
nEva kiMcitkaromIti yukto manyeta tattvavit.
paSyaYSfRvanspfSaYjiGrannaSnangacCansvapaYSvasan..8..
pralapanvisfjangfhRannunmizannimizannapi.
indriyARIndriyArTezu vartanta iti DArayan..9..
brahmaRyADAya karmARi saNgaM tyaktvA karoti yaH.
lipyate na sa pApena padmapatramivAmBasA..10..
kAyena manasA budDyA kevalErindriyErapi.
yoginaH karma kurvanti saNgaM tyaktvAtmaSudDaye..11..
yuktaH karmaPalaM tyaktvA SAntimApnoti nEzWikIm.
ayuktaH kAmakAreRa Pale sakto nibaDyate..12..
sarvakarmARi manasA saMnyasyAste suKaM vaSI.
navadvAre pure dehI nEva kurvanna kArayan..13..
na kartftvaM na karmARi lokasya sfjati praBuH.
na karmaPalasaMyogaM svaBAvastu pravartate..14..
nAdatte kasyacitpApaM na cEva sukftaM viBuH.
ajYAnenAvftaM jYAnaM tena muhyanti jantavaH..15..
jYAnena tu tadajYAnaM yezAM nASitamAtmanaH.
tezAmAdityavajjYAnaM prakASayati tatparam..16..
tadbudDayastadAtmAnastannizWAstatparAyaRAH.
gacCantyapunarAvfttiM jYAnanirDUtakalmazAH..17..
vidyAvinayasaMpanne brAhmaRe gavi hastini.
Suni cEva SvapAke ca paRqitAH samadarSinaH..18..
ihEva tErjitaH sargo yezAM sAmye sTitaM manaH.
nirdozaM hi samaM brahma tasmAdbrahmaRi te sTitAH..19..
na prahfzyetpriyaM prApya nodvijetprApya cApriyam.
sTirabudDirasaMmUQo brahmavidbrahmaRi sTitaH..20..
bAhyasparSezvasaktAtmA vindatyAtmani yatsuKam.
sa brahmayogayuktAtmA suKamakzayamaSnute..21..
ye hi saMsparSajA BogA duHKayonaya eva te.
AdyantavantaH kOnteya na tezu ramate buDaH..22..
SaknotIhEva yaH soQuM prAkSarIravimokzaRAt.
kAmakroDodBavaM vegaM sa yuktaH sa suKI naraH..23..
yo'ntaHsuKo'ntarArAmastaTAntarjyotireva yaH.
sa yogI brahmanirvARaM brahmaBUto'DigacCati..24..
laBante brahmanirvARamfzayaH kzIRakalmazAH.
CinnadvEDA yatAtmAnaH sarvaBUtahite ratAH..25..
kAmakroDaviyuktAnAM yatInAM yatacetasAm.
aBito brahmanirvARaM vartate viditAtmanAm..26..
sparSAnkftvA bahirbAhyAMScakzuScEvAntare BruvoH.
prARApAnO samO kftvA nAsAByantaracAriRO..27..
yatendriyamanobudDirmunirmokzaparAyaRaH.
vigatecCABayakroDo yaH sadA mukta eva saH..28..
BoktAraM yajYatapasAM sarvalokamaheSvaram.
suhfdaM sarvaBUtAnAM jYAtvA mAM SAntimfcCati..29..
 

oM tatsaditi SrImadBagavadgItAsUpanizatsu brahmavidyAyAM yogaSAstre SrIkfzRArjunasaMvAde karmasaMnyAsayogo nAma paYcamo'DyAyaH ..5..

aDyAya 6  •  AtmasaMyamayoga
zazWo'DyAyaH
 
SrIBagavAnuvAca.
anASritaH karmaPalaM kAryaM karma karoti yaH.
sa saMnyAsI ca yogI ca na niragnirna cAkriyaH..1..
yaM saMnyAsamiti prAhuryogaM taM vidDi pARqava.
na hyasaMnyastasaMkalpo yogI Bavati kaScana..2..
ArurukzormuneryogaM karma kAraRamucyate.
yogArUQasya tasyEva SamaH kAraRamucyate..3..
yadA hi nendriyArTezu na karmasvanuzajjate.
sarvasaMkalpasaMnyAsI yogArUQastadocyate..4..
udDaredAtmanAtmAnaM nAtmAnamavasAdayet.
AtmEva hyAtmano banDurAtmEva ripurAtmanaH..5..
banDurAtmAtmanastasya yenAtmEvAtmanA jitaH.
anAtmanastu Satrutve vartetAtmEva Satruvat..6..
jitAtmanaH praSAntasya paramAtmA samAhitaH.
SItozRasuKaduHKezu taTA mAnApamAnayoH..7..
jYAnavijYAnatfptAtmA kUwasTo vijitendriyaH.
yukta ityucyate yogI samalozwASmakAYcanaH..8..
suhfnmitrAryudAsInamaDyasTadvezyabanDuzu.
sADuzvapi ca pApezu samabudDirviSizyate..9..
yogI yuYjIta satatamAtmAnaM rahasi sTitaH.
ekAkI yatacittAtmA nirASIraparigrahaH..10..
SucO deSe pratizWApya sTiramAsanamAtmanaH.
nAtyucCritaM nAtinIcaM cElAjinakuSottaram..11..
tatrEkAgraM manaH kftvA yatacittendriyakriyAH.
upaviSyAsane yuYjyAdyogamAtmaviSudDaye..12..
samaM kAyaSirogrIvaM DArayannacalaM sTiraH.
saMprekzya nAsikAgraM svaM diSaScAnavalokayan..13..
praSAntAtmA vigataBIrbrahmacArivrate sTitaH.
manaH saMyamya maccitto yukta AsIta matparaH..14..
yuYjannevaM sadAtmAnaM yogI niyatamAnasaH.
SAntiM nirvARaparamAM matsaMsTAmaDigacCati..15..
nAtyaSnatastu yogo'sti na cEkAntamanaSnataH.
na cAtisvapnaSIlasya jAgrato nEva cArjuna..16..
yuktAhAravihArasya yuktacezwasya karmasu.
yuktasvapnAvaboDasya yogo Bavati duHKahA..17..
yadA viniyataM cittamAtmanyevAvatizWate.
niHspfhaH sarvakAmeByo yukta ityucyate tadA..18..
yaTA dIpo nivAtasTo neNgate sopamA smftA.
yogino yatacittasya yuYjato yogamAtmanaH..19..
yatroparamate cittaM nirudDaM yogasevayA.
yatra cEvAtmanAtmAnaM paSyannAtmani tuzyati..20..
suKamAtyantikaM yattadbudDigrAhyamatIndriyam.
vetti yatra na cEvAyaM sTitaScalati tattvataH..21..
yaM labDvA cAparaM lABaM manyate nADikaM tataH.
yasminsTito na duHKena guruRApi vicAlyate..22..
taM vidyAdduHKasaMyogaviyogaM yogasaMjYitam.
sa niScayena yoktavyo yogo'nirviRRacetasA..23..
saMkalpapraBavAnkAmAMstyaktvA sarvAnaSezataH.
manasEvendriyagrAmaM viniyamya samantataH..24..
SanEH SanEruparamedbudDyA DftigfhItayA.
AtmasaMsTaM manaH kftvA na kiMcidapi cintayet..25..
yato yato niScarati manaScaYcalamasTiram.
tatastato niyamyEtadAtmanyeva vaSaM nayet..26..
praSAntamanasaM hyenaM yoginaM suKamuttamam.
upEti SAntarajasaM brahmaBUtamakalmazam..27..
yuYjannevaM sadAtmAnaM yogI vigatakalmazaH.
suKena brahmasaMsparSamatyantaM suKamaSnute..28..
sarvaBUtasTamAtmAnaM sarvaBUtAni cAtmani.
Ikzate yogayuktAtmA sarvatra samadarSanaH..29..
yo mAM paSyati sarvatra sarvaM ca mayi paSyati.
tasyAhaM na praRaSyAmi sa ca me na praRaSyati..30..
sarvaBUtasTitaM yo mAM BajatyekatvamAsTitaH.
sarvaTA vartamAno'pi sa yogI mayi vartate..31..
AtmOpamyena sarvatra samaM paSyati yo'rjuna.
suKaM vA yadi vA duHKaM sa yogI paramo mataH..32..
arjuna uvAca.
yo'yaM yogastvayA proktaH sAmyena maDusUdana.
etasyAhaM na paSyAmi caYcalatvAtsTitiM sTirAm..33..
caYcalaM hi manaH kfzRa pramATi balavaddfQam.
tasyAhaM nigrahaM manye vAyoriva suduzkaram..34..
SrIBagavAnuvAca.
asaMSayaM mahAbAho mano durnigrahaM calam.
aByAsena tu kOnteya vErAgyeRa ca gfhyate..35..
asaMyatAtmanA yogo duzprApa iti me matiH.
vaSyAtmanA tu yatatA Sakyo'vAptumupAyataH..36..
arjuna uvAca.
ayatiH SradDayopeto yogAccalitamAnasaH.
aprApya yogasaMsidDiM kAM gatiM kfzRa gacCati..37..
kaccinnoBayaviBrazwaSCinnABramiva naSyati.
apratizWo mahAbAho vimUQo brahmaRaH paTi..38..
etanme saMSayaM kfzRa CettumarhasyaSezataH.
tvadanyaH saMSayasyAsya CettA na hyupapadyate..39..
SrIBagavAnuvAca.
pArTa nEveha nAmutra vinASastasya vidyate.
na hi kalyARakftkaSciddurgatiM tAta gacCati..40..
prApya puRyakftAM lokAnuzitvA SASvatIH samAH.
SucInAM SrImatAM gehe yogaBrazwo'BijAyate..41..
aTavA yoginAmeva kule Bavati DImatAm.
etadDi durlaBataraM loke janma yadIdfSam..42..
tatra taM budDisaMyogaM laBate pOrvadehikam.
yatate ca tato BUyaH saMsidDO kurunandana..43..
pUrvAByAsena tenEva hriyate hyavaSo'pi saH.
jijYAsurapi yogasya SabdabrahmAtivartate..44..
prayatnAdyatamAnastu yogI saMSudDakilbizaH.
anekajanmasaMsidDastato yAti parAM gatim..45..
tapasviByo'Diko yogI jYAniByo'pi mato'DikaH.
karmiByaScADiko yogI tasmAdyogI BavArjuna..46..
yoginAmapi sarvezAM madgatenAntarAtmanA.
SradDAvAnBajate yo mAM sa me yuktatamo mataH..47..
 

