ၐ္ရီမဒ္ ဘဂဝဒ္ ဂီတာ

Bhagavad Gita in Myanmar script
Other scripts and font information

This document is best viewed with the Noto Serif Myanmar or the Noto Sans Myanmar font.

အဓ္ယာယ ၁    အရ္ဇုနဝိၑာဒယေိဂ
ပ္ရထမေိဓ္ယာယး
 
ဓၖတရာၑ္ဋ္ရ ဥဝာစ၊
ဓရ္မက္ၑေတ္ရေ ကုရုက္ၑေတ္ရေ သမဝေတာ ယုယုတ္သဝး
မာမကား ပာဏ္ဍဝာၐ္စဲဝ ကိမကုရ္ဝတ သံဇယ။၁။
သံဇယ ဥဝာစ၊
ဒၖၑ္ဋ္ဝာ တု ပာဏ္ဍဝာနီကံ ဝ္ယူဎံ ဒုရ္ယေိဓနသ္တဒာ
အီစာရ္ယမုပသံဂမ္ယ ရာဇာ ဝစနမဗ္ရဝီတ္။၂။
ပၐ္ယဲတာံ ပာဏ္ဍုပုတ္ရာဏာမာစာရ္ယ မဟတီံ စမူမ္
ဝ္ယူဎာံ ဒ္ရုပဒပုတ္ရေဏ တဝ ၐိၑ္ယေဏ ဓီမတာ။၃။
အတ္ရ ၐူရာ မဟေၑ္ဝာသာ ဘီမာရ္ဇုနသမာ ယုဓိ
ယုယုဓာနေိ ဝိရာဋၐ္စ ဒ္ရုပဒၐ္စ မဟာရထး။၄။
ဓၖၑ္ဋကေတုၐ္စေကိတာနး ကာၐိရာဇၐ္စ ဝီရ္ယဝာန္
ပုရုဇိတ္ကုန္တိဘေိဇၐ္စ ၐဲဗ္ယၐ္စ နရပုံဂဝး။၅။
ယုဓာမန္ယုၐ္စ ဝိက္ရာန္တ ဥတ္တမေီဇာၐ္စ ဝီရ္ယဝာန္
သေီဘဒ္ရေိ ဒ္ရေီပဒေယာၐ္စ သရ္ဝ ဧဝ မဟာရထား။၆။
အသ္မာကံ တု ဝိၐိၑ္ဋာ ယေ တာန္နိဗေိဓ ဒ္ဝိဇေိတ္တမ
နာယကာ မမ သဲန္ယသ္ယ သံဇ္ဉာရ္ထံ တာန္ဗ္ရဝီမိ တေ။၇။
ဘဝာန္ဘီၑ္မၐ္စ ကရ္ဏၐ္စ ကၖပၐ္စ သမိတိံဇယး
အၐ္ဝတ္ထာမာ ဝိကရ္ဏၐ္စ သေီမဒတ္တိသ္တထဲဝ စ။၈။
အန္ယေ စ ဗဟဝး ၐူရာ မဒရ္ထေ တ္ယက္တဇီဝိတား
နာနာၐသ္တ္ရပ္ရဟရဏား သရ္ဝေ ယုဒ္ဓဝိၐာရဒား။၉။
အပရ္ယာပ္တံ တဒသ္မာကံ ဗလံ ဘီၑ္မာဘိရက္ၑိတမ္
ပရ္ယာပ္တံ တ္ဝိဒမေတေၑာံ ဗလံ ဘီမာဘိရက္ၑိတမ္။၁၀။
အယနေၑု စ သရ္ဝေၑု ယထာဘာဂမဝသ္ထိတား
ဘီၑ္မမေဝာဘိရက္ၑန္တု ဘဝန္တး သရ္ဝ ဧဝ ဟိ။၁၁။
တသ္ယ သံဇနယန္ဟရ္ၑံ ကုရုဝၖဒ္ဓး ပိတာမဟး
သိံဟနာဒံ ဝိနဒ္ယေိစ္စဲး ၐင္ခံ ဒဓ္မေီ ပ္ရတာပဝာန္။၁၂။
တတး ၐင္ခာၐ္စ ဘေရ္ယၐ္စ ပဏဝာနကဂေိမုခား
သဟသဲဝာဘ္ယဟန္ယန္တ သ ၐဗ္ဒသ္တုမုလေိဘဝတ္။၁၃။
တတး ၐ္ဝေတဲရ္ဟယဲရ္ယုက္တေ မဟတိ သ္ယန္ဒနေ သ္ထိတေီ
မာဓဝး ပာဏ္ဍဝၐ္စဲဝ ဒိဝ္ယေီ ၐင္ခေီ ပ္ရဒဃ္မတုး။၁၄။
ပာဉ္စဇန္ယံ ဟၖၑီကေၐေိ ဒေဝဒတ္တံ ဓနံဇယး
ပေီဏ္ဍ္ရံ ဒဓ္မေီ မဟာၐင္ခံ ဘီမကရ္မာ ဝၖကေိဒရး။၁၅။
အနန္တဝိဇယံ ရာဇာ ကုန္တီပုတ္ရေိ ယုဓိၑ္ဌိရး
နကုလး သဟဒေဝၐ္စ သုဃေိၑမဏိပုၑ္ပကေီ။၁၆။
ကာၐ္ယၐ္စ ပရမေၑ္ဝာသး ၐိခဏ္ဍီ စ မဟာရထး
ဓၖၑ္ဋဒ္ယုမ္နေိ ဝိရာဋၐ္စ သာတ္ယကိၐ္စာပရာဇိတး။၁၇။
ဒ္ရုပဒေိ ဒ္ရေီပဒေယာၐ္စ သရ္ဝၐး ပၖထိဝီပတေ
သေီဘဒ္ရၐ္စ မဟာဗာဟုး ၐင္ခာန္ဒဓ္မုး ပၖထက္ပၖထက္။၁၈။
သ ဃေိၑေိ ဓာရ္တရာၑ္ဋ္ရာဏာံ ဟၖဒယာနိ ဝ္ယဒာရယတ္
နဘၐ္စ ပၖထိဝီံ စဲဝ တုမုလေိ ဝ္ယနုနာဒယန္။၁၉။
အထ ဝ္ယဝသ္ထိတာန္ဒၖၑ္ဋ္ဝာ ဓာရ္တရာၑ္ဋ္ရာန္ကပိဓ္ဝဇး
ပ္ရဝၖတ္တေ ၐသ္တ္ရသံပာတေ ဓနုရုဒ္ယမ္ယ ပာဏ္ဍဝး။၂၀။
ဟၖၑီကေၐံ တဒာ ဝာက္ယမိဒမာဟ မဟီပတေ
အရ္ဇုန ဥဝာစ၊
သေနယေိရုဘယေိရ္မဓ္ယေ ရထံ သ္ထာပယ မေစ္ယုတ။၂၁။
ယာဝဒေတာန္နိရီက္ၑေဟံ ယေိဒ္ဓုကာမာနဝသ္ထိတာန္
ကဲရ္မယာ သဟ ယေိဒ္ဓဝ္ယမသ္မိန္ရဏသမုဒ္ယမေ။၂၂။
ယေိတ္သ္ယမာနာနဝေက္ၑေဟံ ယ ဧတေတ္ရ သမာဂတား
ဓာရ္တရာၑ္ဋ္ရသ္ယ ဒုရ္ဗုဒ္ဓေရ္ယုဒ္ဓေ ပ္ရိယစိကီရ္ၑဝး။၂၃။
သံဇယ ဥဝာစ၊
ဧဝမုက္တေိ ဟၖၑီကေၐေိ ဂုဍာကေၐေန ဘာရတ
သေနယေိရုဘယေိရ္မဓ္ယေ သ္ထာပယိတ္ဝာ ရထေိတ္တမမ္။၂၄။
ဘီၑ္မဒ္ရေိဏပ္ရမုခတး သရ္ဝေၑာံ စ မဟီက္ၑိတာမ္
ဥဝာစ ပာရ္ထ ပၐ္ယဲတာန္သမဝေတာန္ကုရူနိတိ။၂၅။
တတ္ရာပၐ္ယတ္သ္ထိတာန္ပာရ္ထး ပိတၗနထ ပိတာမဟာန္
အီစာရ္ယာန္မာတုလာန္ဘ္ရာတၗန္ပုတ္ရာန္ပေီတ္ရာန္သခီံသ္တထာ။၂၆။
ၐ္ဝၐုရာန္သုဟၖဒၐ္စဲဝ သေနယေိရုဘယေိရပိ
တာန္သမီက္ၑ္ယ သ ကေီန္တေယး သရ္ဝာန္ဗန္ဓူနဝသ္ထိတာန္။၂၇။
ကၖပယာ ပရယာဝိၑ္ဋေိ ဝိၑီဒန္နိဒမဗ္ရဝီတ္
အရ္ဇုန ဥဝာစ၊
ဒၖၑ္ဋ္ဝေမံ သ္ဝဇနံ ကၖၑ္ဏ ယုယုတ္သုံ သမုပသ္ထိတမ္။၂၈။
သီဒန္တိ မမ ဂာတ္ရာဏိ မုခံ စ ပရိၐုၑ္ယတိ
ဝေပထုၐ္စ ၐရီရေ မေ ရေိမဟရ္ၑၐ္စ ဇာယတေ။၂၉။
ဂာဏ္ဍီဝံ သ္ရံသတေ ဟသ္တာတ္တ္ဝက္စဲဝ ပရိဒဟ္ယတေ
န စ ၐက္နေိမ္ယဝသ္ထာတုံ ဘ္ရမတီဝ စ မေ မနး။၃၀။
နိမိတ္တာနိ စ ပၐ္ယာမိ ဝိပရီတာနိ ကေၐဝ
န စ ၐ္ရေယေိနုပၐ္ယာမိ ဟတ္ဝာ သ္ဝဇနမာဟဝေ။၃၁။
န ကာင္က္ၑေ ဝိဇယံ ကၖၑ္ဏ န စ ရာဇ္ယံ သုခာနိ စ
ကိံ နေိ ရာဇ္ယေန ဂေိဝိန္ဒ ကိံ ဘေိဂဲရ္ဇီဝိတေန ဝာ။၃၂။
ယေၑာမရ္ထေ ကာင္က္ၑိတံ နေိ ရာဇ္ယံ ဘေိဂား သုခာနိ စ
တ ဣမေဝသ္ထိတာ ယုဒ္ဓေ ပ္ရာဏာံသ္တ္ယက္တ္ဝာ ဓနာနိ စ။၃၃။
အီစာရ္ယား ပိတရး ပုတ္ရာသ္တထဲဝ စ ပိတာမဟား
မာတုလား ၐ္ဝၐုရား ပေီတ္ရား ၐ္ယာလား သံဗန္ဓိနသ္တထာ။၃၄။
ဧတာန္န ဟန္တုမိစ္ဆာမိ ဃ္နတေိပိ မဓုသူဒန
အပိ တ္ရဲလေိက္ယရာဇ္ယသ္ယ ဟေတေိး ကိံ နု မဟီကၖတေ။၃၅။
နိဟတ္ယ ဓာရ္တရာၑ္ဋ္ရာန္နး ကာ ပ္ရီတိး သ္ယာဇ္ဇနာရ္ဒန
ပာပမေဝာၐ္ရယေဒသ္မာန္ဟတ္ဝဲတာနာတတာယိနး။၃၆။
တသ္မာန္နာရ္ဟာ ဝယံ ဟန္တုံ ဓာရ္တရာၑ္ဋ္ရာန္သ္ဝဗာန္ဓဝာန္
သ္ဝဇနံ ဟိ ကထံ ဟတ္ဝာ သုခိနး သ္ယာမ မာဓဝ။၃၇။
ယဒ္ယပ္ယေတေ န ပၐ္ယန္တိ လေိဘေိပဟတစေတသး
ကုလက္ၑယကၖတံ ဒေိၑံ မိတ္ရဒ္ရေိဟေ စ ပာတကမ္။၃၈။
ကထံ န ဇ္ဉေယမသ္မာဘိး ပာပာဒသ္မာန္နိဝရ္တိတုမ္
ကုလက္ၑယကၖတံ ဒေိၑံ ပ္ရပၐ္ယဒ္ဘိရ္ဇနာရ္ဒန။၃၉။
ကုလက္ၑယေ ပ္ရဏၐ္ယန္တိ ကုလဓရ္မား သနာတနား
ဓရ္မေ နၑ္ဋေ ကုလံ ကၖတ္သ္နမဓရ္မေိဘိဘဝတ္ယုတ။၄၀။
အဓရ္မာဘိဘဝာတ္ကၖၑ္ဏ ပ္ရဒုၑ္ယန္တိ ကုလသ္တ္ရိယး
သ္တ္ရီၑု ဒုၑ္ဋာသု ဝာရ္ၑ္ဏေယ ဇာယတေ ဝရ္ဏသံကရး။၄၁။
သံကရေိ နရကာယဲဝ ကုလဃ္နာနာံ ကုလသ္ယ စ
ပတန္တိ ပိတရေိ ဟ္ယေၑာံ လုပ္တပိဏ္ဍေိဒကက္ရိယား။၄၂။
ဒေိၑဲရေတဲး ကုလဃ္နာနာံ ဝရ္ဏသံကရကာရကဲး
ဥတ္သာဒ္ယန္တေ ဇာတိဓရ္မား ကုလဓရ္မာၐ္စ ၐာၐ္ဝတား။၄၃။
ဥတ္သန္နကုလဓရ္မာဏာံ မနုၑ္ယာဏာံ ဇနာရ္ဒန
နရကေနိယတံ ဝာသေိ ဘဝတီတ္ယနုၐုၐ္ရုမ။၄၄။
အဟေိ ဗတ မဟတ္ပာပံ ကရ္တုံ ဝ္ယဝသိတာ ဝယမ္
ယဒ္ရာဇ္ယသုခလေိဘေန ဟန္တုံ သ္ဝဇနမုဒ္ယတား။၄၅။
ယဒိ မာမပ္ရတီကာရမၐသ္တ္ရံ ၐသ္တ္ရပာဏယး
ဓာရ္တရာၑ္ဋ္ရာ ရဏေ ဟန္ယုသ္တန္မေ က္ၑေမတရံ ဘဝေတ္။၄၆။
သံဇယ ဥဝာစ၊
ဧဝမုက္တ္ဝာရ္ဇုနး သံခ္ယေ ရထေိပသ္ထ ဥပာဝိၐတ္
ဝိသၖဇ္ယ သၐရံ စာပံ ၐေိကသံဝိဂ္နမာနသး။၄၇။
 

ဩံ တတ္သဒိတိ ၐ္ရီမဒ္ဘဂဝဒ္ဂီတာသူပနိၑတ္သု ဗ္ရဟ္မဝိဒ္ယာယာံ ယေိဂၐာသ္တ္ရေ ၐ္ရီကၖၑ္ဏာရ္ဇုနသံဝာဒေ အရ္ဇုနဝိၑာဒယေိဂေိ နာမ ပ္ရထမေိဓ္ယာယး ။၁။

အဓ္ယာယ ၂    သာံခ္ယယေိဂ
ဒ္ဝိတီယေိဓ္ယာယး
 
သံဇယ ဥဝာစ၊
တံ တထာ ကၖပယာဝိၑ္ဋမၐ္ရုပူရ္ဏာကုလေက္ၑဏမ္
ဝိၑီဒန္တမိဒံ ဝာက္ယမုဝာစ မဓုသူဒနး။၁။
ၐ္ရီဘဂဝာနုဝာစ၊
ကုတသ္တ္ဝာ ကၐ္မလမိဒံ ဝိၑမေ သမုပသ္ထိတမ္
အနာရ္ယဇုၑ္ဋမသ္ဝရ္ဂ္ယမကီရ္တိကရမရ္ဇုန။၂။
က္လဲဗ္ယံ မာ သ္မ ဂမး ပာရ္ထ နဲတတ္တ္ဝယ္ယုပပဒ္ယတေ
က္ၑုဒ္ရံ ဟၖဒယဒေီရ္ဗလ္ယံ တ္ယက္တ္ဝေိတ္တိၑ္ဌ ပရံတပ။၃။
အရ္ဇုန ဥဝာစ၊
ကထံ ဘီၑ္မမဟံ သာင္ခ္ယေ ဒ္ရေိဏံ စ မဓုသူဒန
ဣၑုဘိး ပ္ရတိယေိတ္သ္ယာမိ ပူဇာရ္ဟာဝရိသူဒန။၄။
ဂုရူနဟတ္ဝာ ဟိ မဟာနုဘာဝာန္ၐ္ရေယေိ ဘေိက္တုံ ဘဲက္ၑ္ယမပီဟ လေိကေ
ဟတ္ဝာရ္ထကာမာံသ္တု ဂုရုနိဟဲဝ ဘုဉ္ဇီယ ဘေိဂာန္ရုဓိရပ္ရဒိဂ္ဓာန္။၅။
န စဲတဒ္ဝိဒ္မး ကတရန္နေိ ဂရီယေိ ယဒ္ဝာ ဇယေမ ယဒိ ဝာ နေိ ဇယေယုး
ယာနေဝ ဟတ္ဝာ န ဇိဇီဝိၑာမသ္တေဝသ္ထိတား ပ္ရမုခေ ဓာရ္တရာၑ္ဋ္ရား။၆။
ကာရ္ပဏ္ယဒေိၑေိပဟတသ္ဝဘာဝး ပၖစ္ဆာမိ တ္ဝာံ ဓရ္မသံမူဎစေတား
ယစ္ဆ္ရေယး သ္ယာန္နိၐ္စိတံ ဗ္ရူဟိ တန္မေ ၐိၑ္ယသ္တေဟံ ၐာဓိ မာံ တ္ဝာံ ပ္ရပန္နမ္။၇။
န ဟိ ပ္ရပၐ္ယာမိ မမာပနုဒ္ယာဒ္ယစ္ဆေိကမုစ္ဆေိၑဏမိန္ဒ္ရိယာဏာမ္
အဝာပ္ယ ဘူမာဝသပတ္နမၖဒ္ဓံ ရာဇ္ယံ သုရာဏာမပိ စာဓိပတ္ယမ္။၈။
သံဇယ ဥဝာစ၊
ဧဝမုက္တ္ဝာ ဟၖၑီကေၐံ ဂုဍာကေၐး ပရံတပ
န ယေိတ္သ္ယ ဣတိ ဂေိဝိန္ဒမုက္တ္ဝာ တူၑ္ဏီံ ဗဘူဝ ဟ။၉။
တမုဝာစ ဟၖၑီကေၐး ပ္ရဟသန္နိဝ ဘာရတ
သေနယေိရုဘယေိရ္မဓ္ယေ ဝိၑီဒန္တမိဒံ ဝစး။၁၀။
ၐ္ရီဘဂဝာနုဝာစ၊
အၐေိစ္ယာနန္ဝၐေိစသ္တ္ဝံ ပ္ရဇ္ဉာဝာဒာံၐ္စ ဘာၑသေ
ဂတာသူနဂတာသူံၐ္စ နာနုၐေိစန္တိ ပဏ္ဍိတား။၁၁။
န တ္ဝေဝာဟံ ဇာတု နာသံ န တ္ဝံ နေမေ ဇနာဓိပား
န စဲဝ န ဘဝိၑ္ယာမး သရ္ဝေ ဝယမတး ပရမ္။၁၂။
ဒေဟိနေိသ္မိန္ယထာ ဒေဟေ ကေီမာရံ ယေီဝနံ ဇရာ
တထာ ဒေဟာန္တရပ္ရာပ္တိရ္ဓီရသ္တတ္ရ န မုဟ္ယတိ။၁၃။
မာတ္ရာသ္ပရ္ၐာသ္တု ကေီန္တေယ ၐီတေိၑ္ဏသုခဒုးခဒား
အီဂမာပာယိနေိနိတ္ယာသ္တာံသ္တိတိက္ၑသ္ဝ ဘာရတ။၁၄။
ယံ ဟိ န ဝ္ယထယန္တ္ယေတေ ပုရုၑံ ပုရုၑရ္ၑဘ
သမဒုးခသုခံ ဓီရံ သေိမၖတတ္ဝာယ ကလ္ပတေ။၁၅။
နာသတေိ ဝိဒ္ယတေ ဘာဝေိ နာဘာဝေိ ဝိဒ္ယတေ သတး
ဥဘယေိရပိ ဒၖၑ္ဋေိန္တသ္တ္ဝနယေိသ္တတ္တ္ဝဒရ္ၐိဘိး။၁၆။
အဝိနာၐိ တု တဒ္ဝိဒ္ဓိ ယေန သရ္ဝမိဒံ တတမ္
ဝိနာၐမဝ္ယယသ္ယာသ္ယ န ကၐ္စိတ္ကရ္တုမရ္ဟတိ။၁၇။
အန္တဝန္တ ဣမေ ဒေဟာ နိတ္ယသ္ယေိက္တား ၐရီရိဏး
အနာၐိနေိပ္ရမေယသ္ယ တသ္မာဒ္ယုဓ္ယသ္ဝ ဘာရတ။၁၈။
ယ ဧနံ ဝေတ္တိ ဟန္တာရံ ယၐ္စဲနံ မန္ယတေ ဟတမ္
ဥဘေီ တေီ န ဝိဇာနီတေိ နာယံ ဟန္တိ န ဟန္ယတေ။၁၉။
န ဇာယတေ မ္ရိယတေ ဝာ ကဒာစိန္နာယံ ဘူတ္ဝာ ဘဝိတာ ဝာ န ဘူယး
အဇေိ နိတ္ယး ၐာၐ္ဝတေိယံ ပုရာဏေိ န ဟန္ယတေ ဟန္ယမာနေ ၐရီရေ။၂၀။
ဝေဒာဝိနာၐိနံ နိတ္ယံ ယ ဧနမဇမဝ္ယယမ္
အထံ သ ပုရုၑး ပာရ္ထ ကံ ဃာတယတိ ဟန္တိ ကမ္။၂၁။
ဝာသာံသိ ဇီရ္ဏာနိ ယထာ ဝိဟာယ နဝာနိ ဂၖဟ္ဏာတိ နရေိပရာဏိ
တထာ ၐရီရာဏိ ဝိဟာယ ဇီရ္ဏာန္ယန္ယာနိ သံယာတိ နဝာနိ ဒေဟီ။၂၂။
နဲနံ ဆိန္ဒန္တိ ၐသ္တ္ရာဏိ နဲနံ ဒဟတိ ပာဝကး
န စဲနံ က္လေဒယန္တ္ယာပေိ န ၐေိၑယတိ မာရုတး။၂၃။
အစ္ဆေဒ္ယေိယမဒာဟ္ယေိယမက္လေဒ္ယေိၐေိၑ္ယ ဧဝ စ
နိတ္ယး သရ္ဝဂတး သ္ထာဏုရစလေိယံ သနာတနး။၂၄။
အဝ္ယက္တေိယမစိန္တ္ယေိယမဝိကာရ္ယေိယမုစ္ယတေ
တသ္မာဒေဝံ ဝိဒိတ္ဝဲနံ နာနုၐေိစိတုမရ္ဟသိ။၂၅။
အထ စဲနံ နိတ္ယဇာတံ နိတ္ယံ ဝာ မန္ယသေ မၖတမ္
တထာပိ တ္ဝံ မဟာဗာဟေိ နဲဝံ ၐေိစိတုမရ္ဟသိ။၂၆။
ဇာတသ္ယ ဟိ ဓ္ရုဝေိ မၖတ္ယုရ္ဓ္ရုဝံ ဇန္မ မၖတသ္ယ စ
တသ္မာဒပရိဟာရ္ယေရ္ထေ န တ္ဝံ ၐေိစိတုမရ္ဟသိ။၂၇။
အဝ္ယက္တာဒီနိ ဘူတာနိ ဝ္ယက္တမဓ္ယာနိ ဘာရတ
အဝ္ယက္တနိဓနာန္ယေဝ တတ္ရ ကာ ပရိဒေဝနာ။၂၈။
အီၐ္စရ္ယဝတ္ပၐ္ယတိ ကၐ္စိဒေနမာၐ္စရ္ယဝဒ္ဝဒတိ တထဲဝ စာန္ယး
အီၐ္စရ္ယဝစ္စဲနမန္ယး ၐၖဏေိတိ ၐ္ရုတ္ဝာပ္ယေနံ ဝေဒ န စဲဝ ကၐ္စိတ္။၂၉။
ဒေဟီ နိတ္ယမဝဓ္ယေိယံ ဒေဟေ သရ္ဝသ္ယ ဘာရတ
တသ္မာတ္သရ္ဝာဏိ ဘူတာနိ န တ္ဝံ ၐေိစိတုမရ္ဟသိ။၃၀။
သ္ဝဓရ္မမပိ စာဝေက္ၑ္ယ န ဝိကမ္ပိတုမရ္ဟသိ
ဓရ္မ္ယာဒ္ဓိ ယုဒ္ဓာစ္ဆ္ရေယေိန္ယတ္က္ၑတ္ရိယသ္ယ န ဝိဒ္ယတေ။၃၁။
ယဒၖစ္ဆယာ စေိပပန္နံ သ္ဝရ္ဂဒ္ဝာရမပာဝၖတမ္
သုခိနး က္ၑတ္ရိယား ပာရ္ထ လဘန္တေ ယုဒ္ဓမီဒၖၐမ္။၃၂။
အထ စေတ္တ္ဝမိမံ ဓရ္မ္ယံ သံဂ္ရာမံ န ကရိၑ္ယသိ
တတး သ္ဝဓရ္မံ ကီရ္တိံ စ ဟိတ္ဝာ ပာပမဝာပ္သ္ယသိ။၃၃။
အကီရ္တိံ စာပိ ဘူတာနိ ကထယိၑ္ယန္တိ တေဝ္ယယာမ္
သံဘာဝိတသ္ယ စာကီရ္တိရ္မရဏာဒတိရိစ္ယတေ။၃၄။
ဘယာဒ္ရဏာဒုပရတံ မံသ္ယန္တေ တ္ဝာံ မဟာရထား
ယေၑာံ စ တ္ဝံ ဗဟုမတေိ ဘူတ္ဝာ ယာသ္ယသိ လာဃဝမ္။၃၅။
အဝာစ္ယဝာဒာံၐ္စ ဗဟူန္ဝဒိၑ္ယန္တိ တဝာဟိတား
နိန္ဒန္တသ္တဝ သာမရ္ထ္ယံ တတေိ ဒုးခတရံ နု ကိမ္။၃၆။
ဟတေိ ဝာ ပ္ရာပ္သ္ယသိ သ္ဝရ္ဂံ ဇိတ္ဝာ ဝာ ဘေိက္ၑ္ယသေ မဟီမ္
တသ္မာဒုတ္တိၑ္ဌ ကေီန္တေယ ယုဒ္ဓာယ ကၖတနိၐ္စယး။၃၇။
သုခဒုးခေ သမေ ကၖတ္ဝာ လာဘာလာဘေီ ဇယာဇယေီ
တတေိ ယုဒ္ဓာယ ယုဇ္ယသ္ဝ နဲဝံ ပာပမဝာပ္သ္ယသိ။၃၈။
ဧၑာ တေဘိဟိတာ သာင္ခ္ယေ ဗုဒ္ဓိရ္ယေိဂေ တ္ဝိမာံ ၐၖဏု
ဗုဒ္ဓ္ယာ ယုက္တေိ ယယာ ပာရ္ထ ကရ္မဗန္ဓံ ပ္ရဟာသ္ယသိ။၃၉။
နေဟာဘိက္ရမနာၐေိသ္တိ ပ္ရတ္ယဝာယေိ န ဝိဒ္ယတေ
သ္ဝလ္ပမပ္ယသ္ယ ဓရ္မသ္ယ တ္ရာယတေ မဟတေိ ဘယာတ္။၄၀။
ဝ္ယဝသာယာတ္မိကာ ဗုဒ္ဓိရေကေဟ ကုရုနန္ဒန
ဗဟုၐာခာ ဟ္ယနန္တာၐ္စ ဗုဒ္ဓယေိဝ္ယဝသာယိနာမ္။၄၁။
ယာမိမာံ ပုၑ္ပိတာံ ဝာစံ ပ္ရဝဒန္တ္ယဝိပၐ္စိတး
ဝေဒဝာဒရတား ပာရ္ထ နာန္ယဒသ္တီတိ ဝာဒိနး။၄၂။
ကာမာတ္မာနး သ္ဝရ္ဂပရာ ဇန္မကရ္မဖလပ္ရဒာမ္
က္ရိယာဝိၐေၑဗဟုလာံ ဘေိဂဲၐ္ဝရ္ယဂတိံ ပ္ရတိ။၄၃။
ဘေိဂဲၐ္ဝရ္ယပ္ရသက္တာနာံ တယာပဟၖတစေတသာမ္
ဝ္ယဝသာယာတ္မိကာ ဗုဒ္ဓိး သမာဓေီ န ဝိဓီယတေ။၄၄။
တ္ရဲဂုဏ္ယဝိၑယာ ဝေဒာ နိသ္တ္ရဲဂုဏ္ယေိ ဘဝာရ္ဇုန
နိရ္ဒ္ဝန္ဒ္ဝေိ နိတ္ယသတ္တ္ဝသ္ထေိ နိရ္ယေိဂက္ၑေမ အီတ္မဝာန္။၄၅။
ယာဝာနရ္ထ ဥဒပာနေ သရ္ဝတး သံပ္လုတေိဒကေ
တာဝာန္သရ္ဝေၑု ဝေဒေၑု ဗ္ရာဟ္မဏသ္ယ ဝိဇာနတး။၄၆။
ကရ္မဏ္ယေဝာဓိကာရသ္တေ မာ ဖလေၑု ကဒာစန
မာ ကရ္မဖလဟေတုရ္ဘူရ္မာ တေ သင္ဂေိသ္တ္ဝကရ္မဏိ။၄၇။
ယေိဂသ္ထး ကုရု ကရ္မာဏိ သင္ဂံ တ္ယက္တ္ဝာ ဓနံဇယ
သိဒ္ဓ္ယသိဒ္ဓ္ယေိး သမေိ ဘူတ္ဝာ သမတ္ဝံ ယေိဂ ဥစ္ယတေ။၄၈။
ဒူရေဏ ဟ္ယဝရံ ကရ္မ ဗုဒ္ဓိယေိဂာဒ္ဓနံဇယ
ဗုဒ္ဓေီ ၐရဏမန္ဝိစ္ဆ ကၖပဏား ဖလဟေတဝး။၄၉။
ဗုဒ္ဓိယုက္တေိ ဇဟာတီဟ ဥဘေ သုကၖတဒုၑ္ကၖတေ
တသ္မာဒ္ယေိဂာယ ယုဇ္ယသ္ဝ ယေိဂး ကရ္မသု ကေီၐလမ္။၅၀။
ကရ္မဇံ ဗုဒ္ဓိယုက္တာ ဟိ ဖလံ တ္ယက္တ္ဝာ မနီၑိဏး
ဇန္မဗန္ဓဝိနိရ္မုက္တား ပဒံ ဂစ္ဆန္တ္ယနာမယမ္။၅၁။
ယဒာ တေ မေိဟကလိလံ ဗုဒ္ဓိရ္ဝ္ယတိတရိၑ္ယတိ
တဒာ ဂန္တာသိ နိရ္ဝေဒံ ၐ္ရေိတဝ္ယသ္ယ ၐ္ရုတသ္ယ စ။၅၂။
ၐ္ရုတိဝိပ္ရတိပန္နာ တေ ယဒာ သ္ထာသ္ယတိ နိၐ္စလာ
သမာဓာဝစလာ ဗုဒ္ဓိသ္တဒာ ယေိဂမဝာပ္သ္ယသိ။၅၃။
အရ္ဇုန ဥဝာစ၊
သ္ထိတပ္ရဇ္ဉသ္ယ ကာ ဘာၑာ သမာဓိသ္ထသ္ယ ကေၐဝ
သ္ထိတဓီး ကိံ ပ္ရဘာၑေတ ကိမာသီတ ဝ္ရဇေတ ကိမ္။၅၄။
ၐ္ရီဘဂဝာနုဝာစ၊
ပ္ရဇဟာတိ ယဒာ ကာမာန္သရ္ဝာန္ပာရ္ထ မနေိဂတာန္
အီတ္မန္ယေဝာတ္မနာ တုၑ္ဋး သ္ထိတပ္ရဇ္ဉသ္တဒေိစ္ယတေ။၅၅။
ဒုးခေၑ္ဝနုဒ္ဝိဂ္နမနား သုခေၑု ဝိဂတသ္ပၖဟး
ဝီတရာဂဘယက္ရေိဓး သ္ထိတဓီရ္မုနိရုစ္ယတေ။၅၆။
ယး သရ္ဝတ္ရာနဘိသ္နေဟသ္တတ္တတ္ပ္ရာပ္ယ ၐုဘာၐုဘမ္
နာဘိနန္ဒတိ န ဒ္ဝေၑ္ဋိ တသ္ယ ပ္ရဇ္ဉာ ပ္ရတိၑ္ဌိတာ။၅၇။
ယဒာ သံဟရတေ စာယံ ကူရ္မေိင္ဂာနီဝ သရ္ဝၐး
ဣန္ဒ္ရိယာဏီန္ဒ္ရိယာရ္ထေဘ္ယသ္တသ္ယ ပ္ရဇ္ဉာ ပ္ရတိၑ္ဌိတာ။၅၈။
ဝိၑယာ ဝိနိဝရ္တန္တေ နိရာဟာရသ္ယ ဒေဟိနး
ရသဝရ္ဇံ ရသေိပ္ယသ္ယ ပရံ ဒၖၑ္ဋ္ဝာ နိဝရ္တတေ။၅၉။
ယတတေိ ဟ္ယပိ ကေီန္တေယ ပုရုၑသ္ယ ဝိပၐ္စိတး
ဣန္ဒ္ရိယာဏိ ပ္ရမာထီနိ ဟရန္တိ ပ္ရသဘံ မနး။၆၀။
တာနိ သရ္ဝာဏိ သံယမ္ယ ယုက္တ အီသီတ မတ္ပရး
ဝၐေ ဟိ ယသ္ယေန္ဒ္ရိယာဏိ တသ္ယ ပ္ရဇ္ဉာ ပ္ရတိၑ္ဌိတာ။၆၁။
ဓ္ယာယတေိ ဝိၑယာန္ပုံသး သင္ဂသ္တေၑူပဇာယတေ
သင္ဂာတ္သံဇာယတေ ကာမး ကာမာတ္က္ရေိဓေိဘိဇာယတေ။၆၂။
က္ရေိဓာဒ္ဘဝတိ သံမေိဟး သံမေိဟာတ္သ္မၖတိဝိဘ္ရမး
သ္မၖတိဘ္ရံၐာဒ္ဗုဒ္ဓိနာၐေိ ဗုဒ္ဓိနာၐာတ္ပ္ရဏၐ္ယတိ။၆၃။
ရာဂဒ္ဝေၑဝိမုက္တဲသ္တု ဝိၑယာနိန္ဒ္ရိယဲၐ္စရန္
အီတ္မဝၐ္ယဲရ္ဝိဓေယာတ္မာ ပ္ရသာဒမဓိဂစ္ဆတိ။၆၄။
ပ္ရသာဒေ သရ္ဝဒုးခာနာံ ဟာနိရသ္ယေိပဇာယတေ
ပ္ရသန္နစေတသေိ ဟ္ယာၐု ဗုဒ္ဓိး ပရ္ယဝတိၑ္ဌတေ။၆၅။
နာသ္တိ ဗုဒ္ဓိရယုက္တသ္ယ န စာယုက္တသ္ယ ဘာဝနာ
န စာဘာဝယတး ၐာန္တိရၐာန္တသ္ယ ကုတး သုခမ္။၆၆။
ဣန္ဒ္ရိယာဏာံ ဟိ စရတာံ ယန္မနေိနုဝိဓီယတေ
တဒသ္ယ ဟရတိ ပ္ရဇ္ဉာံ ဝာယုရ္နာဝမိဝာမ္ဘသိ။၆၇။
တသ္မာဒ္ယသ္ယ မဟာဗာဟေိ နိဂၖဟီတာနိ သရ္ဝၐး
ဣန္ဒ္ရိယာဏီန္ဒ္ရိယာရ္ထေဘ္ယသ္တသ္ယ ပ္ရဇ္ဉာ ပ္ရတိၑ္ဌိတာ။၆၈။
ယာ နိၐာ သရ္ဝဘူတာနာံ တသ္ယာံ ဇာဂရ္တိ သံယမီ
ယသ္ယာံ ဇာဂ္ရတိ ဘူတာနိ သာ နိၐာ ပၐ္ယတေိ မုနေး။၆၉။
အီပူရ္ယမာဏမစလပ္ရတိၑ္ဌံ သမုဒ္ရမာပး ပ္ရဝိၐန္တိ ယဒ္ဝတ္
တဒ္ဝတ္ကာမာ ယံ ပ္ရဝိၐန္တိ သရ္ဝေ သ ၐာန္တိမာပ္နေိတိ န ကာမကာမီ။၇၀။
ဝိဟာယ ကာမာန္ယး သရ္ဝာန္ပုမာံၐ္စရတိ နိးသ္ပၖဟး
နိရ္မမေိ နိရဟံကာရး သ ၐာန္တိမဓိဂစ္ဆတိ။၇၁။
ဧၑာ ဗ္ရာဟ္မီ သ္ထိတိး ပာရ္ထ နဲနာံ ပ္ရာပ္ယ ဝိမုဟ္ယတိ
သ္ထိတ္ဝာသ္ယာမန္တကာလေပိ ဗ္ရဟ္မနိရ္ဝာဏမၖစ္ဆတိ။၇၂။
 

