ឝ្រីមទ្ ភគវទ្ គីតា
Bhagavad Gita in Khmer script
វិឞយសូចី
អធ្យាយ ១    អ៌ជុនវិឞាទយោគ
អធ្យាយ ២    សាំខ្យយោគ
អធ្យាយ ៣    ក៌មយោគ
អធ្យាយ ៤    ជ្ញានក៌មសំន្យាសយោគ
អធ្យាយ ៥    ក៌មសំន្យាសយោគ
អធ្យាយ ៦    អាត្មសំយមយោគ
អធ្យាយ ៧    ជ្ញានវិជ្ញានយោគ
អធ្យាយ ៨    អក្ឞរព្រហ្មយោគ
អធ្យាយ ៩    រាជវិទ្យារាជគុហ្យយោគ
អធ្យាយ ១០    វិភូតិយោគ
អធ្យាយ ១១    វិឝ្វរូបទ៌ឝនយោគ
អធ្យាយ ១២    ភក្តិយោគ
អធ្យាយ ១៣    ក្ឞេត្រក្ឞេត្រជ្ញវិភាគយោគ
អធ្យាយ ១៤    គុណត្រយវិភាគយោគ
អធ្យាយ ១៥    បុរុឞោត្តមយោគ
អធ្យាយ ១៦    ទៃវាសុរសំបទ្វិភាគយោគ
អធ្យាយ ១៧    ឝ្រទ្ធាត្រយវិភាគយោគ
អធ្យាយ ១៨    មោក្ឞសំន្យាសយោគ
ប្រថមោៜធ្យាយះ
ធ្ឫតរាឞ្ដ្រ អុវាច
ធ៌មក្ឞេត្រេ កុរុក្ឞេត្រេ សមវេតា យុយុត្សវះ
មាមកាះ បាណ្ឌវាឝ្ចៃវ កិមកុ៌វត សំជយ៕១៕
សំជយ អុវាច
ទ្ឫឞ្ដ្វា តុ បាណ្ឌវានីកំ វ្យូឍំ ទុ៌យោធនស្តទា
អាចា៌យមុបសំគម្យ រាជា វចនមព្រវីត្៕២៕
បឝ្យៃតាំ បាណ្ឌុបុត្រាណាមាចា៌យ មហតីំ ចមូម្
វ្យូឍាំ ទ្រុបទបុត្រេណ តវ ឝិឞ្យេណ ធីមតា៕៣៕
អត្រ ឝូរា មហេឞ្វាសា ភីមា៌ជុនសមា យុធិ
យុយុធានោ វិរាដឝ្ច ទ្រុបទឝ្ច មហារថះ៕៤៕
ធ្ឫឞ្ដកេតុឝ្ចេកិតានះ កាឝិរាជឝ្ច វី៌យវាន្
បុរុជិត្កុន្តិភោជឝ្ច ឝៃព្យឝ្ច នរបុំគវះ៕៥៕
យុធាមន្យុឝ្ច វិក្រាន្ត អុត្តមៅជាឝ្ច វី៌យវាន្
សៅភទ្រោ ទ្រៅបទេយាឝ្ច ស៌វ អេវ មហារថាះ៕៦៕
អស្មាកំ តុ វិឝិឞ្ដា យេ តាន្និពោធ ទ្វិជោត្តម
នាយកា មម សៃន្យស្យ សំជ្ញា៌ថំ តាន្ព្រវីមិ តេ៕៧៕
ភវាន្ភីឞ្មឝ្ច ក៌ណឝ្ច ក្ឫបឝ្ច សមិតិំជយះ
អឝ្វត្ថាមា វិក៌ណឝ្ច សៅមទត្តិស្តថៃវ ច៕៨៕
អន្យេ ច ពហវះ ឝូរា មទ៌ថេ ត្យក្តជីវិតាះ
នានាឝស្ត្រប្រហរណាះ ស៌វេ យុទ្ធវិឝារទាះ៕៩៕
អប៌យាប្តំ តទស្មាកំ ពលំ ភីឞ្មាភិរក្ឞិតម្
ប៌យាប្តំ ត្វិទមេតេឞាំ ពលំ ភីមាភិរក្ឞិតម្៕១០៕
អយនេឞុ ច ស៌វេឞុ យថាភាគមវស្ថិតាះ
ភីឞ្មមេវាភិរក្ឞន្តុ ភវន្តះ ស៌វ អេវ ហិ៕១១៕
តស្យ សំជនយន្ហ៌ឞំ កុរុវ្ឫទ្ធះ បិតាមហះ
សិំហនាទំ វិនទ្យោច្ចៃះ ឝង្ខំ ទធ្មៅ ប្រតាបវាន្៕១២៕
តតះ ឝង្ខាឝ្ច ភេ៌យឝ្ច បណវានកគោមុខាះ
សហសៃវាភ្យហន្យន្ត ស ឝព្ទស្តុមុលោៜភវត្៕១៣៕
តតះ ឝ្វេតៃ៌ហយៃ៌យុក្តេ មហតិ ស្យន្ទនេ ស្ថិតៅ
មាធវះ បាណ្ឌវឝ្ចៃវ ទិវ្យៅ ឝង្ខៅ ប្រទឃ្មតុះ៕១៤៕
បាញ្ចជន្យំ ហ្ឫឞីកេឝោ ទេវទត្តំ ធនំជយះ
បៅណ្ឌ្រំ ទធ្មៅ មហាឝង្ខំ ភីមក៌មា វ្ឫកោទរះ៕១៥៕
អនន្តវិជយំ រាជា កុន្តីបុត្រោ យុធិឞ្ឋិរះ
នកុលះ សហទេវឝ្ច សុឃោឞមណិបុឞ្បកៅ៕១៦៕
កាឝ្យឝ្ច បរមេឞ្វាសះ ឝិខណ្ឌី ច មហារថះ
ធ្ឫឞ្ដទ្យុម្នោ វិរាដឝ្ច សាត្យកិឝ្ចាបរាជិតះ៕១៧៕
ទ្រុបទោ ទ្រៅបទេយាឝ្ច ស៌វឝះ ប្ឫថិវីបតេ
សៅភទ្រឝ្ច មហាពាហុះ ឝង្ខាន្ទធ្មុះ ប្ឫថក្ប្ឫថក្៕១៨៕
ស ឃោឞោ ធា៌តរាឞ្ដ្រាណាំ ហ្ឫទយានិ វ្យទារយត្
នភឝ្ច ប្ឫថិវីំ ចៃវ តុមុលោ វ្យនុនាទយន្៕១៩៕
អថ វ្យវស្ថិតាន្ទ្ឫឞ្ដ្វា ធា៌តរាឞ្ដ្រាន្កបិធ្វជះ
ប្រវ្ឫត្តេ ឝស្ត្រសំបាតេ ធនុរុទ្យម្យ បាណ្ឌវះ៕២០៕
ហ្ឫឞីកេឝំ តទា វាក្យមិទមាហ មហីបតេ
អ៌ជុន អុវាច
សេនយោរុភយោ៌មធ្យេ រថំ ស្ថាបយ មេៜច្យុត៕២១៕
យាវទេតាន្និរីក្ឞេៜហំ យោទ្ធុកាមានវស្ថិតាន្
កៃ៌មយា សហ យោទ្ធវ្យមស្មិន្រណសមុទ្យមេ៕២២៕
យោត្ស្យមានានវេក្ឞេៜហំ យ អេតេៜត្រ សមាគតាះ
ធា៌តរាឞ្ដ្រស្យ ទុ៌ពុទ្ធេ៌យុទ្ធេ ប្រិយចិកី៌ឞវះ៕២៣៕
សំជយ អុវាច
អេវមុក្តោ ហ្ឫឞីកេឝោ គុឌាកេឝេន ភារត
សេនយោរុភយោ៌មធ្យេ ស្ថាបយិត្វា រថោត្តមម្៕២៤៕
ភីឞ្មទ្រោណប្រមុខតះ ស៌វេឞាំ ច មហីក្ឞិតាម្
អុវាច បា៌ថ បឝ្យៃតាន្សមវេតាន្កុរូនិតិ៕២៥៕
តត្រាបឝ្យត្ស្ថិតាន្បា៌ថះ បិត្ឬនថ បិតាមហាន្
អាចា៌យាន្មាតុលាន្ភ្រាត្ឬន្បុត្រាន្បៅត្រាន្សខីំស្តថា៕២៦៕
ឝ្វឝុរាន្សុហ្ឫទឝ្ចៃវ សេនយោរុភយោរបិ
តាន្សមីក្ឞ្យ ស កៅន្តេយះ ស៌វាន្ពន្ធូនវស្ថិតាន្៕២៧៕
ក្ឫបយា បរយាវិឞ្ដោ វិឞីទន្និទមព្រវីត្
អ៌ជុន អុវាច
ទ្ឫឞ្ដ្វេមំ ស្វជនំ ក្ឫឞ្ណ យុយុត្សុំ សមុបស្ថិតម្៕២៨៕
សីទន្តិ មម គាត្រាណិ មុខំ ច បរិឝុឞ្យតិ
វេបថុឝ្ច ឝរីរេ មេ រោមហ៌ឞឝ្ច ជាយតេ៕២៩៕
គាណ្ឌីវំ ស្រំសតេ ហស្តាត្ត្វក្ចៃវ បរិទហ្យតេ
ន ច ឝក្នោម្យវស្ថាតុំ ភ្រមតីវ ច មេ មនះ៕៣០៕
និមិត្តានិ ច បឝ្យាមិ វិបរីតានិ កេឝវ
ន ច ឝ្រេយោៜនុបឝ្យាមិ ហត្វា ស្វជនមាហវេ៕៣១៕
ន កាង្ក្ឞេ វិជយំ ក្ឫឞ្ណ ន ច រាជ្យំ សុខានិ ច
កិំ នោ រាជ្យេន គោវិន្ទ កិំ ភោគៃ៌ជីវិតេន វា៕៣២៕
យេឞាម៌ថេ កាង្ក្ឞិតំ នោ រាជ្យំ ភោគាះ សុខានិ ច
ត អិមេៜវស្ថិតា យុទ្ធេ ប្រាណាំស្ត្យក្ត្វា ធនានិ ច៕៣៣៕
អាចា៌យាះ បិតរះ បុត្រាស្តថៃវ ច បិតាមហាះ
មាតុលាះ ឝ្វឝុរាះ បៅត្រាះ ឝ្យាលាះ សំពន្ធិនស្តថា៕៣៤៕
អេតាន្ន ហន្តុមិច្ឆាមិ ឃ្នតោៜបិ មធុសូទន
អបិ ត្រៃលោក្យរាជ្យស្យ ហេតោះ កិំ នុ មហីក្ឫតេ៕៣៥៕
និហត្យ ធា៌តរាឞ្ដ្រាន្នះ កា ប្រីតិះ ស្យាជ្ជនា៌ទន
បាបមេវាឝ្រយេទស្មាន្ហត្វៃតានាតតាយិនះ៕៣៦៕
តស្មាន្នា៌ហា វយំ ហន្តុំ ធា៌តរាឞ្ដ្រាន្ស្វពាន្ធវាន្
ស្វជនំ ហិ កថំ ហត្វា សុខិនះ ស្យាម មាធវ៕៣៧៕
យទ្យប្យេតេ ន បឝ្យន្តិ លោភោបហតចេតសះ
កុលក្ឞយក្ឫតំ ទោឞំ មិត្រទ្រោហេ ច បាតកម្៕៣៨៕
កថំ ន ជ្ញេយមស្មាភិះ បាបាទស្មាន្និវ៌តិតុម្
កុលក្ឞយក្ឫតំ ទោឞំ ប្របឝ្យទ្ភិ៌ជនា៌ទន៕៣៩៕
កុលក្ឞយេ ប្រណឝ្យន្តិ កុលធ៌មាះ សនាតនាះ
ធ៌មេ នឞ្ដេ កុលំ ក្ឫត្ស្នមធ៌មោៜភិភវត្យុត៕៤០៕
អធ៌មាភិភវាត្ក្ឫឞ្ណ ប្រទុឞ្យន្តិ កុលស្ត្រិយះ
ស្ត្រីឞុ ទុឞ្ដាសុ វា៌ឞ្ណេយ ជាយតេ វ៌ណសំករះ៕៤១៕
សំករោ នរកាយៃវ កុលឃ្នានាំ កុលស្យ ច
បតន្តិ បិតរោ ហ្យេឞាំ លុប្តបិណ្ឌោទកក្រិយាះ៕៤២៕
ទោឞៃរេតៃះ កុលឃ្នានាំ វ៌ណសំករការកៃះ
អុត្សាទ្យន្តេ ជាតិធ៌មាះ កុលធ៌មាឝ្ច ឝាឝ្វតាះ៕៤៣៕
អុត្សន្នកុលធ៌មាណាំ មនុឞ្យាណាំ ជនា៌ទន
នរកេៜនិយតំ វាសោ ភវតីត្យនុឝុឝ្រុម៕៤៤៕
អហោ ពត មហត្បាបំ ក៌តុំ វ្យវសិតា វយម្
យទ្រាជ្យសុខលោភេន ហន្តុំ ស្វជនមុទ្យតាះ៕៤៥៕
យទិ មាមប្រតីការមឝស្ត្រំ ឝស្ត្របាណយះ
ធា៌តរាឞ្ដ្រា រណេ ហន្យុស្តន្មេ ក្ឞេមតរំ ភវេត្៕៤៦៕
សំជយ អុវាច
អេវមុក្ត្វា៌ជុនះ សំខ្យេ រថោបស្ថ អុបាវិឝត្
វិស្ឫជ្យ សឝរំ ចាបំ ឝោកសំវិគ្នមានសះ៕៤៧៕
 

អោំ តត្សទិតិ ឝ្រីមទ្ភគវទ្គីតាសូបនិឞត្សុ ព្រហ្មវិទ្យាយាំ យោគឝាស្ត្រេ ឝ្រីក្ឫឞ្ណា៌ជុនសំវាទេ អ៌ជុនវិឞាទយោគោ នាម ប្រថមោៜធ្យាយះ ៕១៕

ទ្វិតីយោៜធ្យាយះ
សំជយ អុវាច
តំ តថា ក្ឫបយាវិឞ្ដមឝ្រុបូ៌ណាកុលេក្ឞណម្
វិឞីទន្តមិទំ វាក្យមុវាច មធុសូទនះ៕១៕
ឝ្រីភគវានុវាច
កុតស្ត្វា កឝ្មលមិទំ វិឞមេ សមុបស្ថិតម្
អនា៌យជុឞ្ដមស្វ៌គ្យមកី៌តិករម៌ជុន៕២៕
ក្លៃព្យំ មា ស្ម គមះ បា៌ថ នៃតត្ត្វយ្យុបបទ្យតេ
ក្ឞុទ្រំ ហ្ឫទយទៅ៌ពល្យំ ត្យក្ត្វោត្តិឞ្ឋ បរំតប៕៣៕
អ៌ជុន អុវាច
កថំ ភីឞ្មមហំ សាង្ខ្យេ ទ្រោណំ ច មធុសូទន
អិឞុភិះ ប្រតិយោត្ស្យាមិ បូជា៌ហាវរិសូទន៕៤៕
គុរូនហត្វា ហិ មហានុភាវាន្ឝ្រេយោ ភោក្តុំ ភៃក្ឞ្យមបីហ លោកេ
ហត្វា៌ថកាមាំស្តុ គុរុនិហៃវ ភុញ្ជីយ ភោគាន្ៜរុធិរប្រទិគ្ធាន្៕៥៕
ន ចៃតទ្វិទ្មះ កតរន្នោ គរីយោ យទ្វា ជយេម យទិ វា នោ ជយេយុះ
យានេវ ហត្វា ន ជិជីវិឞាមស្តេៜវស្ថិតាះ ប្រមុខេ ធា៌តរាឞ្ដ្រាះ៕៦៕
កា៌បណ្យទោឞោបហតស្វភាវះ ប្ឫច្ឆាមិ ត្វាំ ធ៌មសំមូឍចេតាះ
យច្ឆ្រេយះ ស្យាន្និឝ្ចិតំ ព្រូហិ តន្មេ ឝិឞ្យស្តេៜហំ ឝាធិ មាំ ត្វាំ ប្របន្នម្៕៧៕
ន ហិ ប្របឝ្យាមិ មមាបនុទ្យាទ្យច្ឆោកមុច្ឆោឞណមិន្ទ្រិយាណាម្
អវាប្យ ភូមាវសបត្នម្ឫទ្ធំ រាជ្យំ សុរាណាមបិ ចាធិបត្យម្៕៨៕
សំជយ អុវាច
អេវមុក្ត្វា ហ្ឫឞីកេឝំ គុឌាកេឝះ បរំតប
ន យោត្ស្យ អិតិ គោវិន្ទមុក្ត្វា តូឞ្ណីំ ពភូវ ហ៕៩៕
តមុវាច ហ្ឫឞីកេឝះ ប្រហសន្និវ ភារត
សេនយោរុភយោ៌មធ្យេ វិឞីទន្តមិទំ វចះ៕១០៕
ឝ្រីភគវានុវាច
អឝោច្យានន្វឝោចស្ត្វំ ប្រជ្ញាវាទាំឝ្ច ភាឞសេ
គតាសូនគតាសូំឝ្ច នានុឝោចន្តិ បណ្ឌិតាះ៕១១៕
ន ត្វេវាហំ ជាតុ នាសំ ន ត្វំ នេមេ ជនាធិបាះ
ន ចៃវ ន ភវិឞ្យាមះ ស៌វេ វយមតះ បរម្៕១២៕
ទេហិនោៜស្មិន្យថា ទេហេ កៅមារំ យៅវនំ ជរា
តថា ទេហាន្តរប្រាប្តិ៌ធីរស្តត្រ ន មុហ្យតិ៕១៣៕
មាត្រាស្ប៌ឝាស្តុ កៅន្តេយ ឝីតោឞ្ណសុខទុះខទាះ
អាគមាបាយិនោៜនិត្យាស្តាំស្តិតិក្ឞស្វ ភារត៕១៤៕
យំ ហិ ន វ្យថយន្ត្យេតេ បុរុឞំ បុរុឞ៌ឞភ
សមទុះខសុខំ ធីរំ សោៜម្ឫតត្វាយ កល្បតេ៕១៥៕
នាសតោ វិទ្យតេ ភាវោ នាភាវោ វិទ្យតេ សតះ
អុភយោរបិ ទ្ឫឞ្ដោៜន្តស្ត្វនយោស្តត្ត្វទ៌ឝិភិះ៕១៦៕
អវិនាឝិ តុ តទ្វិទ្ធិ យេន ស៌វមិទំ តតម្
វិនាឝមវ្យយស្យាស្យ ន កឝ្ចិត្ក៌តុម៌ហតិ៕១៧៕
អន្តវន្ត អិមេ ទេហា និត្យស្យោក្តាះ ឝរីរិណះ
អនាឝិនោៜប្រមេយស្យ តស្មាទ្យុធ្យស្វ ភារត៕១៨៕
យ អេនំ វេត្តិ ហន្តារំ យឝ្ចៃនំ មន្យតេ ហតម្
អុភៅ តៅ ន វិជានីតោ នាយំ ហន្តិ ន ហន្យតេ៕១៩៕
ន ជាយតេ ម្រិយតេ វា កទាចិន្នាយំ ភូត្វា ភវិតា វា ន ភូយះ
អជោ និត្យះ ឝាឝ្វតោៜយំ បុរាណោ ន ហន្យតេ ហន្យមានេ ឝរីរេ៕២០៕
វេទាវិនាឝិនំ និត្យំ យ អេនមជមវ្យយម្
អថំ ស បុរុឞះ បា៌ថ កំ ឃាតយតិ ហន្តិ កម្៕២១៕
វាសាំសិ ជី៌ណានិ យថា វិហាយ នវានិ គ្ឫហ្ណាតិ នរោៜបរាណិ
តថា ឝរីរាណិ វិហាយ ជី៌ណាន្យន្យានិ សំយាតិ នវានិ ទេហី៕២២៕
នៃនំ ឆិន្ទន្តិ ឝស្ត្រាណិ នៃនំ ទហតិ បាវកះ
ន ចៃនំ ក្លេទយន្ត្យាបោ ន ឝោឞយតិ មារុតះ៕២៣៕
អច្ឆេទ្យោៜយមទាហ្យោៜយមក្លេទ្យោៜឝោឞ្យ អេវ ច
និត្យះ ស៌វគតះ ស្ថាណុរចលោៜយំ សនាតនះ៕២៤៕
អវ្យក្តោៜយមចិន្ត្យោៜយមវិកា៌យោៜយមុច្យតេ
តស្មាទេវំ វិទិត្វៃនំ នានុឝោចិតុម៌ហសិ៕២៥៕
អថ ចៃនំ និត្យជាតំ និត្យំ វា មន្យសេ ម្ឫតម្
តថាបិ ត្វំ មហាពាហោ នៃវំ ឝោចិតុម៌ហសិ៕២៦៕
ជាតស្យ ហិ ធ្រុវោ ម្ឫត្យុ៌ធ្រុវំ ជន្ម ម្ឫតស្យ ច
តស្មាទបរិហា៌យេៜ៌ថេ ន ត្វំ ឝោចិតុម៌ហសិ៕២៧៕
អវ្យក្តាទីនិ ភូតានិ វ្យក្តមធ្យានិ ភារត
អវ្យក្តនិធនាន្យេវ តត្រ កា បរិទេវនា៕២៨៕
អាឝ្ច៌យវត្បឝ្យតិ កឝ្ចិទេនមាឝ្ច៌យវទ្វទតិ តថៃវ ចាន្យះ
អាឝ្ច៌យវច្ចៃនមន្យះ ឝ្ឫណោតិ ឝ្រុត្វាប្យេនំ វេទ ន ចៃវ កឝ្ចិត្៕២៩៕
ទេហី និត្យមវធ្យោៜយំ ទេហេ ស៌វស្យ ភារត
តស្មាត្ស៌វាណិ ភូតានិ ន ត្វំ ឝោចិតុម៌ហសិ៕៣០៕
ស្វធ៌មមបិ ចាវេក្ឞ្យ ន វិកម្បិតុម៌ហសិ
ធ៌ម្យាទ្ធិ យុទ្ធាច្ឆ្រេយោៜន្យត្ក្ឞត្រិយស្យ ន វិទ្យតេ៕៣១៕
យទ្ឫច្ឆយា ចោបបន្នំ ស្វ៌គទ្វារមបាវ្ឫតម្
សុខិនះ ក្ឞត្រិយាះ បា៌ថ លភន្តេ យុទ្ធមីទ្ឫឝម្៕៣២៕
អថ ចេត្ត្វមិមំ ធ៌ម្យំ សំគ្រាមំ ន ករិឞ្យសិ
តតះ ស្វធ៌មំ កី៌តិំ ច ហិត្វា បាបមវាប្ស្យសិ៕៣៣៕
អកី៌តិំ ចាបិ ភូតានិ កថយិឞ្យន្តិ តេៜវ្យយាម្
សំភាវិតស្យ ចាកី៌តិ៌មរណាទតិរិច្យតេ៕៣៤៕
ភយាទ្រណាទុបរតំ មំស្យន្តេ ត្វាំ មហារថាះ
យេឞាំ ច ត្វំ ពហុមតោ ភូត្វា យាស្យសិ លាឃវម្៕៣៥៕
អវាច្យវាទាំឝ្ច ពហូន្វទិឞ្យន្តិ តវាហិតាះ
និន្ទន្តស្តវ សាម៌ថ្យំ តតោ ទុះខតរំ នុ កិម្៕៣៦៕
ហតោ វា ប្រាប្ស្យសិ ស្វ៌គំ ជិត្វា វា ភោក្ឞ្យសេ មហីម្
តស្មាទុត្តិឞ្ឋ កៅន្តេយ យុទ្ធាយ ក្ឫតនិឝ្ចយះ៕៣៧៕
សុខទុះខេ សមេ ក្ឫត្វា លាភាលាភៅ ជយាជយៅ
តតោ យុទ្ធាយ យុជ្យស្វ នៃវំ បាបមវាប្ស្យសិ៕៣៨៕
អេឞា តេៜភិហិតា សាង្ខ្យេ ពុទ្ធិ៌យោគេ ត្វិមាំ ឝ្ឫណុ
ពុទ្ធ្យា យុក្តោ យយា បា៌ថ ក៌មពន្ធំ ប្រហាស្យសិ៕៣៩៕
នេហាភិក្រមនាឝោៜស្តិ ប្រត្យវាយោ ន វិទ្យតេ
ស្វល្បមប្យស្យ ធ៌មស្យ ត្រាយតេ មហតោ ភយាត្៕៤០៕
វ្យវសាយាត្មិកា ពុទ្ធិរេកេហ កុរុនន្ទន
ពហុឝាខា ហ្យនន្តាឝ្ច ពុទ្ធយោៜវ្យវសាយិនាម្៕៤១៕
យាមិមាំ បុឞ្បិតាំ វាចំ ប្រវទន្ត្យវិបឝ្ចិតះ
វេទវាទរតាះ បា៌ថ នាន្យទស្តីតិ វាទិនះ៕៤២៕
កាមាត្មានះ ស្វ៌គបរា ជន្មក៌មផលប្រទាម្
ក្រិយាវិឝេឞពហុលាំ ភោគៃឝ្វ៌យគតិំ ប្រតិ៕៤៣៕
ភោគៃឝ្វ៌យប្រសក្តានាំ តយាបហ្ឫតចេតសាម្
វ្យវសាយាត្មិកា ពុទ្ធិះ សមាធៅ ន វិធីយតេ៕៤៤៕
ត្រៃគុណ្យវិឞយា វេទា និស្ត្រៃគុណ្យោ ភវា៌ជុន
និ៌ទ្វន្ទ្វោ និត្យសត្ត្វស្ថោ និ៌យោគក្ឞេម អាត្មវាន្៕៤៥៕
យាវាន៌ថ អុទបានេ ស៌វតះ សំប្លុតោទកេ
តាវាន្ស៌វេឞុ វេទេឞុ ព្រាហ្មណស្យ វិជានតះ៕៤៦៕
ក៌មណ្យេវាធិការស្តេ មា ផលេឞុ កទាចន
មា ក៌មផលហេតុ៌ភូ៌មា តេ សង្គោៜស្ត្វក៌មណិ៕៤៧៕
យោគស្ថះ កុរុ ក៌មាណិ សង្គំ ត្យក្ត្វា ធនំជយ
សិទ្ធ្យសិទ្ធ្យោះ សមោ ភូត្វា សមត្វំ យោគ អុច្យតេ៕៤៨៕
ទូរេណ ហ្យវរំ ក៌ម ពុទ្ធិយោគាទ្ធនំជយ
ពុទ្ធៅ ឝរណមន្វិច្ឆ ក្ឫបណាះ ផលហេតវះ៕៤៩៕
ពុទ្ធិយុក្តោ ជហាតីហ អុភេ សុក្ឫតទុឞ្ក្ឫតេ
តស្មាទ្យោគាយ យុជ្យស្វ យោគះ ក៌មសុ កៅឝលម្៕៥០៕
ក៌មជំ ពុទ្ធិយុក្តា ហិ ផលំ ត្យក្ត្វា មនីឞិណះ
ជន្មពន្ធវិនិ៌មុក្តាះ បទំ គច្ឆន្ត្យនាមយម្៕៥១៕
យទា តេ មោហកលិលំ ពុទ្ធិ៌វ្យតិតរិឞ្យតិ
តទា គន្តាសិ និ៌វេទំ ឝ្រោតវ្យស្យ ឝ្រុតស្យ ច៕៥២៕
ឝ្រុតិវិប្រតិបន្នា តេ យទា ស្ថាស្យតិ និឝ្ចលា
សមាធាវចលា ពុទ្ធិស្តទា យោគមវាប្ស្យសិ៕៥៣៕
អ៌ជុន អុវាច
ស្ថិតប្រជ្ញស្យ កា ភាឞា សមាធិស្ថស្យ កេឝវ
ស្ថិតធីះ កិំ ប្រភាឞេត កិមាសីត វ្រជេត កិម្៕៥៤៕
ឝ្រីភគវានុវាច
ប្រជហាតិ យទា កាមាន្ស៌វាន្បា៌ថ មនោគតាន្
អាត្មន្យេវាត្មនា តុឞ្ដះ ស្ថិតប្រជ្ញស្តទោច្យតេ៕៥៥៕
ទុះខេឞ្វនុទ្វិគ្នមនាះ សុខេឞុ វិគតស្ប្ឫហះ
វីតរាគភយក្រោធះ ស្ថិតធី៌មុនិរុច្យតេ៕៥៦៕
យះ ស៌វត្រានភិស្នេហស្តត្តត្ប្រាប្យ ឝុភាឝុភម្
នាភិនន្ទតិ ន ទ្វេឞ្ដិ តស្យ ប្រជ្ញា ប្រតិឞ្ឋិតា៕៥៧៕
យទា សំហរតេ ចាយំ កូ៌មោៜង្គានីវ ស៌វឝះ
អិន្ទ្រិយាណីន្ទ្រិយា៌ថេភ្យស្តស្យ ប្រជ្ញា ប្រតិឞ្ឋិតា៕៥៨៕
វិឞយា វិនិវ៌តន្តេ និរាហារស្យ ទេហិនះ
រសវ៌ជំ រសោៜប្យស្យ បរំ ទ្ឫឞ្ដ្វា និវ៌តតេ៕៥៩៕
យតតោ ហ្យបិ កៅន្តេយ បុរុឞស្យ វិបឝ្ចិតះ
អិន្ទ្រិយាណិ ប្រមាថីនិ ហរន្តិ ប្រសភំ មនះ៕៦០៕
តានិ ស៌វាណិ សំយម្យ យុក្ត អាសីត មត្បរះ
វឝេ ហិ យស្យេន្ទ្រិយាណិ តស្យ ប្រជ្ញា ប្រតិឞ្ឋិតា៕៦១៕
ធ្យាយតោ វិឞយាន្បុំសះ សង្គស្តេឞូបជាយតេ
សង្គាត្សំជាយតេ កាមះ កាមាត្ក្រោធោៜភិជាយតេ៕៦២៕
ក្រោធាទ្ភវតិ សំមោហះ សំមោហាត្ស្ម្ឫតិវិភ្រមះ
ស្ម្ឫតិភ្រំឝាទ្ពុទ្ធិនាឝោ ពុទ្ធិនាឝាត្ប្រណឝ្យតិ៕៦៣៕
រាគទ្វេឞវិមុក្តៃស្តុ វិឞយានិន្ទ្រិយៃឝ្ចរន្
អាត្មវឝ្យៃ៌វិធេយាត្មា ប្រសាទមធិគច្ឆតិ៕៦៤៕
ប្រសាទេ ស៌វទុះខានាំ ហានិរស្យោបជាយតេ
ប្រសន្នចេតសោ ហ្យាឝុ ពុទ្ធិះ ប៌យវតិឞ្ឋតេ៕៦៥៕
នាស្តិ ពុទ្ធិរយុក្តស្យ ន ចាយុក្តស្យ ភាវនា
ន ចាភាវយតះ ឝាន្តិរឝាន្តស្យ កុតះ សុខម្៕៦៦៕
អិន្ទ្រិយាណាំ ហិ ចរតាំ យន្មនោៜនុវិធីយតេ
តទស្យ ហរតិ ប្រជ្ញាំ វាយុ៌នាវមិវាម្ភសិ៕៦៧៕
តស្មាទ្យស្យ មហាពាហោ និគ្ឫហីតានិ ស៌វឝះ
អិន្ទ្រិយាណីន្ទ្រិយា៌ថេភ្យស្តស្យ ប្រជ្ញា ប្រតិឞ្ឋិតា៕៦៨៕
យា និឝា ស៌វភូតានាំ តស្យាំ ជាគ៌តិ សំយមី
យស្យាំ ជាគ្រតិ ភូតានិ សា និឝា បឝ្យតោ មុនេះ៕៦៩៕
អាបូ៌យមាណមចលប្រតិឞ្ឋំ សមុទ្រមាបះ ប្រវិឝន្តិ យទ្វត្
តទ្វត្កាមា យំ ប្រវិឝន្តិ ស៌វេ ស ឝាន្តិមាប្នោតិ ន កាមកាមី៕៧០៕
វិហាយ កាមាន្យះ ស៌វាន្បុមាំឝ្ចរតិ និះស្ប្ឫហះ
និ៌មមោ និរហំការះ ស ឝាន្តិមធិគច្ឆតិ៕៧១៕
អេឞា ព្រាហ្មី ស្ថិតិះ បា៌ថ នៃនាំ ប្រាប្យ វិមុហ្យតិ
ស្ថិត្វាស្យាមន្តកាលេៜបិ ព្រហ្មនិ៌វាណម្ឫច្ឆតិ៕៧២៕
 

