ശ്രീമദ് ഭഗവദ് ഗീതാ
Bhagavad Gita in Malayalam script
വിഷയസൂചീ
അധ്യായ ൧    അര്ജുനവിഷാദയോഗ
അധ്യായ ൨    സാംഖ്യയോഗ
അധ്യായ ൩    കര്മയോഗ
അധ്യായ ൪    ജ്ഞാനകര്മസംന്യാസയോഗ
അധ്യായ ൫    കര്മസംന്യാസയോഗ
അധ്യായ ൬    ആത്മസംയമയോഗ
അധ്യായ ൭    ജ്ഞാനവിജ്ഞാനയോഗ
അധ്യായ ൮    അക്ഷരബ്രഹ്മയോഗ
അധ്യായ ൯    രാജവിദ്യാരാജഗുഹ്യയോഗ
അധ്യായ ൧൦    വിഭൂതിയോഗ
അധ്യായ ൧൧    വിശ്വരൂപദര്ശനയോഗ
അധ്യായ ൧൨    ഭക്തിയോഗ
അധ്യായ ൧൩    ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞവിഭാഗയോഗ
അധ്യായ ൧൪    ഗുണത്രയവിഭാഗയോഗ
അധ്യായ ൧൫    പുരുഷോത്തമയോഗ
അധ്യായ ൧൬    ദൈവാസുരസംപദ്വിഭാഗയോഗ
അധ്യായ ൧൭    ശ്രദ്ധാത്രയവിഭാഗയോഗ
അധ്യായ ൧൮    മോക്ഷസംന്യാസയോഗ
പ്രഥമോഽധ്യായഃ
<-- Line 28 format error--> <-- Line 31 format error--> <-- Line 33 format error--> <-- Line 35 format error--> <-- Line 37 format error--> <-- Line 39 format error--> <-- Line 41 format error--> <-- Line 43 format error--> <-- Line 45 format error--> <-- Line 47 format error--> <-- Line 49 format error--> <-- Line 51 format error--> <-- Line 53 format error--> <-- Line 55 format error--> <-- Line 57 format error--> <-- Line 59 format error--> <-- Line 61 format error--> <-- Line 63 format error--> <-- Line 65 format error--> <-- Line 67 format error--> <-- Line 69 format error--> <-- Line 72 format error--> <-- Line 74 format error--> <-- Line 77 format error--> <-- Line 79 format error--> <-- Line 81 format error--> <-- Line 83 format error--> <-- Line 85 format error--> <-- Line 88 format error--> <-- Line 90 format error--> <-- Line 92 format error--> <-- Line 94 format error--> <-- Line 96 format error--> <-- Line 98 format error--> <-- Line 100 format error--> <-- Line 102 format error--> <-- Line 104 format error--> <-- Line 106 format error--> <-- Line 108 format error--> <-- Line 110 format error--> <-- Line 112 format error--> <-- Line 114 format error--> <-- Line 116 format error--> <-- Line 118 format error--> <-- Line 120 format error--> <-- Line 122 format error--> <-- Line 125 format error-->
ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച
മാമകാഃ പാണ്ഡവാശ്ചൈവ കിമകുര്വത സംജയ
സംജയ ഉവാച
ആചാര്യമുപസംഗമ്യ രാജാ വചനമബ്രവീത്
വ്യൂഢാം ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീമതാ
യുയുധാനോ വിരാടശ്ച ദ്രുപദശ്ച മഹാരഥഃ
പുരുജിത്കുന്തിഭോജശ്ച ശൈബ്യശ്ച നരപുംഗവഃ
സൌഭദ്രോ ദ്രൌപദേയാശ്ച സര്വ ഏവ മഹാരഥാഃ
നായകാ മമ സൈന്യസ്യ സംജ്ഞാര്ഥം താന്ബ്രവീമി തേ
അശ്വത്ഥാമാ വികര്ണശ്ച സൌമദത്തിസ്തഥൈവ ച
നാനാശസ്ത്രപ്രഹരണാഃ സര്വേ യുദ്ധവിശാരദാഃ
പര്യാപ്തം ത്വിദമേതേഷാം ബലം ഭീമാഭിരക്ഷിതമ്൧൦
ഭീഷ്മമേവാഭിരക്ഷന്തു ഭവന്തഃ സര്വ ഏവ ഹി൧൧
സിംഹനാദം വിനദ്യോച്ചൈഃ ശങ്ഖം ദധ്മൌ പ്രതാപവാന്൧൨
സഹസൈവാഭ്യഹന്യന്ത സ ശബ്ദസ്തുമുലോഽഭവത്൧൩
മാധവഃ പാണ്ഡവശ്ചൈവ ദിവ്യൌ ശങ്ഖൌ പ്രദഘ്മതുഃ൧൪
പൌണ്ഡ്രം ദധ്മൌ മഹാശങ്ഖം ഭീമകര്മാ വൃകോദരഃ൧൫
നകുലഃ സഹദേവശ്ച സുഘോഷമണിപുഷ്പകൌ൧൬
ധൃഷ്ടദ്യുമ്നോ വിരാടശ്ച സാത്യകിശ്ചാപരാജിതഃ൧൭
സൌഭദ്രശ്ച മഹാബാഹുഃ ശങ്ഖാന്ദധ്മുഃ പൃഥക്പൃഥക്൧൮
നഭശ്ച പൃഥിവീം ചൈവ തുമുലോ വ്യനുനാദയന്൧൯
പ്രവൃത്തേ ശസ്ത്രസംപാതേ ധനുരുദ്യമ്യ പാണ്ഡവഃ൨൦
അര്ജുന ഉവാച
സേനയോരുഭയോര്മധ്യേ രഥം സ്ഥാപയ മേഽച്യുത൨൧
കൈര്മയാ സഹ യോദ്ധവ്യമസ്മിന്രണസമുദ്യമേ൨൨
ധാര്തരാഷ്ട്രസ്യ ദുര്ബുദ്ധേര്യുദ്ധേ പ്രിയചികീര്ഷവഃ൨൩
സംജയ ഉവാച
സേനയോരുഭയോര്മധ്യേ സ്ഥാപയിത്വാ രഥോത്തമമ്൨൪
ഉവാച പാര്ഥ പശ്യൈതാന്സമവേതാന്കുരൂനിതി൨൫
ആചാര്യാന്മാതുലാന്ഭ്രാതൄന്പുത്രാന്പൌത്രാന്സഖീംസ്തഥാ൨൬
താന്സമീക്ഷ്യ സ കൌന്തേയഃ സര്വാന്ബന്ധൂനവസ്ഥിതാന്൨൭
അര്ജുന ഉവാച
ദൃഷ്ട്വേമം സ്വജനം കൃഷ്ണ യുയുത്സും സമുപസ്ഥിതമ്൨൮
വേപഥുശ്ച ശരീരേ മേ രോമഹര്ഷശ്ച ജായതേ൨൯
ന ച ശക്നോമ്യവസ്ഥാതും ഭ്രമതീവ ച മേ മനഃ൩൦
ന ച ശ്രേയോഽനുപശ്യാമി ഹത്വാ സ്വജനമാഹവേ൩൧
കിം നോ രാജ്യേന ഗോവിന്ദ കിം ഭോഗൈര്ജീവിതേന വാ൩൨
ത ഇമേഽവസ്ഥിതാ യുദ്ധേ പ്രാണാംസ്ത്യക്ത്വാ ധനാനി ച൩൩
മാതുലാഃ ശ്വശുരാഃ പൌത്രാഃ ശ്യാലാഃ സംബന്ധിനസ്തഥാ൩൪
അപി ത്രൈലോക്യരാജ്യസ്യ ഹേതോഃ കിം നു മഹീകൃതേ൩൫
പാപമേവാശ്രയേദസ്മാന്ഹത്വൈതാനാതതായിനഃ൩൬
സ്വജനം ഹി കഥം ഹത്വാ സുഖിനഃ സ്യാമ മാധവ൩൭
കുലക്ഷയകൃതം ദോഷം മിത്രദ്രോഹേ ച പാതകമ്൩൮
കുലക്ഷയകൃതം ദോഷം പ്രപശ്യദ്ഭിര്ജനാര്ദന൩൯
ധര്മേ നഷ്ടേ കുലം കൃത്സ്നമധര്മോഽഭിഭവത്യുത൪൦
സ്ത്രീഷു ദുഷ്ടാസു വാര്ഷ്ണേയ ജായതേ വര്ണസംകരഃ൪൧
പതന്തി പിതരോ ഹ്യേഷാം ലുപ്തപിണ്ഡോദകക്രിയാഃ൪൨
ഉത്സാദ്യന്തേ ജാതിധര്മാഃ കുലധര്മാശ്ച ശാശ്വതാഃ൪൩
നരകേഽനിയതം വാസോ ഭവതീത്യനുശുശ്രുമ൪൪
യദ്രാജ്യസുഖലോഭേന ഹന്തും സ്വജനമുദ്യതാഃ൪൫
ധാര്തരാഷ്ട്രാ രണേ ഹന്യുസ്തന്മേ ക്ഷേമതരം ഭവേത്൪൬
സംജയ ഉവാച
വിസൃജ്യ സശരം ചാപം ശോകസംവിഗ്നമാനസഃ൪൭
 

ഓം തത്സദിതി ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസൂപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാര്ജുനസംവാദേ അര്ജുനവിഷാദയോഗോ നാമ പ്രഥമോഽധ്യായഃ ൧