oM tatsaditi SrImadBagavadgItAsUpanizatsu brahmavidyAyAM yogaSAstre SrIkfzRArjunasaMvAde AtmasaMyamayogo nAma zazWo'DyAyaH ..6..

aDyAya 7  •  jYAnavijYAnayoga
saptamo'DyAyaH
 
SrIBagavAnuvAca.
mayyAsaktamanAH pArTa yogaM yuYjanmadASrayaH.
asaMSayaM samagraM mAM yaTA jYAsyasi tacCfRu..1..
jYAnaM te'haM savijYAnamidaM vakzyAmyaSezataH.
yajjYAtvA neha BUyo'nyajjYAtavyamavaSizyate..2..
manuzyARAM sahasrezu kaScidyatati sidDaye.
yatatAmapi sidDAnAM kaScinmAM vetti tattvataH..3..
BUmirApo'nalo vAyuH KaM mano budDireva ca.
ahaMkAra itIyaM me BinnA prakftirazwaDA..4..
apareyamitastvanyAM prakftiM vidDi me parAm.
jIvaBUtAM mahAbAho yayedaM DAryate jagat..5..
etadyonIni BUtAni sarvARItyupaDAraya.
ahaM kftsnasya jagataH praBavaH pralayastaTA..6..
mattaH parataraM nAnyatkiMcidasti DanaMjaya.
mayi sarvamidaM protaM sUtre maRigaRA iva..7..
raso'hamapsu kOnteya praBAsmi SaSisUryayoH.
praRavaH sarvavedezu SabdaH Ke pOruzaM nfzu..8..
puRyo ganDaH pfTivyAM ca tejaScAsmi viBAvasO.
jIvanaM sarvaBUtezu tapaScAsmi tapasvizu..9..
bIjaM mAM sarvaBUtAnAM vidDi pArTa sanAtanam.
budDirbudDimatAmasmi tejastejasvinAmaham..10..
balaM balavatAM cAhaM kAmarAgavivarjitam.
DarmAvirudDo BUtezu kAmo'smi BaratarzaBa..11..
ye cEva sAttvikA BAvA rAjasAstAmasASca ye.
matta eveti tAnvidDi na tvahaM tezu te mayi..12..
triBirguRamayErBAvEreBiH sarvamidaM jagat.
mohitaM nABijAnAti mAmeByaH paramavyayam..13..
dEvI hyezA guRamayI mama mAyA duratyayA.
mAmeva ye prapadyante mAyAmetAM taranti te..14..
na mAM duzkftino mUQAH prapadyante narADamAH.
mAyayApahftajYAnA AsuraM BAvamASritAH..15..
caturviDA Bajante mAM janAH sukftino'rjuna.
Arto jijYAsurarTArTI jYAnI ca BaratarzaBa..16..
tezAM jYAnI nityayukta ekaBaktirviSizyate.
priyo hi jYAnino'tyarTamahaM sa ca mama priyaH..17..
udArAH sarva evEte jYAnI tvAtmEva me matam.
AsTitaH sa hi yuktAtmA mAmevAnuttamAM gatim..18..
bahUnAM janmanAmante jYAnavAnmAM prapadyate.
vAsudevaH sarvamiti sa mahAtmA sudurlaBaH..19..
kAmEstEstErhftajYAnAH prapadyante'nyadevatAH.
taM taM niyamamAsTAya prakftyA niyatAH svayA..20..
yo yo yAM yAM tanuM BaktaH SradDayArcitumicCati.
tasya tasyAcalAM SradDAM tAmeva vidaDAmyaham..21..
sa tayA SradDayA yuktastasyArADanamIhate.
laBate ca tataH kAmAnmayEva vihitAnhi tAn..22..
antavattu PalaM tezAM tadBavatyalpameDasAm.
devAndevayajo yAnti madBaktA yAnti mAmapi..23..
avyaktaM vyaktimApannaM manyante mAmabudDayaH.
paraM BAvamajAnanto mamAvyayamanuttamam..24..
nAhaM prakASaH sarvasya yogamAyAsamAvftaH.
mUQo'yaM nABijAnAti loko mAmajamavyayam..25..
vedAhaM samatItAni vartamAnAni cArjuna.
BavizyARi ca BUtAni mAM tu veda na kaScana..26..
icCAdvezasamutTena dvandvamohena BArata.
sarvaBUtAni saMmohaM sarge yAnti paraMtapa..27..
yezAM tvantagataM pApaM janAnAM puRyakarmaRAm.
te dvandvamohanirmuktA Bajante mAM dfQavratAH..28..
jarAmaraRamokzAya mAmASritya yatanti ye.
te brahma tadviduH kftsnamaDyAtmaM karma cAKilam..29..
sADiBUtADidEvaM mAM sADiyajYaM ca ye viduH.
prayARakAle'pi ca mAM te viduryuktacetasaH..30..
 

oM tatsaditi SrImadBagavadgItAsUpanizatsu brahmavidyAyAM yogaSAstre SrIkfzRArjunasaMvAde jYAnavijYAnayogo nAma saptamo'DyAyaH ..7..

aDyAya 8  •  akzarabrahmayoga
azwamo'DyAyaH
 
arjuna uvAca.
kiM tadbrahma kimaDyAtmaM kiM karma puruzottama.
aDiBUtaM ca kiM proktamaDidEvaM kimucyate..1..
aDiyajYaH kaTaM ko'tra dehe'sminmaDusUdana.
prayARakAle ca kaTaM jYeyo'si niyatAtmaBiH..2..
SrIBagavAnuvAca.
akzaraM brahma paramaM svaBAvo'DyAtmamucyate.
BUtaBAvodBavakaro visargaH karmasaMjYitaH..3..
aDiBUtaM kzaro BAvaH puruzaScADidEvatam.
aDiyajYo'hamevAtra dehe dehaBftAM vara..4..
antakAle ca mAmeva smaranmuktvA kalevaram.
yaH prayAti sa madBAvaM yAti nAstyatra saMSayaH..5..
yaM yaM vApi smaranBAvaM tyajatyante kalevaram.
taM tamevEti kOnteya sadA tadBAvaBAvitaH..6..
tasmAtsarvezu kAlezu mAmanusmara yuDya ca.
mayyarpitamanobudDirmAmevEzyasyasaMSayam..7..
aByAsayogayuktena cetasA nAnyagAminA.
paramaM puruzaM divyaM yAti pArTAnucintayan..8..
kaviM purARamanuSAsitAramaRoraRIyaMsamanusmaredyaH.
sarvasya DAtAramacintyarUpamAdityavarRaM tamasaH parastAt..9..
prayARakAle manasAcalena BaktyA yukto yogabalena cEva.
BruvormaDye prARamAveSya samyaksa taM paraM puruzamupEti divyam..10..
yadakzaraM vedavido vadanti viSanti yadyatayo vItarAgAH.
yadicCanto brahmacaryaM caranti tatte padaM saMgraheRa pravakzye..11..
sarvadvArARi saMyamya mano hfdi niruDya ca.
mUrDnyADAyAtmanaH prARamAsTito yogaDAraRAm..12..
omityekAkzaraM brahma vyAharanmAmanusmaran.
yaH prayAti tyajandehaM sa yAti paramAM gatim..13..
ananyacetAH satataM yo mAM smarati nityaSaH.
tasyAhaM sulaBaH pArTa nityayuktasya yoginaH..14..
mAmupetya punarjanma duHKAlayamaSASvatam.
nApnuvanti mahAtmAnaH saMsidDiM paramAM gatAH..15..
AbrahmaBuvanAllokAH punarAvartino'rjuna.
mAmupetya tu kOnteya punarjanma na vidyate..16..
sahasrayugaparyantamaharyadbrahmaRo viduH.
rAtriM yugasahasrAntAM te'horAtravido janAH..17..
avyaktAdvyaktayaH sarvAH praBavantyaharAgame.
rAtryAgame pralIyante tatrEvAvyaktasaMjYake..18..
BUtagrAmaH sa evAyaM BUtvA BUtvA pralIyate.
rAtryAgame'vaSaH pArTa praBavatyaharAgame..19..
parastasmAttu BAvo'nyo'vyakto'vyaktAtsanAtanaH.
yaH sa sarvezu BUtezu naSyatsu na vinaSyati..20..
avyakto'kzara ityuktastamAhuH paramAM gatim.
yaM prApya na nivartante tadDAma paramaM mama..21..
puruzaH sa paraH pArTa BaktyA laByastvananyayA.
yasyAntaHsTAni BUtAni yena sarvamidaM tatam..22..
yatra kAle tvanAvfttimAvfttiM cEva yoginaH.
prayAtA yAnti taM kAlaM vakzyAmi BaratarzaBa..23..
agnirjotirahaH SuklaH zaRmAsA uttarAyaRam.
tatra prayAtA gacCanti brahma brahmavido janAH..24..
DUmo rAtristaTA kfzRaH zaRmAsA dakziRAyanam.
tatra cAndramasaM jyotiryogI prApya nivartate..25..
SuklakfzRe gatI hyete jagataH SASvate mate.
ekayA yAtyanAvfttimanyayAvartate punaH..26..
nEte sftI pArTa jAnanyogI muhyati kaScana.
tasmAtsarvezu kAlezu yogayukto BavArjuna..27..
vedezu yajYezu tapaHsu cEva dAnezu yatpuRyaPalaM pradizwam.
atyeti tatsarvamidaM viditvAyogI paraM sTAnamupEti cAdyam..28..
 