អោំ តត្សទិតិ ឝ្រីមទ្ភគវទ្គីតាសូបនិឞត្សុ ព្រហ្មវិទ្យាយាំ យោគឝាស្ត្រេ ឝ្រីក្ឫឞ្ណា៌ជុនសំវាទេ សាំខ្យយោគោ នាម ទ្វិតីយោៜធ្យាយះ ៕២៕

ត្ឫតីយោៜធ្យាយះ
អ៌ជុន អុវាច
ជ្យាយសី ចេត្ក៌មណស្តេ មតា ពុទ្ធិ៌ជនា៌ទន
តត្កិំ ក៌មណិ ឃោរេ មាំ និយោជយសិ កេឝវ៕១៕
វ្យាមិឝ្រេណេវ វាក្យេន ពុទ្ធិំ មោហយសីវ មេ
តទេកំ វទ និឝ្ចិត្យ យេន ឝ្រេយោៜហមាប្នុយាម្៕២៕
ឝ្រីភគវានុវាច
លោកេៜស្មិន្ទ្វិវិធា និឞ្ឋា បុរា ប្រោក្តា មយានឃ
ជ្ញានយោគេន សាំខ្យានាំ ក៌មយោគេន យោគិនាម្៕៣៕
ន ក៌មណាមនារម្ភាន្នៃឞ្ក៌ម្យំ បុរុឞោៜឝ្នុតេ
ន ច សំន្យសនាទេវ សិទ្ធិំ សមធិគច្ឆតិ៕៤៕
ន ហិ កឝ្ចិត្ក្ឞណមបិ ជាតុ តិឞ្ឋត្យក៌មក្ឫត្
កា៌យតេ ហ្យវឝះ ក៌ម ស៌វះ ប្រក្ឫតិជៃ៌គុណៃះ៕៥៕
ក៌មេន្ទ្រិយាណិ សំយម្យ យ អាស្តេ មនសា ស្មរន្
អិន្ទ្រិយា៌ថាន្វិមូឍាត្មា មិថ្យាចារះ ស អុច្យតេ៕៦៕
យស្ត្វិន្ទ្រិយាណិ មនសា និយម្យារភតេៜ៌ជុន
ក៌មេន្ទ្រិយៃះ ក៌មយោគមសក្តះ ស វិឝិឞ្យតេ៕៧៕
និយតំ កុរុ ក៌ម ត្វំ ក៌ម ជ្យាយោ ហ្យក៌មណះ
ឝរីរយាត្រាបិ ច តេ ន ប្រសិទ្ធ្យេទក៌មណះ៕៨៕
យជ្ញា៌ថាត្ក៌មណោៜន្យត្រ លោកោៜយំ ក៌មពន្ធនះ
តទ៌ថំ ក៌ម កៅន្តេយ មុក្តសង្គះ សមាចរ៕៩៕
សហយជ្ញាះ ប្រជាះ ស្ឫឞ្ដ្វា បុរោវាច ប្រជាបតិះ
អនេន ប្រសវិឞ្យធ្វមេឞ វោៜស្ត្វិឞ្ដកាមធុក្៕១០៕
ទេវាន្ភាវយតានេន តេ ទេវា ភាវយន្តុ វះ
បរស្បរំ ភាវយន្តះ ឝ្រេយះ បរមវាប្ស្យថ៕១១៕
អិឞ្ដាន្ភោគាន្ហិ វោ ទេវា ទាស្យន្តេ យជ្ញភាវិតាះ
តៃ៌ទត្តានប្រទាយៃភ្យោ យោ ភុង្ក្តេ ស្តេន អេវ សះ៕១២៕
យជ្ញឝិឞ្ដាឝិនះ សន្តោ មុច្យន្តេ ស៌វកិល្ពិឞៃះ
ភុញ្ជតេ តេ ត្វឃំ បាបា យេ បចន្ត្យាត្មការណាត្៕១៣៕
អន្នាទ្ភវន្តិ ភូតានិ ប៌ជន្យាទន្នសំភវះ
យជ្ញាទ្ភវតិ ប៌ជន្យោ យជ្ញះ ក៌មសមុទ្ភវះ៕១៤៕
ក៌ម ព្រហ្មោទ្ភវំ វិទ្ធិ ព្រហ្មាក្ឞរសមុទ្ភវម្
តស្មាត្ស៌វគតំ ព្រហ្ម និត្យំ យជ្ញេ ប្រតិឞ្ឋិតម្៕១៥៕
អេវំ ប្រវ៌តិតំ ចក្រំ នានុវ៌តយតីហ យះ
អឃាយុរិន្ទ្រិយារាមោ មោឃំ បា៌ថ ស ជីវតិ៕១៦៕
យស្ត្វាត្មរតិរេវ ស្យាទាត្មត្ឫប្តឝ្ច មានវះ
អាត្មន្យេវ ច សំតុឞ្ដស្តស្យ កា៌យំ ន វិទ្យតេ៕១៧៕
នៃវ តស្យ ក្ឫតេនា៌ថោ នាក្ឫតេនេហ កឝ្ចន
ន ចាស្យ ស៌វភូតេឞុ កឝ្ចិទ៌ថវ្យបាឝ្រយះ៕១៨៕
តស្មាទសក្តះ សតតំ កា៌យំ ក៌ម សមាចរ
អសក្តោ ហ្យាចរន្ក៌ម បរមាប្នោតិ បូរុឞះ៕១៩៕
ក៌មណៃវ ហិ សំសិទ្ធិមាស្ថិតា ជនកាទយះ
លោកសំគ្រហមេវាបិ សំបឝ្យន្ក៌តុម៌ហសិ៕២០៕
យទ្យទាចរតិ ឝ្រេឞ្ឋស្តត្តទេវេតរោ ជនះ
ស យត្ប្រមាណំ កុរុតេ លោកស្តទនុវ៌តតេ៕២១៕
ន មេ បា៌ថាស្តិ ក៌តវ្យំ ត្រិឞុ លោកេឞុ កិំចន
នានវាប្តមវាប្តវ្យំ វ៌ត អេវ ច ក៌មណិ៕២២៕
យទិ ហ្យហំ ន វ៌តេយំ ជាតុ ក៌មណ្យតន្ទ្រិតះ
មម វ៌ត្មានុវ៌តន្តេ មនុឞ្យាះ បា៌ថ ស៌វឝះ៕២៣៕
អុត្សីទេយុរិមេ លោកា ន កុ៌យាំ ក៌ម ចេទហម្
សំករស្យ ច ក៌តា ស្យាមុបហន្យាមិមាះ ប្រជាះ៕២៤៕
សក្តាះ ក៌មណ្យវិទ្វាំសោ យថា កុ៌វន្តិ ភារត
កុ៌យាទ្វិទ្វាំស្តថាសក្តឝ្ចិកី៌ឞុ៌លោកសំគ្រហម្៕២៥៕
ន ពុទ្ធិភេទំ ជនយេទជ្ញានាំ ក៌មសង្គិនាម្
ជោឞយេត្ស៌វក៌មាណិ វិទ្វាន្យុក្តះ សមាចរន្៕២៦៕
ប្រក្ឫតេះ ក្រិយមាណានិ គុណៃះ ក៌មាណិ ស៌វឝះ
អហំការវិមូឍាត្មា ក៌តាហមិតិ មន្យតេ៕២៧៕
តត្ត្វវិត្តុ មហាពាហោ គុណក៌មវិភាគយោះ
គុណា គុណេឞុ វ៌តន្ត អិតិ មត្វា ន សជ្ជតេ៕២៨៕
ប្រក្ឫតេ៌គុណសំមូឍាះ សជ្ជន្តេ គុណក៌មសុ
តានក្ឫត្ស្នវិទោ មន្ទាន្ក្ឫត្ស្នវិន្ន វិចាលយេត្៕២៩៕
មយិ ស៌វាណិ ក៌មាណិ សំន្យស្យាធ្យាត្មចេតសា
និរាឝី៌និ៌មមោ ភូត្វា យុធ្យស្វ វិគតជ្វរះ៕៣០៕
យេ មេ មតមិទំ និត្យមនុតិឞ្ឋន្តិ មានវាះ
ឝ្រទ្ធាវន្តោៜនសូយន្តោ មុច្យន្តេ តេៜបិ ក៌មភិះ៕៣១៕
យេ ត្វេតទភ្យសូយន្តោ នានុតិឞ្ឋន្តិ មេ មតម្
ស៌វជ្ញានវិមូឍាំស្តាន្វិទ្ធិ នឞ្ដានចេតសះ៕៣២៕
សទ្ឫឝំ ចេឞ្ដតេ ស្វស្យាះ ប្រក្ឫតេ៌ជ្ញានវានបិ
ប្រក្ឫតិំ យាន្តិ ភូតានិ និគ្រហះ កិំ ករិឞ្យតិ៕៣៣៕
អិន្ទ្រិយស្យេន្ទ្រិយស្យា៌ថេ រាគទ្វេឞៅ វ្យវស្ថិតៅ
តយោ៌ន វឝមាគច្ឆេត្តៅ ហ្យស្យ បរិបន្ថិនៅ៕៣៤៕
ឝ្រេយាន្ស្វធ៌មោ វិគុណះ បរធ៌មាត្ស្វនុឞ្ឋិតាត្
ស្វធ៌មេ និធនំ ឝ្រេយះ បរធ៌មោ ភយាវហះ៕៣៥៕
អ៌ជុន អុវាច
អថ កេន ប្រយុក្តោៜយំ បាបំ ចរតិ បូរុឞះ
អនិច្ឆន្នបិ វា៌ឞ្ណេយ ពលាទិវ និយោជិតះ៕៣៦៕
ឝ្រីភគវានុវាច
កាម អេឞ ក្រោធ អេឞ រជោគុណសមុទ្ភវះ
មហាឝនោ មហាបាប្មា វិទ្ធ្យេនមិហ វៃរិណម្៕៣៧៕
ធូមេនាវ្រិយតេ វហ្និ៌យថាទ៌ឝោ មលេន ច
យថោល្ពេនាវ្ឫតោ គ៌ភស្តថា តេនេទមាវ្ឫតម្៕៣៨៕
អាវ្ឫតំ ជ្ញានមេតេន ជ្ញានិនោ និត្យវៃរិណា
កាមរូបេណ កៅន្តេយ ទុឞ្បូរេណានលេន ច៕៣៩៕
អិន្ទ្រិយាណិ មនោ ពុទ្ធិរស្យាធិឞ្ឋានមុច្យតេ
អេតៃ៌វិមោហយត្យេឞ ជ្ញានមាវ្ឫត្យ ទេហិនម្៕៤០៕
តស្មាត្ត្វមិន្ទ្រិយាណ្យាទៅ និយម្យ ភរត៌ឞភ
បាប្មានំ ប្រជហិ ហ្យេនំ ជ្ញានវិជ្ញាននាឝនម្៕៤១៕
អិន្ទ្រិយាណិ បរាណ្យាហុរិន្ទ្រិយេភ្យះ បរំ មនះ
មនសស្តុ បរា ពុទ្ធិ៌យោ ពុទ្ធេះ បរតស្តុ សះ៕៤២៕
អេវំ ពុទ្ធេះ បរំ ពុទ្ធ្វា សំស្តភ្យាត្មានមាត្មនា
ជហិ ឝត្រុំ មហាពាហោ កាមរូបំ ទុរាសទម្៕៤៣៕
 

អោំ តត្សទិតិ ឝ្រីមទ្ភគវទ្គីតាសូបនិឞត្សុ ព្រហ្មវិទ្យាយាំ យោគឝាស្ត្រេ ឝ្រីក្ឫឞ្ណា៌ជុនសំវាទេ ក៌មយោគោ នាម ត្ឫតីយោៜធ្យាយះ ៕៣៕