ദ്വിതീയോഽധ്യായഃ
<-- Line 135 format error--> <-- Line 138 format error--> <-- Line 140 format error--> <-- Line 143 format error--> <-- Line 145 format error--> <-- Line 147 format error--> <-- Line 149 format error--> <-- Line 151 format error--> <-- Line 154 format error--> <-- Line 156 format error--> <-- Line 159 format error--> <-- Line 161 format error--> <-- Line 163 format error--> <-- Line 165 format error--> <-- Line 167 format error--> <-- Line 169 format error--> <-- Line 171 format error--> <-- Line 173 format error--> <-- Line 175 format error--> <-- Line 177 format error--> <-- Line 179 format error--> <-- Line 181 format error--> <-- Line 183 format error--> <-- Line 185 format error--> <-- Line 187 format error--> <-- Line 189 format error--> <-- Line 191 format error--> <-- Line 193 format error--> <-- Line 195 format error--> <-- Line 197 format error--> <-- Line 199 format error--> <-- Line 201 format error--> <-- Line 203 format error--> <-- Line 205 format error--> <-- Line 207 format error--> <-- Line 209 format error--> <-- Line 211 format error--> <-- Line 213 format error--> <-- Line 215 format error--> <-- Line 217 format error--> <-- Line 219 format error--> <-- Line 221 format error--> <-- Line 223 format error--> <-- Line 225 format error--> <-- Line 227 format error--> <-- Line 229 format error--> <-- Line 231 format error--> <-- Line 233 format error--> <-- Line 235 format error--> <-- Line 237 format error--> <-- Line 239 format error--> <-- Line 241 format error--> <-- Line 243 format error--> <-- Line 246 format error--> <-- Line 249 format error--> <-- Line 251 format error--> <-- Line 253 format error--> <-- Line 255 format error--> <-- Line 257 format error--> <-- Line 259 format error--> <-- Line 261 format error--> <-- Line 263 format error--> <-- Line 265 format error--> <-- Line 267 format error--> <-- Line 269 format error--> <-- Line 271 format error--> <-- Line 273 format error--> <-- Line 275 format error--> <-- Line 277 format error--> <-- Line 279 format error--> <-- Line 281 format error--> <-- Line 283 format error-->
സംജയ ഉവാച
വിഷീദന്തമിദം വാക്യമുവാച മധുസൂദനഃ
ശ്രീഭഗവാനുവാച
അനാര്യജുഷ്ടമസ്വര്ഗ്യമകീര്തികരമര്ജുന
ക്ഷുദ്രം ഹൃദയദൌര്ബല്യം ത്യക്ത്വോത്തിഷ്ഠ പരംതപ
അര്ജുന ഉവാച
ഇഷുഭിഃ പ്രതിയോത്സ്യാമി പൂജാര്ഹാവരിസൂദന
ഹത്വാര്ഥകാമാംസ്തു ഗുരുനിഹൈവ ഭുഞ്ജീയ ഭോഗാന്ഽരുധിരപ്രദിഗ്ധാന്
യാനേവ ഹത്വാ ന ജിജീവിഷാമസ്തേഽവസ്ഥിതാഃ പ്രമുഖേ ധാര്തരാഷ്ട്രാഃ
യച്ഛ്രേയഃ സ്യാന്നിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ ശിഷ്യസ്തേഽഹം ശാധി മാം ത്വാം പ്രപന്നമ്
അവാപ്യ ഭൂമാവസപത്നമൃദ്ധം രാജ്യം സുരാണാമപി ചാധിപത്യമ്
സംജയ ഉവാച
ന യോത്സ്യ ഇതി ഗോവിന്ദമുക്ത്വാ തൂഷ്ണീം ബഭൂവ ഹ
സേനയോരുഭയോര്മധ്യേ വിഷീദന്തമിദം വചഃ൧൦
ശ്രീഭഗവാനുവാച
ഗതാസൂനഗതാസൂംശ്ച നാനുശോചന്തി പണ്ഡിതാഃ൧൧
ന ചൈവ ന ഭവിഷ്യാമഃ സര്വേ വയമതഃ പരമ്൧൨
തഥാ ദേഹാന്തരപ്രാപ്തിര്ധീരസ്തത്ര ന മുഹ്യതി൧൩
ആഗമാപായിനോഽനിത്യാസ്താംസ്തിതിക്ഷസ്വ ഭാരത൧൪
സമദുഃഖസുഖം ധീരം സോഽമൃതത്വായ കല്പതേ൧൫
ഉഭയോരപി ദൃഷ്ടോഽന്തസ്ത്വനയോസ്തത്ത്വദര്ശിഭിഃ൧൬
വിനാശമവ്യയസ്യാസ്യ ന കശ്ചിത്കര്തുമര്ഹതി൧൭
അനാശിനോഽപ്രമേയസ്യ തസ്മാദ്യുധ്യസ്വ ഭാരത൧൮
ഉഭൌ തൌ ന വിജാനീതോ നായം ഹന്തി ന ഹന്യതേ൧൯
അജോ നിത്യഃ ശാശ്വതോഽയം പുരാണോ ന ഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ൨൦
അഥം സ പുരുഷഃ പാര്ഥ കം ഘാതയതി ഹന്തി കമ്൨൧
തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീര്ണാന്യന്യാനി സംയാതി നവാനി ദേഹീ൨൨
ന ചൈനം ക്ലേദയന്ത്യാപോ ന ശോഷയതി മാരുതഃ൨൩
നിത്യഃ സര്വഗതഃ സ്ഥാണുരചലോഽയം സനാതനഃ൨൪
തസ്മാദേവം വിദിത്വൈനം നാനുശോചിതുമര്ഹസി൨൫
തഥാപി ത്വം മഹാബാഹോ നൈവം ശോചിതുമര്ഹസി൨൬
തസ്മാദപരിഹാര്യേഽര്ഥേ ന ത്വം ശോചിതുമര്ഹസി൨൭
അവ്യക്തനിധനാന്യേവ തത്ര കാ പരിദേവനാ൨൮
ആശ്ചര്യവച്ചൈനമന്യഃ ശൃണോതി ശ്രുത്വാപ്യേനം വേദ ന ചൈവ കശ്ചിത്൨൯
തസ്മാത്സര്വാണി ഭൂതാനി ന ത്വം ശോചിതുമര്ഹസി൩൦
ധര്മ്യാദ്ധി യുദ്ധാച്ഛ്രേയോഽന്യത്ക്ഷത്രിയസ്യ ന വിദ്യതേ൩൧
സുഖിനഃ ക്ഷത്രിയാഃ പാര്ഥ ലഭന്തേ യുദ്ധമീദൃശമ്൩൨
തതഃ സ്വധര്മം കീര്തിം ച ഹിത്വാ പാപമവാപ്സ്യസി൩൩
സംഭാവിതസ്യ ചാകീര്തിര്മരണാദതിരിച്യതേ൩൪
യേഷാം ച ത്വം ബഹുമതോ ഭൂത്വാ യാസ്യസി ലാഘവമ്൩൫
നിന്ദന്തസ്തവ സാമര്ഥ്യം തതോ ദുഃഖതരം നു കിമ്൩൬
തസ്മാദുത്തിഷ്ഠ കൌന്തേയ യുദ്ധായ കൃതനിശ്ചയഃ൩൭
തതോ യുദ്ധായ യുജ്യസ്വ നൈവം പാപമവാപ്സ്യസി൩൮
ബുദ്ധ്യാ യുക്തോ യയാ പാര്ഥ കര്മബന്ധം പ്രഹാസ്യസി൩൯
സ്വല്പമപ്യസ്യ ധര്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്൪൦
ബഹുശാഖാ ഹ്യനന്താശ്ച ബുദ്ധയോഽവ്യവസായിനാമ്൪൧
വേദവാദരതാഃ പാര്ഥ നാന്യദസ്തീതി വാദിനഃ൪൨
ക്രിയാവിശേഷബഹുലാം ഭോഗൈശ്വര്യഗതിം പ്രതി൪൩
വ്യവസായാത്മികാ ബുദ്ധിഃ സമാധൌ ന വിധീയതേ൪൪
നിര്ദ്വന്ദ്വോ നിത്യസത്ത്വസ്ഥോ നിര്യോഗക്ഷേമ ആത്മവാന്൪൫
താവാന്സര്വേഷു വേദേഷു ബ്രാഹ്മണസ്യ വിജാനതഃ൪൬
മാ കര്മഫലഹേതുര്ഭൂര്മാ തേ സങ്ഗോഽസ്ത്വകര്മണി൪൭
സിദ്ധ്യസിദ്ധ്യോഃ സമോ ഭൂത്വാ സമത്വം യോഗ ഉച്യതേ൪൮
ബുദ്ധൌ ശരണമന്വിച്ഛ കൃപണാഃ ഫലഹേതവഃ൪൯
തസ്മാദ്യോഗായ യുജ്യസ്വ യോഗഃ കര്മസു കൌശലമ്൫൦
ജന്മബന്ധവിനിര്മുക്താഃ പദം ഗച്ഛന്ത്യനാമയമ്൫൧
തദാ ഗന്താസി നിര്വേദം ശ്രോതവ്യസ്യ ശ്രുതസ്യ ച൫൨
സമാധാവചലാ ബുദ്ധിസ്തദാ യോഗമവാപ്സ്യസി൫൩
അര്ജുന ഉവാച
സ്ഥിതധീഃ കിം പ്രഭാഷേത കിമാസീത വ്രജേത കിമ്൫൪
ശ്രീഭഗവാനുവാച
ആത്മന്യേവാത്മനാ തുഷ്ടഃ സ്ഥിതപ്രജ്ഞസ്തദോച്യതേ൫൫
വീതരാഗഭയക്രോധഃ സ്ഥിതധീര്മുനിരുച്യതേ൫൬
നാഭിനന്ദതി ന ദ്വേഷ്ടി തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിതാ൫൭
ഇന്ദ്രിയാണീന്ദ്രിയാര്ഥേഭ്യസ്തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിതാ൫൮
രസവര്ജം രസോഽപ്യസ്യ പരം ദൃഷ്ട്വാ നിവര്തതേ൫൯
ഇന്ദ്രിയാണി പ്രമാഥീനി ഹരന്തി പ്രസഭം മനഃ൬൦
വശേ ഹി യസ്യേന്ദ്രിയാണി തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിതാ൬൧
സങ്ഗാത്സംജായതേ കാമഃ കാമാത്ക്രോധോഽഭിജായതേ൬൨
സ്മൃതിഭ്രംശാദ്ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത്പ്രണശ്യതി൬൩
ആത്മവശ്യൈര്വിധേയാത്മാ പ്രസാദമധിഗച്ഛതി൬൪
പ്രസന്നചേതസോ ഹ്യാശു ബുദ്ധിഃ പര്യവതിഷ്ഠതേ൬൫
ന ചാഭാവയതഃ ശാന്തിരശാന്തസ്യ കുതഃ സുഖമ്൬൬
തദസ്യ ഹരതി പ്രജ്ഞാം വായുര്നാവമിവാമ്ഭസി൬൭
ഇന്ദ്രിയാണീന്ദ്രിയാര്ഥേഭ്യസ്തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിതാ൬൮
യസ്യാം ജാഗ്രതി ഭൂതാനി സാ നിശാ പശ്യതോ മുനേഃ൬൯
തദ്വത്കാമാ യം പ്രവിശന്തി സര്വേ സ ശാന്തിമാപ്നോതി ന കാമകാമീ൭൦
നിര്മമോ നിരഹംകാരഃ സ ശാന്തിമധിഗച്ഛതി൭൧
സ്ഥിത്വാസ്യാമന്തകാലേഽപി ബ്രഹ്മനിര്വാണമൃച്ഛതി൭൨
 

ഓം തത്സദിതി ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസൂപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാര്ജുനസംവാദേ സാംഖ്യയോഗോ നാമ ദ്വിതീയോഽധ്യായഃ ൨

തൃതീയോഽധ്യായഃ
<-- Line 293 format error--> <-- Line 295 format error--> <-- Line 298 format error--> <-- Line 300 format error--> <-- Line 302 format error--> <-- Line 304 format error--> <-- Line 306 format error--> <-- Line 308 format error--> <-- Line 310 format error--> <-- Line 312 format error--> <-- Line 314 format error--> <-- Line 316 format error--> <-- Line 318 format error--> <-- Line 320 format error--> <-- Line 322 format error--> <-- Line 324 format error--> <-- Line 326 format error--> <-- Line 328 format error--> <-- Line 330 format error--> <-- Line 332 format error--> <-- Line 334 format error--> <-- Line 336 format error--> <-- Line 338 format error--> <-- Line 340 format error--> <-- Line 342 format error--> <-- Line 344 format error--> <-- Line 346 format error--> <-- Line 348 format error--> <-- Line 350 format error--> <-- Line 352 format error--> <-- Line 354 format error--> <-- Line 356 format error--> <-- Line 358 format error--> <-- Line 360 format error--> <-- Line 362 format error--> <-- Line 365 format error--> <-- Line 368 format error--> <-- Line 370 format error--> <-- Line 372 format error--> <-- Line 374 format error--> <-- Line 376 format error--> <-- Line 378 format error--> <-- Line 380 format error-->
അര്ജുന ഉവാച
തത്കിം കര്മണി ഘോരേ മാം നിയോജയസി കേശവ
തദേകം വദ നിശ്ചിത്യ യേന ശ്രേയോഽഹമാപ്നുയാമ്
ശ്രീഭഗവാനുവാച
ജ്ഞാനയോഗേന സാംഖ്യാനാം കര്മയോഗേന യോഗിനാമ്
ന ച സംന്യസനാദേവ സിദ്ധിം സമധിഗച്ഛതി
കാര്യതേ ഹ്യവശഃ കര്മ സര്വഃ പ്രകൃതിജൈര്ഗുണൈഃ
ഇന്ദ്രിയാര്ഥാന്വിമൂഢാത്മാ മിഥ്യാചാരഃ സ ഉച്യതേ
കര്മേന്ദ്രിയൈഃ കര്മയോഗമസക്തഃ സ വിശിഷ്യതേ
ശരീരയാത്രാപി ച തേ ന പ്രസിദ്ധ്യേദകര്മണഃ
തദര്ഥം കര്മ കൌന്തേയ മുക്തസങ്ഗഃ സമാചര
അനേന പ്രസവിഷ്യധ്വമേഷ വോഽസ്ത്വിഷ്ടകാമധുക്൧൦
പരസ്പരം ഭാവയന്തഃ ശ്രേയഃ പരമവാപ്സ്യഥ൧൧
തൈര്ദത്താനപ്രദായൈഭ്യോ യോ ഭുങ്ക്തേ സ്തേന ഏവ സഃ൧൨
ഭുഞ്ജതേ തേ ത്വഘം പാപാ യേ പചന്ത്യാത്മകാരണാത്൧൩
യജ്ഞാദ്ഭവതി പര്ജന്യോ യജ്ഞഃ കര്മസമുദ്ഭവഃ൧൪
തസ്മാത്സര്വഗതം ബ്രഹ്മ നിത്യം യജ്ഞേ പ്രതിഷ്ഠിതമ്൧൫
അഘായുരിന്ദ്രിയാരാമോ മോഘം പാര്ഥ സ ജീവതി൧൬
ആത്മന്യേവ ച സംതുഷ്ടസ്തസ്യ കാര്യം ന വിദ്യതേ൧൭
ന ചാസ്യ സര്വഭൂതേഷു കശ്ചിദര്ഥവ്യപാശ്രയഃ൧൮
അസക്തോ ഹ്യാചരന്കര്മ പരമാപ്നോതി പൂരുഷഃ൧൯
ലോകസംഗ്രഹമേവാപി സംപശ്യന്കര്തുമര്ഹസി൨൦
സ യത്പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്തദനുവര്തതേ൨൧
നാനവാപ്തമവാപ്തവ്യം വര്ത ഏവ ച കര്മണി൨൨
മമ വര്ത്മാനുവര്തന്തേ മനുഷ്യാഃ പാര്ഥ സര്വശഃ൨൩
സംകരസ്യ ച കര്താ സ്യാമുപഹന്യാമിമാഃ പ്രജാഃ൨൪
കുര്യാദ്വിദ്വാംസ്തഥാസക്തശ്ചികീര്ഷുര്ലോകസംഗ്രഹമ്൨൫
ജോഷയേത്സര്വകര്മാണി വിദ്വാന്യുക്തഃ സമാചരന്൨൬
അഹംകാരവിമൂഢാത്മാ കര്താഹമിതി മന്യതേ൨൭
ഗുണാ ഗുണേഷു വര്തന്ത ഇതി മത്വാ ന സജ്ജതേ൨൮
താനകൃത്സ്നവിദോ മന്ദാന്കൃത്സ്നവിന്ന വിചാലയേത്൨൯
നിരാശീര്നിര്മമോ ഭൂത്വാ യുധ്യസ്വ വിഗതജ്വരഃ൩൦
ശ്രദ്ധാവന്തോഽനസൂയന്തോ മുച്യന്തേ തേഽപി കര്മഭിഃ൩൧
സര്വജ്ഞാനവിമൂഢാംസ്താന്വിദ്ധി നഷ്ടാനചേതസഃ൩൨
പ്രകൃതിം യാന്തി ഭൂതാനി നിഗ്രഹഃ കിം കരിഷ്യതി൩൩
തയോര്ന വശമാഗച്ഛേത്തൌ ഹ്യസ്യ പരിപന്ഥിനൌ൩൪
സ്വധര്മേ നിധനം ശ്രേയഃ പരധര്മോ ഭയാവഹഃ൩൫
അര്ജുന ഉവാച
അനിച്ഛന്നപി വാര്ഷ്ണേയ ബലാദിവ നിയോജിതഃ൩൬
ശ്രീഭഗവാനുവാച
മഹാശനോ മഹാപാപ്മാ വിദ്ധ്യേനമിഹ വൈരിണമ്൩൭
യഥോല്ബേനാവൃതോ ഗര്ഭസ്തഥാ തേനേദമാവൃതമ്൩൮
കാമരൂപേണ കൌന്തേയ ദുഷ്പൂരേണാനലേന ച൩൯
ഏതൈര്വിമോഹയത്യേഷ ജ്ഞാനമാവൃത്യ ദേഹിനമ്൪൦
പാപ്മാനം പ്രജഹി ഹ്യേനം ജ്ഞാനവിജ്ഞാനനാശനമ്൪൧
മനസസ്തു പരാ ബുദ്ധിര്യോ ബുദ്ധേഃ പരതസ്തു സഃ൪൨
ജഹി ശത്രും മഹാബാഹോ കാമരൂപം ദുരാസദമ്൪൩
 

ഓം തത്സദിതി ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസൂപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാര്ജുനസംവാദേ കര്മയോഗോ നാമ തൃതീയോഽധ്യായഃ ൩