ဩံ တတ္သဒိတိ ၐ္ရီမဒ္ဘဂဝဒ္ဂီတာသူပနိၑတ္သု ဗ္ရဟ္မဝိဒ္ယာယာံ ယေိဂၐာသ္တ္ရေ ၐ္ရီကၖၑ္ဏာရ္ဇုနသံဝာဒေ သာံခ္ယယေိဂေိ နာမ ဒ္ဝိတီယေိဓ္ယာယး ။၂။

အဓ္ယာယ ၃    ကရ္မယေိဂ
တၖတီယေိဓ္ယာယး
 
အရ္ဇုန ဥဝာစ၊
ဇ္ယာယသီ စေတ္ကရ္မဏသ္တေ မတာ ဗုဒ္ဓိရ္ဇနာရ္ဒန
တတ္ကိံ ကရ္မဏိ ဃေိရေ မာံ နိယေိဇယသိ ကေၐဝ။၁။
ဝ္ယာမိၐ္ရေဏေဝ ဝာက္ယေန ဗုဒ္ဓိံ မေိဟယသီဝ မေ
တဒေကံ ဝဒ နိၐ္စိတ္ယ ယေန ၐ္ရေယေိဟမာပ္နုယာမ္။၂။
ၐ္ရီဘဂဝာနုဝာစ၊
လေိကေသ္မိန္ဒ္ဝိဝိဓာ နိၑ္ဌာ ပုရာ ပ္ရေိက္တာ မယာနဃ
ဇ္ဉာနယေိဂေန သာံခ္ယာနာံ ကရ္မယေိဂေန ယေိဂိနာမ္။၃။
န ကရ္မဏာမနာရမ္ဘာန္နဲၑ္ကရ္မ္ယံ ပုရုၑေိၐ္နုတေ
န စ သံန္ယသနာဒေဝ သိဒ္ဓိံ သမဓိဂစ္ဆတိ။၄။
န ဟိ ကၐ္စိတ္က္ၑဏမပိ ဇာတု တိၑ္ဌတ္ယကရ္မကၖတ္
ကာရ္ယတေ ဟ္ယဝၐး ကရ္မ သရ္ဝး ပ္ရကၖတိဇဲရ္ဂုဏဲး။၅။
ကရ္မေန္ဒ္ရိယာဏိ သံယမ္ယ ယ အီသ္တေ မနသာ သ္မရန္
ဣန္ဒ္ရိယာရ္ထာန္ဝိမူဎာတ္မာ မိထ္ယာစာရး သ ဥစ္ယတေ။၆။
ယသ္တ္ဝိန္ဒ္ရိယာဏိ မနသာ နိယမ္ယာရဘတေရ္ဇုန
ကရ္မေန္ဒ္ရိယဲး ကရ္မယေိဂမသက္တး သ ဝိၐိၑ္ယတေ။၇။
နိယတံ ကုရု ကရ္မ တ္ဝံ ကရ္မ ဇ္ယာယေိ ဟ္ယကရ္မဏး
ၐရီရယာတ္ရာပိ စ တေ န ပ္ရသိဒ္ဓ္ယေဒကရ္မဏး။၈။
ယဇ္ဉာရ္ထာတ္ကရ္မဏေိန္ယတ္ရ လေိကေိယံ ကရ္မဗန္ဓနး
တဒရ္ထံ ကရ္မ ကေီန္တေယ မုက္တသင္ဂး သမာစရ။၉။
သဟယဇ္ဉား ပ္ရဇား သၖၑ္ဋ္ဝာ ပုရေိဝာစ ပ္ရဇာပတိး
အနေန ပ္ရသဝိၑ္ယဓ္ဝမေၑ ဝေိသ္တ္ဝိၑ္ဋကာမဓုက္။၁၀။
ဒေဝာန္ဘာဝယတာနေန တေ ဒေဝာ ဘာဝယန္တု ဝး
ပရသ္ပရံ ဘာဝယန္တး ၐ္ရေယး ပရမဝာပ္သ္ယထ။၁၁။
ဣၑ္ဋာန္ဘေိဂာန္ဟိ ဝေိ ဒေဝာ ဒာသ္ယန္တေ ယဇ္ဉဘာဝိတား
တဲရ္ဒတ္တာနပ္ရဒာယဲဘ္ယေိ ယေိ ဘုင္က္တေ သ္တေန ဧဝ သး။၁၂။
ယဇ္ဉၐိၑ္ဋာၐိနး သန္တေိ မုစ္ယန္တေ သရ္ဝကိလ္ဗိၑဲး
ဘုဉ္ဇတေ တေ တ္ဝဃံ ပာပာ ယေ ပစန္တ္ယာတ္မကာရဏာတ္။၁၃။
အန္နာဒ္ဘဝန္တိ ဘူတာနိ ပရ္ဇန္ယာဒန္နသံဘဝး
ယဇ္ဉာဒ္ဘဝတိ ပရ္ဇန္ယေိ ယဇ္ဉး ကရ္မသမုဒ္ဘဝး။၁၄။
ကရ္မ ဗ္ရဟ္မေိဒ္ဘဝံ ဝိဒ္ဓိ ဗ္ရဟ္မာက္ၑရသမုဒ္ဘဝမ္
တသ္မာတ္သရ္ဝဂတံ ဗ္ရဟ္မ နိတ္ယံ ယဇ္ဉေ ပ္ရတိၑ္ဌိတမ္။၁၅။
ဧဝံ ပ္ရဝရ္တိတံ စက္ရံ နာနုဝရ္တယတီဟ ယး
အဃာယုရိန္ဒ္ရိယာရာမေိ မေိဃံ ပာရ္ထ သ ဇီဝတိ။၁၆။
ယသ္တ္ဝာတ္မရတိရေဝ သ္ယာဒာတ္မတၖပ္တၐ္စ မာနဝး
အီတ္မန္ယေဝ စ သံတုၑ္ဋသ္တသ္ယ ကာရ္ယံ န ဝိဒ္ယတေ။၁၇။
နဲဝ တသ္ယ ကၖတေနာရ္ထေိ နာကၖတေနေဟ ကၐ္စန
န စာသ္ယ သရ္ဝဘူတေၑု ကၐ္စိဒရ္ထဝ္ယပာၐ္ရယး။၁၈။
တသ္မာဒသက္တး သတတံ ကာရ္ယံ ကရ္မ သမာစရ
အသက္တေိ ဟ္ယာစရန္ကရ္မ ပရမာပ္နေိတိ ပူရုၑး။၁၉။
ကရ္မဏဲဝ ဟိ သံသိဒ္ဓိမာသ္ထိတာ ဇနကာဒယး
လေိကသံဂ္ရဟမေဝာပိ သံပၐ္ယန္ကရ္တုမရ္ဟသိ။၂၀။
ယဒ္ယဒာစရတိ ၐ္ရေၑ္ဌသ္တတ္တဒေဝေတရေိ ဇနး
သ ယတ္ပ္ရမာဏံ ကုရုတေ လေိကသ္တဒနုဝရ္တတေ။၂၁။
န မေ ပာရ္ထာသ္တိ ကရ္တဝ္ယံ တ္ရိၑု လေိကေၑု ကိံစန
နာနဝာပ္တမဝာပ္တဝ္ယံ ဝရ္တ ဧဝ စ ကရ္မဏိ။၂၂။
ယဒိ ဟ္ယဟံ န ဝရ္တေယံ ဇာတု ကရ္မဏ္ယတန္ဒ္ရိတး
မမ ဝရ္တ္မာနုဝရ္တန္တေ မနုၑ္ယား ပာရ္ထ သရ္ဝၐး။၂၃။
ဥတ္သီဒေယုရိမေ လေိကာ န ကုရ္ယာံ ကရ္မ စေဒဟမ္
သံကရသ္ယ စ ကရ္တာ သ္ယာမုပဟန္ယာမိမား ပ္ရဇား။၂၄။
သက္တား ကရ္မဏ္ယဝိဒ္ဝာံသေိ ယထာ ကုရ္ဝန္တိ ဘာရတ
ကုရ္ယာဒ္ဝိဒ္ဝာံသ္တထာသက္တၐ္စိကီရ္ၑုရ္လေိကသံဂ္ရဟမ္။၂၅။
န ဗုဒ္ဓိဘေဒံ ဇနယေဒဇ္ဉာနာံ ကရ္မသင္ဂိနာမ္
ဇေိၑယေတ္သရ္ဝကရ္မာဏိ ဝိဒ္ဝာန္ယုက္တး သမာစရန္။၂၆။
ပ္ရကၖတေး က္ရိယမာဏာနိ ဂုဏဲး ကရ္မာဏိ သရ္ဝၐး
အဟံကာရဝိမူဎာတ္မာ ကရ္တာဟမိတိ မန္ယတေ။၂၇။
တတ္တ္ဝဝိတ္တု မဟာဗာဟေိ ဂုဏကရ္မဝိဘာဂယေိး
ဂုဏာ ဂုဏေၑု ဝရ္တန္တ ဣတိ မတ္ဝာ န သဇ္ဇတေ။၂၈။
ပ္ရကၖတေရ္ဂုဏသံမူဎား သဇ္ဇန္တေ ဂုဏကရ္မသု
တာနကၖတ္သ္နဝိဒေိ မန္ဒာန္ကၖတ္သ္နဝိန္န ဝိစာလယေတ္။၂၉။
မယိ သရ္ဝာဏိ ကရ္မာဏိ သံန္ယသ္ယာဓ္ယာတ္မစေတသာ
နိရာၐီရ္နိရ္မမေိ ဘူတ္ဝာ ယုဓ္ယသ္ဝ ဝိဂတဇ္ဝရး။၃၀။
ယေ မေ မတမိဒံ နိတ္ယမနုတိၑ္ဌန္တိ မာနဝား
ၐ္ရဒ္ဓာဝန္တေိနသူယန္တေိ မုစ္ယန္တေ တေပိ ကရ္မဘိး။၃၁။
ယေ တ္ဝေတဒဘ္ယသူယန္တေိ နာနုတိၑ္ဌန္တိ မေ မတမ္
သရ္ဝဇ္ဉာနဝိမူဎာံသ္တာန္ဝိဒ္ဓိ နၑ္ဋာနစေတသး။၃၂။
သဒၖၐံ စေၑ္ဋတေ သ္ဝသ္ယား ပ္ရကၖတေရ္ဇ္ဉာနဝာနပိ
ပ္ရကၖတိံ ယာန္တိ ဘူတာနိ နိဂ္ရဟး ကိံ ကရိၑ္ယတိ။၃၃။
ဣန္ဒ္ရိယသ္ယေန္ဒ္ရိယသ္ယာရ္ထေ ရာဂဒ္ဝေၑေီ ဝ္ယဝသ္ထိတေီ
တယေိရ္န ဝၐမာဂစ္ဆေတ္တေီ ဟ္ယသ္ယ ပရိပန္ထိနေီ။၃၄။
ၐ္ရေယာန္သ္ဝဓရ္မေိ ဝိဂုဏး ပရဓရ္မာတ္သ္ဝနုၑ္ဌိတာတ္
သ္ဝဓရ္မေ နိဓနံ ၐ္ရေယး ပရဓရ္မေိ ဘယာဝဟး။၃၅။
အရ္ဇုန ဥဝာစ၊
အထ ကေန ပ္ရယုက္တေိယံ ပာပံ စရတိ ပူရုၑး
အနိစ္ဆန္နပိ ဝာရ္ၑ္ဏေယ ဗလာဒိဝ နိယေိဇိတး။၃၆။
ၐ္ရီဘဂဝာနုဝာစ၊
ကာမ ဧၑ က္ရေိဓ ဧၑ ရဇေိဂုဏသမုဒ္ဘဝး
မဟာၐနေိ မဟာပာပ္မာ ဝိဒ္ဓ္ယေနမိဟ ဝဲရိဏမ္။၃၇။
ဓူမေနာဝ္ရိယတေ ဝဟ္နိရ္ယထာဒရ္ၐေိ မလေန စ
ယထေိလ္ဗေနာဝၖတေိ ဂရ္ဘသ္တထာ တေနေဒမာဝၖတမ္။၃၈။
အီဝၖတံ ဇ္ဉာနမေတေန ဇ္ဉာနိနေိ နိတ္ယဝဲရိဏာ
ကာမရူပေဏ ကေီန္တေယ ဒုၑ္ပူရေဏာနလေန စ။၃၉။
ဣန္ဒ္ရိယာဏိ မနေိ ဗုဒ္ဓိရသ္ယာဓိၑ္ဌာနမုစ္ယတေ
ဧတဲရ္ဝိမေိဟယတ္ယေၑ ဇ္ဉာနမာဝၖတ္ယ ဒေဟိနမ္။၄၀။
တသ္မာတ္တ္ဝမိန္ဒ္ရိယာဏ္ယာဒေီ နိယမ္ယ ဘရတရ္ၑဘ
ပာပ္မာနံ ပ္ရဇဟိ ဟ္ယေနံ ဇ္ဉာနဝိဇ္ဉာနနာၐနမ္။၄၁။
ဣန္ဒ္ရိယာဏိ ပရာဏ္ယာဟုရိန္ဒ္ရိယေဘ္ယး ပရံ မနး
မနသသ္တု ပရာ ဗုဒ္ဓိရ္ယေိ ဗုဒ္ဓေး ပရတသ္တု သး။၄၂။
ဧဝံ ဗုဒ္ဓေး ပရံ ဗုဒ္ဓ္ဝာ သံသ္တဘ္ယာတ္မာနမာတ္မနာ
ဇဟိ ၐတ္ရုံ မဟာဗာဟေိ ကာမရူပံ ဒုရာသဒမ္။၄၃။
 

ဩံ တတ္သဒိတိ ၐ္ရီမဒ္ဘဂဝဒ္ဂီတာသူပနိၑတ္သု ဗ္ရဟ္မဝိဒ္ယာယာံ ယေိဂၐာသ္တ္ရေ ၐ္ရီကၖၑ္ဏာရ္ဇုနသံဝာဒေ ကရ္မယေိဂေိ နာမ တၖတီယေိဓ္ယာယး ။၃။