ចតុ៌ថោៜធ្យាយះ
ឝ្រីភគវានុវាច
អិមំ វិវស្វតេ យោគំ ប្រោក្តវានហមវ្យយម្
វិវស្វាន្មនវេ ប្រាហ មនុរិក្ឞ្វាកវេៜព្រវីត្៕១៕
អេវំ បរំបរាប្រាប្តមិមំ រាជ៌ឞយោ វិទុះ
ស កាលេនេហ មហតា យោគោ នឞ្ដះ បរំតប៕២៕
ស អេវាយំ មយា តេៜទ្យ យោគះ ប្រោក្តះ បុរាតនះ
ភក្តោៜសិ មេ សខា ចេតិ រហស្យំ ហ្យេតទុត្តមម្៕៣៕
អ៌ជុន អុវាច
អបរំ ភវតោ ជន្ម បរំ ជន្ម វិវស្វតះ
កថមេតទ្វិជានីយាំ ត្វមាទៅ ប្រោក្តវានិតិ៕៤៕
ឝ្រីភគវានុវាច
ពហូនិ មេ វ្យតីតានិ ជន្មានិ តវ ចា៌ជុន
តាន្យហំ វេទ ស៌វាណិ ន ត្វំ វេត្ថ បរំតប៕៥៕
អជោៜបិ សន្នវ្យយាត្មា ភូតានាមីឝ្វរោៜបិ សន្
ប្រក្ឫតិំ ស្វាមធិឞ្ឋាយ សំភវាម្យាត្មមាយយា៕៦៕
យទា យទា ហិ ធ៌មស្យ គ្លានិ៌ភវតិ ភារត
អភ្យុត្ថានមធ៌មស្យ តទាត្មានំ ស្ឫជាម្យហម្៕៧៕
បរិត្រាណាយ សាធូនាំ វិនាឝាយ ច ទុឞ្ក្ឫតាម្
ធ៌មសំស្ថាបនា៌ថាយ សំភវាមិ យុគេ យុគេ៕៨៕
ជន្ម ក៌ម ច មេ ទិវ្យមេវំ យោ វេត្តិ តត្ត្វតះ
ត្យក្ត្វា ទេហំ បុន៌ជន្ម នៃតិ មាមេតិ សោៜ៌ជុន៕៩៕
វីតរាគភយក្រោធា មន្មយា មាមុបាឝ្រិតាះ
ពហវោ ជ្ញានតបសា បូតា មទ្ភាវមាគតាះ៕១០៕
យេ យថា មាំ ប្របទ្យន្តេ តាំស្តថៃវ ភជាម្យហម្
មម វ៌ត្មានុវ៌តន្តេ មនុឞ្យាះ បា៌ថ ស៌វឝះ៕១១៕
កាង្ក្ឞន្តះ ក៌មណាំ សិទ្ធិំ យជន្ត អិហ ទេវតាះ
ក្ឞិប្រំ ហិ មានុឞេ លោកេ សិទ្ធិ៌ភវតិ ក៌មជា៕១២៕
ចាតុ៌វ៌ណ្យំ មយា ស្ឫឞ្ដំ គុណក៌មវិភាគឝះ
តស្យ ក៌តារមបិ មាំ វិទ្ធ្យក៌តារមវ្យយម្៕១៣៕
ន មាំ ក៌មាណិ លិម្បន្តិ ន មេ ក៌មផលេ ស្ប្ឫហា
អិតិ មាំ យោៜភិជានាតិ ក៌មភិ៌ន ស ពធ្យតេ៕១៤៕
អេវំ ជ្ញាត្វា ក្ឫតំ ក៌ម បូ៌វៃរបិ មុមុក្ឞុភិះ
កុរុ ក៌មៃវ តស្មាត្ត្វំ បូ៌វៃះ បូ៌វតរំ ក្ឫតម្៕១៥៕
កិំ ក៌ម កិមក៌មេតិ កវយោៜប្យត្រ មោហិតាះ
តត្តេ ក៌ម ប្រវក្ឞ្យាមិ យជ្ជ្ញាត្វា មោក្ឞ្យសេៜឝុភាត្៕១៦៕
ក៌មណោ ហ្យបិ ពោទ្ធវ្យំ ពោទ្ធវ្យំ ច វិក៌មណះ
អក៌មណឝ្ច ពោទ្ធវ្យំ គហនា ក៌មណោ គតិះ៕១៧៕
ក៌មណ្យក៌ម យះ បឝ្យេទក៌មណិ ច ក៌ម យះ
ស ពុទ្ធិមាន្មនុឞ្យេឞុ ស យុក្តះ ក្ឫត្ស្នក៌មក្ឫត្៕១៨៕
យស្យ ស៌វេ សមារម្ភាះ កាមសំកល្បវ៌ជិតាះ
ជ្ញានាគ្និទគ្ធក៌មាណំ តមាហុះ បណ្ឌិតំ ពុធាះ៕១៩៕
ត្យក្ត្វា ក៌មផលាសង្គំ និត្យត្ឫប្តោ និរាឝ្រយះ
ក៌មណ្យភិប្រវ្ឫត្តោៜបិ នៃវ កិំចិត្ករោតិ សះ៕២០៕
និរាឝី៌យតចិត្តាត្មា ត្យក្តស៌វបរិគ្រហះ
ឝារីរំ កេវលំ ក៌ម កុ៌វន្នាប្នោតិ កិល្ពិឞម្៕២១៕
យទ្ឫច្ឆាលាភសំតុឞ្ដោ ទ្វន្ទ្វាតីតោ វិមត្សរះ
សមះ សិទ្ធាវសិទ្ធៅ ច ក្ឫត្វាបិ ន និពធ្យតេ៕២២៕
គតសង្គស្យ មុក្តស្យ ជ្ញានាវស្ថិតចេតសះ
យជ្ញាយាចរតះ ក៌ម សមគ្រំ ប្រវិលីយតេ៕២៣៕
ព្រហ្មា៌បណំ ព្រហ្ម ហវិ៌ព្រហ្មាគ្នៅ ព្រហ្មណា ហុតម្
ព្រហ្មៃវ តេន គន្តវ្យំ ព្រហ្មក៌មសមាធិនា៕២៤៕
ទៃវមេវាបរេ យជ្ញំ យោគិនះ ប៌យុបាសតេ
ព្រហ្មាគ្នាវបរេ យជ្ញំ យជ្ញេនៃវោបជុហ្វតិ៕២៥៕
ឝ្រោត្រាទីនីន្ទ្រិយាណ្យន្យេ សំយមាគ្និឞុ ជុហ្វតិ
ឝព្ទាទីន្វិឞយានន្យ អិន្ទ្រិយាគ្និឞុ ជុហ្វតិ៕២៦៕
ស៌វាណីន្ទ្រិយក៌មាណិ ប្រាណក៌មាណិ ចាបរេ
អាត្មសំយមយោគាគ្នៅ ជុហ្វតិ ជ្ញានទីបិតេ៕២៧៕
ទ្រវ្យយជ្ញាស្តបោយជ្ញា យោគយជ្ញាស្តថាបរេ
ស្វាធ្យាយជ្ញានយជ្ញាឝ្ច យតយះ សំឝិតវ្រតាះ៕២៨៕
អបានេ ជុហ្វតិ ប្រាណំ ប្រាណេៜបានំ តថាបរេ
ប្រាណាបានគតី រុទ្ធ្វា ប្រាណាយាមបរាយណាះ៕២៩៕
អបរេ និយតាហារាះ ប្រាណាន្ប្រាណេឞុ ជុហ្វតិ
ស៌វេៜប្យេតេ យជ្ញវិទោ យជ្ញក្ឞបិតកល្មឞាះ៕៣០៕
យជ្ញឝិឞ្ដាម្ឫតភុជោ យាន្តិ ព្រហ្ម សនាតនម្
នាយំ លោកោៜស្ត្យយជ្ញស្យ កុតោៜន្យះ កុរុសត្តម៕៣១៕
អេវំ ពហុវិធា យជ្ញា វិតតា ព្រហ្មណោ មុខេ
ក៌មជាន្វិទ្ធិ តាន្ស៌វានេវំ ជ្ញាត្វា វិមោក្ឞ្យសេ៕៣២៕
ឝ្រេយាន្ទ្រវ្យមយាទ្យជ្ញាជ្ជ្ញានយជ្ញះ បរំតប
ស៌វំ ក៌មាខិលំ បា៌ថ ជ្ញានេ បរិសមាប្យតេ៕៣៣៕
តទ្វិទ្ធិ ប្រណិបាតេន បរិប្រឝ្នេន សេវយា
អុបទេក្ឞ្យន្តិ តេ ជ្ញានំ ជ្ញានិនស្តត្ត្វទ៌ឝិនះ៕៣៤៕
យជ្ជ្ញាត្វា ន បុន៌មោហមេវំ យាស្យសិ បាណ្ឌវ
យេន ភូតាន្យឝេឞេណ ទ្រក្ឞ្យស្យាត្មន្យថោ មយិ៕៣៥៕
អបិ ចេទសិ បាបេភ្យះ ស៌វេភ្យះ បាបក្ឫត្តមះ
ស៌វំ ជ្ញានប្លវេនៃវ វ្ឫជិនំ សំតរិឞ្យសិ៕៣៦៕
យថៃធាំសិ សមិទ្ធោៜគ្និ៌ភស្មសាត្កុរុតេៜ៌ជុន
ជ្ញានាគ្និះ ស៌វក៌មាណិ ភស្មសាត្កុរុតេ តថា៕៣៧៕
ន ហិ ជ្ញានេន សទ្ឫឝំ បវិត្រមិហ វិទ្យតេ
តត្ស្វយំ យោគសំសិទ្ធះ កាលេនាត្មនិ វិន្ទតិ៕៣៨៕
ឝ្រទ្ធាវាំល្លភតេ ជ្ញានំ តត្បរះ សំយតេន្ទ្រិយះ
ជ្ញានំ លព្ធ្វា បរាំ ឝាន្តិមចិរេណាធិគច្ឆតិ៕៣៩៕
អជ្ញឝ្ចាឝ្រទ្ទធានឝ្ច សំឝយាត្មា វិនឝ្យតិ
នាយំ លោកោៜស្តិ ន បរោ ន សុខំ សំឝយាត្មនះ៕៤០៕
យោគសំន្យស្តក៌មាណំ ជ្ញានសំឆិន្នសំឝយម្
អាត្មវន្តំ ន ក៌មាណិ និពធ្នន្តិ ធនំជយ៕៤១៕
តស្មាទជ្ញានសំភូតំ ហ្ឫត្ស្ថំ ជ្ញានាសិនាត្មនះ
ឆិត្ត្វៃនំ សំឝយំ យោគមាតិឞ្ឋោត្តិឞ្ឋ ភារត៕៤២៕
 

អោំ តត្សទិតិ ឝ្រីមទ្ភគវទ្គីតាសូបនិឞត្សុ ព្រហ្មវិទ្យាយាំ យោគឝាស្ត្រេ ឝ្រីក្ឫឞ្ណា៌ជុនសំវាទេ ជ្ញានក៌មសំន្យាសយោគោ នាម ចតុ៌ថោៜធ្យាយះ ៕៤៕

បញ្ចមោៜធ្យាយះ
អ៌ជុន អុវាច
សំន្យាសំ ក៌មណាំ ក្ឫឞ្ណ បុន៌យោគំ ច ឝំសសិ
យច្ឆ្រេយ អេតយោរេកំ តន្មេ ព្រូហិ សុនិឝ្ចិតម្៕១៕
ឝ្រីភគវានុវាច
សំន្យាសះ ក៌មយោគឝ្ច និះឝ្រេយសករាវុភៅ
តយោស្តុ ក៌មសំន្យាសាត្ក៌មយោគោ វិឝិឞ្យតេ៕២៕
ជ្ញេយះ ស និត្យសំន្យាសី យោ ន ទ្វេឞ្ដិ ន កាង្ក្ឞតិ
និ៌ទ្វន្ទ្វោ ហិ មហាពាហោ សុខំ ពន្ធាត្ប្រមុច្យតេ៕៣៕
សាំខ្យយោគៅ ប្ឫថគ្ពាលាះ ប្រវទន្តិ ន បណ្ឌិតាះ
អេកមប្យាស្ថិតះ សម្យគុភយោ៌វិន្ទតេ ផលម្៕៤៕
យត្សាំខ្យៃះ ប្រាប្យតេ ស្ថានំ តទ្យោគៃរបិ គម្យតេ
អេកំ សាំខ្យំ ច យោគំ ច យះ បឝ្យតិ ស បឝ្យតិ៕៥៕
សំន្យាសស្តុ មហាពាហោ ទុះខមាប្តុមយោគតះ
យោគយុក្តោ មុនិ៌ព្រហ្ម នចិរេណាធិគច្ឆតិ៕៦៕
យោគយុក្តោ វិឝុទ្ធាត្មា វិជិតាត្មា ជិតេន្ទ្រិយះ
ស៌វភូតាត្មភូតាត្មា កុ៌វន្នបិ ន លិប្យតេ៕៧៕
នៃវ កិំចិត្ករោមីតិ យុក្តោ មន្យេត តត្ត្វវិត្
បឝ្យញ្ឝ្ឫណ្វន្ស្ប្ឫឝញ្ជិឃ្រន្នឝ្នន្គច្ឆន្ស្វបញ្ឝ្វសន្៕៨៕
ប្រលបន្វិស្ឫជន្គ្ឫហ្ណន្នុន្មិឞន្និមិឞន្នបិ
អិន្ទ្រិយាណីន្ទ្រិយា៌ថេឞុ វ៌តន្ត អិតិ ធារយន្៕៩៕
ព្រហ្មណ្យាធាយ ក៌មាណិ សង្គំ ត្យក្ត្វា ករោតិ យះ
លិប្យតេ ន ស បាបេន បទ្មបត្រមិវាម្ភសា៕១០៕
កាយេន មនសា ពុទ្ធ្យា កេវលៃរិន្ទ្រិយៃរបិ
យោគិនះ ក៌ម កុ៌វន្តិ សង្គំ ត្យក្ត្វាត្មឝុទ្ធយេ៕១១៕
យុក្តះ ក៌មផលំ ត្យក្ត្វា ឝាន្តិមាប្នោតិ នៃឞ្ឋិកីម្
អយុក្តះ កាមការេណ ផលេ សក្តោ និពធ្យតេ៕១២៕
ស៌វក៌មាណិ មនសា សំន្យស្យាស្តេ សុខំ វឝី
នវទ្វារេ បុរេ ទេហី នៃវ កុ៌វន្ន ការយន្៕១៣៕
ន ក៌ត្ឫត្វំ ន ក៌មាណិ លោកស្យ ស្ឫជតិ ប្រភុះ
ន ក៌មផលសំយោគំ ស្វភាវស្តុ ប្រវ៌តតេ៕១៤៕
នាទត្តេ កស្យចិត្បាបំ ន ចៃវ សុក្ឫតំ វិភុះ
អជ្ញានេនាវ្ឫតំ ជ្ញានំ តេន មុហ្យន្តិ ជន្តវះ៕១៥៕
ជ្ញានេន តុ តទជ្ញានំ យេឞាំ នាឝិតមាត្មនះ
តេឞាមាទិត្យវជ្ជ្ញានំ ប្រកាឝយតិ តត្បរម្៕១៦៕
តទ្ពុទ្ធយស្តទាត្មានស្តន្និឞ្ឋាស្តត្បរាយណាះ
គច្ឆន្ត្យបុនរាវ្ឫត្តិំ ជ្ញាននិ៌ធូតកល្មឞាះ៕១៧៕
វិទ្យាវិនយសំបន្នេ ព្រាហ្មណេ គវិ ហស្តិនិ
ឝុនិ ចៃវ ឝ្វបាកេ ច បណ្ឌិតាះ សមទ៌ឝិនះ៕១៨៕
អិហៃវ តៃ៌ជិតះ ស៌គោ យេឞាំ សាម្យេ ស្ថិតំ មនះ
និ៌ទោឞំ ហិ សមំ ព្រហ្ម តស្មាទ្ព្រហ្មណិ តេ ស្ថិតាះ៕១៩៕
ន ប្រហ្ឫឞ្យេត្ប្រិយំ ប្រាប្យ នោទ្វិជេត្ប្រាប្យ ចាប្រិយម្
ស្ថិរពុទ្ធិរសំមូឍោ ព្រហ្មវិទ្ព្រហ្មណិ ស្ថិតះ៕២០៕
ពាហ្យស្ប៌ឝេឞ្វសក្តាត្មា វិន្ទត្យាត្មនិ យត្សុខម្
ស ព្រហ្មយោគយុក្តាត្មា សុខមក្ឞយមឝ្នុតេ៕២១៕
យេ ហិ សំស្ប៌ឝជា ភោគា ទុះខយោនយ អេវ តេ
អាទ្យន្តវន្តះ កៅន្តេយ ន តេឞុ រមតេ ពុធះ៕២២៕
ឝក្នោតីហៃវ យះ សោឍុំ ប្រាក្ឝរីរវិមោក្ឞណាត្
កាមក្រោធោទ្ភវំ វេគំ ស យុក្តះ ស សុខី នរះ៕២៣៕
យោៜន្តះសុខោៜន្តរារាមស្តថាន្ត៌ជ្យោតិរេវ យះ
ស យោគី ព្រហ្មនិ៌វាណំ ព្រហ្មភូតោៜធិគច្ឆតិ៕២៤៕
លភន្តេ ព្រហ្មនិ៌វាណម្ឫឞយះ ក្ឞីណកល្មឞាះ
ឆិន្នទ្វៃធា យតាត្មានះ ស៌វភូតហិតេ រតាះ៕២៥៕
កាមក្រោធវិយុក្តានាំ យតីនាំ យតចេតសាម្
អភិតោ ព្រហ្មនិ៌វាណំ វ៌តតេ វិទិតាត្មនាម្៕២៦៕
ស្ប៌ឝាន្ក្ឫត្វា ពហិ៌ពាហ្យាំឝ្ចក្ឞុឝ្ចៃវាន្តរេ ភ្រុវោះ
ប្រាណាបានៅ សមៅ ក្ឫត្វា នាសាភ្យន្តរចារិណៅ៕២៧៕
យតេន្ទ្រិយមនោពុទ្ធិ៌មុនិ៌មោក្ឞបរាយណះ
វិគតេច្ឆាភយក្រោធោ យះ សទា មុក្ត អេវ សះ៕២៨៕
ភោក្តារំ យជ្ញតបសាំ ស៌វលោកមហេឝ្វរម្
សុហ្ឫទំ ស៌វភូតានាំ ជ្ញាត្វា មាំ ឝាន្តិម្ឫច្ឆតិ៕២៩៕
 

អោំ តត្សទិតិ ឝ្រីមទ្ភគវទ្គីតាសូបនិឞត្សុ ព្រហ្មវិទ្យាយាំ យោគឝាស្ត្រេ ឝ្រីក្ឫឞ្ណា៌ជុនសំវាទេ ក៌មសំន្យាសយោគោ នាម បញ្ចមោៜធ្យាយះ ៕៥៕

ឞឞ្ឋោៜធ្យាយះ
ឝ្រីភគវានុវាច
អនាឝ្រិតះ ក៌មផលំ កា៌យំ ក៌ម ករោតិ យះ
ស សំន្យាសី ច យោគី ច ន និរគ្និ៌ន ចាក្រិយះ៕១៕
យំ សំន្យាសមិតិ ប្រាហុ៌យោគំ តំ វិទ្ធិ បាណ្ឌវ
ន ហ្យសំន្យស្តសំកល្បោ យោគី ភវតិ កឝ្ចន៕២៕
អារុរុក្ឞោ៌មុនេ៌យោគំ ក៌ម ការណមុច្យតេ
យោគារូឍស្យ តស្យៃវ ឝមះ ការណមុច្យតេ៕៣៕
យទា ហិ នេន្ទ្រិយា៌ថេឞុ ន ក៌មស្វនុឞជ្ជតេ
ស៌វសំកល្បសំន្យាសី យោគារូឍស្តទោច្យតេ៕៤៕
អុទ្ធរេទាត្មនាត្មានំ នាត្មានមវសាទយេត្
អាត្មៃវ ហ្យាត្មនោ ពន្ធុរាត្មៃវ រិបុរាត្មនះ៕៥៕
ពន្ធុរាត្មាត្មនស្តស្យ យេនាត្មៃវាត្មនា ជិតះ
អនាត្មនស្តុ ឝត្រុត្វេ វ៌តេតាត្មៃវ ឝត្រុវត្៕៦៕
ជិតាត្មនះ ប្រឝាន្តស្យ បរមាត្មា សមាហិតះ
ឝីតោឞ្ណសុខទុះខេឞុ តថា មានាបមានយោះ៕៧៕
ជ្ញានវិជ្ញានត្ឫប្តាត្មា កូដស្ថោ វិជិតេន្ទ្រិយះ
យុក្ត អិត្យុច្យតេ យោគី សមលោឞ្ដាឝ្មកាញ្ចនះ៕៨៕
សុហ្ឫន្មិត្រា៌យុទាសីនមធ្យស្ថទ្វេឞ្យពន្ធុឞុ
សាធុឞ្វបិ ច បាបេឞុ សមពុទ្ធិ៌វិឝិឞ្យតេ៕៩៕
យោគី យុញ្ជីត សតតមាត្មានំ រហសិ ស្ថិតះ
អេកាកី យតចិត្តាត្មា និរាឝីរបរិគ្រហះ៕១០៕
ឝុចៅ ទេឝេ ប្រតិឞ្ឋាប្យ ស្ថិរមាសនមាត្មនះ
នាត្យុច្ឆ្រិតំ នាតិនីចំ ចៃលាជិនកុឝោត្តរម្៕១១៕
តត្រៃកាគ្រំ មនះ ក្ឫត្វា យតចិត្តេន្ទ្រិយក្រិយាះ
អុបវិឝ្យាសនេ យុញ្ជ្យាទ្យោគមាត្មវិឝុទ្ធយេ៕១២៕
សមំ កាយឝិរោគ្រីវំ ធារយន្នចលំ ស្ថិរះ
សំប្រេក្ឞ្យ នាសិកាគ្រំ ស្វំ ទិឝឝ្ចានវលោកយន្៕១៣៕
ប្រឝាន្តាត្មា វិគតភី៌ព្រហ្មចារិវ្រតេ ស្ថិតះ
មនះ សំយម្យ មច្ចិត្តោ យុក្ត អាសីត មត្បរះ៕១៤៕
យុញ្ជន្នេវំ សទាត្មានំ យោគី និយតមានសះ
ឝាន្តិំ និ៌វាណបរមាំ មត្សំស្ថាមធិគច្ឆតិ៕១៥៕
នាត្យឝ្នតស្តុ យោគោៜស្តិ ន ចៃកាន្តមនឝ្នតះ
ន ចាតិស្វប្នឝីលស្យ ជាគ្រតោ នៃវ ចា៌ជុន៕១៦៕
យុក្តាហារវិហារស្យ យុក្តចេឞ្ដស្យ ក៌មសុ
យុក្តស្វប្នាវពោធស្យ យោគោ ភវតិ ទុះខហា៕១៧៕
យទា វិនិយតំ ចិត្តមាត្មន្យេវាវតិឞ្ឋតេ
និះស្ប្ឫហះ ស៌វកាមេភ្យោ យុក្ត អិត្យុច្យតេ តទា៕១៨៕
យថា ទីបោ និវាតស្ថោ នេង្គតេ សោបមា ស្ម្ឫតា
យោគិនោ យតចិត្តស្យ យុញ្ជតោ យោគមាត្មនះ៕១៩៕
យត្រោបរមតេ ចិត្តំ និរុទ្ធំ យោគសេវយា
យត្រ ចៃវាត្មនាត្មានំ បឝ្យន្នាត្មនិ តុឞ្យតិ៕២០៕
សុខមាត្យន្តិកំ យត្តទ្ពុទ្ធិគ្រាហ្យមតីន្ទ្រិយម្
វេត្តិ យត្រ ន ចៃវាយំ ស្ថិតឝ្ចលតិ តត្ត្វតះ៕២១៕
យំ លព្ធ្វា ចាបរំ លាភំ មន្យតេ នាធិកំ តតះ
យស្មិន្ស្ថិតោ ន ទុះខេន គុរុណាបិ វិចាល្យតេ៕២២៕
តំ វិទ្យាទ្ទុះខសំយោគវិយោគំ យោគសំជ្ញិតម្
ស និឝ្ចយេន យោក្តវ្យោ យោគោៜនិ៌វិណ្ណចេតសា៕២៣៕
សំកល្បប្រភវាន្កាមាំស្ត្យក្ត្វា ស៌វានឝេឞតះ
មនសៃវេន្ទ្រិយគ្រាមំ វិនិយម្យ សមន្តតះ៕២៤៕
ឝនៃះ ឝនៃរុបរមេទ្ពុទ្ធ្យា ធ្ឫតិគ្ឫហីតយា
អាត្មសំស្ថំ មនះ ក្ឫត្វា ន កិំចិទបិ ចិន្តយេត្៕២៥៕
យតោ យតោ និឝ្ចរតិ មនឝ្ចញ្ចលមស្ថិរម្
តតស្តតោ និយម្យៃតទាត្មន្យេវ វឝំ នយេត្៕២៦៕
ប្រឝាន្តមនសំ ហ្យេនំ យោគិនំ សុខមុត្តមម្
អុបៃតិ ឝាន្តរជសំ ព្រហ្មភូតមកល្មឞម្៕២៧៕
យុញ្ជន្នេវំ សទាត្មានំ យោគី វិគតកល្មឞះ
សុខេន ព្រហ្មសំស្ប៌ឝមត្យន្តំ សុខមឝ្នុតេ៕២៨៕
ស៌វភូតស្ថមាត្មានំ ស៌វភូតានិ ចាត្មនិ
អីក្ឞតេ យោគយុក្តាត្មា ស៌វត្រ សមទ៌ឝនះ៕២៩៕
យោ មាំ បឝ្យតិ ស៌វត្រ ស៌វំ ច មយិ បឝ្យតិ
តស្យាហំ ន ប្រណឝ្យាមិ ស ច មេ ន ប្រណឝ្យតិ៕៣០៕
ស៌វភូតស្ថិតំ យោ មាំ ភជត្យេកត្វមាស្ថិតះ
ស៌វថា វ៌តមានោៜបិ ស យោគី មយិ វ៌តតេ៕៣១៕
អាត្មៅបម្យេន ស៌វត្រ សមំ បឝ្យតិ យោៜ៌ជុន
សុខំ វា យទិ វា ទុះខំ ស យោគី បរមោ មតះ៕៣២៕
អ៌ជុន អុវាច
យោៜយំ យោគស្ត្វយា ប្រោក្តះ សាម្យេន មធុសូទន
អេតស្យាហំ ន បឝ្យាមិ ចញ្ចលត្វាត្ស្ថិតិំ ស្ថិរាម្៕៣៣៕
ចញ្ចលំ ហិ មនះ ក្ឫឞ្ណ ប្រមាថិ ពលវទ្ទ្ឫឍម្
តស្យាហំ និគ្រហំ មន្យេ វាយោរិវ សុទុឞ្ករម្៕៣៤៕
ឝ្រីភគវានុវាច
អសំឝយំ មហាពាហោ មនោ ទុ៌និគ្រហំ ចលម្
អភ្យាសេន តុ កៅន្តេយ វៃរាគ្យេណ ច គ្ឫហ្យតេ៕៣៥៕
អសំយតាត្មនា យោគោ ទុឞ្ប្រាប អិតិ មេ មតិះ
វឝ្យាត្មនា តុ យតតា ឝក្យោៜវាប្តុមុបាយតះ៕៣៦៕
អ៌ជុន អុវាច
អយតិះ ឝ្រទ្ធយោបេតោ យោគាច្ចលិតមានសះ
អប្រាប្យ យោគសំសិទ្ធិំ កាំ គតិំ ក្ឫឞ្ណ គច្ឆតិ៕៣៧៕
កច្ចិន្នោភយវិភ្រឞ្ដឝ្ឆិន្នាភ្រមិវ នឝ្យតិ
អប្រតិឞ្ឋោ មហាពាហោ វិមូឍោ ព្រហ្មណះ បថិ៕៣៨៕
អេតន្មេ សំឝយំ ក្ឫឞ្ណ ឆេត្តុម៌ហស្យឝេឞតះ
ត្វទន្យះ សំឝយស្យាស្យ ឆេត្តា ន ហ្យុបបទ្យតេ៕៣៩៕
ឝ្រីភគវានុវាច
បា៌ថ នៃវេហ នាមុត្រ វិនាឝស្តស្យ វិទ្យតេ
ន ហិ កល្យាណក្ឫត្កឝ្ចិទ្ទុ៌គតិំ តាត គច្ឆតិ៕៤០៕
ប្រាប្យ បុណ្យក្ឫតាំ លោកានុឞិត្វា ឝាឝ្វតីះ សមាះ
ឝុចីនាំ ឝ្រីមតាំ គេហេ យោគភ្រឞ្ដោៜភិជាយតេ៕៤១៕
អថវា យោគិនាមេវ កុលេ ភវតិ ធីមតាម្
អេតទ្ធិ ទុ៌លភតរំ លោកេ ជន្ម យទីទ្ឫឝម្៕៤២៕
តត្រ តំ ពុទ្ធិសំយោគំ លភតេ បៅ៌វទេហិកម្
យតតេ ច តតោ ភូយះ សំសិទ្ធៅ កុរុនន្ទន៕៤៣៕
បូ៌វាភ្យាសេន តេនៃវ ហ្រិយតេ ហ្យវឝោៜបិ សះ
ជិជ្ញាសុរបិ យោគស្យ ឝព្ទព្រហ្មាតិវ៌តតេ៕៤៤៕
ប្រយត្នាទ្យតមានស្តុ យោគី សំឝុទ្ធកិល្ពិឞះ
អនេកជន្មសំសិទ្ធស្តតោ យាតិ បរាំ គតិម្៕៤៥៕
តបស្វិភ្យោៜធិកោ យោគី ជ្ញានិភ្យោៜបិ មតោៜធិកះ
ក៌មិភ្យឝ្ចាធិកោ យោគី តស្មាទ្យោគី ភវា៌ជុន៕៤៦៕
យោគិនាមបិ ស៌វេឞាំ មទ្គតេនាន្តរាត្មនា
ឝ្រទ្ធាវាន្ភជតេ យោ មាំ ស មេ យុក្តតមោ មតះ៕៤៧៕
 