ചതുര്ഥോഽധ്യായഃ
<-- Line 390 format error--> <-- Line 392 format error--> <-- Line 394 format error--> <-- Line 397 format error--> <-- Line 400 format error--> <-- Line 402 format error--> <-- Line 404 format error--> <-- Line 406 format error--> <-- Line 408 format error--> <-- Line 410 format error--> <-- Line 412 format error--> <-- Line 414 format error--> <-- Line 416 format error--> <-- Line 418 format error--> <-- Line 420 format error--> <-- Line 422 format error--> <-- Line 424 format error--> <-- Line 426 format error--> <-- Line 428 format error--> <-- Line 430 format error--> <-- Line 432 format error--> <-- Line 434 format error--> <-- Line 436 format error--> <-- Line 438 format error--> <-- Line 440 format error--> <-- Line 442 format error--> <-- Line 444 format error--> <-- Line 446 format error--> <-- Line 448 format error--> <-- Line 450 format error--> <-- Line 452 format error--> <-- Line 454 format error--> <-- Line 456 format error--> <-- Line 458 format error--> <-- Line 460 format error--> <-- Line 462 format error--> <-- Line 464 format error--> <-- Line 466 format error--> <-- Line 468 format error--> <-- Line 470 format error--> <-- Line 472 format error--> <-- Line 474 format error-->
ശ്രീഭഗവാനുവാച
വിവസ്വാന്മനവേ പ്രാഹ മനുരിക്ഷ്വാകവേഽബ്രവീത്
സ കാലേനേഹ മഹതാ യോഗോ നഷ്ടഃ പരംതപ
ഭക്തോഽസി മേ സഖാ ചേതി രഹസ്യം ഹ്യേതദുത്തമമ്
അര്ജുന ഉവാച
കഥമേതദ്വിജാനീയാം ത്വമാദൌ പ്രോക്തവാനിതി
ശ്രീഭഗവാനുവാച
താന്യഹം വേദ സര്വാണി ന ത്വം വേത്ഥ പരംതപ
പ്രകൃതിം സ്വാമധിഷ്ഠായ സംഭവാമ്യാത്മമായയാ
അഭ്യുത്ഥാനമധര്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹമ്
ധര്മസംസ്ഥാപനാര്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ
ത്യക്ത്വാ ദേഹം പുനര്ജന്മ നൈതി മാമേതി സോഽര്ജുന
ബഹവോ ജ്ഞാനതപസാ പൂതാ മദ്ഭാവമാഗതാഃ൧൦
മമ വര്ത്മാനുവര്തന്തേ മനുഷ്യാഃ പാര്ഥ സര്വശഃ൧൧
ക്ഷിപ്രം ഹി മാനുഷേ ലോകേ സിദ്ധിര്ഭവതി കര്മജാ൧൨
തസ്യ കര്താരമപി മാം വിദ്ധ്യകര്താരമവ്യയമ്൧൩
ഇതി മാം യോഽഭിജാനാതി കര്മഭിര്ന സ ബധ്യതേ൧൪
കുരു കര്മൈവ തസ്മാത്ത്വം പൂര്വൈഃ പൂര്വതരം കൃതമ്൧൫
തത്തേ കര്മ പ്രവക്ഷ്യാമി യജ്ജ്ഞാത്വാ മോക്ഷ്യസേഽശുഭാത്൧൬
അകര്മണശ്ച ബോദ്ധവ്യം ഗഹനാ കര്മണോ ഗതിഃ൧൭
സ ബുദ്ധിമാന്മനുഷ്യേഷു സ യുക്തഃ കൃത്സ്നകര്മകൃത്൧൮
ജ്ഞാനാഗ്നിദഗ്ധകര്മാണം തമാഹുഃ പണ്ഡിതം ബുധാഃ൧൯
കര്മണ്യഭിപ്രവൃത്തോഽപി നൈവ കിംചിത്കരോതി സഃ൨൦
ശാരീരം കേവലം കര്മ കുര്വന്നാപ്നോതി കില്ബിഷമ്൨൧
സമഃ സിദ്ധാവസിദ്ധൌ ച കൃത്വാപി ന നിബധ്യതേ൨൨
യജ്ഞായാചരതഃ കര്മ സമഗ്രം പ്രവിലീയതേ൨൩
ബ്രഹ്മൈവ തേന ഗന്തവ്യം ബ്രഹ്മകര്മസമാധിനാ൨൪
ബ്രഹ്മാഗ്നാവപരേ യജ്ഞം യജ്ഞേനൈവോപജുഹ്വതി൨൫
ശബ്ദാദീന്വിഷയാനന്യ ഇന്ദ്രിയാഗ്നിഷു ജുഹ്വതി൨൬
ആത്മസംയമയോഗാഗ്നൌ ജുഹ്വതി ജ്ഞാനദീപിതേ൨൭
സ്വാധ്യായജ്ഞാനയജ്ഞാശ്ച യതയഃ സംശിതവ്രതാഃ൨൮
പ്രാണാപാനഗതീ രുദ്ധ്വാ പ്രാണായാമപരായണാഃ൨൯
സര്വേഽപ്യേതേ യജ്ഞവിദോ യജ്ഞക്ഷപിതകല്മഷാഃ൩൦
നായം ലോകോഽസ്ത്യയജ്ഞസ്യ കുതോഽന്യഃ കുരുസത്തമ൩൧
കര്മജാന്വിദ്ധി താന്സര്വാനേവം ജ്ഞാത്വാ വിമോക്ഷ്യസേ൩൨
സര്വം കര്മാഖിലം പാര്ഥ ജ്ഞാനേ പരിസമാപ്യതേ൩൩
ഉപദേക്ഷ്യന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനസ്തത്ത്വദര്ശിനഃ൩൪
യേന ഭൂതാന്യശേഷേണ ദ്രക്ഷ്യസ്യാത്മന്യഥോ മയി൩൫
സര്വം ജ്ഞാനപ്ലവേനൈവ വൃജിനം സംതരിഷ്യസി൩൬
ജ്ഞാനാഗ്നിഃ സര്വകര്മാണി ഭസ്മസാത്കുരുതേ തഥാ൩൭
തത്സ്വയം യോഗസംസിദ്ധഃ കാലേനാത്മനി വിന്ദതി൩൮
ജ്ഞാനം ലബ്ധ്വാ പരാം ശാന്തിമചിരേണാധിഗച്ഛതി൩൯
നായം ലോകോഽസ്തി ന പരോ ന സുഖം സംശയാത്മനഃ൪൦
ആത്മവന്തം ന കര്മാണി നിബധ്നന്തി ധനംജയ൪൧
ഛിത്ത്വൈനം സംശയം യോഗമാതിഷ്ഠോത്തിഷ്ഠ ഭാരത൪൨
 

ഓം തത്സദിതി ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസൂപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാര്ജുനസംവാദേ ജ്ഞാനകര്മസംന്യാസയോഗോ നാമ ചതുര്ഥോഽധ്യായഃ ൪

പഞ്ചമോഽധ്യായഃ
<-- Line 484 format error--> <-- Line 487 format error--> <-- Line 489 format error--> <-- Line 491 format error--> <-- Line 493 format error--> <-- Line 495 format error--> <-- Line 497 format error--> <-- Line 499 format error--> <-- Line 501 format error--> <-- Line 503 format error--> <-- Line 505 format error--> <-- Line 507 format error--> <-- Line 509 format error--> <-- Line 511 format error--> <-- Line 513 format error--> <-- Line 515 format error--> <-- Line 517 format error--> <-- Line 519 format error--> <-- Line 521 format error--> <-- Line 523 format error--> <-- Line 525 format error--> <-- Line 527 format error--> <-- Line 529 format error--> <-- Line 531 format error--> <-- Line 533 format error--> <-- Line 535 format error--> <-- Line 537 format error--> <-- Line 539 format error--> <-- Line 541 format error-->
അര്ജുന ഉവാച
യച്ഛ്രേയ ഏതയോരേകം തന്മേ ബ്രൂഹി സുനിശ്ചിതമ്
ശ്രീഭഗവാനുവാച
തയോസ്തു കര്മസംന്യാസാത്കര്മയോഗോ വിശിഷ്യതേ
നിര്ദ്വന്ദ്വോ ഹി മഹാബാഹോ സുഖം ബന്ധാത്പ്രമുച്യതേ
ഏകമപ്യാസ്ഥിതഃ സമ്യഗുഭയോര്വിന്ദതേ ഫലമ്
ഏകം സാംഖ്യം ച യോഗം ച യഃ പശ്യതി സ പശ്യതി
യോഗയുക്തോ മുനിര്ബ്രഹ്മ നചിരേണാധിഗച്ഛതി
സര്വഭൂതാത്മഭൂതാത്മാ കുര്വന്നപി ന ലിപ്യതേ
പശ്യഞ്ശൃണ്വന്സ്പൃശഞ്ജിഘ്രന്നശ്നന്ഗച്ഛന്സ്വപഞ്ശ്വസന്
ഇന്ദ്രിയാണീന്ദ്രിയാര്ഥേഷു വര്തന്ത ഇതി ധാരയന്
ലിപ്യതേ ന സ പാപേന പദ്മപത്രമിവാമ്ഭസാ൧൦
യോഗിനഃ കര്മ കുര്വന്തി സങ്ഗം ത്യക്ത്വാത്മശുദ്ധയേ൧൧
അയുക്തഃ കാമകാരേണ ഫലേ സക്തോ നിബധ്യതേ൧൨
നവദ്വാരേ പുരേ ദേഹീ നൈവ കുര്വന്ന കാരയന്൧൩
ന കര്മഫലസംയോഗം സ്വഭാവസ്തു പ്രവര്തതേ൧൪
അജ്ഞാനേനാവൃതം ജ്ഞാനം തേന മുഹ്യന്തി ജന്തവഃ൧൫
തേഷാമാദിത്യവജ്ജ്ഞാനം പ്രകാശയതി തത്പരമ്൧൬
ഗച്ഛന്ത്യപുനരാവൃത്തിം ജ്ഞാനനിര്ധൂതകല്മഷാഃ൧൭
ശുനി ചൈവ ശ്വപാകേ ച പണ്ഡിതാഃ സമദര്ശിനഃ൧൮
നിര്ദോഷം ഹി സമം ബ്രഹ്മ തസ്മാദ്ബ്രഹ്മണി തേ സ്ഥിതാഃ൧൯
സ്ഥിരബുദ്ധിരസംമൂഢോ ബ്രഹ്മവിദ്ബ്രഹ്മണി സ്ഥിതഃ൨൦
സ ബ്രഹ്മയോഗയുക്താത്മാ സുഖമക്ഷയമശ്നുതേ൨൧
ആദ്യന്തവന്തഃ കൌന്തേയ ന തേഷു രമതേ ബുധഃ൨൨
കാമക്രോധോദ്ഭവം വേഗം സ യുക്തഃ സ സുഖീ നരഃ൨൩
സ യോഗീ ബ്രഹ്മനിര്വാണം ബ്രഹ്മഭൂതോഽധിഗച്ഛതി൨൪
ഛിന്നദ്വൈധാ യതാത്മാനഃ സര്വഭൂതഹിതേ രതാഃ൨൫
അഭിതോ ബ്രഹ്മനിര്വാണം വര്തതേ വിദിതാത്മനാമ്൨൬
പ്രാണാപാനൌ സമൌ കൃത്വാ നാസാഭ്യന്തരചാരിണൌ൨൭
വിഗതേച്ഛാഭയക്രോധോ യഃ സദാ മുക്ത ഏവ സഃ൨൮
സുഹൃദം സര്വഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തിമൃച്ഛതി൨൯
 

ഓം തത്സദിതി ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസൂപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാര്ജുനസംവാദേ കര്മസംന്യാസയോഗോ നാമ പഞ്ചമോഽധ്യായഃ ൫

ഷഷ്ഠോഽധ്യായഃ
<-- Line 551 format error--> <-- Line 553 format error--> <-- Line 555 format error--> <-- Line 557 format error--> <-- Line 559 format error--> <-- Line 561 format error--> <-- Line 563 format error--> <-- Line 565 format error--> <-- Line 567 format error--> <-- Line 569 format error--> <-- Line 571 format error--> <-- Line 573 format error--> <-- Line 575 format error--> <-- Line 577 format error--> <-- Line 579 format error--> <-- Line 581 format error--> <-- Line 583 format error--> <-- Line 585 format error--> <-- Line 587 format error--> <-- Line 589 format error--> <-- Line 591 format error--> <-- Line 593 format error--> <-- Line 595 format error--> <-- Line 597 format error--> <-- Line 599 format error--> <-- Line 601 format error--> <-- Line 603 format error--> <-- Line 605 format error--> <-- Line 607 format error--> <-- Line 609 format error--> <-- Line 611 format error--> <-- Line 613 format error--> <-- Line 616 format error--> <-- Line 618 format error--> <-- Line 621 format error--> <-- Line 623 format error--> <-- Line 626 format error--> <-- Line 628 format error--> <-- Line 630 format error--> <-- Line 633 format error--> <-- Line 635 format error--> <-- Line 637 format error--> <-- Line 639 format error--> <-- Line 641 format error--> <-- Line 643 format error--> <-- Line 645 format error--> <-- Line 647 format error-->
ശ്രീഭഗവാനുവാച
സ സംന്യാസീ ച യോഗീ ച ന നിരഗ്നിര്ന ചാക്രിയഃ
ന ഹ്യസംന്യസ്തസംകല്പോ യോഗീ ഭവതി കശ്ചന
യോഗാരൂഢസ്യ തസ്യൈവ ശമഃ കാരണമുച്യതേ
സര്വസംകല്പസംന്യാസീ യോഗാരൂഢസ്തദോച്യതേ
ആത്മൈവ ഹ്യാത്മനോ ബന്ധുരാത്മൈവ രിപുരാത്മനഃ
അനാത്മനസ്തു ശത്രുത്വേ വര്തേതാത്മൈവ ശത്രുവത്
ശീതോഷ്ണസുഖദുഃഖേഷു തഥാ മാനാപമാനയോഃ
യുക്ത ഇത്യുച്യതേ യോഗീ സമലോഷ്ടാശ്മകാഞ്ചനഃ
സാധുഷ്വപി ച പാപേഷു സമബുദ്ധിര്വിശിഷ്യതേ
ഏകാകീ യതചിത്താത്മാ നിരാശീരപരിഗ്രഹഃ൧൦
നാത്യുച്ഛ്രിതം നാതിനീചം ചൈലാജിനകുശോത്തരമ്൧൧
ഉപവിശ്യാസനേ യുഞ്ജ്യാദ്യോഗമാത്മവിശുദ്ധയേ൧൨
സംപ്രേക്ഷ്യ നാസികാഗ്രം സ്വം ദിശശ്ചാനവലോകയന്൧൩
മനഃ സംയമ്യ മച്ചിത്തോ യുക്ത ആസീത മത്പരഃ൧൪
ശാന്തിം നിര്വാണപരമാം മത്സംസ്ഥാമധിഗച്ഛതി൧൫
ന ചാതിസ്വപ്നശീലസ്യ ജാഗ്രതോ നൈവ ചാര്ജുന൧൬
യുക്തസ്വപ്നാവബോധസ്യ യോഗോ ഭവതി ദുഃഖഹാ൧൭
നിഃസ്പൃഹഃ സര്വകാമേഭ്യോ യുക്ത ഇത്യുച്യതേ തദാ൧൮
യോഗിനോ യതചിത്തസ്യ യുഞ്ജതോ യോഗമാത്മനഃ൧൯
യത്ര ചൈവാത്മനാത്മാനം പശ്യന്നാത്മനി തുഷ്യതി൨൦
വേത്തി യത്ര ന ചൈവായം സ്ഥിതശ്ചലതി തത്ത്വതഃ൨൧
യസ്മിന്സ്ഥിതോ ന ദുഃഖേന ഗുരുണാപി വിചാല്യതേ൨൨
സ നിശ്ചയേന യോക്തവ്യോ യോഗോഽനിര്വിണ്ണചേതസാ൨൩
മനസൈവേന്ദ്രിയഗ്രാമം വിനിയമ്യ സമന്തതഃ൨൪
ആത്മസംസ്ഥം മനഃ കൃത്വാ ന കിംചിദപി ചിന്തയേത്൨൫
തതസ്തതോ നിയമ്യൈതദാത്മന്യേവ വശം നയേത്൨൬
ഉപൈതി ശാന്തരജസം ബ്രഹ്മഭൂതമകല്മഷമ്൨൭
സുഖേന ബ്രഹ്മസംസ്പര്ശമത്യന്തം സുഖമശ്നുതേ൨൮
ഈക്ഷതേ യോഗയുക്താത്മാ സര്വത്ര സമദര്ശനഃ൨൯
തസ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി സ ച മേ ന പ്രണശ്യതി൩൦
സര്വഥാ വര്തമാനോഽപി സ യോഗീ മയി വര്തതേ൩൧
സുഖം വാ യദി വാ ദുഃഖം സ യോഗീ പരമോ മതഃ൩൨
അര്ജുന ഉവാച
ഏതസ്യാഹം ന പശ്യാമി ചഞ്ചലത്വാത്സ്ഥിതിം സ്ഥിരാമ്൩൩
തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവ സുദുഷ്കരമ്൩൪
ശ്രീഭഗവാനുവാച
അഭ്യാസേന തു കൌന്തേയ വൈരാഗ്യേണ ച ഗൃഹ്യതേ൩൫
വശ്യാത്മനാ തു യതതാ ശക്യോഽവാപ്തുമുപായതഃ൩൬
അര്ജുന ഉവാച
അപ്രാപ്യ യോഗസംസിദ്ധിം കാം ഗതിം കൃഷ്ണ ഗച്ഛതി൩൭
അപ്രതിഷ്ഠോ മഹാബാഹോ വിമൂഢോ ബ്രഹ്മണഃ പഥി൩൮
ത്വദന്യഃ സംശയസ്യാസ്യ ഛേത്താ ന ഹ്യുപപദ്യതേ൩൯
ശ്രീഭഗവാനുവാച
ന ഹി കല്യാണകൃത്കശ്ചിദ്ദുര്ഗതിം താത ഗച്ഛതി൪൦
ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ യോഗഭ്രഷ്ടോഽഭിജായതേ൪൧
ഏതദ്ധി ദുര്ലഭതരം ലോകേ ജന്മ യദീദൃശമ്൪൨
യതതേ ച തതോ ഭൂയഃ സംസിദ്ധൌ കുരുനന്ദന൪൩
ജിജ്ഞാസുരപി യോഗസ്യ ശബ്ദബ്രഹ്മാതിവര്തതേ൪൪
അനേകജന്മസംസിദ്ധസ്തതോ യാതി പരാം ഗതിമ്൪൫
കര്മിഭ്യശ്ചാധികോ യോഗീ തസ്മാദ്യോഗീ ഭവാര്ജുന൪൬
ശ്രദ്ധാവാന്ഭജതേ യോ മാം സ മേ യുക്തതമോ മതഃ൪൭
 

