shrImad bhagavad gItA
Bhagavad Gita in ITrans romanization
adhyAya 1  •  arjunaviShAdayoga
prathamo.adhyAyaH
 
dhR^itarAShTra uvAcha.
dharmakShetre kurukShetre samavetA yuyutsavaH.
mAmakAH pANDavAshchaiva kimakurvata sa.njaya..1..
sa.njaya uvAcha.
dR^iShTvA tu pANDavAnIka.n vyUDha.n duryodhanastadA.
AchAryamupasa.ngamya rAjA vachanamabravIt..2..
pashyaitA.n pANDuputrANAmAchArya mahatI.n chamUm.
vyUDhA.n drupadaputreNa tava shiShyeNa dhImatA..3..
atra shUrA maheShvAsA bhImArjunasamA yudhi.
yuyudhAno virATashcha drupadashcha mahArathaH..4..
dhR^iShTaketushchekitAnaH kAshirAjashcha vIryavAn.
purujitkuntibhojashcha shaibyashcha narapu.ngavaH..5..
yudhAmanyushcha vikrAnta uttamaujAshcha vIryavAn.
saubhadro draupadeyAshcha sarva eva mahArathAH..6..
asmAka.n tu vishiShTA ye tAnnibodha dvijottama.
nAyakA mama sainyasya sa.nj~nArtha.n tAnbravImi te..7..
bhavAnbhIShmashcha karNashcha kR^ipashcha samiti.njayaH.
ashvatthAmA vikarNashcha saumadattistathaiva cha..8..
anye cha bahavaH shUrA madarthe tyaktajIvitAH.
nAnAshastrapraharaNAH sarve yuddhavishAradAH..9..
aparyApta.n tadasmAka.n bala.n bhIShmAbhirakShitam.
paryApta.n tvidameteShA.n bala.n bhImAbhirakShitam..10..
ayaneShu cha sarveShu yathAbhAgamavasthitAH.
bhIShmamevAbhirakShantu bhavantaH sarva eva hi..11..
tasya sa.njanayanharSha.n kuruvR^iddhaH pitAmahaH.
si.nhanAda.n vinadyochchaiH sha~Nkha.n dadhmau pratApavAn..12..
tataH sha~NkhAshcha bheryashcha paNavAnakagomukhAH.
sahasaivAbhyahanyanta sa shabdastumulo.abhavat..13..
tataH shvetairhayairyukte mahati syandane sthitau.
mAdhavaH pANDavashchaiva divyau sha~Nkhau pradaghmatuH..14..
pA~nchajanya.n hR^iShIkesho devadatta.n dhana.njayaH.
pauNDra.n dadhmau mahAsha~Nkha.n bhImakarmA vR^ikodaraH..15..
anantavijaya.n rAjA kuntIputro yudhiShThiraH.
nakulaH sahadevashcha sughoShamaNipuShpakau..16..
kAshyashcha parameShvAsaH shikhaNDI cha mahArathaH.
dhR^iShTadyumno virATashcha sAtyakishchAparAjitaH..17..
drupado draupadeyAshcha sarvashaH pR^ithivIpate.
saubhadrashcha mahAbAhuH sha~NkhAndadhmuH pR^ithakpR^ithak..18..
sa ghoSho dhArtarAShTrANA.n hR^idayAni vyadArayat.
nabhashcha pR^ithivI.n chaiva tumulo vyanunAdayan..19..
atha vyavasthitAndR^iShTvA dhArtarAShTrAnkapidhvajaH.
pravR^itte shastrasa.npAte dhanurudyamya pANDavaH..20..
hR^iShIkesha.n tadA vAkyamidamAha mahIpate.
arjuna uvAcha.
senayorubhayormadhye ratha.n sthApaya me.achyuta..21..
yAvadetAnnirIkShe.aha.n yoddhukAmAnavasthitAn.
kairmayA saha yoddhavyamasminraNasamudyame..22..
yotsyamAnAnavekShe.aha.n ya ete.atra samAgatAH.
dhArtarAShTrasya durbuddheryuddhe priyachikIrShavaH..23..
sa.njaya uvAcha.
evamukto hR^iShIkesho guDAkeshena bhArata.
senayorubhayormadhye sthApayitvA rathottamam..24..
bhIShmadroNapramukhataH sarveShA.n cha mahIkShitAm.
uvAcha pArtha pashyaitAnsamavetAnkurUniti..25..
tatrApashyatsthitAnpArthaH pitR^Inatha pitAmahAn.
AchAryAnmAtulAnbhrAtR^InputrAnpautrAnsakhI.nstathA..26..
shvashurAnsuhR^idashchaiva senayorubhayorapi.
tAnsamIkShya sa kaunteyaH sarvAnbandhUnavasthitAn..27..
kR^ipayA parayAviShTo viShIdannidamabravIt.
arjuna uvAcha.
dR^iShTvema.n svajana.n kR^iShNa yuyutsu.n samupasthitam..28..
sIdanti mama gAtrANi mukha.n cha parishuShyati.
vepathushcha sharIre me romaharShashcha jAyate..29..
gANDIva.n sra.nsate hastAttvakchaiva paridahyate.
na cha shaknomyavasthAtu.n bhramatIva cha me manaH..30..
nimittAni cha pashyAmi viparItAni keshava.
na cha shreyo.anupashyAmi hatvA svajanamAhave..31..
na kA~NkShe vijaya.n kR^iShNa na cha rAjya.n sukhAni cha.
ki.n no rAjyena govinda ki.n bhogairjIvitena vA..32..
yeShAmarthe kA~NkShita.n no rAjya.n bhogAH sukhAni cha.
ta ime.avasthitA yuddhe prANA.nstyaktvA dhanAni cha..33..
AchAryAH pitaraH putrAstathaiva cha pitAmahAH.
mAtulAH shvashurAH pautrAH shyAlAH sa.nbandhinastathA..34..
etAnna hantumichChAmi ghnato.api madhusUdana.
api trailokyarAjyasya hetoH ki.n nu mahIkR^ite..35..
nihatya dhArtarAShTrAnnaH kA prItiH syAjjanArdana.
pApamevAshrayedasmAnhatvaitAnAtatAyinaH..36..
tasmAnnArhA vaya.n hantu.n dhArtarAShTrAnsvabAndhavAn.
svajana.n hi katha.n hatvA sukhinaH syAma mAdhava..37..
yadyapyete na pashyanti lobhopahatachetasaH.
kulakShayakR^ita.n doSha.n mitradrohe cha pAtakam..38..
katha.n na j~neyamasmAbhiH pApAdasmAnnivartitum.
kulakShayakR^ita.n doSha.n prapashyadbhirjanArdana..39..
kulakShaye praNashyanti kuladharmAH sanAtanAH.
dharme naShTe kula.n kR^itsnamadharmo.abhibhavatyuta..40..
adharmAbhibhavAtkR^iShNa praduShyanti kulastriyaH.
strIShu duShTAsu vArShNeya jAyate varNasa.nkaraH..41..
sa.nkaro narakAyaiva kulaghnAnA.n kulasya cha.
patanti pitaro hyeShA.n luptapiNDodakakriyAH..42..
doShairetaiH kulaghnAnA.n varNasa.nkarakArakaiH.
utsAdyante jAtidharmAH kuladharmAshcha shAshvatAH..43..
utsannakuladharmANA.n manuShyANA.n janArdana.
narake.aniyata.n vAso bhavatItyanushushruma..44..
aho bata mahatpApa.n kartu.n vyavasitA vayam.
yadrAjyasukhalobhena hantu.n svajanamudyatAH..45..
yadi mAmapratIkAramashastra.n shastrapANayaH.
dhArtarAShTrA raNe hanyustanme kShematara.n bhavet..46..
sa.njaya uvAcha.
evamuktvArjunaH sa.nkhye rathopastha upAvishat.
visR^ijya sashara.n chApa.n shokasa.nvignamAnasaH..47..
 

OM tatsaditi shrImadbhagavadgItAsUpaniShatsu brahmavidyAyA.n yogashAstre shrIkR^iShNArjunasa.nvAde arjunaviShAdayogo nAma prathamo.adhyAyaH ..1..

adhyAya 2  •  sA.nkhyayoga
dvitIyo.adhyAyaH
 
sa.njaya uvAcha.
ta.n tathA kR^ipayAviShTamashrupUrNAkulekShaNam.
viShIdantamida.n vAkyamuvAcha madhusUdanaH..1..
shrIbhagavAnuvAcha.
kutastvA kashmalamida.n viShame samupasthitam.
anAryajuShTamasvargyamakIrtikaramarjuna..2..
klaibya.n mA sma gamaH pArtha naitattvayyupapadyate.
kShudra.n hR^idayadaurbalya.n tyaktvottiShTha para.ntapa..3..
arjuna uvAcha.
katha.n bhIShmamaha.n sA~Nkhye droNa.n cha madhusUdana.
iShubhiH pratiyotsyAmi pUjArhAvarisUdana..4..
gurUnahatvA hi mahAnubhAvAnshreyo bhoktu.n bhaikShyamapIha loke.
hatvArthakAmA.nstu gurunihaiva bhu~njIya bhogAn.arudhirapradigdhAn..5..
na chaitadvidmaH kataranno garIyo yadvA jayema yadi vA no jayeyuH.
yAneva hatvA na jijIviShAmaste.avasthitAH pramukhe dhArtarAShTrAH..6..
kArpaNyadoShopahatasvabhAvaH pR^ichChAmi tvA.n dharmasa.nmUDhachetAH.
yachChreyaH syAnnishchita.n brUhi tanme shiShyaste.aha.n shAdhi mA.n tvA.n prapannam..7..
na hi prapashyAmi mamApanudyAdyachChokamuchChoShaNamindriyANAm.
avApya bhUmAvasapatnamR^iddha.n rAjya.n surANAmapi chAdhipatyam..8..
sa.njaya uvAcha.
evamuktvA hR^iShIkesha.n guDAkeshaH para.ntapa.
na yotsya iti govindamuktvA tUShNI.n babhUva ha..9..
tamuvAcha hR^iShIkeshaH prahasanniva bhArata.
senayorubhayormadhye viShIdantamida.n vachaH..10..
shrIbhagavAnuvAcha.
ashochyAnanvashochastva.n praj~nAvAdA.nshcha bhAShase.
gatAsUnagatAsU.nshcha nAnushochanti paNDitAH..11..
na tvevAha.n jAtu nAsa.n na tva.n neme janAdhipAH.
na chaiva na bhaviShyAmaH sarve vayamataH param..12..
dehino.asminyathA dehe kaumAra.n yauvana.n jarA.
tathA dehAntaraprAptirdhIrastatra na muhyati..13..
mAtrAsparshAstu kaunteya shItoShNasukhaduHkhadAH.
AgamApAyino.anityAstA.nstitikShasva bhArata..14..
ya.n hi na vyathayantyete puruSha.n puruSharShabha.
samaduHkhasukha.n dhIra.n so.amR^itatvAya kalpate..15..
nAsato vidyate bhAvo nAbhAvo vidyate sataH.
ubhayorapi dR^iShTo.antastvanayostattvadarshibhiH..16..
avinAshi tu tadviddhi yena sarvamida.n tatam.
vinAshamavyayasyAsya na kashchitkartumarhati..17..
antavanta ime dehA nityasyoktAH sharIriNaH.
anAshino.aprameyasya tasmAdyudhyasva bhArata..18..
ya ena.n vetti hantAra.n yashchaina.n manyate hatam.
ubhau tau na vijAnIto nAya.n hanti na hanyate..19..
na jAyate mriyate vA kadAchinnAya.n bhUtvA bhavitA vA na bhUyaH.
ajo nityaH shAshvato.aya.n purANo na hanyate hanyamAne sharIre..20..
vedAvinAshina.n nitya.n ya enamajamavyayam.
atha.n sa puruShaH pArtha ka.n ghAtayati hanti kam..21..
vAsA.nsi jIrNAni yathA vihAya navAni gR^ihNAti naro.aparANi.
tathA sharIrANi vihAya jIrNAnyanyAni sa.nyAti navAni dehI..22..
naina.n Chindanti shastrANi naina.n dahati pAvakaH.
na chaina.n kledayantyApo na shoShayati mArutaH..23..
achChedyo.ayamadAhyo.ayamakledyo.ashoShya eva cha.
nityaH sarvagataH sthANurachalo.aya.n sanAtanaH..24..
avyakto.ayamachintyo.ayamavikAryo.ayamuchyate.
tasmAdeva.n viditvaina.n nAnushochitumarhasi..25..
atha chaina.n nityajAta.n nitya.n vA manyase mR^itam.
tathApi tva.n mahAbAho naiva.n shochitumarhasi..26..
jAtasya hi dhruvo mR^ityurdhruva.n janma mR^itasya cha.
tasmAdaparihArye.arthe na tva.n shochitumarhasi..27..
avyaktAdIni bhUtAni vyaktamadhyAni bhArata.
avyaktanidhanAnyeva tatra kA paridevanA..28..
Ashcharyavatpashyati kashchidenamAshcharyavadvadati tathaiva chAnyaH.
AshcharyavachchainamanyaH shR^iNoti shrutvApyena.n veda na chaiva kashchit..29..
dehI nityamavadhyo.aya.n dehe sarvasya bhArata.
tasmAtsarvANi bhUtAni na tva.n shochitumarhasi..30..
svadharmamapi chAvekShya na vikampitumarhasi.
dharmyAddhi yuddhAchChreyo.anyatkShatriyasya na vidyate..31..
yadR^ichChayA chopapanna.n svargadvAramapAvR^itam.
sukhinaH kShatriyAH pArtha labhante yuddhamIdR^isham..32..
atha chettvamima.n dharmya.n sa.ngrAma.n na kariShyasi.
tataH svadharma.n kIrti.n cha hitvA pApamavApsyasi..33..
akIrti.n chApi bhUtAni kathayiShyanti te.avyayAm.
sa.nbhAvitasya chAkIrtirmaraNAdatirichyate..34..
bhayAdraNAduparata.n ma.nsyante tvA.n mahArathAH.
yeShA.n cha tva.n bahumato bhUtvA yAsyasi lAghavam..35..
avAchyavAdA.nshcha bahUnvadiShyanti tavAhitAH.
nindantastava sAmarthya.n tato duHkhatara.n nu kim..36..
hato vA prApsyasi svarga.n jitvA vA bhokShyase mahIm.
tasmAduttiShTha kaunteya yuddhAya kR^itanishchayaH..37..
sukhaduHkhe same kR^itvA lAbhAlAbhau jayAjayau.
tato yuddhAya yujyasva naiva.n pApamavApsyasi..38..
eShA te.abhihitA sA~Nkhye buddhiryoge tvimA.n shR^iNu.
buddhyA yukto yayA pArtha karmabandha.n prahAsyasi..39..
nehAbhikramanAsho.asti pratyavAyo na vidyate.
svalpamapyasya dharmasya trAyate mahato bhayAt..40..
vyavasAyAtmikA buddhirekeha kurunandana.
bahushAkhA hyanantAshcha buddhayo.avyavasAyinAm..41..
yAmimA.n puShpitA.n vAcha.n pravadantyavipashchitaH.
vedavAdaratAH pArtha nAnyadastIti vAdinaH..42..
kAmAtmAnaH svargaparA janmakarmaphalapradAm.
kriyAvisheShabahulA.n bhogaishvaryagati.n prati..43..
bhogaishvaryaprasaktAnA.n tayApahR^itachetasAm.
vyavasAyAtmikA buddhiH samAdhau na vidhIyate..44..
traiguNyaviShayA vedA nistraiguNyo bhavArjuna.
nirdvandvo nityasattvastho niryogakShema AtmavAn..45..
yAvAnartha udapAne sarvataH sa.nplutodake.
tAvAnsarveShu vedeShu brAhmaNasya vijAnataH..46..
karmaNyevAdhikAraste mA phaleShu kadAchana.
mA karmaphalaheturbhUrmA te sa~Ngo.astvakarmaNi..47..
yogasthaH kuru karmANi sa~Nga.n tyaktvA dhana.njaya.
siddhyasiddhyoH samo bhUtvA samatva.n yoga uchyate..48..
dUreNa hyavara.n karma buddhiyogAddhana.njaya.
buddhau sharaNamanvichCha kR^ipaNAH phalahetavaH..49..
buddhiyukto jahAtIha ubhe sukR^itaduShkR^ite.
tasmAdyogAya yujyasva yogaH karmasu kaushalam..50..
karmaja.n buddhiyuktA hi phala.n tyaktvA manIShiNaH.
janmabandhavinirmuktAH pada.n gachChantyanAmayam..51..
yadA te mohakalila.n buddhirvyatitariShyati.
tadA gantAsi nirveda.n shrotavyasya shrutasya cha..52..
shrutivipratipannA te yadA sthAsyati nishchalA.
samAdhAvachalA buddhistadA yogamavApsyasi..53..
arjuna uvAcha.
sthitapraj~nasya kA bhAShA samAdhisthasya keshava.
sthitadhIH ki.n prabhASheta kimAsIta vrajeta kim..54..
shrIbhagavAnuvAcha.
prajahAti yadA kAmAnsarvAnpArtha manogatAn.
AtmanyevAtmanA tuShTaH sthitapraj~nastadochyate..55..
duHkheShvanudvignamanAH sukheShu vigataspR^ihaH.
vItarAgabhayakrodhaH sthitadhIrmuniruchyate..56..
yaH sarvatrAnabhisnehastattatprApya shubhAshubham.
nAbhinandati na dveShTi tasya praj~nA pratiShThitA..57..
yadA sa.nharate chAya.n kUrmo.a~NgAnIva sarvashaH.
indriyANIndriyArthebhyastasya praj~nA pratiShThitA..58..
viShayA vinivartante nirAhArasya dehinaH.
rasavarja.n raso.apyasya para.n dR^iShTvA nivartate..59..
yatato hyapi kaunteya puruShasya vipashchitaH.
indriyANi pramAthIni haranti prasabha.n manaH..60..
tAni sarvANi sa.nyamya yukta AsIta matparaH.
vashe hi yasyendriyANi tasya praj~nA pratiShThitA..61..
dhyAyato viShayAnpu.nsaH sa~NgasteShUpajAyate.
sa~NgAtsa.njAyate kAmaH kAmAtkrodho.abhijAyate..62..
krodhAdbhavati sa.nmohaH sa.nmohAtsmR^itivibhramaH.
smR^itibhra.nshAdbuddhinAsho buddhinAshAtpraNashyati..63..
rAgadveShavimuktaistu viShayAnindriyaishcharan.
AtmavashyairvidheyAtmA prasAdamadhigachChati..64..
prasAde sarvaduHkhAnA.n hAnirasyopajAyate.
prasannachetaso hyAshu buddhiH paryavatiShThate..65..
nAsti buddhirayuktasya na chAyuktasya bhAvanA.
na chAbhAvayataH shAntirashAntasya kutaH sukham..66..
indriyANA.n hi charatA.n yanmano.anuvidhIyate.
tadasya harati praj~nA.n vAyurnAvamivAmbhasi..67..
tasmAdyasya mahAbAho nigR^ihItAni sarvashaH.
indriyANIndriyArthebhyastasya praj~nA pratiShThitA..68..
yA nishA sarvabhUtAnA.n tasyA.n jAgarti sa.nyamI.
yasyA.n jAgrati bhUtAni sA nishA pashyato muneH..69..
ApUryamANamachalapratiShTha.n samudramApaH pravishanti yadvat.
tadvatkAmA ya.n pravishanti sarve sa shAntimApnoti na kAmakAmI..70..
vihAya kAmAnyaH sarvAnpumA.nshcharati niHspR^ihaH.
nirmamo niraha.nkAraH sa shAntimadhigachChati..71..
eShA brAhmI sthitiH pArtha nainA.n prApya vimuhyati.
sthitvAsyAmantakAle.api brahmanirvANamR^ichChati..72..
 

