ශ්රීමද් භගවද් ගීතා
Bhagavad Gita in Sinhalese script
විෂයසූචී
අධ්යාය ෧    අර්ජුනවිෂාදයෝග
අධ්යාය ෨    සාංඛ්යයෝග
අධ්යාය ෩    කර්මයෝග
අධ්යාය ෪    ඥානකර්මසංන්යාසයෝග
අධ්යාය ෫    කර්මසංන්යාසයෝග
අධ්යාය ෬    ආත්මසංයමයෝග
අධ්යාය ෭    ඥානවිඥානයෝග
අධ්යාය ෮    අක්ෂරබ්රහ්මයෝග
අධ්යාය ෯    රාජවිද්යාරාජගුහ්යයෝග
අධ්යාය ෧෦    විභූතියෝග
අධ්යාය ෧෧    විශ්වරූපදර්ශනයෝග
අධ්යාය ෧෨    භක්තියෝග
අධ්යාය ෧෩    ක්ෂේත්රක්ෂේත්රඥවිභාගයෝග
අධ්යාය ෧෪    ගුණත්රයවිභාගයෝග
අධ්යාය ෧෫    පුරුෂෝත්තමයෝග
අධ්යාය ෧෬    දෛවාසුරසංපද්විභාගයෝග
අධ්යාය ෧෭    ශ්රද්ධාත්රයවිභාගයෝග
අධ්යාය ෧෮    මෝක්ෂසංන්යාසයෝග
ප්රථමෝධ්යායඃ
<-- Line 28 format error--> <-- Line 31 format error--> <-- Line 33 format error--> <-- Line 35 format error--> <-- Line 37 format error--> <-- Line 39 format error--> <-- Line 41 format error--> <-- Line 43 format error--> <-- Line 45 format error--> <-- Line 47 format error--> <-- Line 49 format error--> <-- Line 51 format error--> <-- Line 53 format error--> <-- Line 55 format error--> <-- Line 57 format error--> <-- Line 59 format error--> <-- Line 61 format error--> <-- Line 63 format error--> <-- Line 65 format error--> <-- Line 67 format error--> <-- Line 69 format error--> <-- Line 72 format error--> <-- Line 74 format error--> <-- Line 77 format error--> <-- Line 79 format error--> <-- Line 81 format error--> <-- Line 83 format error--> <-- Line 85 format error--> <-- Line 88 format error--> <-- Line 90 format error--> <-- Line 92 format error--> <-- Line 94 format error--> <-- Line 96 format error--> <-- Line 98 format error--> <-- Line 100 format error--> <-- Line 102 format error--> <-- Line 104 format error--> <-- Line 106 format error--> <-- Line 108 format error--> <-- Line 110 format error--> <-- Line 112 format error--> <-- Line 114 format error--> <-- Line 116 format error--> <-- Line 118 format error--> <-- Line 120 format error--> <-- Line 122 format error--> <-- Line 125 format error-->
ධෘතරාෂ්ට්ර උවාච
මාමකාඃ පාඬවාශ්චෛව කිමකුර්වත සංජය
සංජය උවාච
ආචාර්යමුපසංගම්ය රාජා වචනමබ්රවීත්
ව්යූඪාං ද්රුපදපුත්රේණ තව ශිෂ්යේණ ධීමතා
යුයුධානෝ විරාටශ්ච ද්රුපදශ්ච මහාරථඃ
පුරුජිත්කුන්තිභෝජශ්ච ශෛබ්යශ්ච නරපුංගවඃ
සෞභද්රෝ ද්රෞපදේයාශ්ච සර්ව ඒව මහාරථාඃ
නායකා මම සෛන්යස්ය සංඥාර්ථං තාන්බ්රවීමි තේ
අශ්වත්ථාමා විකර්ණශ්ච සෞමදත්තිස්තථෛව ච
නානාශස්ත්රප්රහරණාඃ සර්වේ යුද්ධවිශාරදාඃ
පර්යාප්තං ත්විදමේතේෂාං බලං භීමාභිරක්ෂිතම්෧෦
භීෂ්මමේවාභිරක්ෂන්තු භවන්තඃ සර්ව ඒව හි෧෧
සිංහනාදං විනද්යෝච්චෛඃ ශඞ්ඛං දධ්මෞ ප්රතාපවාන්෧෨
සහසෛවාභ්යහන්යන්ත ස ශබ්දස්තුමුලෝභවත්෧෩
මාධවඃ පාඬවශ්චෛව දිව්යෞ ශඞ්ඛෞ ප්රදඝ්මතුඃ෧෪
පෞඬ්රං දධ්මෞ මහාශඞ්ඛං භීමකර්මා වෘකෝදරඃ෧෫
නකුලඃ සහදේවශ්ච සුඝෝෂමණිපුෂ්පකෞ෧෬
ධෘෂ්ටද්යුම්නෝ විරාටශ්ච සාත්යකිශ්චාපරාජිතඃ෧෭
සෞභද්රශ්ච මහාබාහුඃ ශඞ්ඛාඳධ්මුඃ පෘථක්පෘථක්෧෮
නභශ්ච පෘථිවීං චෛව තුමුලෝ ව්යනුනාදයන්෧෯
ප්රවෘත්තේ ශස්ත්රසංපාතේ ධනුරුද්යම්ය පාඬවඃ෨෦
අර්ජුන උවාච
සේනයෝරුභයෝර්මධ්යේ රථං ස්ථාපය මේච්යුත෨෧
කෛර්මයා සහ යෝද්ධව්යමස්මින්රණසමුද්යමේ෨෨
ධාර්තරාෂ්ට්රස්ය දුර්බුද්ධේර්යුද්ධේ ප්රියචිකීර්ෂවඃ෨෩
සංජය උවාච
සේනයෝරුභයෝර්මධ්යේ ස්ථාපයිත්වා රථෝත්තමම්෨෪
උවාච පාර්ථ පශ්යෛතාන්සමවේතාන්කුරූනිති෨෫
ආචාර්යාන්මාතුලාන්භ්රාතෲන්පුත්රාන්පෞත්රාන්සඛීංස්තථා෨෬
තාන්සමීක්ෂ්ය ස කෞන්තේයඃ සර්වාන්බන්ධූනවස්ථිතාන්෨෭
අර්ජුන උවාච
දෘෂ්ට්වේමං ස්වජනං කෘෂ්ණ යුයුත්සුං සමුපස්ථිතම්෨෮
වේපථුශ්ච ශරීරේ මේ රෝමහර්ෂශ්ච ජායතේ෨෯
න ච ශක්නෝම්යවස්ථාතුං භ්රමතීව ච මේ මනඃ෩෦
න ච ශ්රේයෝනුපශ්යාමි හත්වා ස්වජනමාහවේ෩෧
කිං නෝ රාජ්යේන ගෝවිඳ කිං භෝගෛර්ජීවිතේන වා෩෨
ත ඉමේවස්ථිතා යුද්ධේ ප්රාණාංස්ත්යක්ත්වා ධනානි ච෩෩
මාතුලාඃ ශ්වශුරාඃ පෞත්රාඃ ශ්යාලාඃ සංබන්ධිනස්තථා෩෪
අපි ත්රෛලෝක්යරාජ්යස්ය හේතෝඃ කිං නු මහීකෘතේ෩෫
පාපමේවාශ්රයේදස්මාන්හත්වෛතානාතතායිනඃ෩෬
ස්වජනං හි කථං හත්වා සුඛිනඃ ස්යාම මාධව෩෭
කුලක්ෂයකෘතං දෝෂං මිත්රද්රෝහේ ච පාතකම්෩෮
කුලක්ෂයකෘතං දෝෂං ප්රපශ්යද්භිර්ජනාර්දන෩෯
ධර්මේ නෂ්ටේ කුලං කෘත්ස්නමධර්මෝභිභවත්යුත෪෦
ස්ත්රීෂු දුෂ්ටාසු වාර්ෂ්ණේය ජායතේ වර්ණසංකරඃ෪෧
පතන්ති පිතරෝ හ්යේෂාං ලුප්තපිඬෝදකක්රියාඃ෪෨
උත්සාද්යන්තේ ජාතිධර්මාඃ කුලධර්මාශ්ච ශාශ්වතාඃ෪෩
නරකේනියතං වාසෝ භවතීත්යනුශුශ්රුම෪෪
යද්රාජ්යසුඛලෝභේන හන්තුං ස්වජනමුද්යතාඃ෪෫
ධාර්තරාෂ්ට්රා රණේ හන්යුස්තන්මේ ක්ෂේමතරං භවේත්෪෬
සංජය උවාච
විසෘජ්ය සශරං චාපං ශෝකසංවිග්නමානසඃ෪෭
 

ඕං තත්සදිති ශ්රීමද්භගවද්ගීතාසූපනිෂත්සු බ්රහ්මවිද්යායාං යෝගශාස්ත්රේ ශ්රීකෘෂ්ණාර්ජුනසංවාදේ අර්ජුනවිෂාදයෝගෝ නාම ප්රථමෝධ්යායඃ ෧