အဓ္ယာယ ၄    ဇ္ဉာနကရ္မသံန္ယာသယေိဂ
စတုရ္ထေိဓ္ယာယး
 
ၐ္ရီဘဂဝာနုဝာစ၊
ဣမံ ဝိဝသ္ဝတေ ယေိဂံ ပ္ရေိက္တဝာနဟမဝ္ယယမ္
ဝိဝသ္ဝာန္မနဝေ ပ္ရာဟ မနုရိက္ၑ္ဝာကဝေဗ္ရဝီတ္။၁။
ဧဝံ ပရံပရာပ္ရာပ္တမိမံ ရာဇရ္ၑယေိ ဝိဒုး
သ ကာလေနေဟ မဟတာ ယေိဂေိ နၑ္ဋး ပရံတပ။၂။
သ ဧဝာယံ မယာ တေဒ္ယ ယေိဂး ပ္ရေိက္တး ပုရာတနး
ဘက္တေိသိ မေ သခာ စေတိ ရဟသ္ယံ ဟ္ယေတဒုတ္တမမ္။၃။
အရ္ဇုန ဥဝာစ၊
အပရံ ဘဝတေိ ဇန္မ ပရံ ဇန္မ ဝိဝသ္ဝတး
ကထမေတဒ္ဝိဇာနီယာံ တ္ဝမာဒေီ ပ္ရေိက္တဝာနိတိ။၄။
ၐ္ရီဘဂဝာနုဝာစ၊
ဗဟူနိ မေ ဝ္ယတီတာနိ ဇန္မာနိ တဝ စာရ္ဇုန
တာန္ယဟံ ဝေဒ သရ္ဝာဏိ န တ္ဝံ ဝေတ္ထ ပရံတပ။၅။
အဇေိပိ သန္နဝ္ယယာတ္မာ ဘူတာနာမီၐ္ဝရေိပိ သန္
ပ္ရကၖတိံ သ္ဝာမဓိၑ္ဌာယ သံဘဝာမ္ယာတ္မမာယယာ။၆။
ယဒာ ယဒာ ဟိ ဓရ္မသ္ယ ဂ္လာနိရ္ဘဝတိ ဘာရတ
အဘ္ယုတ္ထာနမဓရ္မသ္ယ တဒာတ္မာနံ သၖဇာမ္ယဟမ္။၇။
ပရိတ္ရာဏာယ သာဓူနာံ ဝိနာၐာယ စ ဒုၑ္ကၖတာမ္
ဓရ္မသံသ္ထာပနာရ္ထာယ သံဘဝာမိ ယုဂေ ယုဂေ။၈။
ဇန္မ ကရ္မ စ မေ ဒိဝ္ယမေဝံ ယေိ ဝေတ္တိ တတ္တ္ဝတး
တ္ယက္တ္ဝာ ဒေဟံ ပုနရ္ဇန္မ နဲတိ မာမေတိ သေိရ္ဇုန။၉။
ဝီတရာဂဘယက္ရေိဓာ မန္မယာ မာမုပာၐ္ရိတား
ဗဟဝေိ ဇ္ဉာနတပသာ ပူတာ မဒ္ဘာဝမာဂတား။၁၀။
ယေ ယထာ မာံ ပ္ရပဒ္ယန္တေ တာံသ္တထဲဝ ဘဇာမ္ယဟမ္
မမ ဝရ္တ္မာနုဝရ္တန္တေ မနုၑ္ယား ပာရ္ထ သရ္ဝၐး။၁၁။
ကာင္က္ၑန္တး ကရ္မဏာံ သိဒ္ဓိံ ယဇန္တ ဣဟ ဒေဝတား
က္ၑိပ္ရံ ဟိ မာနုၑေ လေိကေ သိဒ္ဓိရ္ဘဝတိ ကရ္မဇာ။၁၂။
စာတုရ္ဝရ္ဏ္ယံ မယာ သၖၑ္ဋံ ဂုဏကရ္မဝိဘာဂၐး
တသ္ယ ကရ္တာရမပိ မာံ ဝိဒ္ဓ္ယကရ္တာရမဝ္ယယမ္။၁၃။
န မာံ ကရ္မာဏိ လိမ္ပန္တိ န မေ ကရ္မဖလေ သ္ပၖဟာ
ဣတိ မာံ ယေိဘိဇာနာတိ ကရ္မဘိရ္န သ ဗဓ္ယတေ။၁၄။
ဧဝံ ဇ္ဉာတ္ဝာ ကၖတံ ကရ္မ ပူရ္ဝဲရပိ မုမုက္ၑုဘိး
ကုရု ကရ္မဲဝ တသ္မာတ္တ္ဝံ ပူရ္ဝဲး ပူရ္ဝတရံ ကၖတမ္။၁၅။
ကိံ ကရ္မ ကိမကရ္မေတိ ကဝယေိပ္ယတ္ရ မေိဟိတား
တတ္တေ ကရ္မ ပ္ရဝက္ၑ္ယာမိ ယဇ္ဇ္ဉာတ္ဝာ မေိက္ၑ္ယသေၐုဘာတ္။၁၆။
ကရ္မဏေိ ဟ္ယပိ ဗေိဒ္ဓဝ္ယံ ဗေိဒ္ဓဝ္ယံ စ ဝိကရ္မဏး
အကရ္မဏၐ္စ ဗေိဒ္ဓဝ္ယံ ဂဟနာ ကရ္မဏေိ ဂတိး။၁၇။
ကရ္မဏ္ယကရ္မ ယး ပၐ္ယေဒကရ္မဏိ စ ကရ္မ ယး
သ ဗုဒ္ဓိမာန္မနုၑ္ယေၑု သ ယုက္တး ကၖတ္သ္နကရ္မကၖတ္။၁၈။
ယသ္ယ သရ္ဝေ သမာရမ္ဘား ကာမသံကလ္ပဝရ္ဇိတား
ဇ္ဉာနာဂ္နိဒဂ္ဓကရ္မာဏံ တမာဟုး ပဏ္ဍိတံ ဗုဓား။၁၉။
တ္ယက္တ္ဝာ ကရ္မဖလာသင္ဂံ နိတ္ယတၖပ္တေိ နိရာၐ္ရယး
ကရ္မဏ္ယဘိပ္ရဝၖတ္တေိပိ နဲဝ ကိံစိတ္ကရေိတိ သး။၂၀။
နိရာၐီရ္ယတစိတ္တာတ္မာ တ္ယက္တသရ္ဝပရိဂ္ရဟး
ၐာရီရံ ကေဝလံ ကရ္မ ကုရ္ဝန္နာပ္နေိတိ ကိလ္ဗိၑမ္။၂၁။
ယဒၖစ္ဆာလာဘသံတုၑ္ဋေိ ဒ္ဝန္ဒ္ဝာတီတေိ ဝိမတ္သရး
သမး သိဒ္ဓာဝသိဒ္ဓေီ စ ကၖတ္ဝာပိ န နိဗဓ္ယတေ။၂၂။
ဂတသင္ဂသ္ယ မုက္တသ္ယ ဇ္ဉာနာဝသ္ထိတစေတသး
ယဇ္ဉာယာစရတး ကရ္မ သမဂ္ရံ ပ္ရဝိလီယတေ။၂၃။
ဗ္ရဟ္မာရ္ပဏံ ဗ္ရဟ္မ ဟဝိရ္ဗ္ရဟ္မာဂ္နေီ ဗ္ရဟ္မဏာ ဟုတမ္
ဗ္ရဟ္မဲဝ တေန ဂန္တဝ္ယံ ဗ္ရဟ္မကရ္မသမာဓိနာ။၂၄။
ဒဲဝမေဝာပရေ ယဇ္ဉံ ယေိဂိနး ပရ္ယုပာသတေ
ဗ္ရဟ္မာဂ္နာဝပရေ ယဇ္ဉံ ယဇ္ဉေနဲဝေိပဇုဟ္ဝတိ။၂၅။
ၐ္ရေိတ္ရာဒီနီန္ဒ္ရိယာဏ္ယန္ယေ သံယမာဂ္နိၑု ဇုဟ္ဝတိ
ၐဗ္ဒာဒီန္ဝိၑယာနန္ယ ဣန္ဒ္ရိယာဂ္နိၑု ဇုဟ္ဝတိ။၂၆။
သရ္ဝာဏီန္ဒ္ရိယကရ္မာဏိ ပ္ရာဏကရ္မာဏိ စာပရေ
အီတ္မသံယမယေိဂာဂ္နေီ ဇုဟ္ဝတိ ဇ္ဉာနဒီပိတေ။၂၇။
ဒ္ရဝ္ယယဇ္ဉာသ္တပေိယဇ္ဉာ ယေိဂယဇ္ဉာသ္တထာပရေ
သ္ဝာဓ္ယာယဇ္ဉာနယဇ္ဉာၐ္စ ယတယး သံၐိတဝ္ရတား။၂၈။
အပာနေ ဇုဟ္ဝတိ ပ္ရာဏံ ပ္ရာဏေပာနံ တထာပရေ
ပ္ရာဏာပာနဂတီ ရုဒ္ဓ္ဝာ ပ္ရာဏာယာမပရာယဏား။၂၉။
အပရေ နိယတာဟာရား ပ္ရာဏာန္ပ္ရာဏေၑု ဇုဟ္ဝတိ
သရ္ဝေပ္ယေတေ ယဇ္ဉဝိဒေိ ယဇ္ဉက္ၑပိတကလ္မၑား။၃၀။
ယဇ္ဉၐိၑ္ဋာမၖတဘုဇေိ ယာန္တိ ဗ္ရဟ္မ သနာတနမ္
နာယံ လေိကေိသ္တ္ယယဇ္ဉသ္ယ ကုတေိန္ယး ကုရုသတ္တမ။၃၁။
ဧဝံ ဗဟုဝိဓာ ယဇ္ဉာ ဝိတတာ ဗ္ရဟ္မဏေိ မုခေ
ကရ္မဇာန္ဝိဒ္ဓိ တာန္သရ္ဝာနေဝံ ဇ္ဉာတ္ဝာ ဝိမေိက္ၑ္ယသေ။၃၂။
ၐ္ရေယာန္ဒ္ရဝ္ယမယာဒ္ယဇ္ဉာဇ္ဇ္ဉာနယဇ္ဉး ပရံတပ
သရ္ဝံ ကရ္မာခိလံ ပာရ္ထ ဇ္ဉာနေ ပရိသမာပ္ယတေ။၃၃။
တဒ္ဝိဒ္ဓိ ပ္ရဏိပာတေန ပရိပ္ရၐ္နေန သေဝယာ
ဥပဒေက္ၑ္ယန္တိ တေ ဇ္ဉာနံ ဇ္ဉာနိနသ္တတ္တ္ဝဒရ္ၐိနး။၃၄။
ယဇ္ဇ္ဉာတ္ဝာ န ပုနရ္မေိဟမေဝံ ယာသ္ယသိ ပာဏ္ဍဝ
ယေန ဘူတာန္ယၐေၑေဏ ဒ္ရက္ၑ္ယသ္ယာတ္မန္ယထေိ မယိ။၃၅။
အပိ စေဒသိ ပာပေဘ္ယး သရ္ဝေဘ္ယး ပာပကၖတ္တမး
သရ္ဝံ ဇ္ဉာနပ္လဝေနဲဝ ဝၖဇိနံ သံတရိၑ္ယသိ။၃၆။
ယထဲဓာံသိ သမိဒ္ဓေိဂ္နိရ္ဘသ္မသာတ္ကုရုတေရ္ဇုန
ဇ္ဉာနာဂ္နိး သရ္ဝကရ္မာဏိ ဘသ္မသာတ္ကုရုတေ တထာ။၃၇။
န ဟိ ဇ္ဉာနေန သဒၖၐံ ပဝိတ္ရမိဟ ဝိဒ္ယတေ
တတ္သ္ဝယံ ယေိဂသံသိဒ္ဓး ကာလေနာတ္မနိ ဝိန္ဒတိ။၃၈။
ၐ္ရဒ္ဓာဝာံလ္လဘတေ ဇ္ဉာနံ တတ္ပရး သံယတေန္ဒ္ရိယး
ဇ္ဉာနံ လဗ္ဓ္ဝာ ပရာံ ၐာန္တိမစိရေဏာဓိဂစ္ဆတိ။၃၉။
အဇ္ဉၐ္စာၐ္ရဒ္ဒဓာနၐ္စ သံၐယာတ္မာ ဝိနၐ္ယတိ
နာယံ လေိကေိသ္တိ န ပရေိ န သုခံ သံၐယာတ္မနး။၄၀။
ယေိဂသံန္ယသ္တကရ္မာဏံ ဇ္ဉာနသံဆိန္နသံၐယမ္
အီတ္မဝန္တံ န ကရ္မာဏိ နိဗဓ္နန္တိ ဓနံဇယ။၄၁။
တသ္မာဒဇ္ဉာနသံဘူတံ ဟၖတ္သ္ထံ ဇ္ဉာနာသိနာတ္မနး
ဆိတ္တ္ဝဲနံ သံၐယံ ယေိဂမာတိၑ္ဌေိတ္တိၑ္ဌ ဘာရတ။၄၂။
 

ဩံ တတ္သဒိတိ ၐ္ရီမဒ္ဘဂဝဒ္ဂီတာသူပနိၑတ္သု ဗ္ရဟ္မဝိဒ္ယာယာံ ယေိဂၐာသ္တ္ရေ ၐ္ရီကၖၑ္ဏာရ္ဇုနသံဝာဒေ ဇ္ဉာနကရ္မသံန္ယာသယေိဂေိ နာမ စတုရ္ထေိဓ္ယာယး ။၄။

အဓ္ယာယ ၅    ကရ္မသံန္ယာသယေိဂ
ပဉ္စမေိဓ္ယာယး
 
အရ္ဇုန ဥဝာစ၊
သံန္ယာသံ ကရ္မဏာံ ကၖၑ္ဏ ပုနရ္ယေိဂံ စ ၐံသသိ
ယစ္ဆ္ရေယ ဧတယေိရေကံ တန္မေ ဗ္ရူဟိ သုနိၐ္စိတမ္။၁။
ၐ္ရီဘဂဝာနုဝာစ၊
သံန္ယာသး ကရ္မယေိဂၐ္စ နိးၐ္ရေယသကရာဝုဘေီ
တယေိသ္တု ကရ္မသံန္ယာသာတ္ကရ္မယေိဂေိ ဝိၐိၑ္ယတေ။၂။
ဇ္ဉေယး သ နိတ္ယသံန္ယာသီ ယေိ န ဒ္ဝေၑ္ဋိ န ကာင္က္ၑတိ
နိရ္ဒ္ဝန္ဒ္ဝေိ ဟိ မဟာဗာဟေိ သုခံ ဗန္ဓာတ္ပ္ရမုစ္ယတေ။၃။
သာံခ္ယယေိဂေီ ပၖထဂ္ဗာလား ပ္ရဝဒန္တိ န ပဏ္ဍိတား
ဧကမပ္ယာသ္ထိတး သမ္ယဂုဘယေိရ္ဝိန္ဒတေ ဖလမ္။၄။
ယတ္သာံခ္ယဲး ပ္ရာပ္ယတေ သ္ထာနံ တဒ္ယေိဂဲရပိ ဂမ္ယတေ
ဧကံ သာံခ္ယံ စ ယေိဂံ စ ယး ပၐ္ယတိ သ ပၐ္ယတိ။၅။
သံန္ယာသသ္တု မဟာဗာဟေိ ဒုးခမာပ္တုမယေိဂတး
ယေိဂယုက္တေိ မုနိရ္ဗ္ရဟ္မ နစိရေဏာဓိဂစ္ဆတိ။၆။
ယေိဂယုက္တေိ ဝိၐုဒ္ဓာတ္မာ ဝိဇိတာတ္မာ ဇိတေန္ဒ္ရိယး
သရ္ဝဘူတာတ္မဘူတာတ္မာ ကုရ္ဝန္နပိ န လိပ္ယတေ။၇။
နဲဝ ကိံစိတ္ကရေိမီတိ ယုက္တေိ မန္ယေတ တတ္တ္ဝဝိတ္
ပၐ္ယဉ္ၐၖဏ္ဝန္သ္ပၖၐဉ္ဇိဃ္ရန္နၐ္နန္ဂစ္ဆန္သ္ဝပဉ္ၐ္ဝသန္။၈။
ပ္ရလပန္ဝိသၖဇန္ဂၖဟ္ဏန္နုန္မိၑန္နိမိၑန္နပိ
ဣန္ဒ္ရိယာဏီန္ဒ္ရိယာရ္ထေၑု ဝရ္တန္တ ဣတိ ဓာရယန္။၉။
ဗ္ရဟ္မဏ္ယာဓာယ ကရ္မာဏိ သင္ဂံ တ္ယက္တ္ဝာ ကရေိတိ ယး
လိပ္ယတေ န သ ပာပေန ပဒ္မပတ္ရမိဝာမ္ဘသာ။၁၀။
ကာယေန မနသာ ဗုဒ္ဓ္ယာ ကေဝလဲရိန္ဒ္ရိယဲရပိ
ယေိဂိနး ကရ္မ ကုရ္ဝန္တိ သင္ဂံ တ္ယက္တ္ဝာတ္မၐုဒ္ဓယေ။၁၁။
ယုက္တး ကရ္မဖလံ တ္ယက္တ္ဝာ ၐာန္တိမာပ္နေိတိ နဲၑ္ဌိကီမ္
အယုက္တး ကာမကာရေဏ ဖလေ သက္တေိ နိဗဓ္ယတေ။၁၂။
သရ္ဝကရ္မာဏိ မနသာ သံန္ယသ္ယာသ္တေ သုခံ ဝၐီ
နဝဒ္ဝာရေ ပုရေ ဒေဟီ နဲဝ ကုရ္ဝန္န ကာရယန္။၁၃။
န ကရ္တၖတ္ဝံ န ကရ္မာဏိ လေိကသ္ယ သၖဇတိ ပ္ရဘုး
န ကရ္မဖလသံယေိဂံ သ္ဝဘာဝသ္တု ပ္ရဝရ္တတေ။၁၄။
နာဒတ္တေ ကသ္ယစိတ္ပာပံ န စဲဝ သုကၖတံ ဝိဘုး
အဇ္ဉာနေနာဝၖတံ ဇ္ဉာနံ တေန မုဟ္ယန္တိ ဇန္တဝး။၁၅။
ဇ္ဉာနေန တု တဒဇ္ဉာနံ ယေၑာံ နာၐိတမာတ္မနး
တေၑာမာဒိတ္ယဝဇ္ဇ္ဉာနံ ပ္ရကာၐယတိ တတ္ပရမ္။၁၆။
တဒ္ဗုဒ္ဓယသ္တဒာတ္မာနသ္တန္နိၑ္ဌာသ္တတ္ပရာယဏား
ဂစ္ဆန္တ္ယပုနရာဝၖတ္တိံ ဇ္ဉာနနိရ္ဓူတကလ္မၑား။၁၇။
ဝိဒ္ယာဝိနယသံပန္နေ ဗ္ရာဟ္မဏေ ဂဝိ ဟသ္တိနိ
ၐုနိ စဲဝ ၐ္ဝပာကေ စ ပဏ္ဍိတား သမဒရ္ၐိနး။၁၈။
ဣဟဲဝ တဲရ္ဇိတး သရ္ဂေိ ယေၑာံ သာမ္ယေ သ္ထိတံ မနး
နိရ္ဒေိၑံ ဟိ သမံ ဗ္ရဟ္မ တသ္မာဒ္ဗ္ရဟ္မဏိ တေ သ္ထိတား။၁၉။
န ပ္ရဟၖၑ္ယေတ္ပ္ရိယံ ပ္ရာပ္ယ နေိဒ္ဝိဇေတ္ပ္ရာပ္ယ စာပ္ရိယမ္
သ္ထိရဗုဒ္ဓိရသံမူဎေိ ဗ္ရဟ္မဝိဒ္ဗ္ရဟ္မဏိ သ္ထိတး။၂၀။
ဗာဟ္ယသ္ပရ္ၐေၑ္ဝသက္တာတ္မာ ဝိန္ဒတ္ယာတ္မနိ ယတ္သုခမ္
သ ဗ္ရဟ္မယေိဂယုက္တာတ္မာ သုခမက္ၑယမၐ္နုတေ။၂၁။
ယေ ဟိ သံသ္ပရ္ၐဇာ ဘေိဂာ ဒုးခယေိနယ ဧဝ တေ
အီဒ္ယန္တဝန္တး ကေီန္တေယ န တေၑု ရမတေ ဗုဓး။၂၂။
ၐက္နေိတီဟဲဝ ယး သေိဎုံ ပ္ရာက္ၐရီရဝိမေိက္ၑဏာတ္
ကာမက္ရေိဓေိဒ္ဘဝံ ဝေဂံ သ ယုက္တး သ သုခီ နရး။၂၃။
ယေိန္တးသုခေိန္တရာရာမသ္တထာန္တရ္ဇ္ယေိတိရေဝ ယး
သ ယေိဂီ ဗ္ရဟ္မနိရ္ဝာဏံ ဗ္ရဟ္မဘူတေိဓိဂစ္ဆတိ။၂၄။
လဘန္တေ ဗ္ရဟ္မနိရ္ဝာဏမၖၑယး က္ၑီဏကလ္မၑား
ဆိန္နဒ္ဝဲဓာ ယတာတ္မာနး သရ္ဝဘူတဟိတေ ရတား။၂၅။
ကာမက္ရေိဓဝိယုက္တာနာံ ယတီနာံ ယတစေတသာမ္
အဘိတေိ ဗ္ရဟ္မနိရ္ဝာဏံ ဝရ္တတေ ဝိဒိတာတ္မနာမ္။၂၆။
သ္ပရ္ၐာန္ကၖတ္ဝာ ဗဟိရ္ဗာဟ္ယာံၐ္စက္ၑုၐ္စဲဝာန္တရေ ဘ္ရုဝေိး
ပ္ရာဏာပာနေီ သမေီ ကၖတ္ဝာ နာသာဘ္ယန္တရစာရိဏေီ။၂၇။
ယတေန္ဒ္ရိယမနေိဗုဒ္ဓိရ္မုနိရ္မေိက္ၑပရာယဏး
ဝိဂတေစ္ဆာဘယက္ရေိဓေိ ယး သဒာ မုက္တ ဧဝ သး။၂၈။
ဘေိက္တာရံ ယဇ္ဉတပသာံ သရ္ဝလေိကမဟေၐ္ဝရမ္
သုဟၖဒံ သရ္ဝဘူတာနာံ ဇ္ဉာတ္ဝာ မာံ ၐာန္တိမၖစ္ဆတိ။၂၉။
 

ဩံ တတ္သဒိတိ ၐ္ရီမဒ္ဘဂဝဒ္ဂီတာသူပနိၑတ္သု ဗ္ရဟ္မဝိဒ္ယာယာံ ယေိဂၐာသ္တ္ရေ ၐ္ရီကၖၑ္ဏာရ္ဇုနသံဝာဒေ ကရ္မသံန္ယာသယေိဂေိ နာမ ပဉ္စမေိဓ္ယာယး ။၅။

အဓ္ယာယ ၆    အီတ္မသံယမယေိဂ
ၑၑ္ဌေိဓ္ယာယး
 
ၐ္ရီဘဂဝာနုဝာစ၊
အနာၐ္ရိတး ကရ္မဖလံ ကာရ္ယံ ကရ္မ ကရေိတိ ယး
သ သံန္ယာသီ စ ယေိဂီ စ န နိရဂ္နိရ္န စာက္ရိယး။၁။
ယံ သံန္ယာသမိတိ ပ္ရာဟုရ္ယေိဂံ တံ ဝိဒ္ဓိ ပာဏ္ဍဝ
န ဟ္ယသံန္ယသ္တသံကလ္ပေိ ယေိဂီ ဘဝတိ ကၐ္စန။၂။
အီရုရုက္ၑေိရ္မုနေရ္ယေိဂံ ကရ္မ ကာရဏမုစ္ယတေ
ယေိဂာရူဎသ္ယ တသ္ယဲဝ ၐမး ကာရဏမုစ္ယတေ။၃။
ယဒာ ဟိ နေန္ဒ္ရိယာရ္ထေၑု န ကရ္မသ္ဝနုၑဇ္ဇတေ
သရ္ဝသံကလ္ပသံန္ယာသီ ယေိဂာရူဎသ္တဒေိစ္ယတေ။၄။
ဥဒ္ဓရေဒာတ္မနာတ္မာနံ နာတ္မာနမဝသာဒယေတ္
အီတ္မဲဝ ဟ္ယာတ္မနေိ ဗန္ဓုရာတ္မဲဝ ရိပုရာတ္မနး။၅။
ဗန္ဓုရာတ္မာတ္မနသ္တသ္ယ ယေနာတ္မဲဝာတ္မနာ ဇိတး
အနာတ္မနသ္တု ၐတ္ရုတ္ဝေ ဝရ္တေတာတ္မဲဝ ၐတ္ရုဝတ္။၆။
ဇိတာတ္မနး ပ္ရၐာန္တသ္ယ ပရမာတ္မာ သမာဟိတး
ၐီတေိၑ္ဏသုခဒုးခေၑု တထာ မာနာပမာနယေိး။၇။
ဇ္ဉာနဝိဇ္ဉာနတၖပ္တာတ္မာ ကူဋသ္ထေိ ဝိဇိတေန္ဒ္ရိယး
ယုက္တ ဣတ္ယုစ္ယတေ ယေိဂီ သမလေိၑ္ဋာၐ္မကာဉ္စနး။၈။
သုဟၖန္မိတ္ရာရ္ယုဒာသီနမဓ္ယသ္ထဒ္ဝေၑ္ယဗန္ဓုၑု
သာဓုၑ္ဝပိ စ ပာပေၑု သမဗုဒ္ဓိရ္ဝိၐိၑ္ယတေ။၉။
ယေိဂီ ယုဉ္ဇီတ သတတမာတ္မာနံ ရဟသိ သ္ထိတး
ဧကာကီ ယတစိတ္တာတ္မာ နိရာၐီရပရိဂ္ရဟး။၁၀။
ၐုစေီ ဒေၐေ ပ္ရတိၑ္ဌာပ္ယ သ္ထိရမာသနမာတ္မနး
နာတ္ယုစ္ဆ္ရိတံ နာတိနီစံ စဲလာဇိနကုၐေိတ္တရမ္။၁၁။
တတ္ရဲကာဂ္ရံ မနး ကၖတ္ဝာ ယတစိတ္တေန္ဒ္ရိယက္ရိယား
ဥပဝိၐ္ယာသနေ ယုဉ္ဇ္ယာဒ္ယေိဂမာတ္မဝိၐုဒ္ဓယေ။၁၂။
သမံ ကာယၐိရေိဂ္ရီဝံ ဓာရယန္နစလံ သ္ထိရး
သံပ္ရေက္ၑ္ယ နာသိကာဂ္ရံ သ္ဝံ ဒိၐၐ္စာနဝလေိကယန္။၁၃။
ပ္ရၐာန္တာတ္မာ ဝိဂတဘီရ္ဗ္ရဟ္မစာရိဝ္ရတေ သ္ထိတး
မနး သံယမ္ယ မစ္စိတ္တေိ ယုက္တ အီသီတ မတ္ပရး။၁၄။
ယုဉ္ဇန္နေဝံ သဒာတ္မာနံ ယေိဂီ နိယတမာနသး
ၐာန္တိံ နိရ္ဝာဏပရမာံ မတ္သံသ္ထာမဓိဂစ္ဆတိ။၁၅။
နာတ္ယၐ္နတသ္တု ယေိဂေိသ္တိ န စဲကာန္တမနၐ္နတး
န စာတိသ္ဝပ္နၐီလသ္ယ ဇာဂ္ရတေိ နဲဝ စာရ္ဇုန။၁၆။
ယုက္တာဟာရဝိဟာရသ္ယ ယုက္တစေၑ္ဋသ္ယ ကရ္မသု
ယုက္တသ္ဝပ္နာဝဗေိဓသ္ယ ယေိဂေိ ဘဝတိ ဒုးခဟာ။၁၇။
ယဒာ ဝိနိယတံ စိတ္တမာတ္မန္ယေဝာဝတိၑ္ဌတေ
နိးသ္ပၖဟး သရ္ဝကာမေဘ္ယေိ ယုက္တ ဣတ္ယုစ္ယတေ တဒာ။၁၈။
ယထာ ဒီပေိ နိဝာတသ္ထေိ နေင္ဂတေ သေိပမာ သ္မၖတာ
ယေိဂိနေိ ယတစိတ္တသ္ယ ယုဉ္ဇတေိ ယေိဂမာတ္မနး။၁၉။
ယတ္ရေိပရမတေ စိတ္တံ နိရုဒ္ဓံ ယေိဂသေဝယာ
ယတ္ရ စဲဝာတ္မနာတ္မာနံ ပၐ္ယန္နာတ္မနိ တုၑ္ယတိ။၂၀။
သုခမာတ္ယန္တိကံ ယတ္တဒ္ဗုဒ္ဓိဂ္ရာဟ္ယမတီန္ဒ္ရိယမ္
ဝေတ္တိ ယတ္ရ န စဲဝာယံ သ္ထိတၐ္စလတိ တတ္တ္ဝတး။၂၁။
ယံ လဗ္ဓ္ဝာ စာပရံ လာဘံ မန္ယတေ နာဓိကံ တတး
ယသ္မိန္သ္ထိတေိ န ဒုးခေန ဂုရုဏာပိ ဝိစာလ္ယတေ။၂၂။
တံ ဝိဒ္ယာဒ္ဒုးခသံယေိဂဝိယေိဂံ ယေိဂသံဇ္ဉိတမ္
သ နိၐ္စယေန ယေိက္တဝ္ယေိ ယေိဂေိနိရ္ဝိဏ္ဏစေတသာ။၂၃။
သံကလ္ပပ္ရဘဝာန္ကာမာံသ္တ္ယက္တ္ဝာ သရ္ဝာနၐေၑတး
မနသဲဝေန္ဒ္ရိယဂ္ရာမံ ဝိနိယမ္ယ သမန္တတး။၂၄။
ၐနဲး ၐနဲရုပရမေဒ္ဗုဒ္ဓ္ယာ ဓၖတိဂၖဟီတယာ
အီတ္မသံသ္ထံ မနး ကၖတ္ဝာ န ကိံစိဒပိ စိန္တယေတ္။၂၅။
ယတေိ ယတေိ နိၐ္စရတိ မနၐ္စဉ္စလမသ္ထိရမ္
တတသ္တတေိ နိယမ္ယဲတဒာတ္မန္ယေဝ ဝၐံ နယေတ္။၂၆။
ပ္ရၐာန္တမနသံ ဟ္ယေနံ ယေိဂိနံ သုခမုတ္တမမ္
ဥပဲတိ ၐာန္တရဇသံ ဗ္ရဟ္မဘူတမကလ္မၑမ္။၂၇။
ယုဉ္ဇန္နေဝံ သဒာတ္မာနံ ယေိဂီ ဝိဂတကလ္မၑး
သုခေန ဗ္ရဟ္မသံသ္ပရ္ၐမတ္ယန္တံ သုခမၐ္နုတေ။၂၈။
သရ္ဝဘူတသ္ထမာတ္မာနံ သရ္ဝဘူတာနိ စာတ္မနိ
ဤက္ၑတေ ယေိဂယုက္တာတ္မာ သရ္ဝတ္ရ သမဒရ္ၐနး။၂၉။
ယေိ မာံ ပၐ္ယတိ သရ္ဝတ္ရ သရ္ဝံ စ မယိ ပၐ္ယတိ
တသ္ယာဟံ န ပ္ရဏၐ္ယာမိ သ စ မေ န ပ္ရဏၐ္ယတိ။၃၀။
သရ္ဝဘူတသ္ထိတံ ယေိ မာံ ဘဇတ္ယေကတ္ဝမာသ္ထိတး
သရ္ဝထာ ဝရ္တမာနေိပိ သ ယေိဂီ မယိ ဝရ္တတေ။၃၁။
အီတ္မေီပမ္ယေန သရ္ဝတ္ရ သမံ ပၐ္ယတိ ယေိရ္ဇုန
သုခံ ဝာ ယဒိ ဝာ ဒုးခံ သ ယေိဂီ ပရမေိ မတး။၃၂။
အရ္ဇုန ဥဝာစ၊
ယေိယံ ယေိဂသ္တ္ဝယာ ပ္ရေိက္တး သာမ္ယေန မဓုသူဒန
ဧတသ္ယာဟံ န ပၐ္ယာမိ စဉ္စလတ္ဝာတ္သ္ထိတိံ သ္ထိရာမ္။၃၃။
စဉ္စလံ ဟိ မနး ကၖၑ္ဏ ပ္ရမာထိ ဗလဝဒ္ဒၖဎမ္
တသ္ယာဟံ နိဂ္ရဟံ မန္ယေ ဝာယေိရိဝ သုဒုၑ္ကရမ္။၃၄။
ၐ္ရီဘဂဝာနုဝာစ၊
အသံၐယံ မဟာဗာဟေိ မနေိ ဒုရ္နိဂ္ရဟံ စလမ္
အဘ္ယာသေန တု ကေီန္တေယ ဝဲရာဂ္ယေဏ စ ဂၖဟ္ယတေ။၃၅။
အသံယတာတ္မနာ ယေိဂေိ ဒုၑ္ပ္ရာပ ဣတိ မေ မတိး
ဝၐ္ယာတ္မနာ တု ယတတာ ၐက္ယေိဝာပ္တုမုပာယတး။၃၆။
အရ္ဇုန ဥဝာစ၊
အယတိး ၐ္ရဒ္ဓယေိပေတေိ ယေိဂာစ္စလိတမာနသး
အပ္ရာပ္ယ ယေိဂသံသိဒ္ဓိံ ကာံ ဂတိံ ကၖၑ္ဏ ဂစ္ဆတိ။၃၇။
ကစ္စိန္နေိဘယဝိဘ္ရၑ္ဋၐ္ဆိန္နာဘ္ရမိဝ နၐ္ယတိ
အပ္ရတိၑ္ဌေိ မဟာဗာဟေိ ဝိမူဎေိ ဗ္ရဟ္မဏး ပထိ။၃၈။
ဧတန္မေ သံၐယံ ကၖၑ္ဏ ဆေတ္တုမရ္ဟသ္ယၐေၑတး
တ္ဝဒန္ယး သံၐယသ္ယာသ္ယ ဆေတ္တာ န ဟ္ယုပပဒ္ယတေ။၃၉။
ၐ္ရီဘဂဝာနုဝာစ၊
ပာရ္ထ နဲဝေဟ နာမုတ္ရ ဝိနာၐသ္တသ္ယ ဝိဒ္ယတေ
န ဟိ ကလ္ယာဏကၖတ္ကၐ္စိဒ္ဒုရ္ဂတိံ တာတ ဂစ္ဆတိ။၄၀။
ပ္ရာပ္ယ ပုဏ္ယကၖတာံ လေိကာနုၑိတ္ဝာ ၐာၐ္ဝတီး သမား
ၐုစီနာံ ၐ္ရီမတာံ ဂေဟေ ယေိဂဘ္ရၑ္ဋေိဘိဇာယတေ။၄၁။
အထဝာ ယေိဂိနာမေဝ ကုလေ ဘဝတိ ဓီမတာမ္
ဧတဒ္ဓိ ဒုရ္လဘတရံ လေိကေ ဇန္မ ယဒီဒၖၐမ္။၄၂။
တတ္ရ တံ ဗုဒ္ဓိသံယေိဂံ လဘတေ ပေီရ္ဝဒေဟိကမ္
ယတတေ စ တတေိ ဘူယး သံသိဒ္ဓေီ ကုရုနန္ဒန။၄၃။
ပူရ္ဝာဘ္ယာသေန တေနဲဝ ဟ္ရိယတေ ဟ္ယဝၐေိပိ သး
ဇိဇ္ဉာသုရပိ ယေိဂသ္ယ ၐဗ္ဒဗ္ရဟ္မာတိဝရ္တတေ။၄၄။
ပ္ရယတ္နာဒ္ယတမာနသ္တု ယေိဂီ သံၐုဒ္ဓကိလ္ဗိၑး
အနေကဇန္မသံသိဒ္ဓသ္တတေိ ယာတိ ပရာံ ဂတိမ္။၄၅။
တပသ္ဝိဘ္ယေိဓိကေိ ယေိဂီ ဇ္ဉာနိဘ္ယေိပိ မတေိဓိကး
ကရ္မိဘ္ယၐ္စာဓိကေိ ယေိဂီ တသ္မာဒ္ယေိဂီ ဘဝာရ္ဇုန။၄၆။
ယေိဂိနာမပိ သရ္ဝေၑာံ မဒ္ဂတေနာန္တရာတ္မနာ
ၐ္ရဒ္ဓာဝာန္ဘဇတေ ယေိ မာံ သ မေ ယုက္တတမေိ မတး။၄၇။
 