OM tatsaditi shrImadbhagavadgItAsUpaniShatsu brahmavidyAyA.n yogashAstre shrIkR^iShNArjunasa.nvAde sA.nkhyayogo nAma dvitIyo.adhyAyaH ..2..

adhyAya 3  •  karmayoga
tR^itIyo.adhyAyaH
 
arjuna uvAcha.
jyAyasI chetkarmaNaste matA buddhirjanArdana.
tatki.n karmaNi ghore mA.n niyojayasi keshava..1..
vyAmishreNeva vAkyena buddhi.n mohayasIva me.
tadeka.n vada nishchitya yena shreyo.ahamApnuyAm..2..
shrIbhagavAnuvAcha.
loke.asmindvividhA niShThA purA proktA mayAnagha.
j~nAnayogena sA.nkhyAnA.n karmayogena yoginAm..3..
na karmaNAmanArambhAnnaiShkarmya.n puruSho.ashnute.
na cha sa.nnyasanAdeva siddhi.n samadhigachChati..4..
na hi kashchitkShaNamapi jAtu tiShThatyakarmakR^it.
kAryate hyavashaH karma sarvaH prakR^itijairguNaiH..5..
karmendriyANi sa.nyamya ya Aste manasA smaran.
indriyArthAnvimUDhAtmA mithyAchAraH sa uchyate..6..
yastvindriyANi manasA niyamyArabhate.arjuna.
karmendriyaiH karmayogamasaktaH sa vishiShyate..7..
niyata.n kuru karma tva.n karma jyAyo hyakarmaNaH.
sharIrayAtrApi cha te na prasiddhyedakarmaNaH..8..
yaj~nArthAtkarmaNo.anyatra loko.aya.n karmabandhanaH.
tadartha.n karma kaunteya muktasa~NgaH samAchara..9..
sahayaj~nAH prajAH sR^iShTvA purovAcha prajApatiH.
anena prasaviShyadhvameSha vo.astviShTakAmadhuk..10..
devAnbhAvayatAnena te devA bhAvayantu vaH.
paraspara.n bhAvayantaH shreyaH paramavApsyatha..11..
iShTAnbhogAnhi vo devA dAsyante yaj~nabhAvitAH.
tairdattAnapradAyaibhyo yo bhu~Nkte stena eva saH..12..
yaj~nashiShTAshinaH santo muchyante sarvakilbiShaiH.
bhu~njate te tvagha.n pApA ye pachantyAtmakAraNAt..13..
annAdbhavanti bhUtAni parjanyAdannasa.nbhavaH.
yaj~nAdbhavati parjanyo yaj~naH karmasamudbhavaH..14..
karma brahmodbhava.n viddhi brahmAkSharasamudbhavam.
tasmAtsarvagata.n brahma nitya.n yaj~ne pratiShThitam..15..
eva.n pravartita.n chakra.n nAnuvartayatIha yaH.
aghAyurindriyArAmo mogha.n pArtha sa jIvati..16..
yastvAtmaratireva syAdAtmatR^iptashcha mAnavaH.
Atmanyeva cha sa.ntuShTastasya kArya.n na vidyate..17..
naiva tasya kR^itenArtho nAkR^iteneha kashchana.
na chAsya sarvabhUteShu kashchidarthavyapAshrayaH..18..
tasmAdasaktaH satata.n kArya.n karma samAchara.
asakto hyAcharankarma paramApnoti pUruShaH..19..
karmaNaiva hi sa.nsiddhimAsthitA janakAdayaH.
lokasa.ngrahamevApi sa.npashyankartumarhasi..20..
yadyadAcharati shreShThastattadevetaro janaH.
sa yatpramANa.n kurute lokastadanuvartate..21..
na me pArthAsti kartavya.n triShu lokeShu ki.nchana.
nAnavAptamavAptavya.n varta eva cha karmaNi..22..
yadi hyaha.n na varteya.n jAtu karmaNyatandritaH.
mama vartmAnuvartante manuShyAH pArtha sarvashaH..23..
utsIdeyurime lokA na kuryA.n karma chedaham.
sa.nkarasya cha kartA syAmupahanyAmimAH prajAH..24..
saktAH karmaNyavidvA.nso yathA kurvanti bhArata.
kuryAdvidvA.nstathAsaktashchikIrShurlokasa.ngraham..25..
na buddhibheda.n janayedaj~nAnA.n karmasa~NginAm.
joShayetsarvakarmANi vidvAnyuktaH samAcharan..26..
prakR^iteH kriyamANAni guNaiH karmANi sarvashaH.
aha.nkAravimUDhAtmA kartAhamiti manyate..27..
tattvavittu mahAbAho guNakarmavibhAgayoH.
guNA guNeShu vartanta iti matvA na sajjate..28..
prakR^iterguNasa.nmUDhAH sajjante guNakarmasu.
tAnakR^itsnavido mandAnkR^itsnavinna vichAlayet..29..
mayi sarvANi karmANi sa.nnyasyAdhyAtmachetasA.
nirAshIrnirmamo bhUtvA yudhyasva vigatajvaraH..30..
ye me matamida.n nityamanutiShThanti mAnavAH.
shraddhAvanto.anasUyanto muchyante te.api karmabhiH..31..
ye tvetadabhyasUyanto nAnutiShThanti me matam.
sarvaj~nAnavimUDhA.nstAnviddhi naShTAnachetasaH..32..
sadR^isha.n cheShTate svasyAH prakR^iterj~nAnavAnapi.
prakR^iti.n yAnti bhUtAni nigrahaH ki.n kariShyati..33..
indriyasyendriyasyArthe rAgadveShau vyavasthitau.
tayorna vashamAgachChettau hyasya paripanthinau..34..
shreyAnsvadharmo viguNaH paradharmAtsvanuShThitAt.
svadharme nidhana.n shreyaH paradharmo bhayAvahaH..35..
arjuna uvAcha.
atha kena prayukto.aya.n pApa.n charati pUruShaH.
anichChannapi vArShNeya balAdiva niyojitaH..36..
shrIbhagavAnuvAcha.
kAma eSha krodha eSha rajoguNasamudbhavaH.
mahAshano mahApApmA viddhyenamiha vairiNam..37..
dhUmenAvriyate vahniryathAdarsho malena cha.
yatholbenAvR^ito garbhastathA tenedamAvR^itam..38..
AvR^ita.n j~nAnametena j~nAnino nityavairiNA.
kAmarUpeNa kaunteya duShpUreNAnalena cha..39..
indriyANi mano buddhirasyAdhiShThAnamuchyate.
etairvimohayatyeSha j~nAnamAvR^itya dehinam..40..
tasmAttvamindriyANyAdau niyamya bharatarShabha.
pApmAna.n prajahi hyena.n j~nAnavij~nAnanAshanam..41..
indriyANi parANyAhurindriyebhyaH para.n manaH.
manasastu parA buddhiryo buddheH paratastu saH..42..
eva.n buddheH para.n buddhvA sa.nstabhyAtmAnamAtmanA.
jahi shatru.n mahAbAho kAmarUpa.n durAsadam..43..
 

OM tatsaditi shrImadbhagavadgItAsUpaniShatsu brahmavidyAyA.n yogashAstre shrIkR^iShNArjunasa.nvAde karmayogo nAma tR^itIyo.adhyAyaH ..3..

