shrimad bhagavad gita
Bhagavad Gita in unaccented Hunterian romanization
vishayasuchi
adhyaya 1  •  arjunavishadayoga
adhyaya 2  •  sankhyayoga
adhyaya 3  •  karmayoga
adhyaya 4  •  gyanakarmasamnyasayoga
adhyaya 5  •  karmasamnyasayoga
adhyaya 6  •  atmasamyamayoga
adhyaya 7  •  gyanavigyanayoga
adhyaya 8  •  aksharabrahmayoga
adhyaya 9  •  rajavidyarajaguhyayoga
adhyaya 10  •  vibhutiyoga
adhyaya 11  •  vishvarupadarshanayoga
adhyaya 12  •  bhaktiyoga
adhyaya 13  •  kshetrakshetragyavibhagayoga
adhyaya 14  •  gunatrayavibhagayoga
adhyaya 15  •  purushottamayoga
adhyaya 16  •  daivasurasampadvibhagayoga
adhyaya 17  •  shraddhatrayavibhagayoga
adhyaya 18  •  mokshasamnyasayoga
prathamo'dhyayah
dhritarashtra uvacha
dharmakshetre kurukshetre samaveta yuyutsavah;
mamakah pandavashchaiva kimakurvata sanjaya.1.
sanjaya uvacha
drishtva tu pandavanikam vyudham duryodhanastada;
acharyamupasangamya raja vachanamabravit.2.
pashyaitam panduputranamacharya mahatim chamum;
vyudham drupadaputrena tava shishyena dhimata.3.
atra shura maheshvasa bhimarjunasama yudhi;
yuyudhano viratashcha drupadashcha maharathah.4.
dhrishtaketushchekitanah kashirajashcha viryavan;
purujitkuntibhojashcha shaibyashcha narapungavah.5.
yudhamanyushcha vikranta uttamaujashcha viryavan;
saubhadro draupadeyashcha sarva eva maharathah.6.
asmakam tu vishishta ye tannibodha dvijottama;
nayaka mama sainyasya sangyartham tanbravimi te.7.
bhavanbhishmashcha karnashcha kripashcha samitinjayah;
ashvatthama vikarnashcha saumadattistathaiva cha.8.
anye cha bahavah shura madarthe tyaktajivitah;
nanashastrapraharanah sarve yuddhavisharadah.9.
aparyaptam tadasmakam balam bhishmabhirakshitam;
paryaptam tvidametesham balam bhimabhirakshitam.10.
ayaneshu cha sarveshu yathabhagamavasthitah;
bhishmamevabhirakshantu bhavantah sarva eva hi.11.
tasya sanjanayanharsham kuruvriddhah pitamahah;
simhanadam vinadyochchaih shankham dadhmau pratapavan.12.
tatah shankhashcha bheryashcha panavanakagomukhah;
sahasaivabhyahanyanta sa shabdastumulo'bhavat.13.
tatah shvetairhayairyukte mahati syandane sthitau;
madhavah pandavashchaiva divyau shankhau pradaghmatuh.14.
panchajanyam hrishikesho devadattam dhananjayah;
paundram dadhmau mahashankham bhimakarma vrikodarah.15.
anantavijayam raja kuntiputro yudhishthirah;
nakulah sahadevashcha sughoshamanipushpakau.16.
kashyashcha parameshvasah shikhandi cha maharathah;
dhrishtadyumno viratashcha satyakishchaparajitah.17.
drupado draupadeyashcha sarvashah prithivipate;
saubhadrashcha mahabahuh shankhandadhmuh prithakprithak.18.
sa ghosho dhartarashtranam hridayani vyadarayat;
nabhashcha prithivim chaiva tumulo vyanunadayan.19.
atha vyavasthitandrishtva dhartarashtrankapidhvajah;
pravritte shastrasampate dhanurudyamya pandavah.20.
hrishikesham tada vakyamidamaha mahipate;
arjuna uvacha
senayorubhayormadhye ratham sthapaya me'chyuta.21.
yavadetannirikshe'ham yoddhukamanavasthitan;
kairmaya saha yoddhavyamasminranasamudyame.22.
yotsyamananavekshe'ham ya ete'tra samagatah;
dhartarashtrasya durbuddheryuddhe priyachikirshavah.23.
sanjaya uvacha
evamukto hrishikesho gudakeshena bharata;
senayorubhayormadhye sthapayitva rathottamam.24.
bhishmadronapramukhatah sarvesham cha mahikshitam;
uvacha partha pashyaitansamavetankuruniti.25.
tatrapashyatsthitanparthah pitrinatha pitamahan;
acharyanmatulanbhratrinputranpautransakhimstatha.26.
shvashuransuhridashchaiva senayorubhayorapi;
tansamikshya sa kaunteyah sarvanbandhunavasthitan.27.
kripaya parayavishto vishidannidamabravit;
arjuna uvacha
drishtvemam svajanam krishna yuyutsum samupasthitam.28.
sidanti mama gatrani mukham cha parishushyati;
vepathushcha sharire me romaharshashcha jayate.29.
gandivam sramsate hastattvakchaiva paridahyate;
na cha shaknomyavasthatum bhramativa cha me manah.30.
nimittani cha pashyami viparitani keshava;
na cha shreyo'nupashyami hatva svajanamahave.31.
na kankshe vijayam krishna na cha rajyam sukhani cha;
kim no rajyena govinda kim bhogairjivitena va.32.
yeshamarthe kankshitam no rajyam bhogah sukhani cha;
ta ime'vasthita yuddhe pranamstyaktva dhanani cha.33.
acharyah pitarah putrastathaiva cha pitamahah;
matulah shvashurah pautrah shyalah sambandhinastatha.34.
etanna hantumichchhami ghnato'pi madhusudana;
api trailokyarajyasya hetoh kim nu mahikrite.35.
nihatya dhartarashtrannah ka pritih syajjanardana;
papamevashrayedasmanhatvaitanatatayinah.36.
tasmannarha vayam hantum dhartarashtransvabandhavan;
svajanam hi katham hatva sukhinah syama madhava.37.
yadyapyete na pashyanti lobhopahatachetasah;
kulakshayakritam dosham mitradrohe cha patakam.38.
katham na gyeyamasmabhih papadasmannivartitum;
kulakshayakritam dosham prapashyadbhirjanardana.39.
kulakshaye pranashyanti kuladharmah sanatanah;
dharme nashte kulam kritsnamadharmo'bhibhavatyuta.40.
adharmabhibhavatkrishna pradushyanti kulastriyah;
strishu dushtasu varshneya jayate varnasankarah.41.
sankaro narakayaiva kulaghnanam kulasya cha;
patanti pitaro hyesham luptapindodakakriyah.42.
doshairetaih kulaghnanam varnasankarakarakaih;
utsadyante jatidharmah kuladharmashcha shashvatah.43.
utsannakuladharmanam manushyanam janardana;
narake'niyatam vaso bhavatityanushushruma.44.
aho bata mahatpapam kartum vyavasita vayam;
yadrajyasukhalobhena hantum svajanamudyatah.45.
yadi mamapratikaramashastram shastrapanayah;
dhartarashtra rane hanyustanme kshemataram bhavet.46.
sanjaya uvacha
evamuktvarjunah sankhye rathopastha upavishat;
visrijya sasharam chapam shokasamvignamanasah.47.
 

om tatsaditi shrimadbhagavadgitasupanishatsu brahmavidyayam yogashastre shrikrishnarjunasamvade arjunavishadayogo nama prathamo'dhyayah .1.