ද්විතීයෝධ්යායඃ
<-- Line 135 format error--> <-- Line 138 format error--> <-- Line 140 format error--> <-- Line 143 format error--> <-- Line 145 format error--> <-- Line 147 format error--> <-- Line 149 format error--> <-- Line 151 format error--> <-- Line 154 format error--> <-- Line 156 format error--> <-- Line 159 format error--> <-- Line 161 format error--> <-- Line 163 format error--> <-- Line 165 format error--> <-- Line 167 format error--> <-- Line 169 format error--> <-- Line 171 format error--> <-- Line 173 format error--> <-- Line 175 format error--> <-- Line 177 format error--> <-- Line 179 format error--> <-- Line 181 format error--> <-- Line 183 format error--> <-- Line 185 format error--> <-- Line 187 format error--> <-- Line 189 format error--> <-- Line 191 format error--> <-- Line 193 format error--> <-- Line 195 format error--> <-- Line 197 format error--> <-- Line 199 format error--> <-- Line 201 format error--> <-- Line 203 format error--> <-- Line 205 format error--> <-- Line 207 format error--> <-- Line 209 format error--> <-- Line 211 format error--> <-- Line 213 format error--> <-- Line 215 format error--> <-- Line 217 format error--> <-- Line 219 format error--> <-- Line 221 format error--> <-- Line 223 format error--> <-- Line 225 format error--> <-- Line 227 format error--> <-- Line 229 format error--> <-- Line 231 format error--> <-- Line 233 format error--> <-- Line 235 format error--> <-- Line 237 format error--> <-- Line 239 format error--> <-- Line 241 format error--> <-- Line 243 format error--> <-- Line 246 format error--> <-- Line 249 format error--> <-- Line 251 format error--> <-- Line 253 format error--> <-- Line 255 format error--> <-- Line 257 format error--> <-- Line 259 format error--> <-- Line 261 format error--> <-- Line 263 format error--> <-- Line 265 format error--> <-- Line 267 format error--> <-- Line 269 format error--> <-- Line 271 format error--> <-- Line 273 format error--> <-- Line 275 format error--> <-- Line 277 format error--> <-- Line 279 format error--> <-- Line 281 format error--> <-- Line 283 format error-->
සංජය උවාච
විෂීදන්තමිදං වාක්යමුවාච මධුසූදනඃ
ශ්රීභගවානුවාච
අනාර්යජුෂ්ටමස්වර්ග්යමකීර්තිකරමර්ජුන
ක්ෂුද්රං හෘදයදෞර්බල්යං ත්යක්ත්වෝත්තිෂ්ඨ පරංතප
අර්ජුන උවාච
ඉෂුභිඃ ප්රතියෝත්ස්යාමි පූජාර්හාවරිසූදන
හත්වාර්ථකාමාංස්තු ගුරුනිහෛව භුඦීය භෝගාන්රුධිරප්රදිග්ධාන්
යානේව හත්වා න ජිජීවිෂාමස්තේවස්ථිතාඃ ප්රමුඛේ ධාර්තරාෂ්ට්රාඃ
යච්ඡ්රේයඃ ස්යාන්නිශ්චිතං බ්රූහි තන්මේ ශිෂ්යස්තේහං ශාධි මාං ත්වාං ප්රපන්නම්
අවාප්ය භූමාවසපත්නමෘද්ධං රාජ්යං සුරාණාමපි චාධිපත්යම්
සංජය උවාච
න යෝත්ස්ය ඉති ගෝවිඳමුක්ත්වා තූෂ්ණීං බභූව හ
සේනයෝරුභයෝර්මධ්යේ විෂීදන්තමිදං වචඃ෧෦
ශ්රීභගවානුවාච
ගතාසූනගතාසූංශ්ච නානුශෝචන්ති පඬිතාඃ෧෧
න චෛව න භවිෂ්යාමඃ සර්වේ වයමතඃ පරම්෧෨
තථා දේහාන්තරප්රාප්තිර්ධීරස්තත්ර න මුහ්යති෧෩
ආගමාපායිනෝනිත්යාස්තාංස්තිතික්ෂස්ව භාරත෧෪
සමදුඃඛසුඛං ධීරං සෝමෘතත්වාය කල්පතේ෧෫
උභයෝරපි දෘෂ්ටෝන්තස්ත්වනයෝස්තත්ත්වදර්ශිභිඃ෧෬
විනාශමව්යයස්යාස්ය න කශ්චිත්කර්තුමර්හති෧෭
අනාශිනෝප්රමේයස්ය තස්මාද්යුධ්යස්ව භාරත෧෮
උභෞ තෞ න විජානීතෝ නායං හන්ති න හන්යතේ෧෯
අජෝ නිත්යඃ ශාශ්වතෝයං පුරාණෝ න හන්යතේ හන්යමානේ ශරීරේ෨෦
අථං ස පුරුෂඃ පාර්ථ කං ඝාතයති හන්ති කම්෨෧
තථා ශරීරාණි විහාය ජීර්ණාන්යන්යානි සංයාති නවානි දේහී෨෨
න චෛනං ක්ලේදයන්ත්යාපෝ න ශෝෂයති මාරුතඃ෨෩
නිත්යඃ සර්වගතඃ ස්ථාණුරචලෝයං සනාතනඃ෨෪
තස්මාදේවං විදිත්වෛනං නානුශෝචිතුමර්හසි෨෫
තථාපි ත්වං මහාබාහෝ නෛවං ශෝචිතුමර්හසි෨෬
තස්මාදපරිහාර්යේර්ථේ න ත්වං ශෝචිතුමර්හසි෨෭
අව්යක්තනිධනාන්යේව තත්ර කා පරිදේවනා෨෮
ආශ්චර්යවච්චෛනමන්යඃ ශෘණෝති ශ්රුත්වාප්යේනං වේද න චෛව කශ්චිත්෨෯
තස්මාත්සර්වාණි භූතානි න ත්වං ශෝචිතුමර්හසි෩෦
ධර්ම්යාද්ධි යුද්ධාච්ඡ්රේයෝන්යත්ක්ෂත්රියස්ය න විද්යතේ෩෧
සුඛිනඃ ක්ෂත්රියාඃ පාර්ථ ලභන්තේ යුද්ධමීදෘශම්෩෨
තතඃ ස්වධර්මං කීර්තිං ච හිත්වා පාපමවාප්ස්යසි෩෩
සංභාවිතස්ය චාකීර්තිර්මරණාදතිරිච්යතේ෩෪
යේෂාං ච ත්වං බහුමතෝ භූත්වා යාස්යසි ලාඝවම්෩෫
නිඳන්තස්තව සාමර්ථ්යං තතෝ දුඃඛතරං නු කිම්෩෬
තස්මාදුත්තිෂ්ඨ කෞන්තේය යුද්ධාය කෘතනිශ්චයඃ෩෭
තතෝ යුද්ධාය යුජ්යස්ව නෛවං පාපමවාප්ස්යසි෩෮
බුද්ධ්යා යුක්තෝ යයා පාර්ථ කර්මබන්ධං ප්රහාස්යසි෩෯
ස්වල්පමප්යස්ය ධර්මස්ය ත්රායතේ මහතෝ භයාත්෪෦
බහුශාඛා හ්යනන්තාශ්ච බුද්ධයෝව්යවසායිනාම්෪෧
වේදවාදරතාඃ පාර්ථ නාන්යදස්තීති වාදිනඃ෪෨
ක්රියාවිශේෂබහුලාං භෝගෛශ්වර්යගතිං ප්රති෪෩
ව්යවසායාත්මිකා බුද්ධිඃ සමාධෞ න විධීයතේ෪෪
නිර්ද්වඳ්වෝ නිත්යසත්ත්වස්ථෝ නිර්යෝගක්ෂේම ආත්මවාන්෪෫
තාවාන්සර්වේෂු වේදේෂු බ්රාහ්මණස්ය විජානතඃ෪෬
මා කර්මඵලහේතුර්භූර්මා තේ සඟෝස්ත්වකර්මණි෪෭
සිද්ධ්යසිද්ධ්යෝඃ සමෝ භූත්වා සමත්වං යෝග උච්යතේ෪෮
බුද්ධෞ ශරණමන්විච්ඡ කෘපණාඃ ඵලහේතවඃ෪෯
තස්මාද්යෝගාය යුජ්යස්ව යෝගඃ කර්මසු කෞශලම්෫෦
ජන්මබන්ධවිනිර්මුක්තාඃ පදං ගච්ඡන්ත්යනාමයම්෫෧
තදා ගන්තාසි නිර්වේදං ශ්රෝතව්යස්ය ශ්රුතස්ය ච෫෨
සමාධාවචලා බුද්ධිස්තදා යෝගමවාප්ස්යසි෫෩
අර්ජුන උවාච
ස්ථිතධීඃ කිං ප්රභාෂේත කිමාසීත ව්රජේත කිම්෫෪
ශ්රීභගවානුවාච
ආත්මන්යේවාත්මනා තුෂ්ටඃ ස්ථිතප්රඥස්තදෝච්යතේ෫෫
වීතරාගභයක්රෝධඃ ස්ථිතධීර්මුනිරුච්යතේ෫෬
නාභිනඳති න ද්වේෂ්ටි තස්ය ප්රඥා ප්රතිෂ්ඨිතා෫෭
ඉඳ්රියාණීඳ්රියාර්ථේභ්යස්තස්ය ප්රඥා ප්රතිෂ්ඨිතා෫෮
රසවර්ජං රසෝප්යස්ය පරං දෘෂ්ට්වා නිවර්තතේ෫෯
ඉඳ්රියාණි ප්රමාථීනි හරන්ති ප්රසභං මනඃ෬෦
වශේ හි යස්යේඳ්රියාණි තස්ය ප්රඥා ප්රතිෂ්ඨිතා෬෧
සඟාත්සංජායතේ කාමඃ කාමාත්ක්රෝධෝභිජායතේ෬෨
ස්මෘතිභ්රංශාද්බුද්ධිනාශෝ බුද්ධිනාශාත්ප්රණශ්යති෬෩
ආත්මවශ්යෛර්විධේයාත්මා ප්රසාදමධිගච්ඡති෬෪
ප්රසන්නචේතසෝ හ්යාශු බුද්ධිඃ පර්යවතිෂ්ඨතේ෬෫
න චාභාවයතඃ ශාන්තිරශාන්තස්ය කුතඃ සුඛම්෬෬
තදස්ය හරති ප්රඥාං වායුර්නාවමිවාම්භසි෬෭
ඉඳ්රියාණීඳ්රියාර්ථේභ්යස්තස්ය ප්රඥා ප්රතිෂ්ඨිතා෬෮
යස්යාං ජාග්රති භූතානි සා නිශා පශ්යතෝ මුනේඃ෬෯
තද්වත්කාමා යං ප්රවිශන්ති සර්වේ ස ශාන්තිමාප්නෝති න කාමකාමී෭෦
නිර්මමෝ නිරහංකාරඃ ස ශාන්තිමධිගච්ඡති෭෧
ස්ථිත්වාස්යාමන්තකාලේපි බ්රහ්මනිර්වාණමෘච්ඡති෭෨
 

ඕං තත්සදිති ශ්රීමද්භගවද්ගීතාසූපනිෂත්සු බ්රහ්මවිද්යායාං යෝගශාස්ත්රේ ශ්රීකෘෂ්ණාර්ජුනසංවාදේ සාංඛ්යයෝගෝ නාම ද්විතීයෝධ්යායඃ ෨

තෘතීයෝධ්යායඃ
<-- Line 293 format error--> <-- Line 295 format error--> <-- Line 298 format error--> <-- Line 300 format error--> <-- Line 302 format error--> <-- Line 304 format error--> <-- Line 306 format error--> <-- Line 308 format error--> <-- Line 310 format error--> <-- Line 312 format error--> <-- Line 314 format error--> <-- Line 316 format error--> <-- Line 318 format error--> <-- Line 320 format error--> <-- Line 322 format error--> <-- Line 324 format error--> <-- Line 326 format error--> <-- Line 328 format error--> <-- Line 330 format error--> <-- Line 332 format error--> <-- Line 334 format error--> <-- Line 336 format error--> <-- Line 338 format error--> <-- Line 340 format error--> <-- Line 342 format error--> <-- Line 344 format error--> <-- Line 346 format error--> <-- Line 348 format error--> <-- Line 350 format error--> <-- Line 352 format error--> <-- Line 354 format error--> <-- Line 356 format error--> <-- Line 358 format error--> <-- Line 360 format error--> <-- Line 362 format error--> <-- Line 365 format error--> <-- Line 368 format error--> <-- Line 370 format error--> <-- Line 372 format error--> <-- Line 374 format error--> <-- Line 376 format error--> <-- Line 378 format error--> <-- Line 380 format error-->
අර්ජුන උවාච
තත්කිං කර්මණි ඝෝරේ මාං නියෝජයසි කේශව
තදේකං වද නිශ්චිත්ය යේන ශ්රේයෝහමාප්නුයාම්
ශ්රීභගවානුවාච
ඥානයෝගේන සාංඛ්යානාං කර්මයෝගේන යෝගිනාම්
න ච සංන්යසනාදේව සිද්ධිං සමධිගච්ඡති
කාර්යතේ හ්යවශඃ කර්ම සර්වඃ ප්රකෘතිජෛර්ගුණෛඃ
ඉඳ්රියාර්ථාන්විමූඪාත්මා මිථ්යාචාරඃ ස උච්යතේ
කර්මේඳ්රියෛඃ කර්මයෝගමසක්තඃ ස විශිෂ්යතේ
ශරීරයාත්රාපි ච තේ න ප්රසිද්ධ්යේදකර්මණඃ
තදර්ථං කර්ම කෞන්තේය මුක්තසඟඃ සමාචර
අනේන ප්රසවිෂ්යධ්වමේෂ වෝස්ත්විෂ්ටකාමධුක්෧෦
පරස්පරං භාවයන්තඃ ශ්රේයඃ පරමවාප්ස්යථ෧෧
තෛර්දත්තානප්රදායෛභ්යෝ යෝ භුඞ්ක්තේ ස්තේන ඒව සඃ෧෨
භුඦතේ තේ ත්වඝං පාපා යේ පචන්ත්යාත්මකාරණාත්෧෩
යඥාද්භවති පර්ජන්යෝ යඥඃ කර්මසමුද්භවඃ෧෪
තස්මාත්සර්වගතං බ්රහ්ම නිත්යං යඥේ ප්රතිෂ්ඨිතම්෧෫
අඝායුරිඳ්රියාරාමෝ මෝඝං පාර්ථ ස ජීවති෧෬
ආත්මන්යේව ච සංතුෂ්ටස්තස්ය කාර්යං න විද්යතේ෧෭
න චාස්ය සර්වභූතේෂු කශ්චිදර්ථව්යපාශ්රයඃ෧෮
අසක්තෝ හ්යාචරන්කර්ම පරමාප්නෝති පූරුෂඃ෧෯
ලෝකසංග්රහමේවාපි සංපශ්යන්කර්තුමර්හසි෨෦
ස යත්ප්රමාණං කුරුතේ ලෝකස්තදනුවර්තතේ෨෧
නානවාප්තමවාප්තව්යං වර්ත ඒව ච කර්මණි෨෨
මම වර්ත්මානුවර්තන්තේ මනුෂ්යාඃ පාර්ථ සර්වශඃ෨෩
සංකරස්ය ච කර්තා ස්යාමුපහන්යාමිමාඃ ප්රජාඃ෨෪
කුර්යාද්විද්වාංස්තථාසක්තශ්චිකීර්ෂුර්ලෝකසංග්රහම්෨෫
ජෝෂයේත්සර්වකර්මාණි විද්වාන්යුක්තඃ සමාචරන්෨෬
අහංකාරවිමූඪාත්මා කර්තාහමිති මන්යතේ෨෭
ගුණා ගුණේෂු වර්තන්ත ඉති මත්වා න සජ්ජතේ෨෮
තානකෘත්ස්නවිදෝ මඳාන්කෘත්ස්නවින්න විචාලයේත්෨෯
නිරාශීර්නිර්මමෝ භූත්වා යුධ්යස්ව විගතජ්වරඃ෩෦
ශ්රද්ධාවන්තෝනසූයන්තෝ මුච්යන්තේ තේපි කර්මභිඃ෩෧
සර්වඥානවිමූඪාංස්තාන්විද්ධි නෂ්ටානචේතසඃ෩෨
ප්රකෘතිං යාන්ති භූතානි නිග්රහඃ කිං කරිෂ්යති෩෩
තයෝර්න වශමාගච්ඡේත්තෞ හ්යස්ය පරිපන්ථිනෞ෩෪
ස්වධර්මේ නිධනං ශ්රේයඃ පරධර්මෝ භයාවහඃ෩෫
අර්ජුන උවාච
අනිච්ඡන්නපි වාර්ෂ්ණේය බලාදිව නියෝජිතඃ෩෬
ශ්රීභගවානුවාච
මහාශනෝ මහාපාප්මා විද්ධ්යේනමිහ වෛරිණම්෩෭
යථෝල්බේනාවෘතෝ ගර්භස්තථා තේනේදමාවෘතම්෩෮
කාමරූපේණ කෞන්තේය දුෂ්පූරේණානලේන ච෩෯
ඒතෛර්විමෝහයත්යේෂ ඥානමාවෘත්ය දේහිනම්෪෦
පාප්මානං ප්රජහි හ්යේනං ඥානවිඥානනාශනම්෪෧
මනසස්තු පරා බුද්ධිර්යෝ බුද්ධේඃ පරතස්තු සඃ෪෨
ජහි ශත්රුං මහාබාහෝ කාමරූපං දුරාසදම්෪෩
 

ඕං තත්සදිති ශ්රීමද්භගවද්ගීතාසූපනිෂත්සු බ්රහ්මවිද්යායාං යෝගශාස්ත්රේ ශ්රීකෘෂ්ණාර්ජුනසංවාදේ කර්මයෝගෝ නාම තෘතීයෝධ්යායඃ ෩