adhyAya 4  •  j~nAnakarmasa.nnyAsayoga
chaturtho.adhyAyaH
 
shrIbhagavAnuvAcha.
ima.n vivasvate yoga.n proktavAnahamavyayam.
vivasvAnmanave prAha manurikShvAkave.abravIt..1..
eva.n para.nparAprAptamima.n rAjarShayo viduH.
sa kAleneha mahatA yogo naShTaH para.ntapa..2..
sa evAya.n mayA te.adya yogaH proktaH purAtanaH.
bhakto.asi me sakhA cheti rahasya.n hyetaduttamam..3..
arjuna uvAcha.
apara.n bhavato janma para.n janma vivasvataH.
kathametadvijAnIyA.n tvamAdau proktavAniti..4..
shrIbhagavAnuvAcha.
bahUni me vyatItAni janmAni tava chArjuna.
tAnyaha.n veda sarvANi na tva.n vettha para.ntapa..5..
ajo.api sannavyayAtmA bhUtAnAmIshvaro.api san.
prakR^iti.n svAmadhiShThAya sa.nbhavAmyAtmamAyayA..6..
yadA yadA hi dharmasya glAnirbhavati bhArata.
abhyutthAnamadharmasya tadAtmAna.n sR^ijAmyaham..7..
paritrANAya sAdhUnA.n vinAshAya cha duShkR^itAm.
dharmasa.nsthApanArthAya sa.nbhavAmi yuge yuge..8..
janma karma cha me divyameva.n yo vetti tattvataH.
tyaktvA deha.n punarjanma naiti mAmeti so.arjuna..9..
vItarAgabhayakrodhA manmayA mAmupAshritAH.
bahavo j~nAnatapasA pUtA madbhAvamAgatAH..10..
ye yathA mA.n prapadyante tA.nstathaiva bhajAmyaham.
mama vartmAnuvartante manuShyAH pArtha sarvashaH..11..
kA~NkShantaH karmaNA.n siddhi.n yajanta iha devatAH.
kShipra.n hi mAnuShe loke siddhirbhavati karmajA..12..
chAturvarNya.n mayA sR^iShTa.n guNakarmavibhAgashaH.
tasya kartAramapi mA.n viddhyakartAramavyayam..13..
na mA.n karmANi limpanti na me karmaphale spR^ihA.
iti mA.n yo.abhijAnAti karmabhirna sa badhyate..14..
eva.n j~nAtvA kR^ita.n karma pUrvairapi mumukShubhiH.
kuru karmaiva tasmAttva.n pUrvaiH pUrvatara.n kR^itam..15..
ki.n karma kimakarmeti kavayo.apyatra mohitAH.
tatte karma pravakShyAmi yajj~nAtvA mokShyase.ashubhAt..16..
karmaNo hyapi boddhavya.n boddhavya.n cha vikarmaNaH.
akarmaNashcha boddhavya.n gahanA karmaNo gatiH..17..
karmaNyakarma yaH pashyedakarmaNi cha karma yaH.
sa buddhimAnmanuShyeShu sa yuktaH kR^itsnakarmakR^it..18..
yasya sarve samArambhAH kAmasa.nkalpavarjitAH.
j~nAnAgnidagdhakarmANa.n tamAhuH paNDita.n budhAH..19..
tyaktvA karmaphalAsa~Nga.n nityatR^ipto nirAshrayaH.
karmaNyabhipravR^itto.api naiva ki.nchitkaroti saH..20..
nirAshIryatachittAtmA tyaktasarvaparigrahaH.
shArIra.n kevala.n karma kurvannApnoti kilbiSham..21..
yadR^ichChAlAbhasa.ntuShTo dvandvAtIto vimatsaraH.
samaH siddhAvasiddhau cha kR^itvApi na nibadhyate..22..
gatasa~Ngasya muktasya j~nAnAvasthitachetasaH.
yaj~nAyAcharataH karma samagra.n pravilIyate..23..
brahmArpaNa.n brahma havirbrahmAgnau brahmaNA hutam.
brahmaiva tena gantavya.n brahmakarmasamAdhinA..24..
daivamevApare yaj~na.n yoginaH paryupAsate.
brahmAgnAvapare yaj~na.n yaj~nenaivopajuhvati..25..
shrotrAdInIndriyANyanye sa.nyamAgniShu juhvati.
shabdAdInviShayAnanya indriyAgniShu juhvati..26..
sarvANIndriyakarmANi prANakarmANi chApare.
Atmasa.nyamayogAgnau juhvati j~nAnadIpite..27..
dravyayaj~nAstapoyaj~nA yogayaj~nAstathApare.
svAdhyAyaj~nAnayaj~nAshcha yatayaH sa.nshitavratAH..28..
apAne juhvati prANa.n prANe.apAna.n tathApare.
prANApAnagatI ruddhvA prANAyAmaparAyaNAH..29..
apare niyatAhArAH prANAnprANeShu juhvati.
sarve.apyete yaj~navido yaj~nakShapitakalmaShAH..30..
yaj~nashiShTAmR^itabhujo yAnti brahma sanAtanam.
nAya.n loko.astyayaj~nasya kuto.anyaH kurusattama..31..
eva.n bahuvidhA yaj~nA vitatA brahmaNo mukhe.
karmajAnviddhi tAnsarvAneva.n j~nAtvA vimokShyase..32..
shreyAndravyamayAdyaj~nAjj~nAnayaj~naH para.ntapa.
sarva.n karmAkhila.n pArtha j~nAne parisamApyate..33..
tadviddhi praNipAtena pariprashnena sevayA.
upadekShyanti te j~nAna.n j~nAninastattvadarshinaH..34..
yajj~nAtvA na punarmohameva.n yAsyasi pANDava.
yena bhUtAnyasheSheNa drakShyasyAtmanyatho mayi..35..
api chedasi pApebhyaH sarvebhyaH pApakR^ittamaH.
sarva.n j~nAnaplavenaiva vR^ijina.n sa.ntariShyasi..36..
yathaidhA.nsi samiddho.agnirbhasmasAtkurute.arjuna.
j~nAnAgniH sarvakarmANi bhasmasAtkurute tathA..37..
na hi j~nAnena sadR^isha.n pavitramiha vidyate.
tatsvaya.n yogasa.nsiddhaH kAlenAtmani vindati..38..
shraddhAvA.Nllabhate j~nAna.n tatparaH sa.nyatendriyaH.
j~nAna.n labdhvA parA.n shAntimachireNAdhigachChati..39..
aj~nashchAshraddadhAnashcha sa.nshayAtmA vinashyati.
nAya.n loko.asti na paro na sukha.n sa.nshayAtmanaH..40..
yogasa.nnyastakarmANa.n j~nAnasa.nChinnasa.nshayam.
Atmavanta.n na karmANi nibadhnanti dhana.njaya..41..
tasmAdaj~nAnasa.nbhUta.n hR^itstha.n j~nAnAsinAtmanaH.
Chittvaina.n sa.nshaya.n yogamAtiShThottiShTha bhArata..42..
 

OM tatsaditi shrImadbhagavadgItAsUpaniShatsu brahmavidyAyA.n yogashAstre shrIkR^iShNArjunasa.nvAde j~nAnakarmasa.nnyAsayogo nAma chaturtho.adhyAyaH ..4..

adhyAya 5  •  karmasa.nnyAsayoga
pa~nchamo.adhyAyaH
 
arjuna uvAcha.
sa.nnyAsa.n karmaNA.n kR^iShNa punaryoga.n cha sha.nsasi.
yachChreya etayoreka.n tanme brUhi sunishchitam..1..
shrIbhagavAnuvAcha.
sa.nnyAsaH karmayogashcha niHshreyasakarAvubhau.
tayostu karmasa.nnyAsAtkarmayogo vishiShyate..2..
j~neyaH sa nityasa.nnyAsI yo na dveShTi na kA~NkShati.
nirdvandvo hi mahAbAho sukha.n bandhAtpramuchyate..3..
sA.nkhyayogau pR^ithagbAlAH pravadanti na paNDitAH.
ekamapyAsthitaH samyagubhayorvindate phalam..4..
yatsA.nkhyaiH prApyate sthAna.n tadyogairapi gamyate.
eka.n sA.nkhya.n cha yoga.n cha yaH pashyati sa pashyati..5..
sa.nnyAsastu mahAbAho duHkhamAptumayogataH.
yogayukto munirbrahma nachireNAdhigachChati..6..
yogayukto vishuddhAtmA vijitAtmA jitendriyaH.
sarvabhUtAtmabhUtAtmA kurvannapi na lipyate..7..
naiva ki.nchitkaromIti yukto manyeta tattvavit.
pashya~nshR^iNvanspR^isha~njighrannashnangachChansvapa~nshvasan..8..
pralapanvisR^ijangR^ihNannunmiShannimiShannapi.
indriyANIndriyArtheShu vartanta iti dhArayan..9..
brahmaNyAdhAya karmANi sa~Nga.n tyaktvA karoti yaH.
lipyate na sa pApena padmapatramivAmbhasA..10..
kAyena manasA buddhyA kevalairindriyairapi.
yoginaH karma kurvanti sa~Nga.n tyaktvAtmashuddhaye..11..
yuktaH karmaphala.n tyaktvA shAntimApnoti naiShThikIm.
ayuktaH kAmakAreNa phale sakto nibadhyate..12..
sarvakarmANi manasA sa.nnyasyAste sukha.n vashI.
navadvAre pure dehI naiva kurvanna kArayan..13..
na kartR^itva.n na karmANi lokasya sR^ijati prabhuH.
na karmaphalasa.nyoga.n svabhAvastu pravartate..14..
nAdatte kasyachitpApa.n na chaiva sukR^ita.n vibhuH.
aj~nAnenAvR^ita.n j~nAna.n tena muhyanti jantavaH..15..
j~nAnena tu tadaj~nAna.n yeShA.n nAshitamAtmanaH.
teShAmAdityavajj~nAna.n prakAshayati tatparam..16..
tadbuddhayastadAtmAnastanniShThAstatparAyaNAH.
gachChantyapunarAvR^itti.n j~nAnanirdhUtakalmaShAH..17..
vidyAvinayasa.npanne brAhmaNe gavi hastini.
shuni chaiva shvapAke cha paNDitAH samadarshinaH..18..
ihaiva tairjitaH sargo yeShA.n sAmye sthita.n manaH.
nirdoSha.n hi sama.n brahma tasmAdbrahmaNi te sthitAH..19..
na prahR^iShyetpriya.n prApya nodvijetprApya chApriyam.
sthirabuddhirasa.nmUDho brahmavidbrahmaNi sthitaH..20..
bAhyasparsheShvasaktAtmA vindatyAtmani yatsukham.
sa brahmayogayuktAtmA sukhamakShayamashnute..21..
ye hi sa.nsparshajA bhogA duHkhayonaya eva te.
AdyantavantaH kaunteya na teShu ramate budhaH..22..
shaknotIhaiva yaH soDhu.n prAksharIravimokShaNAt.
kAmakrodhodbhava.n vega.n sa yuktaH sa sukhI naraH..23..
yo.antaHsukho.antarArAmastathAntarjyotireva yaH.
sa yogI brahmanirvANa.n brahmabhUto.adhigachChati..24..
labhante brahmanirvANamR^iShayaH kShINakalmaShAH.
ChinnadvaidhA yatAtmAnaH sarvabhUtahite ratAH..25..
kAmakrodhaviyuktAnA.n yatInA.n yatachetasAm.
abhito brahmanirvANa.n vartate viditAtmanAm..26..
sparshAnkR^itvA bahirbAhyA.nshchakShushchaivAntare bhruvoH.
prANApAnau samau kR^itvA nAsAbhyantarachAriNau..27..
yatendriyamanobuddhirmunirmokShaparAyaNaH.
vigatechChAbhayakrodho yaH sadA mukta eva saH..28..
bhoktAra.n yaj~natapasA.n sarvalokamaheshvaram.
suhR^ida.n sarvabhUtAnA.n j~nAtvA mA.n shAntimR^ichChati..29..
 

OM tatsaditi shrImadbhagavadgItAsUpaniShatsu brahmavidyAyA.n yogashAstre shrIkR^iShNArjunasa.nvAde karmasa.nnyAsayogo nAma pa~nchamo.adhyAyaH ..5..

adhyAya 6  •  Atmasa.nyamayoga
ShaShTho.adhyAyaH
 
shrIbhagavAnuvAcha.
anAshritaH karmaphala.n kArya.n karma karoti yaH.
sa sa.nnyAsI cha yogI cha na niragnirna chAkriyaH..1..
ya.n sa.nnyAsamiti prAhuryoga.n ta.n viddhi pANDava.
na hyasa.nnyastasa.nkalpo yogI bhavati kashchana..2..
ArurukShormuneryoga.n karma kAraNamuchyate.
yogArUDhasya tasyaiva shamaH kAraNamuchyate..3..
yadA hi nendriyArtheShu na karmasvanuShajjate.
sarvasa.nkalpasa.nnyAsI yogArUDhastadochyate..4..
uddharedAtmanAtmAna.n nAtmAnamavasAdayet.
Atmaiva hyAtmano bandhurAtmaiva ripurAtmanaH..5..
bandhurAtmAtmanastasya yenAtmaivAtmanA jitaH.
anAtmanastu shatrutve vartetAtmaiva shatruvat..6..
jitAtmanaH prashAntasya paramAtmA samAhitaH.
shItoShNasukhaduHkheShu tathA mAnApamAnayoH..7..
j~nAnavij~nAnatR^iptAtmA kUTastho vijitendriyaH.
yukta ityuchyate yogI samaloShTAshmakA~nchanaH..8..
suhR^inmitrAryudAsInamadhyasthadveShyabandhuShu.
sAdhuShvapi cha pApeShu samabuddhirvishiShyate..9..
yogI yu~njIta satatamAtmAna.n rahasi sthitaH.
ekAkI yatachittAtmA nirAshIraparigrahaH..10..
shuchau deshe pratiShThApya sthiramAsanamAtmanaH.
nAtyuchChrita.n nAtinIcha.n chailAjinakushottaram..11..
tatraikAgra.n manaH kR^itvA yatachittendriyakriyAH.
upavishyAsane yu~njyAdyogamAtmavishuddhaye..12..
sama.n kAyashirogrIva.n dhArayannachala.n sthiraH.
sa.nprekShya nAsikAgra.n sva.n dishashchAnavalokayan..13..
prashAntAtmA vigatabhIrbrahmachArivrate sthitaH.
manaH sa.nyamya machchitto yukta AsIta matparaH..14..
yu~njanneva.n sadAtmAna.n yogI niyatamAnasaH.
shAnti.n nirvANaparamA.n matsa.nsthAmadhigachChati..15..
nAtyashnatastu yogo.asti na chaikAntamanashnataH.
na chAtisvapnashIlasya jAgrato naiva chArjuna..16..
yuktAhAravihArasya yuktacheShTasya karmasu.
yuktasvapnAvabodhasya yogo bhavati duHkhahA..17..
yadA viniyata.n chittamAtmanyevAvatiShThate.
niHspR^ihaH sarvakAmebhyo yukta ityuchyate tadA..18..
yathA dIpo nivAtastho ne~Ngate sopamA smR^itA.
yogino yatachittasya yu~njato yogamAtmanaH..19..
yatroparamate chitta.n niruddha.n yogasevayA.
yatra chaivAtmanAtmAna.n pashyannAtmani tuShyati..20..
sukhamAtyantika.n yattadbuddhigrAhyamatIndriyam.
vetti yatra na chaivAya.n sthitashchalati tattvataH..21..
ya.n labdhvA chApara.n lAbha.n manyate nAdhika.n tataH.
yasminsthito na duHkhena guruNApi vichAlyate..22..
ta.n vidyAdduHkhasa.nyogaviyoga.n yogasa.nj~nitam.
sa nishchayena yoktavyo yogo.anirviNNachetasA..23..
sa.nkalpaprabhavAnkAmA.nstyaktvA sarvAnasheShataH.
manasaivendriyagrAma.n viniyamya samantataH..24..
shanaiH shanairuparamedbuddhyA dhR^itigR^ihItayA.
Atmasa.nstha.n manaH kR^itvA na ki.nchidapi chintayet..25..
yato yato nishcharati manashcha~nchalamasthiram.
tatastato niyamyaitadAtmanyeva vasha.n nayet..26..
prashAntamanasa.n hyena.n yogina.n sukhamuttamam.
upaiti shAntarajasa.n brahmabhUtamakalmaSham..27..
yu~njanneva.n sadAtmAna.n yogI vigatakalmaShaH.
sukhena brahmasa.nsparshamatyanta.n sukhamashnute..28..
sarvabhUtasthamAtmAna.n sarvabhUtAni chAtmani.
IkShate yogayuktAtmA sarvatra samadarshanaH..29..
yo mA.n pashyati sarvatra sarva.n cha mayi pashyati.
tasyAha.n na praNashyAmi sa cha me na praNashyati..30..
sarvabhUtasthita.n yo mA.n bhajatyekatvamAsthitaH.
sarvathA vartamAno.api sa yogI mayi vartate..31..
Atmaupamyena sarvatra sama.n pashyati yo.arjuna.
sukha.n vA yadi vA duHkha.n sa yogI paramo mataH..32..
arjuna uvAcha.
yo.aya.n yogastvayA proktaH sAmyena madhusUdana.
etasyAha.n na pashyAmi cha~nchalatvAtsthiti.n sthirAm..33..
cha~nchala.n hi manaH kR^iShNa pramAthi balavaddR^iDham.
tasyAha.n nigraha.n manye vAyoriva suduShkaram..34..
shrIbhagavAnuvAcha.
asa.nshaya.n mahAbAho mano durnigraha.n chalam.
abhyAsena tu kaunteya vairAgyeNa cha gR^ihyate..35..
asa.nyatAtmanA yogo duShprApa iti me matiH.
vashyAtmanA tu yatatA shakyo.avAptumupAyataH..36..
arjuna uvAcha.
ayatiH shraddhayopeto yogAchchalitamAnasaH.
aprApya yogasa.nsiddhi.n kA.n gati.n kR^iShNa gachChati..37..
kachchinnobhayavibhraShTashChinnAbhramiva nashyati.
apratiShTho mahAbAho vimUDho brahmaNaH pathi..38..
etanme sa.nshaya.n kR^iShNa ChettumarhasyasheShataH.
tvadanyaH sa.nshayasyAsya ChettA na hyupapadyate..39..
shrIbhagavAnuvAcha.
pArtha naiveha nAmutra vinAshastasya vidyate.
na hi kalyANakR^itkashchiddurgati.n tAta gachChati..40..
prApya puNyakR^itA.n lokAnuShitvA shAshvatIH samAH.
shuchInA.n shrImatA.n gehe yogabhraShTo.abhijAyate..41..
athavA yoginAmeva kule bhavati dhImatAm.
etaddhi durlabhatara.n loke janma yadIdR^isham..42..
tatra ta.n buddhisa.nyoga.n labhate paurvadehikam.
yatate cha tato bhUyaH sa.nsiddhau kurunandana..43..
pUrvAbhyAsena tenaiva hriyate hyavasho.api saH.
jij~nAsurapi yogasya shabdabrahmAtivartate..44..
prayatnAdyatamAnastu yogI sa.nshuddhakilbiShaH.
anekajanmasa.nsiddhastato yAti parA.n gatim..45..
tapasvibhyo.adhiko yogI j~nAnibhyo.api mato.adhikaH.
karmibhyashchAdhiko yogI tasmAdyogI bhavArjuna..46..
yoginAmapi sarveShA.n madgatenAntarAtmanA.
shraddhAvAnbhajate yo mA.n sa me yuktatamo mataH..47..
 