dvitiyo'dhyayah
sanjaya uvacha
tam tatha kripayavishtamashrupurnakulekshanam;
vishidantamidam vakyamuvacha madhusudanah.1.
shribhagavanuvacha
kutastva kashmalamidam vishame samupasthitam;
anaryajushtamasvargyamakirtikaramarjuna.2.
klaibyam ma sma gamah partha naitattvayyupapadyate;
kshudram hridayadaurbalyam tyaktvottishtha parantapa.3.
arjuna uvacha
katham bhishmamaham sankhye dronam cha madhusudana;
ishubhih pratiyotsyami pujarhavarisudana.4.
gurunahatva hi mahanubhavanshreyo bhoktum bhaikshyamapiha loke;
hatvarthakamamstu gurunihaiva bhunjiya bhogan'rudhirapradigdhan.5.
na chaitadvidmah kataranno gariyo yadva jayema yadi va no jayeyuh;
yaneva hatva na jijivishamaste'vasthitah pramukhe dhartarashtrah.6.
karpanyadoshopahatasvabhavah prichchhami tvam dharmasammudhachetah;
yachchhreyah syannishchitam bruhi tanme shishyaste'ham shadhi mam tvam prapannam.7.
na hi prapashyami mamapanudyadyachchhokamuchchhoshanamindriyanam;
avapya bhumavasapatnamriddham rajyam suranamapi chadhipatyam.8.
sanjaya uvacha
evamuktva hrishikesham gudakeshah parantapa;
na yotsya iti govindamuktva tushnim babhuva ha.9.
tamuvacha hrishikeshah prahasanniva bharata;
senayorubhayormadhye vishidantamidam vachah.10.
shribhagavanuvacha
ashochyananvashochastvam pragyavadamshcha bhashase;
gatasunagatasumshcha nanushochanti panditah.11.
na tvevaham jatu nasam na tvam neme janadhipah;
na chaiva na bhavishyamah sarve vayamatah param.12.
dehino'sminyatha dehe kaumaram yauvanam jara;
tatha dehantarapraptirdhirastatra na muhyati.13.
matrasparshastu kaunteya shitoshnasukhaduhkhadah;
agamapayino'nityastamstitikshasva bharata.14.
yam hi na vyathayantyete purusham purusharshabha;
samaduhkhasukham dhiram so'mritatvaya kalpate.15.
nasato vidyate bhavo nabhavo vidyate satah;
ubhayorapi drishto'ntastvanayostattvadarshibhih.16.
avinashi tu tadviddhi yena sarvamidam tatam;
vinashamavyayasyasya na kashchitkartumarhati.17.
antavanta ime deha nityasyoktah sharirinah;
anashino'prameyasya tasmadyudhyasva bharata.18.
ya enam vetti hantaram yashchainam manyate hatam;
ubhau tau na vijanito nayam hanti na hanyate.19.
na jayate mriyate va kadachinnayam bhutva bhavita va na bhuyah;
ajo nityah shashvato'yam purano na hanyate hanyamane sharire.20.
vedavinashinam nityam ya enamajamavyayam;
atham sa purushah partha kam ghatayati hanti kam.21.
vasamsi jirnani yatha vihaya navani grihnati naro'parani;
tatha sharirani vihaya jirnanyanyani samyati navani dehi.22.
nainam chhindanti shastrani nainam dahati pavakah;
na chainam kledayantyapo na shoshayati marutah.23.
achchhedyo'yamadahyo'yamakledyo'shoshya eva cha;
nityah sarvagatah sthanurachalo'yam sanatanah.24.
avyakto'yamachintyo'yamavikaryo'yamuchyate;
tasmadevam viditvainam nanushochitumarhasi.25.
atha chainam nityajatam nityam va manyase mritam;
tathapi tvam mahabaho naivam shochitumarhasi.26.
jatasya hi dhruvo mrityurdhruvam janma mritasya cha;
tasmadapariharye'rthe na tvam shochitumarhasi.27.
avyaktadini bhutani vyaktamadhyani bharata;
avyaktanidhananyeva tatra ka paridevana.28.
ashcharyavatpashyati kashchidenamashcharyavadvadati tathaiva chanyah;
ashcharyavachchainamanyah shrinoti shrutvapyenam veda na chaiva kashchit.29.
dehi nityamavadhyo'yam dehe sarvasya bharata;
tasmatsarvani bhutani na tvam shochitumarhasi.30.
svadharmamapi chavekshya na vikampitumarhasi;
dharmyaddhi yuddhachchhreyo'nyatkshatriyasya na vidyate.31.
yadrichchhaya chopapannam svargadvaramapavritam;
sukhinah kshatriyah partha labhante yuddhamidrisham.32.
atha chettvamimam dharmyam sangramam na karishyasi;
tatah svadharmam kirtim cha hitva papamavapsyasi.33.
akirtim chapi bhutani kathayishyanti te'vyayam;
sambhavitasya chakirtirmaranadatirichyate.34.
bhayadranaduparatam mamsyante tvam maharathah;
yesham cha tvam bahumato bhutva yasyasi laghavam.35.
avachyavadamshcha bahunvadishyanti tavahitah;
nindantastava samarthyam tato duhkhataram nu kim.36.
hato va prapsyasi svargam jitva va bhokshyase mahim;
tasmaduttishtha kaunteya yuddhaya kritanishchayah.37.
sukhaduhkhe same kritva labhalabhau jayajayau;
tato yuddhaya yujyasva naivam papamavapsyasi.38.
esha te'bhihita sankhye buddhiryoge tvimam shrinu;
buddhya yukto yaya partha karmabandham prahasyasi.39.
nehabhikramanasho'sti pratyavayo na vidyate;
svalpamapyasya dharmasya trayate mahato bhayat.40.
vyavasayatmika buddhirekeha kurunandana;
bahushakha hyanantashcha buddhayo'vyavasayinam.41.
yamimam pushpitam vacham pravadantyavipashchitah;
vedavadaratah partha nanyadastiti vadinah.42.
kamatmanah svargapara janmakarmaphalapradam;
kriyavisheshabahulam bhogaishvaryagatim prati.43.
bhogaishvaryaprasaktanam tayapahritachetasam;
vyavasayatmika buddhih samadhau na vidhiyate.44.
traigunyavishaya veda nistraigunyo bhavarjuna;
nirdvandvo nityasattvastho niryogakshema atmavan.45.
yavanartha udapane sarvatah samplutodake;
tavansarveshu vedeshu brahmanasya vijanatah.46.
karmanyevadhikaraste ma phaleshu kadachana;
ma karmaphalaheturbhurma te sango'stvakarmani.47.
yogasthah kuru karmani sangam tyaktva dhananjaya;
siddhyasiddhyoh samo bhutva samatvam yoga uchyate.48.
durena hyavaram karma buddhiyogaddhananjaya;
buddhau sharanamanvichchha kripanah phalahetavah.49.
buddhiyukto jahatiha ubhe sukritadushkrite;
tasmadyogaya yujyasva yogah karmasu kaushalam.50.
karmajam buddhiyukta hi phalam tyaktva manishinah;
janmabandhavinirmuktah padam gachchhantyanamayam.51.
yada te mohakalilam buddhirvyatitarishyati;
tada gantasi nirvedam shrotavyasya shrutasya cha.52.
shrutivipratipanna te yada sthasyati nishchala;
samadhavachala buddhistada yogamavapsyasi.53.
arjuna uvacha
sthitapragyasya ka bhasha samadhisthasya keshava;
sthitadhih kim prabhasheta kimasita vrajeta kim.54.
shribhagavanuvacha
prajahati yada kamansarvanpartha manogatan;
atmanyevatmana tushtah sthitapragyastadochyate.55.
duhkheshvanudvignamanah sukheshu vigatasprihah;
vitaragabhayakrodhah sthitadhirmuniruchyate.56.
yah sarvatranabhisnehastattatprapya shubhashubham;
nabhinandati na dveshti tasya pragya pratishthita.57.
yada samharate chayam kurmo'nganiva sarvashah;
indriyanindriyarthebhyastasya pragya pratishthita.58.
vishaya vinivartante niraharasya dehinah;
rasavarjam raso'pyasya param drishtva nivartate.59.
yatato hyapi kaunteya purushasya vipashchitah;
indriyani pramathini haranti prasabham manah.60.
tani sarvani samyamya yukta asita matparah;
vashe hi yasyendriyani tasya pragya pratishthita.61.
dhyayato vishayanpumsah sangasteshupajayate;
sangatsanjayate kamah kamatkrodho'bhijayate.62.
krodhadbhavati sammohah sammohatsmritivibhramah;
smritibhramshadbuddhinasho buddhinashatpranashyati.63.
ragadveshavimuktaistu vishayanindriyaishcharan;
atmavashyairvidheyatma prasadamadhigachchhati.64.
prasade sarvaduhkhanam hanirasyopajayate;
prasannachetaso hyashu buddhih paryavatishthate.65.
nasti buddhirayuktasya na chayuktasya bhavana;
na chabhavayatah shantirashantasya kutah sukham.66.
indriyanam hi charatam yanmano'nuvidhiyate;
tadasya harati pragyam vayurnavamivambhasi.67.
tasmadyasya mahabaho nigrihitani sarvashah;
indriyanindriyarthebhyastasya pragya pratishthita.68.
ya nisha sarvabhutanam tasyam jagarti samyami;
yasyam jagrati bhutani sa nisha pashyato muneh.69.
apuryamanamachalapratishtham samudramapah pravishanti yadvat;
tadvatkama yam pravishanti sarve sa shantimapnoti na kamakami.70.
vihaya kamanyah sarvanpumamshcharati nihsprihah;
nirmamo nirahankarah sa shantimadhigachchhati.71.
esha brahmi sthitih partha nainam prapya vimuhyati;
sthitvasyamantakale'pi brahmanirvanamrichchhati.72.
 