චතුර්ථෝධ්යායඃ
<-- Line 390 format error--> <-- Line 392 format error--> <-- Line 394 format error--> <-- Line 397 format error--> <-- Line 400 format error--> <-- Line 402 format error--> <-- Line 404 format error--> <-- Line 406 format error--> <-- Line 408 format error--> <-- Line 410 format error--> <-- Line 412 format error--> <-- Line 414 format error--> <-- Line 416 format error--> <-- Line 418 format error--> <-- Line 420 format error--> <-- Line 422 format error--> <-- Line 424 format error--> <-- Line 426 format error--> <-- Line 428 format error--> <-- Line 430 format error--> <-- Line 432 format error--> <-- Line 434 format error--> <-- Line 436 format error--> <-- Line 438 format error--> <-- Line 440 format error--> <-- Line 442 format error--> <-- Line 444 format error--> <-- Line 446 format error--> <-- Line 448 format error--> <-- Line 450 format error--> <-- Line 452 format error--> <-- Line 454 format error--> <-- Line 456 format error--> <-- Line 458 format error--> <-- Line 460 format error--> <-- Line 462 format error--> <-- Line 464 format error--> <-- Line 466 format error--> <-- Line 468 format error--> <-- Line 470 format error--> <-- Line 472 format error--> <-- Line 474 format error-->
ශ්රීභගවානුවාච
විවස්වාන්මනවේ ප්රාහ මනුරික්ෂ්වාකවේබ්රවීත්
ස කාලේනේහ මහතා යෝගෝ නෂ්ටඃ පරංතප
භක්තෝසි මේ සඛා චේති රහස්යං හ්යේතදුත්තමම්
අර්ජුන උවාච
කථමේතද්විජානීයාං ත්වමාදෞ ප්රෝක්තවානිති
ශ්රීභගවානුවාච
තාන්යහං වේද සර්වාණි න ත්වං වේත්ථ පරංතප
ප්රකෘතිං ස්වාමධිෂ්ඨාය සංභවාම්යාත්මමායයා
අභ්යුත්ථානමධර්මස්ය තදාත්මානං සෘජාම්යහම්
ධර්මසංස්ථාපනාර්ථාය සංභවාමි යුගේ යුගේ
ත්යක්ත්වා දේහං පුනර්ජන්ම නෛති මාමේති සෝර්ජුන
බහවෝ ඥානතපසා පූතා මද්භාවමාගතාඃ෧෦
මම වර්ත්මානුවර්තන්තේ මනුෂ්යාඃ පාර්ථ සර්වශඃ෧෧
ක්ෂිප්රං හි මානුෂේ ලෝකේ සිද්ධිර්භවති කර්මජා෧෨
තස්ය කර්තාරමපි මාං විද්ධ්යකර්තාරමව්යයම්෧෩
ඉති මාං යෝභිජානාති කර්මභිර්න ස බධ්යතේ෧෪
කුරු කර්මෛව තස්මාත්ත්වං පූර්වෛඃ පූර්වතරං කෘතම්෧෫
තත්තේ කර්ම ප්රවක්ෂ්යාමි යජ්ඥාත්වා මෝක්ෂ්යසේශුභාත්෧෬
අකර්මණශ්ච බෝද්ධව්යං ගහනා කර්මණෝ ගතිඃ෧෭
ස බුද්ධිමාන්මනුෂ්යේෂු ස යුක්තඃ කෘත්ස්නකර්මකෘත්෧෮
ඥානාග්නිදග්ධකර්මාණං තමාහුඃ පඬිතං බුධාඃ෧෯
කර්මණ්යභිප්රවෘත්තෝපි නෛව කිංචිත්කරෝති සඃ෨෦
ශාරීරං කේවලං කර්ම කුර්වන්නාප්නෝති කිල්බිෂම්෨෧
සමඃ සිද්ධාවසිද්ධෞ ච කෘත්වාපි න නිබධ්යතේ෨෨
යඥායාචරතඃ කර්ම සමග්රං ප්රවිලීයතේ෨෩
බ්රහ්මෛව තේන ගන්තව්යං බ්රහ්මකර්මසමාධිනා෨෪
බ්රහ්මාග්නාවපරේ යඥං යඥේනෛවෝපජුහ්වති෨෫
ශබ්දාදීන්විෂයානන්ය ඉඳ්රියාග්නිෂු ජුහ්වති෨෬
ආත්මසංයමයෝගාග්නෞ ජුහ්වති ඥානදීපිතේ෨෭
ස්වාධ්යායඥානයඥාශ්ච යතයඃ සංශිතව්රතාඃ෨෮
ප්රාණාපානගතී රුද්ධ්වා ප්රාණායාමපරායණාඃ෨෯
සර්වේප්යේතේ යඥවිදෝ යඥක්ෂපිතකල්මෂාඃ෩෦
නායං ලෝකෝස්ත්යයඥස්ය කුතෝන්යඃ කුරුසත්තම෩෧
කර්මජාන්විද්ධි තාන්සර්වානේවං ඥාත්වා විමෝක්ෂ්යසේ෩෨
සර්වං කර්මාඛිලං පාර්ථ ඥානේ පරිසමාප්යතේ෩෩
උපදේක්ෂ්යන්ති තේ ඥානං ඥානිනස්තත්ත්වදර්ශිනඃ෩෪
යේන භූතාන්යශේෂේණ ද්රක්ෂ්යස්යාත්මන්යථෝ මයි෩෫
සර්වං ඥානප්ලවේනෛව වෘජිනං සංතරිෂ්යසි෩෬
ඥානාග්නිඃ සර්වකර්මාණි භස්මසාත්කුරුතේ තථා෩෭
තත්ස්වයං යෝගසංසිද්ධඃ කාලේනාත්මනි විඳති෩෮
ඥානං ලබ්ධ්වා පරාං ශාන්තිමචිරේණාධිගච්ඡති෩෯
නායං ලෝකෝස්ති න පරෝ න සුඛං සංශයාත්මනඃ෪෦
ආත්මවන්තං න කර්මාණි නිබධ්නන්ති ධනංජය෪෧
ඡිත්ත්වෛනං සංශයං යෝගමාතිෂ්ඨෝත්තිෂ්ඨ භාරත෪෨
 

ඕං තත්සදිති ශ්රීමද්භගවද්ගීතාසූපනිෂත්සු බ්රහ්මවිද්යායාං යෝගශාස්ත්රේ ශ්රීකෘෂ්ණාර්ජුනසංවාදේ ඥානකර්මසංන්යාසයෝගෝ නාම චතුර්ථෝධ්යායඃ ෪

පඤ්චමෝධ්යායඃ
<-- Line 484 format error--> <-- Line 487 format error--> <-- Line 489 format error--> <-- Line 491 format error--> <-- Line 493 format error--> <-- Line 495 format error--> <-- Line 497 format error--> <-- Line 499 format error--> <-- Line 501 format error--> <-- Line 503 format error--> <-- Line 505 format error--> <-- Line 507 format error--> <-- Line 509 format error--> <-- Line 511 format error--> <-- Line 513 format error--> <-- Line 515 format error--> <-- Line 517 format error--> <-- Line 519 format error--> <-- Line 521 format error--> <-- Line 523 format error--> <-- Line 525 format error--> <-- Line 527 format error--> <-- Line 529 format error--> <-- Line 531 format error--> <-- Line 533 format error--> <-- Line 535 format error--> <-- Line 537 format error--> <-- Line 539 format error--> <-- Line 541 format error-->
අර්ජුන උවාච
යච්ඡ්රේය ඒතයෝරේකං තන්මේ බ්රූහි සුනිශ්චිතම්
ශ්රීභගවානුවාච
තයෝස්තු කර්මසංන්යාසාත්කර්මයෝගෝ විශිෂ්යතේ
නිර්ද්වඳ්වෝ හි මහාබාහෝ සුඛං බන්ධාත්ප්රමුච්යතේ
ඒකමප්යාස්ථිතඃ සම්යගුභයෝර්විඳතේ ඵලම්
ඒකං සාංඛ්යං ච යෝගං ච යඃ පශ්යති ස පශ්යති
යෝගයුක්තෝ මුනිර්බ්රහ්ම නචිරේණාධිගච්ඡති
සර්වභූතාත්මභූතාත්මා කුර්වන්නපි න ලිප්යතේ
පශ්යඤ්ශෘණ්වන්ස්පෘශඦිඝ්රන්නශ්නන්ගච්ඡන්ස්වපඤ්ශ්වසන්
ඉඳ්රියාණීඳ්රියාර්ථේෂු වර්තන්ත ඉති ධාරයන්
ලිප්යතේ න ස පාපේන පද්මපත්රමිවාම්භසා෧෦
යෝගිනඃ කර්ම කුර්වන්ති සඟං ත්යක්ත්වාත්මශුද්ධයේ෧෧
අයුක්තඃ කාමකාරේණ ඵලේ සක්තෝ නිබධ්යතේ෧෨
නවද්වාරේ පුරේ දේහී නෛව කුර්වන්න කාරයන්෧෩
න කර්මඵලසංයෝගං ස්වභාවස්තු ප්රවර්තතේ෧෪
අඥානේනාවෘතං ඥානං තේන මුහ්යන්ති ජන්තවඃ෧෫
තේෂාමාදිත්යවජ්ඥානං ප්රකාශයති තත්පරම්෧෬
ගච්ඡන්ත්යපුනරාවෘත්තිං ඥානනිර්ධූතකල්මෂාඃ෧෭
ශුනි චෛව ශ්වපාකේ ච පඬිතාඃ සමදර්ශිනඃ෧෮
නිර්දෝෂං හි සමං බ්රහ්ම තස්මාද්බ්රහ්මණි තේ ස්ථිතාඃ෧෯
ස්ථිරබුද්ධිරසංමූඪෝ බ්රහ්මවිද්බ්රහ්මණි ස්ථිතඃ෨෦
ස බ්රහ්මයෝගයුක්තාත්මා සුඛමක්ෂයමශ්නුතේ෨෧
ආද්යන්තවන්තඃ කෞන්තේය න තේෂු රමතේ බුධඃ෨෨
කාමක්රෝධෝද්භවං වේගං ස යුක්තඃ ස සුඛී නරඃ෨෩
ස යෝගී බ්රහ්මනිර්වාණං බ්රහ්මභූතෝධිගච්ඡති෨෪
ඡින්නද්වෛධා යතාත්මානඃ සර්වභූතහිතේ රතාඃ෨෫
අභිතෝ බ්රහ්මනිර්වාණං වර්තතේ විදිතාත්මනාම්෨෬
ප්රාණාපානෞ සමෞ කෘත්වා නාසාභ්යන්තරචාරිණෞ෨෭
විගතේච්ඡාභයක්රෝධෝ යඃ සදා මුක්ත ඒව සඃ෨෮
සුහෘදං සර්වභූතානාං ඥාත්වා මාං ශාන්තිමෘච්ඡති෨෯
 

ඕං තත්සදිති ශ්රීමද්භගවද්ගීතාසූපනිෂත්සු බ්රහ්මවිද්යායාං යෝගශාස්ත්රේ ශ්රීකෘෂ්ණාර්ජුනසංවාදේ කර්මසංන්යාසයෝගෝ නාම පඤ්චමෝධ්යායඃ ෫

ෂෂ්ඨෝධ්යායඃ
<-- Line 551 format error--> <-- Line 553 format error--> <-- Line 555 format error--> <-- Line 557 format error--> <-- Line 559 format error--> <-- Line 561 format error--> <-- Line 563 format error--> <-- Line 565 format error--> <-- Line 567 format error--> <-- Line 569 format error--> <-- Line 571 format error--> <-- Line 573 format error--> <-- Line 575 format error--> <-- Line 577 format error--> <-- Line 579 format error--> <-- Line 581 format error--> <-- Line 583 format error--> <-- Line 585 format error--> <-- Line 587 format error--> <-- Line 589 format error--> <-- Line 591 format error--> <-- Line 593 format error--> <-- Line 595 format error--> <-- Line 597 format error--> <-- Line 599 format error--> <-- Line 601 format error--> <-- Line 603 format error--> <-- Line 605 format error--> <-- Line 607 format error--> <-- Line 609 format error--> <-- Line 611 format error--> <-- Line 613 format error--> <-- Line 616 format error--> <-- Line 618 format error--> <-- Line 621 format error--> <-- Line 623 format error--> <-- Line 626 format error--> <-- Line 628 format error--> <-- Line 630 format error--> <-- Line 633 format error--> <-- Line 635 format error--> <-- Line 637 format error--> <-- Line 639 format error--> <-- Line 641 format error--> <-- Line 643 format error--> <-- Line 645 format error--> <-- Line 647 format error-->
ශ්රීභගවානුවාච
ස සංන්යාසී ච යෝගී ච න නිරග්නිර්න චාක්රියඃ
න හ්යසංන්යස්තසංකල්පෝ යෝගී භවති කශ්චන
යෝගාරූඪස්ය තස්යෛව ශමඃ කාරණමුච්යතේ
සර්වසංකල්පසංන්යාසී යෝගාරූඪස්තදෝච්යතේ
ආත්මෛව හ්යාත්මනෝ බන්ධුරාත්මෛව රිපුරාත්මනඃ
අනාත්මනස්තු ශත්රුත්වේ වර්තේතාත්මෛව ශත්රුවත්
ශීතෝෂ්ණසුඛදුඃඛේෂු තථා මානාපමානයෝඃ
යුක්ත ඉත්යුච්යතේ යෝගී සමලෝෂ්ටාශ්මකාඤ්චනඃ
සාධුෂ්වපි ච පාපේෂු සමබුද්ධිර්විශිෂ්යතේ
ඒකාකී යතචිත්තාත්මා නිරාශීරපරිග්රහඃ෧෦
නාත්යුච්ඡ්රිතං නාතිනීචං චෛලාජිනකුශෝත්තරම්෧෧
උපවිශ්යාසනේ යුඦ්යාද්යෝගමාත්මවිශුද්ධයේ෧෨
සංප්රේක්ෂ්ය නාසිකාග්රං ස්වං දිශශ්චානවලෝකයන්෧෩
මනඃ සංයම්ය මච්චිත්තෝ යුක්ත ආසීත මත්පරඃ෧෪
ශාන්තිං නිර්වාණපරමාං මත්සංස්ථාමධිගච්ඡති෧෫
න චාතිස්වප්නශීලස්ය ජාග්රතෝ නෛව චාර්ජුන෧෬
යුක්තස්වප්නාවබෝධස්ය යෝගෝ භවති දුඃඛහා෧෭
නිඃස්පෘහඃ සර්වකාමේභ්යෝ යුක්ත ඉත්යුච්යතේ තදා෧෮
යෝගිනෝ යතචිත්තස්ය යුඦතෝ යෝගමාත්මනඃ෧෯
යත්ර චෛවාත්මනාත්මානං පශ්යන්නාත්මනි තුෂ්යති෨෦
වේත්ති යත්ර න චෛවායං ස්ථිතශ්චලති තත්ත්වතඃ෨෧
යස්මින්ස්ථිතෝ න දුඃඛේන ගුරුණාපි විචාල්යතේ෨෨
ස නිශ්චයේන යෝක්තව්යෝ යෝගෝනිර්විණ්ණචේතසා෨෩
මනසෛවේඳ්රියග්රාමං විනියම්ය සමන්තතඃ෨෪
ආත්මසංස්ථං මනඃ කෘත්වා න කිංචිදපි චින්තයේත්෨෫
තතස්තතෝ නියම්යෛතදාත්මන්යේව වශං නයේත්෨෬
උපෛති ශාන්තරජසං බ්රහ්මභූතමකල්මෂම්෨෭
සුඛේන බ්රහ්මසංස්පර්ශමත්යන්තං සුඛමශ්නුතේ෨෮
ඊක්ෂතේ යෝගයුක්තාත්මා සර්වත්ර සමදර්ශනඃ෨෯
තස්යාහං න ප්රණශ්යාමි ස ච මේ න ප්රණශ්යති෩෦
සර්වථා වර්තමානෝපි ස යෝගී මයි වර්තතේ෩෧
සුඛං වා යදි වා දුඃඛං ස යෝගී පරමෝ මතඃ෩෨
අර්ජුන උවාච
ඒතස්යාහං න පශ්යාමි චඤ්චලත්වාත්ස්ථිතිං ස්ථිරාම්෩෩
තස්යාහං නිග්රහං මන්යේ වායෝරිව සුදුෂ්කරම්෩෪
ශ්රීභගවානුවාච
අභ්යාසේන තු කෞන්තේය වෛරාග්යේණ ච ගෘහ්යතේ෩෫
වශ්යාත්මනා තු යතතා ශක්යෝවාප්තුමුපායතඃ෩෬
අර්ජුන උවාච
අප්රාප්ය යෝගසංසිද්ධිං කාං ගතිං කෘෂ්ණ ගච්ඡති෩෭
අප්රතිෂ්ඨෝ මහාබාහෝ විමූඪෝ බ්රහ්මණඃ පථි෩෮
ත්වදන්යඃ සංශයස්යාස්ය ඡේත්තා න හ්යුපපද්යතේ෩෯
ශ්රීභගවානුවාච
න හි කල්යාණකෘත්කශ්චිද්දුර්ගතිං තාත ගච්ඡති෪෦
ශුචීනාං ශ්රීමතාං ගේහේ යෝගභ්රෂ්ටෝභිජායතේ෪෧
ඒතද්ධි දුර්ලභතරං ලෝකේ ජන්ම යදීදෘශම්෪෨
යතතේ ච තතෝ භූයඃ සංසිද්ධෞ කුරුනඳන෪෩
ජිඥාසුරපි යෝගස්ය ශබ්දබ්රහ්මාතිවර්තතේ෪෪
අනේකජන්මසංසිද්ධස්තතෝ යාති පරාං ගතිම්෪෫
කර්මිභ්යශ්චාධිකෝ යෝගී තස්මාද්යෝගී භවාර්ජුන෪෬
ශ්රද්ධාවාන්භජතේ යෝ මාං ස මේ යුක්තතමෝ මතඃ෪෭
 