OM tatsaditi shrImadbhagavadgItAsUpaniShatsu brahmavidyAyA.n yogashAstre shrIkR^iShNArjunasa.nvAde Atmasa.nyamayogo nAma ShaShTho.adhyAyaH ..6..

adhyAya 7  •  j~nAnavij~nAnayoga
saptamo.adhyAyaH
 
shrIbhagavAnuvAcha.
mayyAsaktamanAH pArtha yoga.n yu~njanmadAshrayaH.
asa.nshaya.n samagra.n mA.n yathA j~nAsyasi tachChR^iNu..1..
j~nAna.n te.aha.n savij~nAnamida.n vakShyAmyasheShataH.
yajj~nAtvA neha bhUyo.anyajj~nAtavyamavashiShyate..2..
manuShyANA.n sahasreShu kashchidyatati siddhaye.
yatatAmapi siddhAnA.n kashchinmA.n vetti tattvataH..3..
bhUmirApo.analo vAyuH kha.n mano buddhireva cha.
aha.nkAra itIya.n me bhinnA prakR^itiraShTadhA..4..
apareyamitastvanyA.n prakR^iti.n viddhi me parAm.
jIvabhUtA.n mahAbAho yayeda.n dhAryate jagat..5..
etadyonIni bhUtAni sarvANItyupadhAraya.
aha.n kR^itsnasya jagataH prabhavaH pralayastathA..6..
mattaH paratara.n nAnyatki.nchidasti dhana.njaya.
mayi sarvamida.n prota.n sUtre maNigaNA iva..7..
raso.ahamapsu kaunteya prabhAsmi shashisUryayoH.
praNavaH sarvavedeShu shabdaH khe pauruSha.n nR^iShu..8..
puNyo gandhaH pR^ithivyA.n cha tejashchAsmi vibhAvasau.
jIvana.n sarvabhUteShu tapashchAsmi tapasviShu..9..
bIja.n mA.n sarvabhUtAnA.n viddhi pArtha sanAtanam.
buddhirbuddhimatAmasmi tejastejasvinAmaham..10..
bala.n balavatA.n chAha.n kAmarAgavivarjitam.
dharmAviruddho bhUteShu kAmo.asmi bharatarShabha..11..
ye chaiva sAttvikA bhAvA rAjasAstAmasAshcha ye.
matta eveti tAnviddhi na tvaha.n teShu te mayi..12..
tribhirguNamayairbhAvairebhiH sarvamida.n jagat.
mohita.n nAbhijAnAti mAmebhyaH paramavyayam..13..
daivI hyeShA guNamayI mama mAyA duratyayA.
mAmeva ye prapadyante mAyAmetA.n taranti te..14..
na mA.n duShkR^itino mUDhAH prapadyante narAdhamAH.
mAyayApahR^itaj~nAnA Asura.n bhAvamAshritAH..15..
chaturvidhA bhajante mA.n janAH sukR^itino.arjuna.
Arto jij~nAsurarthArthI j~nAnI cha bharatarShabha..16..
teShA.n j~nAnI nityayukta ekabhaktirvishiShyate.
priyo hi j~nAnino.atyarthamaha.n sa cha mama priyaH..17..
udArAH sarva evaite j~nAnI tvAtmaiva me matam.
AsthitaH sa hi yuktAtmA mAmevAnuttamA.n gatim..18..
bahUnA.n janmanAmante j~nAnavAnmA.n prapadyate.
vAsudevaH sarvamiti sa mahAtmA sudurlabhaH..19..
kAmaistaistairhR^itaj~nAnAH prapadyante.anyadevatAH.
ta.n ta.n niyamamAsthAya prakR^ityA niyatAH svayA..20..
yo yo yA.n yA.n tanu.n bhaktaH shraddhayArchitumichChati.
tasya tasyAchalA.n shraddhA.n tAmeva vidadhAmyaham..21..
sa tayA shraddhayA yuktastasyArAdhanamIhate.
labhate cha tataH kAmAnmayaiva vihitAnhi tAn..22..
antavattu phala.n teShA.n tadbhavatyalpamedhasAm.
devAndevayajo yAnti madbhaktA yAnti mAmapi..23..
avyakta.n vyaktimApanna.n manyante mAmabuddhayaH.
para.n bhAvamajAnanto mamAvyayamanuttamam..24..
nAha.n prakAshaH sarvasya yogamAyAsamAvR^itaH.
mUDho.aya.n nAbhijAnAti loko mAmajamavyayam..25..
vedAha.n samatItAni vartamAnAni chArjuna.
bhaviShyANi cha bhUtAni mA.n tu veda na kashchana..26..
ichChAdveShasamutthena dvandvamohena bhArata.
sarvabhUtAni sa.nmoha.n sarge yAnti para.ntapa..27..
yeShA.n tvantagata.n pApa.n janAnA.n puNyakarmaNAm.
te dvandvamohanirmuktA bhajante mA.n dR^iDhavratAH..28..
jarAmaraNamokShAya mAmAshritya yatanti ye.
te brahma tadviduH kR^itsnamadhyAtma.n karma chAkhilam..29..
sAdhibhUtAdhidaiva.n mA.n sAdhiyaj~na.n cha ye viduH.
prayANakAle.api cha mA.n te viduryuktachetasaH..30..
 

OM tatsaditi shrImadbhagavadgItAsUpaniShatsu brahmavidyAyA.n yogashAstre shrIkR^iShNArjunasa.nvAde j~nAnavij~nAnayogo nAma saptamo.adhyAyaH ..7..

adhyAya 8  •  akSharabrahmayoga
aShTamo.adhyAyaH
 
arjuna uvAcha.
ki.n tadbrahma kimadhyAtma.n ki.n karma puruShottama.
adhibhUta.n cha ki.n proktamadhidaiva.n kimuchyate..1..
adhiyaj~naH katha.n ko.atra dehe.asminmadhusUdana.
prayANakAle cha katha.n j~neyo.asi niyatAtmabhiH..2..
shrIbhagavAnuvAcha.
akShara.n brahma parama.n svabhAvo.adhyAtmamuchyate.
bhUtabhAvodbhavakaro visargaH karmasa.nj~nitaH..3..
adhibhUta.n kSharo bhAvaH puruShashchAdhidaivatam.
adhiyaj~no.ahamevAtra dehe dehabhR^itA.n vara..4..
antakAle cha mAmeva smaranmuktvA kalevaram.
yaH prayAti sa madbhAva.n yAti nAstyatra sa.nshayaH..5..
ya.n ya.n vApi smaranbhAva.n tyajatyante kalevaram.
ta.n tamevaiti kaunteya sadA tadbhAvabhAvitaH..6..
tasmAtsarveShu kAleShu mAmanusmara yudhya cha.
mayyarpitamanobuddhirmAmevaiShyasyasa.nshayam..7..
abhyAsayogayuktena chetasA nAnyagAminA.
parama.n puruSha.n divya.n yAti pArthAnuchintayan..8..
kavi.n purANamanushAsitAramaNoraNIya.nsamanusmaredyaH.
sarvasya dhAtAramachintyarUpamAdityavarNa.n tamasaH parastAt..9..
prayANakAle manasAchalena bhaktyA yukto yogabalena chaiva.
bhruvormadhye prANamAveshya samyaksa ta.n para.n puruShamupaiti divyam..10..
yadakShara.n vedavido vadanti vishanti yadyatayo vItarAgAH.
yadichChanto brahmacharya.n charanti tatte pada.n sa.ngraheNa pravakShye..11..
sarvadvArANi sa.nyamya mano hR^idi nirudhya cha.
mUrdhnyAdhAyAtmanaH prANamAsthito yogadhAraNAm..12..
omityekAkShara.n brahma vyAharanmAmanusmaran.
yaH prayAti tyajandeha.n sa yAti paramA.n gatim..13..
ananyachetAH satata.n yo mA.n smarati nityashaH.
tasyAha.n sulabhaH pArtha nityayuktasya yoginaH..14..
mAmupetya punarjanma duHkhAlayamashAshvatam.
nApnuvanti mahAtmAnaH sa.nsiddhi.n paramA.n gatAH..15..
AbrahmabhuvanAllokAH punarAvartino.arjuna.
mAmupetya tu kaunteya punarjanma na vidyate..16..
sahasrayugaparyantamaharyadbrahmaNo viduH.
rAtri.n yugasahasrAntA.n te.ahorAtravido janAH..17..
avyaktAdvyaktayaH sarvAH prabhavantyaharAgame.
rAtryAgame pralIyante tatraivAvyaktasa.nj~nake..18..
bhUtagrAmaH sa evAya.n bhUtvA bhUtvA pralIyate.
rAtryAgame.avashaH pArtha prabhavatyaharAgame..19..
parastasmAttu bhAvo.anyo.avyakto.avyaktAtsanAtanaH.
yaH sa sarveShu bhUteShu nashyatsu na vinashyati..20..
avyakto.akShara ityuktastamAhuH paramA.n gatim.
ya.n prApya na nivartante taddhAma parama.n mama..21..
puruShaH sa paraH pArtha bhaktyA labhyastvananyayA.
yasyAntaHsthAni bhUtAni yena sarvamida.n tatam..22..
yatra kAle tvanAvR^ittimAvR^itti.n chaiva yoginaH.
prayAtA yAnti ta.n kAla.n vakShyAmi bharatarShabha..23..
agnirjotirahaH shuklaH ShaNmAsA uttarAyaNam.
tatra prayAtA gachChanti brahma brahmavido janAH..24..
dhUmo rAtristathA kR^iShNaH ShaNmAsA dakShiNAyanam.
tatra chAndramasa.n jyotiryogI prApya nivartate..25..
shuklakR^iShNe gatI hyete jagataH shAshvate mate.
ekayA yAtyanAvR^ittimanyayAvartate punaH..26..
naite sR^itI pArtha jAnanyogI muhyati kashchana.
tasmAtsarveShu kAleShu yogayukto bhavArjuna..27..
vedeShu yaj~neShu tapaHsu chaiva dAneShu yatpuNyaphala.n pradiShTam.
atyeti tatsarvamida.n viditvAyogI para.n sthAnamupaiti chAdyam..28..
 

OM tatsaditi shrImadbhagavadgItAsUpaniShatsu brahmavidyAyA.n yogashAstre shrIkR^iShNArjunasa.nvAde akSharabrahmayogo nAmAShTamo.adhyAyaH ..8..

adhyAya 9  •  rAjavidyArAjaguhyayoga
navamo.adhyAyaH
 
shrIbhagavAnuvAcha.
ida.n tu te guhyatama.n pravakShyAmyanasUyave.
j~nAna.n vij~nAnasahita.n yajj~nAtvA mokShyase.ashubhAt..1..
rAjavidyA rAjaguhya.n pavitramidamuttamam.
pratyakShAvagama.n dharmya.n susukha.n kartumavyayam..2..
ashraddadhAnAH puruShA dharmasyAsya para.ntapa.
aprApya mA.n nivartante mR^ityusa.nsAravartmani..3..
mayA tatamida.n sarva.n jagadavyaktamUrtinA.
matsthAni sarvabhUtAni na chAha.n teShvavasthitaH..4..
na cha matsthAni bhUtAni pashya me yogamaishvaram.
bhUtabhR^inna cha bhUtastho mamAtmA bhUtabhAvanaH..5..
yathAkAshasthito nitya.n vAyuH sarvatrago mahAn.
tathA sarvANi bhUtAni matsthAnItyupadhAraya..6..
sarvabhUtAni kaunteya prakR^iti.n yAnti mAmikAm.
kalpakShaye punastAni kalpAdau visR^ijAmyaham..7..
prakR^iti.n svAmavaShTabhya visR^ijAmi punaH punaH.
bhUtagrAmamima.n kR^itsnamavasha.n prakR^itervashAt..8..
na cha mA.n tAni karmANi nibadhnanti dhana.njaya.
udAsInavadAsInamasakta.n teShu karmasu..9..
mayAdhyakSheNa prakR^itiH sUyate sacharAcharam.
hetunAnena kaunteya jagadviparivartate..10..
avajAnanti mA.n mUDhA mAnuShI.n tanumAshritam.
para.n bhAvamajAnanto mama bhUtamaheshvaram..11..
moghAshA moghakarmANo moghaj~nAnA vichetasaH.
rAkShasImAsurI.n chaiva prakR^iti.n mohinI.n shritAH..12..
mahAtmAnastu mA.n pArtha daivI.n prakR^itimAshritAH.
bhajantyananyamanaso j~nAtvA bhUtAdimavyayam..13..
satata.n kIrtayanto mA.n yatantashcha dR^iDhavratAH.
namasyantashcha mA.n bhaktyA nityayuktA upAsate..14..
j~nAnayaj~nena chApyanye yajanto mAmupAsate.
ekatvena pR^ithaktvena bahudhA vishvatomukham..15..
aha.n kraturaha.n yaj~naH svadhAhamahamauShadham.
mantro.ahamahamevAjyamahamagniraha.n hutam..16..
pitAhamasya jagato mAtA dhAtA pitAmahaH.
vedya.n pavitramo.nkAra R^iksAma yajureva cha..17..
gatirbhartA prabhuH sAkShI nivAsaH sharaNa.n suhR^it.
prabhavaH pralayaH sthAna.n nidhAna.n bIjamavyayam..18..
tapAmyahamaha.n varSha.n nigR^ihNAmyutsR^ijAmi cha.
amR^ita.n chaiva mR^ityushcha sadasachchAhamarjuna..19..
traividyA mA.n somapAH pUtapApA yaj~nairiShTvA svargati.n prArthayante.
te puNyamAsAdya surendralokamashnanti divyAndivi devabhogAn..20..
te ta.n bhuktvA svargaloka.n vishAla.n kShINe puNye martyaloka.n vishanti.
eva.n trayIdharmamanuprapannA gatAgata.n kAmakAmA labhante..21..
ananyAshchintayanto mA.n ye janAH paryupAsate.
eShA.n nityAbhiyuktAnA.n yogakShema.n vahAmyaham..22..
ye.apyanyadevatA bhaktA yajante shraddhayAnvitAH.
te.api mAmeva kaunteya yajantyavidhipUrvakam..23..
aha.n hi sarvayaj~nAnA.n bhoktA cha prabhureva cha.
na tu mAmabhijAnanti tattvenAtashchyavanti te..24..
yAnti devavratA devAnpitR^InyAnti pitR^ivratAH.
bhUtAni yAnti bhUtejyA yAnti madyAjino.api mAm..25..
patra.n puShpa.n phala.n toya.n yo me bhaktyA prayachChati.
tadaha.n bhaktyupahR^itamashnAmi prayatAtmanaH..26..
yatkaroShi yadashnAsi yajjuhoShi dadAsi yat.
yattapasyasi kaunteya tatkuruShva madarpaNam..27..
shubhAshubhaphalaireva.n mokShyase karmabandhanaiH.
sa.nnyAsayogayuktAtmA vimukto mAmupaiShyasi..28..
samo.aha.n sarvabhUteShu na me dveShyo.asti na priyaH.
ye bhajanti tu mA.n bhaktyA mayi te teShu chApyaham..29..
api chetsudurAchAro bhajate mAmananyabhAk.
sAdhureva sa mantavyaH samyagvyavasito hi saH..30..
kShipra.n bhavati dharmAtmA shashvachChAnti.n nigachChati.
kaunteya pratijAnIhi na me bhaktaH praNashyati..31..
mA.n hi pArtha vyapAshritya ye.api syuH pApayonayaH.
striyo vaishyAstathA shUdrAste.api yAnti parA.n gatim..32..
ki.n punarbrAhmaNAH puNyA bhaktA rAjarShayastathA.
anityamasukha.n lokamima.n prApya bhajasva mAm..33..
manmanA bhava madbhakto madyAjI mA.n namaskuru.
mAmevaiShyasi yuktvaivamAtmAna.n matparAyaNaH..34..
 