oM tatsaditi SrImadBagavadgItAsUpanizatsu brahmavidyAyAM yogaSAstre SrIkfzRArjunasaMvAde akzarabrahmayogo nAmAzwamo'DyAyaH ..8..

aDyAya 9  •  rAjavidyArAjaguhyayoga
navamo'DyAyaH
 
SrIBagavAnuvAca.
idaM tu te guhyatamaM pravakzyAmyanasUyave.
jYAnaM vijYAnasahitaM yajjYAtvA mokzyase'SuBAt..1..
rAjavidyA rAjaguhyaM pavitramidamuttamam.
pratyakzAvagamaM DarmyaM susuKaM kartumavyayam..2..
aSraddaDAnAH puruzA DarmasyAsya paraMtapa.
aprApya mAM nivartante mftyusaMsAravartmani..3..
mayA tatamidaM sarvaM jagadavyaktamUrtinA.
matsTAni sarvaBUtAni na cAhaM tezvavasTitaH..4..
na ca matsTAni BUtAni paSya me yogamESvaram.
BUtaBfnna ca BUtasTo mamAtmA BUtaBAvanaH..5..
yaTAkASasTito nityaM vAyuH sarvatrago mahAn.
taTA sarvARi BUtAni matsTAnItyupaDAraya..6..
sarvaBUtAni kOnteya prakftiM yAnti mAmikAm.
kalpakzaye punastAni kalpAdO visfjAmyaham..7..
prakftiM svAmavazwaBya visfjAmi punaH punaH.
BUtagrAmamimaM kftsnamavaSaM prakftervaSAt..8..
na ca mAM tAni karmARi nibaDnanti DanaMjaya.
udAsInavadAsInamasaktaM tezu karmasu..9..
mayADyakzeRa prakftiH sUyate sacarAcaram.
hetunAnena kOnteya jagadviparivartate..10..
avajAnanti mAM mUQA mAnuzIM tanumASritam.
paraM BAvamajAnanto mama BUtamaheSvaram..11..
moGASA moGakarmARo moGajYAnA vicetasaH.
rAkzasImAsurIM cEva prakftiM mohinIM SritAH..12..
mahAtmAnastu mAM pArTa dEvIM prakftimASritAH.
Bajantyananyamanaso jYAtvA BUtAdimavyayam..13..
satataM kIrtayanto mAM yatantaSca dfQavratAH.
namasyantaSca mAM BaktyA nityayuktA upAsate..14..
jYAnayajYena cApyanye yajanto mAmupAsate.
ekatvena pfTaktvena bahuDA viSvatomuKam..15..
ahaM kraturahaM yajYaH svaDAhamahamOzaDam.
mantro'hamahamevAjyamahamagnirahaM hutam..16..
pitAhamasya jagato mAtA DAtA pitAmahaH.
vedyaM pavitramoMkAra fksAma yajureva ca..17..
gatirBartA praBuH sAkzI nivAsaH SaraRaM suhft.
praBavaH pralayaH sTAnaM niDAnaM bIjamavyayam..18..
tapAmyahamahaM varzaM nigfhRAmyutsfjAmi ca.
amftaM cEva mftyuSca sadasaccAhamarjuna..19..
trEvidyA mAM somapAH pUtapApA yajYErizwvA svargatiM prArTayante.
te puRyamAsAdya surendralokamaSnanti divyAndivi devaBogAn..20..
te taM BuktvA svargalokaM viSAlaM kzIRe puRye martyalokaM viSanti.
evaM trayIDarmamanuprapannA gatAgataM kAmakAmA laBante..21..
ananyAScintayanto mAM ye janAH paryupAsate.
ezAM nityABiyuktAnAM yogakzemaM vahAmyaham..22..
ye'pyanyadevatA BaktA yajante SradDayAnvitAH.
te'pi mAmeva kOnteya yajantyaviDipUrvakam..23..
ahaM hi sarvayajYAnAM BoktA ca praBureva ca.
na tu mAmaBijAnanti tattvenAtaScyavanti te..24..
yAnti devavratA devAnpitFnyAnti pitfvratAH.
BUtAni yAnti BUtejyA yAnti madyAjino'pi mAm..25..
patraM puzpaM PalaM toyaM yo me BaktyA prayacCati.
tadahaM BaktyupahftamaSnAmi prayatAtmanaH..26..
yatkarozi yadaSnAsi yajjuhozi dadAsi yat.
yattapasyasi kOnteya tatkuruzva madarpaRam..27..
SuBASuBaPalErevaM mokzyase karmabanDanEH.
saMnyAsayogayuktAtmA vimukto mAmupEzyasi..28..
samo'haM sarvaBUtezu na me dvezyo'sti na priyaH.
ye Bajanti tu mAM BaktyA mayi te tezu cApyaham..29..
api cetsudurAcAro Bajate mAmananyaBAk.
sADureva sa mantavyaH samyagvyavasito hi saH..30..
kzipraM Bavati DarmAtmA SaSvacCAntiM nigacCati.
kOnteya pratijAnIhi na me BaktaH praRaSyati..31..
mAM hi pArTa vyapASritya ye'pi syuH pApayonayaH.
striyo vESyAstaTA SUdrAste'pi yAnti parAM gatim..32..
kiM punarbrAhmaRAH puRyA BaktA rAjarzayastaTA.
anityamasuKaM lokamimaM prApya Bajasva mAm..33..
manmanA Bava madBakto madyAjI mAM namaskuru.
mAmevEzyasi yuktvEvamAtmAnaM matparAyaRaH..34..
 

oM tatsaditi SrImadBagavadgItAsUpanizatsu brahmavidyAyAM yogaSAstre SrIkfzRArjunasaMvAde rAjavidyArAjaguhyayogo nAma navamo'DyAyaH ..9..

aDyAya 10  •  viBUtiyoga
daSamo'DyAyaH
 
SrIBagavAnuvAca.
BUya eva mahAbAho SfRu me paramaM vacaH.
yatte'haM prIyamARAya vakzyAmi hitakAmyayA..1..
na me viduH suragaRAH praBavaM na maharzayaH.
ahamAdirhi devAnAM maharzIRAM ca sarvaSaH..2..
yo mAmajamanAdiM ca vetti lokamaheSvaram.
asaMmUQaH sa martyezu sarvapApEH pramucyate..3..
budDirjYAnamasaMmohaH kzamA satyaM damaH SamaH.
suKaM duHKaM Bavo'BAvo BayaM cABayameva ca..4..
ahiMsA samatA tuzwistapo dAnaM yaSo'yaSaH.
Bavanti BAvA BUtAnAM matta eva pfTagviDAH..5..
maharzayaH sapta pUrve catvAro manavastaTA.
madBAvA mAnasA jAtA yezAM loka imAH prajAH..6..
etAM viBUtiM yogaM ca mama yo vetti tattvataH.
so'vikampena yogena yujyate nAtra saMSayaH..7..
ahaM sarvasya praBavo mattaH sarvaM pravartate.
iti matvA Bajante mAM buDA BAvasamanvitAH..8..
maccittA madgataprARA boDayantaH parasparam.
kaTayantaSca mAM nityaM tuzyanti ca ramanti ca..9..
tezAM satatayuktAnAM BajatAM prItipUrvakam.
dadAmi budDiyogaM taM yena mAmupayAnti te..10..
tezAmevAnukampArTamahamajYAnajaM tamaH.
nASayAmyAtmaBAvasTo jYAnadIpena BAsvatA..11..
arjuna uvAca.
paraM brahma paraM DAma pavitraM paramaM BavAn.
puruzaM SASvataM divyamAdidevamajaM viBum..12..
AhustvAmfzayaH sarve devarzirnAradastaTA.
asito devalo vyAsaH svayaM cEva bravIzi me..13..
sarvametadftaM manye yanmAM vadasi keSava.
na hi te BagavanvyaktiM vidurdevA na dAnavAH..14..
svayamevAtmanAtmAnaM vetTa tvaM puruzottama.
BUtaBAvana BUteSa devadeva jagatpate..15..
vaktumarhasyaSezeRa divyA hyAtmaviBUtayaH.
yABirviBUtiBirlokAnimAMstvaM vyApya tizWasi..16..
kaTaM vidyAmahaM yogiMstvAM sadA paricintayan.
kezu kezu ca BAvezu cintyo'si BagavanmayA..17..
vistareRAtmano yogaM viBUtiM ca janArdana.
BUyaH kaTaya tfptirhi SfRvato nAsti me'mftam..18..
SrIBagavAnuvAca.
hanta te kaTayizyAmi divyA hyAtmaviBUtayaH.
prADAnyataH kuruSrezWa nAstyanto vistarasya me..19..
ahamAtmA guqAkeSa sarvaBUtASayasTitaH.
ahamAdiSca maDyaM ca BUtAnAmanta eva ca..20..
AdityAnAmahaM vizRurjyotizAM raviraMSumAn.
marIcirmarutAmasmi nakzatrARAmahaM SaSI..21..
vedAnAM sAmavedo'smi devAnAmasmi vAsavaH.
indriyARAM manaScAsmi BUtAnAmasmi cetanA..22..
rudrARAM SaMkaraScAsmi vitteSo yakzarakzasAm.
vasUnAM pAvakaScAsmi meruH SiKariRAmaham..23..
puroDasAM ca muKyaM mAM vidDi pArTa bfhaspatim.
senAnInAmahaM skandaH sarasAmasmi sAgaraH..24..
maharzIRAM BfgurahaM girAmasmyekamakzaram.
yajYAnAM japayajYo'smi sTAvarARAM himAlayaH..25..
aSvatTaH sarvavfkzARAM devarzIRAM ca nAradaH.
ganDarvARAM citraraTaH sidDAnAM kapilo muniH..26..
uccEHSravasamaSvAnAM vidDi mAmamftodBavam.
ErAvataM gajendrARAM narARAM ca narADipam..27..
AyuDAnAmahaM vajraM DenUnAmasmi kAmaDuk.
prajanaScAsmi kandarpaH sarpARAmasmi vAsukiH..28..
anantaScAsmi nAgAnAM varuRo yAdasAmaham.
pitFRAmaryamA cAsmi yamaH saMyamatAmaham..29..
prahlAdaScAsmi dEtyAnAM kAlaH kalayatAmaham.
mfgARAM ca mfgendro'haM vEnateyaSca pakziRAm..30..
pavanaH pavatAmasmi rAmaH SastraBftAmaham.
JazARAM makaraScAsmi srotasAmasmi jAhnavI..31..
sargARAmAdirantaSca maDyaM cEvAhamarjuna.
aDyAtmavidyA vidyAnAM vAdaH pravadatAmaham..32..
akzarARAmakAro'smi dvandvaH sAmAsikasya ca.
ahamevAkzayaH kAlo DAtAhaM viSvatomuKaH..33..
mftyuH sarvaharaScAhamudBavaSca BavizyatAm.
kIrtiH SrIrvAkca nArIRAM smftirmeDA DftiH kzamA..34..
bfhatsAma taTA sAmnAM gAyatrI CandasAmaham.
mAsAnAM mArgaSIrzo'hamftUnAM kusumAkaraH..35..
dyUtaM CalayatAmasmi tejastejasvinAmaham.
jayo'smi vyavasAyo'smi sattvaM sattvavatAmaham..36..
vfzRInAM vAsudevo'smi pARqavAnAM DanaMjayaH.
munInAmapyahaM vyAsaH kavInAmuSanA kaviH..37..
daRqo damayatAmasmi nItirasmi jigIzatAm.
mOnaM cEvAsmi guhyAnAM jYAnaM jYAnavatAmaham..38..
yaccApi sarvaBUtAnAM bIjaM tadahamarjuna.
na tadasti vinA yatsyAnmayA BUtaM carAcaram..39..
nAnto'sti mama divyAnAM viBUtInAM paraMtapa.
eza tUddeSataH prokto viBUtervistaro mayA..40..
yadyadviBUtimatsattvaM SrImadUrjitameva vA.
tattadevAvagacCa tvaM mama tejoM'SasaMBavam..41..
aTavA bahunEtena kiM jYAtena tavArjuna.
vizwaByAhamidaM kftsnamekAMSena sTito jagat..42..
 