អោំ តត្សទិតិ ឝ្រីមទ្ភគវទ្គីតាសូបនិឞត្សុ ព្រហ្មវិទ្យាយាំ យោគឝាស្ត្រេ ឝ្រីក្ឫឞ្ណា៌ជុនសំវាទេ អាត្មសំយមយោគោ នាម ឞឞ្ឋោៜធ្យាយះ ៕៦៕

សប្តមោៜធ្យាយះ
ឝ្រីភគវានុវាច
មយ្យាសក្តមនាះ បា៌ថ យោគំ យុញ្ជន្មទាឝ្រយះ
អសំឝយំ សមគ្រំ មាំ យថា ជ្ញាស្យសិ តច្ឆ្ឫណុ៕១៕
ជ្ញានំ តេៜហំ សវិជ្ញានមិទំ វក្ឞ្យាម្យឝេឞតះ
យជ្ជ្ញាត្វា នេហ ភូយោៜន្យជ្ជ្ញាតវ្យមវឝិឞ្យតេ៕២៕
មនុឞ្យាណាំ សហស្រេឞុ កឝ្ចិទ្យតតិ សិទ្ធយេ
យតតាមបិ សិទ្ធានាំ កឝ្ចិន្មាំ វេត្តិ តត្ត្វតះ៕៣៕
ភូមិរាបោៜនលោ វាយុះ ខំ មនោ ពុទ្ធិរេវ ច
អហំការ អិតីយំ មេ ភិន្នា ប្រក្ឫតិរឞ្ដធា៕៤៕
អបរេយមិតស្ត្វន្យាំ ប្រក្ឫតិំ វិទ្ធិ មេ បរាម្
ជីវភូតាំ មហាពាហោ យយេទំ ធា៌យតេ ជគត្៕៥៕
អេតទ្យោនីនិ ភូតានិ ស៌វាណីត្យុបធារយ
អហំ ក្ឫត្ស្នស្យ ជគតះ ប្រភវះ ប្រលយស្តថា៕៦៕
មត្តះ បរតរំ នាន្យត្កិំចិទស្តិ ធនំជយ
មយិ ស៌វមិទំ ប្រោតំ សូត្រេ មណិគណា អិវ៕៧៕
រសោៜហមប្សុ កៅន្តេយ ប្រភាស្មិ ឝឝិសូ៌យយោះ
ប្រណវះ ស៌វវេទេឞុ ឝព្ទះ ខេ បៅរុឞំ ន្ឫឞុ៕៨៕
បុណ្យោ គន្ធះ ប្ឫថិវ្យាំ ច តេជឝ្ចាស្មិ វិភាវសៅ
ជីវនំ ស៌វភូតេឞុ តបឝ្ចាស្មិ តបស្វិឞុ៕៩៕
ពីជំ មាំ ស៌វភូតានាំ វិទ្ធិ បា៌ថ សនាតនម្
ពុទ្ធិ៌ពុទ្ធិមតាមស្មិ តេជស្តេជស្វិនាមហម្៕១០៕
ពលំ ពលវតាំ ចាហំ កាមរាគវិវ៌ជិតម្
ធ៌មាវិរុទ្ធោ ភូតេឞុ កាមោៜស្មិ ភរត៌ឞភ៕១១៕
យេ ចៃវ សាត្ត្វិកា ភាវា រាជសាស្តាមសាឝ្ច យេ
មត្ត អេវេតិ តាន្វិទ្ធិ ន ត្វហំ តេឞុ តេ មយិ៕១២៕
ត្រិភិ៌គុណមយៃ៌ភាវៃរេភិះ ស៌វមិទំ ជគត្
មោហិតំ នាភិជានាតិ មាមេភ្យះ បរមវ្យយម្៕១៣៕
ទៃវី ហ្យេឞា គុណមយី មម មាយា ទុរត្យយា
មាមេវ យេ ប្របទ្យន្តេ មាយាមេតាំ តរន្តិ តេ៕១៤៕
ន មាំ ទុឞ្ក្ឫតិនោ មូឍាះ ប្របទ្យន្តេ នរាធមាះ
មាយយាបហ្ឫតជ្ញានា អាសុរំ ភាវមាឝ្រិតាះ៕១៥៕
ចតុ៌វិធា ភជន្តេ មាំ ជនាះ សុក្ឫតិនោៜ៌ជុន
អា៌តោ ជិជ្ញាសុរ៌ថា៌ថី ជ្ញានី ច ភរត៌ឞភ៕១៦៕
តេឞាំ ជ្ញានី និត្យយុក្ត អេកភក្តិ៌វិឝិឞ្យតេ
ប្រិយោ ហិ ជ្ញានិនោៜត្យ៌ថមហំ ស ច មម ប្រិយះ៕១៧៕
អុទារាះ ស៌វ អេវៃតេ ជ្ញានី ត្វាត្មៃវ មេ មតម្
អាស្ថិតះ ស ហិ យុក្តាត្មា មាមេវានុត្តមាំ គតិម្៕១៨៕
ពហូនាំ ជន្មនាមន្តេ ជ្ញានវាន្មាំ ប្របទ្យតេ
វាសុទេវះ ស៌វមិតិ ស មហាត្មា សុទុ៌លភះ៕១៩៕
កាមៃស្តៃស្តៃ៌ហ្ឫតជ្ញានាះ ប្របទ្យន្តេៜន្យទេវតាះ
តំ តំ និយមមាស្ថាយ ប្រក្ឫត្យា និយតាះ ស្វយា៕២០៕
យោ យោ យាំ យាំ តនុំ ភក្តះ ឝ្រទ្ធយា៌ចិតុមិច្ឆតិ
តស្យ តស្យាចលាំ ឝ្រទ្ធាំ តាមេវ វិទធាម្យហម្៕២១៕
ស តយា ឝ្រទ្ធយា យុក្តស្តស្យារាធនមីហតេ
លភតេ ច តតះ កាមាន្មយៃវ វិហិតាន្ហិ តាន្៕២២៕
អន្តវត្តុ ផលំ តេឞាំ តទ្ភវត្យល្បមេធសាម្
ទេវាន្ទេវយជោ យាន្តិ មទ្ភក្តា យាន្តិ មាមបិ៕២៣៕
អវ្យក្តំ វ្យក្តិមាបន្នំ មន្យន្តេ មាមពុទ្ធយះ
បរំ ភាវមជានន្តោ មមាវ្យយមនុត្តមម្៕២៤៕
នាហំ ប្រកាឝះ ស៌វស្យ យោគមាយាសមាវ្ឫតះ
មូឍោៜយំ នាភិជានាតិ លោកោ មាមជមវ្យយម្៕២៥៕
វេទាហំ សមតីតានិ វ៌តមានានិ ចា៌ជុន
ភវិឞ្យាណិ ច ភូតានិ មាំ តុ វេទ ន កឝ្ចន៕២៦៕
អិច្ឆាទ្វេឞសមុត្ថេន ទ្វន្ទ្វមោហេន ភារត
ស៌វភូតានិ សំមោហំ ស៌គេ យាន្តិ បរំតប៕២៧៕
យេឞាំ ត្វន្តគតំ បាបំ ជនានាំ បុណ្យក៌មណាម្
តេ ទ្វន្ទ្វមោហនិ៌មុក្តា ភជន្តេ មាំ ទ្ឫឍវ្រតាះ៕២៨៕
ជរាមរណមោក្ឞាយ មាមាឝ្រិត្យ យតន្តិ យេ
តេ ព្រហ្ម តទ្វិទុះ ក្ឫត្ស្នមធ្យាត្មំ ក៌ម ចាខិលម្៕២៩៕
សាធិភូតាធិទៃវំ មាំ សាធិយជ្ញំ ច យេ វិទុះ
ប្រយាណកាលេៜបិ ច មាំ តេ វិទុ៌យុក្តចេតសះ៕៣០៕
 

អោំ តត្សទិតិ ឝ្រីមទ្ភគវទ្គីតាសូបនិឞត្សុ ព្រហ្មវិទ្យាយាំ យោគឝាស្ត្រេ ឝ្រីក្ឫឞ្ណា៌ជុនសំវាទេ ជ្ញានវិជ្ញានយោគោ នាម សប្តមោៜធ្យាយះ ៕៧៕

អឞ្ដមោៜធ្យាយះ
អ៌ជុន អុវាច
កិំ តទ្ព្រហ្ម កិមធ្យាត្មំ កិំ ក៌ម បុរុឞោត្តម
អធិភូតំ ច កិំ ប្រោក្តមធិទៃវំ កិមុច្យតេ៕១៕
អធិយជ្ញះ កថំ កោៜត្រ ទេហេៜស្មិន្មធុសូទន
ប្រយាណកាលេ ច កថំ ជ្ញេយោៜសិ និយតាត្មភិះ៕២៕
ឝ្រីភគវានុវាច
អក្ឞរំ ព្រហ្ម បរមំ ស្វភាវោៜធ្យាត្មមុច្យតេ
ភូតភាវោទ្ភវករោ វិស៌គះ ក៌មសំជ្ញិតះ៕៣៕
អធិភូតំ ក្ឞរោ ភាវះ បុរុឞឝ្ចាធិទៃវតម្
អធិយជ្ញោៜហមេវាត្រ ទេហេ ទេហភ្ឫតាំ វរ៕៤៕
អន្តកាលេ ច មាមេវ ស្មរន្មុក្ត្វា កលេវរម្
យះ ប្រយាតិ ស មទ្ភាវំ យាតិ នាស្ត្យត្រ សំឝយះ៕៥៕
យំ យំ វាបិ ស្មរន្ភាវំ ត្យជត្យន្តេ កលេវរម្
តំ តមេវៃតិ កៅន្តេយ សទា តទ្ភាវភាវិតះ៕៦៕
តស្មាត្ស៌វេឞុ កាលេឞុ មាមនុស្មរ យុធ្យ ច
មយ្យ៌បិតមនោពុទ្ធិ៌មាមេវៃឞ្យស្យសំឝយម្៕៧៕
អភ្យាសយោគយុក្តេន ចេតសា នាន្យគាមិនា
បរមំ បុរុឞំ ទិវ្យំ យាតិ បា៌ថានុចិន្តយន្៕៨៕
កវិំ បុរាណមនុឝាសិតារមណោរណីយំសមនុស្មរេទ្យះ
ស៌វស្យ ធាតារមចិន្ត្យរូបមាទិត្យវ៌ណំ តមសះ បរស្តាត្៕៩៕
ប្រយាណកាលេ មនសាចលេន ភក្ត្យា យុក្តោ យោគពលេន ចៃវ
ភ្រុវោ៌មធ្យេ ប្រាណមាវេឝ្យ សម្យក្ស តំ បរំ បុរុឞមុបៃតិ ទិវ្យម្៕១០៕
យទក្ឞរំ វេទវិទោ វទន្តិ វិឝន្តិ យទ្យតយោ វីតរាគាះ
យទិច្ឆន្តោ ព្រហ្មច៌យំ ចរន្តិ តត្តេ បទំ សំគ្រហេណ ប្រវក្ឞ្យេ៕១១៕
ស៌វទ្វារាណិ សំយម្យ មនោ ហ្ឫទិ និរុធ្យ ច
មូ៌ធ្ន្យាធាយាត្មនះ ប្រាណមាស្ថិតោ យោគធារណាម្៕១២៕
អោមិត្យេកាក្ឞរំ ព្រហ្ម វ្យាហរន្មាមនុស្មរន្
យះ ប្រយាតិ ត្យជន្ទេហំ ស យាតិ បរមាំ គតិម្៕១៣៕
អនន្យចេតាះ សតតំ យោ មាំ ស្មរតិ និត្យឝះ
តស្យាហំ សុលភះ បា៌ថ និត្យយុក្តស្យ យោគិនះ៕១៤៕
មាមុបេត្យ បុន៌ជន្ម ទុះខាលយមឝាឝ្វតម្
នាប្នុវន្តិ មហាត្មានះ សំសិទ្ធិំ បរមាំ គតាះ៕១៥៕
អាព្រហ្មភុវនាល្លោកាះ បុនរាវ៌តិនោៜ៌ជុន
មាមុបេត្យ តុ កៅន្តេយ បុន៌ជន្ម ន វិទ្យតេ៕១៦៕
សហស្រយុគប៌យន្តមហ៌យទ្ព្រហ្មណោ វិទុះ
រាត្រិំ យុគសហស្រាន្តាំ តេៜហោរាត្រវិទោ ជនាះ៕១៧៕
អវ្យក្តាទ្វ្យក្តយះ ស៌វាះ ប្រភវន្ត្យហរាគមេ
រាត្៌យាគមេ ប្រលីយន្តេ តត្រៃវាវ្យក្តសំជ្ញកេ៕១៨៕
ភូតគ្រាមះ ស អេវាយំ ភូត្វា ភូត្វា ប្រលីយតេ
រាត្៌យាគមេៜវឝះ បា៌ថ ប្រភវត្យហរាគមេ៕១៩៕
បរស្តស្មាត្តុ ភាវោៜន្យោៜវ្យក្តោៜវ្យក្តាត្សនាតនះ
យះ ស ស៌វេឞុ ភូតេឞុ នឝ្យត្សុ ន វិនឝ្យតិ៕២០៕
អវ្យក្តោៜក្ឞរ អិត្យុក្តស្តមាហុះ បរមាំ គតិម្
យំ ប្រាប្យ ន និវ៌តន្តេ តទ្ធាម បរមំ មម៕២១៕
បុរុឞះ ស បរះ បា៌ថ ភក្ត្យា លភ្យស្ត្វនន្យយា
យស្យាន្តះស្ថានិ ភូតានិ យេន ស៌វមិទំ តតម្៕២២៕
យត្រ កាលេ ត្វនាវ្ឫត្តិមាវ្ឫត្តិំ ចៃវ យោគិនះ
ប្រយាតា យាន្តិ តំ កាលំ វក្ឞ្យាមិ ភរត៌ឞភ៕២៣៕
អគ្និ៌ជោតិរហះ ឝុក្លះ ឞណ្មាសា អុត្តរាយណម្
តត្រ ប្រយាតា គច្ឆន្តិ ព្រហ្ម ព្រហ្មវិទោ ជនាះ៕២៤៕
ធូមោ រាត្រិស្តថា ក្ឫឞ្ណះ ឞណ្មាសា ទក្ឞិណាយនម្
តត្រ ចាន្ទ្រមសំ ជ្យោតិ៌យោគី ប្រាប្យ និវ៌តតេ៕២៥៕
ឝុក្លក្ឫឞ្ណេ គតី ហ្យេតេ ជគតះ ឝាឝ្វតេ មតេ
អេកយា យាត្យនាវ្ឫត្តិមន្យយាវ៌តតេ បុនះ៕២៦៕
នៃតេ ស្ឫតី បា៌ថ ជានន្យោគី មុហ្យតិ កឝ្ចន
តស្មាត្ស៌វេឞុ កាលេឞុ យោគយុក្តោ ភវា៌ជុន៕២៧៕
វេទេឞុ យជ្ញេឞុ តបះសុ ចៃវ ទានេឞុ យត្បុណ្យផលំ ប្រទិឞ្ដម្
អត្យេតិ តត្ស៌វមិទំ វិទិត្វាយោគី បរំ ស្ថានមុបៃតិ ចាទ្យម្៕២៨៕
 

អោំ តត្សទិតិ ឝ្រីមទ្ភគវទ្គីតាសូបនិឞត្សុ ព្រហ្មវិទ្យាយាំ យោគឝាស្ត្រេ ឝ្រីក្ឫឞ្ណា៌ជុនសំវាទេ អក្ឞរព្រហ្មយោគោ នាមាឞ្ដមោៜធ្យាយះ ៕៨៕