OM tatsaditi shrImadbhagavadgItAsUpaniShatsu brahmavidyAyA.n yogashAstre shrIkR^iShNArjunasa.nvAde rAjavidyArAjaguhyayogo nAma navamo.adhyAyaH ..9..

adhyAya 10  •  vibhUtiyoga
dashamo.adhyAyaH
 
shrIbhagavAnuvAcha.
bhUya eva mahAbAho shR^iNu me parama.n vachaH.
yatte.aha.n prIyamANAya vakShyAmi hitakAmyayA..1..
na me viduH suragaNAH prabhava.n na maharShayaH.
ahamAdirhi devAnA.n maharShINA.n cha sarvashaH..2..
yo mAmajamanAdi.n cha vetti lokamaheshvaram.
asa.nmUDhaH sa martyeShu sarvapApaiH pramuchyate..3..
buddhirj~nAnamasa.nmohaH kShamA satya.n damaH shamaH.
sukha.n duHkha.n bhavo.abhAvo bhaya.n chAbhayameva cha..4..
ahi.nsA samatA tuShTistapo dAna.n yasho.ayashaH.
bhavanti bhAvA bhUtAnA.n matta eva pR^ithagvidhAH..5..
maharShayaH sapta pUrve chatvAro manavastathA.
madbhAvA mAnasA jAtA yeShA.n loka imAH prajAH..6..
etA.n vibhUti.n yoga.n cha mama yo vetti tattvataH.
so.avikampena yogena yujyate nAtra sa.nshayaH..7..
aha.n sarvasya prabhavo mattaH sarva.n pravartate.
iti matvA bhajante mA.n budhA bhAvasamanvitAH..8..
machchittA madgataprANA bodhayantaH parasparam.
kathayantashcha mA.n nitya.n tuShyanti cha ramanti cha..9..
teShA.n satatayuktAnA.n bhajatA.n prItipUrvakam.
dadAmi buddhiyoga.n ta.n yena mAmupayAnti te..10..
teShAmevAnukampArthamahamaj~nAnaja.n tamaH.
nAshayAmyAtmabhAvastho j~nAnadIpena bhAsvatA..11..
arjuna uvAcha.
para.n brahma para.n dhAma pavitra.n parama.n bhavAn.
puruSha.n shAshvata.n divyamAdidevamaja.n vibhum..12..
AhustvAmR^iShayaH sarve devarShirnAradastathA.
asito devalo vyAsaH svaya.n chaiva bravIShi me..13..
sarvametadR^ita.n manye yanmA.n vadasi keshava.
na hi te bhagavanvyakti.n vidurdevA na dAnavAH..14..
svayamevAtmanAtmAna.n vettha tva.n puruShottama.
bhUtabhAvana bhUtesha devadeva jagatpate..15..
vaktumarhasyasheSheNa divyA hyAtmavibhUtayaH.
yAbhirvibhUtibhirlokAnimA.nstva.n vyApya tiShThasi..16..
katha.n vidyAmaha.n yogi.nstvA.n sadA parichintayan.
keShu keShu cha bhAveShu chintyo.asi bhagavanmayA..17..
vistareNAtmano yoga.n vibhUti.n cha janArdana.
bhUyaH kathaya tR^iptirhi shR^iNvato nAsti me.amR^itam..18..
shrIbhagavAnuvAcha.
hanta te kathayiShyAmi divyA hyAtmavibhUtayaH.
prAdhAnyataH kurushreShTha nAstyanto vistarasya me..19..
ahamAtmA guDAkesha sarvabhUtAshayasthitaH.
ahamAdishcha madhya.n cha bhUtAnAmanta eva cha..20..
AdityAnAmaha.n viShNurjyotiShA.n ravira.nshumAn.
marIchirmarutAmasmi nakShatrANAmaha.n shashI..21..
vedAnA.n sAmavedo.asmi devAnAmasmi vAsavaH.
indriyANA.n manashchAsmi bhUtAnAmasmi chetanA..22..
rudrANA.n sha.nkarashchAsmi vittesho yakSharakShasAm.
vasUnA.n pAvakashchAsmi meruH shikhariNAmaham..23..
purodhasA.n cha mukhya.n mA.n viddhi pArtha bR^ihaspatim.
senAnInAmaha.n skandaH sarasAmasmi sAgaraH..24..
maharShINA.n bhR^iguraha.n girAmasmyekamakSharam.
yaj~nAnA.n japayaj~no.asmi sthAvarANA.n himAlayaH..25..
ashvatthaH sarvavR^ikShANA.n devarShINA.n cha nAradaH.
gandharvANA.n chitrarathaH siddhAnA.n kapilo muniH..26..
uchchaiHshravasamashvAnA.n viddhi mAmamR^itodbhavam.
airAvata.n gajendrANA.n narANA.n cha narAdhipam..27..
AyudhAnAmaha.n vajra.n dhenUnAmasmi kAmadhuk.
prajanashchAsmi kandarpaH sarpANAmasmi vAsukiH..28..
anantashchAsmi nAgAnA.n varuNo yAdasAmaham.
pitR^INAmaryamA chAsmi yamaH sa.nyamatAmaham..29..
prahlAdashchAsmi daityAnA.n kAlaH kalayatAmaham.
mR^igANA.n cha mR^igendro.aha.n vainateyashcha pakShiNAm..30..
pavanaH pavatAmasmi rAmaH shastrabhR^itAmaham.
jhaShANA.n makarashchAsmi srotasAmasmi jAhnavI..31..
sargANAmAdirantashcha madhya.n chaivAhamarjuna.
adhyAtmavidyA vidyAnA.n vAdaH pravadatAmaham..32..
akSharANAmakAro.asmi dvandvaH sAmAsikasya cha.
ahamevAkShayaH kAlo dhAtAha.n vishvatomukhaH..33..
mR^ityuH sarvaharashchAhamudbhavashcha bhaviShyatAm.
kIrtiH shrIrvAkcha nArINA.n smR^itirmedhA dhR^itiH kShamA..34..
bR^ihatsAma tathA sAmnA.n gAyatrI ChandasAmaham.
mAsAnA.n mArgashIrSho.ahamR^itUnA.n kusumAkaraH..35..
dyUta.n ChalayatAmasmi tejastejasvinAmaham.
jayo.asmi vyavasAyo.asmi sattva.n sattvavatAmaham..36..
vR^iShNInA.n vAsudevo.asmi pANDavAnA.n dhana.njayaH.
munInAmapyaha.n vyAsaH kavInAmushanA kaviH..37..
daNDo damayatAmasmi nItirasmi jigIShatAm.
mauna.n chaivAsmi guhyAnA.n j~nAna.n j~nAnavatAmaham..38..
yachchApi sarvabhUtAnA.n bIja.n tadahamarjuna.
na tadasti vinA yatsyAnmayA bhUta.n charAcharam..39..
nAnto.asti mama divyAnA.n vibhUtInA.n para.ntapa.
eSha tUddeshataH prokto vibhUtervistaro mayA..40..
yadyadvibhUtimatsattva.n shrImadUrjitameva vA.
tattadevAvagachCha tva.n mama tejo.n.ashasa.nbhavam..41..
athavA bahunaitena ki.n j~nAtena tavArjuna.
viShTabhyAhamida.n kR^itsnamekA.nshena sthito jagat..42..
 

OM tatsaditi shrImadbhagavadgItAsUpaniShatsu brahmavidyAyA.n yogashAstre shrIkR^iShNArjunasa.nvAde vibhUtiyogo nAma dashamo.adhyAyaH ..10..