om tatsaditi shrimadbhagavadgitasupanishatsu brahmavidyayam yogashastre shrikrishnarjunasamvade sankhyayogo nama dvitiyo'dhyayah .2.

tritiyo'dhyayah
arjuna uvacha
jyayasi chetkarmanaste mata buddhirjanardana;
tatkim karmani ghore mam niyojayasi keshava.1.
vyamishreneva vakyena buddhim mohayasiva me;
tadekam vada nishchitya yena shreyo'hamapnuyam.2.
shribhagavanuvacha
loke'smindvividha nishtha pura prokta mayanagha;
gyanayogena sankhyanam karmayogena yoginam.3.
na karmanamanarambhannaishkarmyam purusho'shnute;
na cha samnyasanadeva siddhim samadhigachchhati.4.
na hi kashchitkshanamapi jatu tishthatyakarmakrit;
karyate hyavashah karma sarvah prakritijairgunaih.5.
karmendriyani samyamya ya aste manasa smaran;
indriyarthanvimudhatma mithyacharah sa uchyate.6.
yastvindriyani manasa niyamyarabhate'rjuna;
karmendriyaih karmayogamasaktah sa vishishyate.7.
niyatam kuru karma tvam karma jyayo hyakarmanah;
sharirayatrapi cha te na prasiddhyedakarmanah.8.
yagyarthatkarmano'nyatra loko'yam karmabandhanah;
tadartham karma kaunteya muktasangah samachara.9.
sahayagyah prajah srishtva purovacha prajapatih;
anena prasavishyadhvamesha vo'stvishtakamadhuk.10.
devanbhavayatanena te deva bhavayantu vah;
parasparam bhavayantah shreyah paramavapsyatha.11.
ishtanbhoganhi vo deva dasyante yagyabhavitah;
tairdattanapradayaibhyo yo bhunkte stena eva sah.12.
yagyashishtashinah santo muchyante sarvakilbishaih;
bhunjate te tvagham papa ye pachantyatmakaranat.13.
annadbhavanti bhutani parjanyadannasambhavah;
yagyadbhavati parjanyo yagyah karmasamudbhavah.14.
karma brahmodbhavam viddhi brahmaksharasamudbhavam;
tasmatsarvagatam brahma nityam yagye pratishthitam.15.
evam pravartitam chakram nanuvartayatiha yah;
aghayurindriyaramo mogham partha sa jivati.16.
yastvatmaratireva syadatmatriptashcha manavah;
atmanyeva cha santushtastasya karyam na vidyate.17.
naiva tasya kritenartho nakriteneha kashchana;
na chasya sarvabhuteshu kashchidarthavyapashrayah.18.
tasmadasaktah satatam karyam karma samachara;
asakto hyacharankarma paramapnoti purushah.19.
karmanaiva hi samsiddhimasthita janakadayah;
lokasangrahamevapi sampashyankartumarhasi.20.
yadyadacharati shreshthastattadevetaro janah;
sa yatpramanam kurute lokastadanuvartate.21.
na me parthasti kartavyam trishu lokeshu kinchana;
nanavaptamavaptavyam varta eva cha karmani.22.
yadi hyaham na varteyam jatu karmanyatandritah;
mama vartmanuvartante manushyah partha sarvashah.23.
utsideyurime loka na kuryam karma chedaham;
sankarasya cha karta syamupahanyamimah prajah.24.
saktah karmanyavidvamso yatha kurvanti bharata;
kuryadvidvamstathasaktashchikirshurlokasangraham.25.
na buddhibhedam janayedagyanam karmasanginam;
joshayetsarvakarmani vidvanyuktah samacharan.26.
prakriteh kriyamanani gunaih karmani sarvashah;
ahankaravimudhatma kartahamiti manyate.27.
tattvavittu mahabaho gunakarmavibhagayoh;
guna guneshu vartanta iti matva na sajjate.28.
prakritergunasammudhah sajjante gunakarmasu;
tanakritsnavido mandankritsnavinna vichalayet.29.
mayi sarvani karmani samnyasyadhyatmachetasa;
nirashirnirmamo bhutva yudhyasva vigatajvarah.30.
ye me matamidam nityamanutishthanti manavah;
shraddhavanto'nasuyanto muchyante te'pi karmabhih.31.
ye tvetadabhyasuyanto nanutishthanti me matam;
sarvagyanavimudhamstanviddhi nashtanachetasah.32.
sadrisham cheshtate svasyah prakritergyanavanapi;
prakritim yanti bhutani nigrahah kim karishyati.33.
indriyasyendriyasyarthe ragadveshau vyavasthitau;
tayorna vashamagachchhettau hyasya paripanthinau.34.
shreyansvadharmo vigunah paradharmatsvanushthitat;
svadharme nidhanam shreyah paradharmo bhayavahah.35.
arjuna uvacha
atha kena prayukto'yam papam charati purushah;
anichchhannapi varshneya baladiva niyojitah.36.
shribhagavanuvacha
kama esha krodha esha rajogunasamudbhavah;
mahashano mahapapma viddhyenamiha vairinam.37.
dhumenavriyate vahniryathadarsho malena cha;
yatholbenavrito garbhastatha tenedamavritam.38.
avritam gyanametena gyanino nityavairina;
kamarupena kaunteya dushpurenanalena cha.39.
indriyani mano buddhirasyadhishthanamuchyate;
etairvimohayatyesha gyanamavritya dehinam.40.
tasmattvamindriyanyadau niyamya bharatarshabha;
papmanam prajahi hyenam gyanavigyananashanam.41.
indriyani paranyahurindriyebhyah param manah;
manasastu para buddhiryo buddheh paratastu sah.42.
evam buddheh param buddhva samstabhyatmanamatmana;
jahi shatrum mahabaho kamarupam durasadam.43.
 

om tatsaditi shrimadbhagavadgitasupanishatsu brahmavidyayam yogashastre shrikrishnarjunasamvade karmayogo nama tritiyo'dhyayah .3.