នវមោៜធ្យាយះ
ឝ្រីភគវានុវាច
អិទំ តុ តេ គុហ្យតមំ ប្រវក្ឞ្យាម្យនសូយវេ
ជ្ញានំ វិជ្ញានសហិតំ យជ្ជ្ញាត្វា មោក្ឞ្យសេៜឝុភាត្៕១៕
រាជវិទ្យា រាជគុហ្យំ បវិត្រមិទមុត្តមម្
ប្រត្យក្ឞាវគមំ ធ៌ម្យំ សុសុខំ ក៌តុមវ្យយម្៕២៕
អឝ្រទ្ទធានាះ បុរុឞា ធ៌មស្យាស្យ បរំតប
អប្រាប្យ មាំ និវ៌តន្តេ ម្ឫត្យុសំសារវ៌ត្មនិ៕៣៕
មយា តតមិទំ ស៌វំ ជគទវ្យក្តមូ៌តិនា
មត្ស្ថានិ ស៌វភូតានិ ន ចាហំ តេឞ្វវស្ថិតះ៕៤៕
ន ច មត្ស្ថានិ ភូតានិ បឝ្យ មេ យោគមៃឝ្វរម្
ភូតភ្ឫន្ន ច ភូតស្ថោ មមាត្មា ភូតភាវនះ៕៥៕
យថាកាឝស្ថិតោ និត្យំ វាយុះ ស៌វត្រគោ មហាន្
តថា ស៌វាណិ ភូតានិ មត្ស្ថានីត្យុបធារយ៕៦៕
ស៌វភូតានិ កៅន្តេយ ប្រក្ឫតិំ យាន្តិ មាមិកាម្
កល្បក្ឞយេ បុនស្តានិ កល្បាទៅ វិស្ឫជាម្យហម្៕៧៕
ប្រក្ឫតិំ ស្វាមវឞ្ដភ្យ វិស្ឫជាមិ បុនះ បុនះ
ភូតគ្រាមមិមំ ក្ឫត្ស្នមវឝំ ប្រក្ឫតេ៌វឝាត្៕៨៕
ន ច មាំ តានិ ក៌មាណិ និពធ្នន្តិ ធនំជយ
អុទាសីនវទាសីនមសក្តំ តេឞុ ក៌មសុ៕៩៕
មយាធ្យក្ឞេណ ប្រក្ឫតិះ សូយតេ សចរាចរម្
ហេតុនានេន កៅន្តេយ ជគទ្វិបរិវ៌តតេ៕១០៕
អវជានន្តិ មាំ មូឍា មានុឞីំ តនុមាឝ្រិតម្
បរំ ភាវមជានន្តោ មម ភូតមហេឝ្វរម្៕១១៕
មោឃាឝា មោឃក៌មាណោ មោឃជ្ញានា វិចេតសះ
រាក្ឞសីមាសុរីំ ចៃវ ប្រក្ឫតិំ មោហិនីំ ឝ្រិតាះ៕១២៕
មហាត្មានស្តុ មាំ បា៌ថ ទៃវីំ ប្រក្ឫតិមាឝ្រិតាះ
ភជន្ត្យនន្យមនសោ ជ្ញាត្វា ភូតាទិមវ្យយម្៕១៣៕
សតតំ កី៌តយន្តោ មាំ យតន្តឝ្ច ទ្ឫឍវ្រតាះ
នមស្យន្តឝ្ច មាំ ភក្ត្យា និត្យយុក្តា អុបាសតេ៕១៤៕
ជ្ញានយជ្ញេន ចាប្យន្យេ យជន្តោ មាមុបាសតេ
អេកត្វេន ប្ឫថក្ត្វេន ពហុធា វិឝ្វតោមុខម្៕១៥៕
អហំ ក្រតុរហំ យជ្ញះ ស្វធាហមហមៅឞធម្
មន្ត្រោៜហមហមេវាជ្យមហមគ្និរហំ ហុតម្៕១៦៕
បិតាហមស្យ ជគតោ មាតា ធាតា បិតាមហះ
វេទ្យំ បវិត្រមោំការ ឫក្សាម យជុរេវ ច៕១៧៕
គតិ៌ភ៌តា ប្រភុះ សាក្ឞី និវាសះ ឝរណំ សុហ្ឫត្
ប្រភវះ ប្រលយះ ស្ថានំ និធានំ ពីជមវ្យយម្៕១៨៕
តបាម្យហមហំ វ៌ឞំ និគ្ឫហ្ណាម្យុត្ស្ឫជាមិ ច
អម្ឫតំ ចៃវ ម្ឫត្យុឝ្ច សទសច្ចាហម៌ជុន៕១៩៕
ត្រៃវិទ្យា មាំ សោមបាះ បូតបាបា យជ្ញៃរិឞ្ដ្វា ស្វ៌គតិំ ប្រា៌ថយន្តេ
តេ បុណ្យមាសាទ្យ សុរេន្ទ្រលោកមឝ្នន្តិ ទិវ្យាន្ទិវិ ទេវភោគាន្៕២០៕
តេ តំ ភុក្ត្វា ស្វ៌គលោកំ វិឝាលំ ក្ឞីណេ បុណ្យេ ម៌ត្យលោកំ វិឝន្តិ
អេវំ ត្រយីធ៌មមនុប្របន្នា គតាគតំ កាមកាមា លភន្តេ៕២១៕
អនន្យាឝ្ចិន្តយន្តោ មាំ យេ ជនាះ ប៌យុបាសតេ
អេឞាំ និត្យាភិយុក្តានាំ យោគក្ឞេមំ វហាម្យហម្៕២២៕
យេៜប្យន្យទេវតា ភក្តា យជន្តេ ឝ្រទ្ធយាន្វិតាះ
តេៜបិ មាមេវ កៅន្តេយ យជន្ត្យវិធិបូ៌វកម្៕២៣៕
អហំ ហិ ស៌វយជ្ញានាំ ភោក្តា ច ប្រភុរេវ ច
ន តុ មាមភិជានន្តិ តត្ត្វេនាតឝ្ច្យវន្តិ តេ៕២៤៕
យាន្តិ ទេវវ្រតា ទេវាន្បិត្ឬន្យាន្តិ បិត្ឫវ្រតាះ
ភូតានិ យាន្តិ ភូតេជ្យា យាន្តិ មទ្យាជិនោៜបិ មាម្៕២៥៕
បត្រំ បុឞ្បំ ផលំ តោយំ យោ មេ ភក្ត្យា ប្រយច្ឆតិ
តទហំ ភក្ត្យុបហ្ឫតមឝ្នាមិ ប្រយតាត្មនះ៕២៦៕
យត្ករោឞិ យទឝ្នាសិ យជ្ជុហោឞិ ទទាសិ យត្
យត្តបស្យសិ កៅន្តេយ តត្កុរុឞ្វ មទ៌បណម្៕២៧៕
ឝុភាឝុភផលៃរេវំ មោក្ឞ្យសេ ក៌មពន្ធនៃះ
សំន្យាសយោគយុក្តាត្មា វិមុក្តោ មាមុបៃឞ្យសិ៕២៨៕
សមោៜហំ ស៌វភូតេឞុ ន មេ ទ្វេឞ្យោៜស្តិ ន ប្រិយះ
យេ ភជន្តិ តុ មាំ ភក្ត្យា មយិ តេ តេឞុ ចាប្យហម្៕២៩៕
អបិ ចេត្សុទុរាចារោ ភជតេ មាមនន្យភាក្
សាធុរេវ ស មន្តវ្យះ សម្យគ្វ្យវសិតោ ហិ សះ៕៣០៕
ក្ឞិប្រំ ភវតិ ធ៌មាត្មា ឝឝ្វច្ឆាន្តិំ និគច្ឆតិ
កៅន្តេយ ប្រតិជានីហិ ន មេ ភក្តះ ប្រណឝ្យតិ៕៣១៕
មាំ ហិ បា៌ថ វ្យបាឝ្រិត្យ យេៜបិ ស្យុះ បាបយោនយះ
ស្ត្រិយោ វៃឝ្យាស្តថា ឝូទ្រាស្តេៜបិ យាន្តិ បរាំ គតិម្៕៣២៕
កិំ បុន៌ព្រាហ្មណាះ បុណ្យា ភក្តា រាជ៌ឞយស្តថា
អនិត្យមសុខំ លោកមិមំ ប្រាប្យ ភជស្វ មាម្៕៣៣៕
មន្មនា ភវ មទ្ភក្តោ មទ្យាជី មាំ នមស្កុរុ
មាមេវៃឞ្យសិ យុក្ត្វៃវមាត្មានំ មត្បរាយណះ៕៣៤៕
 

អោំ តត្សទិតិ ឝ្រីមទ្ភគវទ្គីតាសូបនិឞត្សុ ព្រហ្មវិទ្យាយាំ យោគឝាស្ត្រេ ឝ្រីក្ឫឞ្ណា៌ជុនសំវាទេ រាជវិទ្យារាជគុហ្យយោគោ នាម នវមោៜធ្យាយះ ៕៩៕

ទឝមោៜធ្យាយះ
ឝ្រីភគវានុវាច
ភូយ អេវ មហាពាហោ ឝ្ឫណុ មេ បរមំ វចះ
យត្តេៜហំ ប្រីយមាណាយ វក្ឞ្យាមិ ហិតកាម្យយា៕១៕
ន មេ វិទុះ សុរគណាះ ប្រភវំ ន មហ៌ឞយះ
អហមាទិ៌ហិ ទេវានាំ មហ៌ឞីណាំ ច ស៌វឝះ៕២៕
យោ មាមជមនាទិំ ច វេត្តិ លោកមហេឝ្វរម្
អសំមូឍះ ស ម៌ត្យេឞុ ស៌វបាបៃះ ប្រមុច្យតេ៕៣៕
ពុទ្ធិ៌ជ្ញានមសំមោហះ ក្ឞមា សត្យំ ទមះ ឝមះ
សុខំ ទុះខំ ភវោៜភាវោ ភយំ ចាភយមេវ ច៕៤៕
អហិំសា សមតា តុឞ្ដិស្តបោ ទានំ យឝោៜយឝះ
ភវន្តិ ភាវា ភូតានាំ មត្ត អេវ ប្ឫថគ្វិធាះ៕៥៕
មហ៌ឞយះ សប្ត បូ៌វេ ចត្វារោ មនវស្តថា
មទ្ភាវា មានសា ជាតា យេឞាំ លោក អិមាះ ប្រជាះ៕៦៕
អេតាំ វិភូតិំ យោគំ ច មម យោ វេត្តិ តត្ត្វតះ
សោៜវិកម្បេន យោគេន យុជ្យតេ នាត្រ សំឝយះ៕៧៕
អហំ ស៌វស្យ ប្រភវោ មត្តះ ស៌វំ ប្រវ៌តតេ
អិតិ មត្វា ភជន្តេ មាំ ពុធា ភាវសមន្វិតាះ៕៨៕
មច្ចិត្តា មទ្គតប្រាណា ពោធយន្តះ បរស្បរម្
កថយន្តឝ្ច មាំ និត្យំ តុឞ្យន្តិ ច រមន្តិ ច៕៩៕
តេឞាំ សតតយុក្តានាំ ភជតាំ ប្រីតិបូ៌វកម្
ទទាមិ ពុទ្ធិយោគំ តំ យេន មាមុបយាន្តិ តេ៕១០៕
តេឞាមេវានុកម្បា៌ថមហមជ្ញានជំ តមះ
នាឝយាម្យាត្មភាវស្ថោ ជ្ញានទីបេន ភាស្វតា៕១១៕
អ៌ជុន អុវាច
បរំ ព្រហ្ម បរំ ធាម បវិត្រំ បរមំ ភវាន្
បុរុឞំ ឝាឝ្វតំ ទិវ្យមាទិទេវមជំ វិភុម្៕១២៕
អាហុស្ត្វាម្ឫឞយះ ស៌វេ ទេវ៌ឞិ៌នារទស្តថា
អសិតោ ទេវលោ វ្យាសះ ស្វយំ ចៃវ ព្រវីឞិ មេ៕១៣៕
ស៌វមេតទ្ឫតំ មន្យេ យន្មាំ វទសិ កេឝវ
ន ហិ តេ ភគវន្វ្យក្តិំ វិទុ៌ទេវា ន ទានវាះ៕១៤៕
ស្វយមេវាត្មនាត្មានំ វេត្ថ ត្វំ បុរុឞោត្តម
ភូតភាវន ភូតេឝ ទេវទេវ ជគត្បតេ៕១៥៕
វក្តុម៌ហស្យឝេឞេណ ទិវ្យា ហ្យាត្មវិភូតយះ
យាភិ៌វិភូតិភិ៌លោកានិមាំស្ត្វំ វ្យាប្យ តិឞ្ឋសិ៕១៦៕
កថំ វិទ្យាមហំ យោគិំស្ត្វាំ សទា បរិចិន្តយន្
កេឞុ កេឞុ ច ភាវេឞុ ចិន្ត្យោៜសិ ភគវន្មយា៕១៧៕
វិស្តរេណាត្មនោ យោគំ វិភូតិំ ច ជនា៌ទន
ភូយះ កថយ ត្ឫប្តិ៌ហិ ឝ្ឫណ្វតោ នាស្តិ មេៜម្ឫតម្៕១៨៕
ឝ្រីភគវានុវាច
ហន្ត តេ កថយិឞ្យាមិ ទិវ្យា ហ្យាត្មវិភូតយះ
ប្រាធាន្យតះ កុរុឝ្រេឞ្ឋ នាស្ត្យន្តោ វិស្តរស្យ មេ៕១៩៕
អហមាត្មា គុឌាកេឝ ស៌វភូតាឝយស្ថិតះ
អហមាទិឝ្ច មធ្យំ ច ភូតានាមន្ត អេវ ច៕២០៕
អាទិត្យានាមហំ វិឞ្ណុ៌ជ្យោតិឞាំ រវិរំឝុមាន្
មរីចិ៌មរុតាមស្មិ នក្ឞត្រាណាមហំ ឝឝី៕២១៕
វេទានាំ សាមវេទោៜស្មិ ទេវានាមស្មិ វាសវះ
អិន្ទ្រិយាណាំ មនឝ្ចាស្មិ ភូតានាមស្មិ ចេតនា៕២២៕
រុទ្រាណាំ ឝំករឝ្ចាស្មិ វិត្តេឝោ យក្ឞរក្ឞសាម្
វសូនាំ បាវកឝ្ចាស្មិ មេរុះ ឝិខរិណាមហម្៕២៣៕
បុរោធសាំ ច មុខ្យំ មាំ វិទ្ធិ បា៌ថ ព្ឫហស្បតិម្
សេនានីនាមហំ ស្កន្ទះ សរសាមស្មិ សាគរះ៕២៤៕
មហ៌ឞីណាំ ភ្ឫគុរហំ គិរាមស្ម្យេកមក្ឞរម្
យជ្ញានាំ ជបយជ្ញោៜស្មិ ស្ថាវរាណាំ ហិមាលយះ៕២៥៕
អឝ្វត្ថះ ស៌វវ្ឫក្ឞាណាំ ទេវ៌ឞីណាំ ច នារទះ
គន្ធ៌វាណាំ ចិត្ររថះ សិទ្ធានាំ កបិលោ មុនិះ៕២៦៕
អុច្ចៃះឝ្រវសមឝ្វានាំ វិទ្ធិ មាមម្ឫតោទ្ភវម្
អៃរាវតំ គជេន្ទ្រាណាំ នរាណាំ ច នរាធិបម្៕២៧៕
អាយុធានាមហំ វជ្រំ ធេនូនាមស្មិ កាមធុក្
ប្រជនឝ្ចាស្មិ កន្ទ៌បះ ស៌បាណាមស្មិ វាសុកិះ៕២៨៕
អនន្តឝ្ចាស្មិ នាគានាំ វរុណោ យាទសាមហម្
បិត្ឬណាម៌យមា ចាស្មិ យមះ សំយមតាមហម្៕២៩៕
ប្រហ្លាទឝ្ចាស្មិ ទៃត្យានាំ កាលះ កលយតាមហម្
ម្ឫគាណាំ ច ម្ឫគេន្ទ្រោៜហំ វៃនតេយឝ្ច បក្ឞិណាម្៕៣០៕
បវនះ បវតាមស្មិ រាមះ ឝស្ត្រភ្ឫតាមហម្
ឈឞាណាំ មករឝ្ចាស្មិ ស្រោតសាមស្មិ ជាហ្នវី៕៣១៕
ស៌គាណាមាទិរន្តឝ្ច មធ្យំ ចៃវាហម៌ជុន
អធ្យាត្មវិទ្យា វិទ្យានាំ វាទះ ប្រវទតាមហម្៕៣២៕
អក្ឞរាណាមការោៜស្មិ ទ្វន្ទ្វះ សាមាសិកស្យ ច
អហមេវាក្ឞយះ កាលោ ធាតាហំ វិឝ្វតោមុខះ៕៣៣៕
ម្ឫត្យុះ ស៌វហរឝ្ចាហមុទ្ភវឝ្ច ភវិឞ្យតាម្
កី៌តិះ ឝ្រី៌វាក្ច នារីណាំ ស្ម្ឫតិ៌មេធា ធ្ឫតិះ ក្ឞមា៕៣៤៕
ព្ឫហត្សាម តថា សាម្នាំ គាយត្រី ឆន្ទសាមហម្
មាសានាំ មា៌គឝី៌ឞោៜហម្ឫតូនាំ កុសុមាករះ៕៣៥៕
ទ្យូតំ ឆលយតាមស្មិ តេជស្តេជស្វិនាមហម្
ជយោៜស្មិ វ្យវសាយោៜស្មិ សត្ត្វំ សត្ត្វវតាមហម្៕៣៦៕
វ្ឫឞ្ណីនាំ វាសុទេវោៜស្មិ បាណ្ឌវានាំ ធនំជយះ
មុនីនាមប្យហំ វ្យាសះ កវីនាមុឝនា កវិះ៕៣៧៕
ទណ្ឌោ ទមយតាមស្មិ នីតិរស្មិ ជិគីឞតាម្
មៅនំ ចៃវាស្មិ គុហ្យានាំ ជ្ញានំ ជ្ញានវតាមហម្៕៣៨៕
យច្ចាបិ ស៌វភូតានាំ ពីជំ តទហម៌ជុន
ន តទស្តិ វិនា យត្ស្យាន្មយា ភូតំ ចរាចរម្៕៣៩៕
នាន្តោៜស្តិ មម ទិវ្យានាំ វិភូតីនាំ បរំតប
អេឞ តូទ្ទេឝតះ ប្រោក្តោ វិភូតេ៌វិស្តរោ មយា៕៤០៕
យទ្យទ្វិភូតិមត្សត្ត្វំ ឝ្រីមទូ៌ជិតមេវ វា
តត្តទេវាវគច្ឆ ត្វំ មម តេជោំៜឝសំភវម្៕៤១៕
អថវា ពហុនៃតេន កិំ ជ្ញាតេន តវា៌ជុន
វិឞ្ដភ្យាហមិទំ ក្ឫត្ស្នមេកាំឝេន ស្ថិតោ ជគត្៕៤២៕
 

អោំ តត្សទិតិ ឝ្រីមទ្ភគវទ្គីតាសូបនិឞត្សុ ព្រហ្មវិទ្យាយាំ យោគឝាស្ត្រេ ឝ្រីក្ឫឞ្ណា៌ជុនសំវាទេ វិភូតិយោគោ នាម ទឝមោៜធ្យាយះ ៕១០៕