ඕං තත්සදිති ශ්රීමද්භගවද්ගීතාසූපනිෂත්සු බ්රහ්මවිද්යායාං යෝගශාස්ත්රේ ශ්රීකෘෂ්ණාර්ජුනසංවාදේ ආත්මසංයමයෝගෝ නාම ෂෂ්ඨෝධ්යායඃ ෬

සප්තමෝධ්යායඃ
<-- Line 657 format error--> <-- Line 659 format error--> <-- Line 661 format error--> <-- Line 663 format error--> <-- Line 665 format error--> <-- Line 667 format error--> <-- Line 669 format error--> <-- Line 671 format error--> <-- Line 673 format error--> <-- Line 675 format error--> <-- Line 677 format error--> <-- Line 679 format error--> <-- Line 681 format error--> <-- Line 683 format error--> <-- Line 685 format error--> <-- Line 687 format error--> <-- Line 689 format error--> <-- Line 691 format error--> <-- Line 693 format error--> <-- Line 695 format error--> <-- Line 697 format error--> <-- Line 699 format error--> <-- Line 701 format error--> <-- Line 703 format error--> <-- Line 705 format error--> <-- Line 707 format error--> <-- Line 709 format error--> <-- Line 711 format error--> <-- Line 713 format error--> <-- Line 715 format error-->
ශ්රීභගවානුවාච
අසංශයං සමග්රං මාං යථා ඥාස්යසි තච්ඡෘණු
යජ්ඥාත්වා නේහ භූයෝන්යජ්ඥාතව්යමවශිෂ්යතේ
යතතාමපි සිද්ධානාං කශ්චින්මාං වේත්ති තත්ත්වතඃ
අහංකාර ඉතීයං මේ භින්නා ප්රකෘතිරෂ්ටධා
ජීවභූතාං මහාබාහෝ යයේදං ධාර්යතේ ජගත්
අහං කෘත්ස්නස්ය ජගතඃ ප්රභවඃ ප්රලයස්තථා
මයි සර්වමිදං ප්රෝතං සූත්රේ මණිගණා ඉව
ප්රණවඃ සර්වවේදේෂු ශබ්දඃ ඛේ පෞරුෂං නෘෂු
ජීවනං සර්වභූතේෂු තපශ්චාස්මි තපස්විෂු
බුද්ධිර්බුද්ධිමතාමස්මි තේජස්තේජස්විනාමහම්෧෦
ධර්මාවිරුද්ධෝ භූතේෂු කාමෝස්මි භරතර්ෂභ෧෧
මත්ත ඒවේති තාන්විද්ධි න ත්වහං තේෂු තේ මයි෧෨
මෝහිතං නාභිජානාති මාමේභ්යඃ පරමව්යයම්෧෩
මාමේව යේ ප්රපද්යන්තේ මායාමේතාං තරන්ති තේ෧෪
මායයාපහෘතඥානා ආසුරං භාවමාශ්රිතාඃ෧෫
ආර්තෝ ජිඥාසුරර්ථාර්ථී ඥානී ච භරතර්ෂභ෧෬
ප්රියෝ හි ඥානිනෝත්යර්ථමහං ස ච මම ප්රියඃ෧෭
ආස්ථිතඃ ස හි යුක්තාත්මා මාමේවානුත්තමාං ගතිම්෧෮
වාසුදේවඃ සර්වමිති ස මහාත්මා සුදුර්ලභඃ෧෯
තං තං නියමමාස්ථාය ප්රකෘත්යා නියතාඃ ස්වයා෨෦
තස්ය තස්යාචලාං ශ්රද්ධාං තාමේව විදධාම්යහම්෨෧
ලභතේ ච තතඃ කාමාන්මයෛව විහිතාන්හි තාන්෨෨
දේවාඳේවයජෝ යාන්ති මද්භක්තා යාන්ති මාමපි෨෩
පරං භාවමජානන්තෝ මමාව්යයමනුත්තමම්෨෪
මූඪෝයං නාභිජානාති ලෝකෝ මාමජමව්යයම්෨෫
භවිෂ්යාණි ච භූතානි මාං තු වේද න කශ්චන෨෬
සර්වභූතානි සංමෝහං සර්ගේ යාන්ති පරංතප෨෭
තේ ද්වඳ්වමෝහනිර්මුක්තා භජන්තේ මාං දෘඪව්රතාඃ෨෮
තේ බ්රහ්ම තද්විදුඃ කෘත්ස්නමධ්යාත්මං කර්ම චාඛිලම්෨෯
ප්රයාණකාලේපි ච මාං තේ විදුර්යුක්තචේතසඃ෩෦
 

ඕං තත්සදිති ශ්රීමද්භගවද්ගීතාසූපනිෂත්සු බ්රහ්මවිද්යායාං යෝගශාස්ත්රේ ශ්රීකෘෂ්ණාර්ජුනසංවාදේ ඥානවිඥානයෝගෝ නාම සප්තමෝධ්යායඃ ෭

අෂ්ටමෝධ්යායඃ
<-- Line 725 format error--> <-- Line 727 format error--> <-- Line 730 format error--> <-- Line 732 format error--> <-- Line 734 format error--> <-- Line 736 format error--> <-- Line 738 format error--> <-- Line 740 format error--> <-- Line 742 format error--> <-- Line 744 format error--> <-- Line 746 format error--> <-- Line 748 format error--> <-- Line 750 format error--> <-- Line 752 format error--> <-- Line 754 format error--> <-- Line 756 format error--> <-- Line 758 format error--> <-- Line 760 format error--> <-- Line 762 format error--> <-- Line 764 format error--> <-- Line 766 format error--> <-- Line 768 format error--> <-- Line 770 format error--> <-- Line 772 format error--> <-- Line 774 format error--> <-- Line 776 format error--> <-- Line 778 format error--> <-- Line 780 format error-->
අර්ජුන උවාච
අධිභූතං ච කිං ප්රෝක්තමධිදෛවං කිමුච්යතේ
ප්රයාණකාලේ ච කථං ඥේයෝසි නියතාත්මභිඃ
ශ්රීභගවානුවාච
භූතභාවෝද්භවකරෝ විසර්ගඃ කර්මසංඥිතඃ
අධියඥෝහමේවාත්ර දේහේ දේහභෘතාං වර
යඃ ප්රයාති ස මද්භාවං යාති නාස්ත්යත්ර සංශයඃ
තං තමේවෛති කෞන්තේය සදා තද්භාවභාවිතඃ
මය්යර්පිතමනෝබුද්ධිර්මාමේවෛෂ්යස්යසංශයම්
පරමං පුරුෂං දිව්යං යාති පාර්ථානුචින්තයන්
සර්වස්ය ධාතාරමචින්ත්යරූපමාදිත්යවර්ණං තමසඃ පරස්තාත්
භ්රුවෝර්මධ්යේ ප්රාණමාවේශ්ය සම්යක්ස තං පරං පුරුෂමුපෛති දිව්යම්෧෦
යදිච්ඡන්තෝ බ්රහ්මචර්යං චරන්ති තත්තේ පදං සංග්රහේණ ප්රවක්ෂ්යේ෧෧
මූර්ධ්න්යාධායාත්මනඃ ප්රාණමාස්ථිතෝ යෝගධාරණාම්෧෨
යඃ ප්රයාති ත්යජඳේහං ස යාති පරමාං ගතිම්෧෩
තස්යාහං සුලභඃ පාර්ථ නිත්යයුක්තස්ය යෝගිනඃ෧෪
නාප්නුවන්ති මහාත්මානඃ සංසිද්ධිං පරමාං ගතාඃ෧෫
මාමුපේත්ය තු කෞන්තේය පුනර්ජන්ම න විද්යතේ෧෬
රාත්රිං යුගසහස්රාන්තාං තේහෝරාත්රවිදෝ ජනාඃ෧෭
රාත්ර්යාගමේ ප්රලීයන්තේ තත්රෛවාව්යක්තසංඥකේ෧෮
රාත්ර්යාගමේවශඃ පාර්ථ ප්රභවත්යහරාගමේ෧෯
යඃ ස සර්වේෂු භූතේෂු නශ්යත්සු න විනශ්යති෨෦
යං ප්රාප්ය න නිවර්තන්තේ තද්ධාම පරමං මම෨෧
යස්යාන්තඃස්ථානි භූතානි යේන සර්වමිදං තතම්෨෨
ප්රයාතා යාන්ති තං කාලං වක්ෂ්යාමි භරතර්ෂභ෨෩
තත්ර ප්රයාතා ගච්ඡන්ති බ්රහ්ම බ්රහ්මවිදෝ ජනාඃ෨෪
තත්ර චාඳ්රමසං ජ්යෝතිර්යෝගී ප්රාප්ය නිවර්තතේ෨෫
ඒකයා යාත්යනාවෘත්තිමන්යයාවර්තතේ පුනඃ෨෬
තස්මාත්සර්වේෂු කාලේෂු යෝගයුක්තෝ භවාර්ජුන෨෭
අත්යේති තත්සර්වමිදං විදිත්වායෝගී පරං ස්ථානමුපෛති චාද්යම්෨෮
 

ඕං තත්සදිති ශ්රීමද්භගවද්ගීතාසූපනිෂත්සු බ්රහ්මවිද්යායාං යෝගශාස්ත්රේ ශ්රීකෘෂ්ණාර්ජුනසංවාදේ අක්ෂරබ්රහ්මයෝගෝ නාමාෂ්ටමෝධ්යායඃ ෮