ဩံ တတ္သဒိတိ ၐ္ရီမဒ္ဘဂဝဒ္ဂီတာသူပနိၑတ္သု ဗ္ရဟ္မဝိဒ္ယာယာံ ယေိဂၐာသ္တ္ရေ ၐ္ရီကၖၑ္ဏာရ္ဇုနသံဝာဒေ အီတ္မသံယမယေိဂေိ နာမ ၑၑ္ဌေိဓ္ယာယး ။၆။

အဓ္ယာယ ၇    ဇ္ဉာနဝိဇ္ဉာနယေိဂ
သပ္တမေိဓ္ယာယး
 
ၐ္ရီဘဂဝာနုဝာစ၊
မယ္ယာသက္တမနား ပာရ္ထ ယေိဂံ ယုဉ္ဇန္မဒာၐ္ရယး
အသံၐယံ သမဂ္ရံ မာံ ယထာ ဇ္ဉာသ္ယသိ တစ္ဆၖဏု။၁။
ဇ္ဉာနံ တေဟံ သဝိဇ္ဉာနမိဒံ ဝက္ၑ္ယာမ္ယၐေၑတး
ယဇ္ဇ္ဉာတ္ဝာ နေဟ ဘူယေိန္ယဇ္ဇ္ဉာတဝ္ယမဝၐိၑ္ယတေ။၂။
မနုၑ္ယာဏာံ သဟသ္ရေၑု ကၐ္စိဒ္ယတတိ သိဒ္ဓယေ
ယတတာမပိ သိဒ္ဓာနာံ ကၐ္စိန္မာံ ဝေတ္တိ တတ္တ္ဝတး။၃။
ဘူမိရာပေိနလေိ ဝာယုး ခံ မနေိ ဗုဒ္ဓိရေဝ စ
အဟံကာရ ဣတီယံ မေ ဘိန္နာ ပ္ရကၖတိရၑ္ဋဓာ။၄။
အပရေယမိတသ္တ္ဝန္ယာံ ပ္ရကၖတိံ ဝိဒ္ဓိ မေ ပရာမ္
ဇီဝဘူတာံ မဟာဗာဟေိ ယယေဒံ ဓာရ္ယတေ ဇဂတ္။၅။
ဧတဒ္ယေိနီနိ ဘူတာနိ သရ္ဝာဏီတ္ယုပဓာရယ
အဟံ ကၖတ္သ္နသ္ယ ဇဂတး ပ္ရဘဝး ပ္ရလယသ္တထာ။၆။
မတ္တး ပရတရံ နာန္ယတ္ကိံစိဒသ္တိ ဓနံဇယ
မယိ သရ္ဝမိဒံ ပ္ရေိတံ သူတ္ရေ မဏိဂဏာ ဣဝ။၇။
ရသေိဟမပ္သု ကေီန္တေယ ပ္ရဘာသ္မိ ၐၐိသူရ္ယယေိး
ပ္ရဏဝး သရ္ဝဝေဒေၑု ၐဗ္ဒး ခေ ပေီရုၑံ နၖၑု။၈။
ပုဏ္ယေိ ဂန္ဓး ပၖထိဝ္ယာံ စ တေဇၐ္စာသ္မိ ဝိဘာဝသေီ
ဇီဝနံ သရ္ဝဘူတေၑု တပၐ္စာသ္မိ တပသ္ဝိၑု။၉။
ဗီဇံ မာံ သရ္ဝဘူတာနာံ ဝိဒ္ဓိ ပာရ္ထ သနာတနမ္
ဗုဒ္ဓိရ္ဗုဒ္ဓိမတာမသ္မိ တေဇသ္တေဇသ္ဝိနာမဟမ္။၁၀။
ဗလံ ဗလဝတာံ စာဟံ ကာမရာဂဝိဝရ္ဇိတမ္
ဓရ္မာဝိရုဒ္ဓေိ ဘူတေၑု ကာမေိသ္မိ ဘရတရ္ၑဘ။၁၁။
ယေ စဲဝ သာတ္တ္ဝိကာ ဘာဝာ ရာဇသာသ္တာမသာၐ္စ ယေ
မတ္တ ဧဝေတိ တာန္ဝိဒ္ဓိ န တ္ဝဟံ တေၑု တေ မယိ။၁၂။
တ္ရိဘိရ္ဂုဏမယဲရ္ဘာဝဲရေဘိး သရ္ဝမိဒံ ဇဂတ္
မေိဟိတံ နာဘိဇာနာတိ မာမေဘ္ယး ပရမဝ္ယယမ္။၁၃။
ဒဲဝီ ဟ္ယေၑာ ဂုဏမယီ မမ မာယာ ဒုရတ္ယယာ
မာမေဝ ယေ ပ္ရပဒ္ယန္တေ မာယာမေတာံ တရန္တိ တေ။၁၄။
န မာံ ဒုၑ္ကၖတိနေိ မူဎား ပ္ရပဒ္ယန္တေ နရာဓမား
မာယယာပဟၖတဇ္ဉာနာ အီသုရံ ဘာဝမာၐ္ရိတား။၁၅။
စတုရ္ဝိဓာ ဘဇန္တေ မာံ ဇနား သုကၖတိနေိရ္ဇုန
အီရ္တေိ ဇိဇ္ဉာသုရရ္ထာရ္ထီ ဇ္ဉာနီ စ ဘရတရ္ၑဘ။၁၆။
တေၑာံ ဇ္ဉာနီ နိတ္ယယုက္တ ဧကဘက္တိရ္ဝိၐိၑ္ယတေ
ပ္ရိယေိ ဟိ ဇ္ဉာနိနေိတ္ယရ္ထမဟံ သ စ မမ ပ္ရိယး။၁၇။
ဥဒာရား သရ္ဝ ဧဝဲတေ ဇ္ဉာနီ တ္ဝာတ္မဲဝ မေ မတမ္
အီသ္ထိတး သ ဟိ ယုက္တာတ္မာ မာမေဝာနုတ္တမာံ ဂတိမ္။၁၈။
ဗဟူနာံ ဇန္မနာမန္တေ ဇ္ဉာနဝာန္မာံ ပ္ရပဒ္ယတေ
ဝာသုဒေဝး သရ္ဝမိတိ သ မဟာတ္မာ သုဒုရ္လဘး။၁၉။
ကာမဲသ္တဲသ္တဲရ္ဟၖတဇ္ဉာနား ပ္ရပဒ္ယန္တေန္ယဒေဝတား
တံ တံ နိယမမာသ္ထာယ ပ္ရကၖတ္ယာ နိယတား သ္ဝယာ။၂၀။
ယေိ ယေိ ယာံ ယာံ တနုံ ဘက္တး ၐ္ရဒ္ဓယာရ္စိတုမိစ္ဆတိ
တသ္ယ တသ္ယာစလာံ ၐ္ရဒ္ဓာံ တာမေဝ ဝိဒဓာမ္ယဟမ္။၂၁။
သ တယာ ၐ္ရဒ္ဓယာ ယုက္တသ္တသ္ယာရာဓနမီဟတေ
လဘတေ စ တတး ကာမာန္မယဲဝ ဝိဟိတာန္ဟိ တာန္။၂၂။
အန္တဝတ္တု ဖလံ တေၑာံ တဒ္ဘဝတ္ယလ္ပမေဓသာမ္
ဒေဝာန္ဒေဝယဇေိ ယာန္တိ မဒ္ဘက္တာ ယာန္တိ မာမပိ။၂၃။
အဝ္ယက္တံ ဝ္ယက္တိမာပန္နံ မန္ယန္တေ မာမဗုဒ္ဓယး
ပရံ ဘာဝမဇာနန္တေိ မမာဝ္ယယမနုတ္တမမ္။၂၄။
နာဟံ ပ္ရကာၐး သရ္ဝသ္ယ ယေိဂမာယာသမာဝၖတး
မူဎေိယံ နာဘိဇာနာတိ လေိကေိ မာမဇမဝ္ယယမ္။၂၅။
ဝေဒာဟံ သမတီတာနိ ဝရ္တမာနာနိ စာရ္ဇုန
ဘဝိၑ္ယာဏိ စ ဘူတာနိ မာံ တု ဝေဒ န ကၐ္စန။၂၆။
ဣစ္ဆာဒ္ဝေၑသမုတ္ထေန ဒ္ဝန္ဒ္ဝမေိဟေန ဘာရတ
သရ္ဝဘူတာနိ သံမေိဟံ သရ္ဂေ ယာန္တိ ပရံတပ။၂၇။
ယေၑာံ တ္ဝန္တဂတံ ပာပံ ဇနာနာံ ပုဏ္ယကရ္မဏာမ္
တေ ဒ္ဝန္ဒ္ဝမေိဟနိရ္မုက္တာ ဘဇန္တေ မာံ ဒၖဎဝ္ရတား။၂၈။
ဇရာမရဏမေိက္ၑာယ မာမာၐ္ရိတ္ယ ယတန္တိ ယေ
တေ ဗ္ရဟ္မ တဒ္ဝိဒုး ကၖတ္သ္နမဓ္ယာတ္မံ ကရ္မ စာခိလမ္။၂၉။
သာဓိဘူတာဓိဒဲဝံ မာံ သာဓိယဇ္ဉံ စ ယေ ဝိဒုး
ပ္ရယာဏကာလေပိ စ မာံ တေ ဝိဒုရ္ယုက္တစေတသး။၃၀။
 

ဩံ တတ္သဒိတိ ၐ္ရီမဒ္ဘဂဝဒ္ဂီတာသူပနိၑတ္သု ဗ္ရဟ္မဝိဒ္ယာယာံ ယေိဂၐာသ္တ္ရေ ၐ္ရီကၖၑ္ဏာရ္ဇုနသံဝာဒေ ဇ္ဉာနဝိဇ္ဉာနယေိဂေိ နာမ သပ္တမေိဓ္ယာယး ။၇။

အဓ္ယာယ ၈    အက္ၑရဗ္ရဟ္မယေိဂ
အၑ္ဋမေိဓ္ယာယး
 
အရ္ဇုန ဥဝာစ၊
ကိံ တဒ္ဗ္ရဟ္မ ကိမဓ္ယာတ္မံ ကိံ ကရ္မ ပုရုၑေိတ္တမ
အဓိဘူတံ စ ကိံ ပ္ရေိက္တမဓိဒဲဝံ ကိမုစ္ယတေ။၁။
အဓိယဇ္ဉး ကထံ ကေိတ္ရ ဒေဟေသ္မိန္မဓုသူဒန
ပ္ရယာဏကာလေ စ ကထံ ဇ္ဉေယေိသိ နိယတာတ္မဘိး။၂။
ၐ္ရီဘဂဝာနုဝာစ၊
အက္ၑရံ ဗ္ရဟ္မ ပရမံ သ္ဝဘာဝေိဓ္ယာတ္မမုစ္ယတေ
ဘူတဘာဝေိဒ္ဘဝကရေိ ဝိသရ္ဂး ကရ္မသံဇ္ဉိတး။၃။
အဓိဘူတံ က္ၑရေိ ဘာဝး ပုရုၑၐ္စာဓိဒဲဝတမ္
အဓိယဇ္ဉေိဟမေဝာတ္ရ ဒေဟေ ဒေဟဘၖတာံ ဝရ။၄။
အန္တကာလေ စ မာမေဝ သ္မရန္မုက္တ္ဝာ ကလေဝရမ္
ယး ပ္ရယာတိ သ မဒ္ဘာဝံ ယာတိ နာသ္တ္ယတ္ရ သံၐယး။၅။
ယံ ယံ ဝာပိ သ္မရန္ဘာဝံ တ္ယဇတ္ယန္တေ ကလေဝရမ္
တံ တမေဝဲတိ ကေီန္တေယ သဒာ တဒ္ဘာဝဘာဝိတး။၆။
တသ္မာတ္သရ္ဝေၑု ကာလေၑု မာမနုသ္မရ ယုဓ္ယ စ
မယ္ယရ္ပိတမနေိဗုဒ္ဓိရ္မာမေဝဲၑ္ယသ္ယသံၐယမ္။၇။
အဘ္ယာသယေိဂယုက္တေန စေတသာ နာန္ယဂာမိနာ
ပရမံ ပုရုၑံ ဒိဝ္ယံ ယာတိ ပာရ္ထာနုစိန္တယန္။၈။
ကဝိံ ပုရာဏမနုၐာသိတာရမဏေိရဏီယံသမနုသ္မရေဒ္ယး
သရ္ဝသ္ယ ဓာတာရမစိန္တ္ယရူပမာဒိတ္ယဝရ္ဏံ တမသး ပရသ္တာတ္။၉။
ပ္ရယာဏကာလေ မနသာစလေန ဘက္တ္ယာ ယုက္တေိ ယေိဂဗလေန စဲဝ
ဘ္ရုဝေိရ္မဓ္ယေ ပ္ရာဏမာဝေၐ္ယ သမ္ယက္သ တံ ပရံ ပုရုၑမုပဲတိ ဒိဝ္ယမ္။၁၀။
ယဒက္ၑရံ ဝေဒဝိဒေိ ဝဒန္တိ ဝိၐန္တိ ယဒ္ယတယေိ ဝီတရာဂား
ယဒိစ္ဆန္တေိ ဗ္ရဟ္မစရ္ယံ စရန္တိ တတ္တေ ပဒံ သံဂ္ရဟေဏ ပ္ရဝက္ၑ္ယေ။၁၁။
သရ္ဝဒ္ဝာရာဏိ သံယမ္ယ မနေိ ဟၖဒိ နိရုဓ္ယ စ
မူရ္ဓ္န္ယာဓာယာတ္မနး ပ္ရာဏမာသ္ထိတေိ ယေိဂဓာရဏာမ္။၁၂။
ဩမိတ္ယေကာက္ၑရံ ဗ္ရဟ္မ ဝ္ယာဟရန္မာမနုသ္မရန္
ယး ပ္ရယာတိ တ္ယဇန္ဒေဟံ သ ယာတိ ပရမာံ ဂတိမ္။၁၃။
အနန္ယစေတား သတတံ ယေိ မာံ သ္မရတိ နိတ္ယၐး
တသ္ယာဟံ သုလဘး ပာရ္ထ နိတ္ယယုက္တသ္ယ ယေိဂိနး။၁၄။
မာမုပေတ္ယ ပုနရ္ဇန္မ ဒုးခာလယမၐာၐ္ဝတမ္
နာပ္နုဝန္တိ မဟာတ္မာနး သံသိဒ္ဓိံ ပရမာံ ဂတား။၁၅။
အီဗ္ရဟ္မဘုဝနာလ္လေိကား ပုနရာဝရ္တိနေိရ္ဇုန
မာမုပေတ္ယ တု ကေီန္တေယ ပုနရ္ဇန္မ န ဝိဒ္ယတေ။၁၆။
သဟသ္ရယုဂပရ္ယန္တမဟရ္ယဒ္ဗ္ရဟ္မဏေိ ဝိဒုး
ရာတ္ရိံ ယုဂသဟသ္ရာန္တာံ တေဟေိရာတ္ရဝိဒေိ ဇနား။၁၇။
အဝ္ယက္တာဒ္ဝ္ယက္တယး သရ္ဝား ပ္ရဘဝန္တ္ယဟရာဂမေ
ရာတ္ရ္ယာဂမေ ပ္ရလီယန္တေ တတ္ရဲဝာဝ္ယက္တသံဇ္ဉကေ။၁၈။
ဘူတဂ္ရာမး သ ဧဝာယံ ဘူတ္ဝာ ဘူတ္ဝာ ပ္ရလီယတေ
ရာတ္ရ္ယာဂမေဝၐး ပာရ္ထ ပ္ရဘဝတ္ယဟရာဂမေ။၁၉။
ပရသ္တသ္မာတ္တု ဘာဝေိန္ယေိဝ္ယက္တေိဝ္ယက္တာတ္သနာတနး
ယး သ သရ္ဝေၑု ဘူတေၑု နၐ္ယတ္သု န ဝိနၐ္ယတိ။၂၀။
အဝ္ယက္တေိက္ၑရ ဣတ္ယုက္တသ္တမာဟုး ပရမာံ ဂတိမ္
ယံ ပ္ရာပ္ယ န နိဝရ္တန္တေ တဒ္ဓာမ ပရမံ မမ။၂၁။
ပုရုၑး သ ပရး ပာရ္ထ ဘက္တ္ယာ လဘ္ယသ္တ္ဝနန္ယယာ
ယသ္ယာန္တးသ္ထာနိ ဘူတာနိ ယေန သရ္ဝမိဒံ တတမ္။၂၂။
ယတ္ရ ကာလေ တ္ဝနာဝၖတ္တိမာဝၖတ္တိံ စဲဝ ယေိဂိနး
ပ္ရယာတာ ယာန္တိ တံ ကာလံ ဝက္ၑ္ယာမိ ဘရတရ္ၑဘ။၂၃။
အဂ္နိရ္ဇေိတိရဟး ၐုက္လး ၑဏ္မာသာ ဥတ္တရာယဏမ္
တတ္ရ ပ္ရယာတာ ဂစ္ဆန္တိ ဗ္ရဟ္မ ဗ္ရဟ္မဝိဒေိ ဇနား။၂၄။
ဓူမေိ ရာတ္ရိသ္တထာ ကၖၑ္ဏး ၑဏ္မာသာ ဒက္ၑိဏာယနမ္
တတ္ရ စာန္ဒ္ရမသံ ဇ္ယေိတိရ္ယေိဂီ ပ္ရာပ္ယ နိဝရ္တတေ။၂၅။
ၐုက္လကၖၑ္ဏေ ဂတီ ဟ္ယေတေ ဇဂတး ၐာၐ္ဝတေ မတေ
ဧကယာ ယာတ္ယနာဝၖတ္တိမန္ယယာဝရ္တတေ ပုနး။၂၆။
နဲတေ သၖတီ ပာရ္ထ ဇာနန္ယေိဂီ မုဟ္ယတိ ကၐ္စန
တသ္မာတ္သရ္ဝေၑု ကာလေၑု ယေိဂယုက္တေိ ဘဝာရ္ဇုန။၂၇။
ဝေဒေၑု ယဇ္ဉေၑု တပးသု စဲဝ ဒာနေၑု ယတ္ပုဏ္ယဖလံ ပ္ရဒိၑ္ဋမ္
အတ္ယေတိ တတ္သရ္ဝမိဒံ ဝိဒိတ္ဝာယေိဂီ ပရံ သ္ထာနမုပဲတိ စာဒ္ယမ္။၂၈။
 

ဩံ တတ္သဒိတိ ၐ္ရီမဒ္ဘဂဝဒ္ဂီတာသူပနိၑတ္သု ဗ္ရဟ္မဝိဒ္ယာယာံ ယေိဂၐာသ္တ္ရေ ၐ္ရီကၖၑ္ဏာရ္ဇုနသံဝာဒေ အက္ၑရဗ္ရဟ္မယေိဂေိ နာမာၑ္ဋမေိဓ္ယာယး ။၈။

အဓ္ယာယ ၉    ရာဇဝိဒ္ယာရာဇဂုဟ္ယယေိဂ
နဝမေိဓ္ယာယး
 
ၐ္ရီဘဂဝာနုဝာစ၊
ဣဒံ တု တေ ဂုဟ္ယတမံ ပ္ရဝက္ၑ္ယာမ္ယနသူယဝေ
ဇ္ဉာနံ ဝိဇ္ဉာနသဟိတံ ယဇ္ဇ္ဉာတ္ဝာ မေိက္ၑ္ယသေၐုဘာတ္။၁။
ရာဇဝိဒ္ယာ ရာဇဂုဟ္ယံ ပဝိတ္ရမိဒမုတ္တမမ္
ပ္ရတ္ယက္ၑာဝဂမံ ဓရ္မ္ယံ သုသုခံ ကရ္တုမဝ္ယယမ္။၂။
အၐ္ရဒ္ဒဓာနား ပုရုၑာ ဓရ္မသ္ယာသ္ယ ပရံတပ
အပ္ရာပ္ယ မာံ နိဝရ္တန္တေ မၖတ္ယုသံသာရဝရ္တ္မနိ။၃။
မယာ တတမိဒံ သရ္ဝံ ဇဂဒဝ္ယက္တမူရ္တိနာ
မတ္သ္ထာနိ သရ္ဝဘူတာနိ န စာဟံ တေၑ္ဝဝသ္ထိတး။၄။
န စ မတ္သ္ထာနိ ဘူတာနိ ပၐ္ယ မေ ယေိဂမဲၐ္ဝရမ္
ဘူတဘၖန္န စ ဘူတသ္ထေိ မမာတ္မာ ဘူတဘာဝနး။၅။
ယထာကာၐသ္ထိတေိ နိတ္ယံ ဝာယုး သရ္ဝတ္ရဂေိ မဟာန္
တထာ သရ္ဝာဏိ ဘူတာနိ မတ္သ္ထာနီတ္ယုပဓာရယ။၆။
သရ္ဝဘူတာနိ ကေီန္တေယ ပ္ရကၖတိံ ယာန္တိ မာမိကာမ္
ကလ္ပက္ၑယေ ပုနသ္တာနိ ကလ္ပာဒေီ ဝိသၖဇာမ္ယဟမ္။၇။
ပ္ရကၖတိံ သ္ဝာမဝၑ္ဋဘ္ယ ဝိသၖဇာမိ ပုနး ပုနး
ဘူတဂ္ရာမမိမံ ကၖတ္သ္နမဝၐံ ပ္ရကၖတေရ္ဝၐာတ္။၈။
န စ မာံ တာနိ ကရ္မာဏိ နိဗဓ္နန္တိ ဓနံဇယ
ဥဒာသီနဝဒာသီနမသက္တံ တေၑု ကရ္မသု။၉။
မယာဓ္ယက္ၑေဏ ပ္ရကၖတိး သူယတေ သစရာစရမ္
ဟေတုနာနေန ကေီန္တေယ ဇဂဒ္ဝိပရိဝရ္တတေ။၁၀။
အဝဇာနန္တိ မာံ မူဎာ မာနုၑီံ တနုမာၐ္ရိတမ္
ပရံ ဘာဝမဇာနန္တေိ မမ ဘူတမဟေၐ္ဝရမ္။၁၁။
မေိဃာၐာ မေိဃကရ္မာဏေိ မေိဃဇ္ဉာနာ ဝိစေတသး
ရာက္ၑသီမာသုရီံ စဲဝ ပ္ရကၖတိံ မေိဟိနီံ ၐ္ရိတား။၁၂။
မဟာတ္မာနသ္တု မာံ ပာရ္ထ ဒဲဝီံ ပ္ရကၖတိမာၐ္ရိတား
ဘဇန္တ္ယနန္ယမနသေိ ဇ္ဉာတ္ဝာ ဘူတာဒိမဝ္ယယမ္။၁၃။
သတတံ ကီရ္တယန္တေိ မာံ ယတန္တၐ္စ ဒၖဎဝ္ရတား
နမသ္ယန္တၐ္စ မာံ ဘက္တ္ယာ နိတ္ယယုက္တာ ဥပာသတေ။၁၄။
ဇ္ဉာနယဇ္ဉေန စာပ္ယန္ယေ ယဇန္တေိ မာမုပာသတေ
ဧကတ္ဝေန ပၖထက္တ္ဝေန ဗဟုဓာ ဝိၐ္ဝတေိမုခမ္။၁၅။
အဟံ က္ရတုရဟံ ယဇ္ဉး သ္ဝဓာဟမဟမေီၑဓမ္
မန္တ္ရေိဟမဟမေဝာဇ္ယမဟမဂ္နိရဟံ ဟုတမ္။၁၆။
ပိတာဟမသ္ယ ဇဂတေိ မာတာ ဓာတာ ပိတာမဟး
ဝေဒ္ယံ ပဝိတ္ရမေိံကာရ ၒက္သာမ ယဇုရေဝ စ။၁၇။
ဂတိရ္ဘရ္တာ ပ္ရဘုး သာက္ၑီ နိဝာသး ၐရဏံ သုဟၖတ္
ပ္ရဘဝး ပ္ရလယး သ္ထာနံ နိဓာနံ ဗီဇမဝ္ယယမ္။၁၈။
တပာမ္ယဟမဟံ ဝရ္ၑံ နိဂၖဟ္ဏာမ္ယုတ္သၖဇာမိ စ
အမၖတံ စဲဝ မၖတ္ယုၐ္စ သဒသစ္စာဟမရ္ဇုန။၁၉။
တ္ရဲဝိဒ္ယာ မာံ သေိမပား ပူတပာပာ ယဇ္ဉဲရိၑ္ဋ္ဝာ သ္ဝရ္ဂတိံ ပ္ရာရ္ထယန္တေ
တေ ပုဏ္ယမာသာဒ္ယ သုရေန္ဒ္ရလေိကမၐ္နန္တိ ဒိဝ္ယာန္ဒိဝိ ဒေဝဘေိဂာန္။၂၀။
တေ တံ ဘုက္တ္ဝာ သ္ဝရ္ဂလေိကံ ဝိၐာလံ က္ၑီဏေ ပုဏ္ယေ မရ္တ္ယလေိကံ ဝိၐန္တိ
ဧဝံ တ္ရယီဓရ္မမနုပ္ရပန္နာ ဂတာဂတံ ကာမကာမာ လဘန္တေ။၂၁။
အနန္ယာၐ္စိန္တယန္တေိ မာံ ယေ ဇနား ပရ္ယုပာသတေ
ဧၑာံ နိတ္ယာဘိယုက္တာနာံ ယေိဂက္ၑေမံ ဝဟာမ္ယဟမ္။၂၂။
ယေပ္ယန္ယဒေဝတာ ဘက္တာ ယဇန္တေ ၐ္ရဒ္ဓယာန္ဝိတား
တေပိ မာမေဝ ကေီန္တေယ ယဇန္တ္ယဝိဓိပူရ္ဝကမ္။၂၃။
အဟံ ဟိ သရ္ဝယဇ္ဉာနာံ ဘေိက္တာ စ ပ္ရဘုရေဝ စ
န တု မာမဘိဇာနန္တိ တတ္တ္ဝေနာတၐ္စ္ယဝန္တိ တေ။၂၄။
ယာန္တိ ဒေဝဝ္ရတာ ဒေဝာန္ပိတၗန္ယာန္တိ ပိတၖဝ္ရတား
ဘူတာနိ ယာန္တိ ဘူတေဇ္ယာ ယာန္တိ မဒ္ယာဇိနေိပိ မာမ္။၂၅။
ပတ္ရံ ပုၑ္ပံ ဖလံ တေိယံ ယေိ မေ ဘက္တ္ယာ ပ္ရယစ္ဆတိ
တဒဟံ ဘက္တ္ယုပဟၖတမၐ္နာမိ ပ္ရယတာတ္မနး။၂၆။
ယတ္ကရေိၑိ ယဒၐ္နာသိ ယဇ္ဇုဟေိၑိ ဒဒာသိ ယတ္
ယတ္တပသ္ယသိ ကေီန္တေယ တတ္ကုရုၑ္ဝ မဒရ္ပဏမ္။၂၇။
ၐုဘာၐုဘဖလဲရေဝံ မေိက္ၑ္ယသေ ကရ္မဗန္ဓနဲး
သံန္ယာသယေိဂယုက္တာတ္မာ ဝိမုက္တေိ မာမုပဲၑ္ယသိ။၂၈။
သမေိဟံ သရ္ဝဘူတေၑု န မေ ဒ္ဝေၑ္ယေိသ္တိ န ပ္ရိယး
ယေ ဘဇန္တိ တု မာံ ဘက္တ္ယာ မယိ တေ တေၑု စာပ္ယဟမ္။၂၉။
အပိ စေတ္သုဒုရာစာရေိ ဘဇတေ မာမနန္ယဘာက္
သာဓုရေဝ သ မန္တဝ္ယး သမ္ယဂ္ဝ္ယဝသိတေိ ဟိ သး။၃၀။
က္ၑိပ္ရံ ဘဝတိ ဓရ္မာတ္မာ ၐၐ္ဝစ္ဆာန္တိံ နိဂစ္ဆတိ
ကေီန္တေယ ပ္ရတိဇာနီဟိ န မေ ဘက္တး ပ္ရဏၐ္ယတိ။၃၁။
မာံ ဟိ ပာရ္ထ ဝ္ယပာၐ္ရိတ္ယ ယေပိ သ္ယုး ပာပယေိနယး
သ္တ္ရိယေိ ဝဲၐ္ယာသ္တထာ ၐူဒ္ရာသ္တေပိ ယာန္တိ ပရာံ ဂတိမ္။၃၂။
ကိံ ပုနရ္ဗ္ရာဟ္မဏား ပုဏ္ယာ ဘက္တာ ရာဇရ္ၑယသ္တထာ
အနိတ္ယမသုခံ လေိကမိမံ ပ္ရာပ္ယ ဘဇသ္ဝ မာမ္။၃၃။
မန္မနာ ဘဝ မဒ္ဘက္တေိ မဒ္ယာဇီ မာံ နမသ္ကုရု
မာမေဝဲၑ္ယသိ ယုက္တ္ဝဲဝမာတ္မာနံ မတ္ပရာယဏး။၃၄။
 