chaturtho'dhyayah
shribhagavanuvacha
imam vivasvate yogam proktavanahamavyayam;
vivasvanmanave praha manurikshvakave'bravit.1.
evam paramparapraptamimam rajarshayo viduh;
sa kaleneha mahata yogo nashtah parantapa.2.
sa evayam maya te'dya yogah proktah puratanah;
bhakto'si me sakha cheti rahasyam hyetaduttamam.3.
arjuna uvacha
aparam bhavato janma param janma vivasvatah;
kathametadvijaniyam tvamadau proktavaniti.4.
shribhagavanuvacha
bahuni me vyatitani janmani tava charjuna;
tanyaham veda sarvani na tvam vettha parantapa.5.
ajo'pi sannavyayatma bhutanamishvaro'pi san;
prakritim svamadhishthaya sambhavamyatmamayaya.6.
yada yada hi dharmasya glanirbhavati bharata;
abhyutthanamadharmasya tadatmanam srijamyaham.7.
paritranaya sadhunam vinashaya cha dushkritam;
dharmasamsthapanarthaya sambhavami yuge yuge.8.
janma karma cha me divyamevam yo vetti tattvatah;
tyaktva deham punarjanma naiti mameti so'rjuna.9.
vitaragabhayakrodha manmaya mamupashritah;
bahavo gyanatapasa puta madbhavamagatah.10.
ye yatha mam prapadyante tamstathaiva bhajamyaham;
mama vartmanuvartante manushyah partha sarvashah.11.
kankshantah karmanam siddhim yajanta iha devatah;
kshipram hi manushe loke siddhirbhavati karmaja.12.
chaturvarnyam maya srishtam gunakarmavibhagashah;
tasya kartaramapi mam viddhyakartaramavyayam.13.
na mam karmani limpanti na me karmaphale spriha;
iti mam yo'bhijanati karmabhirna sa badhyate.14.
evam gyatva kritam karma purvairapi mumukshubhih;
kuru karmaiva tasmattvam purvaih purvataram kritam.15.
kim karma kimakarmeti kavayo'pyatra mohitah;
tatte karma pravakshyami yajgyatva mokshyase'shubhat.16.
karmano hyapi boddhavyam boddhavyam cha vikarmanah;
akarmanashcha boddhavyam gahana karmano gatih.17.
karmanyakarma yah pashyedakarmani cha karma yah;
sa buddhimanmanushyeshu sa yuktah kritsnakarmakrit.18.
yasya sarve samarambhah kamasankalpavarjitah;
gyanagnidagdhakarmanam tamahuh panditam budhah.19.
tyaktva karmaphalasangam nityatripto nirashrayah;
karmanyabhipravritto'pi naiva kinchitkaroti sah.20.
nirashiryatachittatma tyaktasarvaparigrahah;
shariram kevalam karma kurvannapnoti kilbisham.21.
yadrichchhalabhasantushto dvandvatito vimatsarah;
samah siddhavasiddhau cha kritvapi na nibadhyate.22.
gatasangasya muktasya gyanavasthitachetasah;
yagyayacharatah karma samagram praviliyate.23.
brahmarpanam brahma havirbrahmagnau brahmana hutam;
brahmaiva tena gantavyam brahmakarmasamadhina.24.
daivamevapare yagyam yoginah paryupasate;
brahmagnavapare yagyam yagyenaivopajuhvati.25.
shrotradinindriyanyanye samyamagnishu juhvati;
shabdadinvishayananya indriyagnishu juhvati.26.
sarvanindriyakarmani pranakarmani chapare;
atmasamyamayogagnau juhvati gyanadipite.27.
dravyayagyastapoyagya yogayagyastathapare;
svadhyayagyanayagyashcha yatayah samshitavratah.28.
apane juhvati pranam prane'panam tathapare;
pranapanagati ruddhva pranayamaparayanah.29.
apare niyataharah prananpraneshu juhvati;
sarve'pyete yagyavido yagyakshapitakalmashah.30.
yagyashishtamritabhujo yanti brahma sanatanam;
nayam loko'styayagyasya kuto'nyah kurusattama.31.
evam bahuvidha yagya vitata brahmano mukhe;
karmajanviddhi tansarvanevam gyatva vimokshyase.32.
shreyandravyamayadyagyajgyanayagyah parantapa;
sarvam karmakhilam partha gyane parisamapyate.33.
tadviddhi pranipatena pariprashnena sevaya;
upadekshyanti te gyanam gyaninastattvadarshinah.34.
yajgyatva na punarmohamevam yasyasi pandava;
yena bhutanyasheshena drakshyasyatmanyatho mayi.35.
api chedasi papebhyah sarvebhyah papakrittamah;
sarvam gyanaplavenaiva vrijinam santarishyasi.36.
yathaidhamsi samiddho'gnirbhasmasatkurute'rjuna;
gyanagnih sarvakarmani bhasmasatkurute tatha.37.
na hi gyanena sadrisham pavitramiha vidyate;
tatsvayam yogasamsiddhah kalenatmani vindati.38.
shraddhavamllabhate gyanam tatparah samyatendriyah;
gyanam labdhva param shantimachirenadhigachchhati.39.
agyashchashraddadhanashcha samshayatma vinashyati;
nayam loko'sti na paro na sukham samshayatmanah.40.
yogasamnyastakarmanam gyanasanchhinnasamshayam;
atmavantam na karmani nibadhnanti dhananjaya.41.
tasmadagyanasambhutam hritstham gyanasinatmanah;
chhittvainam samshayam yogamatishthottishtha bharata.42.
 

om tatsaditi shrimadbhagavadgitasupanishatsu brahmavidyayam yogashastre shrikrishnarjunasamvade gyanakarmasamnyasayogo nama chaturtho'dhyayah .4.

panchamo'dhyayah
arjuna uvacha
samnyasam karmanam krishna punaryogam cha shamsasi;
yachchhreya etayorekam tanme bruhi sunishchitam.1.
shribhagavanuvacha
samnyasah karmayogashcha nihshreyasakaravubhau;
tayostu karmasamnyasatkarmayogo vishishyate.2.
gyeyah sa nityasamnyasi yo na dveshti na kankshati;
nirdvandvo hi mahabaho sukham bandhatpramuchyate.3.
sankhyayogau prithagbalah pravadanti na panditah;
ekamapyasthitah samyagubhayorvindate phalam.4.
yatsankhyaih prapyate sthanam tadyogairapi gamyate;
ekam sankhyam cha yogam cha yah pashyati sa pashyati.5.
samnyasastu mahabaho duhkhamaptumayogatah;
yogayukto munirbrahma nachirenadhigachchhati.6.
yogayukto vishuddhatma vijitatma jitendriyah;
sarvabhutatmabhutatma kurvannapi na lipyate.7.
naiva kinchitkaromiti yukto manyeta tattvavit;
pashyanshrinvansprishanjighrannashnangachchhansvapanshvasan.8.
pralapanvisrijangrihnannunmishannimishannapi;
indriyanindriyartheshu vartanta iti dharayan.9.
brahmanyadhaya karmani sangam tyaktva karoti yah;
lipyate na sa papena padmapatramivambhasa.10.
kayena manasa buddhya kevalairindriyairapi;
yoginah karma kurvanti sangam tyaktvatmashuddhaye.11.
yuktah karmaphalam tyaktva shantimapnoti naishthikim;
ayuktah kamakarena phale sakto nibadhyate.12.
sarvakarmani manasa samnyasyaste sukham vashi;
navadvare pure dehi naiva kurvanna karayan.13.
na kartritvam na karmani lokasya srijati prabhuh;
na karmaphalasamyogam svabhavastu pravartate.14.
nadatte kasyachitpapam na chaiva sukritam vibhuh;
agyanenavritam gyanam tena muhyanti jantavah.15.
gyanena tu tadagyanam yesham nashitamatmanah;
teshamadityavajgyanam prakashayati tatparam.16.
tadbuddhayastadatmanastannishthastatparayanah;
gachchhantyapunaravrittim gyananirdhutakalmashah.17.
vidyavinayasampanne brahmane gavi hastini;
shuni chaiva shvapake cha panditah samadarshinah.18.
ihaiva tairjitah sargo yesham samye sthitam manah;
nirdosham hi samam brahma tasmadbrahmani te sthitah.19.
na prahrishyetpriyam prapya nodvijetprapya chapriyam;
sthirabuddhirasammudho brahmavidbrahmani sthitah.20.
bahyasparsheshvasaktatma vindatyatmani yatsukham;
sa brahmayogayuktatma sukhamakshayamashnute.21.
ye hi samsparshaja bhoga duhkhayonaya eva te;
adyantavantah kaunteya na teshu ramate budhah.22.
shaknotihaiva yah sodhum prakshariravimokshanat;
kamakrodhodbhavam vegam sa yuktah sa sukhi narah.23.
yo'ntahsukho'ntararamastathantarjyotireva yah;
sa yogi brahmanirvanam brahmabhuto'dhigachchhati.24.
labhante brahmanirvanamrishayah kshinakalmashah;
chhinnadvaidha yatatmanah sarvabhutahite ratah.25.
kamakrodhaviyuktanam yatinam yatachetasam;
abhito brahmanirvanam vartate viditatmanam.26.
sparshankritva bahirbahyamshchakshushchaivantare bhruvoh;
pranapanau samau kritva nasabhyantaracharinau.27.
yatendriyamanobuddhirmunirmokshaparayanah;
vigatechchhabhayakrodho yah sada mukta eva sah.28.
bhoktaram yagyatapasam sarvalokamaheshvaram;
suhridam sarvabhutanam gyatva mam shantimrichchhati.29.
 