නවමෝධ්යායඃ
<-- Line 790 format error--> <-- Line 792 format error--> <-- Line 794 format error--> <-- Line 796 format error--> <-- Line 798 format error--> <-- Line 800 format error--> <-- Line 802 format error--> <-- Line 804 format error--> <-- Line 806 format error--> <-- Line 808 format error--> <-- Line 810 format error--> <-- Line 812 format error--> <-- Line 814 format error--> <-- Line 816 format error--> <-- Line 818 format error--> <-- Line 820 format error--> <-- Line 822 format error--> <-- Line 824 format error--> <-- Line 826 format error--> <-- Line 828 format error--> <-- Line 830 format error--> <-- Line 832 format error--> <-- Line 834 format error--> <-- Line 836 format error--> <-- Line 838 format error--> <-- Line 840 format error--> <-- Line 842 format error--> <-- Line 844 format error--> <-- Line 846 format error--> <-- Line 848 format error--> <-- Line 850 format error--> <-- Line 852 format error--> <-- Line 854 format error--> <-- Line 856 format error-->
ශ්රීභගවානුවාච
ඥානං විඥානසහිතං යජ්ඥාත්වා මෝක්ෂ්යසේශුභාත්
ප්රත්යක්ෂාවගමං ධර්ම්යං සුසුඛං කර්තුමව්යයම්
අප්රාප්ය මාං නිවර්තන්තේ මෘත්යුසංසාරවර්ත්මනි
මත්ස්ථානි සර්වභූතානි න චාහං තේෂ්වවස්ථිතඃ
භූතභෘන්න ච භූතස්ථෝ මමාත්මා භූතභාවනඃ
තථා සර්වාණි භූතානි මත්ස්ථානීත්යුපධාරය
කල්පක්ෂයේ පුනස්තානි කල්පාදෞ විසෘජාම්යහම්
භූතග්රාමමිමං කෘත්ස්නමවශං ප්රකෘතේර්වශාත්
උදාසීනවදාසීනමසක්තං තේෂු කර්මසු
හේතුනානේන කෞන්තේය ජගද්විපරිවර්තතේ෧෦
පරං භාවමජානන්තෝ මම භූතමහේශ්වරම්෧෧
රාක්ෂසීමාසුරීං චෛව ප්රකෘතිං මෝහිනීං ශ්රිතාඃ෧෨
භජන්ත්යනන්යමනසෝ ඥාත්වා භූතාදිමව්යයම්෧෩
නමස්යන්තශ්ච මාං භක්ත්යා නිත්යයුක්තා උපාසතේ෧෪
ඒකත්වේන පෘථක්ත්වේන බහුධා විශ්වතෝමුඛම්෧෫
මන්ත්රෝහමහමේවාජ්යමහමග්නිරහං හුතම්෧෬
වේද්යං පවිත්රමෝංකාර ඍක්සාම යජුරේව ච෧෭
ප්රභවඃ ප්රලයඃ ස්ථානං නිධානං බීජමව්යයම්෧෮
අමෘතං චෛව මෘත්යුශ්ච සදසච්චාහමර්ජුන෧෯
තේ පුණ්යමාසාද්ය සුරේඳ්රලෝකමශ්නන්ති දිව්යාඳිවි දේවභෝගාන්෨෦
ඒවං ත්රයීධර්මමනුප්රපන්නා ගතාගතං කාමකාමා ලභන්තේ෨෧
ඒෂාං නිත්යාභියුක්තානාං යෝගක්ෂේමං වහාම්යහම්෨෨
තේපි මාමේව කෞන්තේය යජන්ත්යවිධිපූර්වකම්෨෩
න තු මාමභිජානන්ති තත්ත්වේනාතශ්ච්යවන්ති තේ෨෪
භූතානි යාන්ති භූතේජ්යා යාන්ති මද්යාජිනෝපි මාම්෨෫
තදහං භක්ත්යුපහෘතමශ්නාමි ප්රයතාත්මනඃ෨෬
යත්තපස්යසි කෞන්තේය තත්කුරුෂ්ව මදර්පණම්෨෭
සංන්යාසයෝගයුක්තාත්මා විමුක්තෝ මාමුපෛෂ්යසි෨෮
යේ භජන්ති තු මාං භක්ත්යා මයි තේ තේෂු චාප්යහම්෨෯
සාධුරේව ස මන්තව්යඃ සම්යග්ව්යවසිතෝ හි සඃ෩෦
කෞන්තේය ප්රතිජානීහි න මේ භක්තඃ ප්රණශ්යති෩෧
ස්ත්රියෝ වෛශ්යාස්තථා ශූද්රාස්තේපි යාන්ති පරාං ගතිම්෩෨
අනිත්යමසුඛං ලෝකමිමං ප්රාප්ය භජස්ව මාම්෩෩
මාමේවෛෂ්යසි යුක්ත්වෛවමාත්මානං මත්පරායණඃ෩෪
 

ඕං තත්සදිති ශ්රීමද්භගවද්ගීතාසූපනිෂත්සු බ්රහ්මවිද්යායාං යෝගශාස්ත්රේ ශ්රීකෘෂ්ණාර්ජුනසංවාදේ රාජවිද්යාරාජගුහ්යයෝගෝ නාම නවමෝධ්යායඃ ෯

දශමෝධ්යායඃ
<-- Line 866 format error--> <-- Line 868 format error--> <-- Line 870 format error--> <-- Line 872 format error--> <-- Line 874 format error--> <-- Line 876 format error--> <-- Line 878 format error--> <-- Line 880 format error--> <-- Line 882 format error--> <-- Line 884 format error--> <-- Line 886 format error--> <-- Line 889 format error--> <-- Line 891 format error--> <-- Line 893 format error--> <-- Line 895 format error--> <-- Line 897 format error--> <-- Line 899 format error--> <-- Line 901 format error--> <-- Line 904 format error--> <-- Line 906 format error--> <-- Line 908 format error--> <-- Line 910 format error--> <-- Line 912 format error--> <-- Line 914 format error--> <-- Line 916 format error--> <-- Line 918 format error--> <-- Line 920 format error--> <-- Line 922 format error--> <-- Line 924 format error--> <-- Line 926 format error--> <-- Line 928 format error--> <-- Line 930 format error--> <-- Line 932 format error--> <-- Line 934 format error--> <-- Line 936 format error--> <-- Line 938 format error--> <-- Line 940 format error--> <-- Line 942 format error--> <-- Line 944 format error--> <-- Line 946 format error--> <-- Line 948 format error--> <-- Line 950 format error-->
ශ්රීභගවානුවාච
යත්තේහං ප්රීයමාණාය වක්ෂ්යාමි හිතකාම්යයා
අහමාදිර්හි දේවානාං මහර්ෂීණාං ච සර්වශඃ
අසංමූඪඃ ස මර්ත්යේෂු සර්වපාපෛඃ ප්රමුච්යතේ
සුඛං දුඃඛං භවෝභාවෝ භයං චාභයමේව ච
භවන්ති භාවා භූතානාං මත්ත ඒව පෘථග්විධාඃ
මද්භාවා මානසා ජාතා යේෂාං ලෝක ඉමාඃ ප්රජාඃ
සෝවිකම්පේන යෝගේන යුජ්යතේ නාත්ර සංශයඃ
ඉති මත්වා භජන්තේ මාං බුධා භාවසමන්විතාඃ
කථයන්තශ්ච මාං නිත්යං තුෂ්යන්ති ච රමන්ති ච
දදාමි බුද්ධියෝගං තං යේන මාමුපයාන්ති තේ෧෦
නාශයාම්යාත්මභාවස්ථෝ ඥානදීපේන භාස්වතා෧෧
අර්ජුන උවාච
පුරුෂං ශාශ්වතං දිව්යමාදිදේවමජං විභුම්෧෨
අසිතෝ දේවලෝ ව්යාසඃ ස්වයං චෛව බ්රවීෂි මේ෧෩
න හි තේ භගවන්ව්යක්තිං විදුර්දේවා න දානවාඃ෧෪
භූතභාවන භූතේශ දේවදේව ජගත්පතේ෧෫
යාභිර්විභූතිභිර්ලෝකානිමාංස්ත්වං ව්යාප්ය තිෂ්ඨසි෧෬
කේෂු කේෂු ච භාවේෂු චින්ත්යෝසි භගවන්මයා෧෭
භූයඃ කථය තෘප්තිර්හි ශෘණ්වතෝ නාස්ති මේමෘතම්෧෮
ශ්රීභගවානුවාච
ප්රාධාන්යතඃ කුරුශ්රේෂ්ඨ නාස්ත්යන්තෝ විස්තරස්ය මේ෧෯
අහමාදිශ්ච මධ්යං ච භූතානාමන්ත ඒව ච෨෦
මරීචිර්මරුතාමස්මි නක්ෂත්රාණාමහං ශශී෨෧
ඉඳ්රියාණාං මනශ්චාස්මි භූතානාමස්මි චේතනා෨෨
වසූනාං පාවකශ්චාස්මි මේරුඃ ශිඛරිණාමහම්෨෩
සේනානීනාමහං ස්කඳඃ සරසාමස්මි සාගරඃ෨෪
යඥානාං ජපයඥෝස්මි ස්ථාවරාණාං හිමාලයඃ෨෫
ගන්ධර්වාණාං චිත්රරථඃ සිද්ධානාං කපිලෝ මුනිඃ෨෬
ඓරාවතං ගජේඳ්රාණාං නරාණාං ච නරාධිපම්෨෭
ප්රජනශ්චාස්මි කඳර්පඃ සර්පාණාමස්මි වාසුකිඃ෨෮
පිතෲණාමර්යමා චාස්මි යමඃ සංයමතාමහම්෨෯
මෘගාණාං ච මෘගේඳ්රෝහං වෛනතේයශ්ච පක්ෂිණාම්෩෦
ඣෂාණාං මකරශ්චාස්මි ස්රෝතසාමස්මි ජාහ්නවී෩෧
අධ්යාත්මවිද්යා විද්යානාං වාදඃ ප්රවදතාමහම්෩෨
අහමේවාක්ෂයඃ කාලෝ ධාතාහං විශ්වතෝමුඛඃ෩෩
කීර්තිඃ ශ්රීර්වාක්ච නාරීණාං ස්මෘතිර්මේධා ධෘතිඃ ක්ෂමා෩෪
මාසානාං මාර්ගශීර්ෂෝහමෘතූනාං කුසුමාකරඃ෩෫
ජයෝස්මි ව්යවසායෝස්මි සත්ත්වං සත්ත්වවතාමහම්෩෬
මුනීනාමප්යහං ව්යාසඃ කවීනාමුශනා කවිඃ෩෭
මෞනං චෛවාස්මි ගුහ්යානාං ඥානං ඥානවතාමහම්෩෮
න තදස්ති විනා යත්ස්යාන්මයා භූතං චරාචරම්෩෯
ඒෂ තූද්දේශතඃ ප්රෝක්තෝ විභූතේර්විස්තරෝ මයා෪෦
තත්තදේවාවගච්ඡ ත්වං මම තේජෝංශසංභවම්෪෧
විෂ්ටභ්යාහමිදං කෘත්ස්නමේකාංශේන ස්ථිතෝ ජගත්෪෨
 

ඕං තත්සදිති ශ්රීමද්භගවද්ගීතාසූපනිෂත්සු බ්රහ්මවිද්යායාං යෝගශාස්ත්රේ ශ්රීකෘෂ්ණාර්ජුනසංවාදේ විභූතියෝගෝ නාම දශමෝධ්යායඃ ෧෦