ഓം തത്സദിതി ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസൂപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാര്ജുനസംവാദേ ആത്മസംയമയോഗോ നാമ ഷഷ്ഠോഽധ്യായഃ ൬

സപ്തമോഽധ്യായഃ
<-- Line 657 format error--> <-- Line 659 format error--> <-- Line 661 format error--> <-- Line 663 format error--> <-- Line 665 format error--> <-- Line 667 format error--> <-- Line 669 format error--> <-- Line 671 format error--> <-- Line 673 format error--> <-- Line 675 format error--> <-- Line 677 format error--> <-- Line 679 format error--> <-- Line 681 format error--> <-- Line 683 format error--> <-- Line 685 format error--> <-- Line 687 format error--> <-- Line 689 format error--> <-- Line 691 format error--> <-- Line 693 format error--> <-- Line 695 format error--> <-- Line 697 format error--> <-- Line 699 format error--> <-- Line 701 format error--> <-- Line 703 format error--> <-- Line 705 format error--> <-- Line 707 format error--> <-- Line 709 format error--> <-- Line 711 format error--> <-- Line 713 format error--> <-- Line 715 format error-->
ശ്രീഭഗവാനുവാച
അസംശയം സമഗ്രം മാം യഥാ ജ്ഞാസ്യസി തച്ഛൃണു
യജ്ജ്ഞാത്വാ നേഹ ഭൂയോഽന്യജ്ജ്ഞാതവ്യമവശിഷ്യതേ
യതതാമപി സിദ്ധാനാം കശ്ചിന്മാം വേത്തി തത്ത്വതഃ
അഹംകാര ഇതീയം മേ ഭിന്നാ പ്രകൃതിരഷ്ടധാ
ജീവഭൂതാം മഹാബാഹോ യയേദം ധാര്യതേ ജഗത്
അഹം കൃത്സ്നസ്യ ജഗതഃ പ്രഭവഃ പ്രലയസ്തഥാ
മയി സര്വമിദം പ്രോതം സൂത്രേ മണിഗണാ ഇവ
പ്രണവഃ സര്വവേദേഷു ശബ്ദഃ ഖേ പൌരുഷം നൃഷു
ജീവനം സര്വഭൂതേഷു തപശ്ചാസ്മി തപസ്വിഷു
ബുദ്ധിര്ബുദ്ധിമതാമസ്മി തേജസ്തേജസ്വിനാമഹമ്൧൦
ധര്മാവിരുദ്ധോ ഭൂതേഷു കാമോഽസ്മി ഭരതര്ഷഭ൧൧
മത്ത ഏവേതി താന്വിദ്ധി ന ത്വഹം തേഷു തേ മയി൧൨
മോഹിതം നാഭിജാനാതി മാമേഭ്യഃ പരമവ്യയമ്൧൩
മാമേവ യേ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തി തേ൧൪
മായയാപഹൃതജ്ഞാനാ ആസുരം ഭാവമാശ്രിതാഃ൧൫
ആര്തോ ജിജ്ഞാസുരര്ഥാര്ഥീ ജ്ഞാനീ ച ഭരതര്ഷഭ൧൬
പ്രിയോ ഹി ജ്ഞാനിനോഽത്യര്ഥമഹം സ ച മമ പ്രിയഃ൧൭
ആസ്ഥിതഃ സ ഹി യുക്താത്മാ മാമേവാനുത്തമാം ഗതിമ്൧൮
വാസുദേവഃ സര്വമിതി സ മഹാത്മാ സുദുര്ലഭഃ൧൯
തം തം നിയമമാസ്ഥായ പ്രകൃത്യാ നിയതാഃ സ്വയാ൨൦
തസ്യ തസ്യാചലാം ശ്രദ്ധാം താമേവ വിദധാമ്യഹമ്൨൧
ലഭതേ ച തതഃ കാമാന്മയൈവ വിഹിതാന്ഹി താന്൨൨
ദേവാന്ദേവയജോ യാന്തി മദ്ഭക്താ യാന്തി മാമപി൨൩
പരം ഭാവമജാനന്തോ മമാവ്യയമനുത്തമമ്൨൪
മൂഢോഽയം നാഭിജാനാതി ലോകോ മാമജമവ്യയമ്൨൫
ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തു വേദ ന കശ്ചന൨൬
സര്വഭൂതാനി സംമോഹം സര്ഗേ യാന്തി പരംതപ൨൭
തേ ദ്വന്ദ്വമോഹനിര്മുക്താ ഭജന്തേ മാം ദൃഢവ്രതാഃ൨൮
തേ ബ്രഹ്മ തദ്വിദുഃ കൃത്സ്നമധ്യാത്മം കര്മ ചാഖിലമ്൨൯
പ്രയാണകാലേഽപി ച മാം തേ വിദുര്യുക്തചേതസഃ൩൦
 

ഓം തത്സദിതി ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസൂപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാര്ജുനസംവാദേ ജ്ഞാനവിജ്ഞാനയോഗോ നാമ സപ്തമോഽധ്യായഃ ൭

അഷ്ടമോഽധ്യായഃ
<-- Line 725 format error--> <-- Line 727 format error--> <-- Line 730 format error--> <-- Line 732 format error--> <-- Line 734 format error--> <-- Line 736 format error--> <-- Line 738 format error--> <-- Line 740 format error--> <-- Line 742 format error--> <-- Line 744 format error--> <-- Line 746 format error--> <-- Line 748 format error--> <-- Line 750 format error--> <-- Line 752 format error--> <-- Line 754 format error--> <-- Line 756 format error--> <-- Line 758 format error--> <-- Line 760 format error--> <-- Line 762 format error--> <-- Line 764 format error--> <-- Line 766 format error--> <-- Line 768 format error--> <-- Line 770 format error--> <-- Line 772 format error--> <-- Line 774 format error--> <-- Line 776 format error--> <-- Line 778 format error--> <-- Line 780 format error-->
അര്ജുന ഉവാച
അധിഭൂതം ച കിം പ്രോക്തമധിദൈവം കിമുച്യതേ
പ്രയാണകാലേ ച കഥം ജ്ഞേയോഽസി നിയതാത്മഭിഃ
ശ്രീഭഗവാനുവാച
ഭൂതഭാവോദ്ഭവകരോ വിസര്ഗഃ കര്മസംജ്ഞിതഃ
അധിയജ്ഞോഽഹമേവാത്ര ദേഹേ ദേഹഭൃതാം വര
യഃ പ്രയാതി സ മദ്ഭാവം യാതി നാസ്ത്യത്ര സംശയഃ
തം തമേവൈതി കൌന്തേയ സദാ തദ്ഭാവഭാവിതഃ
മയ്യര്പിതമനോബുദ്ധിര്മാമേവൈഷ്യസ്യസംശയമ്
പരമം പുരുഷം ദിവ്യം യാതി പാര്ഥാനുചിന്തയന്
സര്വസ്യ ധാതാരമചിന്ത്യരൂപമാദിത്യവര്ണം തമസഃ പരസ്താത്
ഭ്രുവോര്മധ്യേ പ്രാണമാവേശ്യ സമ്യക്സ തം പരം പുരുഷമുപൈതി ദിവ്യമ്൧൦
യദിച്ഛന്തോ ബ്രഹ്മചര്യം ചരന്തി തത്തേ പദം സംഗ്രഹേണ പ്രവക്ഷ്യേ൧൧
മൂര്ധ്ന്യാധായാത്മനഃ പ്രാണമാസ്ഥിതോ യോഗധാരണാമ്൧൨
യഃ പ്രയാതി ത്യജന്ദേഹം സ യാതി പരമാം ഗതിമ്൧൩
തസ്യാഹം സുലഭഃ പാര്ഥ നിത്യയുക്തസ്യ യോഗിനഃ൧൪
നാപ്നുവന്തി മഹാത്മാനഃ സംസിദ്ധിം പരമാം ഗതാഃ൧൫
മാമുപേത്യ തു കൌന്തേയ പുനര്ജന്മ ന വിദ്യതേ൧൬
രാത്രിം യുഗസഹസ്രാന്താം തേഽഹോരാത്രവിദോ ജനാഃ൧൭
രാത്ര്യാഗമേ പ്രലീയന്തേ തത്രൈവാവ്യക്തസംജ്ഞകേ൧൮
രാത്ര്യാഗമേഽവശഃ പാര്ഥ പ്രഭവത്യഹരാഗമേ൧൯
യഃ സ സര്വേഷു ഭൂതേഷു നശ്യത്സു ന വിനശ്യതി൨൦
യം പ്രാപ്യ ന നിവര്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ൨൧
യസ്യാന്തഃസ്ഥാനി ഭൂതാനി യേന സര്വമിദം തതമ്൨൨
പ്രയാതാ യാന്തി തം കാലം വക്ഷ്യാമി ഭരതര്ഷഭ൨൩
തത്ര പ്രയാതാ ഗച്ഛന്തി ബ്രഹ്മ ബ്രഹ്മവിദോ ജനാഃ൨൪
തത്ര ചാന്ദ്രമസം ജ്യോതിര്യോഗീ പ്രാപ്യ നിവര്തതേ൨൫
ഏകയാ യാത്യനാവൃത്തിമന്യയാവര്തതേ പുനഃ൨൬
തസ്മാത്സര്വേഷു കാലേഷു യോഗയുക്തോ ഭവാര്ജുന൨൭
അത്യേതി തത്സര്വമിദം വിദിത്വായോഗീ പരം സ്ഥാനമുപൈതി ചാദ്യമ്൨൮
 

ഓം തത്സദിതി ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസൂപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാര്ജുനസംവാദേ അക്ഷരബ്രഹ്മയോഗോ നാമാഷ്ടമോഽധ്യായഃ ൮