om tatsaditi shrimadbhagavadgitasupanishatsu brahmavidyayam yogashastre shrikrishnarjunasamvade karmasamnyasayogo nama panchamo'dhyayah .5.

shashtho'dhyayah
shribhagavanuvacha
anashritah karmaphalam karyam karma karoti yah;
sa samnyasi cha yogi cha na niragnirna chakriyah.1.
yam samnyasamiti prahuryogam tam viddhi pandava;
na hyasamnyastasankalpo yogi bhavati kashchana.2.
arurukshormuneryogam karma karanamuchyate;
yogarudhasya tasyaiva shamah karanamuchyate.3.
yada hi nendriyartheshu na karmasvanushajjate;
sarvasankalpasamnyasi yogarudhastadochyate.4.
uddharedatmanatmanam natmanamavasadayet;
atmaiva hyatmano bandhuratmaiva ripuratmanah.5.
bandhuratmatmanastasya yenatmaivatmana jitah;
anatmanastu shatrutve vartetatmaiva shatruvat.6.
jitatmanah prashantasya paramatma samahitah;
shitoshnasukhaduhkheshu tatha manapamanayoh.7.
gyanavigyanatriptatma kutastho vijitendriyah;
yukta ityuchyate yogi samaloshtashmakanchanah.8.
suhrinmitraryudasinamadhyasthadveshyabandhushu;
sadhushvapi cha papeshu samabuddhirvishishyate.9.
yogi yunjita satatamatmanam rahasi sthitah;
ekaki yatachittatma nirashiraparigrahah.10.
shuchau deshe pratishthapya sthiramasanamatmanah;
natyuchchhritam natinicham chailajinakushottaram.11.
tatraikagram manah kritva yatachittendriyakriyah;
upavishyasane yunjyadyogamatmavishuddhaye.12.
samam kayashirogrivam dharayannachalam sthirah;
samprekshya nasikagram svam dishashchanavalokayan.13.
prashantatma vigatabhirbrahmacharivrate sthitah;
manah samyamya machchitto yukta asita matparah.14.
yunjannevam sadatmanam yogi niyatamanasah;
shantim nirvanaparamam matsamsthamadhigachchhati.15.
natyashnatastu yogo'sti na chaikantamanashnatah;
na chatisvapnashilasya jagrato naiva charjuna.16.
yuktaharaviharasya yuktacheshtasya karmasu;
yuktasvapnavabodhasya yogo bhavati duhkhaha.17.
yada viniyatam chittamatmanyevavatishthate;
nihsprihah sarvakamebhyo yukta ityuchyate tada.18.
yatha dipo nivatastho nengate sopama smrita;
yogino yatachittasya yunjato yogamatmanah.19.
yatroparamate chittam niruddham yogasevaya;
yatra chaivatmanatmanam pashyannatmani tushyati.20.
sukhamatyantikam yattadbuddhigrahyamatindriyam;
vetti yatra na chaivayam sthitashchalati tattvatah.21.
yam labdhva chaparam labham manyate nadhikam tatah;
yasminsthito na duhkhena gurunapi vichalyate.22.
tam vidyadduhkhasamyogaviyogam yogasangyitam;
sa nishchayena yoktavyo yogo'nirvinnachetasa.23.
sankalpaprabhavankamamstyaktva sarvanasheshatah;
manasaivendriyagramam viniyamya samantatah.24.
shanaih shanairuparamedbuddhya dhritigrihitaya;
atmasamstham manah kritva na kinchidapi chintayet.25.
yato yato nishcharati manashchanchalamasthiram;
tatastato niyamyaitadatmanyeva vasham nayet.26.
prashantamanasam hyenam yoginam sukhamuttamam;
upaiti shantarajasam brahmabhutamakalmasham.27.
yunjannevam sadatmanam yogi vigatakalmashah;
sukhena brahmasamsparshamatyantam sukhamashnute.28.
sarvabhutasthamatmanam sarvabhutani chatmani;
ikshate yogayuktatma sarvatra samadarshanah.29.
yo mam pashyati sarvatra sarvam cha mayi pashyati;
tasyaham na pranashyami sa cha me na pranashyati.30.
sarvabhutasthitam yo mam bhajatyekatvamasthitah;
sarvatha vartamano'pi sa yogi mayi vartate.31.
atmaupamyena sarvatra samam pashyati yo'rjuna;
sukham va yadi va duhkham sa yogi paramo matah.32.
arjuna uvacha
yo'yam yogastvaya proktah samyena madhusudana;
etasyaham na pashyami chanchalatvatsthitim sthiram.33.
chanchalam hi manah krishna pramathi balavaddridham;
tasyaham nigraham manye vayoriva sudushkaram.34.
shribhagavanuvacha
asamshayam mahabaho mano durnigraham chalam;
abhyasena tu kaunteya vairagyena cha grihyate.35.
asamyatatmana yogo dushprapa iti me matih;
vashyatmana tu yatata shakyo'vaptumupayatah.36.
arjuna uvacha
ayatih shraddhayopeto yogachchalitamanasah;
aprapya yogasamsiddhim kam gatim krishna gachchhati.37.
kachchinnobhayavibhrashtashchhinnabhramiva nashyati;
apratishtho mahabaho vimudho brahmanah pathi.38.
etanme samshayam krishna chhettumarhasyasheshatah;
tvadanyah samshayasyasya chhetta na hyupapadyate.39.
shribhagavanuvacha
partha naiveha namutra vinashastasya vidyate;
na hi kalyanakritkashchiddurgatim tata gachchhati.40.
prapya punyakritam lokanushitva shashvatih samah;
shuchinam shrimatam gehe yogabhrashto'bhijayate.41.
athava yoginameva kule bhavati dhimatam;
etaddhi durlabhataram loke janma yadidrisham.42.
tatra tam buddhisamyogam labhate paurvadehikam;
yatate cha tato bhuyah samsiddhau kurunandana.43.
purvabhyasena tenaiva hriyate hyavasho'pi sah;
jigyasurapi yogasya shabdabrahmativartate.44.
prayatnadyatamanastu yogi samshuddhakilbishah;
anekajanmasamsiddhastato yati param gatim.45.
tapasvibhyo'dhiko yogi gyanibhyo'pi mato'dhikah;
karmibhyashchadhiko yogi tasmadyogi bhavarjuna.46.
yoginamapi sarvesham madgatenantaratmana;
shraddhavanbhajate yo mam sa me yuktatamo matah.47.
 

om tatsaditi shrimadbhagavadgitasupanishatsu brahmavidyayam yogashastre shrikrishnarjunasamvade atmasamyamayogo nama shashtho'dhyayah .6.