oM tatsaditi SrImadBagavadgItAsUpanizatsu brahmavidyAyAM yogaSAstre SrIkfzRArjunasaMvAde viBUtiyogo nAma daSamo'DyAyaH ..10..

aDyAya 11  •  viSvarUpadarSanayoga
ekAdaSo'DyAyaH
 
arjuna uvAca.
madanugrahAya paramaM guhyamaDyAtmasaMjYitam.
yattvayoktaM vacastena moho'yaM vigato mama..1..
BavApyayO hi BUtAnAM SrutO vistaraSo mayA.
tvattaH kamalapatrAkza mAhAtmyamapi cAvyayam..2..
evametadyaTAtTa tvamAtmAnaM parameSvara.
drazwumicCAmi te rUpamESvaraM puruzottama..3..
manyase yadi tacCakyaM mayA drazwumiti praBo.
yogeSvara tato me tvaM darSayAtmAnamavyayam..4..
SrIBagavAnuvAca.
paSya me pArTa rUpARi SataSo'Ta sahasraSaH.
nAnAviDAni divyAni nAnAvarRAkftIni ca..5..
paSyAdityAnvasUnrudrAnaSvinO marutastaTA.
bahUnyadfzwapUrvARi paSyAScaryARi BArata..6..
ihEkasTaM jagatkftsnaM paSyAdya sacarAcaram.
mama dehe guqAkeSa yaccAnyaddrazwumicCasi..7..
na tu mAM Sakyase drazwumanenEva svacakzuzA.
divyaM dadAmi te cakzuH paSya me yogamESvaram..8..
saMjaya uvAca.
evamuktvA tato rAjanmahAyogeSvaro hariH.
darSayAmAsa pArTAya paramaM rUpamESvaram..9..
anekavaktranayanamanekAdButadarSanam.
anekadivyABaraRaM divyAnekodyatAyuDam..10..
divyamAlyAmbaraDaraM divyaganDAnulepanam.
sarvAScaryamayaM devamanantaM viSvatomuKam..11..
divi sUryasahasrasya BavedyugapadutTitA.
yadi BAH sadfSI sA syAdBAsastasya mahAtmanaH..12..
tatrEkasTaM jagatkftsnaM praviBaktamanekaDA.
apaSyaddevadevasya SarIre pARqavastadA..13..
tataH sa vismayAvizwo hfzwaromA DanaMjayaH.
praRamya SirasA devaM kftAYjaliraBAzata..14..
arjuna uvAca.
paSyAmi devAMstava deva dehe sarvAMstaTA BUtaviSezasaMGAn.
brahmARamISaM kamalAsanasTamfzIMSca sarvAnuragAMSca divyAn..15..
anekabAhUdaravaktranetraM paSyAmi tvAM sarvato'nantarUpam.
nAntaM na maDyaM na punastavAdiM paSyAmi viSveSvara viSvarUpa..16..
kirIwinaM gadinaM cakriRaM ca tejorASiM sarvato dIptimantam.
paSyAmi tvAM durnirIkzyaM samantAddIptAnalArkadyutimaprameyam..17..
tvamakzaraM paramaM veditavyaM tvamasya viSvasya paraM niDAnam.
tvamavyayaH SASvataDarmagoptA sanAtanastvaM puruzo mato me..18..
anAdimaDyAntamanantavIryamanantabAhuM SaSisUryanetram.
paSyAmi tvAM dIptahutASavaktraM svatejasA viSvamidaM tapantam..19..
dyAvApfTivyoridamantaraM hi vyAptaM tvayEkena diSaSca sarvAH.
dfzwvAdButaM rUpamugraM tavedaM lokatrayaM pravyaTitaM mahAtman..20..
amI hi tvAM surasaNGA viSanti kecidBItAH prAYjalayo gfRanti.
svastItyuktvA maharzisidDasaMGAH stuvanti tvAM stutiBiH puzkalABiH..21..
rudrAdityA vasavo ye ca sADyA viSve'SvinO marutaScozmapASca.
ganDarvayakzAsurasidDasaMGA vIkzante tvAM vismitAScEva sarve..22..
rUpaM mahatte bahuvaktranetraM mahAbAho bahubAhUrupAdam.
bahUdaraM bahudaMzwrAkarAlaM dfzwvA lokAH pravyaTitAstaTAham..23..
naBaHspfSaM dIptamanekavarRaM vyAttAnanaM dIptaviSAlanetram.
dfzwvA hi tvAM pravyaTitAntarAtmA DftiM na vindAmi SamaM ca vizRo..24..
daMzwrAkarAlAni ca te muKAni dfzwvEva kAlAnalasaMniBAni.
diSo na jAne na laBe ca Sarma prasIda deveSa jagannivAsa..25..
amI ca tvAM DftarAzwrasya putrAH sarve sahEvAvanipAlasaMGEH.
BIzmo droRaH sUtaputrastaTAsO sahAsmadIyErapi yoDamuKyEH..26..
vaktrARi te tvaramARA viSanti daMzwrAkarAlAni BayAnakAni.
kecidvilagnA daSanAntarezu saMdfSyante cUrRitEruttamANgEH..27..
yaTA nadInAM bahavo'mbuvegAH samudramevABimuKA dravanti.
taTA tavAmI naralokavIrA viSanti vaktrARyaBivijvalanti..28..
yaTA pradIptaM jvalanaM pataMgA viSanti nASAya samfdDavegAH.
taTEva nASAya viSanti lokAstavApi vaktrARi samfdDavegAH..29..
lelihyase grasamAnaH samantAllokAnsamagrAnvadanErjvaladBiH.
tejoBirApUrya jagatsamagraM BAsastavogrAH pratapanti vizRo..30..
AKyAhi me ko BavAnugrarUpo namo'stu te devavara prasIda.
vijYAtumicCAmi BavantamAdyaM na hi prajAnAmi tava pravfttim..31..
SrIBagavAnuvAca.
kAlo'smi lokakzayakftpravfdDo lokAnsamAhartumiha pravfttaH.
fte'pi tvAM na Bavizyanti sarve ye'vasTitAH pratyanIkezu yoDAH..32..
tasmAttvamuttizWa yaSo laBasva jitvA SatrUnBuNkzva rAjyaM samfdDam.
mayEvEte nihatAH pUrvameva nimittamAtraM Bava savyasAcin..33..
droRaM ca BIzmaM ca jayadraTaM ca karRaM taTAnyAnapi yoDavIrAn.
mayA hatAMstvaM jahi mA vyaTizWA yuDyasva jetAsi raRe sapatnAn..34..
saMjaya uvAca.
etacCrutvA vacanaM keSavasya kftAYjalirvepamAnaH kirIwI.
namaskftvA BUya evAha kfzRaM sagadgadaM BItaBItaH praRamya..35..
arjuna uvAca.
sTAne hfzIkeSa tava prakIrtyA jagatprahfzyatyanurajyate ca.
rakzAMsi BItAni diSo dravanti sarve namasyanti ca sidDasaMGAH..36..
kasmAcca te na nameranmahAtmangarIyase brahmaRo'pyAdikartre.
ananta deveSa jagannivAsa tvamakzaraM sadasattatparaM yat..37..
tvamAdidevaH puruzaH purARastvamasya viSvasya paraM niDAnam.
vettAsi vedyaM ca paraM ca DAma tvayA tataM viSvamanantarUpa..38..
vAyuryamo'gnirvaruRaH SaSANkaH prajApatistvaM prapitAmahaSca.
namo namaste'stu sahasrakftvaH punaSca BUyo'pi namo namaste..39..
namaH purastAdaTa pfzWataste namo'stu te sarvata eva sarva.
anantavIryAmitavikramastvaM sarvaM samApnozi tato'si sarvaH..40..
saKeti matvA prasaBaM yaduktaM he kfzRa he yAdava he saKeti.
ajAnatA mahimAnaM tavedaM mayA pramAdAtpraRayena vApi..41..
yaccAvahAsArTamasatkfto'si vihAraSayyAsanaBojanezu.
eko'TavApyacyuta tatsamakzaM tatkzAmaye tvAmahamaprameyam..42..
pitAsi lokasya carAcarasya tvamasya pUjyaSca gururgarIyAn.
na tvatsamo'styaByaDikaH kuto'nyo lokatraye'pyapratimapraBAva..43..
tasmAtpraRamya praRiDAya kAyaM prasAdaye tvAmahamISamIqyam.
piteva putrasya saKeva saKyuH priyaH priyAyArhasi deva soQum..44..
adfzwapUrvaM hfzito'smi dfzwvA Bayena ca pravyaTitaM mano me.
tadeva me darSaya devarUpaM prasIda deveSa jagannivAsa..45..
kirIwinaM gadinaM cakrahastamicCAmi tvAM drazwumahaM taTEva.
tenEva rUpeRa caturBujena sahasrabAho Bava viSvamUrte..46..
SrIBagavAnuvAca.
mayA prasannena tavArjunedaM rUpaM paraM darSitamAtmayogAt.
tejomayaM viSvamanantamAdyaM yanme tvadanyena na dfzwapUrvam..47..
na vedayajYADyayanErna dAnErna ca kriyABirna tapoBirugrEH.
evaMrUpaH Sakya ahaM nfloke drazwuM tvadanyena kurupravIra..48..
mA te vyaTA mA ca vimUQaBAvo dfzwvA rUpaM GoramIdfNmamedam.
vyapetaBIH prItamanAH punastvaM tadeva me rUpamidaM prapaSya..49..
saMjaya uvAca.
ityarjunaM vAsudevastaToktvA svakaM rUpaM darSayAmAsa BUyaH.
ASvAsayAmAsa ca BItamenaM BUtvA punaH sOmyavapurmahAtmA..50..
arjuna uvAca.
dfzwvedaM mAnuzaM rUpaM tava sOmyaM janArdana.
idAnImasmi saMvfttaH sacetAH prakftiM gataH..51..
SrIBagavAnuvAca.
sudurdarSamidaM rUpaM dfzwavAnasi yanmama.
devA apyasya rUpasya nityaM darSanakANkziRaH..52..
nAhaM vedErna tapasA na dAnena na cejyayA.
Sakya evaMviDo drazwuM dfzwavAnasi mAM yaTA..53..
BaktyA tvananyayA Sakya ahamevaMviDo'rjuna.
jYAtuM drazwuM ca tattvena pravezwuM ca paraMtapa..54..
matkarmakfnmatparamo madBaktaH saNgavarjitaH.
nirvEraH sarvaBUtezu yaH sa mAmeti pARqava..55..
 