ဩံ တတ္သဒိတိ ၐ္ရီမဒ္ဘဂဝဒ္ဂီတာသူပနိၑတ္သု ဗ္ရဟ္မဝိဒ္ယာယာံ ယေိဂၐာသ္တ္ရေ ၐ္ရီကၖၑ္ဏာရ္ဇုနသံဝာဒေ ရာဇဝိဒ္ယာရာဇဂုဟ္ယယေိဂေိ နာမ နဝမေိဓ္ယာယး ။၉။

အဓ္ယာယ ၁၀    ဝိဘူတိယေိဂ
ဒၐမေိဓ္ယာယး
 
ၐ္ရီဘဂဝာနုဝာစ၊
ဘူယ ဧဝ မဟာဗာဟေိ ၐၖဏု မေ ပရမံ ဝစး
ယတ္တေဟံ ပ္ရီယမာဏာယ ဝက္ၑ္ယာမိ ဟိတကာမ္ယယာ။၁။
န မေ ဝိဒုး သုရဂဏား ပ္ရဘဝံ န မဟရ္ၑယး
အဟမာဒိရ္ဟိ ဒေဝာနာံ မဟရ္ၑီဏာံ စ သရ္ဝၐး။၂။
ယေိ မာမဇမနာဒိံ စ ဝေတ္တိ လေိကမဟေၐ္ဝရမ္
အသံမူဎး သ မရ္တ္ယေၑု သရ္ဝပာပဲး ပ္ရမုစ္ယတေ။၃။
ဗုဒ္ဓိရ္ဇ္ဉာနမသံမေိဟး က္ၑမာ သတ္ယံ ဒမး ၐမး
သုခံ ဒုးခံ ဘဝေိဘာဝေိ ဘယံ စာဘယမေဝ စ။၄။
အဟိံသာ သမတာ တုၑ္ဋိသ္တပေိ ဒာနံ ယၐေိယၐး
ဘဝန္တိ ဘာဝာ ဘူတာနာံ မတ္တ ဧဝ ပၖထဂ္ဝိဓား။၅။
မဟရ္ၑယး သပ္တ ပူရ္ဝေ စတ္ဝာရေိ မနဝသ္တထာ
မဒ္ဘာဝာ မာနသာ ဇာတာ ယေၑာံ လေိက ဣမား ပ္ရဇား။၆။
ဧတာံ ဝိဘူတိံ ယေိဂံ စ မမ ယေိ ဝေတ္တိ တတ္တ္ဝတး
သေိဝိကမ္ပေန ယေိဂေန ယုဇ္ယတေ နာတ္ရ သံၐယး။၇။
အဟံ သရ္ဝသ္ယ ပ္ရဘဝေိ မတ္တး သရ္ဝံ ပ္ရဝရ္တတေ
ဣတိ မတ္ဝာ ဘဇန္တေ မာံ ဗုဓာ ဘာဝသမန္ဝိတား။၈။
မစ္စိတ္တာ မဒ္ဂတပ္ရာဏာ ဗေိဓယန္တး ပရသ္ပရမ္
ကထယန္တၐ္စ မာံ နိတ္ယံ တုၑ္ယန္တိ စ ရမန္တိ စ။၉။
တေၑာံ သတတယုက္တာနာံ ဘဇတာံ ပ္ရီတိပူရ္ဝကမ္
ဒဒာမိ ဗုဒ္ဓိယေိဂံ တံ ယေန မာမုပယာန္တိ တေ။၁၀။
တေၑာမေဝာနုကမ္ပာရ္ထမဟမဇ္ဉာနဇံ တမး
နာၐယာမ္ယာတ္မဘာဝသ္ထေိ ဇ္ဉာနဒီပေန ဘာသ္ဝတာ။၁၁။
အရ္ဇုန ဥဝာစ၊
ပရံ ဗ္ရဟ္မ ပရံ ဓာမ ပဝိတ္ရံ ပရမံ ဘဝာန္
ပုရုၑံ ၐာၐ္ဝတံ ဒိဝ္ယမာဒိဒေဝမဇံ ဝိဘုမ္။၁၂။
အီဟုသ္တ္ဝာမၖၑယး သရ္ဝေ ဒေဝရ္ၑိရ္နာရဒသ္တထာ
အသိတေိ ဒေဝလေိ ဝ္ယာသး သ္ဝယံ စဲဝ ဗ္ရဝီၑိ မေ။၁၃။
သရ္ဝမေတဒၖတံ မန္ယေ ယန္မာံ ဝဒသိ ကေၐဝ
န ဟိ တေ ဘဂဝန္ဝ္ယက္တိံ ဝိဒုရ္ဒေဝာ န ဒာနဝား။၁၄။
သ္ဝယမေဝာတ္မနာတ္မာနံ ဝေတ္ထ တ္ဝံ ပုရုၑေိတ္တမ
ဘူတဘာဝန ဘူတေၐ ဒေဝဒေဝ ဇဂတ္ပတေ။၁၅။
ဝက္တုမရ္ဟသ္ယၐေၑေဏ ဒိဝ္ယာ ဟ္ယာတ္မဝိဘူတယး
ယာဘိရ္ဝိဘူတိဘိရ္လေိကာနိမာံသ္တ္ဝံ ဝ္ယာပ္ယ တိၑ္ဌသိ။၁၆။
ကထံ ဝိဒ္ယာမဟံ ယေိဂိံသ္တ္ဝာံ သဒာ ပရိစိန္တယန္
ကေၑု ကေၑု စ ဘာဝေၑု စိန္တ္ယေိသိ ဘဂဝန္မယာ။၁၇။
ဝိသ္တရေဏာတ္မနေိ ယေိဂံ ဝိဘူတိံ စ ဇနာရ္ဒန
ဘူယး ကထယ တၖပ္တိရ္ဟိ ၐၖဏ္ဝတေိ နာသ္တိ မေမၖတမ္။၁၈။
ၐ္ရီဘဂဝာနုဝာစ၊
ဟန္တ တေ ကထယိၑ္ယာမိ ဒိဝ္ယာ ဟ္ယာတ္မဝိဘူတယး
ပ္ရာဓာန္ယတး ကုရုၐ္ရေၑ္ဌ နာသ္တ္ယန္တေိ ဝိသ္တရသ္ယ မေ။၁၉။
အဟမာတ္မာ ဂုဍာကေၐ သရ္ဝဘူတာၐယသ္ထိတး
အဟမာဒိၐ္စ မဓ္ယံ စ ဘူတာနာမန္တ ဧဝ စ။၂၀။
အီဒိတ္ယာနာမဟံ ဝိၑ္ဏုရ္ဇ္ယေိတိၑာံ ရဝိရံၐုမာန္
မရီစိရ္မရုတာမသ္မိ နက္ၑတ္ရာဏာမဟံ ၐၐီ။၂၁။
ဝေဒာနာံ သာမဝေဒေိသ္မိ ဒေဝာနာမသ္မိ ဝာသဝး
ဣန္ဒ္ရိယာဏာံ မနၐ္စာသ္မိ ဘူတာနာမသ္မိ စေတနာ။၂၂။
ရုဒ္ရာဏာံ ၐံကရၐ္စာသ္မိ ဝိတ္တေၐေိ ယက္ၑရက္ၑသာမ္
ဝသူနာံ ပာဝကၐ္စာသ္မိ မေရုး ၐိခရိဏာမဟမ္။၂၃။
ပုရေိဓသာံ စ မုခ္ယံ မာံ ဝိဒ္ဓိ ပာရ္ထ ဗၖဟသ္ပတိမ္
သေနာနီနာမဟံ သ္ကန္ဒး သရသာမသ္မိ သာဂရး။၂၄။
မဟရ္ၑီဏာံ ဘၖဂုရဟံ ဂိရာမသ္မ္ယေကမက္ၑရမ္
ယဇ္ဉာနာံ ဇပယဇ္ဉေိသ္မိ သ္ထာဝရာဏာံ ဟိမာလယး။၂၅။
အၐ္ဝတ္ထး သရ္ဝဝၖက္ၑာဏာံ ဒေဝရ္ၑီဏာံ စ နာရဒး
ဂန္ဓရ္ဝာဏာံ စိတ္ရရထး သိဒ္ဓာနာံ ကပိလေိ မုနိး။၂၆။
ဥစ္စဲးၐ္ရဝသမၐ္ဝာနာံ ဝိဒ္ဓိ မာမမၖတေိဒ္ဘဝမ္
ဧီရာဝတံ ဂဇေန္ဒ္ရာဏာံ နရာဏာံ စ နရာဓိပမ္။၂၇။
အီယုဓာနာမဟံ ဝဇ္ရံ ဓေနူနာမသ္မိ ကာမဓုက္
ပ္ရဇနၐ္စာသ္မိ ကန္ဒရ္ပး သရ္ပာဏာမသ္မိ ဝာသုကိး။၂၈။
အနန္တၐ္စာသ္မိ နာဂာနာံ ဝရုဏေိ ယာဒသာမဟမ္
ပိတၗဏာမရ္ယမာ စာသ္မိ ယမး သံယမတာမဟမ္။၂၉။
ပ္ရဟ္လာဒၐ္စာသ္မိ ဒဲတ္ယာနာံ ကာလး ကလယတာမဟမ္
မၖဂာဏာံ စ မၖဂေန္ဒ္ရေိဟံ ဝဲနတေယၐ္စ ပက္ၑိဏာမ္။၃၀။
ပဝနး ပဝတာမသ္မိ ရာမး ၐသ္တ္ရဘၖတာမဟမ္
ဈၑာဏာံ မကရၐ္စာသ္မိ သ္ရေိတသာမသ္မိ ဇာဟ္နဝီ။၃၁။
သရ္ဂာဏာမာဒိရန္တၐ္စ မဓ္ယံ စဲဝာဟမရ္ဇုန
အဓ္ယာတ္မဝိဒ္ယာ ဝိဒ္ယာနာံ ဝာဒး ပ္ရဝဒတာမဟမ္။၃၂။
အက္ၑရာဏာမကာရေိသ္မိ ဒ္ဝန္ဒ္ဝး သာမာသိကသ္ယ စ
အဟမေဝာက္ၑယး ကာလေိ ဓာတာဟံ ဝိၐ္ဝတေိမုခး။၃၃။
မၖတ္ယုး သရ္ဝဟရၐ္စာဟမုဒ္ဘဝၐ္စ ဘဝိၑ္ယတာမ္
ကီရ္တိး ၐ္ရီရ္ဝာက္စ နာရီဏာံ သ္မၖတိရ္မေဓာ ဓၖတိး က္ၑမာ။၃၄။
ဗၖဟတ္သာမ တထာ သာမ္နာံ ဂာယတ္ရီ ဆန္ဒသာမဟမ္
မာသာနာံ မာရ္ဂၐီရ္ၑေိဟမၖတူနာံ ကုသုမာကရး။၃၅။
ဒ္ယူတံ ဆလယတာမသ္မိ တေဇသ္တေဇသ္ဝိနာမဟမ္
ဇယေိသ္မိ ဝ္ယဝသာယေိသ္မိ သတ္တ္ဝံ သတ္တ္ဝဝတာမဟမ္။၃၆။
ဝၖၑ္ဏီနာံ ဝာသုဒေဝေိသ္မိ ပာဏ္ဍဝာနာံ ဓနံဇယး
မုနီနာမပ္ယဟံ ဝ္ယာသး ကဝီနာမုၐနာ ကဝိး။၃၇။
ဒဏ္ဍေိ ဒမယတာမသ္မိ နီတိရသ္မိ ဇိဂီၑတာမ္
မေီနံ စဲဝာသ္မိ ဂုဟ္ယာနာံ ဇ္ဉာနံ ဇ္ဉာနဝတာမဟမ္။၃၈။
ယစ္စာပိ သရ္ဝဘူတာနာံ ဗီဇံ တဒဟမရ္ဇုန
န တဒသ္တိ ဝိနာ ယတ္သ္ယာန္မယာ ဘူတံ စရာစရမ္။၃၉။
နာန္တေိသ္တိ မမ ဒိဝ္ယာနာံ ဝိဘူတီနာံ ပရံတပ
ဧၑ တူဒ္ဒေၐတး ပ္ရေိက္တေိ ဝိဘူတေရ္ဝိသ္တရေိ မယာ။၄၀။
ယဒ္ယဒ္ဝိဘူတိမတ္သတ္တ္ဝံ ၐ္ရီမဒူရ္ဇိတမေဝ ဝာ
တတ္တဒေဝာဝဂစ္ဆ တ္ဝံ မမ တေဇေိံၐသံဘဝမ္။၄၁။
အထဝာ ဗဟုနဲတေန ကိံ ဇ္ဉာတေန တဝာရ္ဇုန
ဝိၑ္ဋဘ္ယာဟမိဒံ ကၖတ္သ္နမေကာံၐေန သ္ထိတေိ ဇဂတ္။၄၂။
 

ဩံ တတ္သဒိတိ ၐ္ရီမဒ္ဘဂဝဒ္ဂီတာသူပနိၑတ္သု ဗ္ရဟ္မဝိဒ္ယာယာံ ယေိဂၐာသ္တ္ရေ ၐ္ရီကၖၑ္ဏာရ္ဇုနသံဝာဒေ ဝိဘူတိယေိဂေိ နာမ ဒၐမေိဓ္ယာယး ။၁၀။