adhyAya 11  •  vishvarUpadarshanayoga
ekAdasho.adhyAyaH
 
arjuna uvAcha.
madanugrahAya parama.n guhyamadhyAtmasa.nj~nitam.
yattvayokta.n vachastena moho.aya.n vigato mama..1..
bhavApyayau hi bhUtAnA.n shrutau vistarasho mayA.
tvattaH kamalapatrAkSha mAhAtmyamapi chAvyayam..2..
evametadyathAttha tvamAtmAna.n parameshvara.
draShTumichChAmi te rUpamaishvara.n puruShottama..3..
manyase yadi tachChakya.n mayA draShTumiti prabho.
yogeshvara tato me tva.n darshayAtmAnamavyayam..4..
shrIbhagavAnuvAcha.
pashya me pArtha rUpANi shatasho.atha sahasrashaH.
nAnAvidhAni divyAni nAnAvarNAkR^itIni cha..5..
pashyAdityAnvasUnrudrAnashvinau marutastathA.
bahUnyadR^iShTapUrvANi pashyAshcharyANi bhArata..6..
ihaikastha.n jagatkR^itsna.n pashyAdya sacharAcharam.
mama dehe guDAkesha yachchAnyaddraShTumichChasi..7..
na tu mA.n shakyase draShTumanenaiva svachakShuShA.
divya.n dadAmi te chakShuH pashya me yogamaishvaram..8..
sa.njaya uvAcha.
evamuktvA tato rAjanmahAyogeshvaro hariH.
darshayAmAsa pArthAya parama.n rUpamaishvaram..9..
anekavaktranayanamanekAdbhutadarshanam.
anekadivyAbharaNa.n divyAnekodyatAyudham..10..
divyamAlyAmbaradhara.n divyagandhAnulepanam.
sarvAshcharyamaya.n devamananta.n vishvatomukham..11..
divi sUryasahasrasya bhavedyugapadutthitA.
yadi bhAH sadR^ishI sA syAdbhAsastasya mahAtmanaH..12..
tatraikastha.n jagatkR^itsna.n pravibhaktamanekadhA.
apashyaddevadevasya sharIre pANDavastadA..13..
tataH sa vismayAviShTo hR^iShTaromA dhana.njayaH.
praNamya shirasA deva.n kR^itA~njalirabhAShata..14..
arjuna uvAcha.
pashyAmi devA.nstava deva dehe sarvA.nstathA bhUtavisheShasa.nghAn.
brahmANamIsha.n kamalAsanasthamR^iShI.nshcha sarvAnuragA.nshcha divyAn..15..
anekabAhUdaravaktranetra.n pashyAmi tvA.n sarvato.anantarUpam.
nAnta.n na madhya.n na punastavAdi.n pashyAmi vishveshvara vishvarUpa..16..
kirITina.n gadina.n chakriNa.n cha tejorAshi.n sarvato dIptimantam.
pashyAmi tvA.n durnirIkShya.n samantAddIptAnalArkadyutimaprameyam..17..
tvamakShara.n parama.n veditavya.n tvamasya vishvasya para.n nidhAnam.
tvamavyayaH shAshvatadharmagoptA sanAtanastva.n puruSho mato me..18..
anAdimadhyAntamanantavIryamanantabAhu.n shashisUryanetram.
pashyAmi tvA.n dIptahutAshavaktra.n svatejasA vishvamida.n tapantam..19..
dyAvApR^ithivyoridamantara.n hi vyApta.n tvayaikena dishashcha sarvAH.
dR^iShTvAdbhuta.n rUpamugra.n taveda.n lokatraya.n pravyathita.n mahAtman..20..
amI hi tvA.n surasa~NghA vishanti kechidbhItAH prA~njalayo gR^iNanti.
svastItyuktvA maharShisiddhasa.nghAH stuvanti tvA.n stutibhiH puShkalAbhiH..21..
rudrAdityA vasavo ye cha sAdhyA vishve.ashvinau marutashchoShmapAshcha.
gandharvayakShAsurasiddhasa.nghA vIkShante tvA.n vismitAshchaiva sarve..22..
rUpa.n mahatte bahuvaktranetra.n mahAbAho bahubAhUrupAdam.
bahUdara.n bahuda.nShTrAkarAla.n dR^iShTvA lokAH pravyathitAstathAham..23..
nabhaHspR^isha.n dIptamanekavarNa.n vyAttAnana.n dIptavishAlanetram.
dR^iShTvA hi tvA.n pravyathitAntarAtmA dhR^iti.n na vindAmi shama.n cha viShNo..24..
da.nShTrAkarAlAni cha te mukhAni dR^iShTvaiva kAlAnalasa.nnibhAni.
disho na jAne na labhe cha sharma prasIda devesha jagannivAsa..25..
amI cha tvA.n dhR^itarAShTrasya putrAH sarve sahaivAvanipAlasa.nghaiH.
bhIShmo droNaH sUtaputrastathAsau sahAsmadIyairapi yodhamukhyaiH..26..
vaktrANi te tvaramANA vishanti da.nShTrAkarAlAni bhayAnakAni.
kechidvilagnA dashanAntareShu sa.ndR^ishyante chUrNitairuttamA~NgaiH..27..
yathA nadInA.n bahavo.ambuvegAH samudramevAbhimukhA dravanti.
tathA tavAmI naralokavIrA vishanti vaktrANyabhivijvalanti..28..
yathA pradIpta.n jvalana.n pata.ngA vishanti nAshAya samR^iddhavegAH.
tathaiva nAshAya vishanti lokAstavApi vaktrANi samR^iddhavegAH..29..
lelihyase grasamAnaH samantAllokAnsamagrAnvadanairjvaladbhiH.
tejobhirApUrya jagatsamagra.n bhAsastavogrAH pratapanti viShNo..30..
AkhyAhi me ko bhavAnugrarUpo namo.astu te devavara prasIda.
vij~nAtumichChAmi bhavantamAdya.n na hi prajAnAmi tava pravR^ittim..31..
shrIbhagavAnuvAcha.
kAlo.asmi lokakShayakR^itpravR^iddho lokAnsamAhartumiha pravR^ittaH.
R^ite.api tvA.n na bhaviShyanti sarve ye.avasthitAH pratyanIkeShu yodhAH..32..
tasmAttvamuttiShTha yasho labhasva jitvA shatrUnbhu~NkShva rAjya.n samR^iddham.
mayaivaite nihatAH pUrvameva nimittamAtra.n bhava savyasAchin..33..
droNa.n cha bhIShma.n cha jayadratha.n cha karNa.n tathAnyAnapi yodhavIrAn.
mayA hatA.nstva.n jahi mA vyathiShThA yudhyasva jetAsi raNe sapatnAn..34..
sa.njaya uvAcha.
etachChrutvA vachana.n keshavasya kR^itA~njalirvepamAnaH kirITI.
namaskR^itvA bhUya evAha kR^iShNa.n sagadgada.n bhItabhItaH praNamya..35..
arjuna uvAcha.
sthAne hR^iShIkesha tava prakIrtyA jagatprahR^iShyatyanurajyate cha.
rakShA.nsi bhItAni disho dravanti sarve namasyanti cha siddhasa.nghAH..36..
kasmAchcha te na nameranmahAtmangarIyase brahmaNo.apyAdikartre.
ananta devesha jagannivAsa tvamakShara.n sadasattatpara.n yat..37..
tvamAdidevaH puruShaH purANastvamasya vishvasya para.n nidhAnam.
vettAsi vedya.n cha para.n cha dhAma tvayA tata.n vishvamanantarUpa..38..
vAyuryamo.agnirvaruNaH shashA~NkaH prajApatistva.n prapitAmahashcha.
namo namaste.astu sahasrakR^itvaH punashcha bhUyo.api namo namaste..39..
namaH purastAdatha pR^iShThataste namo.astu te sarvata eva sarva.
anantavIryAmitavikramastva.n sarva.n samApnoShi tato.asi sarvaH..40..
sakheti matvA prasabha.n yadukta.n he kR^iShNa he yAdava he sakheti.
ajAnatA mahimAna.n taveda.n mayA pramAdAtpraNayena vApi..41..
yachchAvahAsArthamasatkR^ito.asi vihArashayyAsanabhojaneShu.
eko.athavApyachyuta tatsamakSha.n tatkShAmaye tvAmahamaprameyam..42..
pitAsi lokasya charAcharasya tvamasya pUjyashcha gururgarIyAn.
na tvatsamo.astyabhyadhikaH kuto.anyo lokatraye.apyapratimaprabhAva..43..
tasmAtpraNamya praNidhAya kAya.n prasAdaye tvAmahamIshamIDyam.
piteva putrasya sakheva sakhyuH priyaH priyAyArhasi deva soDhum..44..
adR^iShTapUrva.n hR^iShito.asmi dR^iShTvA bhayena cha pravyathita.n mano me.
tadeva me darshaya devarUpa.n prasIda devesha jagannivAsa..45..
kirITina.n gadina.n chakrahastamichChAmi tvA.n draShTumaha.n tathaiva.
tenaiva rUpeNa chaturbhujena sahasrabAho bhava vishvamUrte..46..
shrIbhagavAnuvAcha.
mayA prasannena tavArjuneda.n rUpa.n para.n darshitamAtmayogAt.
tejomaya.n vishvamanantamAdya.n yanme tvadanyena na dR^iShTapUrvam..47..
na vedayaj~nAdhyayanairna dAnairna cha kriyAbhirna tapobhirugraiH.
eva.nrUpaH shakya aha.n nR^iloke draShTu.n tvadanyena kurupravIra..48..
mA te vyathA mA cha vimUDhabhAvo dR^iShTvA rUpa.n ghoramIdR^i~Nmamedam.
vyapetabhIH prItamanAH punastva.n tadeva me rUpamida.n prapashya..49..
sa.njaya uvAcha.
ityarjuna.n vAsudevastathoktvA svaka.n rUpa.n darshayAmAsa bhUyaH.
AshvAsayAmAsa cha bhItamena.n bhUtvA punaH saumyavapurmahAtmA..50..
arjuna uvAcha.
dR^iShTveda.n mAnuSha.n rUpa.n tava saumya.n janArdana.
idAnImasmi sa.nvR^ittaH sachetAH prakR^iti.n gataH..51..
shrIbhagavAnuvAcha.
sudurdarshamida.n rUpa.n dR^iShTavAnasi yanmama.
devA apyasya rUpasya nitya.n darshanakA~NkShiNaH..52..
nAha.n vedairna tapasA na dAnena na chejyayA.
shakya eva.nvidho draShTu.n dR^iShTavAnasi mA.n yathA..53..
bhaktyA tvananyayA shakya ahameva.nvidho.arjuna.
j~nAtu.n draShTu.n cha tattvena praveShTu.n cha para.ntapa..54..
matkarmakR^inmatparamo madbhaktaH sa~NgavarjitaH.
nirvairaH sarvabhUteShu yaH sa mAmeti pANDava..55..
 

OM tatsaditi shrImadbhagavadgItAsUpaniShatsu brahmavidyAyA.n yogashAstre shrIkR^iShNArjunasa.nvAde vishvarUpadarshanayogo nAmaikAdasho.adhyAyaH ..11..

adhyAya 12  •  bhaktiyoga
dvAdasho.adhyAyaH
 
arjuna uvAcha.
eva.n satatayuktA ye bhaktAstvA.n paryupAsate.
ye chApyakSharamavyakta.n teShA.n ke yogavittamAH..1..
shrIbhagavAnuvAcha.
mayyAveshya mano ye mA.n nityayuktA upAsate.
shraddhayA parayopetAste me yuktatamA matAH..2..
ye tvakSharamanirdeshyamavyakta.n paryupAsate.
sarvatragamachintya.n cha kUTasthamachala.n dhruvam..3..
sa.nniyamyendriyagrAma.n sarvatra samabuddhayaH.
te prApnuvanti mAmeva sarvabhUtahite ratAH..4..
klesho.adhikatarasteShAmavyaktAsaktachetasAm.
avyaktA hi gatirduHkha.n dehavadbhiravApyate..5..
ye tu sarvANi karmANi mayi sa.nnyasya matparAH.
ananyenaiva yogena mA.n dhyAyanta upAsate..6..
teShAmaha.n samuddhartA mR^ityusa.nsArasAgarAt.
bhavAmina chirAtpArtha mayyAveshitachetasAm..7..
mayyeva mana Adhatsva mayi buddhi.n niveshaya.
nivasiShyasi mayyeva ata Urdhva.n na sa.nshayaH..8..
atha chitta.n samAdhAtu.n na shaknoShi mayi sthiram.
abhyAsayogena tato mAmichChAptu.n dhana.njaya..9..
abhyAse.apyasamartho.asi matkarmaparamo bhava.
madarthamapi karmANi kurvansiddhimavApsyasi..10..
athaitadapyashakto.asi kartu.n madyogamAshritaH.
sarvakarmaphalatyAga.n tataH kuru yatAtmavAn..11..
shreyo hi j~nAnamabhyAsAjj~nAnAddhyAna.n vishiShyate.
dhyAnAtkarmaphalatyAgastyAgAchChAntiranantaram..12..
adveShTA sarvabhUtAnA.n maitraH karuNa eva cha.
nirmamo niraha.nkAraH samaduHkhasukhaH kShamI..13..
sa.ntuShTaH satata.n yogI yatAtmA dR^iDhanishchayaH.
mayyarpitamanobuddhiryo madbhaktaH sa me priyaH..14..
yasmAnnodvijate loko lokAnnodvijate cha yaH.
harShAmarShabhayodvegairmukto yaH sa cha me priyaH..15..
anapekShaH shuchirdakSha udAsIno gatavyathaH.
sarvArambhaparityAgI yo madbhaktaH sa me priyaH..16..
yo na hR^iShyati na dveShTi na shochati na kA~NkShati.
shubhAshubhaparityAgI bhaktimAnyaH sa me priyaH..17..
samaH shatrau cha mitre cha tathA mAnApamAnayoH.
shItoShNasukhaduHkheShu samaH sa~NgavivarjitaH..18..
tulyanindAstutirmaunI sa.ntuShTo yena kenachit.
aniketaH sthiramatirbhaktimAnme priyo naraH..19..
ye tu dharmyAmR^itamida.n yathokta.n paryupAsate.
shraddadhAnA matparamA bhaktAste.atIva me priyAH..20..
 

OM tatsaditi shrImadbhagavadgItAsUpaniShatsu brahmavidyAyA.n yogashAstre shrIkR^iShNArjunasa.nvAde bhaktiyogo nAma dvAdasho.adhyAyaH ..12..

adhyAya 13  •  kShetrakShetraj~navibhAgayoga
trayodasho.adhyAyaH
 
shrIbhagavAnuvAcha.
ida.n sharIra.n kaunteya kShetramityabhidhIyate.
etadyo vetti ta.n prAhuH kShetraj~na iti tadvidaH..1..
kShetraj~na.n chApi mA.n viddhi sarvakShetreShu bhArata.
kShetrakShetraj~nayorj~nAna.n yattajj~nAna.n mata.n mama..2..
tatkShetra.n yachcha yAdR^ikcha yadvikAri yatashcha yat.
sa cha yo yatprabhAvashcha tatsamAsena me shR^iNu..3..
R^iShibhirbahudhA gIta.n ChandobhirvividhaiH pR^ithak.
brahmasUtrapadaishchaiva hetumadbhirvinishchitaiH..4..
mahAbhUtAnyaha.nkAro buddhiravyaktameva cha.
indriyANi dashaika.n cha pa~ncha chendriyagocharAH..5..
ichChA dveShaH sukha.n duHkha.n sa.nghAtashchetanA dhR^itiH.
etatkShetra.n samAsena savikAramudAhR^itam..6..
amAnitvamadambhitvamahi.nsA kShAntirArjavam.
AchAryopAsana.n shaucha.n sthairyamAtmavinigrahaH..7..
indriyArtheShu vairAgyamanaha.nkAra eva cha.
janmamR^ityujarAvyAdhiduHkhadoShAnudarshanam..8..
asaktiranabhiShva~NgaH putradAragR^ihAdiShu.
nitya.n cha samachittatvamiShTAniShTopapattiShu..9..
mayi chAnanyayogena bhaktiravyabhichAriNI.
viviktadeshasevitvamaratirjanasa.nsadi..10..
adhyAtmaj~nAnanityatva.n tattvaj~nAnArthadarshanam.
etajj~nAnamiti proktamaj~nAna.n yadato.anyathA..11..
j~neya.n yattatpravakShyAmi yajj~nAtvAmR^itamashnute.
anAdimatpara.n brahma na sattannAsaduchyate..12..
sarvataHpANipAda.n tatsarvato.akShishiromukham.
sarvataHshrutimalloke sarvamAvR^itya tiShThati..13..
sarvendriyaguNAbhAsa.n sarvendriyavivarjitam.
asakta.n sarvabhR^ichchaiva nirguNa.n guNabhoktR^i cha..14..
bahirantashcha bhUtAnAmachara.n charameva cha.
sUkShmatvAttadavij~neya.n dUrastha.n chAntike cha tat..15..
avibhakta.n cha bhUteShu vibhaktamiva cha sthitam.
bhUtabhartR^i cha tajj~neya.n grasiShNu prabhaviShNu cha..16..
jyotiShAmapi tajjyotistamasaH paramuchyate.
j~nAna.n j~neya.n j~nAnagamya.n hR^idi sarvasya viShThitam..17..
iti kShetra.n tathA j~nAna.n j~neya.n chokta.n samAsataH.
madbhakta etadvij~nAya madbhAvAyopapadyate..18..
prakR^iti.n puruSha.n chaiva viddhyanAdi ubhAvapi.
vikArA.nshcha guNA.nshchaiva viddhi prakR^itisa.nbhavAn..19..
kAryakAraNakartR^itve hetuH prakR^itiruchyate.
puruShaH sukhaduHkhAnA.n bhoktR^itve heturuchyate..20..
puruShaH prakR^itistho hi bhu~Nkte prakR^itijAnguNAn.
kAraNa.n guNasa~Ngo.asya sadasadyonijanmasu..21..
upadraShTAnumantA cha bhartA bhoktA maheshvaraH.
paramAtmeti chApyukto dehe.asminpuruShaH paraH..22..
ya eva.n vetti puruSha.n prakR^iti.n cha guNaiH saha.
sarvathA vartamAno.api na sa bhUyo.abhijAyate..23..
dhyAnenAtmani pashyanti kechidAtmAnamAtmanA.
anye sA.nkhyena yogena karmayogena chApare..24..
anye tvevamajAnantaH shrutvAnyebhya upAsate.
te.api chAtitarantyeva mR^ityu.n shrutiparAyaNAH..25..
yAvatsa.njAyate ki.nchitsattva.n sthAvaraja~Ngamam.
kShetrakShetraj~nasa.nyogAttadviddhi bharatarShabha..26..
sama.n sarveShu bhUteShu tiShThanta.n parameshvaram.
vinashyatsvavinashyanta.n yaH pashyati sa pashyati..27..
sama.n pashyanhi sarvatra samavasthitamIshvaram.
na hinastyAtmanAtmAna.n tato yAti parA.n gatim..28..
prakR^ityaiva cha karmANi kriyamANAni sarvashaH.
yaH pashyati tathAtmAnamakartAra.n sa pashyati..29..
yadA bhUtapR^ithagbhAvamekasthamanupashyati.
tata eva cha vistAra.n brahma sa.npadyate tadA..30..
anAditvAnnirguNatvAtparamAtmAyamavyayaH.
sharIrastho.api kaunteya na karoti na lipyate..31..
yathA sarvagata.n saukShmyAdAkAsha.n nopalipyate.
sarvatrAvasthito dehe tathAtmA nopalipyate..32..
yathA prakAshayatyekaH kR^itsna.n lokamima.n raviH.
kShetra.n kShetrI tathA kR^itsna.n prakAshayati bhArata..33..
kShetrakShetraj~nayorevamantara.n j~nAnachakShuShA.
bhUtaprakR^itimokSha.n cha ye viduryAnti te param..34..
 