ඒකාදශෝධ්යායඃ
<-- Line 960 format error--> <-- Line 962 format error--> <-- Line 964 format error--> <-- Line 966 format error--> <-- Line 969 format error--> <-- Line 971 format error--> <-- Line 973 format error--> <-- Line 975 format error--> <-- Line 978 format error--> <-- Line 980 format error--> <-- Line 982 format error--> <-- Line 984 format error--> <-- Line 986 format error--> <-- Line 988 format error--> <-- Line 991 format error--> <-- Line 993 format error--> <-- Line 995 format error--> <-- Line 997 format error--> <-- Line 999 format error--> <-- Line 1001 format error--> <-- Line 1003 format error--> <-- Line 1005 format error--> <-- Line 1007 format error--> <-- Line 1009 format error--> <-- Line 1011 format error--> <-- Line 1013 format error--> <-- Line 1015 format error--> <-- Line 1017 format error--> <-- Line 1019 format error--> <-- Line 1021 format error--> <-- Line 1023 format error--> <-- Line 1026 format error--> <-- Line 1028 format error--> <-- Line 1030 format error--> <-- Line 1033 format error--> <-- Line 1036 format error--> <-- Line 1038 format error--> <-- Line 1040 format error--> <-- Line 1042 format error--> <-- Line 1044 format error--> <-- Line 1046 format error--> <-- Line 1048 format error--> <-- Line 1050 format error--> <-- Line 1052 format error--> <-- Line 1054 format error--> <-- Line 1056 format error--> <-- Line 1059 format error--> <-- Line 1061 format error--> <-- Line 1063 format error--> <-- Line 1066 format error--> <-- Line 1069 format error--> <-- Line 1072 format error--> <-- Line 1074 format error--> <-- Line 1076 format error--> <-- Line 1078 format error-->
අර්ජුන උවාච
යත්ත්වයෝක්තං වචස්තේන මෝහෝයං විගතෝ මම
ත්වත්තඃ කමලපත්රාක්ෂ මාහාත්ම්යමපි චාව්යයම්
ද්රෂ්ටුමිච්ඡාමි තේ රූපමෛශ්වරං පුරුෂෝත්තම
යෝගේශ්වර තතෝ මේ ත්වං දර්ශයාත්මානමව්යයම්
ශ්රීභගවානුවාච
නානාවිධානි දිව්යානි නානාවර්ණාකෘතීනි ච
බහූන්යදෘෂ්ටපූර්වාණි පශ්යාශ්චර්යාණි භාරත
මම දේහේ ගුඩාකේශ යච්චාන්යද්ද්රෂ්ටුමිච්ඡසි
දිව්යං දදාමි තේ චක්ෂුඃ පශ්ය මේ යෝගමෛශ්වරම්
සංජය උවාච
දර්ශයාමාස පාර්ථාය පරමං රූපමෛශ්වරම්
අනේකදිව්යාභරණං දිව්යානේකෝද්යතායුධම්෧෦
සර්වාශ්චර්යමයං දේවමනන්තං විශ්වතෝමුඛම්෧෧
යදි භාඃ සදෘශී සා ස්යාද්භාසස්තස්ය මහාත්මනඃ෧෨
අපශ්යද්දේවදේවස්ය ශරීරේ පාඬවස්තදා෧෩
ප්රණම්ය ශිරසා දේවං කෘතාඦලිරභාෂත෧෪
අර්ජුන උවාච
බ්රහ්මාණමීශං කමලාසනස්ථමෘෂීංශ්ච සර්වානුරගාංශ්ච දිව්යාන්෧෫
නාන්තං න මධ්යං න පුනස්තවාදිං පශ්යාමි විශ්වේශ්වර විශ්වරූප෧෬
පශ්යාමි ත්වාං දුර්නිරීක්ෂ්යං සමන්තාද්දීප්තානලාර්කද්යුතිමප්රමේයම්෧෭
ත්වමව්යයඃ ශාශ්වතධර්මගෝප්තා සනාතනස්ත්වං පුරුෂෝ මතෝ මේ෧෮
පශ්යාමි ත්වාං දීප්තහුතාශවක්ත්රං ස්වතේජසා විශ්වමිදං තපන්තම්෧෯
දෘෂ්ට්වාද්භුතං රූපමුග්රං තවේදං ලෝකත්රයං ප්රව්යථිතං මහාත්මන්෨෦
ස්වස්තීත්යුක්ත්වා මහර්ෂිසිද්ධසංඝාඃ ස්තුවන්ති ත්වාං ස්තුතිභිඃ පුෂ්කලාභිඃ෨෧
ගන්ධර්වයක්ෂාසුරසිද්ධසංඝා වීක්ෂන්තේ ත්වාං විස්මිතාශ්චෛව සර්වේ෨෨
බහූදරං බහුදංෂ්ට්රාකරාලං දෘෂ්ට්වා ලෝකාඃ ප්රව්යථිතාස්තථාහම්෨෩
දෘෂ්ට්වා හි ත්වාං ප්රව්යථිතාන්තරාත්මා ධෘතිං න විඳාමි ශමං ච විෂ්ණෝ෨෪
දිශෝ න ජානේ න ලභේ ච ශර්ම ප්රසීද දේවේශ ජගන්නිවාස෨෫
භීෂ්මෝ ද්රෝණඃ සූතපුත්රස්තථාසෞ සහාස්මදීයෛරපි යෝධමුඛ්යෛඃ෨෬
කේචිද්විලග්නා දශනාන්තරේෂු සංදෘශ්යන්තේ චූර්ණිතෛරුත්තමාඟෛඃ෨෭
තථා තවාමී නරලෝකවීරා විශන්ති වක්ත්රාණ්යභිවිජ්වලන්ති෨෮
තථෛව නාශාය විශන්ති ලෝකාස්තවාපි වක්ත්රාණි සමෘද්ධවේගාඃ෨෯
තේජෝභිරාපූර්ය ජගත්සමග්රං භාසස්තවෝග්රාඃ ප්රතපන්ති විෂ්ණෝ෩෦
විඥාතුමිච්ඡාමි භවන්තමාද්යං න හි ප්රජානාමි තව ප්රවෘත්තිම්෩෧
ශ්රීභගවානුවාච
ඍතේපි ත්වාං න භවිෂ්යන්ති සර්වේ යේවස්ථිතාඃ ප්රත්යනීකේෂු යෝධාඃ෩෨
මයෛවෛතේ නිහතාඃ පූර්වමේව නිමිත්තමාත්රං භව සව්යසාචින්෩෩
මයා හතාංස්ත්වං ජහි මා ව්යථිෂ්ඨා යුධ්යස්ව ජේතාසි රණේ සපත්නාන්෩෪
සංජය උවාච
නමස්කෘත්වා භූය ඒවාහ කෘෂ්ණං සගද්ගදං භීතභීතඃ ප්රණම්ය෩෫
අර්ජුන උවාච
රක්ෂාංසි භීතානි දිශෝ ද්රවන්ති සර්වේ නමස්යන්ති ච සිද්ධසංඝාඃ෩෬
අනන්ත දේවේශ ජගන්නිවාස ත්වමක්ෂරං සදසත්තත්පරං යත්෩෭
වේත්තාසි වේද්යං ච පරං ච ධාම ත්වයා තතං විශ්වමනන්තරූප෩෮
නමෝ නමස්තේස්තු සහස්රකෘත්වඃ පුනශ්ච භූයෝපි නමෝ නමස්තේ෩෯
අනන්තවීර්යාමිතවික්රමස්ත්වං සර්වං සමාප්නෝෂි තතෝසි සර්වඃ෪෦
අජානතා මහිමානං තවේදං මයා ප්රමාදාත්ප්රණයේන වාපි෪෧
ඒකෝථවාප්යච්යුත තත්සමක්ෂං තත්ක්ෂාමයේ ත්වාමහමප්රමේයම්෪෨
න ත්වත්සමෝස්ත්යභ්යධිකඃ කුතෝන්යෝ ලෝකත්රයේප්යප්රතිමප්රභාව෪෩
පිතේව පුත්රස්ය සඛේව සඛ්යුඃ ප්රියඃ ප්රියායාර්හසි දේව සෝඪුම්෪෪
තදේව මේ දර්ශය දේවරූපං ප්රසීද දේවේශ ජගන්නිවාස෪෫
තේනෛව රූපේණ චතුර්භුජේන සහස්රබාහෝ භව විශ්වමූර්තේ෪෬
ශ්රීභගවානුවාච
තේජෝමයං විශ්වමනන්තමාද්යං යන්මේ ත්වදන්යේන න දෘෂ්ටපූර්වම්෪෭
ඒවංරූපඃ ශක්ය අහං නෘලෝකේ ද්රෂ්ටුං ත්වදන්යේන කුරුප්රවීර෪෮
ව්යපේතභීඃ ප්රීතමනාඃ පුනස්ත්වං තදේව මේ රූපමිදං ප්රපශ්ය෪෯
සංජය උවාච
ආශ්වාසයාමාස ච භීතමේනං භූත්වා පුනඃ සෞම්යවපුර්මහාත්මා෫෦
අර්ජුන උවාච
ඉදානීමස්මි සංවෘත්තඃ සචේතාඃ ප්රකෘතිං ගතඃ෫෧
ශ්රීභගවානුවාච
දේවා අප්යස්ය රූපස්ය නිත්යං දර්ශනකාඞ්ක්ෂිණඃ෫෨
ශක්ය ඒවංවිධෝ ද්රෂ්ටුං දෘෂ්ටවානසි මාං යථා෫෩
ඥාතුං ද්රෂ්ටුං ච තත්ත්වේන ප්රවේෂ්ටුං ච පරංතප෫෪
නිර්වෛරඃ සර්වභූතේෂු යඃ ස මාමේති පාඬව෫෫
 

ඕං තත්සදිති ශ්රීමද්භගවද්ගීතාසූපනිෂත්සු බ්රහ්මවිද්යායාං යෝගශාස්ත්රේ ශ්රීකෘෂ්ණාර්ජුනසංවාදේ විශ්වරූපදර්ශනයෝගෝ නාමෛකාදශෝධ්යායඃ ෧෧

ද්වාදශෝධ්යායඃ
<-- Line 1088 format error--> <-- Line 1091 format error--> <-- Line 1093 format error--> <-- Line 1095 format error--> <-- Line 1097 format error--> <-- Line 1099 format error--> <-- Line 1101 format error--> <-- Line 1103 format error--> <-- Line 1105 format error--> <-- Line 1107 format error--> <-- Line 1109 format error--> <-- Line 1111 format error--> <-- Line 1113 format error--> <-- Line 1115 format error--> <-- Line 1117 format error--> <-- Line 1119 format error--> <-- Line 1121 format error--> <-- Line 1123 format error--> <-- Line 1125 format error--> <-- Line 1127 format error-->
අර්ජුන උවාච
යේ චාප්යක්ෂරමව්යක්තං තේෂාං කේ යෝගවිත්තමාඃ
ශ්රීභගවානුවාච
ශ්රද්ධයා පරයෝපේතාස්තේ මේ යුක්තතමා මතාඃ
සර්වත්රගමචින්ත්යං ච කූටස්ථමචලං ධ්රුවම්
තේ ප්රාප්නුවන්ති මාමේව සර්වභූතහිතේ රතාඃ
අව්යක්තා හි ගතිර්දුඃඛං දේහවද්භිරවාප්යතේ
අනන්යේනෛව යෝගේන මාං ධ්යායන්ත උපාසතේ
භවාමින චිරාත්පාර්ථ මය්යාවේශිතචේතසාම්
නිවසිෂ්යසි මය්යේව අත ඌර්ධ්වං න සංශයඃ
අභ්යාසයෝගේන තතෝ මාමිච්ඡාප්තුං ධනංජය
මදර්ථමපි කර්මාණි කුර්වන්සිද්ධිමවාප්ස්යසි෧෦
සර්වකර්මඵලත්යාගං තතඃ කුරු යතාත්මවාන්෧෧
ධ්යානාත්කර්මඵලත්යාගස්ත්යාගාච්ඡාන්තිරනන්තරම්෧෨
නිර්මමෝ නිරහංකාරඃ සමදුඃඛසුඛඃ ක්ෂමී෧෩
මය්යර්පිතමනෝබුද්ධිර්යෝ මද්භක්තඃ ස මේ ප්රියඃ෧෪
හර්ෂාමර්ෂභයෝද්වේගෛර්මුක්තෝ යඃ ස ච මේ ප්රියඃ෧෫
සර්වාරම්භපරිත්යාගී යෝ මද්භක්තඃ ස මේ ප්රියඃ෧෬
ශුභාශුභපරිත්යාගී භක්තිමාන්යඃ ස මේ ප්රියඃ෧෭
ශීතෝෂ්ණසුඛදුඃඛේෂු සමඃ සඟවිවර්ජිතඃ෧෮
අනිකේතඃ ස්ථිරමතිර්භක්තිමාන්මේ ප්රියෝ නරඃ෧෯
ශ්රද්දධානා මත්පරමා භක්තාස්තේතීව මේ ප්රියාඃ෨෦
 

ඕං තත්සදිති ශ්රීමද්භගවද්ගීතාසූපනිෂත්සු බ්රහ්මවිද්යායාං යෝගශාස්ත්රේ ශ්රීකෘෂ්ණාර්ජුනසංවාදේ භක්තියෝගෝ නාම ද්වාදශෝධ්යායඃ ෧෨

ත්රයෝදශෝධ්යායඃ
<-- Line 1137 format error--> <-- Line 1139 format error--> <-- Line 1141 format error--> <-- Line 1143 format error--> <-- Line 1145 format error--> <-- Line 1147 format error--> <-- Line 1149 format error--> <-- Line 1151 format error--> <-- Line 1153 format error--> <-- Line 1155 format error--> <-- Line 1157 format error--> <-- Line 1159 format error--> <-- Line 1161 format error--> <-- Line 1163 format error--> <-- Line 1165 format error--> <-- Line 1167 format error--> <-- Line 1169 format error--> <-- Line 1171 format error--> <-- Line 1173 format error--> <-- Line 1175 format error--> <-- Line 1177 format error--> <-- Line 1179 format error--> <-- Line 1181 format error--> <-- Line 1183 format error--> <-- Line 1185 format error--> <-- Line 1187 format error--> <-- Line 1189 format error--> <-- Line 1191 format error--> <-- Line 1193 format error--> <-- Line 1195 format error--> <-- Line 1197 format error--> <-- Line 1199 format error--> <-- Line 1201 format error--> <-- Line 1203 format error-->
ශ්රීභගවානුවාච
ඒතද්යෝ වේත්ති තං ප්රාහුඃ ක්ෂේත්රඥ ඉති තද්විදඃ
ක්ෂේත්රක්ෂේත්රඥයෝර්ඥානං යත්තජ්ඥානං මතං මම
ස ච යෝ යත්ප්රභාවශ්ච තත්සමාසේන මේ ශෘණු
බ්රහ්මසූත්රපදෛශ්චෛව හේතුමද්භිර්විනිශ්චිතෛඃ
ඉඳ්රියාණි දශෛකං ච පඤ්ච චේඳ්රියගෝචරාඃ
ඒතත්ක්ෂේත්රං සමාසේන සවිකාරමුදාහෘතම්
ආචාර්යෝපාසනං ශෞචං ස්ථෛර්යමාත්මවිනිග්රහඃ
ජන්මමෘත්යුජරාව්යාධිදුඃඛදෝෂානුදර්ශනම්
නිත්යං ච සමචිත්තත්වමිෂ්ටානිෂ්ටෝපපත්තිෂු
විවික්තදේශසේවිත්වමරතිර්ජනසංසදි෧෦
ඒතජ්ඥානමිති ප්රෝක්තමඥානං යදතෝන්යථා෧෧
අනාදිමත්පරං බ්රහ්ම න සත්තන්නාසදුච්යතේ෧෨
සර්වතඃශ්රුතිමල්ලෝකේ සර්වමාවෘත්ය තිෂ්ඨති෧෩
අසක්තං සර්වභෘච්චෛව නිර්ගුණං ගුණභෝක්තෘ ච෧෪
සූක්ෂ්මත්වාත්තදවිඥේයං දූරස්ථං චාන්තිකේ ච තත්෧෫
භූතභර්තෘ ච තජ්ඥේයං ග්රසිෂ්ණු ප්රභවිෂ්ණු ච෧෬
ඥානං ඥේයං ඥානගම්යං හෘදි සර්වස්ය විෂ්ඨිතම්෧෭
මද්භක්ත ඒතද්විඥාය මද්භාවායෝපපද්යතේ෧෮
විකාරාංශ්ච ගුණාංශ්චෛව විද්ධි ප්රකෘතිසංභවාන්෧෯
පුරුෂඃ සුඛදුඃඛානාං භෝක්තෘත්වේ හේතුරුච්යතේ෨෦
කාරණං ගුණසඟෝස්ය සදසද්යෝනිජන්මසු෨෧
පරමාත්මේති චාප්යුක්තෝ දේහේස්මින්පුරුෂඃ පරඃ෨෨
සර්වථා වර්තමානෝපි න ස භූයෝභිජායතේ෨෩
අන්යේ සාංඛ්යේන යෝගේන කර්මයෝගේන චාපරේ෨෪
තේපි චාතිතරන්ත්යේව මෘත්යුං ශ්රුතිපරායණාඃ෨෫
ක්ෂේත්රක්ෂේත්රඥසංයෝගාත්තද්විද්ධි භරතර්ෂභ෨෬
විනශ්යත්ස්වවිනශ්යන්තං යඃ පශ්යති ස පශ්යති෨෭
න හිනස්ත්යාත්මනාත්මානං තතෝ යාති පරාං ගතිම්෨෮
යඃ පශ්යති තථාත්මානමකර්තාරං ස පශ්යති෨෯
තත ඒව ච විස්තාරං බ්රහ්ම සංපද්යතේ තදා෩෦
ශරීරස්ථෝපි කෞන්තේය න කරෝති න ලිප්යතේ෩෧
සර්වත්රාවස්ථිතෝ දේහේ තථාත්මා නෝපලිප්යතේ෩෨
ක්ෂේත්රං ක්ෂේත්රී තථා කෘත්ස්නං ප්රකාශයති භාරත෩෩
භූතප්රකෘතිමෝක්ෂං ච යේ විදුර්යාන්ති තේ පරම්෩෪
 

ඕං තත්සදිති ශ්රීමද්භගවද්ගීතාසූපනිෂත්සු බ්රහ්මවිද්යායාං යෝගශාස්ත්රේ ශ්රීකෘෂ්ණාර්ජුනසංවාදේ ක්ෂේත්රක්ෂේත්රඥවිභාගයෝගෝ නාම ත්රයෝදශෝධ්යායඃ ෧෩