အဓ္ယာယ ၁၁    ဝိၐ္ဝရူပဒရ္ၐနယေိဂ
ဧကာဒၐေိဓ္ယာယး
 
အရ္ဇုန ဥဝာစ၊
မဒနုဂ္ရဟာယ ပရမံ ဂုဟ္ယမဓ္ယာတ္မသံဇ္ဉိတမ္
ယတ္တ္ဝယေိက္တံ ဝစသ္တေန မေိဟေိယံ ဝိဂတေိ မမ။၁။
ဘဝာပ္ယယေီ ဟိ ဘူတာနာံ ၐ္ရုတေီ ဝိသ္တရၐေိ မယာ
တ္ဝတ္တး ကမလပတ္ရာက္ၑ မာဟာတ္မ္ယမပိ စာဝ္ယယမ္။၂။
ဧဝမေတဒ္ယထာတ္ထ တ္ဝမာတ္မာနံ ပရမေၐ္ဝရ
ဒ္ရၑ္ဋုမိစ္ဆာမိ တေ ရူပမဲၐ္ဝရံ ပုရုၑေိတ္တမ။၃။
မန္ယသေ ယဒိ တစ္ဆက္ယံ မယာ ဒ္ရၑ္ဋုမိတိ ပ္ရဘေိ
ယေိဂေၐ္ဝရ တတေိ မေ တ္ဝံ ဒရ္ၐယာတ္မာနမဝ္ယယမ္။၄။
ၐ္ရီဘဂဝာနုဝာစ၊
ပၐ္ယ မေ ပာရ္ထ ရူပာဏိ ၐတၐေိထ သဟသ္ရၐး
နာနာဝိဓာနိ ဒိဝ္ယာနိ နာနာဝရ္ဏာကၖတီနိ စ။၅။
ပၐ္ယာဒိတ္ယာန္ဝသူန္ရုဒ္ရာနၐ္ဝိနေီ မရုတသ္တထာ
ဗဟူန္ယဒၖၑ္ဋပူရ္ဝာဏိ ပၐ္ယာၐ္စရ္ယာဏိ ဘာရတ။၆။
ဣဟဲကသ္ထံ ဇဂတ္ကၖတ္သ္နံ ပၐ္ယာဒ္ယ သစရာစရမ္
မမ ဒေဟေ ဂုဍာကေၐ ယစ္စာန္ယဒ္ဒ္ရၑ္ဋုမိစ္ဆသိ။၇။
န တု မာံ ၐက္ယသေ ဒ္ရၑ္ဋုမနေနဲဝ သ္ဝစက္ၑုၑာ
ဒိဝ္ယံ ဒဒာမိ တေ စက္ၑုး ပၐ္ယ မေ ယေိဂမဲၐ္ဝရမ္။၈။
သံဇယ ဥဝာစ၊
ဧဝမုက္တ္ဝာ တတေိ ရာဇန္မဟာယေိဂေၐ္ဝရေိ ဟရိး
ဒရ္ၐယာမာသ ပာရ္ထာယ ပရမံ ရူပမဲၐ္ဝရမ္။၉။
အနေကဝက္တ္ရနယနမနေကာဒ္ဘုတဒရ္ၐနမ္
အနေကဒိဝ္ယာဘရဏံ ဒိဝ္ယာနေကေိဒ္ယတာယုဓမ္။၁၀။
ဒိဝ္ယမာလ္ယာမ္ဗရဓရံ ဒိဝ္ယဂန္ဓာနုလေပနမ္
သရ္ဝာၐ္စရ္ယမယံ ဒေဝမနန္တံ ဝိၐ္ဝတေိမုခမ္။၁၁။
ဒိဝိ သူရ္ယသဟသ္ရသ္ယ ဘဝေဒ္ယုဂပဒုတ္ထိတာ
ယဒိ ဘား သဒၖၐီ သာ သ္ယာဒ္ဘာသသ္တသ္ယ မဟာတ္မနး။၁၂။
တတ္ရဲကသ္ထံ ဇဂတ္ကၖတ္သ္နံ ပ္ရဝိဘက္တမနေကဓာ
အပၐ္ယဒ္ဒေဝဒေဝသ္ယ ၐရီရေ ပာဏ္ဍဝသ္တဒာ။၁၃။
တတး သ ဝိသ္မယာဝိၑ္ဋေိ ဟၖၑ္ဋရေိမာ ဓနံဇယး
ပ္ရဏမ္ယ ၐိရသာ ဒေဝံ ကၖတာဉ္ဇလိရဘာၑတ။၁၄။
အရ္ဇုန ဥဝာစ၊
ပၐ္ယာမိ ဒေဝာံသ္တဝ ဒေဝ ဒေဟေ သရ္ဝာံသ္တထာ ဘူတဝိၐေၑသံဃာန္
ဗ္ရဟ္မာဏမီၐံ ကမလာသနသ္ထမၖၑီံၐ္စ သရ္ဝာနုရဂာံၐ္စ ဒိဝ္ယာန္။၁၅။
အနေကဗာဟူဒရဝက္တ္ရနေတ္ရံ ပၐ္ယာမိ တ္ဝာံ သရ္ဝတေိနန္တရူပမ္
နာန္တံ န မဓ္ယံ န ပုနသ္တဝာဒိံ ပၐ္ယာမိ ဝိၐ္ဝေၐ္ဝရ ဝိၐ္ဝရူပ။၁၆။
ကိရီဋိနံ ဂဒိနံ စက္ရိဏံ စ တေဇေိရာၐိံ သရ္ဝတေိ ဒီပ္တိမန္တမ္
ပၐ္ယာမိ တ္ဝာံ ဒုရ္နိရီက္ၑ္ယံ သမန္တာဒ္ဒီပ္တာနလာရ္ကဒ္ယုတိမပ္ရမေယမ္။၁၇။
တ္ဝမက္ၑရံ ပရမံ ဝေဒိတဝ္ယံ တ္ဝမသ္ယ ဝိၐ္ဝသ္ယ ပရံ နိဓာနမ္
တ္ဝမဝ္ယယး ၐာၐ္ဝတဓရ္မဂေိပ္တာ သနာတနသ္တ္ဝံ ပုရုၑေိ မတေိ မေ။၁၈။
အနာဒိမဓ္ယာန္တမနန္တဝီရ္ယမနန္တဗာဟုံ ၐၐိသူရ္ယနေတ္ရမ္
ပၐ္ယာမိ တ္ဝာံ ဒီပ္တဟုတာၐဝက္တ္ရံ သ္ဝတေဇသာ ဝိၐ္ဝမိဒံ တပန္တမ္။၁၉။
ဒ္ယာဝာပၖထိဝ္ယေိရိဒမန္တရံ ဟိ ဝ္ယာပ္တံ တ္ဝယဲကေန ဒိၐၐ္စ သရ္ဝား
ဒၖၑ္ဋ္ဝာဒ္ဘုတံ ရူပမုဂ္ရံ တဝေဒံ လေိကတ္ရယံ ပ္ရဝ္ယထိတံ မဟာတ္မန္။၂၀။
အမီ ဟိ တ္ဝာံ သုရသင္ဃာ ဝိၐန္တိ ကေစိဒ္ဘီတား ပ္ရာဉ္ဇလယေိ ဂၖဏန္တိ
သ္ဝသ္တီတ္ယုက္တ္ဝာ မဟရ္ၑိသိဒ္ဓသံဃား သ္တုဝန္တိ တ္ဝာံ သ္တုတိဘိး ပုၑ္ကလာဘိး။၂၁။
ရုဒ္ရာဒိတ္ယာ ဝသဝေိ ယေ စ သာဓ္ယာ ဝိၐ္ဝေၐ္ဝိနေီ မရုတၐ္စေိၑ္မပာၐ္စ
ဂန္ဓရ္ဝယက္ၑာသုရသိဒ္ဓသံဃာ ဝီက္ၑန္တေ တ္ဝာံ ဝိသ္မိတာၐ္စဲဝ သရ္ဝေ။၂၂။
ရူပံ မဟတ္တေ ဗဟုဝက္တ္ရနေတ္ရံ မဟာဗာဟေိ ဗဟုဗာဟူရုပာဒမ္
ဗဟူဒရံ ဗဟုဒံၑ္ဋ္ရာကရာလံ ဒၖၑ္ဋ္ဝာ လေိကား ပ္ရဝ္ယထိတာသ္တထာဟမ္။၂၃။
နဘးသ္ပၖၐံ ဒီပ္တမနေကဝရ္ဏံ ဝ္ယာတ္တာနနံ ဒီပ္တဝိၐာလနေတ္ရမ္
ဒၖၑ္ဋ္ဝာ ဟိ တ္ဝာံ ပ္ရဝ္ယထိတာန္တရာတ္မာ ဓၖတိံ န ဝိန္ဒာမိ ၐမံ စ ဝိၑ္ဏေိ။၂၄။
ဒံၑ္ဋ္ရာကရာလာနိ စ တေ မုခာနိ ဒၖၑ္ဋ္ဝဲဝ ကာလာနလသံနိဘာနိ
ဒိၐေိ န ဇာနေ န လဘေ စ ၐရ္မ ပ္ရသီဒ ဒေဝေၐ ဇဂန္နိဝာသ။၂၅။
အမီ စ တ္ဝာံ ဓၖတရာၑ္ဋ္ရသ္ယ ပုတ္ရား သရ္ဝေ သဟဲဝာဝနိပာလသံဃဲး
ဘီၑ္မေိ ဒ္ရေိဏး သူတပုတ္ရသ္တထာသေီ သဟာသ္မဒီယဲရပိ ယေိဓမုခ္ယဲး။၂၆။
ဝက္တ္ရာဏိ တေ တ္ဝရမာဏာ ဝိၐန္တိ ဒံၑ္ဋ္ရာကရာလာနိ ဘယာနကာနိ
ကေစိဒ္ဝိလဂ္နာ ဒၐနာန္တရေၑု သံဒၖၐ္ယန္တေ စူရ္ဏိတဲရုတ္တမာင္ဂဲး။၂၇။
ယထာ နဒီနာံ ဗဟဝေိမ္ဗုဝေဂား သမုဒ္ရမေဝာဘိမုခာ ဒ္ရဝန္တိ
တထာ တဝာမီ နရလေိကဝီရာ ဝိၐန္တိ ဝက္တ္ရာဏ္ယဘိဝိဇ္ဝလန္တိ။၂၈။
ယထာ ပ္ရဒီပ္တံ ဇ္ဝလနံ ပတံဂာ ဝိၐန္တိ နာၐာယ သမၖဒ္ဓဝေဂား
တထဲဝ နာၐာယ ဝိၐန္တိ လေိကာသ္တဝာပိ ဝက္တ္ရာဏိ သမၖဒ္ဓဝေဂား။၂၉။
လေလိဟ္ယသေ ဂ္ရသမာနး သမန္တာလ္လေိကာန္သမဂ္ရာန္ဝဒနဲရ္ဇ္ဝလဒ္ဘိး
တေဇေိဘိရာပူရ္ယ ဇဂတ္သမဂ္ရံ ဘာသသ္တဝေိဂ္ရား ပ္ရတပန္တိ ဝိၑ္ဏေိ။၃၀။
အီခ္ယာဟိ မေ ကေိ ဘဝာနုဂ္ရရူပေိ နမေိသ္တု တေ ဒေဝဝရ ပ္ရသီဒ
ဝိဇ္ဉာတုမိစ္ဆာမိ ဘဝန္တမာဒ္ယံ န ဟိ ပ္ရဇာနာမိ တဝ ပ္ရဝၖတ္တိမ္။၃၁။
ၐ္ရီဘဂဝာနုဝာစ၊
ကာလေိသ္မိ လေိကက္ၑယကၖတ္ပ္ရဝၖဒ္ဓေိ လေိကာန္သမာဟရ္တုမိဟ ပ္ရဝၖတ္တး
ၒတေပိ တ္ဝာံ န ဘဝိၑ္ယန္တိ သရ္ဝေ ယေဝသ္ထိတား ပ္ရတ္ယနီကေၑု ယေိဓား။၃၂။
တသ္မာတ္တ္ဝမုတ္တိၑ္ဌ ယၐေိ လဘသ္ဝ ဇိတ္ဝာ ၐတ္ရူန္ဘုင္က္ၑ္ဝ ရာဇ္ယံ သမၖဒ္ဓမ္
မယဲဝဲတေ နိဟတား ပူရ္ဝမေဝ နိမိတ္တမာတ္ရံ ဘဝ သဝ္ယသာစိန္။၃၃။
ဒ္ရေိဏံ စ ဘီၑ္မံ စ ဇယဒ္ရထံ စ ကရ္ဏံ တထာန္ယာနပိ ယေိဓဝီရာန္
မယာ ဟတာံသ္တ္ဝံ ဇဟိ မာ ဝ္ယထိၑ္ဌာ ယုဓ္ယသ္ဝ ဇေတာသိ ရဏေ သပတ္နာန္။၃၄။
သံဇယ ဥဝာစ၊
ဧတစ္ဆ္ရုတ္ဝာ ဝစနံ ကေၐဝသ္ယ ကၖတာဉ္ဇလိရ္ဝေပမာနး ကိရီဋီ
နမသ္ကၖတ္ဝာ ဘူယ ဧဝာဟ ကၖၑ္ဏံ သဂဒ္ဂဒံ ဘီတဘီတး ပ္ရဏမ္ယ။၃၅။
အရ္ဇုန ဥဝာစ၊
သ္ထာနေ ဟၖၑီကေၐ တဝ ပ္ရကီရ္တ္ယာ ဇဂတ္ပ္ရဟၖၑ္ယတ္ယနုရဇ္ယတေ စ
ရက္ၑာံသိ ဘီတာနိ ဒိၐေိ ဒ္ရဝန္တိ သရ္ဝေ နမသ္ယန္တိ စ သိဒ္ဓသံဃား။၃၆။
ကသ္မာစ္စ တေ န နမေရန္မဟာတ္မန္ဂရီယသေ ဗ္ရဟ္မဏေိပ္ယာဒိကရ္တ္ရေ
အနန္တ ဒေဝေၐ ဇဂန္နိဝာသ တ္ဝမက္ၑရံ သဒသတ္တတ္ပရံ ယတ္။၃၇။
တ္ဝမာဒိဒေဝး ပုရုၑး ပုရာဏသ္တ္ဝမသ္ယ ဝိၐ္ဝသ္ယ ပရံ နိဓာနမ္
ဝေတ္တာသိ ဝေဒ္ယံ စ ပရံ စ ဓာမ တ္ဝယာ တတံ ဝိၐ္ဝမနန္တရူပ။၃၈။
ဝာယုရ္ယမေိဂ္နိရ္ဝရုဏး ၐၐာင္ကး ပ္ရဇာပတိသ္တ္ဝံ ပ္ရပိတာမဟၐ္စ
နမေိ နမသ္တေသ္တု သဟသ္ရကၖတ္ဝး ပုနၐ္စ ဘူယေိပိ နမေိ နမသ္တေ။၃၉။
နမး ပုရသ္တာဒထ ပၖၑ္ဌတသ္တေ နမေိသ္တု တေ သရ္ဝတ ဧဝ သရ္ဝ
အနန္တဝီရ္ယာမိတဝိက္ရမသ္တ္ဝံ သရ္ဝံ သမာပ္နေိၑိ တတေိသိ သရ္ဝး။၄၀။
သခေတိ မတ္ဝာ ပ္ရသဘံ ယဒုက္တံ ဟေ ကၖၑ္ဏ ဟေ ယာဒဝ ဟေ သခေတိ
အဇာနတာ မဟိမာနံ တဝေဒံ မယာ ပ္ရမာဒာတ္ပ္ရဏယေန ဝာပိ။၄၁။
ယစ္စာဝဟာသာရ္ထမသတ္ကၖတေိသိ ဝိဟာရၐယ္ယာသနဘေိဇနေၑု
ဧကေိထဝာပ္ယစ္ယုတ တတ္သမက္ၑံ တတ္က္ၑာမယေ တ္ဝာမဟမပ္ရမေယမ္။၄၂။
ပိတာသိ လေိကသ္ယ စရာစရသ္ယ တ္ဝမသ္ယ ပူဇ္ယၐ္စ ဂုရုရ္ဂရီယာန္
န တ္ဝတ္သမေိသ္တ္ယဘ္ယဓိကး ကုတေိန္ယေိ လေိကတ္ရယေပ္ယပ္ရတိမပ္ရဘာဝ။၄၃။
တသ္မာတ္ပ္ရဏမ္ယ ပ္ရဏိဓာယ ကာယံ ပ္ရသာဒယေ တ္ဝာမဟမီၐမီဍ္ယမ္
ပိတေဝ ပုတ္ရသ္ယ သခေဝ သခ္ယုး ပ္ရိယး ပ္ရိယာယာရ္ဟသိ ဒေဝ သေိဎုမ္။၄၄။
အဒၖၑ္ဋပူရ္ဝံ ဟၖၑိတေိသ္မိ ဒၖၑ္ဋ္ဝာ ဘယေန စ ပ္ရဝ္ယထိတံ မနေိ မေ
တဒေဝ မေ ဒရ္ၐယ ဒေဝရူပံ ပ္ရသီဒ ဒေဝေၐ ဇဂန္နိဝာသ။၄၅။
ကိရီဋိနံ ဂဒိနံ စက္ရဟသ္တမိစ္ဆာမိ တ္ဝာံ ဒ္ရၑ္ဋုမဟံ တထဲဝ
တေနဲဝ ရူပေဏ စတုရ္ဘုဇေန သဟသ္ရဗာဟေိ ဘဝ ဝိၐ္ဝမူရ္တေ။၄၆။
ၐ္ရီဘဂဝာနုဝာစ၊
မယာ ပ္ရသန္နေန တဝာရ္ဇုနေဒံ ရူပံ ပရံ ဒရ္ၐိတမာတ္မယေိဂာတ္
တေဇေိမယံ ဝိၐ္ဝမနန္တမာဒ္ယံ ယန္မေ တ္ဝဒန္ယေန န ဒၖၑ္ဋပူရ္ဝမ္။၄၇။
န ဝေဒယဇ္ဉာဓ္ယယနဲရ္န ဒာနဲရ္န စ က္ရိယာဘိရ္န တပေိဘိရုဂ္ရဲး
ဧဝံရူပး ၐက္ယ အဟံ နၖလေိကေ ဒ္ရၑ္ဋုံ တ္ဝဒန္ယေန ကုရုပ္ရဝီရ။၄၈။
မာ တေ ဝ္ယထာ မာ စ ဝိမူဎဘာဝေိ ဒၖၑ္ဋ္ဝာ ရူပံ ဃေိရမီဒၖင္မမေဒမ္
ဝ္ယပေတဘီး ပ္ရီတမနား ပုနသ္တ္ဝံ တဒေဝ မေ ရူပမိဒံ ပ္ရပၐ္ယ။၄၉။
သံဇယ ဥဝာစ၊
ဣတ္ယရ္ဇုနံ ဝာသုဒေဝသ္တထေိက္တ္ဝာ သ္ဝကံ ရူပံ ဒရ္ၐယာမာသ ဘူယး
အီၐ္ဝာသယာမာသ စ ဘီတမေနံ ဘူတ္ဝာ ပုနး သေီမ္ယဝပုရ္မဟာတ္မာ။၅၀။
အရ္ဇုန ဥဝာစ၊
ဒၖၑ္ဋ္ဝေဒံ မာနုၑံ ရူပံ တဝ သေီမ္ယံ ဇနာရ္ဒန
ဣဒာနီမသ္မိ သံဝၖတ္တး သစေတား ပ္ရကၖတိံ ဂတး။၅၁။
ၐ္ရီဘဂဝာနုဝာစ၊
သုဒုရ္ဒရ္ၐမိဒံ ရူပံ ဒၖၑ္ဋဝာနသိ ယန္မမ
ဒေဝာ အပ္ယသ္ယ ရူပသ္ယ နိတ္ယံ ဒရ္ၐနကာင္က္ၑိဏး။၅၂။
နာဟံ ဝေဒဲရ္န တပသာ န ဒာနေန န စေဇ္ယယာ
ၐက္ယ ဧဝံဝိဓေိ ဒ္ရၑ္ဋုံ ဒၖၑ္ဋဝာနသိ မာံ ယထာ။၅၃။
ဘက္တ္ယာ တ္ဝနန္ယယာ ၐက္ယ အဟမေဝံဝိဓေိရ္ဇုန
ဇ္ဉာတုံ ဒ္ရၑ္ဋုံ စ တတ္တ္ဝေန ပ္ရဝေၑ္ဋုံ စ ပရံတပ။၅၄။
မတ္ကရ္မကၖန္မတ္ပရမေိ မဒ္ဘက္တး သင္ဂဝရ္ဇိတး
နိရ္ဝဲရး သရ္ဝဘူတေၑု ယး သ မာမေတိ ပာဏ္ဍဝ။၅၅။
 

ဩံ တတ္သဒိတိ ၐ္ရီမဒ္ဘဂဝဒ္ဂီတာသူပနိၑတ္သု ဗ္ရဟ္မဝိဒ္ယာယာံ ယေိဂၐာသ္တ္ရေ ၐ္ရီကၖၑ္ဏာရ္ဇုနသံဝာဒေ ဝိၐ္ဝရူပဒရ္ၐနယေိဂေိ နာမဲကာဒၐေိဓ္ယာယး ။၁၁။

အဓ္ယာယ ၁၂    ဘက္တိယေိဂ
ဒ္ဝာဒၐေိဓ္ယာယး
 
အရ္ဇုန ဥဝာစ၊
ဧဝံ သတတယုက္တာ ယေ ဘက္တာသ္တ္ဝာံ ပရ္ယုပာသတေ
ယေ စာပ္ယက္ၑရမဝ္ယက္တံ တေၑာံ ကေ ယေိဂဝိတ္တမား။၁။
ၐ္ရီဘဂဝာနုဝာစ၊
မယ္ယာဝေၐ္ယ မနေိ ယေ မာံ နိတ္ယယုက္တာ ဥပာသတေ
ၐ္ရဒ္ဓယာ ပရယေိပေတာသ္တေ မေ ယုက္တတမာ မတား။၂။
ယေ တ္ဝက္ၑရမနိရ္ဒေၐ္ယမဝ္ယက္တံ ပရ္ယုပာသတေ
သရ္ဝတ္ရဂမစိန္တ္ယံ စ ကူဋသ္ထမစလံ ဓ္ရုဝမ္။၃။
သံနိယမ္ယေန္ဒ္ရိယဂ္ရာမံ သရ္ဝတ္ရ သမဗုဒ္ဓယး
တေ ပ္ရာပ္နုဝန္တိ မာမေဝ သရ္ဝဘူတဟိတေ ရတား။၄။
က္လေၐေိဓိကတရသ္တေၑာမဝ္ယက္တာသက္တစေတသာမ္
အဝ္ယက္တာ ဟိ ဂတိရ္ဒုးခံ ဒေဟဝဒ္ဘိရဝာပ္ယတေ။၅။
ယေ တု သရ္ဝာဏိ ကရ္မာဏိ မယိ သံန္ယသ္ယ မတ္ပရား
အနန္ယေနဲဝ ယေိဂေန မာံ ဓ္ယာယန္တ ဥပာသတေ။၆။
တေၑာမဟံ သမုဒ္ဓရ္တာ မၖတ္ယုသံသာရသာဂရာတ္
ဘဝာမိန စိရာတ္ပာရ္ထ မယ္ယာဝေၐိတစေတသာမ္။၇။
မယ္ယေဝ မန အီဓတ္သ္ဝ မယိ ဗုဒ္ဓိံ နိဝေၐယ
နိဝသိၑ္ယသိ မယ္ယေဝ အတ ဦရ္ဓ္ဝံ န သံၐယး။၈။
အထ စိတ္တံ သမာဓာတုံ န ၐက္နေိၑိ မယိ သ္ထိရမ္
အဘ္ယာသယေိဂေန တတေိ မာမိစ္ဆာပ္တုံ ဓနံဇယ။၉။
အဘ္ယာသေပ္ယသမရ္ထေိသိ မတ္ကရ္မပရမေိ ဘဝ
မဒရ္ထမပိ ကရ္မာဏိ ကုရ္ဝန္သိဒ္ဓိမဝာပ္သ္ယသိ။၁၀။
အထဲတဒပ္ယၐက္တေိသိ ကရ္တုံ မဒ္ယေိဂမာၐ္ရိတး
သရ္ဝကရ္မဖလတ္ယာဂံ တတး ကုရု ယတာတ္မဝာန္။၁၁။
ၐ္ရေယေိ ဟိ ဇ္ဉာနမဘ္ယာသာဇ္ဇ္ဉာနာဒ္ဓ္ယာနံ ဝိၐိၑ္ယတေ
ဓ္ယာနာတ္ကရ္မဖလတ္ယာဂသ္တ္ယာဂာစ္ဆာန္တိရနန္တရမ္။၁၂။
အဒ္ဝေၑ္ဋာ သရ္ဝဘူတာနာံ မဲတ္ရး ကရုဏ ဧဝ စ
နိရ္မမေိ နိရဟံကာရး သမဒုးခသုခး က္ၑမီ။၁၃။
သံတုၑ္ဋး သတတံ ယေိဂီ ယတာတ္မာ ဒၖဎနိၐ္စယး
မယ္ယရ္ပိတမနေိဗုဒ္ဓိရ္ယေိ မဒ္ဘက္တး သ မေ ပ္ရိယး။၁၄။
ယသ္မာန္နေိဒ္ဝိဇတေ လေိကေိ လေိကာန္နေိဒ္ဝိဇတေ စ ယး
ဟရ္ၑာမရ္ၑဘယေိဒ္ဝေဂဲရ္မုက္တေိ ယး သ စ မေ ပ္ရိယး။၁၅။
အနပေက္ၑး ၐုစိရ္ဒက္ၑ ဥဒာသီနေိ ဂတဝ္ယထး
သရ္ဝာရမ္ဘပရိတ္ယာဂီ ယေိ မဒ္ဘက္တး သ မေ ပ္ရိယး။၁၆။
ယေိ န ဟၖၑ္ယတိ န ဒ္ဝေၑ္ဋိ န ၐေိစတိ န ကာင္က္ၑတိ
ၐုဘာၐုဘပရိတ္ယာဂီ ဘက္တိမာန္ယး သ မေ ပ္ရိယး။၁၇။
သမး ၐတ္ရေီ စ မိတ္ရေ စ တထာ မာနာပမာနယေိး
ၐီတေိၑ္ဏသုခဒုးခေၑု သမး သင္ဂဝိဝရ္ဇိတး။၁၈။
တုလ္ယနိန္ဒာသ္တုတိရ္မေီနီ သံတုၑ္ဋေိ ယေန ကေနစိတ္
အနိကေတး သ္ထိရမတိရ္ဘက္တိမာန္မေ ပ္ရိယေိ နရး။၁၉။
ယေ တု ဓရ္မ္ယာမၖတမိဒံ ယထေိက္တံ ပရ္ယုပာသတေ
ၐ္ရဒ္ဒဓာနာ မတ္ပရမာ ဘက္တာသ္တေတီဝ မေ ပ္ရိယား။၂၀။
 

ဩံ တတ္သဒိတိ ၐ္ရီမဒ္ဘဂဝဒ္ဂီတာသူပနိၑတ္သု ဗ္ရဟ္မဝိဒ္ယာယာံ ယေိဂၐာသ္တ္ရေ ၐ္ရီကၖၑ္ဏာရ္ဇုနသံဝာဒေ ဘက္တိယေိဂေိ နာမ ဒ္ဝာဒၐေိဓ္ယာယး ။၁၂။

အဓ္ယာယ ၁၃    က္ၑေတ္ရက္ၑေတ္ရဇ္ဉဝိဘာဂယေိဂ
တ္ရယေိဒၐေိဓ္ယာယး
 
ၐ္ရီဘဂဝာနုဝာစ၊
ဣဒံ ၐရီရံ ကေီန္တေယ က္ၑေတ္ရမိတ္ယဘိဓီယတေ
ဧတဒ္ယေိ ဝေတ္တိ တံ ပ္ရာဟုး က္ၑေတ္ရဇ္ဉ ဣတိ တဒ္ဝိဒး။၁။
က္ၑေတ္ရဇ္ဉံ စာပိ မာံ ဝိဒ္ဓိ သရ္ဝက္ၑေတ္ရေၑု ဘာရတ
က္ၑေတ္ရက္ၑေတ္ရဇ္ဉယေိရ္ဇ္ဉာနံ ယတ္တဇ္ဇ္ဉာနံ မတံ မမ။၂။
တတ္က္ၑေတ္ရံ ယစ္စ ယာဒၖက္စ ယဒ္ဝိကာရိ ယတၐ္စ ယတ္
သ စ ယေိ ယတ္ပ္ရဘာဝၐ္စ တတ္သမာသေန မေ ၐၖဏု။၃။
ၒၑိဘိရ္ဗဟုဓာ ဂီတံ ဆန္ဒေိဘိရ္ဝိဝိဓဲး ပၖထက္
ဗ္ရဟ္မသူတ္ရပဒဲၐ္စဲဝ ဟေတုမဒ္ဘိရ္ဝိနိၐ္စိတဲး။၄။
မဟာဘူတာန္ယဟံကာရေိ ဗုဒ္ဓိရဝ္ယက္တမေဝ စ
ဣန္ဒ္ရိယာဏိ ဒၐဲကံ စ ပဉ္စ စေန္ဒ္ရိယဂေိစရား။၅။
ဣစ္ဆာ ဒ္ဝေၑး သုခံ ဒုးခံ သံဃာတၐ္စေတနာ ဓၖတိး
ဧတတ္က္ၑေတ္ရံ သမာသေန သဝိကာရမုဒာဟၖတမ္။၆။
အမာနိတ္ဝမဒမ္ဘိတ္ဝမဟိံသာ က္ၑာန္တိရာရ္ဇဝမ္
အီစာရ္ယေိပာသနံ ၐေီစံ သ္ထဲရ္ယမာတ္မဝိနိဂ္ရဟး။၇။
ဣန္ဒ္ရိယာရ္ထေၑု ဝဲရာဂ္ယမနဟံကာရ ဧဝ စ
ဇန္မမၖတ္ယုဇရာဝ္ယာဓိဒုးခဒေိၑာနုဒရ္ၐနမ္။၈။
အသက္တိရနဘိၑ္ဝင္ဂး ပုတ္ရဒာရဂၖဟာဒိၑု
နိတ္ယံ စ သမစိတ္တတ္ဝမိၑ္ဋာနိၑ္ဋေိပပတ္တိၑု။၉။
မယိ စာနန္ယယေိဂေန ဘက္တိရဝ္ယဘိစာရိဏီ
ဝိဝိက္တဒေၐသေဝိတ္ဝမရတိရ္ဇနသံသဒိ။၁၀။
အဓ္ယာတ္မဇ္ဉာနနိတ္ယတ္ဝံ တတ္တ္ဝဇ္ဉာနာရ္ထဒရ္ၐနမ္
ဧတဇ္ဇ္ဉာနမိတိ ပ္ရေိက္တမဇ္ဉာနံ ယဒတေိန္ယထာ။၁၁။
ဇ္ဉေယံ ယတ္တတ္ပ္ရဝက္ၑ္ယာမိ ယဇ္ဇ္ဉာတ္ဝာမၖတမၐ္နုတေ
အနာဒိမတ္ပရံ ဗ္ရဟ္မ န သတ္တန္နာသဒုစ္ယတေ။၁၂။
သရ္ဝတးပာဏိပာဒံ တတ္သရ္ဝတေိက္ၑိၐိရေိမုခမ္
သရ္ဝတးၐ္ရုတိမလ္လေိကေ သရ္ဝမာဝၖတ္ယ တိၑ္ဌတိ။၁၃။
သရ္ဝေန္ဒ္ရိယဂုဏာဘာသံ သရ္ဝေန္ဒ္ရိယဝိဝရ္ဇိတမ္
အသက္တံ သရ္ဝဘၖစ္စဲဝ နိရ္ဂုဏံ ဂုဏဘေိက္တၖ စ။၁၄။
ဗဟိရန္တၐ္စ ဘူတာနာမစရံ စရမေဝ စ
သူက္ၑ္မတ္ဝာတ္တဒဝိဇ္ဉေယံ ဒူရသ္ထံ စာန္တိကေ စ တတ္။၁၅။
အဝိဘက္တံ စ ဘူတေၑု ဝိဘက္တမိဝ စ သ္ထိတမ္
ဘူတဘရ္တၖ စ တဇ္ဇ္ဉေယံ ဂ္ရသိၑ္ဏု ပ္ရဘဝိၑ္ဏု စ။၁၆။
ဇ္ယေိတိၑာမပိ တဇ္ဇ္ယေိတိသ္တမသး ပရမုစ္ယတေ
ဇ္ဉာနံ ဇ္ဉေယံ ဇ္ဉာနဂမ္ယံ ဟၖဒိ သရ္ဝသ္ယ ဝိၑ္ဌိတမ္။၁၇။
ဣတိ က္ၑေတ္ရံ တထာ ဇ္ဉာနံ ဇ္ဉေယံ စေိက္တံ သမာသတး
မဒ္ဘက္တ ဧတဒ္ဝိဇ္ဉာယ မဒ္ဘာဝာယေိပပဒ္ယတေ။၁၈။
ပ္ရကၖတိံ ပုရုၑံ စဲဝ ဝိဒ္ဓ္ယနာဒိ ဥဘာဝပိ
ဝိကာရာံၐ္စ ဂုဏာံၐ္စဲဝ ဝိဒ္ဓိ ပ္ရကၖတိသံဘဝာန္။၁၉။
ကာရ္ယကာရဏကရ္တၖတ္ဝေ ဟေတုး ပ္ရကၖတိရုစ္ယတေ
ပုရုၑး သုခဒုးခာနာံ ဘေိက္တၖတ္ဝေ ဟေတုရုစ္ယတေ။၂၀။
ပုရုၑး ပ္ရကၖတိသ္ထေိ ဟိ ဘုင္က္တေ ပ္ရကၖတိဇာန္ဂုဏာန္
ကာရဏံ ဂုဏသင္ဂေိသ္ယ သဒသဒ္ယေိနိဇန္မသု။၂၁။
ဥပဒ္ရၑ္ဋာနုမန္တာ စ ဘရ္တာ ဘေိက္တာ မဟေၐ္ဝရး
ပရမာတ္မေတိ စာပ္ယုက္တေိ ဒေဟေသ္မိန္ပုရုၑး ပရး။၂၂။
ယ ဧဝံ ဝေတ္တိ ပုရုၑံ ပ္ရကၖတိံ စ ဂုဏဲး သဟ
သရ္ဝထာ ဝရ္တမာနေိပိ န သ ဘူယေိဘိဇာယတေ။၂၃။
ဓ္ယာနေနာတ္မနိ ပၐ္ယန္တိ ကေစိဒာတ္မာနမာတ္မနာ
အန္ယေ သာံခ္ယေန ယေိဂေန ကရ္မယေိဂေန စာပရေ။၂၄။
အန္ယေ တ္ဝေဝမဇာနန္တး ၐ္ရုတ္ဝာန္ယေဘ္ယ ဥပာသတေ
တေပိ စာတိတရန္တ္ယေဝ မၖတ္ယုံ ၐ္ရုတိပရာယဏား။၂၅။
ယာဝတ္သံဇာယတေ ကိံစိတ္သတ္တ္ဝံ သ္ထာဝရဇင္ဂမမ္
က္ၑေတ္ရက္ၑေတ္ရဇ္ဉသံယေိဂာတ္တဒ္ဝိဒ္ဓိ ဘရတရ္ၑဘ။၂၆။
သမံ သရ္ဝေၑု ဘူတေၑု တိၑ္ဌန္တံ ပရမေၐ္ဝရမ္
ဝိနၐ္ယတ္သ္ဝဝိနၐ္ယန္တံ ယး ပၐ္ယတိ သ ပၐ္ယတိ။၂၇။
သမံ ပၐ္ယန္ဟိ သရ္ဝတ္ရ သမဝသ္ထိတမီၐ္ဝရမ္
န ဟိနသ္တ္ယာတ္မနာတ္မာနံ တတေိ ယာတိ ပရာံ ဂတိမ္။၂၈။
ပ္ရကၖတ္ယဲဝ စ ကရ္မာဏိ က္ရိယမာဏာနိ သရ္ဝၐး
ယး ပၐ္ယတိ တထာတ္မာနမကရ္တာရံ သ ပၐ္ယတိ။၂၉။
ယဒာ ဘူတပၖထဂ္ဘာဝမေကသ္ထမနုပၐ္ယတိ
တတ ဧဝ စ ဝိသ္တာရံ ဗ္ရဟ္မ သံပဒ္ယတေ တဒာ။၃၀။
အနာဒိတ္ဝာန္နိရ္ဂုဏတ္ဝာတ္ပရမာတ္မာယမဝ္ယယး
ၐရီရသ္ထေိပိ ကေီန္တေယ န ကရေိတိ န လိပ္ယတေ။၃၁။
ယထာ သရ္ဝဂတံ သေီက္ၑ္မ္ယာဒာကာၐံ နေိပလိပ္ယတေ
သရ္ဝတ္ရာဝသ္ထိတေိ ဒေဟေ တထာတ္မာ နေိပလိပ္ယတေ။၃၂။
ယထာ ပ္ရကာၐယတ္ယေကး ကၖတ္သ္နံ လေိကမိမံ ရဝိး
က္ၑေတ္ရံ က္ၑေတ္ရီ တထာ ကၖတ္သ္နံ ပ္ရကာၐယတိ ဘာရတ။၃၃။
က္ၑေတ္ရက္ၑေတ္ရဇ္ဉယေိရေဝမန္တရံ ဇ္ဉာနစက္ၑုၑာ
ဘူတပ္ရကၖတိမေိက္ၑံ စ ယေ ဝိဒုရ္ယာန္တိ တေ ပရမ္။၃၄။
 

ဩံ တတ္သဒိတိ ၐ္ရီမဒ္ဘဂဝဒ္ဂီတာသူပနိၑတ္သု ဗ္ရဟ္မဝိဒ္ယာယာံ ယေိဂၐာသ္တ္ရေ ၐ္ရီကၖၑ္ဏာရ္ဇုနသံဝာဒေ က္ၑေတ္ရက္ၑေတ္ရဇ္ဉဝိဘာဂယေိဂေိ နာမ တ္ရယေိဒၐေိဓ္ယာယး ။၁၃။