អេកាទឝោៜធ្យាយះ
អ៌ជុន អុវាច
មទនុគ្រហាយ បរមំ គុហ្យមធ្យាត្មសំជ្ញិតម្
យត្ត្វយោក្តំ វចស្តេន មោហោៜយំ វិគតោ មម៕១៕
ភវាប្យយៅ ហិ ភូតានាំ ឝ្រុតៅ វិស្តរឝោ មយា
ត្វត្តះ កមលបត្រាក្ឞ មាហាត្ម្យមបិ ចាវ្យយម្៕២៕
អេវមេតទ្យថាត្ថ ត្វមាត្មានំ បរមេឝ្វរ
ទ្រឞ្ដុមិច្ឆាមិ តេ រូបមៃឝ្វរំ បុរុឞោត្តម៕៣៕
មន្យសេ យទិ តច្ឆក្យំ មយា ទ្រឞ្ដុមិតិ ប្រភោ
យោគេឝ្វរ តតោ មេ ត្វំ ទ៌ឝយាត្មានមវ្យយម្៕៤៕
ឝ្រីភគវានុវាច
បឝ្យ មេ បា៌ថ រូបាណិ ឝតឝោៜថ សហស្រឝះ
នានាវិធានិ ទិវ្យានិ នានាវ៌ណាក្ឫតីនិ ច៕៥៕
បឝ្យាទិត្យាន្វសូន្រុទ្រានឝ្វិនៅ មរុតស្តថា
ពហូន្យទ្ឫឞ្ដបូ៌វាណិ បឝ្យាឝ្ច៌យាណិ ភារត៕៦៕
អិហៃកស្ថំ ជគត្ក្ឫត្ស្នំ បឝ្យាទ្យ សចរាចរម្
មម ទេហេ គុឌាកេឝ យច្ចាន្យទ្ទ្រឞ្ដុមិច្ឆសិ៕៧៕
ន តុ មាំ ឝក្យសេ ទ្រឞ្ដុមនេនៃវ ស្វចក្ឞុឞា
ទិវ្យំ ទទាមិ តេ ចក្ឞុះ បឝ្យ មេ យោគមៃឝ្វរម្៕៨៕
សំជយ អុវាច
អេវមុក្ត្វា តតោ រាជន្មហាយោគេឝ្វរោ ហរិះ
ទ៌ឝយាមាស បា៌ថាយ បរមំ រូបមៃឝ្វរម្៕៩៕
អនេកវក្ត្រនយនមនេកាទ្ភុតទ៌ឝនម្
អនេកទិវ្យាភរណំ ទិវ្យានេកោទ្យតាយុធម្៕១០៕
ទិវ្យមាល្យាម្ពរធរំ ទិវ្យគន្ធានុលេបនម្
ស៌វាឝ្ច៌យមយំ ទេវមនន្តំ វិឝ្វតោមុខម្៕១១៕
ទិវិ សូ៌យសហស្រស្យ ភវេទ្យុគបទុត្ថិតា
យទិ ភាះ សទ្ឫឝី សា ស្យាទ្ភាសស្តស្យ មហាត្មនះ៕១២៕
តត្រៃកស្ថំ ជគត្ក្ឫត្ស្នំ ប្រវិភក្តមនេកធា
អបឝ្យទ្ទេវទេវស្យ ឝរីរេ បាណ្ឌវស្តទា៕១៣៕
តតះ ស វិស្មយាវិឞ្ដោ ហ្ឫឞ្ដរោមា ធនំជយះ
ប្រណម្យ ឝិរសា ទេវំ ក្ឫតាញ្ជលិរភាឞត៕១៤៕
អ៌ជុន អុវាច
បឝ្យាមិ ទេវាំស្តវ ទេវ ទេហេ ស៌វាំស្តថា ភូតវិឝេឞសំឃាន្
ព្រហ្មាណមីឝំ កមលាសនស្ថម្ឫឞីំឝ្ច ស៌វានុរគាំឝ្ច ទិវ្យាន្៕១៥៕
អនេកពាហូទរវក្ត្រនេត្រំ បឝ្យាមិ ត្វាំ ស៌វតោៜនន្តរូបម្
នាន្តំ ន មធ្យំ ន បុនស្តវាទិំ បឝ្យាមិ វិឝ្វេឝ្វរ វិឝ្វរូប៕១៦៕
កិរីដិនំ គទិនំ ចក្រិណំ ច តេជោរាឝិំ ស៌វតោ ទីប្តិមន្តម្
បឝ្យាមិ ត្វាំ ទុ៌និរីក្ឞ្យំ សមន្តាទ្ទីប្តានលា៌កទ្យុតិមប្រមេយម្៕១៧៕
ត្វមក្ឞរំ បរមំ វេទិតវ្យំ ត្វមស្យ វិឝ្វស្យ បរំ និធានម្
ត្វមវ្យយះ ឝាឝ្វតធ៌មគោប្តា សនាតនស្ត្វំ បុរុឞោ មតោ មេ៕១៨៕
អនាទិមធ្យាន្តមនន្តវី៌យមនន្តពាហុំ ឝឝិសូ៌យនេត្រម្
បឝ្យាមិ ត្វាំ ទីប្តហុតាឝវក្ត្រំ ស្វតេជសា វិឝ្វមិទំ តបន្តម្៕១៩៕
ទ្យាវាប្ឫថិវ្យោរិទមន្តរំ ហិ វ្យាប្តំ ត្វយៃកេន ទិឝឝ្ច ស៌វាះ
ទ្ឫឞ្ដ្វាទ្ភុតំ រូបមុគ្រំ តវេទំ លោកត្រយំ ប្រវ្យថិតំ មហាត្មន្៕២០៕
អមី ហិ ត្វាំ សុរសង្ឃា វិឝន្តិ កេចិទ្ភីតាះ ប្រាញ្ជលយោ គ្ឫណន្តិ
ស្វស្តីត្យុក្ត្វា មហ៌ឞិសិទ្ធសំឃាះ ស្តុវន្តិ ត្វាំ ស្តុតិភិះ បុឞ្កលាភិះ៕២១៕
រុទ្រាទិត្យា វសវោ យេ ច សាធ្យា វិឝ្វេៜឝ្វិនៅ មរុតឝ្ចោឞ្មបាឝ្ច
គន្ធ៌វយក្ឞាសុរសិទ្ធសំឃា វីក្ឞន្តេ ត្វាំ វិស្មិតាឝ្ចៃវ ស៌វេ៕២២៕
រូបំ មហត្តេ ពហុវក្ត្រនេត្រំ មហាពាហោ ពហុពាហូរុបាទម្
ពហូទរំ ពហុទំឞ្ដ្រាករាលំ ទ្ឫឞ្ដ្វា លោកាះ ប្រវ្យថិតាស្តថាហម្៕២៣៕
នភះស្ប្ឫឝំ ទីប្តមនេកវ៌ណំ វ្យាត្តាននំ ទីប្តវិឝាលនេត្រម្
ទ្ឫឞ្ដ្វា ហិ ត្វាំ ប្រវ្យថិតាន្តរាត្មា ធ្ឫតិំ ន វិន្ទាមិ ឝមំ ច វិឞ្ណោ៕២៤៕
ទំឞ្ដ្រាករាលានិ ច តេ មុខានិ ទ្ឫឞ្ដ្វៃវ កាលានលសំនិភានិ
ទិឝោ ន ជានេ ន លភេ ច ឝ៌ម ប្រសីទ ទេវេឝ ជគន្និវាស៕២៥៕
អមី ច ត្វាំ ធ្ឫតរាឞ្ដ្រស្យ បុត្រាះ ស៌វេ សហៃវាវនិបាលសំឃៃះ
ភីឞ្មោ ទ្រោណះ សូតបុត្រស្តថាសៅ សហាស្មទីយៃរបិ យោធមុខ្យៃះ៕២៦៕
វក្ត្រាណិ តេ ត្វរមាណា វិឝន្តិ ទំឞ្ដ្រាករាលានិ ភយានកានិ
កេចិទ្វិលគ្នា ទឝនាន្តរេឞុ សំទ្ឫឝ្យន្តេ ចូ៌ណិតៃរុត្តមាង្គៃះ៕២៧៕
យថា នទីនាំ ពហវោៜម្ពុវេគាះ សមុទ្រមេវាភិមុខា ទ្រវន្តិ
តថា តវាមី នរលោកវីរា វិឝន្តិ វក្ត្រាណ្យភិវិជ្វលន្តិ៕២៨៕
យថា ប្រទីប្តំ ជ្វលនំ បតំគា វិឝន្តិ នាឝាយ សម្ឫទ្ធវេគាះ
តថៃវ នាឝាយ វិឝន្តិ លោកាស្តវាបិ វក្ត្រាណិ សម្ឫទ្ធវេគាះ៕២៩៕
លេលិហ្យសេ គ្រសមានះ សមន្តាល្លោកាន្សមគ្រាន្វទនៃ៌ជ្វលទ្ភិះ
តេជោភិរាបូ៌យ ជគត្សមគ្រំ ភាសស្តវោគ្រាះ ប្រតបន្តិ វិឞ្ណោ៕៣០៕
អាខ្យាហិ មេ កោ ភវានុគ្ររូបោ នមោៜស្តុ តេ ទេវវរ ប្រសីទ
វិជ្ញាតុមិច្ឆាមិ ភវន្តមាទ្យំ ន ហិ ប្រជានាមិ តវ ប្រវ្ឫត្តិម្៕៣១៕
ឝ្រីភគវានុវាច
កាលោៜស្មិ លោកក្ឞយក្ឫត្ប្រវ្ឫទ្ធោ លោកាន្សមាហ៌តុមិហ ប្រវ្ឫត្តះ
ឫតេៜបិ ត្វាំ ន ភវិឞ្យន្តិ ស៌វេ យេៜវស្ថិតាះ ប្រត្យនីកេឞុ យោធាះ៕៣២៕
តស្មាត្ត្វមុត្តិឞ្ឋ យឝោ លភស្វ ជិត្វា ឝត្រូន្ភុង្ក្ឞ្វ រាជ្យំ សម្ឫទ្ធម្
មយៃវៃតេ និហតាះ បូ៌វមេវ និមិត្តមាត្រំ ភវ សវ្យសាចិន្៕៣៣៕
ទ្រោណំ ច ភីឞ្មំ ច ជយទ្រថំ ច ក៌ណំ តថាន្យានបិ យោធវីរាន្
មយា ហតាំស្ត្វំ ជហិ មា វ្យថិឞ្ឋា យុធ្យស្វ ជេតាសិ រណេ សបត្នាន្៕៣៤៕
សំជយ អុវាច
អេតច្ឆ្រុត្វា វចនំ កេឝវស្យ ក្ឫតាញ្ជលិ៌វេបមានះ កិរីដី
នមស្ក្ឫត្វា ភូយ អេវាហ ក្ឫឞ្ណំ សគទ្គទំ ភីតភីតះ ប្រណម្យ៕៣៥៕
អ៌ជុន អុវាច
ស្ថានេ ហ្ឫឞីកេឝ តវ ប្រកី៌ត្យា ជគត្ប្រហ្ឫឞ្យត្យនុរជ្យតេ ច
រក្ឞាំសិ ភីតានិ ទិឝោ ទ្រវន្តិ ស៌វេ នមស្យន្តិ ច សិទ្ធសំឃាះ៕៣៦៕
កស្មាច្ច តេ ន នមេរន្មហាត្មន្គរីយសេ ព្រហ្មណោៜប្យាទិក៌ត្រេ
អនន្ត ទេវេឝ ជគន្និវាស ត្វមក្ឞរំ សទសត្តត្បរំ យត្៕៣៧៕
ត្វមាទិទេវះ បុរុឞះ បុរាណស្ត្វមស្យ វិឝ្វស្យ បរំ និធានម្
វេត្តាសិ វេទ្យំ ច បរំ ច ធាម ត្វយា តតំ វិឝ្វមនន្តរូប៕៣៨៕
វាយុ៌យមោៜគ្និ៌វរុណះ ឝឝាង្កះ ប្រជាបតិស្ត្វំ ប្របិតាមហឝ្ច
នមោ នមស្តេៜស្តុ សហស្រក្ឫត្វះ បុនឝ្ច ភូយោៜបិ នមោ នមស្តេ៕៣៩៕
នមះ បុរស្តាទថ ប្ឫឞ្ឋតស្តេ នមោៜស្តុ តេ ស៌វត អេវ ស៌វ
អនន្តវី៌យាមិតវិក្រមស្ត្វំ ស៌វំ សមាប្នោឞិ តតោៜសិ ស៌វះ៕៤០៕
សខេតិ មត្វា ប្រសភំ យទុក្តំ ហេ ក្ឫឞ្ណ ហេ យាទវ ហេ សខេតិ
អជានតា មហិមានំ តវេទំ មយា ប្រមាទាត្ប្រណយេន វាបិ៕៤១៕
យច្ចាវហាសា៌ថមសត្ក្ឫតោៜសិ វិហារឝយ្យាសនភោជនេឞុ
អេកោៜថវាប្យច្យុត តត្សមក្ឞំ តត្ក្ឞាមយេ ត្វាមហមប្រមេយម្៕៤២៕
បិតាសិ លោកស្យ ចរាចរស្យ ត្វមស្យ បូជ្យឝ្ច គុរុ៌គរីយាន្
ន ត្វត្សមោៜស្ត្យភ្យធិកះ កុតោៜន្យោ លោកត្រយេៜប្យប្រតិមប្រភាវ៕៤៣៕
តស្មាត្ប្រណម្យ ប្រណិធាយ កាយំ ប្រសាទយេ ត្វាមហមីឝមីឌ្យម្
បិតេវ បុត្រស្យ សខេវ សខ្យុះ ប្រិយះ ប្រិយាយា៌ហសិ ទេវ សោឍុម្៕៤៤៕
អទ្ឫឞ្ដបូ៌វំ ហ្ឫឞិតោៜស្មិ ទ្ឫឞ្ដ្វា ភយេន ច ប្រវ្យថិតំ មនោ មេ
តទេវ មេ ទ៌ឝយ ទេវរូបំ ប្រសីទ ទេវេឝ ជគន្និវាស៕៤៥៕
កិរីដិនំ គទិនំ ចក្រហស្តមិច្ឆាមិ ត្វាំ ទ្រឞ្ដុមហំ តថៃវ
តេនៃវ រូបេណ ចតុ៌ភុជេន សហស្រពាហោ ភវ វិឝ្វមូ៌តេ៕៤៦៕
ឝ្រីភគវានុវាច
មយា ប្រសន្នេន តវា៌ជុនេទំ រូបំ បរំ ទ៌ឝិតមាត្មយោគាត្
តេជោមយំ វិឝ្វមនន្តមាទ្យំ យន្មេ ត្វទន្យេន ន ទ្ឫឞ្ដបូ៌វម្៕៤៧៕
ន វេទយជ្ញាធ្យយនៃ៌ន ទានៃ៌ន ច ក្រិយាភិ៌ន តបោភិរុគ្រៃះ
អេវំរូបះ ឝក្យ អហំ ន្ឫលោកេ ទ្រឞ្ដុំ ត្វទន្យេន កុរុប្រវីរ៕៤៨៕
មា តេ វ្យថា មា ច វិមូឍភាវោ ទ្ឫឞ្ដ្វា រូបំ ឃោរមីទ្ឫង្មមេទម្
វ្យបេតភីះ ប្រីតមនាះ បុនស្ត្វំ តទេវ មេ រូបមិទំ ប្របឝ្យ៕៤៩៕
សំជយ អុវាច
អិត្យ៌ជុនំ វាសុទេវស្តថោក្ត្វា ស្វកំ រូបំ ទ៌ឝយាមាស ភូយះ
អាឝ្វាសយាមាស ច ភីតមេនំ ភូត្វា បុនះ សៅម្យវបុ៌មហាត្មា៕៥០៕
អ៌ជុន អុវាច
ទ្ឫឞ្ដ្វេទំ មានុឞំ រូបំ តវ សៅម្យំ ជនា៌ទន
អិទានីមស្មិ សំវ្ឫត្តះ សចេតាះ ប្រក្ឫតិំ គតះ៕៥១៕
ឝ្រីភគវានុវាច
សុទុ៌ទ៌ឝមិទំ រូបំ ទ្ឫឞ្ដវានសិ យន្មម
ទេវា អប្យស្យ រូបស្យ និត្យំ ទ៌ឝនកាង្ក្ឞិណះ៕៥២៕
នាហំ វេទៃ៌ន តបសា ន ទានេន ន ចេជ្យយា
ឝក្យ អេវំវិធោ ទ្រឞ្ដុំ ទ្ឫឞ្ដវានសិ មាំ យថា៕៥៣៕
ភក្ត្យា ត្វនន្យយា ឝក្យ អហមេវំវិធោៜ៌ជុន
ជ្ញាតុំ ទ្រឞ្ដុំ ច តត្ត្វេន ប្រវេឞ្ដុំ ច បរំតប៕៥៤៕
មត្ក៌មក្ឫន្មត្បរមោ មទ្ភក្តះ សង្គវ៌ជិតះ
និ៌វៃរះ ស៌វភូតេឞុ យះ ស មាមេតិ បាណ្ឌវ៕៥៥៕
 

អោំ តត្សទិតិ ឝ្រីមទ្ភគវទ្គីតាសូបនិឞត្សុ ព្រហ្មវិទ្យាយាំ យោគឝាស្ត្រេ ឝ្រីក្ឫឞ្ណា៌ជុនសំវាទេ វិឝ្វរូបទ៌ឝនយោគោ នាមៃកាទឝោៜធ្យាយះ ៕១១៕

ទ្វាទឝោៜធ្យាយះ
អ៌ជុន អុវាច
អេវំ សតតយុក្តា យេ ភក្តាស្ត្វាំ ប៌យុបាសតេ
យេ ចាប្យក្ឞរមវ្យក្តំ តេឞាំ កេ យោគវិត្តមាះ៕១៕
ឝ្រីភគវានុវាច
មយ្យាវេឝ្យ មនោ យេ មាំ និត្យយុក្តា អុបាសតេ
ឝ្រទ្ធយា បរយោបេតាស្តេ មេ យុក្តតមា មតាះ៕២៕
យេ ត្វក្ឞរមនិ៌ទេឝ្យមវ្យក្តំ ប៌យុបាសតេ
ស៌វត្រគមចិន្ត្យំ ច កូដស្ថមចលំ ធ្រុវម្៕៣៕
សំនិយម្យេន្ទ្រិយគ្រាមំ ស៌វត្រ សមពុទ្ធយះ
តេ ប្រាប្នុវន្តិ មាមេវ ស៌វភូតហិតេ រតាះ៕៤៕
ក្លេឝោៜធិកតរស្តេឞាមវ្យក្តាសក្តចេតសាម្
អវ្យក្តា ហិ គតិ៌ទុះខំ ទេហវទ្ភិរវាប្យតេ៕៥៕
យេ តុ ស៌វាណិ ក៌មាណិ មយិ សំន្យស្យ មត្បរាះ
អនន្យេនៃវ យោគេន មាំ ធ្យាយន្ត អុបាសតេ៕៦៕
តេឞាមហំ សមុទ្ធ៌តា ម្ឫត្យុសំសារសាគរាត្
ភវាមិន ចិរាត្បា៌ថ មយ្យាវេឝិតចេតសាម្៕៧៕
មយ្យេវ មន អាធត្ស្វ មយិ ពុទ្ធិំ និវេឝយ
និវសិឞ្យសិ មយ្យេវ អត អូ៌ធ្វំ ន សំឝយះ៕៨៕
អថ ចិត្តំ សមាធាតុំ ន ឝក្នោឞិ មយិ ស្ថិរម្
អភ្យាសយោគេន តតោ មាមិច្ឆាប្តុំ ធនំជយ៕៩៕
អភ្យាសេៜប្យសម៌ថោៜសិ មត្ក៌មបរមោ ភវ
មទ៌ថមបិ ក៌មាណិ កុ៌វន្សិទ្ធិមវាប្ស្យសិ៕១០៕
អថៃតទប្យឝក្តោៜសិ ក៌តុំ មទ្យោគមាឝ្រិតះ
ស៌វក៌មផលត្យាគំ តតះ កុរុ យតាត្មវាន្៕១១៕
ឝ្រេយោ ហិ ជ្ញានមភ្យាសាជ្ជ្ញានាទ្ធ្យានំ វិឝិឞ្យតេ
ធ្យានាត្ក៌មផលត្យាគស្ត្យាគាច្ឆាន្តិរនន្តរម្៕១២៕
អទ្វេឞ្ដា ស៌វភូតានាំ មៃត្រះ ករុណ អេវ ច
និ៌មមោ និរហំការះ សមទុះខសុខះ ក្ឞមី៕១៣៕
សំតុឞ្ដះ សតតំ យោគី យតាត្មា ទ្ឫឍនិឝ្ចយះ
មយ្យ៌បិតមនោពុទ្ធិ៌យោ មទ្ភក្តះ ស មេ ប្រិយះ៕១៤៕
យស្មាន្នោទ្វិជតេ លោកោ លោកាន្នោទ្វិជតេ ច យះ
ហ៌ឞាម៌ឞភយោទ្វេគៃ៌មុក្តោ យះ ស ច មេ ប្រិយះ៕១៥៕
អនបេក្ឞះ ឝុចិ៌ទក្ឞ អុទាសីនោ គតវ្យថះ
ស៌វារម្ភបរិត្យាគី យោ មទ្ភក្តះ ស មេ ប្រិយះ៕១៦៕
យោ ន ហ្ឫឞ្យតិ ន ទ្វេឞ្ដិ ន ឝោចតិ ន កាង្ក្ឞតិ
ឝុភាឝុភបរិត្យាគី ភក្តិមាន្យះ ស មេ ប្រិយះ៕១៧៕
សមះ ឝត្រៅ ច មិត្រេ ច តថា មានាបមានយោះ
ឝីតោឞ្ណសុខទុះខេឞុ សមះ សង្គវិវ៌ជិតះ៕១៨៕
តុល្យនិន្ទាស្តុតិ៌មៅនី សំតុឞ្ដោ យេន កេនចិត្
អនិកេតះ ស្ថិរមតិ៌ភក្តិមាន្មេ ប្រិយោ នរះ៕១៩៕
យេ តុ ធ៌ម្យាម្ឫតមិទំ យថោក្តំ ប៌យុបាសតេ
ឝ្រទ្ទធានា មត្បរមា ភក្តាស្តេៜតីវ មេ ប្រិយាះ៕២០៕
 

អោំ តត្សទិតិ ឝ្រីមទ្ភគវទ្គីតាសូបនិឞត្សុ ព្រហ្មវិទ្យាយាំ យោគឝាស្ត្រេ ឝ្រីក្ឫឞ្ណា៌ជុនសំវាទេ ភក្តិយោគោ នាម ទ្វាទឝោៜធ្យាយះ ៕១២៕

ត្រយោទឝោៜធ្យាយះ
ឝ្រីភគវានុវាច
អិទំ ឝរីរំ កៅន្តេយ ក្ឞេត្រមិត្យភិធីយតេ
អេតទ្យោ វេត្តិ តំ ប្រាហុះ ក្ឞេត្រជ្ញ អិតិ តទ្វិទះ៕១៕
ក្ឞេត្រជ្ញំ ចាបិ មាំ វិទ្ធិ ស៌វក្ឞេត្រេឞុ ភារត
ក្ឞេត្រក្ឞេត្រជ្ញយោ៌ជ្ញានំ យត្តជ្ជ្ញានំ មតំ មម៕២៕
តត្ក្ឞេត្រំ យច្ច យាទ្ឫក្ច យទ្វិការិ យតឝ្ច យត្
ស ច យោ យត្ប្រភាវឝ្ច តត្សមាសេន មេ ឝ្ឫណុ៕៣៕
ឫឞិភិ៌ពហុធា គីតំ ឆន្ទោភិ៌វិវិធៃះ ប្ឫថក្
ព្រហ្មសូត្របទៃឝ្ចៃវ ហេតុមទ្ភិ៌វិនិឝ្ចិតៃះ៕៤៕
មហាភូតាន្យហំការោ ពុទ្ធិរវ្យក្តមេវ ច
អិន្ទ្រិយាណិ ទឝៃកំ ច បញ្ច ចេន្ទ្រិយគោចរាះ៕៥៕
អិច្ឆា ទ្វេឞះ សុខំ ទុះខំ សំឃាតឝ្ចេតនា ធ្ឫតិះ
អេតត្ក្ឞេត្រំ សមាសេន សវិការមុទាហ្ឫតម្៕៦៕
អមានិត្វមទម្ភិត្វមហិំសា ក្ឞាន្តិរា៌ជវម្
អាចា៌យោបាសនំ ឝៅចំ ស្ថៃ៌យមាត្មវិនិគ្រហះ៕៧៕
អិន្ទ្រិយា៌ថេឞុ វៃរាគ្យមនហំការ អេវ ច
ជន្មម្ឫត្យុជរាវ្យាធិទុះខទោឞានុទ៌ឝនម្៕៨៕
អសក្តិរនភិឞ្វង្គះ បុត្រទារគ្ឫហាទិឞុ
និត្យំ ច សមចិត្តត្វមិឞ្ដានិឞ្ដោបបត្តិឞុ៕៩៕
មយិ ចានន្យយោគេន ភក្តិរវ្យភិចារិណី
វិវិក្តទេឝសេវិត្វមរតិ៌ជនសំសទិ៕១០៕
អធ្យាត្មជ្ញាននិត្យត្វំ តត្ត្វជ្ញានា៌ថទ៌ឝនម្
អេតជ្ជ្ញានមិតិ ប្រោក្តមជ្ញានំ យទតោៜន្យថា៕១១៕
ជ្ញេយំ យត្តត្ប្រវក្ឞ្យាមិ យជ្ជ្ញាត្វាម្ឫតមឝ្នុតេ
អនាទិមត្បរំ ព្រហ្ម ន សត្តន្នាសទុច្យតេ៕១២៕
ស៌វតះបាណិបាទំ តត្ស៌វតោៜក្ឞិឝិរោមុខម្
ស៌វតះឝ្រុតិមល្លោកេ ស៌វមាវ្ឫត្យ តិឞ្ឋតិ៕១៣៕
ស៌វេន្ទ្រិយគុណាភាសំ ស៌វេន្ទ្រិយវិវ៌ជិតម្
អសក្តំ ស៌វភ្ឫច្ចៃវ និ៌គុណំ គុណភោក្ត្ឫ ច៕១៤៕
ពហិរន្តឝ្ច ភូតានាមចរំ ចរមេវ ច
សូក្ឞ្មត្វាត្តទវិជ្ញេយំ ទូរស្ថំ ចាន្តិកេ ច តត្៕១៥៕
អវិភក្តំ ច ភូតេឞុ វិភក្តមិវ ច ស្ថិតម្
ភូតភ៌ត្ឫ ច តជ្ជ្ញេយំ គ្រសិឞ្ណុ ប្រភវិឞ្ណុ ច៕១៦៕
ជ្យោតិឞាមបិ តជ្ជ្យោតិស្តមសះ បរមុច្យតេ
ជ្ញានំ ជ្ញេយំ ជ្ញានគម្យំ ហ្ឫទិ ស៌វស្យ វិឞ្ឋិតម្៕១៧៕
អិតិ ក្ឞេត្រំ តថា ជ្ញានំ ជ្ញេយំ ចោក្តំ សមាសតះ
មទ្ភក្ត អេតទ្វិជ្ញាយ មទ្ភាវាយោបបទ្យតេ៕១៨៕
ប្រក្ឫតិំ បុរុឞំ ចៃវ វិទ្ធ្យនាទិ អុភាវបិ
វិការាំឝ្ច គុណាំឝ្ចៃវ វិទ្ធិ ប្រក្ឫតិសំភវាន្៕១៩៕
កា៌យការណក៌ត្ឫត្វេ ហេតុះ ប្រក្ឫតិរុច្យតេ
បុរុឞះ សុខទុះខានាំ ភោក្ត្ឫត្វេ ហេតុរុច្យតេ៕២០៕
បុរុឞះ ប្រក្ឫតិស្ថោ ហិ ភុង្ក្តេ ប្រក្ឫតិជាន្គុណាន្
ការណំ គុណសង្គោៜស្យ សទសទ្យោនិជន្មសុ៕២១៕
អុបទ្រឞ្ដានុមន្តា ច ភ៌តា ភោក្តា មហេឝ្វរះ
បរមាត្មេតិ ចាប្យុក្តោ ទេហេៜស្មិន្បុរុឞះ បរះ៕២២៕
យ អេវំ វេត្តិ បុរុឞំ ប្រក្ឫតិំ ច គុណៃះ សហ
ស៌វថា វ៌តមានោៜបិ ន ស ភូយោៜភិជាយតេ៕២៣៕
ធ្យានេនាត្មនិ បឝ្យន្តិ កេចិទាត្មានមាត្មនា
អន្យេ សាំខ្យេន យោគេន ក៌មយោគេន ចាបរេ៕២៤៕
អន្យេ ត្វេវមជានន្តះ ឝ្រុត្វាន្យេភ្យ អុបាសតេ
តេៜបិ ចាតិតរន្ត្យេវ ម្ឫត្យុំ ឝ្រុតិបរាយណាះ៕២៥៕
យាវត្សំជាយតេ កិំចិត្សត្ត្វំ ស្ថាវរជង្គមម្
ក្ឞេត្រក្ឞេត្រជ្ញសំយោគាត្តទ្វិទ្ធិ ភរត៌ឞភ៕២៦៕
សមំ ស៌វេឞុ ភូតេឞុ តិឞ្ឋន្តំ បរមេឝ្វរម្
វិនឝ្យត្ស្វវិនឝ្យន្តំ យះ បឝ្យតិ ស បឝ្យតិ៕២៧៕
សមំ បឝ្យន្ហិ ស៌វត្រ សមវស្ថិតមីឝ្វរម្
ន ហិនស្ត្យាត្មនាត្មានំ តតោ យាតិ បរាំ គតិម្៕២៨៕
ប្រក្ឫត្យៃវ ច ក៌មាណិ ក្រិយមាណានិ ស៌វឝះ
យះ បឝ្យតិ តថាត្មានមក៌តារំ ស បឝ្យតិ៕២៩៕
យទា ភូតប្ឫថគ្ភាវមេកស្ថមនុបឝ្យតិ
តត អេវ ច វិស្តារំ ព្រហ្ម សំបទ្យតេ តទា៕៣០៕
អនាទិត្វាន្និ៌គុណត្វាត្បរមាត្មាយមវ្យយះ
ឝរីរស្ថោៜបិ កៅន្តេយ ន ករោតិ ន លិប្យតេ៕៣១៕
យថា ស៌វគតំ សៅក្ឞ្ម្យាទាកាឝំ នោបលិប្យតេ
ស៌វត្រាវស្ថិតោ ទេហេ តថាត្មា នោបលិប្យតេ៕៣២៕
យថា ប្រកាឝយត្យេកះ ក្ឫត្ស្នំ លោកមិមំ រវិះ
ក្ឞេត្រំ ក្ឞេត្រី តថា ក្ឫត្ស្នំ ប្រកាឝយតិ ភារត៕៣៣៕
ក្ឞេត្រក្ឞេត្រជ្ញយោរេវមន្តរំ ជ្ញានចក្ឞុឞា
ភូតប្រក្ឫតិមោក្ឞំ ច យេ វិទុ៌យាន្តិ តេ បរម្៕៣៤៕
 