චතුර්දශෝධ්යායඃ
<-- Line 1213 format error--> <-- Line 1215 format error--> <-- Line 1217 format error--> <-- Line 1219 format error--> <-- Line 1221 format error--> <-- Line 1223 format error--> <-- Line 1225 format error--> <-- Line 1227 format error--> <-- Line 1229 format error--> <-- Line 1231 format error--> <-- Line 1233 format error--> <-- Line 1235 format error--> <-- Line 1237 format error--> <-- Line 1239 format error--> <-- Line 1241 format error--> <-- Line 1243 format error--> <-- Line 1245 format error--> <-- Line 1247 format error--> <-- Line 1249 format error--> <-- Line 1251 format error--> <-- Line 1254 format error--> <-- Line 1257 format error--> <-- Line 1259 format error--> <-- Line 1261 format error--> <-- Line 1263 format error--> <-- Line 1265 format error--> <-- Line 1267 format error-->
ශ්රීභගවානුවාච
යජ්ඥාත්වා මුනයඃ සර්වේ පරාං සිද්ධිමිතෝ ගතාඃ
සර්ගේපි නෝපජායන්තේ ප්රලයේ න ව්යථන්ති ච
සංභවඃ සර්වභූතානාං තතෝ භවති භාරත
තාසාං බ්රහ්ම මහද්යෝනිරහං බීජප්රදඃ පිතා
නිබධ්නන්ති මහාබාහෝ දේහේ දේහිනමව්යයම්
සුඛසඟේන බධ්නාති ඥානසඟේන චානඝ
තන්නිබධ්නාති කෞන්තේය කර්මසඟේන දේහිනම්
ප්රමාදාලස්යනිද්රාභිස්තන්නිබධ්නාති භාරත
ඥානමාවෘත්ය තු තමඃ ප්රමාදේ සංජයත්යුත
රජඃ සත්ත්වං තමශ්චෛව තමඃ සත්ත්වං රජස්තථා෧෦
ඥානං යදා තදා විද්යාද්විවෘද්ධං සත්ත්වමිත්යුත෧෧
රජස්යේතානි ජායන්තේ විවෘද්ධේ භරතර්ෂභ෧෨
තමස්යේතානි ජායන්තේ විවෘද්ධේ කුරුනඳන෧෩
තදෝත්තමවිදාං ලෝකානමලාන්ප්රතිපද්යතේ෧෪
තථා ප්රලීනස්තමසි මූඪයෝනිෂු ජායතේ෧෫
රජසස්තු ඵලං දුඃඛමඥානං තමසඃ ඵලම්෧෬
ප්රමාදමෝහෞ තමසෝ භවතෝඥානමේව ච෧෭
ජඝන්යගුණවෘත්තිස්ථා අධෝ ගච්ඡන්ති තාමසාඃ෧෮
ගුණේභ්යශ්ච පරං වේත්ති මද්භාවං සෝධිගච්ඡති෧෯
ජන්මමෘත්යුජරාදුඃඛෛර්විමුක්තෝමෘතමශ්නුතේ෨෦
අර්ජුන උවාච
කිමාචාරඃ කථං චෛතාංස්ත්රීන්ගුණානතිවර්තතේ෨෧
ශ්රීභගවානුවාච
ත ද්වේෂ්ටි සංප්රවෘත්තානි න නිවෘත්තානි කාඞ්ක්ෂති෨෨
ගුණා වර්තන්ත ඉත්යේව යෝවතිෂ්ඨති නේඟතේ෨෩
තුල්යප්රියාප්රියෝ ධීරස්තුල්යනිඳාත්මසංස්තුතිඃ෨෪
සර්වාරම්භපරිත්යාගී ගුණාතීතඃ ස උච්යතේ෨෫
ස ගුණාන්සමතීත්යෛතාන්බ්රහ්මභූයාය කල්පතේ෨෬
ශාශ්වතස්ය ච ධර්මස්ය සුඛස්යෛකාන්තිකස්ය ච෨෭
 

ඕං තත්සදිති ශ්රීමද්භගවද්ගීතාසූපනිෂත්සු බ්රහ්මවිද්යායාං යෝගශාස්ත්රේ ශ්රීකෘෂ්ණාර්ජුනසංවාදේ ගුණත්රයවිභාගයෝගෝ නාම චතුර්දශෝධ්යායඃ ෧෪

පඤ්චදශෝධ්යායඃ
<-- Line 1277 format error--> <-- Line 1279 format error--> <-- Line 1281 format error--> <-- Line 1283 format error--> <-- Line 1285 format error--> <-- Line 1287 format error--> <-- Line 1289 format error--> <-- Line 1291 format error--> <-- Line 1293 format error--> <-- Line 1295 format error--> <-- Line 1297 format error--> <-- Line 1299 format error--> <-- Line 1301 format error--> <-- Line 1303 format error--> <-- Line 1305 format error--> <-- Line 1307 format error--> <-- Line 1309 format error--> <-- Line 1311 format error--> <-- Line 1313 format error--> <-- Line 1315 format error-->
ශ්රීභගවානුවාච
ඡඳාංසි යස්ය පර්ණානි යස්තං වේද ස වේදවිත්
අධශ්ච මූලාන්යනුසංතතානි කර්මානුබන්ධීනි මනුෂ්යලෝකේ
අශ්වත්ථමේනං සුවිරූඪමූලමසඟශස්ත්රේණ දෘඪේන ඡිත්ත්වා
තමේව චාද්යං පුරුෂං ප්රපද්යේ යතඃ ප්රවෘත්තිඃ ප්රසෘතා පුරාණී
ද්වඳ්වෛර්විමුක්තාඃ සුඛදුඃඛසංඥෛර්ගච්ඡන්ත්යමූඪාඃ පදමව්යයං තත්
යද්ගත්වා න නිවර්තන්තේ තද්ධාම පරමං මම
මනඃෂෂ්ඨානීඳ්රියාණි ප්රකෘතිස්ථානි කර්ෂති
ගෘහීත්වෛතානි සංයාති වායුර්ගන්ධානිවාශයාත්
අධිෂ්ඨාය මනශ්චායං විෂයානුපසේවතේ
විමූඪා නානුපශ්යන්ති පශ්යන්ති ඥානචක්ෂුෂඃ෧෦
යතන්තෝප්යකෘතාත්මානෝ නෛනං පශ්යන්ත්යචේතසඃ෧෧
යච්චඳ්රමසි යච්චාග්නෞ තත්තේජෝ විද්ධි මාමකම්෧෨
පුෂ්ණාමි චෞෂධීඃ සර්වාඃ සෝමෝ භූත්වා රසාත්මකඃ෧෩
ප්රාණාපානසමායුක්තඃ පචාම්යන්නං චතුර්විධම්෧෪
වේදෛශ්ච සර්වෛරහමේව වේද්යෝ වේදාන්තකෘද්වේදවිදේව චාහම්෧෫
ක්ෂරඃ සර්වාණි භූතානි කූටස්ථෝක්ෂර උච්යතේ෧෬
යෝ ලෝකත්රයමාවිශ්ය බිභර්ත්යව්යය ඊශ්වරඃ෧෭
අතෝස්මි ලෝකේ වේදේ ච ප්රථිතඃ පුරුෂෝත්තමඃ෧෮
ස සර්වවිද්භජති මාං සර්වභාවේන භාරත෧෯
ඒතද්බුද්ධ්වා බුද්ධිමාන්ස්යාත්කෘතකෘත්යශ්ච භාරත෨෦
 

ඕං තත්සදිති ශ්රීමද්භගවද්ගීතාසූපනිෂත්සු බ්රහ්මවිද්යායාං යෝගශාස්ත්රේ ශ්රීකෘෂ්ණාර්ජුනසංවාදේ පුරුෂෝත්තමයෝගෝ නාම පඤ්චදශෝධ්යායඃ ෧෫

ෂෝඩශෝධ්යායඃ
<-- Line 1325 format error--> <-- Line 1327 format error--> <-- Line 1329 format error--> <-- Line 1331 format error--> <-- Line 1333 format error--> <-- Line 1335 format error--> <-- Line 1337 format error--> <-- Line 1339 format error--> <-- Line 1341 format error--> <-- Line 1343 format error--> <-- Line 1345 format error--> <-- Line 1347 format error--> <-- Line 1349 format error--> <-- Line 1351 format error--> <-- Line 1353 format error--> <-- Line 1355 format error--> <-- Line 1357 format error--> <-- Line 1359 format error--> <-- Line 1361 format error--> <-- Line 1363 format error--> <-- Line 1365 format error--> <-- Line 1367 format error--> <-- Line 1369 format error--> <-- Line 1371 format error-->
ශ්රීභගවානුවාච
දානං දමශ්ච යඥශ්ච ස්වාධ්යායස්තප ආර්ජවම්
දයා භූතේෂ්වලෝලුප්ත්වං මාර්දවං හ්රීරචාපලම්
භවන්ති සංපදං දෛවීමභිජාතස්ය භාරත
අඥානං චාභිජාතස්ය පාර්ථ සංපදමාසුරීම්
මා ශුචඃ සංපදං දෛවීමභිජාතෝසි පාඬව
දෛවෝ විස්තරශඃ ප්රෝක්ත ආසුරං පාර්ථ මේ ශෘණු
න ශෞචං නාපි චාචාරෝ න සත්යං තේෂු විද්යතේ
අපරස්පරසංභූතං කිමන්යත්කාමහෛතුකම්
ප්රභවන්ත්යුග්රකර්මාණඃ ක්ෂයාය ජගතෝහිතාඃ
මෝහාද්ගෘහීත්වාසද්ග්රාහාන්ප්රවර්තන්තේශුචිව්රතාඃ෧෦
කාමෝපභෝගපරමා ඒතාවදිති නිශ්චිතාඃ෧෧
ඊහන්තේ කාමභෝගාර්ථමන්යායේනාර්ථසංචයාන්෧෨
ඉදමස්තීදමපි මේ භවිෂ්යති පුනර්ධනම්෧෩
ඊශ්වරෝහමහං භෝගී සිද්ධෝහං බලවාන්සුඛී෧෪
යක්ෂ්යේ දාස්යාමි මෝදිෂ්ය ඉත්යඥානවිමෝහිතාඃ෧෫
ප්රසක්තාඃ කාමභෝගේෂු පතන්ති නරකේශුචෞ෧෬
යජන්තේ නාමයඥෛස්තේ දම්භේනාවිධිපූර්වකම්෧෭
මාමාත්මපරදේහේෂු ප්රද්විෂන්තෝභ්යසූයකාඃ෧෮
ක්ෂිපාම්යජස්රමශුභානාසුරීෂ්වේව යෝනිෂු෧෯
මාමප්රාප්යෛව කෞන්තේය තතෝ යාන්ත්යධමාං ගතිම්෨෦
කාමඃ ක්රෝධස්තථා ලෝභස්තස්මාදේතත්ත්රයං ත්යජේත්෨෧
ආචරත්යාත්මනඃ ශ්රේයස්තතෝ යාති පරාං ගතිම්෨෨
න ස සිද්ධිමවාප්නෝති න සුඛං න පරාං ගතිම්෨෩
ඥාත්වා ශාස්ත්රවිධානෝක්තං කර්ම කර්තුමිහාර්හසි෨෪
 

ඕං තත්සදිති ශ්රීමද්භගවද්ගීතාසූපනිෂත්සු බ්රහ්මවිද්යායාං යෝගශාස්ත්රේ ශ්රීකෘෂ්ණාර්ජුනසංවාදේ දෛවාසුරසංපද්විභාගයෝගෝ නාම ෂෝඩශෝධ්යායඃ ෧෬

සප්තදශෝධ්යායඃ
<-- Line 1381 format error--> <-- Line 1384 format error--> <-- Line 1386 format error--> <-- Line 1388 format error--> <-- Line 1390 format error--> <-- Line 1392 format error--> <-- Line 1394 format error--> <-- Line 1396 format error--> <-- Line 1398 format error--> <-- Line 1400 format error--> <-- Line 1402 format error--> <-- Line 1404 format error--> <-- Line 1406 format error--> <-- Line 1408 format error--> <-- Line 1410 format error--> <-- Line 1412 format error--> <-- Line 1414 format error--> <-- Line 1416 format error--> <-- Line 1418 format error--> <-- Line 1420 format error--> <-- Line 1422 format error--> <-- Line 1424 format error--> <-- Line 1426 format error--> <-- Line 1428 format error--> <-- Line 1430 format error--> <-- Line 1432 format error--> <-- Line 1434 format error--> <-- Line 1436 format error-->
අර්ජුන උවාච
තේෂාං නිෂ්ඨා තු කා කෘෂ්ණ සත්ත්වමාහෝ රජස්තමඃ
ශ්රීභගවානුවාච
සාත්ත්විකී රාජසී චෛව තාමසී චේති තාං ශෘණු
ශ්රද්ධාමයෝයං පුරුෂෝ යෝ යච්ඡ්රද්ධඃ ස ඒව සඃ
ප්රේතාන්භූතගණාංශ්චාන්යේ යජන්තේ තාමසා ජනාඃ
දම්භාහංකාරසංයුක්තාඃ කාමරාගබලාන්විතාඃ
මාං චෛවාන්තඃශරීරස්ථං තාන්විද්ධ්යාසුරනිශ්චයාන්
යඥස්තපස්තථා දානං තේෂාං භේදමිමං ශෘණු
රස්යාඃ ස්නිග්ධාඃ ස්ථිරා හෘද්යා ආහාරාඃ සාත්ත්විකප්රියාඃ
ආහාරා රාජසස්යේෂ්ටා දුඃඛශෝකාමයප්රදාඃ
උච්ඡිෂ්ටමපි චාමේධ්යං භෝජනං තාමසප්රියම්෧෦
යෂ්ටව්යමේවේති මනඃ සමාධාය ස සාත්ත්විකඃ෧෧
ඉජ්යතේ භරතශ්රේෂ්ඨ තං යඥං විද්ධි රාජසම්෧෨
ශ්රද්ධාවිරහිතං යඥං තාමසං පරිචක්ෂතේ෧෩
බ්රහ්මචර්යමහිංසා ච ශාරීරං තප උච්යතේ෧෪
ස්වාධ්යායාභ්යසනං චෛව වාඞ්මයං තප උච්යතේ෧෫
භාවසංශුද්ධිරිත්යේතත්තපෝ මානසමුච්යතේ෧෬
අඵලාකාඞ්ක්ෂිභිර්යුක්තෛඃ සාත්ත්විකං පරිචක්ෂතේ෧෭
ක්රියතේ තදිහ ප්රෝක්තං රාජසං චලමධ්රුවම්෧෮
පරස්යෝත්සාදනාර්ථං වා තත්තාමසමුදාහෘතම්෧෯
දේශේ කාලේ ච පාත්රේ ච තද්දානං සාත්ත්විකං ස්මෘතම්෨෦
දීයතේ ච පරික්ලිෂ්ටං තද්දානං රාජසං ස්මෘතම්෨෧
අසත්කෘතමවඥාතං තත්තාමසමුදාහෘතම්෨෨
බ්රාහ්මණාස්තේන වේදාශ්ච යඥාශ්ච විහිතාඃ පුරා෨෩
ප්රවර්තන්තේ විධානෝක්තාඃ සතතං බ්රහ්මවාදිනාම්෨෪
දානක්රියාශ්ච විවිධාඃ ක්රියන්තේ මෝක්ෂකාඞ්ක්ෂිභිඃ෨෫
ප්රශස්තේ කර්මණි තථා සච්ඡබ්දඃ පාර්ථ යුජ්යතේ෨෬
කර්ම චෛව තදර්ථීයං සදිත්යේවාභිධීයතේ෨෭
අසදිත්යුච්යතේ පාර්ථ න ච තත්ප්රේප්ය නෝ ඉහ෨෮
 