အဓ္ယာယ ၁၄    ဂုဏတ္ရယဝိဘာဂယေိဂ
စတုရ္ဒၐေိဓ္ယာယး
 
ၐ္ရီဘဂဝာနုဝာစ၊
ပရံ ဘူယး ပ္ရဝက္ၑ္ယာမိ ဇ္ဉာနာနာံ ဇ္ဉာနမုတ္တမမ္
ယဇ္ဇ္ဉာတ္ဝာ မုနယး သရ္ဝေ ပရာံ သိဒ္ဓိမိတေိ ဂတား။၁။
ဣဒံ ဇ္ဉာနမုပာၐ္ရိတ္ယ မမ သာဓရ္မ္ယမာဂတား
သရ္ဂေပိ နေိပဇာယန္တေ ပ္ရလယေ န ဝ္ယထန္တိ စ။၂။
မမ ယေိနိရ္မဟဒ္ဗ္ရဟ္မ တသ္မိန္ဂရ္ဘံ ဒဓာမ္ယဟမ္
သံဘဝး သရ္ဝဘူတာနာံ တတေိ ဘဝတိ ဘာရတ။၃။
သရ္ဝယေိနိၑု ကေီန္တေယ မူရ္တယး သံဘဝန္တိ ယား
တာသာံ ဗ္ရဟ္မ မဟဒ္ယေိနိရဟံ ဗီဇပ္ရဒး ပိတာ။၄။
သတ္တ္ဝံ ရဇသ္တမ ဣတိ ဂုဏား ပ္ရကၖတိသံဘဝား
နိဗဓ္နန္တိ မဟာဗာဟေိ ဒေဟေ ဒေဟိနမဝ္ယယမ္။၅။
တတ္ရ သတ္တ္ဝံ နိရ္မလတ္ဝာတ္ပ္ရကာၐကမနာမယမ္
သုခသင္ဂေန ဗဓ္နာတိ ဇ္ဉာနသင္ဂေန စာနဃ။၆။
ရဇေိ ရာဂာတ္မကံ ဝိဒ္ဓိ တၖၑ္ဏာသင္ဂသမုဒ္ဘဝမ္
တန္နိဗဓ္နာတိ ကေီန္တေယ ကရ္မသင္ဂေန ဒေဟိနမ္။၇။
တမသ္တ္ဝဇ္ဉာနဇံ ဝိဒ္ဓိ မေိဟနံ သရ္ဝဒေဟိနာမ္
ပ္ရမာဒာလသ္ယနိဒ္ရာဘိသ္တန္နိဗဓ္နာတိ ဘာရတ။၈။
သတ္တ္ဝံ သုခေ သံဇယတိ ရဇး ကရ္မဏိ ဘာရတ
ဇ္ဉာနမာဝၖတ္ယ တု တမး ပ္ရမာဒေ သံဇယတ္ယုတ။၉။
ရဇသ္တမၐ္စာဘိဘူယ သတ္တ္ဝံ ဘဝတိ ဘာရတ
ရဇး သတ္တ္ဝံ တမၐ္စဲဝ တမး သတ္တ္ဝံ ရဇသ္တထာ။၁၀။
သရ္ဝဒ္ဝာရေၑု ဒေဟေသ္မိန္ပ္ရကာၐ ဥပဇာယတေ
ဇ္ဉာနံ ယဒာ တဒာ ဝိဒ္ယာဒ္ဝိဝၖဒ္ဓံ သတ္တ္ဝမိတ္ယုတ။၁၁။
လေိဘး ပ္ရဝၖတ္တိရာရမ္ဘး ကရ္မဏာမၐမး သ္ပၖဟာ
ရဇသ္ယေတာနိ ဇာယန္တေ ဝိဝၖဒ္ဓေ ဘရတရ္ၑဘ။၁၂။
အပ္ရကာၐေိပ္ရဝၖတ္တိၐ္စ ပ္ရမာဒေိ မေိဟ ဧဝ စ
တမသ္ယေတာနိ ဇာယန္တေ ဝိဝၖဒ္ဓေ ကုရုနန္ဒန။၁၃။
ယဒာ သတ္တ္ဝေ ပ္ရဝၖဒ္ဓေ တု ပ္ရလယံ ယာတိ ဒေဟဘၖတ္
တဒေိတ္တမဝိဒာံ လေိကာနမလာန္ပ္ရတိပဒ္ယတေ။၁၄။
ရဇသိ ပ္ရလယံ ဂတ္ဝာ ကရ္မသင္ဂိၑု ဇာယတေ
တထာ ပ္ရလီနသ္တမသိ မူဎယေိနိၑု ဇာယတေ။၁၅။
ကရ္မဏး သုကၖတသ္ယာဟုး သာတ္တ္ဝိကံ နိရ္မလံ ဖလမ္
ရဇသသ္တု ဖလံ ဒုးခမဇ္ဉာနံ တမသး ဖလမ္။၁၆။
သတ္တ္ဝာတ္သံဇာယတေ ဇ္ဉာနံ ရဇသေိ လေိဘ ဧဝ စ
ပ္ရမာဒမေိဟေီ တမသေိ ဘဝတေိဇ္ဉာနမေဝ စ။၁၇။
ဦရ္ဓ္ဝံ ဂစ္ဆန္တိ သတ္တ္ဝသ္ထာ မဓ္ယေ တိၑ္ဌန္တိ ရာဇသား
ဇဃန္ယဂုဏဝၖတ္တိသ္ထာ အဓေိ ဂစ္ဆန္တိ တာမသား။၁၈။
နာန္ယံ ဂုဏေဘ္ယး ကရ္တာရံ ယဒာ ဒ္ရၑ္ဋာနုပၐ္ယတိ
ဂုဏေဘ္ယၐ္စ ပရံ ဝေတ္တိ မဒ္ဘာဝံ သေိဓိဂစ္ဆတိ။၁၉။
ဂုဏာနေတာနတီတ္ယ တ္ရီန္ဒေဟီ ဒေဟသမုဒ္ဘဝာန္
ဇန္မမၖတ္ယုဇရာဒုးခဲရ္ဝိမုက္တေိမၖတမၐ္နုတေ။၂၀။
အရ္ဇုန ဥဝာစ၊
ကဲရ္လိင္ဂဲသ္တ္ရီန္ဂုဏာနေတာနတီတေိ ဘဝတိ ပ္ရဘေိ
ကိမာစာရး ကထံ စဲတာံသ္တ္ရီန္ဂုဏာနတိဝရ္တတေ။၂၁။
ၐ္ရီဘဂဝာနုဝာစ၊
ပ္ရကာၐံ စ ပ္ရဝၖတ္တိံ စ မေိဟမေဝ စ ပာဏ္ဍဝ
တ ဒ္ဝေၑ္ဋိ သံပ္ရဝၖတ္တာနိ န နိဝၖတ္တာနိ ကာင္က္ၑတိ။၂၂။
ဥဒာသီနဝဒာသီနေိ ဂုဏဲရ္ယေိ န ဝိစာလ္ယတေ
ဂုဏာ ဝရ္တန္တ ဣတ္ယေဝ ယေိဝတိၑ္ဌတိ နေင္ဂတေ။၂၃။
သမဒုးခသုခး သ္ဝသ္ထး သမလေိၑ္ဋာၐ္မကာဉ္စနး
တုလ္ယပ္ရိယာပ္ရိယေိ ဓီရသ္တုလ္ယနိန္ဒာတ္မသံသ္တုတိး။၂၄။
မာနာပမာနယေိသ္တုလ္ယသ္တုလ္ယေိ မိတ္ရာရိပက္ၑယေိး
သရ္ဝာရမ္ဘပရိတ္ယာဂီ ဂုဏာတီတး သ ဥစ္ယတေ။၂၅။
မာံ စ ယေိဝ္ယဘိစာရေဏ ဘက္တိယေိဂေန သေဝတေ
သ ဂုဏာန္သမတီတ္ယဲတာန္ဗ္ရဟ္မဘူယာယ ကလ္ပတေ။၂၆။
ဗ္ရဟ္မဏေိ ဟိ ပ္ရတိၑ္ဌာဟမမၖတသ္ယာဝ္ယယသ္ယ စ
ၐာၐ္ဝတသ္ယ စ ဓရ္မသ္ယ သုခသ္ယဲကာန္တိကသ္ယ စ။၂၇။
 

ဩံ တတ္သဒိတိ ၐ္ရီမဒ္ဘဂဝဒ္ဂီတာသူပနိၑတ္သု ဗ္ရဟ္မဝိဒ္ယာယာံ ယေိဂၐာသ္တ္ရေ ၐ္ရီကၖၑ္ဏာရ္ဇုနသံဝာဒေ ဂုဏတ္ရယဝိဘာဂယေိဂေိ နာမ စတုရ္ဒၐေိဓ္ယာယး ။၁၄။

အဓ္ယာယ ၁၅    ပုရုၑေိတ္တမယေိဂ
ပဉ္စဒၐေိဓ္ယာယး
 
ၐ္ရီဘဂဝာနုဝာစ၊
ဦရ္ဓ္ဝမူလမဓးၐာခမၐ္ဝတ္ထံ ပ္ရာဟုရဝ္ယယမ္
ဆန္ဒာံသိ ယသ္ယ ပရ္ဏာနိ ယသ္တံ ဝေဒ သ ဝေဒဝိတ္။၁။
အဓၐ္စေိရ္ဓ္ဝံ ပ္ရသၖတာသ္တသ္ယ ၐာခာ ဂုဏပ္ရဝၖဒ္ဓာ ဝိၑယပ္ရဝာလား
အဓၐ္စ မူလာန္ယနုသံတတာနိ ကရ္မာနုဗန္ဓီနိ မနုၑ္ယလေိကေ။၂။
န ရူပမသ္ယေဟ တထေိပလဘ္ယတေ နာန္တေိ န စာဒိရ္န စ သံပ္ရတိၑ္ဌာ
အၐ္ဝတ္ထမေနံ သုဝိရူဎမူလမသင္ဂၐသ္တ္ရေဏ ဒၖဎေန ဆိတ္တ္ဝာ။၃။
တတး ပဒံ တတ္ပရိမာရ္ဂိတဝ္ယံ ယသ္မိန္ဂတာ န နိဝရ္တန္တိ ဘူယး
တမေဝ စာဒ္ယံ ပုရုၑံ ပ္ရပဒ္ယေ ယတး ပ္ရဝၖတ္တိး ပ္ရသၖတာ ပုရာဏီ။၄။
နိရ္မာနမေိဟာ ဇိတသင္ဂဒေိၑာ အဓ္ယာတ္မနိတ္ယာ ဝိနိဝၖတ္တကာမား
ဒ္ဝန္ဒ္ဝဲရ္ဝိမုက္တား သုခဒုးခသံဇ္ဉဲရ္ဂစ္ဆန္တ္ယမူဎား ပဒမဝ္ယယံ တတ္။၅။
န တဒ္ဘာသယတေ သူရ္ယေိ န ၐၐာင္ကေိ န ပာဝကး
ယဒ္ဂတ္ဝာ န နိဝရ္တန္တေ တဒ္ဓာမ ပရမံ မမ။၆။
မမဲဝာံၐေိ ဇီဝလေိကေ ဇီဝဘူတး သနာတနး
မနးၑၑ္ဌာနီန္ဒ္ရိယာဏိ ပ္ရကၖတိသ္ထာနိ ကရ္ၑတိ။၇။
ၐရီရံ ယဒဝာပ္နေိတိ ယစ္စာပ္ယုတ္က္ရာမတီၐ္ဝရး
ဂၖဟီတ္ဝဲတာနိ သံယာတိ ဝာယုရ္ဂန္ဓာနိဝာၐယာတ္။၈။
ၐ္ရေိတ္ရံ စက္ၑုး သ္ပရ္ၐနံ စ ရသနံ ဃ္ရာဏမေဝ စ
အဓိၑ္ဌာယ မနၐ္စာယံ ဝိၑယာနုပသေဝတေ။၉။
ဥတ္က္ရာမန္တံ သ္ထိတံ ဝာပိ ဘုဉ္ဇာနံ ဝာ ဂုဏာန္ဝိတမ္
ဝိမူဎာ နာနုပၐ္ယန္တိ ပၐ္ယန္တိ ဇ္ဉာနစက္ၑုၑး။၁၀။
ယတန္တေိ ယေိဂိနၐ္စဲနံ ပၐ္ယန္တ္ယာတ္မန္ယဝသ္ထိတမ္
ယတန္တေိပ္ယကၖတာတ္မာနေိ နဲနံ ပၐ္ယန္တ္ယစေတသး။၁၁။
ယဒာဒိတ္ယဂတံ တေဇေိ ဇဂဒ္ဘာသယတေခိလမ္
ယစ္စန္ဒ္ရမသိ ယစ္စာဂ္နေီ တတ္တေဇေိ ဝိဒ္ဓိ မာမကမ္။၁၂။
ဂာမာဝိၐ္ယ စ ဘူတာနိ ဓာရယာမ္ယဟမေိဇသာ
ပုၑ္ဏာမိ စေီၑဓီး သရ္ဝား သေိမေိ ဘူတ္ဝာ ရသာတ္မကး။၁၃။
အဟံ ဝဲၐ္ဝာနရေိ ဘူတ္ဝာ ပ္ရာဏိနာံ ဒေဟမာၐ္ရိတး
ပ္ရာဏာပာနသမာယုက္တး ပစာမ္ယန္နံ စတုရ္ဝိဓမ္။၁၄။
သရ္ဝသ္ယ စာဟံ ဟၖဒိ သန္နိဝိၑ္ဋေိ မတ္တး သ္မၖတိရ္ဇ္ဉာနမပေိဟနံ စ
ဝေဒဲၐ္စ သရ္ဝဲရဟမေဝ ဝေဒ္ယေိ ဝေဒာန္တကၖဒ္ဝေဒဝိဒေဝ စာဟမ္။၁၅။
ဒ္ဝာဝိမေီ ပုရုၑေီ လေိကေ က္ၑရၐ္စာက္ၑရ ဧဝ စ
က္ၑရး သရ္ဝာဏိ ဘူတာနိ ကူဋသ္ထေိက္ၑရ ဥစ္ယတေ။၁၆။
ဥတ္တမး ပုရုၑသ္တ္ဝန္ယး ပရမာတ္မေတ္ယုဓာဟၖတး
ယေိ လေိကတ္ရယမာဝိၐ္ယ ဗိဘရ္တ္ယဝ္ယယ ဤၐ္ဝရး။၁၇။
ယသ္မာတ္က္ၑရမတီတေိဟမက္ၑရာဒပိ စေိတ္တမး
အတေိသ္မိ လေိကေ ဝေဒေ စ ပ္ရထိတး ပုရုၑေိတ္တမး။၁၈။
ယေိ မာမေဝမသံမူဎေိ ဇာနာတိ ပုရုၑေိတ္တမမ္
သ သရ္ဝဝိဒ္ဘဇတိ မာံ သရ္ဝဘာဝေန ဘာရတ။၁၉။
ဣတိ ဂုဟ္ယတမံ ၐာသ္တ္ရမိဒမုက္တံ မယာနဃ
ဧတဒ္ဗုဒ္ဓ္ဝာ ဗုဒ္ဓိမာန္သ္ယာတ္ကၖတကၖတ္ယၐ္စ ဘာရတ။၂၀။
 

ဩံ တတ္သဒိတိ ၐ္ရီမဒ္ဘဂဝဒ္ဂီတာသူပနိၑတ္သု ဗ္ရဟ္မဝိဒ္ယာယာံ ယေိဂၐာသ္တ္ရေ ၐ္ရီကၖၑ္ဏာရ္ဇုနသံဝာဒေ ပုရုၑေိတ္တမယေိဂေိ နာမ ပဉ္စဒၐေိဓ္ယာယး ။၁၅။

အဓ္ယာယ ၁၆    ဒဲဝာသုရသံပဒ္ဝိဘာဂယေိဂ
ၑေိဍၐေိဓ္ယာယး
 
ၐ္ရီဘဂဝာနုဝာစ၊
အဘယံ သတ္တ္ဝသံၐုဒ္ဓိရ္ဇ္ဉာနယေိဂဝ္ယဝသ္ထိတိး
ဒာနံ ဒမၐ္စ ယဇ္ဉၐ္စ သ္ဝာဓ္ယာယသ္တပ အီရ္ဇဝမ္။၁။
အဟိံသာ သတ္ယမက္ရေိဓသ္တ္ယာဂး ၐာန္တိရပဲၐုနမ္
ဒယာ ဘူတေၑ္ဝလေိလုပ္တ္ဝံ မာရ္ဒဝံ ဟ္ရီရစာပလမ္။၂။
တေဇး က္ၑမာ ဓၖတိး ၐေီစမဒ္ရေိဟေိ နာတိမာနိတာ
ဘဝန္တိ သံပဒံ ဒဲဝီမဘိဇာတသ္ယ ဘာရတ။၃။
ဒမ္ဘေိ ဒရ္ပေိဘိမာနၐ္စ က္ရေိဓး ပာရုၑ္ယမေဝ စ
အဇ္ဉာနံ စာဘိဇာတသ္ယ ပာရ္ထ သံပဒမာသုရီမ္။၄။
ဒဲဝီ သံပဒ္ဝိမေိက္ၑာယ နိဗန္ဓာယာသုရီ မတာ
မာ ၐုစး သံပဒံ ဒဲဝီမဘိဇာတေိသိ ပာဏ္ဍဝ။၅။
ဒ္ဝေီ ဘူတသရ္ဂေီ လေိကေသ္မိန္ဒဲဝ အီသုရ ဧဝ စ
ဒဲဝေိ ဝိသ္တရၐး ပ္ရေိက္တ အီသုရံ ပာရ္ထ မေ ၐၖဏု။၆။
ပ္ရဝၖတ္တိံ စ နိဝၖတ္တိံ စ ဇနာ န ဝိဒုရာသုရား
န ၐေီစံ နာပိ စာစာရေိ န သတ္ယံ တေၑု ဝိဒ္ယတေ။၇။
အသတ္ယမပ္ရတိၑ္ဌံ တေ ဇဂဒာဟုရနီၐ္ဝရမ္
အပရသ္ပရသံဘူတံ ကိမန္ယတ္ကာမဟဲတုကမ္။၈။
ဧတာံ ဒၖၑ္ဋိမဝၑ္ဋဘ္ယ နၑ္ဋာတ္မာနေိလ္ပဗုဒ္ဓယး
ပ္ရဘဝန္တ္ယုဂ္ရကရ္မာဏး က္ၑယာယ ဇဂတေိဟိတား။၉။
ကာမမာၐ္ရိတ္ယ ဒုၑ္ပူရံ ဒမ္ဘမာနမဒာန္ဝိတား
မေိဟာဒ္ဂၖဟီတ္ဝာသဒ္ဂ္ရာဟာန္ပ္ရဝရ္တန္တေၐုစိဝ္ရတား။၁၀။
စိန္တာမပရိမေယာံ စ ပ္ရလယာန္တာမုပာၐ္ရိတား
ကာမေိပဘေိဂပရမာ ဧတာဝဒိတိ နိၐ္စိတား။၁၁။
အီၐာပာၐၐတဲရ္ဗဒ္ဓား ကာမက္ရေိဓပရာယဏား
ဤဟန္တေ ကာမဘေိဂာရ္ထမန္ယာယေနာရ္ထသံစယာန္။၁၂။
ဣဒမဒ္ယ မယာ လဗ္ဓမိမံ ပ္ရာပ္သ္ယေ မနေိရထမ္
ဣဒမသ္တီဒမပိ မေ ဘဝိၑ္ယတိ ပုနရ္ဓနမ္။၁၃။
အသေီ မယာ ဟတး ၐတ္ရုရ္ဟနိၑ္ယေ စာပရာနပိ
ဤၐ္ဝရေိဟမဟံ ဘေိဂီ သိဒ္ဓေိဟံ ဗလဝာန္သုခီ။၁၄။
အီဎ္ယေိဘိဇနဝာနသ္မိ ကေိန္ယေိသ္တိ သဒၖၐေိ မယာ
ယက္ၑ္ယေ ဒာသ္ယာမိ မေိဒိၑ္ယ ဣတ္ယဇ္ဉာနဝိမေိဟိတား။၁၅။
အနေကစိတ္တဝိဘ္ရာန္တာ မေိဟဇာလသမာဝၖတား
ပ္ရသက္တား ကာမဘေိဂေၑု ပတန္တိ နရကေၐုစေီ။၁၆။
အီတ္မသံဘာဝိတား သ္တဗ္ဓာ ဓနမာနမဒာန္ဝိတား
ယဇန္တေ နာမယဇ္ဉဲသ္တေ ဒမ္ဘေနာဝိဓိပူရ္ဝကမ္။၁၇။
အဟံကာရံ ဗလံ ဒရ္ပံ ကာမံ က္ရေိဓံ စ သံၐ္ရိတား
မာမာတ္မပရဒေဟေၑု ပ္ရဒ္ဝိၑန္တေိဘ္ယသူယကား။၁၈။
တာနဟံ ဒ္ဝိၑတး က္ရူရာန္သံသာရေၑု နရာဓမာန္
က္ၑိပာမ္ယဇသ္ရမၐုဘာနာသုရီၑ္ဝေဝ ယေိနိၑု။၁၉။
အီသုရီံ ယေိနိမာပန္နာ မူဎာ ဇန္မနိ ဇန္မနိ
မာမပ္ရာပ္ယဲဝ ကေီန္တေယ တတေိ ယာန္တ္ယဓမာံ ဂတိမ္။၂၀။
တ္ရိဝိဓံ နရကသ္ယေဒံ ဒ္ဝာရံ နာၐနမာတ္မနး
ကာမး က္ရေိဓသ္တထာ လေိဘသ္တသ္မာဒေတတ္တ္ရယံ တ္ယဇေတ္။၂၁။
ဧတဲရ္ဝိမုက္တး ကေီန္တေယ တမေိဒ္ဝာရဲသ္တ္ရိဘိရ္နရး
အီစရတ္ယာတ္မနး ၐ္ရေယသ္တတေိ ယာတိ ပရာံ ဂတိမ္။၂၂။
ယး ၐာသ္တ္ရဝိဓိမုတ္သၖဇ္ယ ဝရ္တတေ ကာမကာရတး
န သ သိဒ္ဓိမဝာပ္နေိတိ န သုခံ န ပရာံ ဂတိမ္။၂၃။
တသ္မာစ္ဆာသ္တ္ရံ ပ္ရမာဏံ တေ ကာရ္ယာကာရ္ယဝ္ယဝသ္ထိတေီ
ဇ္ဉာတ္ဝာ ၐာသ္တ္ရဝိဓာနေိက္တံ ကရ္မ ကရ္တုမိဟာရ္ဟသိ။၂၄။
 

ဩံ တတ္သဒိတိ ၐ္ရီမဒ္ဘဂဝဒ္ဂီတာသူပနိၑတ္သု ဗ္ရဟ္မဝိဒ္ယာယာံ ယေိဂၐာသ္တ္ရေ ၐ္ရီကၖၑ္ဏာရ္ဇုနသံဝာဒေ ဒဲဝာသုရသံပဒ္ဝိဘာဂယေိဂေိ နာမ ၑေိဍၐေိဓ္ယာယး ။၁၆။

အဓ္ယာယ ၁၇    ၐ္ရဒ္ဓာတ္ရယဝိဘာဂယေိဂ
သပ္တဒၐေိဓ္ယာယး
 
အရ္ဇုန ဥဝာစ၊
ယေ ၐာသ္တ္ရဝိဓိမုတ္သၖဇ္ယ ယဇန္တေ ၐ္ရဒ္ဓယာန္ဝိတား
တေၑာံ နိၑ္ဌာ တု ကာ ကၖၑ္ဏ သတ္တ္ဝမာဟေိ ရဇသ္တမး။၁။
ၐ္ရီဘဂဝာနုဝာစ၊
တ္ရိဝိဓာ ဘဝတိ ၐ္ရဒ္ဓာ ဒေဟိနာံ သာ သ္ဝဘာဝဇာ
သာတ္တ္ဝိကီ ရာဇသီ စဲဝ တာမသီ စေတိ တာံ ၐၖဏု။၂။
သတ္တ္ဝာနုရူပာ သရ္ဝသ္ယ ၐ္ရဒ္ဓာ ဘဝတိ ဘာရတ
ၐ္ရဒ္ဓာမယေိယံ ပုရုၑေိ ယေိ ယစ္ဆ္ရဒ္ဓး သ ဧဝ သး။၃။
ယဇန္တေ သာတ္တ္ဝိကာ ဒေဝာန္ယက္ၑရက္ၑာံသိ ရာဇသား
ပ္ရေတာန္ဘူတဂဏာံၐ္စာန္ယေ ယဇန္တေ တာမသာ ဇနား။၄။
အၐာသ္တ္ရဝိဟိတံ ဃေိရံ တပ္ယန္တေ ယေ တပေိ ဇနား
ဒမ္ဘာဟံကာရသံယုက္တား ကာမရာဂဗလာန္ဝိတား။၅။
ကရ္ၑယန္တး ၐရီရသ္ထံ ဘူတဂ္ရာမမစေတသး
မာံ စဲဝာန္တးၐရီရသ္ထံ တာန္ဝိဒ္ဓ္ယာသုရနိၐ္စယာန္။၆။
အီဟာရသ္တ္ဝပိ သရ္ဝသ္ယ တ္ရိဝိဓေိ ဘဝတိ ပ္ရိယး
ယဇ္ဉသ္တပသ္တထာ ဒာနံ တေၑာံ ဘေဒမိမံ ၐၖဏု။၇။
အီယုးသတ္တ္ဝဗလာရေိဂ္ယသုခပ္ရီတိဝိဝရ္ဓနား
ရသ္ယား သ္နိဂ္ဓား သ္ထိရာ ဟၖဒ္ယာ အီဟာရား သာတ္တ္ဝိကပ္ရိယား။၈။
ကဋ္ဝမ္လလဝဏာတ္ယုၑ္ဏတီက္ၑ္ဏရူက္ၑဝိဒာဟိနး
အီဟာရာ ရာဇသသ္ယေၑ္ဋာ ဒုးခၐေိကာမယပ္ရဒား။၉။
ယာတယာမံ ဂတရသံ ပူတိ ပရ္ယုၑိတံ စ ယတ္
ဥစ္ဆိၑ္ဋမပိ စာမေဓ္ယံ ဘေိဇနံ တာမသပ္ရိယမ္။၁၀။
အဖလာကာင္က္ၑိဘိရ္ယဇ္ဉေိ ဝိဓိဒၖၑ္ဋေိ ယ ဣဇ္ယတေ
ယၑ္ဋဝ္ယမေဝေတိ မနး သမာဓာယ သ သာတ္တ္ဝိကး။၁၁။
အဘိသံဓာယ တု ဖလံ ဒမ္ဘာရ္ထမပိ စဲဝ ယတ္
ဣဇ္ယတေ ဘရတၐ္ရေၑ္ဌ တံ ယဇ္ဉံ ဝိဒ္ဓိ ရာဇသမ္။၁၂။
ဝိဓိဟီနမသၖၑ္ဋာန္နံ မန္တ္ရဟီနမဒက္ၑိဏမ္
ၐ္ရဒ္ဓာဝိရဟိတံ ယဇ္ဉံ တာမသံ ပရိစက္ၑတေ။၁၃။
ဒေဝဒ္ဝိဇဂုရုပ္ရာဇ္ဉပူဇနံ ၐေီစမာရ္ဇဝမ္
ဗ္ရဟ္မစရ္ယမဟိံသာ စ ၐာရီရံ တပ ဥစ္ယတေ။၁၄။
အနုဒ္ဝေဂကရံ ဝာက္ယံ သတ္ယံ ပ္ရိယဟိတံ စ ယတ္
သ္ဝာဓ္ယာယာဘ္ယသနံ စဲဝ ဝာင္မယံ တပ ဥစ္ယတေ။၁၅။
မနး ပ္ရသာဒး သေီမ္ယတ္ဝံ မေီနမာတ္မဝိနိဂ္ရဟး
ဘာဝသံၐုဒ္ဓိရိတ္ယေတတ္တပေိ မာနသမုစ္ယတေ။၁၆။
ၐ္ရဒ္ဓယာ ပရယာ တပ္တံ တပသ္တတ္တ္ရိဝိဓံ နရဲး
အဖလာကာင္က္ၑိဘိရ္ယုက္တဲး သာတ္တ္ဝိကံ ပရိစက္ၑတေ။၁၇။
သတ္ကာရမာနပူဇာရ္ထံ တပေိ ဒမ္ဘေန စဲဝ ယတ္
က္ရိယတေ တဒိဟ ပ္ရေိက္တံ ရာဇသံ စလမဓ္ရုဝမ္။၁၈။
မူဎဂ္ရာဟေဏာတ္မနေိ ယတ္ပီဍယာ က္ရိယတေ တပး
ပရသ္ယေိတ္သာဒနာရ္ထံ ဝာ တတ္တာမသမုဒာဟၖတမ္။၁၉။
ဒာတဝ္ယမိတိ ယဒ္ဒာနံ ဒီယတေနုပကာရိဏေ
ဒေၐေ ကာလေ စ ပာတ္ရေ စ တဒ္ဒာနံ သာတ္တ္ဝိကံ သ္မၖတမ္။၂၀။
ယတ္တု ပ္ရတ္တ္ယုပကာရာရ္ထံ ဖလမုဒ္ဒိၐ္ယ ဝာ ပုနး
ဒီယတေ စ ပရိက္လိၑ္ဋံ တဒ္ဒာနံ ရာဇသံ သ္မၖတမ္။၂၁။
အဒေၐကာလေ ယဒ္ဒာနမပာတ္ရေဘ္ယၐ္စ ဒီယတေ
အသတ္ကၖတမဝဇ္ဉာတံ တတ္တာမသမုဒာဟၖတမ္။၂၂။
ဩံ တတ္သဒိတိ နိရ္ဒေၐေိ ဗ္ရဟ္မဏသ္တ္ရိဝိဓး သ္မၖတး
ဗ္ရာဟ္မဏာသ္တေန ဝေဒာၐ္စ ယဇ္ဉာၐ္စ ဝိဟိတား ပုရာ။၂၃။
တသ္မာဒေိမိတ္ယုဒာဟၖတ္ယ ယဇ္ဉဒာနတပးက္ရိယား
ပ္ရဝရ္တန္တေ ဝိဓာနေိက္တား သတတံ ဗ္ရဟ္မဝာဒိနာမ္။၂၄။
တဒိတ္ယနဘိသံဓာယ ဖလံ ယဇ္ဉတပးက္ရိယား
ဒာနက္ရိယာၐ္စ ဝိဝိဓား က္ရိယန္တေ မေိက္ၑကာင္က္ၑိဘိး။၂၅။
သဒ္ဘာဝေ သာဓုဘာဝေ စ သဒိတ္ယေတတ္ပ္ရယုဇ္ယတေ
ပ္ရၐသ္တေ ကရ္မဏိ တထာ သစ္ဆဗ္ဒး ပာရ္ထ ယုဇ္ယတေ။၂၆။
ယဇ္ဉေ တပသိ ဒာနေ စ သ္ထိတိး သဒိတိ စေိစ္ယတေ
ကရ္မ စဲဝ တဒရ္ထီယံ သဒိတ္ယေဝာဘိဓီယတေ။၂၇။
အၐ္ရဒ္ဓယာ ဟုတံ ဒတ္တံ တပသ္တပ္တံ ကၖတံ စ ယတ္
အသဒိတ္ယုစ္ယတေ ပာရ္ထ န စ တတ္ပ္ရေပ္ယ နေိ ဣဟ။၂၈။
 