អោំ តត្សទិតិ ឝ្រីមទ្ភគវទ្គីតាសូបនិឞត្សុ ព្រហ្មវិទ្យាយាំ យោគឝាស្ត្រេ ឝ្រីក្ឫឞ្ណា៌ជុនសំវាទេ ក្ឞេត្រក្ឞេត្រជ្ញវិភាគយោគោ នាម ត្រយោទឝោៜធ្យាយះ ៕១៣៕

ចតុ៌ទឝោៜធ្យាយះ
ឝ្រីភគវានុវាច
បរំ ភូយះ ប្រវក្ឞ្យាមិ ជ្ញានានាំ ជ្ញានមុត្តមម្
យជ្ជ្ញាត្វា មុនយះ ស៌វេ បរាំ សិទ្ធិមិតោ គតាះ៕១៕
អិទំ ជ្ញានមុបាឝ្រិត្យ មម សាធ៌ម្យមាគតាះ
ស៌គេៜបិ នោបជាយន្តេ ប្រលយេ ន វ្យថន្តិ ច៕២៕
មម យោនិ៌មហទ្ព្រហ្ម តស្មិន្គ៌ភំ ទធាម្យហម្
សំភវះ ស៌វភូតានាំ តតោ ភវតិ ភារត៕៣៕
ស៌វយោនិឞុ កៅន្តេយ មូ៌តយះ សំភវន្តិ យាះ
តាសាំ ព្រហ្ម មហទ្យោនិរហំ ពីជប្រទះ បិតា៕៤៕
សត្ត្វំ រជស្តម អិតិ គុណាះ ប្រក្ឫតិសំភវាះ
និពធ្នន្តិ មហាពាហោ ទេហេ ទេហិនមវ្យយម្៕៥៕
តត្រ សត្ត្វំ និ៌មលត្វាត្ប្រកាឝកមនាមយម្
សុខសង្គេន ពធ្នាតិ ជ្ញានសង្គេន ចានឃ៕៦៕
រជោ រាគាត្មកំ វិទ្ធិ ត្ឫឞ្ណាសង្គសមុទ្ភវម្
តន្និពធ្នាតិ កៅន្តេយ ក៌មសង្គេន ទេហិនម្៕៧៕
តមស្ត្វជ្ញានជំ វិទ្ធិ មោហនំ ស៌វទេហិនាម្
ប្រមាទាលស្យនិទ្រាភិស្តន្និពធ្នាតិ ភារត៕៨៕
សត្ត្វំ សុខេ សំជយតិ រជះ ក៌មណិ ភារត
ជ្ញានមាវ្ឫត្យ តុ តមះ ប្រមាទេ សំជយត្យុត៕៩៕
រជស្តមឝ្ចាភិភូយ សត្ត្វំ ភវតិ ភារត
រជះ សត្ត្វំ តមឝ្ចៃវ តមះ សត្ត្វំ រជស្តថា៕១០៕
ស៌វទ្វារេឞុ ទេហេៜស្មិន្ប្រកាឝ អុបជាយតេ
ជ្ញានំ យទា តទា វិទ្យាទ្វិវ្ឫទ្ធំ សត្ត្វមិត្យុត៕១១៕
លោភះ ប្រវ្ឫត្តិរារម្ភះ ក៌មណាមឝមះ ស្ប្ឫហា
រជស្យេតានិ ជាយន្តេ វិវ្ឫទ្ធេ ភរត៌ឞភ៕១២៕
អប្រកាឝោៜប្រវ្ឫត្តិឝ្ច ប្រមាទោ មោហ អេវ ច
តមស្យេតានិ ជាយន្តេ វិវ្ឫទ្ធេ កុរុនន្ទន៕១៣៕
យទា សត្ត្វេ ប្រវ្ឫទ្ធេ តុ ប្រលយំ យាតិ ទេហភ្ឫត្
តទោត្តមវិទាំ លោកានមលាន្ប្រតិបទ្យតេ៕១៤៕
រជសិ ប្រលយំ គត្វា ក៌មសង្គិឞុ ជាយតេ
តថា ប្រលីនស្តមសិ មូឍយោនិឞុ ជាយតេ៕១៥៕
ក៌មណះ សុក្ឫតស្យាហុះ សាត្ត្វិកំ និ៌មលំ ផលម្
រជសស្តុ ផលំ ទុះខមជ្ញានំ តមសះ ផលម្៕១៦៕
សត្ត្វាត្សំជាយតេ ជ្ញានំ រជសោ លោភ អេវ ច
ប្រមាទមោហៅ តមសោ ភវតោៜជ្ញានមេវ ច៕១៧៕
អូ៌ធ្វំ គច្ឆន្តិ សត្ត្វស្ថា មធ្យេ តិឞ្ឋន្តិ រាជសាះ
ជឃន្យគុណវ្ឫត្តិស្ថា អធោ គច្ឆន្តិ តាមសាះ៕១៨៕
នាន្យំ គុណេភ្យះ ក៌តារំ យទា ទ្រឞ្ដានុបឝ្យតិ
គុណេភ្យឝ្ច បរំ វេត្តិ មទ្ភាវំ សោៜធិគច្ឆតិ៕១៩៕
គុណានេតានតីត្យ ត្រីន្ទេហី ទេហសមុទ្ភវាន្
ជន្មម្ឫត្យុជរាទុះខៃ៌វិមុក្តោៜម្ឫតមឝ្នុតេ៕២០៕
អ៌ជុន អុវាច
កៃ៌លិង្គៃស្ត្រីន្គុណានេតានតីតោ ភវតិ ប្រភោ
កិមាចារះ កថំ ចៃតាំស្ត្រីន្គុណានតិវ៌តតេ៕២១៕
ឝ្រីភគវានុវាច
ប្រកាឝំ ច ប្រវ្ឫត្តិំ ច មោហមេវ ច បាណ្ឌវ
ត ទ្វេឞ្ដិ សំប្រវ្ឫត្តានិ ន និវ្ឫត្តានិ កាង្ក្ឞតិ៕២២៕
អុទាសីនវទាសីនោ គុណៃ៌យោ ន វិចាល្យតេ
គុណា វ៌តន្ត អិត្យេវ យោៜវតិឞ្ឋតិ នេង្គតេ៕២៣៕
សមទុះខសុខះ ស្វស្ថះ សមលោឞ្ដាឝ្មកាញ្ចនះ
តុល្យប្រិយាប្រិយោ ធីរស្តុល្យនិន្ទាត្មសំស្តុតិះ៕២៤៕
មានាបមានយោស្តុល្យស្តុល្យោ មិត្រារិបក្ឞយោះ
ស៌វារម្ភបរិត្យាគី គុណាតីតះ ស អុច្យតេ៕២៥៕
មាំ ច យោៜវ្យភិចារេណ ភក្តិយោគេន សេវតេ
ស គុណាន្សមតីត្យៃតាន្ព្រហ្មភូយាយ កល្បតេ៕២៦៕
ព្រហ្មណោ ហិ ប្រតិឞ្ឋាហមម្ឫតស្យាវ្យយស្យ ច
ឝាឝ្វតស្យ ច ធ៌មស្យ សុខស្យៃកាន្តិកស្យ ច៕២៧៕
 

អោំ តត្សទិតិ ឝ្រីមទ្ភគវទ្គីតាសូបនិឞត្សុ ព្រហ្មវិទ្យាយាំ យោគឝាស្ត្រេ ឝ្រីក្ឫឞ្ណា៌ជុនសំវាទេ គុណត្រយវិភាគយោគោ នាម ចតុ៌ទឝោៜធ្យាយះ ៕១៤៕

បញ្ចទឝោៜធ្យាយះ
ឝ្រីភគវានុវាច
អូ៌ធ្វមូលមធះឝាខមឝ្វត្ថំ ប្រាហុរវ្យយម្
ឆន្ទាំសិ យស្យ ប៌ណានិ យស្តំ វេទ ស វេទវិត្៕១៕
អធឝ្ចោ៌ធ្វំ ប្រស្ឫតាស្តស្យ ឝាខា គុណប្រវ្ឫទ្ធា វិឞយប្រវាលាះ
អធឝ្ច មូលាន្យនុសំតតានិ ក៌មានុពន្ធីនិ មនុឞ្យលោកេ៕២៕
ន រូបមស្យេហ តថោបលភ្យតេ នាន្តោ ន ចាទិ៌ន ច សំប្រតិឞ្ឋា
អឝ្វត្ថមេនំ សុវិរូឍមូលមសង្គឝស្ត្រេណ ទ្ឫឍេន ឆិត្ត្វា៕៣៕
តតះ បទំ តត្បរិមា៌គិតវ្យំ យស្មិន្គតា ន និវ៌តន្តិ ភូយះ
តមេវ ចាទ្យំ បុរុឞំ ប្របទ្យេ យតះ ប្រវ្ឫត្តិះ ប្រស្ឫតា បុរាណី៕៤៕
និ៌មានមោហា ជិតសង្គទោឞា អធ្យាត្មនិត្យា វិនិវ្ឫត្តកាមាះ
ទ្វន្ទ្វៃ៌វិមុក្តាះ សុខទុះខសំជ្ញៃ៌គច្ឆន្ត្យមូឍាះ បទមវ្យយំ តត្៕៥៕
ន តទ្ភាសយតេ សូ៌យោ ន ឝឝាង្កោ ន បាវកះ
យទ្គត្វា ន និវ៌តន្តេ តទ្ធាម បរមំ មម៕៦៕
មមៃវាំឝោ ជីវលោកេ ជីវភូតះ សនាតនះ
មនះឞឞ្ឋានីន្ទ្រិយាណិ ប្រក្ឫតិស្ថានិ ក៌ឞតិ៕៧៕
ឝរីរំ យទវាប្នោតិ យច្ចាប្យុត្ក្រាមតីឝ្វរះ
គ្ឫហីត្វៃតានិ សំយាតិ វាយុ៌គន្ធានិវាឝយាត្៕៨៕
ឝ្រោត្រំ ចក្ឞុះ ស្ប៌ឝនំ ច រសនំ ឃ្រាណមេវ ច
អធិឞ្ឋាយ មនឝ្ចាយំ វិឞយានុបសេវតេ៕៩៕
អុត្ក្រាមន្តំ ស្ថិតំ វាបិ ភុញ្ជានំ វា គុណាន្វិតម្
វិមូឍា នានុបឝ្យន្តិ បឝ្យន្តិ ជ្ញានចក្ឞុឞះ៕១០៕
យតន្តោ យោគិនឝ្ចៃនំ បឝ្យន្ត្យាត្មន្យវស្ថិតម្
យតន្តោៜប្យក្ឫតាត្មានោ នៃនំ បឝ្យន្ត្យចេតសះ៕១១៕
យទាទិត្យគតំ តេជោ ជគទ្ភាសយតេៜខិលម្
យច្ចន្ទ្រមសិ យច្ចាគ្នៅ តត្តេជោ វិទ្ធិ មាមកម្៕១២៕
គាមាវិឝ្យ ច ភូតានិ ធារយាម្យហមោជសា
បុឞ្ណាមិ ចៅឞធីះ ស៌វាះ សោមោ ភូត្វា រសាត្មកះ៕១៣៕
អហំ វៃឝ្វានរោ ភូត្វា ប្រាណិនាំ ទេហមាឝ្រិតះ
ប្រាណាបានសមាយុក្តះ បចាម្យន្នំ ចតុ៌វិធម្៕១៤៕
ស៌វស្យ ចាហំ ហ្ឫទិ សន្និវិឞ្ដោ មត្តះ ស្ម្ឫតិ៌ជ្ញានមបោហនំ ច
វេទៃឝ្ច ស៌វៃរហមេវ វេទ្យោ វេទាន្តក្ឫទ្វេទវិទេវ ចាហម្៕១៥៕
ទ្វាវិមៅ បុរុឞៅ លោកេ ក្ឞរឝ្ចាក្ឞរ អេវ ច
ក្ឞរះ ស៌វាណិ ភូតានិ កូដស្ថោៜក្ឞរ អុច្យតេ៕១៦៕
អុត្តមះ បុរុឞស្ត្វន្យះ បរមាត្មេត្យុធាហ្ឫតះ
យោ លោកត្រយមាវិឝ្យ ពិភ៌ត្យវ្យយ អីឝ្វរះ៕១៧៕
យស្មាត្ក្ឞរមតីតោៜហមក្ឞរាទបិ ចោត្តមះ
អតោៜស្មិ លោកេ វេទេ ច ប្រថិតះ បុរុឞោត្តមះ៕១៨៕
យោ មាមេវមសំមូឍោ ជានាតិ បុរុឞោត្តមម្
ស ស៌វវិទ្ភជតិ មាំ ស៌វភាវេន ភារត៕១៩៕
អិតិ គុហ្យតមំ ឝាស្ត្រមិទមុក្តំ មយានឃ
អេតទ្ពុទ្ធ្វា ពុទ្ធិមាន្ស្យាត្ក្ឫតក្ឫត្យឝ្ច ភារត៕២០៕
 

អោំ តត្សទិតិ ឝ្រីមទ្ភគវទ្គីតាសូបនិឞត្សុ ព្រហ្មវិទ្យាយាំ យោគឝាស្ត្រេ ឝ្រីក្ឫឞ្ណា៌ជុនសំវាទេ បុរុឞោត្តមយោគោ នាម បញ្ចទឝោៜធ្យាយះ ៕១៥៕

ឞោឌឝោៜធ្យាយះ
ឝ្រីភគវានុវាច
អភយំ សត្ត្វសំឝុទ្ធិ៌ជ្ញានយោគវ្យវស្ថិតិះ
ទានំ ទមឝ្ច យជ្ញឝ្ច ស្វាធ្យាយស្តប អា៌ជវម្៕១៕
អហិំសា សត្យមក្រោធស្ត្យាគះ ឝាន្តិរបៃឝុនម្
ទយា ភូតេឞ្វលោលុប្ត្វំ មា៌ទវំ ហ្រីរចាបលម្៕២៕
តេជះ ក្ឞមា ធ្ឫតិះ ឝៅចមទ្រោហោ នាតិមានិតា
ភវន្តិ សំបទំ ទៃវីមភិជាតស្យ ភារត៕៣៕
ទម្ភោ ទ៌បោៜភិមានឝ្ច ក្រោធះ បារុឞ្យមេវ ច
អជ្ញានំ ចាភិជាតស្យ បា៌ថ សំបទមាសុរីម្៕៤៕
ទៃវី សំបទ្វិមោក្ឞាយ និពន្ធាយាសុរី មតា
មា ឝុចះ សំបទំ ទៃវីមភិជាតោៜសិ បាណ្ឌវ៕៥៕
ទ្វៅ ភូតស៌គៅ លោកេៜស្មិន្ទៃវ អាសុរ អេវ ច
ទៃវោ វិស្តរឝះ ប្រោក្ត អាសុរំ បា៌ថ មេ ឝ្ឫណុ៕៦៕
ប្រវ្ឫត្តិំ ច និវ្ឫត្តិំ ច ជនា ន វិទុរាសុរាះ
ន ឝៅចំ នាបិ ចាចារោ ន សត្យំ តេឞុ វិទ្យតេ៕៧៕
អសត្យមប្រតិឞ្ឋំ តេ ជគទាហុរនីឝ្វរម្
អបរស្បរសំភូតំ កិមន្យត្កាមហៃតុកម្៕៨៕
អេតាំ ទ្ឫឞ្ដិមវឞ្ដភ្យ នឞ្ដាត្មានោៜល្បពុទ្ធយះ
ប្រភវន្ត្យុគ្រក៌មាណះ ក្ឞយាយ ជគតោៜហិតាះ៕៩៕
កាមមាឝ្រិត្យ ទុឞ្បូរំ ទម្ភមានមទាន្វិតាះ
មោហាទ្គ្ឫហីត្វាសទ្គ្រាហាន្ប្រវ៌តន្តេៜឝុចិវ្រតាះ៕១០៕
ចិន្តាមបរិមេយាំ ច ប្រលយាន្តាមុបាឝ្រិតាះ
កាមោបភោគបរមា អេតាវទិតិ និឝ្ចិតាះ៕១១៕
អាឝាបាឝឝតៃ៌ពទ្ធាះ កាមក្រោធបរាយណាះ
អីហន្តេ កាមភោគា៌ថមន្យាយេនា៌ថសំចយាន្៕១២៕
អិទមទ្យ មយា លព្ធមិមំ ប្រាប្ស្យេ មនោរថម្
អិទមស្តីទមបិ មេ ភវិឞ្យតិ បុន៌ធនម្៕១៣៕
អសៅ មយា ហតះ ឝត្រុ៌ហនិឞ្យេ ចាបរានបិ
អីឝ្វរោៜហមហំ ភោគី សិទ្ធោៜហំ ពលវាន្សុខី៕១៤៕
អាឍ្យោៜភិជនវានស្មិ កោៜន្យោស្តិ សទ្ឫឝោ មយា
យក្ឞ្យេ ទាស្យាមិ មោទិឞ្យ អិត្យជ្ញានវិមោហិតាះ៕១៥៕
អនេកចិត្តវិភ្រាន្តា មោហជាលសមាវ្ឫតាះ
ប្រសក្តាះ កាមភោគេឞុ បតន្តិ នរកេៜឝុចៅ៕១៦៕
អាត្មសំភាវិតាះ ស្តព្ធា ធនមានមទាន្វិតាះ
យជន្តេ នាមយជ្ញៃស្តេ ទម្ភេនាវិធិបូ៌វកម្៕១៧៕
អហំការំ ពលំ ទ៌បំ កាមំ ក្រោធំ ច សំឝ្រិតាះ
មាមាត្មបរទេហេឞុ ប្រទ្វិឞន្តោៜភ្យសូយកាះ៕១៨៕
តានហំ ទ្វិឞតះ ក្រូរាន្សំសារេឞុ នរាធមាន្
ក្ឞិបាម្យជស្រមឝុភានាសុរីឞ្វេវ យោនិឞុ៕១៩៕
អាសុរីំ យោនិមាបន្នា មូឍា ជន្មនិ ជន្មនិ
មាមប្រាប្យៃវ កៅន្តេយ តតោ យាន្ត្យធមាំ គតិម្៕២០៕
ត្រិវិធំ នរកស្យេទំ ទ្វារំ នាឝនមាត្មនះ
កាមះ ក្រោធស្តថា លោភស្តស្មាទេតត្ត្រយំ ត្យជេត្៕២១៕
អេតៃ៌វិមុក្តះ កៅន្តេយ តមោទ្វារៃស្ត្រិភិ៌នរះ
អាចរត្យាត្មនះ ឝ្រេយស្តតោ យាតិ បរាំ គតិម្៕២២៕
យះ ឝាស្ត្រវិធិមុត្ស្ឫជ្យ វ៌តតេ កាមការតះ
ន ស សិទ្ធិមវាប្នោតិ ន សុខំ ន បរាំ គតិម្៕២៣៕
តស្មាច្ឆាស្ត្រំ ប្រមាណំ តេ កា៌យាកា៌យវ្យវស្ថិតៅ
ជ្ញាត្វា ឝាស្ត្រវិធានោក្តំ ក៌ម ក៌តុមិហា៌ហសិ៕២៤៕
 

អោំ តត្សទិតិ ឝ្រីមទ្ភគវទ្គីតាសូបនិឞត្សុ ព្រហ្មវិទ្យាយាំ យោគឝាស្ត្រេ ឝ្រីក្ឫឞ្ណា៌ជុនសំវាទេ ទៃវាសុរសំបទ្វិភាគយោគោ នាម ឞោឌឝោៜធ្យាយះ ៕១៦៕

សប្តទឝោៜធ្យាយះ
អ៌ជុន អុវាច
យេ ឝាស្ត្រវិធិមុត្ស្ឫជ្យ យជន្តេ ឝ្រទ្ធយាន្វិតាះ
តេឞាំ និឞ្ឋា តុ កា ក្ឫឞ្ណ សត្ត្វមាហោ រជស្តមះ៕១៕
ឝ្រីភគវានុវាច
ត្រិវិធា ភវតិ ឝ្រទ្ធា ទេហិនាំ សា ស្វភាវជា
សាត្ត្វិកី រាជសី ចៃវ តាមសី ចេតិ តាំ ឝ្ឫណុ៕២៕
សត្ត្វានុរូបា ស៌វស្យ ឝ្រទ្ធា ភវតិ ភារត
ឝ្រទ្ធាមយោៜយំ បុរុឞោ យោ យច្ឆ្រទ្ធះ ស អេវ សះ៕៣៕
យជន្តេ សាត្ត្វិកា ទេវាន្យក្ឞរក្ឞាំសិ រាជសាះ
ប្រេតាន្ភូតគណាំឝ្ចាន្យេ យជន្តេ តាមសា ជនាះ៕៤៕
អឝាស្ត្រវិហិតំ ឃោរំ តប្យន្តេ យេ តបោ ជនាះ
ទម្ភាហំការសំយុក្តាះ កាមរាគពលាន្វិតាះ៕៥៕
ក៌ឞយន្តះ ឝរីរស្ថំ ភូតគ្រាមមចេតសះ
មាំ ចៃវាន្តះឝរីរស្ថំ តាន្វិទ្ធ្យាសុរនិឝ្ចយាន្៕៦៕
អាហារស្ត្វបិ ស៌វស្យ ត្រិវិធោ ភវតិ ប្រិយះ
យជ្ញស្តបស្តថា ទានំ តេឞាំ ភេទមិមំ ឝ្ឫណុ៕៧៕
អាយុះសត្ត្វពលារោគ្យសុខប្រីតិវិវ៌ធនាះ
រស្យាះ ស្និគ្ធាះ ស្ថិរា ហ្ឫទ្យា អាហារាះ សាត្ត្វិកប្រិយាះ៕៨៕
កដ្វម្លលវណាត្យុឞ្ណតីក្ឞ្ណរូក្ឞវិទាហិនះ
អាហារា រាជសស្យេឞ្ដា ទុះខឝោកាមយប្រទាះ៕៩៕
យាតយាមំ គតរសំ បូតិ ប៌យុឞិតំ ច យត្
អុច្ឆិឞ្ដមបិ ចាមេធ្យំ ភោជនំ តាមសប្រិយម្៕១០៕
អផលាកាង្ក្ឞិភិ៌យជ្ញោ វិធិទ្ឫឞ្ដោ យ អិជ្យតេ
យឞ្ដវ្យមេវេតិ មនះ សមាធាយ ស សាត្ត្វិកះ៕១១៕
អភិសំធាយ តុ ផលំ ទម្ភា៌ថមបិ ចៃវ យត្
អិជ្យតេ ភរតឝ្រេឞ្ឋ តំ យជ្ញំ វិទ្ធិ រាជសម្៕១២៕
វិធិហីនមស្ឫឞ្ដាន្នំ មន្ត្រហីនមទក្ឞិណម្
ឝ្រទ្ធាវិរហិតំ យជ្ញំ តាមសំ បរិចក្ឞតេ៕១៣៕
ទេវទ្វិជគុរុប្រាជ្ញបូជនំ ឝៅចមា៌ជវម្
ព្រហ្មច៌យមហិំសា ច ឝារីរំ តប អុច្យតេ៕១៤៕
អនុទ្វេគករំ វាក្យំ សត្យំ ប្រិយហិតំ ច យត្
ស្វាធ្យាយាភ្យសនំ ចៃវ វាង្មយំ តប អុច្យតេ៕១៥៕
មនះ ប្រសាទះ សៅម្យត្វំ មៅនមាត្មវិនិគ្រហះ
ភាវសំឝុទ្ធិរិត្យេតត្តបោ មានសមុច្យតេ៕១៦៕
ឝ្រទ្ធយា បរយា តប្តំ តបស្តត្ត្រិវិធំ នរៃះ
អផលាកាង្ក្ឞិភិ៌យុក្តៃះ សាត្ត្វិកំ បរិចក្ឞតេ៕១៧៕
សត្ការមានបូជា៌ថំ តបោ ទម្ភេន ចៃវ យត្
ក្រិយតេ តទិហ ប្រោក្តំ រាជសំ ចលមធ្រុវម្៕១៨៕
មូឍគ្រាហេណាត្មនោ យត្បីឌយា ក្រិយតេ តបះ
បរស្យោត្សាទនា៌ថំ វា តត្តាមសមុទាហ្ឫតម្៕១៩៕
ទាតវ្យមិតិ យទ្ទានំ ទីយតេៜនុបការិណេ
ទេឝេ កាលេ ច បាត្រេ ច តទ្ទានំ សាត្ត្វិកំ ស្ម្ឫតម្៕២០៕
យត្តុ ប្រត្ត្យុបការា៌ថំ ផលមុទ្ទិឝ្យ វា បុនះ
ទីយតេ ច បរិក្លិឞ្ដំ តទ្ទានំ រាជសំ ស្ម្ឫតម្៕២១៕
អទេឝកាលេ យទ្ទានមបាត្រេភ្យឝ្ច ទីយតេ
អសត្ក្ឫតមវជ្ញាតំ តត្តាមសមុទាហ្ឫតម្៕២២៕
អោំ តត្សទិតិ និ៌ទេឝោ ព្រហ្មណស្ត្រិវិធះ ស្ម្ឫតះ
ព្រាហ្មណាស្តេន វេទាឝ្ច យជ្ញាឝ្ច វិហិតាះ បុរា៕២៣៕
តស្មាទោមិត្យុទាហ្ឫត្យ យជ្ញទានតបះក្រិយាះ
ប្រវ៌តន្តេ វិធានោក្តាះ សតតំ ព្រហ្មវាទិនាម្៕២៤៕
តទិត្យនភិសំធាយ ផលំ យជ្ញតបះក្រិយាះ
ទានក្រិយាឝ្ច វិវិធាះ ក្រិយន្តេ មោក្ឞកាង្ក្ឞិភិះ៕២៥៕
សទ្ភាវេ សាធុភាវេ ច សទិត្យេតត្ប្រយុជ្យតេ
ប្រឝស្តេ ក៌មណិ តថា សច្ឆព្ទះ បា៌ថ យុជ្យតេ៕២៦៕
យជ្ញេ តបសិ ទានេ ច ស្ថិតិះ សទិតិ ចោច្យតេ
ក៌ម ចៃវ តទ៌ថីយំ សទិត្យេវាភិធីយតេ៕២៧៕
អឝ្រទ្ធយា ហុតំ ទត្តំ តបស្តប្តំ ក្ឫតំ ច យត្
អសទិត្យុច្យតេ បា៌ថ ន ច តត្ប្រេប្យ នោ អិហ៕២៨៕
 