ඕං තත්සදිති ශ්රීමද්භගවද්ගීතාසූපනිෂත්සු බ්රහ්මවිද්යායාං යෝගශාස්ත්රේ ශ්රීකෘෂ්ණාර්ජුනසංවාදේ ශ්රද්ධාත්රයවිභාගයෝගෝ නාම සප්තදශෝධ්යායඃ ෧෭

අෂ්ටාදශෝධ්යායඃ
<-- Line 1446 format error--> <-- Line 1449 format error--> <-- Line 1451 format error--> <-- Line 1453 format error--> <-- Line 1455 format error--> <-- Line 1457 format error--> <-- Line 1459 format error--> <-- Line 1461 format error--> <-- Line 1463 format error--> <-- Line 1465 format error--> <-- Line 1467 format error--> <-- Line 1469 format error--> <-- Line 1471 format error--> <-- Line 1473 format error--> <-- Line 1475 format error--> <-- Line 1477 format error--> <-- Line 1479 format error--> <-- Line 1481 format error--> <-- Line 1483 format error--> <-- Line 1485 format error--> <-- Line 1487 format error--> <-- Line 1489 format error--> <-- Line 1491 format error--> <-- Line 1493 format error--> <-- Line 1495 format error--> <-- Line 1497 format error--> <-- Line 1499 format error--> <-- Line 1501 format error--> <-- Line 1503 format error--> <-- Line 1505 format error--> <-- Line 1507 format error--> <-- Line 1509 format error--> <-- Line 1511 format error--> <-- Line 1513 format error--> <-- Line 1515 format error--> <-- Line 1517 format error--> <-- Line 1519 format error--> <-- Line 1521 format error--> <-- Line 1523 format error--> <-- Line 1525 format error--> <-- Line 1527 format error--> <-- Line 1529 format error--> <-- Line 1531 format error--> <-- Line 1533 format error--> <-- Line 1535 format error--> <-- Line 1537 format error--> <-- Line 1539 format error--> <-- Line 1541 format error--> <-- Line 1543 format error--> <-- Line 1545 format error--> <-- Line 1547 format error--> <-- Line 1549 format error--> <-- Line 1551 format error--> <-- Line 1553 format error--> <-- Line 1555 format error--> <-- Line 1557 format error--> <-- Line 1559 format error--> <-- Line 1561 format error--> <-- Line 1563 format error--> <-- Line 1565 format error--> <-- Line 1567 format error--> <-- Line 1569 format error--> <-- Line 1571 format error--> <-- Line 1573 format error--> <-- Line 1575 format error--> <-- Line 1577 format error--> <-- Line 1579 format error--> <-- Line 1581 format error--> <-- Line 1583 format error--> <-- Line 1585 format error--> <-- Line 1587 format error--> <-- Line 1589 format error--> <-- Line 1592 format error--> <-- Line 1595 format error--> <-- Line 1597 format error--> <-- Line 1599 format error--> <-- Line 1601 format error--> <-- Line 1603 format error-->
අර්ජුන උවාච
ත්යාගස්ය ච හෘෂීකේශ පෘථක්කේශිනිෂූදන
ශ්රීභගවානුවාච
සර්වකර්මඵලත්යාගං ප්රාහුස්ත්යාගං විචක්ෂණාඃ
යඥදානතපඃකර්ම න ත්යාජ්යමිති චාපරේ
ත්යාගෝ හි පුරුෂව්යාඝ්ර ත්රිවිධඃ සංප්රකීර්තිතඃ
යඥෝ දානං තපශ්චෛව පාවනානි මනීෂිණාම්
කර්තව්යානීති මේ පාර්ථ නිශ්චිතං මතමුත්තමම්
මෝහාත්තස්ය පරිත්යාගස්තාමසඃ පරිකීර්තිතඃ
ස කෘත්වා රාජසං ත්යාගං නෛව ත්යාගඵලං ලභේත්
සඟං ත්යක්ත්වා ඵලං චෛව ස ත්යාගඃ සාත්ත්විකෝ මතඃ
ත්යාගී සත්ත්වසමාවිෂ්ටෝ මේධාවී ඡින්නසංශයඃ෧෦
යස්තු කර්මඵලත්යාගී ස ත්යාගීත්යභිධීයතේ෧෧
භවත්යත්යාගිනාං ප්රේත්ය න තු සංන්යාසිනාං ක්වචිත්෧෨
සාංඛ්යේ කෘතාන්තේ ප්රෝක්තානි සිද්ධයේ සර්වකර්මණාම්෧෩
විවිධාශ්ච පෘථක්චේෂ්ටා දෛවං චෛවාත්ර පඤ්චමම්෧෪
න්යාය්යං වා විපරීතං වා පඤ්චෛතේ තස්ය හේතවඃ෧෫
පශ්යත්යකෘතබුද්ධිත්වාන්න ස පශ්යති දුර්මතිඃ෧෬
හත්වාපි ස ඉමාංල්ලෝකාන්න හන්ති න නිබධ්යතේ෧෭
කරණං කර්ම කර්තේති ත්රිවිධඃ කර්මසංග්රහඃ෧෮
ප්රෝච්යතේ ගුණසංඛ්යානේ යථාවච්ඡෘණු තාන්යපි෧෯
අවිභක්තං විභක්තේෂු තජ්ඥානං විද්ධි සාත්ත්විකම්෨෦
වේත්ති සර්වේෂු භූතේෂු තජ්ඥානං විද්ධි රාජසම්෨෧
අතත්ත්වාර්ථවදල්පං ච තත්තාමසමුදාහෘතම්෨෨
අඵලප්රේප්සුනා කර්ම යත්තත්සාත්ත්විකමුච්යතේ෨෩
ක්රියතේ බහුලායාසං තද්රාජසමුදාහෘතම්෨෪
මෝහාදාරභ්යතේ කර්ම යත්තත්තාමසමුච්යතේ෨෫
සිද්ධ්යසිද්ධ්යෝර්නිර්විකාරඃ කර්තා සාත්ත්වික උච්යතේ෨෬
හර්ෂශෝකාන්විතඃ කර්තා රාජසඃ පරිකීර්තිතඃ෨෭
විෂාදී දීර්ඝසූත්රී ච කර්තා තාමස උච්යතේ෨෮
ප්රෝච්යමානමශේෂේණ පෘථක්ත්වේන ධනංජය෨෯
බන්ධං මෝක්ෂං ච යා වේත්ති බුද්ධිඃ සා පාර්ථ සාත්ත්විකී෩෦
අයථාවත්ප්රජානාති බුද්ධිඃ සා පාර්ථ රාජසී෩෧
සර්වාර්ථාන්විපරීතාංශ්ච බුද්ධිඃ සා පාර්ථ තාමසී෩෨
යෝගේනාව්යභිචාරිණ්යා ධෘතිඃ සා පාර්ථ සාත්ත්විකී෩෩
ප්රසඟේන ඵලාකාඞ්ක්ෂී ධෘතිඃ සා පාර්ථ රාජසී෩෪
න විමුඤ්චති දුර්මේධා ධෘතිඃ සා පාර්ථ තාමසී෩෫
අභ්යාසාද්රමතේ යත්ර දුඃඛාන්තං ච නිගච්ඡති෩෬
තත්සුඛං සාත්ත්විකං ප්රෝක්තමාත්මබුද්ධිප්රසාදජම්෩෭
පරිණාමේ විෂමිව තත්සුඛං රාජසං ස්මෘතම්෩෮
නිද්රාලස්යප්රමාදෝත්ථං තත්තාමසමුදාහෘතම්෩෯
සත්ත්වං ප්රකෘතිජෛර්මුක්තං යදේභිඃ ස්යාත්ත්රිභිර්ගුණෛඃ෪෦
කර්මාණි ප්රවිභක්තානි ස්වභාවප්රභවෛර්ගුණෛඃ෪෧
ඥානං විඥානමාස්තික්යං බ්රහ්මකර්ම ස්වභාවජම්෪෨
දානමීශ්වරභාවශ්ච ක්ෂාත්රං කර්ම ස්වභාවජම්෪෩
පරිචර්යාත්මකං කර්ම ශූද්රස්යාපි ස්වභාවජම්෪෪
ස්වකර්මනිරතඃ සිද්ධිං යථා විඳති තච්ඡෘණු෪෫
ස්වකර්මණා තමභ්යර්ච්ය සිද්ධිං විඳති මානවඃ෪෬
ස්වභාවනියතං කර්ම කුර්වන්නාප්නෝති කිල්බිෂම්෪෭
සර්වාරම්භා හි දෝෂේණ ධූමේනාග්නිරිවාවෘතාඃ෪෮
නෛෂ්කර්ම්යසිද්ධිං පරමාං සංන්යාසේනාධිගච්ඡති෪෯
සමාසේනෛව කෞන්තේය නිෂ්ඨා ඥානස්ය යා පරා෫෦
ශබ්දාදීන්විෂයාංස්ත්යක්ත්වා රාගද්වේෂෞ ව්යුදස්ය ච෫෧
ධ්යානයෝගපරෝ නිත්යං වෛරාග්යං සමුපාශ්රිතඃ෫෨
විමුච්ය නිර්මමඃ ශාන්තෝ බ්රහ්මභූයාය කල්පතේ෫෩
සමඃ සර්වේෂු භූතේෂු මද්භක්තිං ලභතේ පරාම්෫෪
තතෝ මාං තත්ත්වතෝ ඥාත්වා විශතේ තදනන්තරම්෫෫
මත්ප්රසාදාදවාප්නෝති ශාශ්වතං පදමව්යයම්෫෬
බුද්ධියෝගමුපාශ්රිත්ය මච්චිත්තඃ සතතං භව෫෭
අථ චේත්ත්වමහංකාරාන්න ශ්රෝෂ්යසි විනඞ්ක්ෂ්යසි෫෮
මිථ්යෛෂ ව්යවසායස්තේ ප්රකෘතිස්ත්වාං නියෝක්ෂ්යති෫෯
කර්තුං නේච්ඡසි යන්මෝහාත්කරිෂ්යස්යවශෝපි තත්෬෦
භ්රාමයන්සර්වභූතානි යන්ත්රාරූඪානි මායයා෬෧
තත්ප්රසාදාත්පරාං ශාන්තිං ස්ථානං ප්රාප්ස්යසි ශාශ්වතම්෬෨
විමෘශ්යෛතදශේෂේණ යථේච්ඡසි තථා කුරු෬෩
ඉෂ්ටෝසි මේ දෘඪමිති තතෝ වක්ෂ්යාමි තේ හිතම්෬෪
මාමේවෛෂ්යසි සත්යං තේ ප්රතිජානේ ප්රියෝසි මේ෬෫
අහං ත්වා සර්වපාපේභ්යෝ මෝක්ෂයිෂ්යාමි මා ශුචඃ෬෬
න චාශුශ්රූෂවේ වාච්යං න ච මාං යෝභ්යසූයති෬෭
භක්තිං මයි පරාං කෘත්වා මාමේවෛෂ්යත්යසංශයඃ෬෮
භවිතා න ච මේ තස්මාදන්යඃ ප්රියතරෝ භුවි෬෯
ඥානයඥේන තේනාහමිෂ්ටඃ ස්යාමිති මේ මතිඃ෭෦
සෝපි මුක්තඃ ශුභාංල්ලෝකාන්ප්රාප්නුයාත්පුණ්යකර්මණාම්෭෧
කච්චිදඥානසංමෝහඃ ප්රනෂ්ටස්තේ ධනංජය෭෨
අර්ජුන උවාච
ස්ථිතෝස්මි ගතසංදේහඃ කරිෂ්යේ වචනං තව෭෩
සංජය උවාච
සංවාදමිමමශ්රෞෂමද්භුතං රෝමහර්ෂණම්෭෪
යෝගං යෝගේශ්වරාත්කෘෂ්ණාත්සාක්ෂාත්කථයතඃ ස්වයම්෭෫
කේශවාර්ජුනයෝඃ පුණ්යං හෘෂ්යාමි ච මුහුර්මුහුඃ෭෬
විස්මයෝ මේ මහාන්රාජන්හෘෂ්යාමි ච පුනඃ පුනඃ෭෭
තත්ර ශ්රීර්විජයෝ භූතිර්ධ්රුවා නීතිර්මතිර්මම෭෮
 

ඕං තත්සදිති ශ්රීමද්භගවද්ගීතාසූපනිෂත්සු බ්රහ්මවිද්යායාං යෝගශාස්ත්රේ ශ්රීකෘෂ්ණාර්ජුනසංවාදේ මෝක්ෂසංන්යාසයෝගෝ නාමාෂ්ටාදශෝධ්යායඃ ෧෮