OM tatsaditi shrImadbhagavadgItAsUpaniShatsu brahmavidyAyA.n yogashAstre shrIkR^iShNArjunasa.nvAde kShetrakShetraj~navibhAgayogo nAma trayodasho.adhyAyaH ..13..

adhyAya 14  •  guNatrayavibhAgayoga
chaturdasho.adhyAyaH
 
shrIbhagavAnuvAcha.
para.n bhUyaH pravakShyAmi j~nAnAnA.n j~nAnamuttamam.
yajj~nAtvA munayaH sarve parA.n siddhimito gatAH..1..
ida.n j~nAnamupAshritya mama sAdharmyamAgatAH.
sarge.api nopajAyante pralaye na vyathanti cha..2..
mama yonirmahadbrahma tasmingarbha.n dadhAmyaham.
sa.nbhavaH sarvabhUtAnA.n tato bhavati bhArata..3..
sarvayoniShu kaunteya mUrtayaH sa.nbhavanti yAH.
tAsA.n brahma mahadyoniraha.n bIjapradaH pitA..4..
sattva.n rajastama iti guNAH prakR^itisa.nbhavAH.
nibadhnanti mahAbAho dehe dehinamavyayam..5..
tatra sattva.n nirmalatvAtprakAshakamanAmayam.
sukhasa~Ngena badhnAti j~nAnasa~Ngena chAnagha..6..
rajo rAgAtmaka.n viddhi tR^iShNAsa~Ngasamudbhavam.
tannibadhnAti kaunteya karmasa~Ngena dehinam..7..
tamastvaj~nAnaja.n viddhi mohana.n sarvadehinAm.
pramAdAlasyanidrAbhistannibadhnAti bhArata..8..
sattva.n sukhe sa.njayati rajaH karmaNi bhArata.
j~nAnamAvR^itya tu tamaH pramAde sa.njayatyuta..9..
rajastamashchAbhibhUya sattva.n bhavati bhArata.
rajaH sattva.n tamashchaiva tamaH sattva.n rajastathA..10..
sarvadvAreShu dehe.asminprakAsha upajAyate.
j~nAna.n yadA tadA vidyAdvivR^iddha.n sattvamityuta..11..
lobhaH pravR^ittirArambhaH karmaNAmashamaH spR^ihA.
rajasyetAni jAyante vivR^iddhe bharatarShabha..12..
aprakAsho.apravR^ittishcha pramAdo moha eva cha.
tamasyetAni jAyante vivR^iddhe kurunandana..13..
yadA sattve pravR^iddhe tu pralaya.n yAti dehabhR^it.
tadottamavidA.n lokAnamalAnpratipadyate..14..
rajasi pralaya.n gatvA karmasa~NgiShu jAyate.
tathA pralInastamasi mUDhayoniShu jAyate..15..
karmaNaH sukR^itasyAhuH sAttvika.n nirmala.n phalam.
rajasastu phala.n duHkhamaj~nAna.n tamasaH phalam..16..
sattvAtsa.njAyate j~nAna.n rajaso lobha eva cha.
pramAdamohau tamaso bhavato.aj~nAnameva cha..17..
Urdhva.n gachChanti sattvasthA madhye tiShThanti rAjasAH.
jaghanyaguNavR^ittisthA adho gachChanti tAmasAH..18..
nAnya.n guNebhyaH kartAra.n yadA draShTAnupashyati.
guNebhyashcha para.n vetti madbhAva.n so.adhigachChati..19..
guNAnetAnatItya trIndehI dehasamudbhavAn.
janmamR^ityujarAduHkhairvimukto.amR^itamashnute..20..
arjuna uvAcha.
kairli~NgaistrInguNAnetAnatIto bhavati prabho.
kimAchAraH katha.n chaitA.nstrInguNAnativartate..21..
shrIbhagavAnuvAcha.
prakAsha.n cha pravR^itti.n cha mohameva cha pANDava.
ta dveShTi sa.npravR^ittAni na nivR^ittAni kA~NkShati..22..
udAsInavadAsIno guNairyo na vichAlyate.
guNA vartanta ityeva yo.avatiShThati ne~Ngate..23..
samaduHkhasukhaH svasthaH samaloShTAshmakA~nchanaH.
tulyapriyApriyo dhIrastulyanindAtmasa.nstutiH..24..
mAnApamAnayostulyastulyo mitrAripakShayoH.
sarvArambhaparityAgI guNAtItaH sa uchyate..25..
mA.n cha yo.avyabhichAreNa bhaktiyogena sevate.
sa guNAnsamatItyaitAnbrahmabhUyAya kalpate..26..
brahmaNo hi pratiShThAhamamR^itasyAvyayasya cha.
shAshvatasya cha dharmasya sukhasyaikAntikasya cha..27..
 

OM tatsaditi shrImadbhagavadgItAsUpaniShatsu brahmavidyAyA.n yogashAstre shrIkR^iShNArjunasa.nvAde guNatrayavibhAgayogo nAma chaturdasho.adhyAyaH ..14..

adhyAya 15  •  puruShottamayoga
pa~nchadasho.adhyAyaH
 
shrIbhagavAnuvAcha.
UrdhvamUlamadhaHshAkhamashvattha.n prAhuravyayam.
ChandA.nsi yasya parNAni yasta.n veda sa vedavit..1..
adhashchordhva.n prasR^itAstasya shAkhA guNapravR^iddhA viShayapravAlAH.
adhashcha mUlAnyanusa.ntatAni karmAnubandhIni manuShyaloke..2..
na rUpamasyeha tathopalabhyate nAnto na chAdirna cha sa.npratiShThA.
ashvatthamena.n suvirUDhamUlamasa~NgashastreNa dR^iDhena ChittvA..3..
tataH pada.n tatparimArgitavya.n yasmingatA na nivartanti bhUyaH.
tameva chAdya.n puruSha.n prapadye yataH pravR^ittiH prasR^itA purANI..4..
nirmAnamohA jitasa~NgadoShA adhyAtmanityA vinivR^ittakAmAH.
dvandvairvimuktAH sukhaduHkhasa.nj~nairgachChantyamUDhAH padamavyaya.n tat..5..
na tadbhAsayate sUryo na shashA~Nko na pAvakaH.
yadgatvA na nivartante taddhAma parama.n mama..6..
mamaivA.nsho jIvaloke jIvabhUtaH sanAtanaH.
manaHShaShThAnIndriyANi prakR^itisthAni karShati..7..
sharIra.n yadavApnoti yachchApyutkrAmatIshvaraH.
gR^ihItvaitAni sa.nyAti vAyurgandhAnivAshayAt..8..
shrotra.n chakShuH sparshana.n cha rasana.n ghrANameva cha.
adhiShThAya manashchAya.n viShayAnupasevate..9..
utkrAmanta.n sthita.n vApi bhu~njAna.n vA guNAnvitam.
vimUDhA nAnupashyanti pashyanti j~nAnachakShuShaH..10..
yatanto yoginashchaina.n pashyantyAtmanyavasthitam.
yatanto.apyakR^itAtmAno naina.n pashyantyachetasaH..11..
yadAdityagata.n tejo jagadbhAsayate.akhilam.
yachchandramasi yachchAgnau tattejo viddhi mAmakam..12..
gAmAvishya cha bhUtAni dhArayAmyahamojasA.
puShNAmi chauShadhIH sarvAH somo bhUtvA rasAtmakaH..13..
aha.n vaishvAnaro bhUtvA prANinA.n dehamAshritaH.
prANApAnasamAyuktaH pachAmyanna.n chaturvidham..14..
sarvasya chAha.n hR^idi sanniviShTo mattaH smR^itirj~nAnamapohana.n cha.
vedaishcha sarvairahameva vedyo vedAntakR^idvedavideva chAham..15..
dvAvimau puruShau loke kSharashchAkShara eva cha.
kSharaH sarvANi bhUtAni kUTastho.akShara uchyate..16..
uttamaH puruShastvanyaH paramAtmetyudhAhR^itaH.
yo lokatrayamAvishya bibhartyavyaya IshvaraH..17..
yasmAtkSharamatIto.ahamakSharAdapi chottamaH.
ato.asmi loke vede cha prathitaH puruShottamaH..18..
yo mAmevamasa.nmUDho jAnAti puruShottamam.
sa sarvavidbhajati mA.n sarvabhAvena bhArata..19..
iti guhyatama.n shAstramidamukta.n mayAnagha.
etadbuddhvA buddhimAnsyAtkR^itakR^ityashcha bhArata..20..
 

OM tatsaditi shrImadbhagavadgItAsUpaniShatsu brahmavidyAyA.n yogashAstre shrIkR^iShNArjunasa.nvAde puruShottamayogo nAma pa~nchadasho.adhyAyaH ..15..

adhyAya 16  •  daivAsurasa.npadvibhAgayoga
ShoDasho.adhyAyaH
 
shrIbhagavAnuvAcha.
abhaya.n sattvasa.nshuddhirj~nAnayogavyavasthitiH.
dAna.n damashcha yaj~nashcha svAdhyAyastapa Arjavam..1..
ahi.nsA satyamakrodhastyAgaH shAntirapaishunam.
dayA bhUteShvaloluptva.n mArdava.n hrIrachApalam..2..
tejaH kShamA dhR^itiH shauchamadroho nAtimAnitA.
bhavanti sa.npada.n daivImabhijAtasya bhArata..3..
dambho darpo.abhimAnashcha krodhaH pAruShyameva cha.
aj~nAna.n chAbhijAtasya pArtha sa.npadamAsurIm..4..
daivI sa.npadvimokShAya nibandhAyAsurI matA.
mA shuchaH sa.npada.n daivImabhijAto.asi pANDava..5..
dvau bhUtasargau loke.asmindaiva Asura eva cha.
daivo vistarashaH prokta Asura.n pArtha me shR^iNu..6..
pravR^itti.n cha nivR^itti.n cha janA na vidurAsurAH.
na shaucha.n nApi chAchAro na satya.n teShu vidyate..7..
asatyamapratiShTha.n te jagadAhuranIshvaram.
aparasparasa.nbhUta.n kimanyatkAmahaitukam..8..
etA.n dR^iShTimavaShTabhya naShTAtmAno.alpabuddhayaH.
prabhavantyugrakarmANaH kShayAya jagato.ahitAH..9..
kAmamAshritya duShpUra.n dambhamAnamadAnvitAH.
mohAdgR^ihItvAsadgrAhAnpravartante.ashuchivratAH..10..
chintAmaparimeyA.n cha pralayAntAmupAshritAH.
kAmopabhogaparamA etAvaditi nishchitAH..11..
AshApAshashatairbaddhAH kAmakrodhaparAyaNAH.
Ihante kAmabhogArthamanyAyenArthasa.nchayAn..12..
idamadya mayA labdhamima.n prApsye manoratham.
idamastIdamapi me bhaviShyati punardhanam..13..
asau mayA hataH shatrurhaniShye chAparAnapi.
Ishvaro.ahamaha.n bhogI siddho.aha.n balavAnsukhI..14..
ADhyo.abhijanavAnasmi ko.anyosti sadR^isho mayA.
yakShye dAsyAmi modiShya ityaj~nAnavimohitAH..15..
anekachittavibhrAntA mohajAlasamAvR^itAH.
prasaktAH kAmabhogeShu patanti narake.ashuchau..16..
Atmasa.nbhAvitAH stabdhA dhanamAnamadAnvitAH.
yajante nAmayaj~naiste dambhenAvidhipUrvakam..17..
aha.nkAra.n bala.n darpa.n kAma.n krodha.n cha sa.nshritAH.
mAmAtmaparadeheShu pradviShanto.abhyasUyakAH..18..
tAnaha.n dviShataH krUrAnsa.nsAreShu narAdhamAn.
kShipAmyajasramashubhAnAsurIShveva yoniShu..19..
AsurI.n yonimApannA mUDhA janmani janmani.
mAmaprApyaiva kaunteya tato yAntyadhamA.n gatim..20..
trividha.n narakasyeda.n dvAra.n nAshanamAtmanaH.
kAmaH krodhastathA lobhastasmAdetattraya.n tyajet..21..
etairvimuktaH kaunteya tamodvAraistribhirnaraH.
AcharatyAtmanaH shreyastato yAti parA.n gatim..22..
yaH shAstravidhimutsR^ijya vartate kAmakArataH.
na sa siddhimavApnoti na sukha.n na parA.n gatim..23..
tasmAchChAstra.n pramANa.n te kAryAkAryavyavasthitau.
j~nAtvA shAstravidhAnokta.n karma kartumihArhasi..24..
 

OM tatsaditi shrImadbhagavadgItAsUpaniShatsu brahmavidyAyA.n yogashAstre shrIkR^iShNArjunasa.nvAde daivAsurasa.npadvibhAgayogo nAma ShoDasho.adhyAyaH ..16..

adhyAya 17  •  shraddhAtrayavibhAgayoga
saptadasho.adhyAyaH
 
arjuna uvAcha.
ye shAstravidhimutsR^ijya yajante shraddhayAnvitAH.
teShA.n niShThA tu kA kR^iShNa sattvamAho rajastamaH..1..
shrIbhagavAnuvAcha.
trividhA bhavati shraddhA dehinA.n sA svabhAvajA.
sAttvikI rAjasI chaiva tAmasI cheti tA.n shR^iNu..2..
sattvAnurUpA sarvasya shraddhA bhavati bhArata.
shraddhAmayo.aya.n puruSho yo yachChraddhaH sa eva saH..3..
yajante sAttvikA devAnyakSharakShA.nsi rAjasAH.
pretAnbhUtagaNA.nshchAnye yajante tAmasA janAH..4..
ashAstravihita.n ghora.n tapyante ye tapo janAH.
dambhAha.nkArasa.nyuktAH kAmarAgabalAnvitAH..5..
karShayantaH sharIrastha.n bhUtagrAmamachetasaH.
mA.n chaivAntaHsharIrastha.n tAnviddhyAsuranishchayAn..6..
AhArastvapi sarvasya trividho bhavati priyaH.
yaj~nastapastathA dAna.n teShA.n bhedamima.n shR^iNu..7..
AyuHsattvabalArogyasukhaprItivivardhanAH.
rasyAH snigdhAH sthirA hR^idyA AhArAH sAttvikapriyAH..8..
kaTvamlalavaNAtyuShNatIkShNarUkShavidAhinaH.
AhArA rAjasasyeShTA duHkhashokAmayapradAH..9..
yAtayAma.n gatarasa.n pUti paryuShita.n cha yat.
uchChiShTamapi chAmedhya.n bhojana.n tAmasapriyam..10..
aphalAkA~NkShibhiryaj~no vidhidR^iShTo ya ijyate.
yaShTavyameveti manaH samAdhAya sa sAttvikaH..11..
abhisa.ndhAya tu phala.n dambhArthamapi chaiva yat.
ijyate bharatashreShTha ta.n yaj~na.n viddhi rAjasam..12..
vidhihInamasR^iShTAnna.n mantrahInamadakShiNam.
shraddhAvirahita.n yaj~na.n tAmasa.n parichakShate..13..
devadvijaguruprAj~napUjana.n shauchamArjavam.
brahmacharyamahi.nsA cha shArIra.n tapa uchyate..14..
anudvegakara.n vAkya.n satya.n priyahita.n cha yat.
svAdhyAyAbhyasana.n chaiva vA~Nmaya.n tapa uchyate..15..
manaH prasAdaH saumyatva.n maunamAtmavinigrahaH.
bhAvasa.nshuddhirityetattapo mAnasamuchyate..16..
shraddhayA parayA tapta.n tapastattrividha.n naraiH.
aphalAkA~NkShibhiryuktaiH sAttvika.n parichakShate..17..
satkAramAnapUjArtha.n tapo dambhena chaiva yat.
kriyate tadiha prokta.n rAjasa.n chalamadhruvam..18..
mUDhagrAheNAtmano yatpIDayA kriyate tapaH.
parasyotsAdanArtha.n vA tattAmasamudAhR^itam..19..
dAtavyamiti yaddAna.n dIyate.anupakAriNe.
deshe kAle cha pAtre cha taddAna.n sAttvika.n smR^itam..20..
yattu prattyupakArArtha.n phalamuddishya vA punaH.
dIyate cha parikliShTa.n taddAna.n rAjasa.n smR^itam..21..
adeshakAle yaddAnamapAtrebhyashcha dIyate.
asatkR^itamavaj~nAta.n tattAmasamudAhR^itam..22..
OM tatsaditi nirdesho brahmaNastrividhaH smR^itaH.
brAhmaNAstena vedAshcha yaj~nAshcha vihitAH purA..23..
tasmAdomityudAhR^itya yaj~nadAnatapaHkriyAH.
pravartante vidhAnoktAH satata.n brahmavAdinAm..24..
tadityanabhisa.ndhAya phala.n yaj~natapaHkriyAH.
dAnakriyAshcha vividhAH kriyante mokShakA~NkShibhiH..25..
sadbhAve sAdhubhAve cha sadityetatprayujyate.
prashaste karmaNi tathA sachChabdaH pArtha yujyate..26..
yaj~ne tapasi dAne cha sthitiH saditi chochyate.
karma chaiva tadarthIya.n sadityevAbhidhIyate..27..
ashraddhayA huta.n datta.n tapastapta.n kR^ita.n cha yat.
asadityuchyate pArtha na cha tatprepya no iha..28..
 