អោំ តត្សទិតិ ឝ្រីមទ្ភគវទ្គីតាសូបនិឞត្សុ ព្រហ្មវិទ្យាយាំ យោគឝាស្ត្រេ ឝ្រីក្ឫឞ្ណា៌ជុនសំវាទេ ឝ្រទ្ធាត្រយវិភាគយោគោ នាម សប្តទឝោៜធ្យាយះ ៕១៧៕

អឞ្ដាទឝោៜធ្យាយះ
អ៌ជុន អុវាច
សំន្យាសស្យ មហាពាហោ តត្ត្វមិច្ឆាមិ វេទិតុម្
ត្យាគស្យ ច ហ្ឫឞីកេឝ ប្ឫថក្កេឝិនិឞូទន៕១៕
ឝ្រីភគវានុវាច
កាម្យានាំ ក៌មណាំ ន្យាសំ សំន្យាសំ កវយោ វិទុះ
ស៌វក៌មផលត្យាគំ ប្រាហុស្ត្យាគំ វិចក្ឞណាះ៕២៕
ត្យាជ្យំ ទោឞវទិត្យេកេ ក៌ម ប្រាហុ៌មនីឞិណះ
យជ្ញទានតបះក៌ម ន ត្យាជ្យមិតិ ចាបរេ៕៣៕
និឝ្ចយំ ឝ្ឫណុ មេ តត្រ ត្យាគេ ភរតសត្តម
ត្យាគោ ហិ បុរុឞវ្យាឃ្រ ត្រិវិធះ សំប្រកី៌តិតះ៕៤៕
យជ្ញទានតបះក៌ម ន ត្យាជ្យំ កា៌យមេវ តត្
យជ្ញោ ទានំ តបឝ្ចៃវ បាវនានិ មនីឞិណាម្៕៥៕
អេតាន្យបិ តុ ក៌មាណិ សង្គំ ត្យក្ត្វា ផលានិ ច
ក៌តវ្យានីតិ មេ បា៌ថ និឝ្ចិតំ មតមុត្តមម្៕៦៕
និយតស្យ តុ សំន្យាសះ ក៌មណោ នោបបទ្យតេ
មោហាត្តស្យ បរិត្យាគស្តាមសះ បរិកី៌តិតះ៕៧៕
ទុះខមិត្យេវ យត្ក៌ម កាយក្លេឝភយាត្ត្យជេត្
ស ក្ឫត្វា រាជសំ ត្យាគំ នៃវ ត្យាគផលំ លភេត្៕៨៕
កា៌យមិត្យេវ យត្ក៌ម និយតំ ក្រិយតេៜ៌ជុន
សង្គំ ត្យក្ត្វា ផលំ ចៃវ ស ត្យាគះ សាត្ត្វិកោ មតះ៕៩៕
ន ទ្វេឞ្ដ្យកុឝលំ ក៌ម កុឝលេ នានុឞជ្ជតេ
ត្យាគី សត្ត្វសមាវិឞ្ដោ មេធាវី ឆិន្នសំឝយះ៕១០៕
ន ហិ ទេហភ្ឫតា ឝក្យំ ត្យក្តុំ ក៌មាណ្យឝេឞតះ
យស្តុ ក៌មផលត្យាគី ស ត្យាគីត្យភិធីយតេ៕១១៕
អនិឞ្ដមិឞ្ដំ មិឝ្រំ ច ត្រិវិធំ ក៌មណះ ផលម្
ភវត្យត្យាគិនាំ ប្រេត្យ ន តុ សំន្យាសិនាំ ក្វចិត្៕១២៕
បញ្ចៃតានិ មហាពាហោ ការណានិ និពោធ មេ
សាំខ្យេ ក្ឫតាន្តេ ប្រោក្តានិ សិទ្ធយេ ស៌វក៌មណាម្៕១៣៕
អធិឞ្ឋានំ តថា ក៌តា ករណំ ច ប្ឫថគ្វិធម្
វិវិធាឝ្ច ប្ឫថក្ចេឞ្ដា ទៃវំ ចៃវាត្រ បញ្ចមម្៕១៤៕
ឝរីរវាង្មនោភិ៌យត្ក៌ម ប្រារភតេ នរះ
ន្យាយ្យំ វា វិបរីតំ វា បញ្ចៃតេ តស្យ ហេតវះ៕១៥៕
តត្រៃវំ សតិ ក៌តារមាត្មានំ កេវលំ តុ យះ
បឝ្យត្យក្ឫតពុទ្ធិត្វាន្ន ស បឝ្យតិ ទុ៌មតិះ៕១៦៕
យស្យ នាហំក្ឫតោ ភាវោ ពុទ្ធិ៌យស្យ ន លិប្យតេ
ហត្វាៜបិ ស អិមាំល្លោកាន្ន ហន្តិ ន និពធ្យតេ៕១៧៕
ជ្ញានំ ជ្ញេយំ បរិជ្ញាតា ត្រិវិធា ក៌មចោទនា
ករណំ ក៌ម ក៌តេតិ ត្រិវិធះ ក៌មសំគ្រហះ៕១៨៕
ជ្ញានំ ក៌ម ច ក៌តា ច ត្រិធៃវ គុណភេទតះ
ប្រោច្យតេ គុណសំខ្យានេ យថាវច្ឆ្ឫណុ តាន្យបិ៕១៩៕
ស៌វភូតេឞុ យេនៃកំ ភាវមវ្យយមីក្ឞតេ
អវិភក្តំ វិភក្តេឞុ តជ្ជ្ញានំ វិទ្ធិ សាត្ត្វិកម្៕២០៕
ប្ឫថក្ត្វេន តុ យជ្ជ្ញានំ នានាភាវាន្ប្ឫថគ្វិធាន្
វេត្តិ ស៌វេឞុ ភូតេឞុ តជ្ជ្ញានំ វិទ្ធិ រាជសម្៕២១៕
យត្តុ ក្ឫត្ស្នវទេកស្មិន្កា៌យេ សក្តមហៃតុកម្
អតត្ត្វា៌ថវទល្បំ ច តត្តាមសមុទាហ្ឫតម្៕២២៕
និយតំ សង្គរហិតមរាគទ្វេឞតះ ក្ឫតម្
អផលប្រេប្សុនា ក៌ម យត្តត្សាត្ត្វិកមុច្យតេ៕២៣៕
យត្តុ កាមេប្សុនា ក៌ម សាហំការេណ វា បុនះ
ក្រិយតេ ពហុលាយាសំ តទ្រាជសមុទាហ្ឫតម្៕២៤៕
អនុពន្ធំ ក្ឞយំ ហិំសាមនបេក្ឞ្យ ច បៅរុឞម្
មោហាទារភ្យតេ ក៌ម យត្តត្តាមសមុច្យតេ៕២៥៕
មុក្តសង្គោៜនហំវាទី ធ្ឫត្យុត្សាហសមន្វិតះ
សិទ្ធ្យសិទ្ធ្យោ៌និ៌វិការះ ក៌តា សាត្ត្វិក អុច្យតេ៕២៦៕
រាគី ក៌មផលប្រេប្សុ៌លុព្ធោ ហិំសាត្មកោៜឝុចិះ
ហ៌ឞឝោកាន្វិតះ ក៌តា រាជសះ បរិកី៌តិតះ៕២៧៕
អយុក្តះ ប្រាក្ឫតះ ស្តព្ធះ ឝឋោ នៃឞ្ក្ឫតិកោៜលសះ
វិឞាទី ទី៌ឃសូត្រី ច ក៌តា តាមស អុច្យតេ៕២៨៕
ពុទ្ធេ៌ភេទំ ធ្ឫតេឝ្ចៃវ គុណតស្ត្រិវិធំ ឝ្ឫណុ
ប្រោច្យមានមឝេឞេណ ប្ឫថក្ត្វេន ធនំជយ៕២៩៕
ប្រវ្ឫត្តិំ ច និវ្ឫត្តិំ ច កា៌យាកា៌យេ ភយាភយេ
ពន្ធំ មោក្ឞំ ច យា វេត្តិ ពុទ្ធិះ សា បា៌ថ សាត្ត្វិកី៕៣០៕
យយា ធ៌មមធ៌មំ ច កា៌យំ ចាកា៌យមេវ ច
អយថាវត្ប្រជានាតិ ពុទ្ធិះ សា បា៌ថ រាជសី៕៣១៕
អធ៌មំ ធ៌មមិតិ យា មន្យតេ តមសាវ្ឫតា
ស៌វា៌ថាន្វិបរីតាំឝ្ច ពុទ្ធិះ សា បា៌ថ តាមសី៕៣២៕
ធ្ឫត្យា យយា ធារយតេ មនះប្រាណេន្ទ្រិយក្រិយាះ
យោគេនាវ្យភិចារិណ្យា ធ្ឫតិះ សា បា៌ថ សាត្ត្វិកី៕៣៣៕
យយា តុ ធ៌មកាមា៌ថាន្ធ្ឫត្យា ធារយតេៜ៌ជុន
ប្រសង្គេន ផលាកាង្ក្ឞី ធ្ឫតិះ សា បា៌ថ រាជសី៕៣៤៕
យយា ស្វប្នំ ភយំ ឝោកំ វិឞាទំ មទមេវ ច
ន វិមុញ្ចតិ ទុ៌មេធា ធ្ឫតិះ សា បា៌ថ តាមសី៕៣៥៕
សុខំ ត្វិទានីំ ត្រិវិធំ ឝ្ឫណុ មេ ភរត៌ឞភ
អភ្យាសាទ្រមតេ យត្រ ទុះខាន្តំ ច និគច្ឆតិ៕៣៦៕
យត្តទគ្រេ វិឞមិវ បរិណាមេៜម្ឫតោបមម្
តត្សុខំ សាត្ត្វិកំ ប្រោក្តមាត្មពុទ្ធិប្រសាទជម្៕៣៧៕
វិឞយេន្ទ្រិយសំយោគាទ្យត្តទគ្រេៜម្ឫតោបមម្
បរិណាមេ វិឞមិវ តត្សុខំ រាជសំ ស្ម្ឫតម្៕៣៨៕
យទគ្រេ ចានុពន្ធេ ច សុខំ មោហនមាត្មនះ
និទ្រាលស្យប្រមាទោត្ថំ តត្តាមសមុទាហ្ឫតម្៕៣៩៕
ន តទស្តិ ប្ឫថិវ្យាំ វា ទិវិ ទេវេឞុ វា បុនះ
សត្ត្វំ ប្រក្ឫតិជៃ៌មុក្តំ យទេភិះ ស្យាត្ត្រិភិ៌គុណៃះ៕៤០៕
ព្រាហ្មណក្ឞត្រិយវិឝាំ ឝូទ្រាណាំ ច បរំតប
ក៌មាណិ ប្រវិភក្តានិ ស្វភាវប្រភវៃ៌គុណៃះ៕៤១៕
ឝមោ ទមស្តបះ ឝៅចំ ក្ឞាន្តិរា៌ជវមេវ ច
ជ្ញានំ វិជ្ញានមាស្តិក្យំ ព្រហ្មក៌ម ស្វភាវជម្៕៤២៕
ឝៅ៌យំ តេជោ ធ្ឫតិ៌ទាក្ឞ្យំ យុទ្ធេ ចាប្យបលាយនម្
ទានមីឝ្វរភាវឝ្ច ក្ឞាត្រំ ក៌ម ស្វភាវជម្៕៤៣៕
ក្ឫឞិគៅរក្ឞ្យវាណិជ្យំ វៃឝ្យក៌ម ស្វភាវជម្
បរិច៌យាត្មកំ ក៌ម ឝូទ្រស្យាបិ ស្វភាវជម្៕៤៤៕
ស្វេ ស្វេ ក៌មណ្យភិរតះ សំសិទ្ធិំ លភតេ នរះ
ស្វក៌មនិរតះ សិទ្ធិំ យថា វិន្ទតិ តច្ឆ្ឫណុ៕៤៥៕
យតះ ប្រវ្ឫត្តិ៌ភូតានាំ យេន ស៌វមិទំ តតម្
ស្វក៌មណា តមភ្យ៌ច្យ សិទ្ធិំ វិន្ទតិ មានវះ៕៤៦៕
ឝ្រេយាន្ស្វធ៌មោ វិគុណះ បរធ៌មោត្ស្វនុឞ្ឋិតាត្
ស្វភាវនិយតំ ក៌ម កុ៌វន្នាប្នោតិ កិល្ពិឞម្៕៤៧៕
សហជំ ក៌ម កៅន្តេយ សទោឞមបិ ន ត្យជេត្
ស៌វារម្ភា ហិ ទោឞេណ ធូមេនាគ្និរិវាវ្ឫតាះ៕៤៨៕
អសក្តពុទ្ធិះ ស៌វត្រ ជិតាត្មា វិគតស្ប្ឫហះ
នៃឞ្ក៌ម្យសិទ្ធិំ បរមាំ សំន្យាសេនាធិគច្ឆតិ៕៤៩៕
សិទ្ធិំ ប្រាប្តោ យថា ព្រហ្ម តថាប្នោតិ និពោធ មេ
សមាសេនៃវ កៅន្តេយ និឞ្ឋា ជ្ញានស្យ យា បរា៕៥០៕
ពុទ្ធ្យា វិឝុទ្ធយា យុក្តោ ធ្ឫត្យាត្មានំ និយម្យ ច
ឝព្ទាទីន្វិឞយាំស្ត្យក្ត្វា រាគទ្វេឞៅ វ្យុទស្យ ច៕៥១៕
វិវិក្តសេវី លឃ្វាឝី យតវាក្កាយមានសះ
ធ្យានយោគបរោ និត្យំ វៃរាគ្យំ សមុបាឝ្រិតះ៕៥២៕
អហំការំ ពលំ ទ៌បំ កាមំ ក្រោធំ បរិគ្រហម្
វិមុច្យ និ៌មមះ ឝាន្តោ ព្រហ្មភូយាយ កល្បតេ៕៥៣៕
ព្រហ្មភូតះ ប្រសន្នាត្មា ន ឝោចតិ ន កាង្ក្ឞតិ
សមះ ស៌វេឞុ ភូតេឞុ មទ្ភក្តិំ លភតេ បរាម្៕៥៤៕
ភក្ត្យា មាមភិជានាតិ យាវាន្យឝ្ចាស្មិ តត្ត្វតះ
តតោ មាំ តត្ត្វតោ ជ្ញាត្វា វិឝតេ តទនន្តរម្៕៥៥៕
ស៌វក៌មាណ្យបិ សទា កុ៌វាណោ មទ្វ្យបាឝ្រយះ
មត្ប្រសាទាទវាប្នោតិ ឝាឝ្វតំ បទមវ្យយម្៕៥៦៕
ចេតសា ស៌វក៌មាណិ មយិ សំន្យស្យ មត្បរះ
ពុទ្ធិយោគមុបាឝ្រិត្យ មច្ចិត្តះ សតតំ ភវ៕៥៧៕
មច្ចិត្តះ ស៌វទុ៌គាណិ មត្ប្រសាទាត្តរិឞ្យសិ
អថ ចេត្ត្វមហំការាន្ន ឝ្រោឞ្យសិ វិនង្ក្ឞ្យសិ៕៥៨៕
យទហំការមាឝ្រិត្យ ន យោត្ស្យ អិតិ មន្យសេ
មិថ្យៃឞ វ្យវសាយស្តេ ប្រក្ឫតិស្ត្វាំ និយោក្ឞ្យតិ៕៥៩៕
ស្វភាវជេន កៅន្តេយ និពទ្ធះ ស្វេន ក៌មណា
ក៌តុំ នេច្ឆសិ យន្មោហាត្ករិឞ្យស្យវឝោៜបិ តត្៕៦០៕
អីឝ្វរះ ស៌វភូតានាំ ហ្ឫទ្ទេឝេៜ៌ជុន តិឞ្ឋតិ
ភ្រាមយន្ស៌វភូតានិ យន្ត្រារូឍានិ មាយយា៕៦១៕
តមេវ ឝរណំ គច្ឆ ស៌វភាវេន ភារត
តត្ប្រសាទាត្បរាំ ឝាន្តិំ ស្ថានំ ប្រាប្ស្យសិ ឝាឝ្វតម្៕៦២៕
អិតិ តេ ជ្ញានមាខ្យាតំ គុហ្យាទ្គុហ្យតរំ មយា
វិម្ឫឝ្យៃតទឝេឞេណ យថេច្ឆសិ តថា កុរុ៕៦៣៕
ស៌វគុហ្យតមំ ភូយះ ឝ្ឫណុ មេ បរមំ វចះ
អិឞ្ដោៜសិ មេ ទ្ឫឍមិតិ តតោ វក្ឞ្យាមិ តេ ហិតម្៕៦៤៕
មន្មនា ភវ មទ្ភក្តោ មទ្យាជី មាំ នមស្កុរុ
មាមេវៃឞ្យសិ សត្យំ តេ ប្រតិជានេ ប្រិយោៜសិ មេ៕៦៥៕
ស៌វធ៌មាន្បរិត្យជ្យ មាមេកំ ឝរណំ វ្រជ
អហំ ត្វា ស៌វបាបេភ្យោ មោក្ឞយិឞ្យាមិ មា ឝុចះ៕៦៦៕
អិទំ តេ នាតបស្កាយ នាភក្តាយ កទាចន
ន ចាឝុឝ្រូឞវេ វាច្យំ ន ច មាំ យោៜភ្យសូយតិ៕៦៧៕
យ អិមំ បរមំ គុហ្យំ មទ្ភក្តេឞ្វភិធាស្យតិ
ភក្តិំ មយិ បរាំ ក្ឫត្វា មាមេវៃឞ្យត្យសំឝយះ៕៦៨៕
ន ច តស្មាន្មនុឞ្យេឞុ កឝ្ចិន្មេ ប្រិយក្ឫត្តមះ
ភវិតា ន ច មេ តស្មាទន្យះ ប្រិយតរោ ភុវិ៕៦៩៕
អធ្យេឞ្យតេ ច យ អិមំ ធ៌ម្យំ សំវាទមាវយោះ
ជ្ញានយជ្ញេន តេនាហមិឞ្ដះ ស្យាមិតិ មេ មតិះ៕៧០៕
ឝ្រទ្ធាវាននសូយឝ្ច ឝ្ឫណុយាទបិ យោ នរះ
សោៜបិ មុក្តះ ឝុភាំល្លោកាន្ប្រាប្នុយាត្បុណ្យក៌មណាម្៕៧១៕
កច្ចិទេតច្ឆ្រុតំ បា៌ថ ត្វយៃកាគ្រេណ ចេតសា
កច្ចិទជ្ញានសំមោហះ ប្រនឞ្ដស្តេ ធនំជយ៕៧២៕
អ៌ជុន អុវាច
នឞ្ដោ មោហះ ស្ម្ឫតិ៌លព្ធា ត្វត្ប្រសាទាន្មយាច្យុត
ស្ថិតោៜស្មិ គតសំទេហះ ករិឞ្យេ វចនំ តវ៕៧៣៕
សំជយ អុវាច
អិត្យហំ វាសុទេវស្យ បា៌ថស្យ ច មហាត្មនះ
សំវាទមិមមឝ្រៅឞមទ្ភុតំ រោមហ៌ឞណម្៕៧៤៕
វ្យាសប្រសាទាច្ឆ្រុតវានេតទ្គុហ្យមហំ បរម្
យោគំ យោគេឝ្វរាត្ក្ឫឞ្ណាត្សាក្ឞាត្កថយតះ ស្វយម្៕៧៥៕
រាជន្សំស្ម្ឫត្យ សំស្ម្ឫត្យ សំវាទមិមមទ្ភុតម្
កេឝវា៌ជុនយោះ បុណ្យំ ហ្ឫឞ្យាមិ ច មុហុ៌មុហុះ៕៧៦៕
តច្ច សំស្ម្ឫត្យ សំស្ម្ឫត្យ រូបមត្យទ្ភុតំ ហរេះ
វិស្មយោ មេ មហាន្រាជន្ហ្ឫឞ្យាមិ ច បុនះ បុនះ៕៧៧៕
យត្រ យោគេឝ្វរះ ក្ឫឞ្ណោ យត្រ បា៌ថោ ធនុ៌ធរះ
តត្រ ឝ្រី៌វិជយោ ភូតិ៌ធ្រុវា នីតិ៌មតិ៌មម៕៧៨៕
 

អោំ តត្សទិតិ ឝ្រីមទ្ភគវទ្គីតាសូបនិឞត្សុ ព្រហ្មវិទ្យាយាំ យោគឝាស្ត្រេ ឝ្រីក្ឫឞ្ណា៌ជុនសំវាទេ មោក្ឞសំន្យាសយោគោ នាមាឞ្ដាទឝោៜធ្យាយះ ៕១៨៕