saptamo'dhyayah
shribhagavanuvacha
mayyasaktamanah partha yogam yunjanmadashrayah;
asamshayam samagram mam yatha gyasyasi tachchhrinu.1.
gyanam te'ham savigyanamidam vakshyamyasheshatah;
yajgyatva neha bhuyo'nyajgyatavyamavashishyate.2.
manushyanam sahasreshu kashchidyatati siddhaye;
yatatamapi siddhanam kashchinmam vetti tattvatah.3.
bhumirapo'nalo vayuh kham mano buddhireva cha;
ahankara itiyam me bhinna prakritirashtadha.4.
apareyamitastvanyam prakritim viddhi me param;
jivabhutam mahabaho yayedam dharyate jagat.5.
etadyonini bhutani sarvanityupadharaya;
aham kritsnasya jagatah prabhavah pralayastatha.6.
mattah parataram nanyatkinchidasti dhananjaya;
mayi sarvamidam protam sutre manigana iva.7.
raso'hamapsu kaunteya prabhasmi shashisuryayoh;
pranavah sarvavedeshu shabdah khe paurusham nrishu.8.
punyo gandhah prithivyam cha tejashchasmi vibhavasau;
jivanam sarvabhuteshu tapashchasmi tapasvishu.9.
bijam mam sarvabhutanam viddhi partha sanatanam;
buddhirbuddhimatamasmi tejastejasvinamaham.10.
balam balavatam chaham kamaragavivarjitam;
dharmaviruddho bhuteshu kamo'smi bharatarshabha.11.
ye chaiva sattvika bhava rajasastamasashcha ye;
matta eveti tanviddhi na tvaham teshu te mayi.12.
tribhirgunamayairbhavairebhih sarvamidam jagat;
mohitam nabhijanati mamebhyah paramavyayam.13.
daivi hyesha gunamayi mama maya duratyaya;
mameva ye prapadyante mayametam taranti te.14.
na mam dushkritino mudhah prapadyante naradhamah;
mayayapahritagyana asuram bhavamashritah.15.
chaturvidha bhajante mam janah sukritino'rjuna;
arto jigyasurartharthi gyani cha bharatarshabha.16.
tesham gyani nityayukta ekabhaktirvishishyate;
priyo hi gyanino'tyarthamaham sa cha mama priyah.17.
udarah sarva evaite gyani tvatmaiva me matam;
asthitah sa hi yuktatma mamevanuttamam gatim.18.
bahunam janmanamante gyanavanmam prapadyate;
vasudevah sarvamiti sa mahatma sudurlabhah.19.
kamaistaistairhritagyanah prapadyante'nyadevatah;
tam tam niyamamasthaya prakritya niyatah svaya.20.
yo yo yam yam tanum bhaktah shraddhayarchitumichchhati;
tasya tasyachalam shraddham tameva vidadhamyaham.21.
sa taya shraddhaya yuktastasyaradhanamihate;
labhate cha tatah kamanmayaiva vihitanhi tan.22.
antavattu phalam tesham tadbhavatyalpamedhasam;
devandevayajo yanti madbhakta yanti mamapi.23.
avyaktam vyaktimapannam manyante mamabuddhayah;
param bhavamajananto mamavyayamanuttamam.24.
naham prakashah sarvasya yogamayasamavritah;
mudho'yam nabhijanati loko mamajamavyayam.25.
vedaham samatitani vartamanani charjuna;
bhavishyani cha bhutani mam tu veda na kashchana.26.
ichchhadveshasamutthena dvandvamohena bharata;
sarvabhutani sammoham sarge yanti parantapa.27.
yesham tvantagatam papam jananam punyakarmanam;
te dvandvamohanirmukta bhajante mam dridhavratah.28.
jaramaranamokshaya mamashritya yatanti ye;
te brahma tadviduh kritsnamadhyatmam karma chakhilam.29.
sadhibhutadhidaivam mam sadhiyagyam cha ye viduh;
prayanakale'pi cha mam te viduryuktachetasah.30.
 

om tatsaditi shrimadbhagavadgitasupanishatsu brahmavidyayam yogashastre shrikrishnarjunasamvade gyanavigyanayogo nama saptamo'dhyayah .7.

ashtamo'dhyayah
arjuna uvacha
kim tadbrahma kimadhyatmam kim karma purushottama;
adhibhutam cha kim proktamadhidaivam kimuchyate.1.
adhiyagyah katham ko'tra dehe'sminmadhusudana;
prayanakale cha katham gyeyo'si niyatatmabhih.2.
shribhagavanuvacha
aksharam brahma paramam svabhavo'dhyatmamuchyate;
bhutabhavodbhavakaro visargah karmasangyitah.3.
adhibhutam ksharo bhavah purushashchadhidaivatam;
adhiyagyo'hamevatra dehe dehabhritam vara.4.
antakale cha mameva smaranmuktva kalevaram;
yah prayati sa madbhavam yati nastyatra samshayah.5.
yam yam vapi smaranbhavam tyajatyante kalevaram;
tam tamevaiti kaunteya sada tadbhavabhavitah.6.
tasmatsarveshu kaleshu mamanusmara yudhya cha;
mayyarpitamanobuddhirmamevaishyasyasamshayam.7.
abhyasayogayuktena chetasa nanyagamina;
paramam purusham divyam yati parthanuchintayan.8.
kavim puranamanushasitaramanoraniyamsamanusmaredyah;
sarvasya dhataramachintyarupamadityavarnam tamasah parastat.9.
prayanakale manasachalena bhaktya yukto yogabalena chaiva;
bhruvormadhye pranamaveshya samyaksa tam param purushamupaiti divyam.10.
yadaksharam vedavido vadanti vishanti yadyatayo vitaragah;
yadichchhanto brahmacharyam charanti tatte padam sangrahena pravakshye.11.
sarvadvarani samyamya mano hridi nirudhya cha;
murdhnyadhayatmanah pranamasthito yogadharanam.12.
omityekaksharam brahma vyaharanmamanusmaran;
yah prayati tyajandeham sa yati paramam gatim.13.
ananyachetah satatam yo mam smarati nityashah;
tasyaham sulabhah partha nityayuktasya yoginah.14.
mamupetya punarjanma duhkhalayamashashvatam;
napnuvanti mahatmanah samsiddhim paramam gatah.15.
abrahmabhuvanallokah punaravartino'rjuna;
mamupetya tu kaunteya punarjanma na vidyate.16.
sahasrayugaparyantamaharyadbrahmano viduh;
ratrim yugasahasrantam te'horatravido janah.17.
avyaktadvyaktayah sarvah prabhavantyaharagame;
ratryagame praliyante tatraivavyaktasangyake.18.
bhutagramah sa evayam bhutva bhutva praliyate;
ratryagame'vashah partha prabhavatyaharagame.19.
parastasmattu bhavo'nyo'vyakto'vyaktatsanatanah;
yah sa sarveshu bhuteshu nashyatsu na vinashyati.20.
avyakto'kshara ityuktastamahuh paramam gatim;
yam prapya na nivartante taddhama paramam mama.21.
purushah sa parah partha bhaktya labhyastvananyaya;
yasyantahsthani bhutani yena sarvamidam tatam.22.
yatra kale tvanavrittimavrittim chaiva yoginah;
prayata yanti tam kalam vakshyami bharatarshabha.23.
agnirjotirahah shuklah shanmasa uttarayanam;
tatra prayata gachchhanti brahma brahmavido janah.24.
dhumo ratristatha krishnah shanmasa dakshinayanam;
tatra chandramasam jyotiryogi prapya nivartate.25.
shuklakrishne gati hyete jagatah shashvate mate;
ekaya yatyanavrittimanyayavartate punah.26.
naite sriti partha jananyogi muhyati kashchana;
tasmatsarveshu kaleshu yogayukto bhavarjuna.27.
vedeshu yagyeshu tapahsu chaiva daneshu yatpunyaphalam pradishtam;
atyeti tatsarvamidam viditvayogi param sthanamupaiti chadyam.28.
 

om tatsaditi shrimadbhagavadgitasupanishatsu brahmavidyayam yogashastre shrikrishnarjunasamvade aksharabrahmayogo namashtamo'dhyayah .8.