ဩံ တတ္သဒိတိ ၐ္ရီမဒ္ဘဂဝဒ္ဂီတာသူပနိၑတ္သု ဗ္ရဟ္မဝိဒ္ယာယာံ ယေိဂၐာသ္တ္ရေ ၐ္ရီကၖၑ္ဏာရ္ဇုနသံဝာဒေ ၐ္ရဒ္ဓာတ္ရယဝိဘာဂယေိဂေိ နာမ သပ္တဒၐေိဓ္ယာယး ။၁၇။

အဓ္ယာယ ၁၈    မေိက္ၑသံန္ယာသယေိဂ
အၑ္ဋာဒၐေိဓ္ယာယး
 
အရ္ဇုန ဥဝာစ၊
သံန္ယာသသ္ယ မဟာဗာဟေိ တတ္တ္ဝမိစ္ဆာမိ ဝေဒိတုမ္
တ္ယာဂသ္ယ စ ဟၖၑီကေၐ ပၖထက္ကေၐိနိၑူဒန။၁။
ၐ္ရီဘဂဝာနုဝာစ၊
ကာမ္ယာနာံ ကရ္မဏာံ န္ယာသံ သံန္ယာသံ ကဝယေိ ဝိဒုး
သရ္ဝကရ္မဖလတ္ယာဂံ ပ္ရာဟုသ္တ္ယာဂံ ဝိစက္ၑဏား။၂။
တ္ယာဇ္ယံ ဒေိၑဝဒိတ္ယေကေ ကရ္မ ပ္ရာဟုရ္မနီၑိဏး
ယဇ္ဉဒာနတပးကရ္မ န တ္ယာဇ္ယမိတိ စာပရေ။၃။
နိၐ္စယံ ၐၖဏု မေ တတ္ရ တ္ယာဂေ ဘရတသတ္တမ
တ္ယာဂေိ ဟိ ပုရုၑဝ္ယာဃ္ရ တ္ရိဝိဓး သံပ္ရကီရ္တိတး။၄။
ယဇ္ဉဒာနတပးကရ္မ န တ္ယာဇ္ယံ ကာရ္ယမေဝ တတ္
ယဇ္ဉေိ ဒာနံ တပၐ္စဲဝ ပာဝနာနိ မနီၑိဏာမ္။၅။
ဧတာန္ယပိ တု ကရ္မာဏိ သင္ဂံ တ္ယက္တ္ဝာ ဖလာနိ စ
ကရ္တဝ္ယာနီတိ မေ ပာရ္ထ နိၐ္စိတံ မတမုတ္တမမ္။၆။
နိယတသ္ယ တု သံန္ယာသး ကရ္မဏေိ နေိပပဒ္ယတေ
မေိဟာတ္တသ္ယ ပရိတ္ယာဂသ္တာမသး ပရိကီရ္တိတး။၇။
ဒုးခမိတ္ယေဝ ယတ္ကရ္မ ကာယက္လေၐဘယာတ္တ္ယဇေတ္
သ ကၖတ္ဝာ ရာဇသံ တ္ယာဂံ နဲဝ တ္ယာဂဖလံ လဘေတ္။၈။
ကာရ္ယမိတ္ယေဝ ယတ္ကရ္မ နိယတံ က္ရိယတေရ္ဇုန
သင္ဂံ တ္ယက္တ္ဝာ ဖလံ စဲဝ သ တ္ယာဂး သာတ္တ္ဝိကေိ မတး။၉။
န ဒ္ဝေၑ္ဋ္ယကုၐလံ ကရ္မ ကုၐလေ နာနုၑဇ္ဇတေ
တ္ယာဂီ သတ္တ္ဝသမာဝိၑ္ဋေိ မေဓာဝီ ဆိန္နသံၐယး။၁၀။
န ဟိ ဒေဟဘၖတာ ၐက္ယံ တ္ယက္တုံ ကရ္မာဏ္ယၐေၑတး
ယသ္တု ကရ္မဖလတ္ယာဂီ သ တ္ယာဂီတ္ယဘိဓီယတေ။၁၁။
အနိၑ္ဋမိၑ္ဋံ မိၐ္ရံ စ တ္ရိဝိဓံ ကရ္မဏး ဖလမ္
ဘဝတ္ယတ္ယာဂိနာံ ပ္ရေတ္ယ န တု သံန္ယာသိနာံ က္ဝစိတ္။၁၂။
ပဉ္စဲတာနိ မဟာဗာဟေိ ကာရဏာနိ နိဗေိဓ မေ
သာံခ္ယေ ကၖတာန္တေ ပ္ရေိက္တာနိ သိဒ္ဓယေ သရ္ဝကရ္မဏာမ္။၁၃။
အဓိၑ္ဌာနံ တထာ ကရ္တာ ကရဏံ စ ပၖထဂ္ဝိဓမ္
ဝိဝိဓာၐ္စ ပၖထက္စေၑ္ဋာ ဒဲဝံ စဲဝာတ္ရ ပဉ္စမမ္။၁၄။
ၐရီရဝာင္မနေိဘိရ္ယတ္ကရ္မ ပ္ရာရဘတေ နရး
န္ယာယ္ယံ ဝာ ဝိပရီတံ ဝာ ပဉ္စဲတေ တသ္ယ ဟေတဝး။၁၅။
တတ္ရဲဝံ သတိ ကရ္တာရမာတ္မာနံ ကေဝလံ တု ယး
ပၐ္ယတ္ယကၖတဗုဒ္ဓိတ္ဝာန္န သ ပၐ္ယတိ ဒုရ္မတိး။၁၆။
ယသ္ယ နာဟံကၖတေိ ဘာဝေိ ဗုဒ္ဓိရ္ယသ္ယ န လိပ္ယတေ
ဟတ္ဝာပိ သ ဣမာံလ္လေိကာန္န ဟန္တိ န နိဗဓ္ယတေ။၁၇။
ဇ္ဉာနံ ဇ္ဉေယံ ပရိဇ္ဉာတာ တ္ရိဝိဓာ ကရ္မစေိဒနာ
ကရဏံ ကရ္မ ကရ္တေတိ တ္ရိဝိဓး ကရ္မသံဂ္ရဟး။၁၈။
ဇ္ဉာနံ ကရ္မ စ ကရ္တာ စ တ္ရိဓဲဝ ဂုဏဘေဒတး
ပ္ရေိစ္ယတေ ဂုဏသံခ္ယာနေ ယထာဝစ္ဆၖဏု တာန္ယပိ။၁၉။
သရ္ဝဘူတေၑု ယေနဲကံ ဘာဝမဝ္ယယမီက္ၑတေ
အဝိဘက္တံ ဝိဘက္တေၑု တဇ္ဇ္ဉာနံ ဝိဒ္ဓိ သာတ္တ္ဝိကမ္။၂၀။
ပၖထက္တ္ဝေန တု ယဇ္ဇ္ဉာနံ နာနာဘာဝာန္ပၖထဂ္ဝိဓာန္
ဝေတ္တိ သရ္ဝေၑု ဘူတေၑု တဇ္ဇ္ဉာနံ ဝိဒ္ဓိ ရာဇသမ္။၂၁။
ယတ္တု ကၖတ္သ္နဝဒေကသ္မိန္ကာရ္ယေ သက္တမဟဲတုကမ္
အတတ္တ္ဝာရ္ထဝဒလ္ပံ စ တတ္တာမသမုဒာဟၖတမ္။၂၂။
နိယတံ သင္ဂရဟိတမရာဂဒ္ဝေၑတး ကၖတမ္
အဖလပ္ရေပ္သုနာ ကရ္မ ယတ္တတ္သာတ္တ္ဝိကမုစ္ယတေ။၂၃။
ယတ္တု ကာမေပ္သုနာ ကရ္မ သာဟံကာရေဏ ဝာ ပုနး
က္ရိယတေ ဗဟုလာယာသံ တဒ္ရာဇသမုဒာဟၖတမ္။၂၄။
အနုဗန္ဓံ က္ၑယံ ဟိံသာမနပေက္ၑ္ယ စ ပေီရုၑမ္
မေိဟာဒာရဘ္ယတေ ကရ္မ ယတ္တတ္တာမသမုစ္ယတေ။၂၅။
မုက္တသင္ဂေိနဟံဝာဒီ ဓၖတ္ယုတ္သာဟသမန္ဝိတး
သိဒ္ဓ္ယသိဒ္ဓ္ယေိရ္နိရ္ဝိကာရး ကရ္တာ သာတ္တ္ဝိက ဥစ္ယတေ။၂၆။
ရာဂီ ကရ္မဖလပ္ရေပ္သုရ္လုဗ္ဓေိ ဟိံသာတ္မကေိၐုစိး
ဟရ္ၑၐေိကာန္ဝိတး ကရ္တာ ရာဇသး ပရိကီရ္တိတး။၂၇။
အယုက္တး ပ္ရာကၖတး သ္တဗ္ဓး ၐဌေိ နဲၑ္ကၖတိကေိလသး
ဝိၑာဒီ ဒီရ္ဃသူတ္ရီ စ ကရ္တာ တာမသ ဥစ္ယတေ။၂၈။
ဗုဒ္ဓေရ္ဘေဒံ ဓၖတေၐ္စဲဝ ဂုဏတသ္တ္ရိဝိဓံ ၐၖဏု
ပ္ရေိစ္ယမာနမၐေၑေဏ ပၖထက္တ္ဝေန ဓနံဇယ။၂၉။
ပ္ရဝၖတ္တိံ စ နိဝၖတ္တိံ စ ကာရ္ယာကာရ္ယေ ဘယာဘယေ
ဗန္ဓံ မေိက္ၑံ စ ယာ ဝေတ္တိ ဗုဒ္ဓိး သာ ပာရ္ထ သာတ္တ္ဝိကီ။၃၀။
ယယာ ဓရ္မမဓရ္မံ စ ကာရ္ယံ စာကာရ္ယမေဝ စ
အယထာဝတ္ပ္ရဇာနာတိ ဗုဒ္ဓိး သာ ပာရ္ထ ရာဇသီ။၃၁။
အဓရ္မံ ဓရ္မမိတိ ယာ မန္ယတေ တမသာဝၖတာ
သရ္ဝာရ္ထာန္ဝိပရီတာံၐ္စ ဗုဒ္ဓိး သာ ပာရ္ထ တာမသီ။၃၂။
ဓၖတ္ယာ ယယာ ဓာရယတေ မနးပ္ရာဏေန္ဒ္ရိယက္ရိယား
ယေိဂေနာဝ္ယဘိစာရိဏ္ယာ ဓၖတိး သာ ပာရ္ထ သာတ္တ္ဝိကီ။၃၃။
ယယာ တု ဓရ္မကာမာရ္ထာန္ဓၖတ္ယာ ဓာရယတေရ္ဇုန
ပ္ရသင္ဂေန ဖလာကာင္က္ၑီ ဓၖတိး သာ ပာရ္ထ ရာဇသီ။၃၄။
ယယာ သ္ဝပ္နံ ဘယံ ၐေိကံ ဝိၑာဒံ မဒမေဝ စ
န ဝိမုဉ္စတိ ဒုရ္မေဓာ ဓၖတိး သာ ပာရ္ထ တာမသီ။၃၅။
သုခံ တ္ဝိဒာနီံ တ္ရိဝိဓံ ၐၖဏု မေ ဘရတရ္ၑဘ
အဘ္ယာသာဒ္ရမတေ ယတ္ရ ဒုးခာန္တံ စ နိဂစ္ဆတိ။၃၆။
ယတ္တဒဂ္ရေ ဝိၑမိဝ ပရိဏာမေမၖတေိပမမ္
တတ္သုခံ သာတ္တ္ဝိကံ ပ္ရေိက္တမာတ္မဗုဒ္ဓိပ္ရသာဒဇမ္။၃၇။
ဝိၑယေန္ဒ္ရိယသံယေိဂာဒ္ယတ္တဒဂ္ရေမၖတေိပမမ္
ပရိဏာမေ ဝိၑမိဝ တတ္သုခံ ရာဇသံ သ္မၖတမ္။၃၈။
ယဒဂ္ရေ စာနုဗန္ဓေ စ သုခံ မေိဟနမာတ္မနး
နိဒ္ရာလသ္ယပ္ရမာဒေိတ္ထံ တတ္တာမသမုဒာဟၖတမ္။၃၉။
န တဒသ္တိ ပၖထိဝ္ယာံ ဝာ ဒိဝိ ဒေဝေၑု ဝာ ပုနး
သတ္တ္ဝံ ပ္ရကၖတိဇဲရ္မုက္တံ ယဒေဘိး သ္ယာတ္တ္ရိဘိရ္ဂုဏဲး။၄၀။
ဗ္ရာဟ္မဏက္ၑတ္ရိယဝိၐာံ ၐူဒ္ရာဏာံ စ ပရံတပ
ကရ္မာဏိ ပ္ရဝိဘက္တာနိ သ္ဝဘာဝပ္ရဘဝဲရ္ဂုဏဲး။၄၁။
ၐမေိ ဒမသ္တပး ၐေီစံ က္ၑာန္တိရာရ္ဇဝမေဝ စ
ဇ္ဉာနံ ဝိဇ္ဉာနမာသ္တိက္ယံ ဗ္ရဟ္မကရ္မ သ္ဝဘာဝဇမ္။၄၂။
ၐေီရ္ယံ တေဇေိ ဓၖတိရ္ဒာက္ၑ္ယံ ယုဒ္ဓေ စာပ္ယပလာယနမ္
ဒာနမီၐ္ဝရဘာဝၐ္စ က္ၑာတ္ရံ ကရ္မ သ္ဝဘာဝဇမ္။၄၃။
ကၖၑိဂေီရက္ၑ္ယဝာဏိဇ္ယံ ဝဲၐ္ယကရ္မ သ္ဝဘာဝဇမ္
ပရိစရ္ယာတ္မကံ ကရ္မ ၐူဒ္ရသ္ယာပိ သ္ဝဘာဝဇမ္။၄၄။
သ္ဝေ သ္ဝေ ကရ္မဏ္ယဘိရတး သံသိဒ္ဓိံ လဘတေ နရး
သ္ဝကရ္မနိရတး သိဒ္ဓိံ ယထာ ဝိန္ဒတိ တစ္ဆၖဏု။၄၅။
ယတး ပ္ရဝၖတ္တိရ္ဘူတာနာံ ယေန သရ္ဝမိဒံ တတမ္
သ္ဝကရ္မဏာ တမဘ္ယရ္စ္ယ သိဒ္ဓိံ ဝိန္ဒတိ မာနဝး။၄၆။
ၐ္ရေယာန္သ္ဝဓရ္မေိ ဝိဂုဏး ပရဓရ္မေိတ္သ္ဝနုၑ္ဌိတာတ္
သ္ဝဘာဝနိယတံ ကရ္မ ကုရ္ဝန္နာပ္နေိတိ ကိလ္ဗိၑမ္။၄၇။
သဟဇံ ကရ္မ ကေီန္တေယ သဒေိၑမပိ န တ္ယဇေတ္
သရ္ဝာရမ္ဘာ ဟိ ဒေိၑေဏ ဓူမေနာဂ္နိရိဝာဝၖတား။၄၈။
အသက္တဗုဒ္ဓိး သရ္ဝတ္ရ ဇိတာတ္မာ ဝိဂတသ္ပၖဟး
နဲၑ္ကရ္မ္ယသိဒ္ဓိံ ပရမာံ သံန္ယာသေနာဓိဂစ္ဆတိ။၄၉။
သိဒ္ဓိံ ပ္ရာပ္တေိ ယထာ ဗ္ရဟ္မ တထာပ္နေိတိ နိဗေိဓ မေ
သမာသေနဲဝ ကေီန္တေယ နိၑ္ဌာ ဇ္ဉာနသ္ယ ယာ ပရာ။၅၀။
ဗုဒ္ဓ္ယာ ဝိၐုဒ္ဓယာ ယုက္တေိ ဓၖတ္ယာတ္မာနံ နိယမ္ယ စ
ၐဗ္ဒာဒီန္ဝိၑယာံသ္တ္ယက္တ္ဝာ ရာဂဒ္ဝေၑေီ ဝ္ယုဒသ္ယ စ။၅၁။
ဝိဝိက္တသေဝီ လဃ္ဝာၐီ ယတဝာက္ကာယမာနသး
ဓ္ယာနယေိဂပရေိ နိတ္ယံ ဝဲရာဂ္ယံ သမုပာၐ္ရိတး။၅၂။
အဟံကာရံ ဗလံ ဒရ္ပံ ကာမံ က္ရေိဓံ ပရိဂ္ရဟမ္
ဝိမုစ္ယ နိရ္မမး ၐာန္တေိ ဗ္ရဟ္မဘူယာယ ကလ္ပတေ။၅၃။
ဗ္ရဟ္မဘူတး ပ္ရသန္နာတ္မာ န ၐေိစတိ န ကာင္က္ၑတိ
သမး သရ္ဝေၑု ဘူတေၑု မဒ္ဘက္တိံ လဘတေ ပရာမ္။၅၄။
ဘက္တ္ယာ မာမဘိဇာနာတိ ယာဝာန္ယၐ္စာသ္မိ တတ္တ္ဝတး
တတေိ မာံ တတ္တ္ဝတေိ ဇ္ဉာတ္ဝာ ဝိၐတေ တဒနန္တရမ္။၅၅။
သရ္ဝကရ္မာဏ္ယပိ သဒာ ကုရ္ဝာဏေိ မဒ္ဝ္ယပာၐ္ရယး
မတ္ပ္ရသာဒာဒဝာပ္နေိတိ ၐာၐ္ဝတံ ပဒမဝ္ယယမ္။၅၆။
စေတသာ သရ္ဝကရ္မာဏိ မယိ သံန္ယသ္ယ မတ္ပရး
ဗုဒ္ဓိယေိဂမုပာၐ္ရိတ္ယ မစ္စိတ္တး သတတံ ဘဝ။၅၇။
မစ္စိတ္တး သရ္ဝဒုရ္ဂာဏိ မတ္ပ္ရသာဒာတ္တရိၑ္ယသိ
အထ စေတ္တ္ဝမဟံကာရာန္န ၐ္ရေိၑ္ယသိ ဝိနင္က္ၑ္ယသိ။၅၈။
ယဒဟံကာရမာၐ္ရိတ္ယ န ယေိတ္သ္ယ ဣတိ မန္ယသေ
မိထ္ယဲၑ ဝ္ယဝသာယသ္တေ ပ္ရကၖတိသ္တ္ဝာံ နိယေိက္ၑ္ယတိ။၅၉။
သ္ဝဘာဝဇေန ကေီန္တေယ နိဗဒ္ဓး သ္ဝေန ကရ္မဏာ
ကရ္တုံ နေစ္ဆသိ ယန္မေိဟာတ္ကရိၑ္ယသ္ယဝၐေိပိ တတ္။၆၀။
ဤၐ္ဝရး သရ္ဝဘူတာနာံ ဟၖဒ္ဒေၐေရ္ဇုန တိၑ္ဌတိ
ဘ္ရာမယန္သရ္ဝဘူတာနိ ယန္တ္ရာရူဎာနိ မာယယာ။၆၁။
တမေဝ ၐရဏံ ဂစ္ဆ သရ္ဝဘာဝေန ဘာရတ
တတ္ပ္ရသာဒာတ္ပရာံ ၐာန္တိံ သ္ထာနံ ပ္ရာပ္သ္ယသိ ၐာၐ္ဝတမ္။၆၂။
ဣတိ တေ ဇ္ဉာနမာခ္ယာတံ ဂုဟ္ယာဒ္ဂုဟ္ယတရံ မယာ
ဝိမၖၐ္ယဲတဒၐေၑေဏ ယထေစ္ဆသိ တထာ ကုရု။၆၃။
သရ္ဝဂုဟ္ယတမံ ဘူယး ၐၖဏု မေ ပရမံ ဝစး
ဣၑ္ဋေိသိ မေ ဒၖဎမိတိ တတေိ ဝက္ၑ္ယာမိ တေ ဟိတမ္။၆၄။
မန္မနာ ဘဝ မဒ္ဘက္တေိ မဒ္ယာဇီ မာံ နမသ္ကုရု
မာမေဝဲၑ္ယသိ သတ္ယံ တေ ပ္ရတိဇာနေ ပ္ရိယေိသိ မေ။၆၅။
သရ္ဝဓရ္မာန္ပရိတ္ယဇ္ယ မာမေကံ ၐရဏံ ဝ္ရဇ
အဟံ တ္ဝာ သရ္ဝပာပေဘ္ယေိ မေိက္ၑယိၑ္ယာမိ မာ ၐုစး။၆၆။
ဣဒံ တေ နာတပသ္ကာယ နာဘက္တာယ ကဒာစန
န စာၐုၐ္ရူၑဝေ ဝာစ္ယံ န စ မာံ ယေိဘ္ယသူယတိ။၆၇။
ယ ဣမံ ပရမံ ဂုဟ္ယံ မဒ္ဘက္တေၑ္ဝဘိဓာသ္ယတိ
ဘက္တိံ မယိ ပရာံ ကၖတ္ဝာ မာမေဝဲၑ္ယတ္ယသံၐယး။၆၈။
န စ တသ္မာန္မနုၑ္ယေၑု ကၐ္စိန္မေ ပ္ရိယကၖတ္တမး
ဘဝိတာ န စ မေ တသ္မာဒန္ယး ပ္ရိယတရေိ ဘုဝိ။၆၉။
အဓ္ယေၑ္ယတေ စ ယ ဣမံ ဓရ္မ္ယံ သံဝာဒမာဝယေိး
ဇ္ဉာနယဇ္ဉေန တေနာဟမိၑ္ဋး သ္ယာမိတိ မေ မတိး။၇၀။
ၐ္ရဒ္ဓာဝာနနသူယၐ္စ ၐၖဏုယာဒပိ ယေိ နရး
သေိပိ မုက္တး ၐုဘာံလ္လေိကာန္ပ္ရာပ္နုယာတ္ပုဏ္ယကရ္မဏာမ္။၇၁။
ကစ္စိဒေတစ္ဆ္ရုတံ ပာရ္ထ တ္ဝယဲကာဂ္ရေဏ စေတသာ
ကစ္စိဒဇ္ဉာနသံမေိဟး ပ္ရနၑ္ဋသ္တေ ဓနံဇယ။၇၂။
အရ္ဇုန ဥဝာစ၊
နၑ္ဋေိ မေိဟး သ္မၖတိရ္လဗ္ဓာ တ္ဝတ္ပ္ရသာဒာန္မယာစ္ယုတ
သ္ထိတေိသ္မိ ဂတသံဒေဟး ကရိၑ္ယေ ဝစနံ တဝ။၇၃။
သံဇယ ဥဝာစ၊
ဣတ္ယဟံ ဝာသုဒေဝသ္ယ ပာရ္ထသ္ယ စ မဟာတ္မနး
သံဝာဒမိမမၐ္ရေီၑမဒ္ဘုတံ ရေိမဟရ္ၑဏမ္။၇၄။
ဝ္ယာသပ္ရသာဒာစ္ဆ္ရုတဝာနေတဒ္ဂုဟ္ယမဟံ ပရမ္
ယေိဂံ ယေိဂေၐ္ဝရာတ္ကၖၑ္ဏာတ္သာက္ၑာတ္ကထယတး သ္ဝယမ္။၇၅။
ရာဇန္သံသ္မၖတ္ယ သံသ္မၖတ္ယ သံဝာဒမိမမဒ္ဘုတမ္
ကေၐဝာရ္ဇုနယေိး ပုဏ္ယံ ဟၖၑ္ယာမိ စ မုဟုရ္မုဟုး။၇၆။
တစ္စ သံသ္မၖတ္ယ သံသ္မၖတ္ယ ရူပမတ္ယဒ္ဘုတံ ဟရေး
ဝိသ္မယေိ မေ မဟာန္ရာဇန္ဟၖၑ္ယာမိ စ ပုနး ပုနး။၇၇။
ယတ္ရ ယေိဂေၐ္ဝရး ကၖၑ္ဏေိ ယတ္ရ ပာရ္ထေိ ဓနုရ္ဓရး
တတ္ရ ၐ္ရီရ္ဝိဇယေိ ဘူတိရ္ဓ္ရုဝာ နီတိရ္မတိရ္မမ။၇၈။
 

ဩံ တတ္သဒိတိ ၐ္ရီမဒ္ဘဂဝဒ္ဂီတာသူပနိၑတ္သု ဗ္ရဟ္မဝိဒ္ယာယာံ ယေိဂၐာသ္တ္ရေ ၐ္ရီကၖၑ္ဏာရ္ဇုနသံဝာဒေ မေိက္ၑသံန္ယာသယေိဂေိ နာမာၑ္ဋာဒၐေိဓ္ယာယး ။၁၈။