oM tatsaditi SrImadBagavadgItAsUpanizatsu brahmavidyAyAM yogaSAstre SrIkfzRArjunasaMvAde viSvarUpadarSanayogo nAmEkAdaSo'DyAyaH ..11..

aDyAya 12  •  Baktiyoga
dvAdaSo'DyAyaH
 
arjuna uvAca.
evaM satatayuktA ye BaktAstvAM paryupAsate.
ye cApyakzaramavyaktaM tezAM ke yogavittamAH..1..
SrIBagavAnuvAca.
mayyAveSya mano ye mAM nityayuktA upAsate.
SradDayA parayopetAste me yuktatamA matAH..2..
ye tvakzaramanirdeSyamavyaktaM paryupAsate.
sarvatragamacintyaM ca kUwasTamacalaM Druvam..3..
saMniyamyendriyagrAmaM sarvatra samabudDayaH.
te prApnuvanti mAmeva sarvaBUtahite ratAH..4..
kleSo'DikatarastezAmavyaktAsaktacetasAm.
avyaktA hi gatirduHKaM dehavadBiravApyate..5..
ye tu sarvARi karmARi mayi saMnyasya matparAH.
ananyenEva yogena mAM DyAyanta upAsate..6..
tezAmahaM samudDartA mftyusaMsArasAgarAt.
BavAmina cirAtpArTa mayyAveSitacetasAm..7..
mayyeva mana ADatsva mayi budDiM niveSaya.
nivasizyasi mayyeva ata UrDvaM na saMSayaH..8..
aTa cittaM samADAtuM na Saknozi mayi sTiram.
aByAsayogena tato mAmicCAptuM DanaMjaya..9..
aByAse'pyasamarTo'si matkarmaparamo Bava.
madarTamapi karmARi kurvansidDimavApsyasi..10..
aTEtadapyaSakto'si kartuM madyogamASritaH.
sarvakarmaPalatyAgaM tataH kuru yatAtmavAn..11..
Sreyo hi jYAnamaByAsAjjYAnAdDyAnaM viSizyate.
DyAnAtkarmaPalatyAgastyAgAcCAntiranantaram..12..
advezwA sarvaBUtAnAM mEtraH karuRa eva ca.
nirmamo nirahaMkAraH samaduHKasuKaH kzamI..13..
saMtuzwaH satataM yogI yatAtmA dfQaniScayaH.
mayyarpitamanobudDiryo madBaktaH sa me priyaH..14..
yasmAnnodvijate loko lokAnnodvijate ca yaH.
harzAmarzaBayodvegErmukto yaH sa ca me priyaH..15..
anapekzaH Sucirdakza udAsIno gatavyaTaH.
sarvAramBaparityAgI yo madBaktaH sa me priyaH..16..
yo na hfzyati na dvezwi na Socati na kANkzati.
SuBASuBaparityAgI BaktimAnyaH sa me priyaH..17..
samaH SatrO ca mitre ca taTA mAnApamAnayoH.
SItozRasuKaduHKezu samaH saNgavivarjitaH..18..
tulyanindAstutirmOnI saMtuzwo yena kenacit.
aniketaH sTiramatirBaktimAnme priyo naraH..19..
ye tu DarmyAmftamidaM yaToktaM paryupAsate.
SraddaDAnA matparamA BaktAste'tIva me priyAH..20..
 

oM tatsaditi SrImadBagavadgItAsUpanizatsu brahmavidyAyAM yogaSAstre SrIkfzRArjunasaMvAde Baktiyogo nAma dvAdaSo'DyAyaH ..12..

aDyAya 13  •  kzetrakzetrajYaviBAgayoga
trayodaSo'DyAyaH
 
SrIBagavAnuvAca.
idaM SarIraM kOnteya kzetramityaBiDIyate.
etadyo vetti taM prAhuH kzetrajYa iti tadvidaH..1..
kzetrajYaM cApi mAM vidDi sarvakzetrezu BArata.
kzetrakzetrajYayorjYAnaM yattajjYAnaM mataM mama..2..
tatkzetraM yacca yAdfkca yadvikAri yataSca yat.
sa ca yo yatpraBAvaSca tatsamAsena me SfRu..3..
fziBirbahuDA gItaM CandoBirviviDEH pfTak.
brahmasUtrapadEScEva hetumadBirviniScitEH..4..
mahABUtAnyahaMkAro budDiravyaktameva ca.
indriyARi daSEkaM ca paYca cendriyagocarAH..5..
icCA dvezaH suKaM duHKaM saMGAtaScetanA DftiH.
etatkzetraM samAsena savikAramudAhftam..6..
amAnitvamadamBitvamahiMsA kzAntirArjavam.
AcAryopAsanaM SOcaM sTEryamAtmavinigrahaH..7..
indriyArTezu vErAgyamanahaMkAra eva ca.
janmamftyujarAvyADiduHKadozAnudarSanam..8..
asaktiranaBizvaNgaH putradAragfhAdizu.
nityaM ca samacittatvamizwAnizwopapattizu..9..
mayi cAnanyayogena BaktiravyaBicAriRI.
viviktadeSasevitvamaratirjanasaMsadi..10..
aDyAtmajYAnanityatvaM tattvajYAnArTadarSanam.
etajjYAnamiti proktamajYAnaM yadato'nyaTA..11..
jYeyaM yattatpravakzyAmi yajjYAtvAmftamaSnute.
anAdimatparaM brahma na sattannAsaducyate..12..
sarvataHpARipAdaM tatsarvato'kziSiromuKam.
sarvataHSrutimalloke sarvamAvftya tizWati..13..
sarvendriyaguRABAsaM sarvendriyavivarjitam.
asaktaM sarvaBfccEva nirguRaM guRaBoktf ca..14..
bahirantaSca BUtAnAmacaraM carameva ca.
sUkzmatvAttadavijYeyaM dUrasTaM cAntike ca tat..15..
aviBaktaM ca BUtezu viBaktamiva ca sTitam.
BUtaBartf ca tajjYeyaM grasizRu praBavizRu ca..16..
jyotizAmapi tajjyotistamasaH paramucyate.
jYAnaM jYeyaM jYAnagamyaM hfdi sarvasya vizWitam..17..
iti kzetraM taTA jYAnaM jYeyaM coktaM samAsataH.
madBakta etadvijYAya madBAvAyopapadyate..18..
prakftiM puruzaM cEva vidDyanAdi uBAvapi.
vikArAMSca guRAMScEva vidDi prakftisaMBavAn..19..
kAryakAraRakartftve hetuH prakftirucyate.
puruzaH suKaduHKAnAM Boktftve heturucyate..20..
puruzaH prakftisTo hi BuNkte prakftijAnguRAn.
kAraRaM guRasaNgo'sya sadasadyonijanmasu..21..
upadrazwAnumantA ca BartA BoktA maheSvaraH.
paramAtmeti cApyukto dehe'sminpuruzaH paraH..22..
ya evaM vetti puruzaM prakftiM ca guREH saha.
sarvaTA vartamAno'pi na sa BUyo'BijAyate..23..
DyAnenAtmani paSyanti kecidAtmAnamAtmanA.
anye sAMKyena yogena karmayogena cApare..24..
anye tvevamajAnantaH SrutvAnyeBya upAsate.
te'pi cAtitarantyeva mftyuM SrutiparAyaRAH..25..
yAvatsaMjAyate kiMcitsattvaM sTAvarajaNgamam.
kzetrakzetrajYasaMyogAttadvidDi BaratarzaBa..26..
samaM sarvezu BUtezu tizWantaM parameSvaram.
vinaSyatsvavinaSyantaM yaH paSyati sa paSyati..27..
samaM paSyanhi sarvatra samavasTitamISvaram.
na hinastyAtmanAtmAnaM tato yAti parAM gatim..28..
prakftyEva ca karmARi kriyamARAni sarvaSaH.
yaH paSyati taTAtmAnamakartAraM sa paSyati..29..
yadA BUtapfTagBAvamekasTamanupaSyati.
tata eva ca vistAraM brahma saMpadyate tadA..30..
anAditvAnnirguRatvAtparamAtmAyamavyayaH.
SarIrasTo'pi kOnteya na karoti na lipyate..31..
yaTA sarvagataM sOkzmyAdAkASaM nopalipyate.
sarvatrAvasTito dehe taTAtmA nopalipyate..32..
yaTA prakASayatyekaH kftsnaM lokamimaM raviH.
kzetraM kzetrI taTA kftsnaM prakASayati BArata..33..
kzetrakzetrajYayorevamantaraM jYAnacakzuzA.
BUtaprakftimokzaM ca ye viduryAnti te param..34..
 