navamo'dhyayah
shribhagavanuvacha
idam tu te guhyatamam pravakshyamyanasuyave;
gyanam vigyanasahitam yajgyatva mokshyase'shubhat.1.
rajavidya rajaguhyam pavitramidamuttamam;
pratyakshavagamam dharmyam susukham kartumavyayam.2.
ashraddadhanah purusha dharmasyasya parantapa;
aprapya mam nivartante mrityusamsaravartmani.3.
maya tatamidam sarvam jagadavyaktamurtina;
matsthani sarvabhutani na chaham teshvavasthitah.4.
na cha matsthani bhutani pashya me yogamaishvaram;
bhutabhrinna cha bhutastho mamatma bhutabhavanah.5.
yathakashasthito nityam vayuh sarvatrago mahan;
tatha sarvani bhutani matsthanityupadharaya.6.
sarvabhutani kaunteya prakritim yanti mamikam;
kalpakshaye punastani kalpadau visrijamyaham.7.
prakritim svamavashtabhya visrijami punah punah;
bhutagramamimam kritsnamavasham prakritervashat.8.
na cha mam tani karmani nibadhnanti dhananjaya;
udasinavadasinamasaktam teshu karmasu.9.
mayadhyakshena prakritih suyate sacharacharam;
hetunanena kaunteya jagadviparivartate.10.
avajananti mam mudha manushim tanumashritam;
param bhavamajananto mama bhutamaheshvaram.11.
moghasha moghakarmano moghagyana vichetasah;
rakshasimasurim chaiva prakritim mohinim shritah.12.
mahatmanastu mam partha daivim prakritimashritah;
bhajantyananyamanaso gyatva bhutadimavyayam.13.
satatam kirtayanto mam yatantashcha dridhavratah;
namasyantashcha mam bhaktya nityayukta upasate.14.
gyanayagyena chapyanye yajanto mamupasate;
ekatvena prithaktvena bahudha vishvatomukham.15.
aham kraturaham yagyah svadhahamahamaushadham;
mantro'hamahamevajyamahamagniraham hutam.16.
pitahamasya jagato mata dhata pitamahah;
vedyam pavitramonkara riksama yajureva cha.17.
gatirbharta prabhuh sakshi nivasah sharanam suhrit;
prabhavah pralayah sthanam nidhanam bijamavyayam.18.
tapamyahamaham varsham nigrihnamyutsrijami cha;
amritam chaiva mrityushcha sadasachchahamarjuna.19.
traividya mam somapah putapapa yagyairishtva svargatim prarthayante;
te punyamasadya surendralokamashnanti divyandivi devabhogan.20.
te tam bhuktva svargalokam vishalam kshine punye martyalokam vishanti;
evam trayidharmamanuprapanna gatagatam kamakama labhante.21.
ananyashchintayanto mam ye janah paryupasate;
esham nityabhiyuktanam yogakshemam vahamyaham.22.
ye'pyanyadevata bhakta yajante shraddhayanvitah;
te'pi mameva kaunteya yajantyavidhipurvakam.23.
aham hi sarvayagyanam bhokta cha prabhureva cha;
na tu mamabhijananti tattvenatashchyavanti te.24.
yanti devavrata devanpitrinyanti pitrivratah;
bhutani yanti bhutejya yanti madyajino'pi mam.25.
patram pushpam phalam toyam yo me bhaktya prayachchhati;
tadaham bhaktyupahritamashnami prayatatmanah.26.
yatkaroshi yadashnasi yajjuhoshi dadasi yat;
yattapasyasi kaunteya tatkurushva madarpanam.27.
shubhashubhaphalairevam mokshyase karmabandhanaih;
samnyasayogayuktatma vimukto mamupaishyasi.28.
samo'ham sarvabhuteshu na me dveshyo'sti na priyah;
ye bhajanti tu mam bhaktya mayi te teshu chapyaham.29.
api chetsuduracharo bhajate mamananyabhak;
sadhureva sa mantavyah samyagvyavasito hi sah.30.
kshipram bhavati dharmatma shashvachchhantim nigachchhati;
kaunteya pratijanihi na me bhaktah pranashyati.31.
mam hi partha vyapashritya ye'pi syuh papayonayah;
striyo vaishyastatha shudraste'pi yanti param gatim.32.
kim punarbrahmanah punya bhakta rajarshayastatha;
anityamasukham lokamimam prapya bhajasva mam.33.
manmana bhava madbhakto madyaji mam namaskuru;
mamevaishyasi yuktvaivamatmanam matparayanah.34.
 

om tatsaditi shrimadbhagavadgitasupanishatsu brahmavidyayam yogashastre shrikrishnarjunasamvade rajavidyarajaguhyayogo nama navamo'dhyayah .9.

dashamo'dhyayah
shribhagavanuvacha
bhuya eva mahabaho shrinu me paramam vachah;
yatte'ham priyamanaya vakshyami hitakamyaya.1.
na me viduh suraganah prabhavam na maharshayah;
ahamadirhi devanam maharshinam cha sarvashah.2.
yo mamajamanadim cha vetti lokamaheshvaram;
asammudhah sa martyeshu sarvapapaih pramuchyate.3.
buddhirgyanamasammohah kshama satyam damah shamah;
sukham duhkham bhavo'bhavo bhayam chabhayameva cha.4.
ahimsa samata tushtistapo danam yasho'yashah;
bhavanti bhava bhutanam matta eva prithagvidhah.5.
maharshayah sapta purve chatvaro manavastatha;
madbhava manasa jata yesham loka imah prajah.6.
etam vibhutim yogam cha mama yo vetti tattvatah;
so'vikampena yogena yujyate natra samshayah.7.
aham sarvasya prabhavo mattah sarvam pravartate;
iti matva bhajante mam budha bhavasamanvitah.8.
machchitta madgataprana bodhayantah parasparam;
kathayantashcha mam nityam tushyanti cha ramanti cha.9.
tesham satatayuktanam bhajatam pritipurvakam;
dadami buddhiyogam tam yena mamupayanti te.10.
teshamevanukamparthamahamagyanajam tamah;
nashayamyatmabhavastho gyanadipena bhasvata.11.
arjuna uvacha
param brahma param dhama pavitram paramam bhavan;
purusham shashvatam divyamadidevamajam vibhum.12.
ahustvamrishayah sarve devarshirnaradastatha;
asito devalo vyasah svayam chaiva bravishi me.13.
sarvametadritam manye yanmam vadasi keshava;
na hi te bhagavanvyaktim vidurdeva na danavah.14.
svayamevatmanatmanam vettha tvam purushottama;
bhutabhavana bhutesha devadeva jagatpate.15.
vaktumarhasyasheshena divya hyatmavibhutayah;
yabhirvibhutibhirlokanimamstvam vyapya tishthasi.16.
katham vidyamaham yogimstvam sada parichintayan;
keshu keshu cha bhaveshu chintyo'si bhagavanmaya.17.
vistarenatmano yogam vibhutim cha janardana;
bhuyah kathaya triptirhi shrinvato nasti me'mritam.18.
shribhagavanuvacha
hanta te kathayishyami divya hyatmavibhutayah;
pradhanyatah kurushreshtha nastyanto vistarasya me.19.
ahamatma gudakesha sarvabhutashayasthitah;
ahamadishcha madhyam cha bhutanamanta eva cha.20.
adityanamaham vishnurjyotisham raviramshuman;
marichirmarutamasmi nakshatranamaham shashi.21.
vedanam samavedo'smi devanamasmi vasavah;
indriyanam manashchasmi bhutanamasmi chetana.22.
rudranam shankarashchasmi vittesho yaksharakshasam;
vasunam pavakashchasmi meruh shikharinamaham.23.
purodhasam cha mukhyam mam viddhi partha brihaspatim;
senaninamaham skandah sarasamasmi sagarah.24.
maharshinam bhriguraham giramasmyekamaksharam;
yagyanam japayagyo'smi sthavaranam himalayah.25.
ashvatthah sarvavrikshanam devarshinam cha naradah;
gandharvanam chitrarathah siddhanam kapilo munih.26.
uchchaihshravasamashvanam viddhi mamamritodbhavam;
airavatam gajendranam naranam cha naradhipam.27.
ayudhanamaham vajram dhenunamasmi kamadhuk;
prajanashchasmi kandarpah sarpanamasmi vasukih.28.
anantashchasmi naganam varuno yadasamaham;
pitrinamaryama chasmi yamah samyamatamaham.29.
prahladashchasmi daityanam kalah kalayatamaham;
mriganam cha mrigendro'ham vainateyashcha pakshinam.30.
pavanah pavatamasmi ramah shastrabhritamaham;
jhashanam makarashchasmi srotasamasmi jahnavi.31.
sarganamadirantashcha madhyam chaivahamarjuna;
adhyatmavidya vidyanam vadah pravadatamaham.32.
aksharanamakaro'smi dvandvah samasikasya cha;
ahamevakshayah kalo dhataham vishvatomukhah.33.
mrityuh sarvaharashchahamudbhavashcha bhavishyatam;
kirtih shrirvakcha narinam smritirmedha dhritih kshama.34.
brihatsama tatha samnam gayatri chhandasamaham;
masanam margashirsho'hamritunam kusumakarah.35.
dyutam chhalayatamasmi tejastejasvinamaham;
jayo'smi vyavasayo'smi sattvam sattvavatamaham.36.
vrishninam vasudevo'smi pandavanam dhananjayah;
muninamapyaham vyasah kavinamushana kavih.37.
dando damayatamasmi nitirasmi jigishatam;
maunam chaivasmi guhyanam gyanam gyanavatamaham.38.
yachchapi sarvabhutanam bijam tadahamarjuna;
na tadasti vina yatsyanmaya bhutam characharam.39.
nanto'sti mama divyanam vibhutinam parantapa;
esha tuddeshatah prokto vibhutervistaro maya.40.
yadyadvibhutimatsattvam shrimadurjitameva va;
tattadevavagachchha tvam mama tejom'shasambhavam.41.
athava bahunaitena kim gyatena tavarjuna;
vishtabhyahamidam kritsnamekamshena sthito jagat.42.
 