OM tatsaditi shrImadbhagavadgItAsUpaniShatsu brahmavidyAyA.n yogashAstre shrIkR^iShNArjunasa.nvAde shraddhAtrayavibhAgayogo nAma saptadasho.adhyAyaH ..17..

adhyAya 18  •  mokShasa.nnyAsayoga
aShTAdasho.adhyAyaH
 
arjuna uvAcha.
sa.nnyAsasya mahAbAho tattvamichChAmi veditum.
tyAgasya cha hR^iShIkesha pR^ithakkeshiniShUdana..1..
shrIbhagavAnuvAcha.
kAmyAnA.n karmaNA.n nyAsa.n sa.nnyAsa.n kavayo viduH.
sarvakarmaphalatyAga.n prAhustyAga.n vichakShaNAH..2..
tyAjya.n doShavadityeke karma prAhurmanIShiNaH.
yaj~nadAnatapaHkarma na tyAjyamiti chApare..3..
nishchaya.n shR^iNu me tatra tyAge bharatasattama.
tyAgo hi puruShavyAghra trividhaH sa.nprakIrtitaH..4..
yaj~nadAnatapaHkarma na tyAjya.n kAryameva tat.
yaj~no dAna.n tapashchaiva pAvanAni manIShiNAm..5..
etAnyapi tu karmANi sa~Nga.n tyaktvA phalAni cha.
kartavyAnIti me pArtha nishchita.n matamuttamam..6..
niyatasya tu sa.nnyAsaH karmaNo nopapadyate.
mohAttasya parityAgastAmasaH parikIrtitaH..7..
duHkhamityeva yatkarma kAyakleshabhayAttyajet.
sa kR^itvA rAjasa.n tyAga.n naiva tyAgaphala.n labhet..8..
kAryamityeva yatkarma niyata.n kriyate.arjuna.
sa~Nga.n tyaktvA phala.n chaiva sa tyAgaH sAttviko mataH..9..
na dveShTyakushala.n karma kushale nAnuShajjate.
tyAgI sattvasamAviShTo medhAvI Chinnasa.nshayaH..10..
na hi dehabhR^itA shakya.n tyaktu.n karmANyasheShataH.
yastu karmaphalatyAgI sa tyAgItyabhidhIyate..11..
aniShTamiShTa.n mishra.n cha trividha.n karmaNaH phalam.
bhavatyatyAginA.n pretya na tu sa.nnyAsinA.n kvachit..12..
pa~nchaitAni mahAbAho kAraNAni nibodha me.
sA.nkhye kR^itAnte proktAni siddhaye sarvakarmaNAm..13..
adhiShThAna.n tathA kartA karaNa.n cha pR^ithagvidham.
vividhAshcha pR^ithakcheShTA daiva.n chaivAtra pa~nchamam..14..
sharIravA~Nmanobhiryatkarma prArabhate naraH.
nyAyya.n vA viparIta.n vA pa~nchaite tasya hetavaH..15..
tatraiva.n sati kartAramAtmAna.n kevala.n tu yaH.
pashyatyakR^itabuddhitvAnna sa pashyati durmatiH..16..
yasya nAha.nkR^ito bhAvo buddhiryasya na lipyate.
hatvA.api sa imA.NllokAnna hanti na nibadhyate..17..
j~nAna.n j~neya.n parij~nAtA trividhA karmachodanA.
karaNa.n karma karteti trividhaH karmasa.ngrahaH..18..
j~nAna.n karma cha kartA cha tridhaiva guNabhedataH.
prochyate guNasa.nkhyAne yathAvachChR^iNu tAnyapi..19..
sarvabhUteShu yenaika.n bhAvamavyayamIkShate.
avibhakta.n vibhakteShu tajj~nAna.n viddhi sAttvikam..20..
pR^ithaktvena tu yajj~nAna.n nAnAbhAvAnpR^ithagvidhAn.
vetti sarveShu bhUteShu tajj~nAna.n viddhi rAjasam..21..
yattu kR^itsnavadekasminkArye saktamahaitukam.
atattvArthavadalpa.n cha tattAmasamudAhR^itam..22..
niyata.n sa~NgarahitamarAgadveShataH kR^itam.
aphalaprepsunA karma yattatsAttvikamuchyate..23..
yattu kAmepsunA karma sAha.nkAreNa vA punaH.
kriyate bahulAyAsa.n tadrAjasamudAhR^itam..24..
anubandha.n kShaya.n hi.nsAmanapekShya cha pauruSham.
mohAdArabhyate karma yattattAmasamuchyate..25..
muktasa~Ngo.anaha.nvAdI dhR^ityutsAhasamanvitaH.
siddhyasiddhyornirvikAraH kartA sAttvika uchyate..26..
rAgI karmaphalaprepsurlubdho hi.nsAtmako.ashuchiH.
harShashokAnvitaH kartA rAjasaH parikIrtitaH..27..
ayuktaH prAkR^itaH stabdhaH shaTho naiShkR^itiko.alasaH.
viShAdI dIrghasUtrI cha kartA tAmasa uchyate..28..
buddherbheda.n dhR^iteshchaiva guNatastrividha.n shR^iNu.
prochyamAnamasheSheNa pR^ithaktvena dhana.njaya..29..
pravR^itti.n cha nivR^itti.n cha kAryAkArye bhayAbhaye.
bandha.n mokSha.n cha yA vetti buddhiH sA pArtha sAttvikI..30..
yayA dharmamadharma.n cha kArya.n chAkAryameva cha.
ayathAvatprajAnAti buddhiH sA pArtha rAjasI..31..
adharma.n dharmamiti yA manyate tamasAvR^itA.
sarvArthAnviparItA.nshcha buddhiH sA pArtha tAmasI..32..
dhR^ityA yayA dhArayate manaHprANendriyakriyAH.
yogenAvyabhichAriNyA dhR^itiH sA pArtha sAttvikI..33..
yayA tu dharmakAmArthAndhR^ityA dhArayate.arjuna.
prasa~Ngena phalAkA~NkShI dhR^itiH sA pArtha rAjasI..34..
yayA svapna.n bhaya.n shoka.n viShAda.n madameva cha.
na vimu~nchati durmedhA dhR^itiH sA pArtha tAmasI..35..
sukha.n tvidAnI.n trividha.n shR^iNu me bharatarShabha.
abhyAsAdramate yatra duHkhAnta.n cha nigachChati..36..
yattadagre viShamiva pariNAme.amR^itopamam.
tatsukha.n sAttvika.n proktamAtmabuddhiprasAdajam..37..
viShayendriyasa.nyogAdyattadagre.amR^itopamam.
pariNAme viShamiva tatsukha.n rAjasa.n smR^itam..38..
yadagre chAnubandhe cha sukha.n mohanamAtmanaH.
nidrAlasyapramAdottha.n tattAmasamudAhR^itam..39..
na tadasti pR^ithivyA.n vA divi deveShu vA punaH.
sattva.n prakR^itijairmukta.n yadebhiH syAttribhirguNaiH..40..
brAhmaNakShatriyavishA.n shUdrANA.n cha para.ntapa.
karmANi pravibhaktAni svabhAvaprabhavairguNaiH..41..
shamo damastapaH shaucha.n kShAntirArjavameva cha.
j~nAna.n vij~nAnamAstikya.n brahmakarma svabhAvajam..42..
shaurya.n tejo dhR^itirdAkShya.n yuddhe chApyapalAyanam.
dAnamIshvarabhAvashcha kShAtra.n karma svabhAvajam..43..
kR^iShigaurakShyavANijya.n vaishyakarma svabhAvajam.
paricharyAtmaka.n karma shUdrasyApi svabhAvajam..44..
sve sve karmaNyabhirataH sa.nsiddhi.n labhate naraH.
svakarmanirataH siddhi.n yathA vindati tachChR^iNu..45..
yataH pravR^ittirbhUtAnA.n yena sarvamida.n tatam.
svakarmaNA tamabhyarchya siddhi.n vindati mAnavaH..46..
shreyAnsvadharmo viguNaH paradharmotsvanuShThitAt.
svabhAvaniyata.n karma kurvannApnoti kilbiSham..47..
sahaja.n karma kaunteya sadoShamapi na tyajet.
sarvArambhA hi doSheNa dhUmenAgnirivAvR^itAH..48..
asaktabuddhiH sarvatra jitAtmA vigataspR^ihaH.
naiShkarmyasiddhi.n paramA.n sa.nnyAsenAdhigachChati..49..
siddhi.n prApto yathA brahma tathApnoti nibodha me.
samAsenaiva kaunteya niShThA j~nAnasya yA parA..50..
buddhyA vishuddhayA yukto dhR^ityAtmAna.n niyamya cha.
shabdAdInviShayA.nstyaktvA rAgadveShau vyudasya cha..51..
viviktasevI laghvAshI yatavAkkAyamAnasaH.
dhyAnayogaparo nitya.n vairAgya.n samupAshritaH..52..
aha.nkAra.n bala.n darpa.n kAma.n krodha.n parigraham.
vimuchya nirmamaH shAnto brahmabhUyAya kalpate..53..
brahmabhUtaH prasannAtmA na shochati na kA~NkShati.
samaH sarveShu bhUteShu madbhakti.n labhate parAm..54..
bhaktyA mAmabhijAnAti yAvAnyashchAsmi tattvataH.
tato mA.n tattvato j~nAtvA vishate tadanantaram..55..
sarvakarmANyapi sadA kurvANo madvyapAshrayaH.
matprasAdAdavApnoti shAshvata.n padamavyayam..56..
chetasA sarvakarmANi mayi sa.nnyasya matparaH.
buddhiyogamupAshritya machchittaH satata.n bhava..57..
machchittaH sarvadurgANi matprasAdAttariShyasi.
atha chettvamaha.nkArAnna shroShyasi vina~NkShyasi..58..
yadaha.nkAramAshritya na yotsya iti manyase.
mithyaiSha vyavasAyaste prakR^itistvA.n niyokShyati..59..
svabhAvajena kaunteya nibaddhaH svena karmaNA.
kartu.n nechChasi yanmohAtkariShyasyavasho.api tat..60..
IshvaraH sarvabhUtAnA.n hR^iddeshe.arjuna tiShThati.
bhrAmayansarvabhUtAni yantrArUDhAni mAyayA..61..
tameva sharaNa.n gachCha sarvabhAvena bhArata.
tatprasAdAtparA.n shAnti.n sthAna.n prApsyasi shAshvatam..62..
iti te j~nAnamAkhyAta.n guhyAdguhyatara.n mayA.
vimR^ishyaitadasheSheNa yathechChasi tathA kuru..63..
sarvaguhyatama.n bhUyaH shR^iNu me parama.n vachaH.
iShTo.asi me dR^iDhamiti tato vakShyAmi te hitam..64..
manmanA bhava madbhakto madyAjI mA.n namaskuru.
mAmevaiShyasi satya.n te pratijAne priyo.asi me..65..
sarvadharmAnparityajya mAmeka.n sharaNa.n vraja.
aha.n tvA sarvapApebhyo mokShayiShyAmi mA shuchaH..66..
ida.n te nAtapaskAya nAbhaktAya kadAchana.
na chAshushrUShave vAchya.n na cha mA.n yo.abhyasUyati..67..
ya ima.n parama.n guhya.n madbhakteShvabhidhAsyati.
bhakti.n mayi parA.n kR^itvA mAmevaiShyatyasa.nshayaH..68..
na cha tasmAnmanuShyeShu kashchinme priyakR^ittamaH.
bhavitA na cha me tasmAdanyaH priyataro bhuvi..69..
adhyeShyate cha ya ima.n dharmya.n sa.nvAdamAvayoH.
j~nAnayaj~nena tenAhamiShTaH syAmiti me matiH..70..
shraddhAvAnanasUyashcha shR^iNuyAdapi yo naraH.
so.api muktaH shubhA.NllokAnprApnuyAtpuNyakarmaNAm..71..
kachchidetachChruta.n pArtha tvayaikAgreNa chetasA.
kachchidaj~nAnasa.nmohaH pranaShTaste dhana.njaya..72..
arjuna uvAcha.
naShTo mohaH smR^itirlabdhA tvatprasAdAnmayAchyuta.
sthito.asmi gatasa.ndehaH kariShye vachana.n tava..73..
sa.njaya uvAcha.
ityaha.n vAsudevasya pArthasya cha mahAtmanaH.
sa.nvAdamimamashrauShamadbhuta.n romaharShaNam..74..
vyAsaprasAdAchChrutavAnetadguhyamaha.n param.
yoga.n yogeshvarAtkR^iShNAtsAkShAtkathayataH svayam..75..
rAjansa.nsmR^itya sa.nsmR^itya sa.nvAdamimamadbhutam.
keshavArjunayoH puNya.n hR^iShyAmi cha muhurmuhuH..76..
tachcha sa.nsmR^itya sa.nsmR^itya rUpamatyadbhuta.n hareH.
vismayo me mahAnrAjanhR^iShyAmi cha punaH punaH..77..
yatra yogeshvaraH kR^iShNo yatra pArtho dhanurdharaH.
tatra shrIrvijayo bhUtirdhruvA nItirmatirmama..78..
 

OM tatsaditi shrImadbhagavadgItAsUpaniShatsu brahmavidyAyA.n yogashAstre shrIkR^iShNArjunasa.nvAde mokShasa.nnyAsayogo nAmAShTAdasho.adhyAyaH ..18..