നവമോഽധ്യായഃ
<-- Line 790 format error--> <-- Line 792 format error--> <-- Line 794 format error--> <-- Line 796 format error--> <-- Line 798 format error--> <-- Line 800 format error--> <-- Line 802 format error--> <-- Line 804 format error--> <-- Line 806 format error--> <-- Line 808 format error--> <-- Line 810 format error--> <-- Line 812 format error--> <-- Line 814 format error--> <-- Line 816 format error--> <-- Line 818 format error--> <-- Line 820 format error--> <-- Line 822 format error--> <-- Line 824 format error--> <-- Line 826 format error--> <-- Line 828 format error--> <-- Line 830 format error--> <-- Line 832 format error--> <-- Line 834 format error--> <-- Line 836 format error--> <-- Line 838 format error--> <-- Line 840 format error--> <-- Line 842 format error--> <-- Line 844 format error--> <-- Line 846 format error--> <-- Line 848 format error--> <-- Line 850 format error--> <-- Line 852 format error--> <-- Line 854 format error--> <-- Line 856 format error-->
ശ്രീഭഗവാനുവാച
ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനസഹിതം യജ്ജ്ഞാത്വാ മോക്ഷ്യസേഽശുഭാത്
പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധര്മ്യം സുസുഖം കര്തുമവ്യയമ്
അപ്രാപ്യ മാം നിവര്തന്തേ മൃത്യുസംസാരവര്ത്മനി
മത്സ്ഥാനി സര്വഭൂതാനി ന ചാഹം തേഷ്വവസ്ഥിതഃ
ഭൂതഭൃന്ന ച ഭൂതസ്ഥോ മമാത്മാ ഭൂതഭാവനഃ
തഥാ സര്വാണി ഭൂതാനി മത്സ്ഥാനീത്യുപധാരയ
കല്പക്ഷയേ പുനസ്താനി കല്പാദൌ വിസൃജാമ്യഹമ്
ഭൂതഗ്രാമമിമം കൃത്സ്നമവശം പ്രകൃതേര്വശാത്
ഉദാസീനവദാസീനമസക്തം തേഷു കര്മസു
ഹേതുനാനേന കൌന്തേയ ജഗദ്വിപരിവര്തതേ൧൦
പരം ഭാവമജാനന്തോ മമ ഭൂതമഹേശ്വരമ്൧൧
രാക്ഷസീമാസുരീം ചൈവ പ്രകൃതിം മോഹിനീം ശ്രിതാഃ൧൨
ഭജന്ത്യനന്യമനസോ ജ്ഞാത്വാ ഭൂതാദിമവ്യയമ്൧൩
നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്താ ഉപാസതേ൧൪
ഏകത്വേന പൃഥക്ത്വേന ബഹുധാ വിശ്വതോമുഖമ്൧൫
മന്ത്രോഽഹമഹമേവാജ്യമഹമഗ്നിരഹം ഹുതമ്൧൬
വേദ്യം പവിത്രമോംകാര ഋക്സാമ യജുരേവ ച൧൭
പ്രഭവഃ പ്രലയഃ സ്ഥാനം നിധാനം ബീജമവ്യയമ്൧൮
അമൃതം ചൈവ മൃത്യുശ്ച സദസച്ചാഹമര്ജുന൧൯
തേ പുണ്യമാസാദ്യ സുരേന്ദ്രലോകമശ്നന്തി ദിവ്യാന്ദിവി ദേവഭോഗാന്൨൦
ഏവം ത്രയീധര്മമനുപ്രപന്നാ ഗതാഗതം കാമകാമാ ലഭന്തേ൨൧
ഏഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹമ്൨൨
തേഽപി മാമേവ കൌന്തേയ യജന്ത്യവിധിപൂര്വകമ്൨൩
ന തു മാമഭിജാനന്തി തത്ത്വേനാതശ്ച്യവന്തി തേ൨൪
ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേജ്യാ യാന്തി മദ്യാജിനോഽപി മാമ്൨൫
തദഹം ഭക്ത്യുപഹൃതമശ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ൨൬
യത്തപസ്യസി കൌന്തേയ തത്കുരുഷ്വ മദര്പണമ്൨൭
സംന്യാസയോഗയുക്താത്മാ വിമുക്തോ മാമുപൈഷ്യസി൨൮
യേ ഭജന്തി തു മാം ഭക്ത്യാ മയി തേ തേഷു ചാപ്യഹമ്൨൯
സാധുരേവ സ മന്തവ്യഃ സമ്യഗ്വ്യവസിതോ ഹി സഃ൩൦
കൌന്തേയ പ്രതിജാനീഹി ന മേ ഭക്തഃ പ്രണശ്യതി൩൧
സ്ത്രിയോ വൈശ്യാസ്തഥാ ശൂദ്രാസ്തേഽപി യാന്തി പരാം ഗതിമ്൩൨
അനിത്യമസുഖം ലോകമിമം പ്രാപ്യ ഭജസ്വ മാമ്൩൩
മാമേവൈഷ്യസി യുക്ത്വൈവമാത്മാനം മത്പരായണഃ൩൪
 

ഓം തത്സദിതി ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസൂപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാര്ജുനസംവാദേ രാജവിദ്യാരാജഗുഹ്യയോഗോ നാമ നവമോഽധ്യായഃ ൯

ദശമോഽധ്യായഃ
<-- Line 866 format error--> <-- Line 868 format error--> <-- Line 870 format error--> <-- Line 872 format error--> <-- Line 874 format error--> <-- Line 876 format error--> <-- Line 878 format error--> <-- Line 880 format error--> <-- Line 882 format error--> <-- Line 884 format error--> <-- Line 886 format error--> <-- Line 889 format error--> <-- Line 891 format error--> <-- Line 893 format error--> <-- Line 895 format error--> <-- Line 897 format error--> <-- Line 899 format error--> <-- Line 901 format error--> <-- Line 904 format error--> <-- Line 906 format error--> <-- Line 908 format error--> <-- Line 910 format error--> <-- Line 912 format error--> <-- Line 914 format error--> <-- Line 916 format error--> <-- Line 918 format error--> <-- Line 920 format error--> <-- Line 922 format error--> <-- Line 924 format error--> <-- Line 926 format error--> <-- Line 928 format error--> <-- Line 930 format error--> <-- Line 932 format error--> <-- Line 934 format error--> <-- Line 936 format error--> <-- Line 938 format error--> <-- Line 940 format error--> <-- Line 942 format error--> <-- Line 944 format error--> <-- Line 946 format error--> <-- Line 948 format error--> <-- Line 950 format error-->
ശ്രീഭഗവാനുവാച
യത്തേഽഹം പ്രീയമാണായ വക്ഷ്യാമി ഹിതകാമ്യയാ
അഹമാദിര്ഹി ദേവാനാം മഹര്ഷീണാം ച സര്വശഃ
അസംമൂഢഃ സ മര്ത്യേഷു സര്വപാപൈഃ പ്രമുച്യതേ
സുഖം ദുഃഖം ഭവോഽഭാവോ ഭയം ചാഭയമേവ ച
ഭവന്തി ഭാവാ ഭൂതാനാം മത്ത ഏവ പൃഥഗ്വിധാഃ
മദ്ഭാവാ മാനസാ ജാതാ യേഷാം ലോക ഇമാഃ പ്രജാഃ
സോഽവികമ്പേന യോഗേന യുജ്യതേ നാത്ര സംശയഃ
ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ബുധാ ഭാവസമന്വിതാഃ
കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തി ച രമന്തി ച
ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമുപയാന്തി തേ൧൦
നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്ഥോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വതാ൧൧
അര്ജുന ഉവാച
പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യമാദിദേവമജം വിഭുമ്൧൨
അസിതോ ദേവലോ വ്യാസഃ സ്വയം ചൈവ ബ്രവീഷി മേ൧൩
ന ഹി തേ ഭഗവന്വ്യക്തിം വിദുര്ദേവാ ന ദാനവാഃ൧൪
ഭൂതഭാവന ഭൂതേശ ദേവദേവ ജഗത്പതേ൧൫
യാഭിര്വിഭൂതിഭിര്ലോകാനിമാംസ്ത്വം വ്യാപ്യ തിഷ്ഠസി൧൬
കേഷു കേഷു ച ഭാവേഷു ചിന്ത്യോഽസി ഭഗവന്മയാ൧൭
ഭൂയഃ കഥയ തൃപ്തിര്ഹി ശൃണ്വതോ നാസ്തി മേഽമൃതമ്൧൮
ശ്രീഭഗവാനുവാച
പ്രാധാന്യതഃ കുരുശ്രേഷ്ഠ നാസ്ത്യന്തോ വിസ്തരസ്യ മേ൧൯
അഹമാദിശ്ച മധ്യം ച ഭൂതാനാമന്ത ഏവ ച൨൦
മരീചിര്മരുതാമസ്മി നക്ഷത്രാണാമഹം ശശീ൨൧
ഇന്ദ്രിയാണാം മനശ്ചാസ്മി ഭൂതാനാമസ്മി ചേതനാ൨൨
വസൂനാം പാവകശ്ചാസ്മി മേരുഃ ശിഖരിണാമഹമ്൨൩
സേനാനീനാമഹം സ്കന്ദഃ സരസാമസ്മി സാഗരഃ൨൪
യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോഽസ്മി സ്ഥാവരാണാം ഹിമാലയഃ൨൫
ഗന്ധര്വാണാം ചിത്രരഥഃ സിദ്ധാനാം കപിലോ മുനിഃ൨൬
ഐരാവതം ഗജേന്ദ്രാണാം നരാണാം ച നരാധിപമ്൨൭
പ്രജനശ്ചാസ്മി കന്ദര്പഃ സര്പാണാമസ്മി വാസുകിഃ൨൮
പിതൄണാമര്യമാ ചാസ്മി യമഃ സംയമതാമഹമ്൨൯
മൃഗാണാം ച മൃഗേന്ദ്രോഽഹം വൈനതേയശ്ച പക്ഷിണാമ്൩൦
ഝഷാണാം മകരശ്ചാസ്മി സ്രോതസാമസ്മി ജാഹ്നവീ൩൧
അധ്യാത്മവിദ്യാ വിദ്യാനാം വാദഃ പ്രവദതാമഹമ്൩൨
അഹമേവാക്ഷയഃ കാലോ ധാതാഹം വിശ്വതോമുഖഃ൩൩
കീര്തിഃ ശ്രീര്വാക്ച നാരീണാം സ്മൃതിര്മേധാ ധൃതിഃ ക്ഷമാ൩൪
മാസാനാം മാര്ഗശീര്ഷോഽഹമൃതൂനാം കുസുമാകരഃ൩൫
ജയോഽസ്മി വ്യവസായോഽസ്മി സത്ത്വം സത്ത്വവതാമഹമ്൩൬
മുനീനാമപ്യഹം വ്യാസഃ കവീനാമുശനാ കവിഃ൩൭
മൌനം ചൈവാസ്മി ഗുഹ്യാനാം ജ്ഞാനം ജ്ഞാനവതാമഹമ്൩൮
ന തദസ്തി വിനാ യത്സ്യാന്മയാ ഭൂതം ചരാചരമ്൩൯
ഏഷ തൂദ്ദേശതഃ പ്രോക്തോ വിഭൂതേര്വിസ്തരോ മയാ൪൦
തത്തദേവാവഗച്ഛ ത്വം മമ തേജോംഽശസംഭവമ്൪൧
വിഷ്ടഭ്യാഹമിദം കൃത്സ്നമേകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്൪൨
 

ഓം തത്സദിതി ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസൂപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാര്ജുനസംവാദേ വിഭൂതിയോഗോ നാമ ദശമോഽധ്യായഃ ൧൦