oM tatsaditi SrImadBagavadgItAsUpanizatsu brahmavidyAyAM yogaSAstre SrIkfzRArjunasaMvAde kzetrakzetrajYaviBAgayogo nAma trayodaSo'DyAyaH ..13..

aDyAya 14  •  guRatrayaviBAgayoga
caturdaSo'DyAyaH
 
SrIBagavAnuvAca.
paraM BUyaH pravakzyAmi jYAnAnAM jYAnamuttamam.
yajjYAtvA munayaH sarve parAM sidDimito gatAH..1..
idaM jYAnamupASritya mama sADarmyamAgatAH.
sarge'pi nopajAyante pralaye na vyaTanti ca..2..
mama yonirmahadbrahma tasmingarBaM daDAmyaham.
saMBavaH sarvaBUtAnAM tato Bavati BArata..3..
sarvayonizu kOnteya mUrtayaH saMBavanti yAH.
tAsAM brahma mahadyonirahaM bIjapradaH pitA..4..
sattvaM rajastama iti guRAH prakftisaMBavAH.
nibaDnanti mahAbAho dehe dehinamavyayam..5..
tatra sattvaM nirmalatvAtprakASakamanAmayam.
suKasaNgena baDnAti jYAnasaNgena cAnaGa..6..
rajo rAgAtmakaM vidDi tfzRAsaNgasamudBavam.
tannibaDnAti kOnteya karmasaNgena dehinam..7..
tamastvajYAnajaM vidDi mohanaM sarvadehinAm.
pramAdAlasyanidrABistannibaDnAti BArata..8..
sattvaM suKe saMjayati rajaH karmaRi BArata.
jYAnamAvftya tu tamaH pramAde saMjayatyuta..9..
rajastamaScABiBUya sattvaM Bavati BArata.
rajaH sattvaM tamaScEva tamaH sattvaM rajastaTA..10..
sarvadvArezu dehe'sminprakASa upajAyate.
jYAnaM yadA tadA vidyAdvivfdDaM sattvamityuta..11..
loBaH pravfttirAramBaH karmaRAmaSamaH spfhA.
rajasyetAni jAyante vivfdDe BaratarzaBa..12..
aprakASo'pravfttiSca pramAdo moha eva ca.
tamasyetAni jAyante vivfdDe kurunandana..13..
yadA sattve pravfdDe tu pralayaM yAti dehaBft.
tadottamavidAM lokAnamalAnpratipadyate..14..
rajasi pralayaM gatvA karmasaNgizu jAyate.
taTA pralInastamasi mUQayonizu jAyate..15..
karmaRaH sukftasyAhuH sAttvikaM nirmalaM Palam.
rajasastu PalaM duHKamajYAnaM tamasaH Palam..16..
sattvAtsaMjAyate jYAnaM rajaso loBa eva ca.
pramAdamohO tamaso Bavato'jYAnameva ca..17..
UrDvaM gacCanti sattvasTA maDye tizWanti rAjasAH.
jaGanyaguRavfttisTA aDo gacCanti tAmasAH..18..
nAnyaM guReByaH kartAraM yadA drazwAnupaSyati.
guReByaSca paraM vetti madBAvaM so'DigacCati..19..
guRAnetAnatItya trIndehI dehasamudBavAn.
janmamftyujarAduHKErvimukto'mftamaSnute..20..
arjuna uvAca.
kErliNgEstrInguRAnetAnatIto Bavati praBo.
kimAcAraH kaTaM cEtAMstrInguRAnativartate..21..
SrIBagavAnuvAca.
prakASaM ca pravfttiM ca mohameva ca pARqava.
ta dvezwi saMpravfttAni na nivfttAni kANkzati..22..
udAsInavadAsIno guREryo na vicAlyate.
guRA vartanta ityeva yo'vatizWati neNgate..23..
samaduHKasuKaH svasTaH samalozwASmakAYcanaH.
tulyapriyApriyo DIrastulyanindAtmasaMstutiH..24..
mAnApamAnayostulyastulyo mitrAripakzayoH.
sarvAramBaparityAgI guRAtItaH sa ucyate..25..
mAM ca yo'vyaBicAreRa Baktiyogena sevate.
sa guRAnsamatItyEtAnbrahmaBUyAya kalpate..26..
brahmaRo hi pratizWAhamamftasyAvyayasya ca.
SASvatasya ca Darmasya suKasyEkAntikasya ca..27..
 

oM tatsaditi SrImadBagavadgItAsUpanizatsu brahmavidyAyAM yogaSAstre SrIkfzRArjunasaMvAde guRatrayaviBAgayogo nAma caturdaSo'DyAyaH ..14..

aDyAya 15  •  puruzottamayoga
paYcadaSo'DyAyaH
 
SrIBagavAnuvAca.
UrDvamUlamaDaHSAKamaSvatTaM prAhuravyayam.
CandAMsi yasya parRAni yastaM veda sa vedavit..1..
aDaScorDvaM prasftAstasya SAKA guRapravfdDA vizayapravAlAH.
aDaSca mUlAnyanusaMtatAni karmAnubanDIni manuzyaloke..2..
na rUpamasyeha taTopalaByate nAnto na cAdirna ca saMpratizWA.
aSvatTamenaM suvirUQamUlamasaNgaSastreRa dfQena CittvA..3..
tataH padaM tatparimArgitavyaM yasmingatA na nivartanti BUyaH.
tameva cAdyaM puruzaM prapadye yataH pravfttiH prasftA purARI..4..
nirmAnamohA jitasaNgadozA aDyAtmanityA vinivfttakAmAH.
dvandvErvimuktAH suKaduHKasaMjYErgacCantyamUQAH padamavyayaM tat..5..
na tadBAsayate sUryo na SaSANko na pAvakaH.
yadgatvA na nivartante tadDAma paramaM mama..6..
mamEvAMSo jIvaloke jIvaBUtaH sanAtanaH.
manaHzazWAnIndriyARi prakftisTAni karzati..7..
SarIraM yadavApnoti yaccApyutkrAmatISvaraH.
gfhItvEtAni saMyAti vAyurganDAnivASayAt..8..
SrotraM cakzuH sparSanaM ca rasanaM GrARameva ca.
aDizWAya manaScAyaM vizayAnupasevate..9..
utkrAmantaM sTitaM vApi BuYjAnaM vA guRAnvitam.
vimUQA nAnupaSyanti paSyanti jYAnacakzuzaH..10..
yatanto yoginaScEnaM paSyantyAtmanyavasTitam.
yatanto'pyakftAtmAno nEnaM paSyantyacetasaH..11..
yadAdityagataM tejo jagadBAsayate'Kilam.
yaccandramasi yaccAgnO tattejo vidDi mAmakam..12..
gAmAviSya ca BUtAni DArayAmyahamojasA.
puzRAmi cOzaDIH sarvAH somo BUtvA rasAtmakaH..13..
ahaM vESvAnaro BUtvA prARinAM dehamASritaH.
prARApAnasamAyuktaH pacAmyannaM caturviDam..14..
sarvasya cAhaM hfdi sannivizwo mattaH smftirjYAnamapohanaM ca.
vedESca sarvErahameva vedyo vedAntakfdvedavideva cAham..15..
dvAvimO puruzO loke kzaraScAkzara eva ca.
kzaraH sarvARi BUtAni kUwasTo'kzara ucyate..16..
uttamaH puruzastvanyaH paramAtmetyuDAhftaH.
yo lokatrayamAviSya biBartyavyaya ISvaraH..17..
yasmAtkzaramatIto'hamakzarAdapi cottamaH.
ato'smi loke vede ca praTitaH puruzottamaH..18..
yo mAmevamasaMmUQo jAnAti puruzottamam.
sa sarvavidBajati mAM sarvaBAvena BArata..19..
iti guhyatamaM SAstramidamuktaM mayAnaGa.
etadbudDvA budDimAnsyAtkftakftyaSca BArata..20..
 

oM tatsaditi SrImadBagavadgItAsUpanizatsu brahmavidyAyAM yogaSAstre SrIkfzRArjunasaMvAde puruzottamayogo nAma paYcadaSo'DyAyaH ..15..