ഏകാദശോഽധ്യായഃ
<-- Line 960 format error--> <-- Line 962 format error--> <-- Line 964 format error--> <-- Line 966 format error--> <-- Line 969 format error--> <-- Line 971 format error--> <-- Line 973 format error--> <-- Line 975 format error--> <-- Line 978 format error--> <-- Line 980 format error--> <-- Line 982 format error--> <-- Line 984 format error--> <-- Line 986 format error--> <-- Line 988 format error--> <-- Line 991 format error--> <-- Line 993 format error--> <-- Line 995 format error--> <-- Line 997 format error--> <-- Line 999 format error--> <-- Line 1001 format error--> <-- Line 1003 format error--> <-- Line 1005 format error--> <-- Line 1007 format error--> <-- Line 1009 format error--> <-- Line 1011 format error--> <-- Line 1013 format error--> <-- Line 1015 format error--> <-- Line 1017 format error--> <-- Line 1019 format error--> <-- Line 1021 format error--> <-- Line 1023 format error--> <-- Line 1026 format error--> <-- Line 1028 format error--> <-- Line 1030 format error--> <-- Line 1033 format error--> <-- Line 1036 format error--> <-- Line 1038 format error--> <-- Line 1040 format error--> <-- Line 1042 format error--> <-- Line 1044 format error--> <-- Line 1046 format error--> <-- Line 1048 format error--> <-- Line 1050 format error--> <-- Line 1052 format error--> <-- Line 1054 format error--> <-- Line 1056 format error--> <-- Line 1059 format error--> <-- Line 1061 format error--> <-- Line 1063 format error--> <-- Line 1066 format error--> <-- Line 1069 format error--> <-- Line 1072 format error--> <-- Line 1074 format error--> <-- Line 1076 format error--> <-- Line 1078 format error-->
അര്ജുന ഉവാച
യത്ത്വയോക്തം വചസ്തേന മോഹോഽയം വിഗതോ മമ
ത്വത്തഃ കമലപത്രാക്ഷ മാഹാത്മ്യമപി ചാവ്യയമ്
ദ്രഷ്ടുമിച്ഛാമി തേ രൂപമൈശ്വരം പുരുഷോത്തമ
യോഗേശ്വര തതോ മേ ത്വം ദര്ശയാത്മാനമവ്യയമ്
ശ്രീഭഗവാനുവാച
നാനാവിധാനി ദിവ്യാനി നാനാവര്ണാകൃതീനി ച
ബഹൂന്യദൃഷ്ടപൂര്വാണി പശ്യാശ്ചര്യാണി ഭാരത
മമ ദേഹേ ഗുഡാകേശ യച്ചാന്യദ്ദ്രഷ്ടുമിച്ഛസി
ദിവ്യം ദദാമി തേ ചക്ഷുഃ പശ്യ മേ യോഗമൈശ്വരമ്
സംജയ ഉവാച
ദര്ശയാമാസ പാര്ഥായ പരമം രൂപമൈശ്വരമ്
അനേകദിവ്യാഭരണം ദിവ്യാനേകോദ്യതായുധമ്൧൦
സര്വാശ്ചര്യമയം ദേവമനന്തം വിശ്വതോമുഖമ്൧൧
യദി ഭാഃ സദൃശീ സാ സ്യാദ്ഭാസസ്തസ്യ മഹാത്മനഃ൧൨
അപശ്യദ്ദേവദേവസ്യ ശരീരേ പാണ്ഡവസ്തദാ൧൩
പ്രണമ്യ ശിരസാ ദേവം കൃതാഞ്ജലിരഭാഷത൧൪
അര്ജുന ഉവാച
ബ്രഹ്മാണമീശം കമലാസനസ്ഥമൃഷീംശ്ച സര്വാനുരഗാംശ്ച ദിവ്യാന്൧൫
നാന്തം ന മധ്യം ന പുനസ്തവാദിം പശ്യാമി വിശ്വേശ്വര വിശ്വരൂപ൧൬
പശ്യാമി ത്വാം ദുര്നിരീക്ഷ്യം സമന്താദ്ദീപ്താനലാര്കദ്യുതിമപ്രമേയമ്൧൭
ത്വമവ്യയഃ ശാശ്വതധര്മഗോപ്താ സനാതനസ്ത്വം പുരുഷോ മതോ മേ൧൮
പശ്യാമി ത്വാം ദീപ്തഹുതാശവക്ത്രം സ്വതേജസാ വിശ്വമിദം തപന്തമ്൧൯
ദൃഷ്ട്വാദ്ഭുതം രൂപമുഗ്രം തവേദം ലോകത്രയം പ്രവ്യഥിതം മഹാത്മന്൨൦
സ്വസ്തീത്യുക്ത്വാ മഹര്ഷിസിദ്ധസംഘാഃ സ്തുവന്തി ത്വാം സ്തുതിഭിഃ പുഷ്കലാഭിഃ൨൧
ഗന്ധര്വയക്ഷാസുരസിദ്ധസംഘാ വീക്ഷന്തേ ത്വാം വിസ്മിതാശ്ചൈവ സര്വേ൨൨
ബഹൂദരം ബഹുദംഷ്ട്രാകരാലം ദൃഷ്ട്വാ ലോകാഃ പ്രവ്യഥിതാസ്തഥാഹമ്൨൩
ദൃഷ്ട്വാ ഹി ത്വാം പ്രവ്യഥിതാന്തരാത്മാ ധൃതിം ന വിന്ദാമി ശമം ച വിഷ്ണോ൨൪
ദിശോ ന ജാനേ ന ലഭേ ച ശര്മ പ്രസീദ ദേവേശ ജഗന്നിവാസ൨൫
ഭീഷ്മോ ദ്രോണഃ സൂതപുത്രസ്തഥാസൌ സഹാസ്മദീയൈരപി യോധമുഖ്യൈഃ൨൬
കേചിദ്വിലഗ്നാ ദശനാന്തരേഷു സംദൃശ്യന്തേ ചൂര്ണിതൈരുത്തമാങ്ഗൈഃ൨൭
തഥാ തവാമീ നരലോകവീരാ വിശന്തി വക്ത്രാണ്യഭിവിജ്വലന്തി൨൮
തഥൈവ നാശായ വിശന്തി ലോകാസ്തവാപി വക്ത്രാണി സമൃദ്ധവേഗാഃ൨൯
തേജോഭിരാപൂര്യ ജഗത്സമഗ്രം ഭാസസ്തവോഗ്രാഃ പ്രതപന്തി വിഷ്ണോ൩൦
വിജ്ഞാതുമിച്ഛാമി ഭവന്തമാദ്യം ന ഹി പ്രജാനാമി തവ പ്രവൃത്തിമ്൩൧
ശ്രീഭഗവാനുവാച
ഋതേഽപി ത്വാം ന ഭവിഷ്യന്തി സര്വേ യേഽവസ്ഥിതാഃ പ്രത്യനീകേഷു യോധാഃ൩൨
മയൈവൈതേ നിഹതാഃ പൂര്വമേവ നിമിത്തമാത്രം ഭവ സവ്യസാചിന്൩൩
മയാ ഹതാംസ്ത്വം ജഹി മാ വ്യഥിഷ്ഠാ യുധ്യസ്വ ജേതാസി രണേ സപത്നാന്൩൪
സംജയ ഉവാച
നമസ്കൃത്വാ ഭൂയ ഏവാഹ കൃഷ്ണം സഗദ്ഗദം ഭീതഭീതഃ പ്രണമ്യ൩൫
അര്ജുന ഉവാച
രക്ഷാംസി ഭീതാനി ദിശോ ദ്രവന്തി സര്വേ നമസ്യന്തി ച സിദ്ധസംഘാഃ൩൬
അനന്ത ദേവേശ ജഗന്നിവാസ ത്വമക്ഷരം സദസത്തത്പരം യത്൩൭
വേത്താസി വേദ്യം ച പരം ച ധാമ ത്വയാ തതം വിശ്വമനന്തരൂപ൩൮
നമോ നമസ്തേഽസ്തു സഹസ്രകൃത്വഃ പുനശ്ച ഭൂയോഽപി നമോ നമസ്തേ൩൯
അനന്തവീര്യാമിതവിക്രമസ്ത്വം സര്വം സമാപ്നോഷി തതോഽസി സര്വഃ൪൦
അജാനതാ മഹിമാനം തവേദം മയാ പ്രമാദാത്പ്രണയേന വാപി൪൧
ഏകോഽഥവാപ്യച്യുത തത്സമക്ഷം തത്ക്ഷാമയേ ത്വാമഹമപ്രമേയമ്൪൨
ന ത്വത്സമോഽസ്ത്യഭ്യധികഃ കുതോഽന്യോ ലോകത്രയേഽപ്യപ്രതിമപ്രഭാവ൪൩
പിതേവ പുത്രസ്യ സഖേവ സഖ്യുഃ പ്രിയഃ പ്രിയായാര്ഹസി ദേവ സോഢുമ്൪൪
തദേവ മേ ദര്ശയ ദേവരൂപം പ്രസീദ ദേവേശ ജഗന്നിവാസ൪൫
തേനൈവ രൂപേണ ചതുര്ഭുജേന സഹസ്രബാഹോ ഭവ വിശ്വമൂര്തേ൪൬
ശ്രീഭഗവാനുവാച
തേജോമയം വിശ്വമനന്തമാദ്യം യന്മേ ത്വദന്യേന ന ദൃഷ്ടപൂര്വമ്൪൭
ഏവംരൂപഃ ശക്യ അഹം നൃലോകേ ദ്രഷ്ടും ത്വദന്യേന കുരുപ്രവീര൪൮
വ്യപേതഭീഃ പ്രീതമനാഃ പുനസ്ത്വം തദേവ മേ രൂപമിദം പ്രപശ്യ൪൯
സംജയ ഉവാച
ആശ്വാസയാമാസ ച ഭീതമേനം ഭൂത്വാ പുനഃ സൌമ്യവപുര്മഹാത്മാ൫൦
അര്ജുന ഉവാച
ഇദാനീമസ്മി സംവൃത്തഃ സചേതാഃ പ്രകൃതിം ഗതഃ൫൧
ശ്രീഭഗവാനുവാച
ദേവാ അപ്യസ്യ രൂപസ്യ നിത്യം ദര്ശനകാങ്ക്ഷിണഃ൫൨
ശക്യ ഏവംവിധോ ദ്രഷ്ടും ദൃഷ്ടവാനസി മാം യഥാ൫൩
ജ്ഞാതും ദ്രഷ്ടും ച തത്ത്വേന പ്രവേഷ്ടും ച പരംതപ൫൪
നിര്വൈരഃ സര്വഭൂതേഷു യഃ സ മാമേതി പാണ്ഡവ൫൫
 

ഓം തത്സദിതി ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസൂപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാര്ജുനസംവാദേ വിശ്വരൂപദര്ശനയോഗോ നാമൈകാദശോഽധ്യായഃ ൧൧

ദ്വാദശോഽധ്യായഃ
<-- Line 1088 format error--> <-- Line 1091 format error--> <-- Line 1093 format error--> <-- Line 1095 format error--> <-- Line 1097 format error--> <-- Line 1099 format error--> <-- Line 1101 format error--> <-- Line 1103 format error--> <-- Line 1105 format error--> <-- Line 1107 format error--> <-- Line 1109 format error--> <-- Line 1111 format error--> <-- Line 1113 format error--> <-- Line 1115 format error--> <-- Line 1117 format error--> <-- Line 1119 format error--> <-- Line 1121 format error--> <-- Line 1123 format error--> <-- Line 1125 format error--> <-- Line 1127 format error-->
അര്ജുന ഉവാച
യേ ചാപ്യക്ഷരമവ്യക്തം തേഷാം കേ യോഗവിത്തമാഃ
ശ്രീഭഗവാനുവാച
ശ്രദ്ധയാ പരയോപേതാസ്തേ മേ യുക്തതമാ മതാഃ
സര്വത്രഗമചിന്ത്യം ച കൂടസ്ഥമചലം ധ്രുവമ്
തേ പ്രാപ്നുവന്തി മാമേവ സര്വഭൂതഹിതേ രതാഃ
അവ്യക്താ ഹി ഗതിര്ദുഃഖം ദേഹവദ്ഭിരവാപ്യതേ
അനന്യേനൈവ യോഗേന മാം ധ്യായന്ത ഉപാസതേ
ഭവാമിന ചിരാത്പാര്ഥ മയ്യാവേശിതചേതസാമ്
നിവസിഷ്യസി മയ്യേവ അത ഊര്ധ്വം ന സംശയഃ
അഭ്യാസയോഗേന തതോ മാമിച്ഛാപ്തും ധനംജയ
മദര്ഥമപി കര്മാണി കുര്വന്സിദ്ധിമവാപ്സ്യസി൧൦
സര്വകര്മഫലത്യാഗം തതഃ കുരു യതാത്മവാന്൧൧
ധ്യാനാത്കര്മഫലത്യാഗസ്ത്യാഗാച്ഛാന്തിരനന്തരമ്൧൨
നിര്മമോ നിരഹംകാരഃ സമദുഃഖസുഖഃ ക്ഷമീ൧൩
മയ്യര്പിതമനോബുദ്ധിര്യോ മദ്ഭക്തഃ സ മേ പ്രിയഃ൧൪
ഹര്ഷാമര്ഷഭയോദ്വേഗൈര്മുക്തോ യഃ സ ച മേ പ്രിയഃ൧൫
സര്വാരമ്ഭപരിത്യാഗീ യോ മദ്ഭക്തഃ സ മേ പ്രിയഃ൧൬
ശുഭാശുഭപരിത്യാഗീ ഭക്തിമാന്യഃ സ മേ പ്രിയഃ൧൭
ശീതോഷ്ണസുഖദുഃഖേഷു സമഃ സങ്ഗവിവര്ജിതഃ൧൮
അനികേതഃ സ്ഥിരമതിര്ഭക്തിമാന്മേ പ്രിയോ നരഃ൧൯
ശ്രദ്ദധാനാ മത്പരമാ ഭക്താസ്തേഽതീവ മേ പ്രിയാഃ൨൦
 

ഓം തത്സദിതി ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസൂപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാര്ജുനസംവാദേ ഭക്തിയോഗോ നാമ ദ്വാദശോഽധ്യായഃ ൧൨

ത്രയോദശോഽധ്യായഃ
<-- Line 1137 format error--> <-- Line 1139 format error--> <-- Line 1141 format error--> <-- Line 1143 format error--> <-- Line 1145 format error--> <-- Line 1147 format error--> <-- Line 1149 format error--> <-- Line 1151 format error--> <-- Line 1153 format error--> <-- Line 1155 format error--> <-- Line 1157 format error--> <-- Line 1159 format error--> <-- Line 1161 format error--> <-- Line 1163 format error--> <-- Line 1165 format error--> <-- Line 1167 format error--> <-- Line 1169 format error--> <-- Line 1171 format error--> <-- Line 1173 format error--> <-- Line 1175 format error--> <-- Line 1177 format error--> <-- Line 1179 format error--> <-- Line 1181 format error--> <-- Line 1183 format error--> <-- Line 1185 format error--> <-- Line 1187 format error--> <-- Line 1189 format error--> <-- Line 1191 format error--> <-- Line 1193 format error--> <-- Line 1195 format error--> <-- Line 1197 format error--> <-- Line 1199 format error--> <-- Line 1201 format error--> <-- Line 1203 format error-->
ശ്രീഭഗവാനുവാച
ഏതദ്യോ വേത്തി തം പ്രാഹുഃ ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി തദ്വിദഃ
ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞയോര്ജ്ഞാനം യത്തജ്ജ്ഞാനം മതം മമ
സ ച യോ യത്പ്രഭാവശ്ച തത്സമാസേന മേ ശൃണു
ബ്രഹ്മസൂത്രപദൈശ്ചൈവ ഹേതുമദ്ഭിര്വിനിശ്ചിതൈഃ
ഇന്ദ്രിയാണി ദശൈകം ച പഞ്ച ചേന്ദ്രിയഗോചരാഃ
ഏതത്ക്ഷേത്രം സമാസേന സവികാരമുദാഹൃതമ്
ആചാര്യോപാസനം ശൌചം സ്ഥൈര്യമാത്മവിനിഗ്രഹഃ
ജന്മമൃത്യുജരാവ്യാധിദുഃഖദോഷാനുദര്ശനമ്
നിത്യം ച സമചിത്തത്വമിഷ്ടാനിഷ്ടോപപത്തിഷു
വിവിക്തദേശസേവിത്വമരതിര്ജനസംസദി൧൦
ഏതജ്ജ്ഞാനമിതി പ്രോക്തമജ്ഞാനം യദതോഽന്യഥാ൧൧
അനാദിമത്പരം ബ്രഹ്മ ന സത്തന്നാസദുച്യതേ൧൨
സര്വതഃശ്രുതിമല്ലോകേ സര്വമാവൃത്യ തിഷ്ഠതി൧൩
അസക്തം സര്വഭൃച്ചൈവ നിര്ഗുണം ഗുണഭോക്തൃ ച൧൪
സൂക്ഷ്മത്വാത്തദവിജ്ഞേയം ദൂരസ്ഥം ചാന്തികേ ച തത്൧൫
ഭൂതഭര്തൃ ച തജ്ജ്ഞേയം ഗ്രസിഷ്ണു പ്രഭവിഷ്ണു ച൧൬
ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ജ്ഞാനഗമ്യം ഹൃദി സര്വസ്യ വിഷ്ഠിതമ്൧൭
മദ്ഭക്ത ഏതദ്വിജ്ഞായ മദ്ഭാവായോപപദ്യതേ൧൮
വികാരാംശ്ച ഗുണാംശ്ചൈവ വിദ്ധി പ്രകൃതിസംഭവാന്൧൯
പുരുഷഃ സുഖദുഃഖാനാം ഭോക്തൃത്വേ ഹേതുരുച്യതേ൨൦
കാരണം ഗുണസങ്ഗോഽസ്യ സദസദ്യോനിജന്മസു൨൧
പരമാത്മേതി ചാപ്യുക്തോ ദേഹേഽസ്മിന്പുരുഷഃ പരഃ൨൨
സര്വഥാ വര്തമാനോഽപി ന സ ഭൂയോഽഭിജായതേ൨൩
അന്യേ സാംഖ്യേന യോഗേന കര്മയോഗേന ചാപരേ൨൪
തേഽപി ചാതിതരന്ത്യേവ മൃത്യും ശ്രുതിപരായണാഃ൨൫
ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞസംയോഗാത്തദ്വിദ്ധി ഭരതര്ഷഭ൨൬
വിനശ്യത്സ്വവിനശ്യന്തം യഃ പശ്യതി സ പശ്യതി൨൭
ന ഹിനസ്ത്യാത്മനാത്മാനം തതോ യാതി പരാം ഗതിമ്൨൮
യഃ പശ്യതി തഥാത്മാനമകര്താരം സ പശ്യതി൨൯
തത ഏവ ച വിസ്താരം ബ്രഹ്മ സംപദ്യതേ തദാ൩൦
ശരീരസ്ഥോഽപി കൌന്തേയ ന കരോതി ന ലിപ്യതേ൩൧
സര്വത്രാവസ്ഥിതോ ദേഹേ തഥാത്മാ നോപലിപ്യതേ൩൨
ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രീ തഥാ കൃത്സ്നം പ്രകാശയതി ഭാരത൩൩
ഭൂതപ്രകൃതിമോക്ഷം ച യേ വിദുര്യാന്തി തേ പരമ്൩൪
 

ഓം തത്സദിതി ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസൂപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാര്ജുനസംവാദേ ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞവിഭാഗയോഗോ നാമ ത്രയോദശോഽധ്യായഃ ൧൩