aDyAya 16  •  dEvAsurasaMpadviBAgayoga
zoqaSo'DyAyaH
 
SrIBagavAnuvAca.
aBayaM sattvasaMSudDirjYAnayogavyavasTitiH.
dAnaM damaSca yajYaSca svADyAyastapa Arjavam..1..
ahiMsA satyamakroDastyAgaH SAntirapESunam.
dayA BUtezvaloluptvaM mArdavaM hrIracApalam..2..
tejaH kzamA DftiH SOcamadroho nAtimAnitA.
Bavanti saMpadaM dEvImaBijAtasya BArata..3..
damBo darpo'BimAnaSca kroDaH pAruzyameva ca.
ajYAnaM cABijAtasya pArTa saMpadamAsurIm..4..
dEvI saMpadvimokzAya nibanDAyAsurI matA.
mA SucaH saMpadaM dEvImaBijAto'si pARqava..5..
dvO BUtasargO loke'smindEva Asura eva ca.
dEvo vistaraSaH prokta AsuraM pArTa me SfRu..6..
pravfttiM ca nivfttiM ca janA na vidurAsurAH.
na SOcaM nApi cAcAro na satyaM tezu vidyate..7..
asatyamapratizWaM te jagadAhuranISvaram.
aparasparasaMBUtaM kimanyatkAmahEtukam..8..
etAM dfzwimavazwaBya nazwAtmAno'lpabudDayaH.
praBavantyugrakarmARaH kzayAya jagato'hitAH..9..
kAmamASritya duzpUraM damBamAnamadAnvitAH.
mohAdgfhItvAsadgrAhAnpravartante'SucivratAH..10..
cintAmaparimeyAM ca pralayAntAmupASritAH.
kAmopaBogaparamA etAvaditi niScitAH..11..
ASApASaSatErbadDAH kAmakroDaparAyaRAH.
Ihante kAmaBogArTamanyAyenArTasaMcayAn..12..
idamadya mayA labDamimaM prApsye manoraTam.
idamastIdamapi me Bavizyati punarDanam..13..
asO mayA hataH Satrurhanizye cAparAnapi.
ISvaro'hamahaM BogI sidDo'haM balavAnsuKI..14..
AQyo'BijanavAnasmi ko'nyosti sadfSo mayA.
yakzye dAsyAmi modizya ityajYAnavimohitAH..15..
anekacittaviBrAntA mohajAlasamAvftAH.
prasaktAH kAmaBogezu patanti narake'SucO..16..
AtmasaMBAvitAH stabDA DanamAnamadAnvitAH.
yajante nAmayajYEste damBenAviDipUrvakam..17..
ahaMkAraM balaM darpaM kAmaM kroDaM ca saMSritAH.
mAmAtmaparadehezu pradvizanto'ByasUyakAH..18..
tAnahaM dvizataH krUrAnsaMsArezu narADamAn.
kzipAmyajasramaSuBAnAsurIzveva yonizu..19..
AsurIM yonimApannA mUQA janmani janmani.
mAmaprApyEva kOnteya tato yAntyaDamAM gatim..20..
triviDaM narakasyedaM dvAraM nASanamAtmanaH.
kAmaH kroDastaTA loBastasmAdetattrayaM tyajet..21..
etErvimuktaH kOnteya tamodvArEstriBirnaraH.
AcaratyAtmanaH Sreyastato yAti parAM gatim..22..
yaH SAstraviDimutsfjya vartate kAmakArataH.
na sa sidDimavApnoti na suKaM na parAM gatim..23..
tasmAcCAstraM pramARaM te kAryAkAryavyavasTitO.
jYAtvA SAstraviDAnoktaM karma kartumihArhasi..24..
 

oM tatsaditi SrImadBagavadgItAsUpanizatsu brahmavidyAyAM yogaSAstre SrIkfzRArjunasaMvAde dEvAsurasaMpadviBAgayogo nAma zoqaSo'DyAyaH ..16..

aDyAya 17  •  SradDAtrayaviBAgayoga
saptadaSo'DyAyaH
 
arjuna uvAca.
ye SAstraviDimutsfjya yajante SradDayAnvitAH.
tezAM nizWA tu kA kfzRa sattvamAho rajastamaH..1..
SrIBagavAnuvAca.
triviDA Bavati SradDA dehinAM sA svaBAvajA.
sAttvikI rAjasI cEva tAmasI ceti tAM SfRu..2..
sattvAnurUpA sarvasya SradDA Bavati BArata.
SradDAmayo'yaM puruzo yo yacCradDaH sa eva saH..3..
yajante sAttvikA devAnyakzarakzAMsi rAjasAH.
pretAnBUtagaRAMScAnye yajante tAmasA janAH..4..
aSAstravihitaM GoraM tapyante ye tapo janAH.
damBAhaMkArasaMyuktAH kAmarAgabalAnvitAH..5..
karzayantaH SarIrasTaM BUtagrAmamacetasaH.
mAM cEvAntaHSarIrasTaM tAnvidDyAsuraniScayAn..6..
AhArastvapi sarvasya triviDo Bavati priyaH.
yajYastapastaTA dAnaM tezAM BedamimaM SfRu..7..
AyuHsattvabalArogyasuKaprItivivarDanAH.
rasyAH snigDAH sTirA hfdyA AhArAH sAttvikapriyAH..8..
kawvamlalavaRAtyuzRatIkzRarUkzavidAhinaH.
AhArA rAjasasyezwA duHKaSokAmayapradAH..9..
yAtayAmaM gatarasaM pUti paryuzitaM ca yat.
ucCizwamapi cAmeDyaM BojanaM tAmasapriyam..10..
aPalAkANkziBiryajYo viDidfzwo ya ijyate.
yazwavyameveti manaH samADAya sa sAttvikaH..11..
aBisaMDAya tu PalaM damBArTamapi cEva yat.
ijyate BarataSrezWa taM yajYaM vidDi rAjasam..12..
viDihInamasfzwAnnaM mantrahInamadakziRam.
SradDAvirahitaM yajYaM tAmasaM paricakzate..13..
devadvijaguruprAjYapUjanaM SOcamArjavam.
brahmacaryamahiMsA ca SArIraM tapa ucyate..14..
anudvegakaraM vAkyaM satyaM priyahitaM ca yat.
svADyAyAByasanaM cEva vANmayaM tapa ucyate..15..
manaH prasAdaH sOmyatvaM mOnamAtmavinigrahaH.
BAvasaMSudDirityetattapo mAnasamucyate..16..
SradDayA parayA taptaM tapastattriviDaM narEH.
aPalAkANkziBiryuktEH sAttvikaM paricakzate..17..
satkAramAnapUjArTaM tapo damBena cEva yat.
kriyate tadiha proktaM rAjasaM calamaDruvam..18..
mUQagrAheRAtmano yatpIqayA kriyate tapaH.
parasyotsAdanArTaM vA tattAmasamudAhftam..19..
dAtavyamiti yaddAnaM dIyate'nupakAriRe.
deSe kAle ca pAtre ca taddAnaM sAttvikaM smftam..20..
yattu prattyupakArArTaM PalamuddiSya vA punaH.
dIyate ca pariklizwaM taddAnaM rAjasaM smftam..21..
adeSakAle yaddAnamapAtreByaSca dIyate.
asatkftamavajYAtaM tattAmasamudAhftam..22..
oM tatsaditi nirdeSo brahmaRastriviDaH smftaH.
brAhmaRAstena vedASca yajYASca vihitAH purA..23..
tasmAdomityudAhftya yajYadAnatapaHkriyAH.
pravartante viDAnoktAH satataM brahmavAdinAm..24..
tadityanaBisaMDAya PalaM yajYatapaHkriyAH.
dAnakriyASca viviDAH kriyante mokzakANkziBiH..25..
sadBAve sADuBAve ca sadityetatprayujyate.
praSaste karmaRi taTA sacCabdaH pArTa yujyate..26..
yajYe tapasi dAne ca sTitiH saditi cocyate.
karma cEva tadarTIyaM sadityevABiDIyate..27..
aSradDayA hutaM dattaM tapastaptaM kftaM ca yat.
asadityucyate pArTa na ca tatprepya no iha..28..
 

oM tatsaditi SrImadBagavadgItAsUpanizatsu brahmavidyAyAM yogaSAstre SrIkfzRArjunasaMvAde SradDAtrayaviBAgayogo nAma saptadaSo'DyAyaH ..17..

aDyAya 18  •  mokzasaMnyAsayoga
azwAdaSo'DyAyaH
 
arjuna uvAca.
saMnyAsasya mahAbAho tattvamicCAmi veditum.
tyAgasya ca hfzIkeSa pfTakkeSinizUdana..1..
SrIBagavAnuvAca.
kAmyAnAM karmaRAM nyAsaM saMnyAsaM kavayo viduH.
sarvakarmaPalatyAgaM prAhustyAgaM vicakzaRAH..2..
tyAjyaM dozavadityeke karma prAhurmanIziRaH.
yajYadAnatapaHkarma na tyAjyamiti cApare..3..
niScayaM SfRu me tatra tyAge Baratasattama.
tyAgo hi puruzavyAGra triviDaH saMprakIrtitaH..4..
yajYadAnatapaHkarma na tyAjyaM kAryameva tat.
yajYo dAnaM tapaScEva pAvanAni manIziRAm..5..
etAnyapi tu karmARi saNgaM tyaktvA PalAni ca.
kartavyAnIti me pArTa niScitaM matamuttamam..6..
niyatasya tu saMnyAsaH karmaRo nopapadyate.
mohAttasya parityAgastAmasaH parikIrtitaH..7..
duHKamityeva yatkarma kAyakleSaBayAttyajet.
sa kftvA rAjasaM tyAgaM nEva tyAgaPalaM laBet..8..
kAryamityeva yatkarma niyataM kriyate'rjuna.
saNgaM tyaktvA PalaM cEva sa tyAgaH sAttviko mataH..9..
na dvezwyakuSalaM karma kuSale nAnuzajjate.
tyAgI sattvasamAvizwo meDAvI CinnasaMSayaH..10..
na hi dehaBftA SakyaM tyaktuM karmARyaSezataH.
yastu karmaPalatyAgI sa tyAgItyaBiDIyate..11..
anizwamizwaM miSraM ca triviDaM karmaRaH Palam.
BavatyatyAginAM pretya na tu saMnyAsinAM kvacit..12..
paYcEtAni mahAbAho kAraRAni niboDa me.
sAMKye kftAnte proktAni sidDaye sarvakarmaRAm..13..
aDizWAnaM taTA kartA karaRaM ca pfTagviDam.
viviDASca pfTakcezwA dEvaM cEvAtra paYcamam..14..
SarIravANmanoBiryatkarma prAraBate naraH.
nyAyyaM vA viparItaM vA paYcEte tasya hetavaH..15..
tatrEvaM sati kartAramAtmAnaM kevalaM tu yaH.
paSyatyakftabudDitvAnna sa paSyati durmatiH..16..
yasya nAhaMkfto BAvo budDiryasya na lipyate.
hatvA'pi sa imAVllokAnna hanti na nibaDyate..17..
jYAnaM jYeyaM parijYAtA triviDA karmacodanA.
karaRaM karma karteti triviDaH karmasaMgrahaH..18..
jYAnaM karma ca kartA ca triDEva guRaBedataH.
procyate guRasaMKyAne yaTAvacCfRu tAnyapi..19..
sarvaBUtezu yenEkaM BAvamavyayamIkzate.
aviBaktaM viBaktezu tajjYAnaM vidDi sAttvikam..20..
pfTaktvena tu yajjYAnaM nAnABAvAnpfTagviDAn.
vetti sarvezu BUtezu tajjYAnaM vidDi rAjasam..21..
yattu kftsnavadekasminkArye saktamahEtukam.
atattvArTavadalpaM ca tattAmasamudAhftam..22..
niyataM saNgarahitamarAgadvezataH kftam.
aPalaprepsunA karma yattatsAttvikamucyate..23..
yattu kAmepsunA karma sAhaMkAreRa vA punaH.
kriyate bahulAyAsaM tadrAjasamudAhftam..24..
anubanDaM kzayaM hiMsAmanapekzya ca pOruzam.
mohAdAraByate karma yattattAmasamucyate..25..
muktasaNgo'nahaMvAdI DftyutsAhasamanvitaH.
sidDyasidDyornirvikAraH kartA sAttvika ucyate..26..
rAgI karmaPalaprepsurlubDo hiMsAtmako'SuciH.
harzaSokAnvitaH kartA rAjasaH parikIrtitaH..27..
ayuktaH prAkftaH stabDaH SaWo nEzkftiko'lasaH.
vizAdI dIrGasUtrI ca kartA tAmasa ucyate..28..
budDerBedaM DfteScEva guRatastriviDaM SfRu.
procyamAnamaSezeRa pfTaktvena DanaMjaya..29..
pravfttiM ca nivfttiM ca kAryAkArye BayABaye.
banDaM mokzaM ca yA vetti budDiH sA pArTa sAttvikI..30..
yayA DarmamaDarmaM ca kAryaM cAkAryameva ca.
ayaTAvatprajAnAti budDiH sA pArTa rAjasI..31..
aDarmaM Darmamiti yA manyate tamasAvftA.
sarvArTAnviparItAMSca budDiH sA pArTa tAmasI..32..
DftyA yayA DArayate manaHprARendriyakriyAH.
yogenAvyaBicAriRyA DftiH sA pArTa sAttvikI..33..
yayA tu DarmakAmArTAnDftyA DArayate'rjuna.
prasaNgena PalAkANkzI DftiH sA pArTa rAjasI..34..
yayA svapnaM BayaM SokaM vizAdaM madameva ca.
na vimuYcati durmeDA DftiH sA pArTa tAmasI..35..
suKaM tvidAnIM triviDaM SfRu me BaratarzaBa.
aByAsAdramate yatra duHKAntaM ca nigacCati..36..
yattadagre vizamiva pariRAme'mftopamam.
tatsuKaM sAttvikaM proktamAtmabudDiprasAdajam..37..
vizayendriyasaMyogAdyattadagre'mftopamam.
pariRAme vizamiva tatsuKaM rAjasaM smftam..38..
yadagre cAnubanDe ca suKaM mohanamAtmanaH.
nidrAlasyapramAdotTaM tattAmasamudAhftam..39..
na tadasti pfTivyAM vA divi devezu vA punaH.
sattvaM prakftijErmuktaM yadeBiH syAttriBirguREH..40..
brAhmaRakzatriyaviSAM SUdrARAM ca paraMtapa.
karmARi praviBaktAni svaBAvapraBavErguREH..41..
Samo damastapaH SOcaM kzAntirArjavameva ca.
jYAnaM vijYAnamAstikyaM brahmakarma svaBAvajam..42..
SOryaM tejo DftirdAkzyaM yudDe cApyapalAyanam.
dAnamISvaraBAvaSca kzAtraM karma svaBAvajam..43..
kfzigOrakzyavARijyaM vESyakarma svaBAvajam.
paricaryAtmakaM karma SUdrasyApi svaBAvajam..44..
sve sve karmaRyaBirataH saMsidDiM laBate naraH.
svakarmanirataH sidDiM yaTA vindati tacCfRu..45..
yataH pravfttirBUtAnAM yena sarvamidaM tatam.
svakarmaRA tamaByarcya sidDiM vindati mAnavaH..46..
SreyAnsvaDarmo viguRaH paraDarmotsvanuzWitAt.
svaBAvaniyataM karma kurvannApnoti kilbizam..47..
sahajaM karma kOnteya sadozamapi na tyajet.
sarvAramBA hi dozeRa DUmenAgnirivAvftAH..48..
asaktabudDiH sarvatra jitAtmA vigataspfhaH.
nEzkarmyasidDiM paramAM saMnyAsenADigacCati..49..
sidDiM prApto yaTA brahma taTApnoti niboDa me.
samAsenEva kOnteya nizWA jYAnasya yA parA..50..
budDyA viSudDayA yukto DftyAtmAnaM niyamya ca.
SabdAdInvizayAMstyaktvA rAgadvezO vyudasya ca..51..
viviktasevI laGvASI yatavAkkAyamAnasaH.
DyAnayogaparo nityaM vErAgyaM samupASritaH..52..
ahaMkAraM balaM darpaM kAmaM kroDaM parigraham.
vimucya nirmamaH SAnto brahmaBUyAya kalpate..53..
brahmaBUtaH prasannAtmA na Socati na kANkzati.
samaH sarvezu BUtezu madBaktiM laBate parAm..54..
BaktyA mAmaBijAnAti yAvAnyaScAsmi tattvataH.
tato mAM tattvato jYAtvA viSate tadanantaram..55..
sarvakarmARyapi sadA kurvARo madvyapASrayaH.
matprasAdAdavApnoti SASvataM padamavyayam..56..
cetasA sarvakarmARi mayi saMnyasya matparaH.
budDiyogamupASritya maccittaH satataM Bava..57..
maccittaH sarvadurgARi matprasAdAttarizyasi.
aTa cettvamahaMkArAnna Srozyasi vinaNkzyasi..58..
yadahaMkAramASritya na yotsya iti manyase.
miTyEza vyavasAyaste prakftistvAM niyokzyati..59..
svaBAvajena kOnteya nibadDaH svena karmaRA.
kartuM necCasi yanmohAtkarizyasyavaSo'pi tat..60..
ISvaraH sarvaBUtAnAM hfddeSe'rjuna tizWati.
BrAmayansarvaBUtAni yantrArUQAni mAyayA..61..
tameva SaraRaM gacCa sarvaBAvena BArata.
tatprasAdAtparAM SAntiM sTAnaM prApsyasi SASvatam..62..
iti te jYAnamAKyAtaM guhyAdguhyataraM mayA.
vimfSyEtadaSezeRa yaTecCasi taTA kuru..63..
sarvaguhyatamaM BUyaH SfRu me paramaM vacaH.
izwo'si me dfQamiti tato vakzyAmi te hitam..64..
manmanA Bava madBakto madyAjI mAM namaskuru.
mAmevEzyasi satyaM te pratijAne priyo'si me..65..
sarvaDarmAnparityajya mAmekaM SaraRaM vraja.
ahaM tvA sarvapApeByo mokzayizyAmi mA SucaH..66..
idaM te nAtapaskAya nABaktAya kadAcana.
na cASuSrUzave vAcyaM na ca mAM yo'ByasUyati..67..
ya imaM paramaM guhyaM madBaktezvaBiDAsyati.
BaktiM mayi parAM kftvA mAmevEzyatyasaMSayaH..68..
na ca tasmAnmanuzyezu kaScinme priyakfttamaH.
BavitA na ca me tasmAdanyaH priyataro Buvi..69..
aDyezyate ca ya imaM DarmyaM saMvAdamAvayoH.
jYAnayajYena tenAhamizwaH syAmiti me matiH..70..
SradDAvAnanasUyaSca SfRuyAdapi yo naraH.
so'pi muktaH SuBAVllokAnprApnuyAtpuRyakarmaRAm..71..
kaccidetacCrutaM pArTa tvayEkAgreRa cetasA.
kaccidajYAnasaMmohaH pranazwaste DanaMjaya..72..
arjuna uvAca.
nazwo mohaH smftirlabDA tvatprasAdAnmayAcyuta.
sTito'smi gatasaMdehaH karizye vacanaM tava..73..
saMjaya uvAca.
ityahaM vAsudevasya pArTasya ca mahAtmanaH.
saMvAdamimamaSrOzamadButaM romaharzaRam..74..
vyAsaprasAdAcCrutavAnetadguhyamahaM param.
yogaM yogeSvarAtkfzRAtsAkzAtkaTayataH svayam..75..
rAjansaMsmftya saMsmftya saMvAdamimamadButam.
keSavArjunayoH puRyaM hfzyAmi ca muhurmuhuH..76..
tacca saMsmftya saMsmftya rUpamatyadButaM hareH.
vismayo me mahAnrAjanhfzyAmi ca punaH punaH..77..
yatra yogeSvaraH kfzRo yatra pArTo DanurDaraH.
tatra SrIrvijayo BUtirDruvA nItirmatirmama..78..
 

oM tatsaditi SrImadBagavadgItAsUpanizatsu brahmavidyAyAM yogaSAstre SrIkfzRArjunasaMvAde mokzasaMnyAsayogo nAmAzwAdaSo'DyAyaH ..18..