ചതുര്ദശോഽധ്യായഃ
<-- Line 1213 format error--> <-- Line 1215 format error--> <-- Line 1217 format error--> <-- Line 1219 format error--> <-- Line 1221 format error--> <-- Line 1223 format error--> <-- Line 1225 format error--> <-- Line 1227 format error--> <-- Line 1229 format error--> <-- Line 1231 format error--> <-- Line 1233 format error--> <-- Line 1235 format error--> <-- Line 1237 format error--> <-- Line 1239 format error--> <-- Line 1241 format error--> <-- Line 1243 format error--> <-- Line 1245 format error--> <-- Line 1247 format error--> <-- Line 1249 format error--> <-- Line 1251 format error--> <-- Line 1254 format error--> <-- Line 1257 format error--> <-- Line 1259 format error--> <-- Line 1261 format error--> <-- Line 1263 format error--> <-- Line 1265 format error--> <-- Line 1267 format error-->
ശ്രീഭഗവാനുവാച
യജ്ജ്ഞാത്വാ മുനയഃ സര്വേ പരാം സിദ്ധിമിതോ ഗതാഃ
സര്ഗേഽപി നോപജായന്തേ പ്രലയേ ന വ്യഥന്തി ച
സംഭവഃ സര്വഭൂതാനാം തതോ ഭവതി ഭാരത
താസാം ബ്രഹ്മ മഹദ്യോനിരഹം ബീജപ്രദഃ പിതാ
നിബധ്നന്തി മഹാബാഹോ ദേഹേ ദേഹിനമവ്യയമ്
സുഖസങ്ഗേന ബധ്നാതി ജ്ഞാനസങ്ഗേന ചാനഘ
തന്നിബധ്നാതി കൌന്തേയ കര്മസങ്ഗേന ദേഹിനമ്
പ്രമാദാലസ്യനിദ്രാഭിസ്തന്നിബധ്നാതി ഭാരത
ജ്ഞാനമാവൃത്യ തു തമഃ പ്രമാദേ സംജയത്യുത
രജഃ സത്ത്വം തമശ്ചൈവ തമഃ സത്ത്വം രജസ്തഥാ൧൦
ജ്ഞാനം യദാ തദാ വിദ്യാദ്വിവൃദ്ധം സത്ത്വമിത്യുത൧൧
രജസ്യേതാനി ജായന്തേ വിവൃദ്ധേ ഭരതര്ഷഭ൧൨
തമസ്യേതാനി ജായന്തേ വിവൃദ്ധേ കുരുനന്ദന൧൩
തദോത്തമവിദാം ലോകാനമലാന്പ്രതിപദ്യതേ൧൪
തഥാ പ്രലീനസ്തമസി മൂഢയോനിഷു ജായതേ൧൫
രജസസ്തു ഫലം ദുഃഖമജ്ഞാനം തമസഃ ഫലമ്൧൬
പ്രമാദമോഹൌ തമസോ ഭവതോഽജ്ഞാനമേവ ച൧൭
ജഘന്യഗുണവൃത്തിസ്ഥാ അധോ ഗച്ഛന്തി താമസാഃ൧൮
ഗുണേഭ്യശ്ച പരം വേത്തി മദ്ഭാവം സോഽധിഗച്ഛതി൧൯
ജന്മമൃത്യുജരാദുഃഖൈര്വിമുക്തോഽമൃതമശ്നുതേ൨൦
അര്ജുന ഉവാച
കിമാചാരഃ കഥം ചൈതാംസ്ത്രീന്ഗുണാനതിവര്തതേ൨൧
ശ്രീഭഗവാനുവാച
ത ദ്വേഷ്ടി സംപ്രവൃത്താനി ന നിവൃത്താനി കാങ്ക്ഷതി൨൨
ഗുണാ വര്തന്ത ഇത്യേവ യോഽവതിഷ്ഠതി നേങ്ഗതേ൨൩
തുല്യപ്രിയാപ്രിയോ ധീരസ്തുല്യനിന്ദാത്മസംസ്തുതിഃ൨൪
സര്വാരമ്ഭപരിത്യാഗീ ഗുണാതീതഃ സ ഉച്യതേ൨൫
സ ഗുണാന്സമതീത്യൈതാന്ബ്രഹ്മഭൂയായ കല്പതേ൨൬
ശാശ്വതസ്യ ച ധര്മസ്യ സുഖസ്യൈകാന്തികസ്യ ച൨൭
 

ഓം തത്സദിതി ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസൂപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാര്ജുനസംവാദേ ഗുണത്രയവിഭാഗയോഗോ നാമ ചതുര്ദശോഽധ്യായഃ ൧൪

പഞ്ചദശോഽധ്യായഃ
<-- Line 1277 format error--> <-- Line 1279 format error--> <-- Line 1281 format error--> <-- Line 1283 format error--> <-- Line 1285 format error--> <-- Line 1287 format error--> <-- Line 1289 format error--> <-- Line 1291 format error--> <-- Line 1293 format error--> <-- Line 1295 format error--> <-- Line 1297 format error--> <-- Line 1299 format error--> <-- Line 1301 format error--> <-- Line 1303 format error--> <-- Line 1305 format error--> <-- Line 1307 format error--> <-- Line 1309 format error--> <-- Line 1311 format error--> <-- Line 1313 format error--> <-- Line 1315 format error-->
ശ്രീഭഗവാനുവാച
ഛന്ദാംസി യസ്യ പര്ണാനി യസ്തം വേദ സ വേദവിത്
അധശ്ച മൂലാന്യനുസംതതാനി കര്മാനുബന്ധീനി മനുഷ്യലോകേ
അശ്വത്ഥമേനം സുവിരൂഢമൂലമസങ്ഗശസ്ത്രേണ ദൃഢേന ഛിത്ത്വാ
തമേവ ചാദ്യം പുരുഷം പ്രപദ്യേ യതഃ പ്രവൃത്തിഃ പ്രസൃതാ പുരാണീ
ദ്വന്ദ്വൈര്വിമുക്താഃ സുഖദുഃഖസംജ്ഞൈര്ഗച്ഛന്ത്യമൂഢാഃ പദമവ്യയം തത്
യദ്ഗത്വാ ന നിവര്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ
മനഃഷഷ്ഠാനീന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കര്ഷതി
ഗൃഹീത്വൈതാനി സംയാതി വായുര്ഗന്ധാനിവാശയാത്
അധിഷ്ഠായ മനശ്ചായം വിഷയാനുപസേവതേ
വിമൂഢാ നാനുപശ്യന്തി പശ്യന്തി ജ്ഞാനചക്ഷുഷഃ൧൦
യതന്തോഽപ്യകൃതാത്മാനോ നൈനം പശ്യന്ത്യചേതസഃ൧൧
യച്ചന്ദ്രമസി യച്ചാഗ്നൌ തത്തേജോ വിദ്ധി മാമകമ്൧൨
പുഷ്ണാമി ചൌഷധീഃ സര്വാഃ സോമോ ഭൂത്വാ രസാത്മകഃ൧൩
പ്രാണാപാനസമായുക്തഃ പചാമ്യന്നം ചതുര്വിധമ്൧൪
വേദൈശ്ച സര്വൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃദ്വേദവിദേവ ചാഹമ്൧൫
ക്ഷരഃ സര്വാണി ഭൂതാനി കൂടസ്ഥോഽക്ഷര ഉച്യതേ൧൬
യോ ലോകത്രയമാവിശ്യ ബിഭര്ത്യവ്യയ ഈശ്വരഃ൧൭
അതോഽസ്മി ലോകേ വേദേ ച പ്രഥിതഃ പുരുഷോത്തമഃ൧൮
സ സര്വവിദ്ഭജതി മാം സര്വഭാവേന ഭാരത൧൯
ഏതദ്ബുദ്ധ്വാ ബുദ്ധിമാന്സ്യാത്കൃതകൃത്യശ്ച ഭാരത൨൦
 

ഓം തത്സദിതി ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസൂപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാര്ജുനസംവാദേ പുരുഷോത്തമയോഗോ നാമ പഞ്ചദശോഽധ്യായഃ ൧൫

ഷോഡശോഽധ്യായഃ
<-- Line 1325 format error--> <-- Line 1327 format error--> <-- Line 1329 format error--> <-- Line 1331 format error--> <-- Line 1333 format error--> <-- Line 1335 format error--> <-- Line 1337 format error--> <-- Line 1339 format error--> <-- Line 1341 format error--> <-- Line 1343 format error--> <-- Line 1345 format error--> <-- Line 1347 format error--> <-- Line 1349 format error--> <-- Line 1351 format error--> <-- Line 1353 format error--> <-- Line 1355 format error--> <-- Line 1357 format error--> <-- Line 1359 format error--> <-- Line 1361 format error--> <-- Line 1363 format error--> <-- Line 1365 format error--> <-- Line 1367 format error--> <-- Line 1369 format error--> <-- Line 1371 format error-->
ശ്രീഭഗവാനുവാച
ദാനം ദമശ്ച യജ്ഞശ്ച സ്വാധ്യായസ്തപ ആര്ജവമ്
ദയാ ഭൂതേഷ്വലോലുപ്ത്വം മാര്ദവം ഹ്രീരചാപലമ്
ഭവന്തി സംപദം ദൈവീമഭിജാതസ്യ ഭാരത
അജ്ഞാനം ചാഭിജാതസ്യ പാര്ഥ സംപദമാസുരീമ്
മാ ശുചഃ സംപദം ദൈവീമഭിജാതോഽസി പാണ്ഡവ
ദൈവോ വിസ്തരശഃ പ്രോക്ത ആസുരം പാര്ഥ മേ ശൃണു
ന ശൌചം നാപി ചാചാരോ ന സത്യം തേഷു വിദ്യതേ
അപരസ്പരസംഭൂതം കിമന്യത്കാമഹൈതുകമ്
പ്രഭവന്ത്യുഗ്രകര്മാണഃ ക്ഷയായ ജഗതോഽഹിതാഃ
മോഹാദ്ഗൃഹീത്വാസദ്ഗ്രാഹാന്പ്രവര്തന്തേഽശുചിവ്രതാഃ൧൦
കാമോപഭോഗപരമാ ഏതാവദിതി നിശ്ചിതാഃ൧൧
ഈഹന്തേ കാമഭോഗാര്ഥമന്യായേനാര്ഥസംചയാന്൧൨
ഇദമസ്തീദമപി മേ ഭവിഷ്യതി പുനര്ധനമ്൧൩
ഈശ്വരോഽഹമഹം ഭോഗീ സിദ്ധോഽഹം ബലവാന്സുഖീ൧൪
യക്ഷ്യേ ദാസ്യാമി മോദിഷ്യ ഇത്യജ്ഞാനവിമോഹിതാഃ൧൫
പ്രസക്താഃ കാമഭോഗേഷു പതന്തി നരകേഽശുചൌ൧൬
യജന്തേ നാമയജ്ഞൈസ്തേ ദമ്ഭേനാവിധിപൂര്വകമ്൧൭
മാമാത്മപരദേഹേഷു പ്രദ്വിഷന്തോഽഭ്യസൂയകാഃ൧൮
ക്ഷിപാമ്യജസ്രമശുഭാനാസുരീഷ്വേവ യോനിഷു൧൯
മാമപ്രാപ്യൈവ കൌന്തേയ തതോ യാന്ത്യധമാം ഗതിമ്൨൦
കാമഃ ക്രോധസ്തഥാ ലോഭസ്തസ്മാദേതത്ത്രയം ത്യജേത്൨൧
ആചരത്യാത്മനഃ ശ്രേയസ്തതോ യാതി പരാം ഗതിമ്൨൨
ന സ സിദ്ധിമവാപ്നോതി ന സുഖം ന പരാം ഗതിമ്൨൩
ജ്ഞാത്വാ ശാസ്ത്രവിധാനോക്തം കര്മ കര്തുമിഹാര്ഹസി൨൪
 

ഓം തത്സദിതി ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസൂപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാര്ജുനസംവാദേ ദൈവാസുരസംപദ്വിഭാഗയോഗോ നാമ ഷോഡശോഽധ്യായഃ ൧൬

സപ്തദശോഽധ്യായഃ
<-- Line 1381 format error--> <-- Line 1384 format error--> <-- Line 1386 format error--> <-- Line 1388 format error--> <-- Line 1390 format error--> <-- Line 1392 format error--> <-- Line 1394 format error--> <-- Line 1396 format error--> <-- Line 1398 format error--> <-- Line 1400 format error--> <-- Line 1402 format error--> <-- Line 1404 format error--> <-- Line 1406 format error--> <-- Line 1408 format error--> <-- Line 1410 format error--> <-- Line 1412 format error--> <-- Line 1414 format error--> <-- Line 1416 format error--> <-- Line 1418 format error--> <-- Line 1420 format error--> <-- Line 1422 format error--> <-- Line 1424 format error--> <-- Line 1426 format error--> <-- Line 1428 format error--> <-- Line 1430 format error--> <-- Line 1432 format error--> <-- Line 1434 format error--> <-- Line 1436 format error-->
അര്ജുന ഉവാച
തേഷാം നിഷ്ഠാ തു കാ കൃഷ്ണ സത്ത്വമാഹോ രജസ്തമഃ
ശ്രീഭഗവാനുവാച
സാത്ത്വികീ രാജസീ ചൈവ താമസീ ചേതി താം ശൃണു
ശ്രദ്ധാമയോഽയം പുരുഷോ യോ യച്ഛ്രദ്ധഃ സ ഏവ സഃ
പ്രേതാന്ഭൂതഗണാംശ്ചാന്യേ യജന്തേ താമസാ ജനാഃ
ദമ്ഭാഹംകാരസംയുക്താഃ കാമരാഗബലാന്വിതാഃ
മാം ചൈവാന്തഃശരീരസ്ഥം താന്വിദ്ധ്യാസുരനിശ്ചയാന്
യജ്ഞസ്തപസ്തഥാ ദാനം തേഷാം ഭേദമിമം ശൃണു
രസ്യാഃ സ്നിഗ്ധാഃ സ്ഥിരാ ഹൃദ്യാ ആഹാരാഃ സാത്ത്വികപ്രിയാഃ
ആഹാരാ രാജസസ്യേഷ്ടാ ദുഃഖശോകാമയപ്രദാഃ
ഉച്ഛിഷ്ടമപി ചാമേധ്യം ഭോജനം താമസപ്രിയമ്൧൦
യഷ്ടവ്യമേവേതി മനഃ സമാധായ സ സാത്ത്വികഃ൧൧
ഇജ്യതേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ തം യജ്ഞം വിദ്ധി രാജസമ്൧൨
ശ്രദ്ധാവിരഹിതം യജ്ഞം താമസം പരിചക്ഷതേ൧൩
ബ്രഹ്മചര്യമഹിംസാ ച ശാരീരം തപ ഉച്യതേ൧൪
സ്വാധ്യായാഭ്യസനം ചൈവ വാങ്മയം തപ ഉച്യതേ൧൫
ഭാവസംശുദ്ധിരിത്യേതത്തപോ മാനസമുച്യതേ൧൬
അഫലാകാങ്ക്ഷിഭിര്യുക്തൈഃ സാത്ത്വികം പരിചക്ഷതേ൧൭
ക്രിയതേ തദിഹ പ്രോക്തം രാജസം ചലമധ്രുവമ്൧൮
പരസ്യോത്സാദനാര്ഥം വാ തത്താമസമുദാഹൃതമ്൧൯
ദേശേ കാലേ ച പാത്രേ ച തദ്ദാനം സാത്ത്വികം സ്മൃതമ്൨൦
ദീയതേ ച പരിക്ലിഷ്ടം തദ്ദാനം രാജസം സ്മൃതമ്൨൧
അസത്കൃതമവജ്ഞാതം തത്താമസമുദാഹൃതമ്൨൨
ബ്രാഹ്മണാസ്തേന വേദാശ്ച യജ്ഞാശ്ച വിഹിതാഃ പുരാ൨൩
പ്രവര്തന്തേ വിധാനോക്താഃ സതതം ബ്രഹ്മവാദിനാമ്൨൪
ദാനക്രിയാശ്ച വിവിധാഃ ക്രിയന്തേ മോക്ഷകാങ്ക്ഷിഭിഃ൨൫
പ്രശസ്തേ കര്മണി തഥാ സച്ഛബ്ദഃ പാര്ഥ യുജ്യതേ൨൬
കര്മ ചൈവ തദര്ഥീയം സദിത്യേവാഭിധീയതേ൨൭
അസദിത്യുച്യതേ പാര്ഥ ന ച തത്പ്രേപ്യ നോ ഇഹ൨൮
 

ഓം തത്സദിതി ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസൂപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാര്ജുനസംവാദേ ശ്രദ്ധാത്രയവിഭാഗയോഗോ നാമ സപ്തദശോഽധ്യായഃ ൧൭

അഷ്ടാദശോഽധ്യായഃ
<-- Line 1446 format error--> <-- Line 1449 format error--> <-- Line 1451 format error--> <-- Line 1453 format error--> <-- Line 1455 format error--> <-- Line 1457 format error--> <-- Line 1459 format error--> <-- Line 1461 format error--> <-- Line 1463 format error--> <-- Line 1465 format error--> <-- Line 1467 format error--> <-- Line 1469 format error--> <-- Line 1471 format error--> <-- Line 1473 format error--> <-- Line 1475 format error--> <-- Line 1477 format error--> <-- Line 1479 format error--> <-- Line 1481 format error--> <-- Line 1483 format error--> <-- Line 1485 format error--> <-- Line 1487 format error--> <-- Line 1489 format error--> <-- Line 1491 format error--> <-- Line 1493 format error--> <-- Line 1495 format error--> <-- Line 1497 format error--> <-- Line 1499 format error--> <-- Line 1501 format error--> <-- Line 1503 format error--> <-- Line 1505 format error--> <-- Line 1507 format error--> <-- Line 1509 format error--> <-- Line 1511 format error--> <-- Line 1513 format error--> <-- Line 1515 format error--> <-- Line 1517 format error--> <-- Line 1519 format error--> <-- Line 1521 format error--> <-- Line 1523 format error--> <-- Line 1525 format error--> <-- Line 1527 format error--> <-- Line 1529 format error--> <-- Line 1531 format error--> <-- Line 1533 format error--> <-- Line 1535 format error--> <-- Line 1537 format error--> <-- Line 1539 format error--> <-- Line 1541 format error--> <-- Line 1543 format error--> <-- Line 1545 format error--> <-- Line 1547 format error--> <-- Line 1549 format error--> <-- Line 1551 format error--> <-- Line 1553 format error--> <-- Line 1555 format error--> <-- Line 1557 format error--> <-- Line 1559 format error--> <-- Line 1561 format error--> <-- Line 1563 format error--> <-- Line 1565 format error--> <-- Line 1567 format error--> <-- Line 1569 format error--> <-- Line 1571 format error--> <-- Line 1573 format error--> <-- Line 1575 format error--> <-- Line 1577 format error--> <-- Line 1579 format error--> <-- Line 1581 format error--> <-- Line 1583 format error--> <-- Line 1585 format error--> <-- Line 1587 format error--> <-- Line 1589 format error--> <-- Line 1592 format error--> <-- Line 1595 format error--> <-- Line 1597 format error--> <-- Line 1599 format error--> <-- Line 1601 format error--> <-- Line 1603 format error-->
അര്ജുന ഉവാച
ത്യാഗസ്യ ച ഹൃഷീകേശ പൃഥക്കേശിനിഷൂദന
ശ്രീഭഗവാനുവാച
സര്വകര്മഫലത്യാഗം പ്രാഹുസ്ത്യാഗം വിചക്ഷണാഃ
യജ്ഞദാനതപഃകര്മ ന ത്യാജ്യമിതി ചാപരേ
ത്യാഗോ ഹി പുരുഷവ്യാഘ്ര ത്രിവിധഃ സംപ്രകീര്തിതഃ
യജ്ഞോ ദാനം തപശ്ചൈവ പാവനാനി മനീഷിണാമ്
കര്തവ്യാനീതി മേ പാര്ഥ നിശ്ചിതം മതമുത്തമമ്
മോഹാത്തസ്യ പരിത്യാഗസ്താമസഃ പരികീര്തിതഃ
സ കൃത്വാ രാജസം ത്യാഗം നൈവ ത്യാഗഫലം ലഭേത്
സങ്ഗം ത്യക്ത്വാ ഫലം ചൈവ സ ത്യാഗഃ സാത്ത്വികോ മതഃ
ത്യാഗീ സത്ത്വസമാവിഷ്ടോ മേധാവീ ഛിന്നസംശയഃ൧൦
യസ്തു കര്മഫലത്യാഗീ സ ത്യാഗീത്യഭിധീയതേ൧൧
ഭവത്യത്യാഗിനാം പ്രേത്യ ന തു സംന്യാസിനാം ക്വചിത്൧൨
സാംഖ്യേ കൃതാന്തേ പ്രോക്താനി സിദ്ധയേ സര്വകര്മണാമ്൧൩
വിവിധാശ്ച പൃഥക്ചേഷ്ടാ ദൈവം ചൈവാത്ര പഞ്ചമമ്൧൪
ന്യായ്യം വാ വിപരീതം വാ പഞ്ചൈതേ തസ്യ ഹേതവഃ൧൫
പശ്യത്യകൃതബുദ്ധിത്വാന്ന സ പശ്യതി ദുര്മതിഃ൧൬
ഹത്വാഽപി സ ഇമാഁല്ലോകാന്ന ഹന്തി ന നിബധ്യതേ൧൭
കരണം കര്മ കര്തേതി ത്രിവിധഃ കര്മസംഗ്രഹഃ൧൮
പ്രോച്യതേ ഗുണസംഖ്യാനേ യഥാവച്ഛൃണു താന്യപി൧൯
അവിഭക്തം വിഭക്തേഷു തജ്ജ്ഞാനം വിദ്ധി സാത്ത്വികമ്൨൦
വേത്തി സര്വേഷു ഭൂതേഷു തജ്ജ്ഞാനം വിദ്ധി രാജസമ്൨൧
അതത്ത്വാര്ഥവദല്പം ച തത്താമസമുദാഹൃതമ്൨൨
അഫലപ്രേപ്സുനാ കര്മ യത്തത്സാത്ത്വികമുച്യതേ൨൩
ക്രിയതേ ബഹുലായാസം തദ്രാജസമുദാഹൃതമ്൨൪
മോഹാദാരഭ്യതേ കര്മ യത്തത്താമസമുച്യതേ൨൫
സിദ്ധ്യസിദ്ധ്യോര്നിര്വികാരഃ കര്താ സാത്ത്വിക ഉച്യതേ൨൬
ഹര്ഷശോകാന്വിതഃ കര്താ രാജസഃ പരികീര്തിതഃ൨൭
വിഷാദീ ദീര്ഘസൂത്രീ ച കര്താ താമസ ഉച്യതേ൨൮
പ്രോച്യമാനമശേഷേണ പൃഥക്ത്വേന ധനംജയ൨൯
ബന്ധം മോക്ഷം ച യാ വേത്തി ബുദ്ധിഃ സാ പാര്ഥ സാത്ത്വികീ൩൦
അയഥാവത്പ്രജാനാതി ബുദ്ധിഃ സാ പാര്ഥ രാജസീ൩൧
സര്വാര്ഥാന്വിപരീതാംശ്ച ബുദ്ധിഃ സാ പാര്ഥ താമസീ൩൨
യോഗേനാവ്യഭിചാരിണ്യാ ധൃതിഃ സാ പാര്ഥ സാത്ത്വികീ൩൩
പ്രസങ്ഗേന ഫലാകാങ്ക്ഷീ ധൃതിഃ സാ പാര്ഥ രാജസീ൩൪
ന വിമുഞ്ചതി ദുര്മേധാ ധൃതിഃ സാ പാര്ഥ താമസീ൩൫
അഭ്യാസാദ്രമതേ യത്ര ദുഃഖാന്തം ച നിഗച്ഛതി൩൬
തത്സുഖം സാത്ത്വികം പ്രോക്തമാത്മബുദ്ധിപ്രസാദജമ്൩൭
പരിണാമേ വിഷമിവ തത്സുഖം രാജസം സ്മൃതമ്൩൮
നിദ്രാലസ്യപ്രമാദോത്ഥം തത്താമസമുദാഹൃതമ്൩൯
സത്ത്വം പ്രകൃതിജൈര്മുക്തം യദേഭിഃ സ്യാത്ത്രിഭിര്ഗുണൈഃ൪൦
കര്മാണി പ്രവിഭക്താനി സ്വഭാവപ്രഭവൈര്ഗുണൈഃ൪൧
ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമാസ്തിക്യം ബ്രഹ്മകര്മ സ്വഭാവജമ്൪൨
ദാനമീശ്വരഭാവശ്ച ക്ഷാത്രം കര്മ സ്വഭാവജമ്൪൩
പരിചര്യാത്മകം കര്മ ശൂദ്രസ്യാപി സ്വഭാവജമ്൪൪
സ്വകര്മനിരതഃ സിദ്ധിം യഥാ വിന്ദതി തച്ഛൃണു൪൫
സ്വകര്മണാ തമഭ്യര്ച്യ സിദ്ധിം വിന്ദതി മാനവഃ൪൬
സ്വഭാവനിയതം കര്മ കുര്വന്നാപ്നോതി കില്ബിഷമ്൪൭
സര്വാരമ്ഭാ ഹി ദോഷേണ ധൂമേനാഗ്നിരിവാവൃതാഃ൪൮
നൈഷ്കര്മ്യസിദ്ധിം പരമാം സംന്യാസേനാധിഗച്ഛതി൪൯
സമാസേനൈവ കൌന്തേയ നിഷ്ഠാ ജ്ഞാനസ്യ യാ പരാ൫൦
ശബ്ദാദീന്വിഷയാംസ്ത്യക്ത്വാ രാഗദ്വേഷൌ വ്യുദസ്യ ച൫൧
ധ്യാനയോഗപരോ നിത്യം വൈരാഗ്യം സമുപാശ്രിതഃ൫൨
വിമുച്യ നിര്മമഃ ശാന്തോ ബ്രഹ്മഭൂയായ കല്പതേ൫൩
സമഃ സര്വേഷു ഭൂതേഷു മദ്ഭക്തിം ലഭതേ പരാമ്൫൪
തതോ മാം തത്ത്വതോ ജ്ഞാത്വാ വിശതേ തദനന്തരമ്൫൫
മത്പ്രസാദാദവാപ്നോതി ശാശ്വതം പദമവ്യയമ്൫൬
ബുദ്ധിയോഗമുപാശ്രിത്യ മച്ചിത്തഃ സതതം ഭവ൫൭
അഥ ചേത്ത്വമഹംകാരാന്ന ശ്രോഷ്യസി വിനങ്ക്ഷ്യസി൫൮
മിഥ്യൈഷ വ്യവസായസ്തേ പ്രകൃതിസ്ത്വാം നിയോക്ഷ്യതി൫൯
കര്തും നേച്ഛസി യന്മോഹാത്കരിഷ്യസ്യവശോഽപി തത്൬൦
ഭ്രാമയന്സര്വഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയാ൬൧
തത്പ്രസാദാത്പരാം ശാന്തിം സ്ഥാനം പ്രാപ്സ്യസി ശാശ്വതമ്൬൨
വിമൃശ്യൈതദശേഷേണ യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു൬൩
ഇഷ്ടോഽസി മേ ദൃഢമിതി തതോ വക്ഷ്യാമി തേ ഹിതമ്൬൪
മാമേവൈഷ്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനേ പ്രിയോഽസി മേ൬൫
അഹം ത്വാ സര്വപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ൬൬
ന ചാശുശ്രൂഷവേ വാച്യം ന ച മാം യോഽഭ്യസൂയതി൬൭
ഭക്തിം മയി പരാം കൃത്വാ മാമേവൈഷ്യത്യസംശയഃ൬൮
ഭവിതാ ന ച മേ തസ്മാദന്യഃ പ്രിയതരോ ഭുവി൬൯
ജ്ഞാനയജ്ഞേന തേനാഹമിഷ്ടഃ സ്യാമിതി മേ മതിഃ൭൦
സോഽപി മുക്തഃ ശുഭാഁല്ലോകാന്പ്രാപ്നുയാത്പുണ്യകര്മണാമ്൭൧
കച്ചിദജ്ഞാനസംമോഹഃ പ്രനഷ്ടസ്തേ ധനംജയ൭൨
അര്ജുന ഉവാച
സ്ഥിതോഽസ്മി ഗതസംദേഹഃ കരിഷ്യേ വചനം തവ൭൩
സംജയ ഉവാച
സംവാദമിമമശ്രൌഷമദ്ഭുതം രോമഹര്ഷണമ്൭൪
യോഗം യോഗേശ്വരാത്കൃഷ്ണാത്സാക്ഷാത്കഥയതഃ സ്വയമ്൭൫
കേശവാര്ജുനയോഃ പുണ്യം ഹൃഷ്യാമി ച മുഹുര്മുഹുഃ൭൬
വിസ്മയോ മേ മഹാന്രാജന്ഹൃഷ്യാമി ച പുനഃ പുനഃ൭൭
തത്ര ശ്രീര്വിജയോ ഭൂതിര്ധ്രുവാ നീതിര്മതിര്മമ൭൮
 

ഓം തത്സദിതി ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസൂപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാര്ജുനസംവാദേ മോക്ഷസംന്യാസയോഗോ നാമാഷ്ടാദശോഽധ്യായഃ ൧൮