om tatsaditi shrimadbhagavadgitasupanishatsu brahmavidyayam yogashastre shrikrishnarjunasamvade vibhutiyogo nama dashamo'dhyayah .10.

ekadasho'dhyayah
arjuna uvacha
madanugrahaya paramam guhyamadhyatmasangyitam;
yattvayoktam vachastena moho'yam vigato mama.1.
bhavapyayau hi bhutanam shrutau vistarasho maya;
tvattah kamalapatraksha mahatmyamapi chavyayam.2.
evametadyathattha tvamatmanam parameshvara;
drashtumichchhami te rupamaishvaram purushottama.3.
manyase yadi tachchhakyam maya drashtumiti prabho;
yogeshvara tato me tvam darshayatmanamavyayam.4.
shribhagavanuvacha
pashya me partha rupani shatasho'tha sahasrashah;
nanavidhani divyani nanavarnakritini cha.5.
pashyadityanvasunrudranashvinau marutastatha;
bahunyadrishtapurvani pashyashcharyani bharata.6.
ihaikastham jagatkritsnam pashyadya sacharacharam;
mama dehe gudakesha yachchanyaddrashtumichchhasi.7.
na tu mam shakyase drashtumanenaiva svachakshusha;
divyam dadami te chakshuh pashya me yogamaishvaram.8.
sanjaya uvacha
evamuktva tato rajanmahayogeshvaro harih;
darshayamasa parthaya paramam rupamaishvaram.9.
anekavaktranayanamanekadbhutadarshanam;
anekadivyabharanam divyanekodyatayudham.10.
divyamalyambaradharam divyagandhanulepanam;
sarvashcharyamayam devamanantam vishvatomukham.11.
divi suryasahasrasya bhavedyugapadutthita;
yadi bhah sadrishi sa syadbhasastasya mahatmanah.12.
tatraikastham jagatkritsnam pravibhaktamanekadha;
apashyaddevadevasya sharire pandavastada.13.
tatah sa vismayavishto hrishtaroma dhananjayah;
pranamya shirasa devam kritanjalirabhashata.14.
arjuna uvacha
pashyami devamstava deva dehe sarvamstatha bhutavisheshasanghan;
brahmanamisham kamalasanasthamrishimshcha sarvanuragamshcha divyan.15.
anekabahudaravaktranetram pashyami tvam sarvato'nantarupam;
nantam na madhyam na punastavadim pashyami vishveshvara vishvarupa.16.
kiritinam gadinam chakrinam cha tejorashim sarvato diptimantam;
pashyami tvam durnirikshyam samantaddiptanalarkadyutimaprameyam.17.
tvamaksharam paramam veditavyam tvamasya vishvasya param nidhanam;
tvamavyayah shashvatadharmagopta sanatanastvam purusho mato me.18.
anadimadhyantamanantaviryamanantabahum shashisuryanetram;
pashyami tvam diptahutashavaktram svatejasa vishvamidam tapantam.19.
dyavaprithivyoridamantaram hi vyaptam tvayaikena dishashcha sarvah;
drishtvadbhutam rupamugram tavedam lokatrayam pravyathitam mahatman.20.
ami hi tvam surasangha vishanti kechidbhitah pranjalayo grinanti;
svastityuktva maharshisiddhasanghah stuvanti tvam stutibhih pushkalabhih.21.
rudraditya vasavo ye cha sadhya vishve'shvinau marutashchoshmapashcha;
gandharvayakshasurasiddhasangha vikshante tvam vismitashchaiva sarve.22.
rupam mahatte bahuvaktranetram mahabaho bahubahurupadam;
bahudaram bahudamshtrakaralam drishtva lokah pravyathitastathaham.23.
nabhahsprisham diptamanekavarnam vyattananam diptavishalanetram;
drishtva hi tvam pravyathitantaratma dhritim na vindami shamam cha vishno.24.
damshtrakaralani cha te mukhani drishtvaiva kalanalasamnibhani;
disho na jane na labhe cha sharma prasida devesha jagannivasa.25.
ami cha tvam dhritarashtrasya putrah sarve sahaivavanipalasanghaih;
bhishmo dronah sutaputrastathasau sahasmadiyairapi yodhamukhyaih.26.
vaktrani te tvaramana vishanti damshtrakaralani bhayanakani;
kechidvilagna dashanantareshu sandrishyante churnitairuttamangaih.27.
yatha nadinam bahavo'mbuvegah samudramevabhimukha dravanti;
tatha tavami naralokavira vishanti vaktranyabhivijvalanti.28.
yatha pradiptam jvalanam patanga vishanti nashaya samriddhavegah;
tathaiva nashaya vishanti lokastavapi vaktrani samriddhavegah.29.
lelihyase grasamanah samantallokansamagranvadanairjvaladbhih;
tejobhirapurya jagatsamagram bhasastavograh pratapanti vishno.30.
akhyahi me ko bhavanugrarupo namo'stu te devavara prasida;
vigyatumichchhami bhavantamadyam na hi prajanami tava pravrittim.31.
shribhagavanuvacha
kalo'smi lokakshayakritpravriddho lokansamahartumiha pravrittah;
rite'pi tvam na bhavishyanti sarve ye'vasthitah pratyanikeshu yodhah.32.
tasmattvamuttishtha yasho labhasva jitva shatrunbhunkshva rajyam samriddham;
mayaivaite nihatah purvameva nimittamatram bhava savyasachin.33.
dronam cha bhishmam cha jayadratham cha karnam tathanyanapi yodhaviran;
maya hatamstvam jahi ma vyathishtha yudhyasva jetasi rane sapatnan.34.
sanjaya uvacha
etachchhrutva vachanam keshavasya kritanjalirvepamanah kiriti;
namaskritva bhuya evaha krishnam sagadgadam bhitabhitah pranamya.35.
arjuna uvacha
sthane hrishikesha tava prakirtya jagatprahrishyatyanurajyate cha;
rakshamsi bhitani disho dravanti sarve namasyanti cha siddhasanghah.36.
kasmachcha te na nameranmahatmangariyase brahmano'pyadikartre;
ananta devesha jagannivasa tvamaksharam sadasattatparam yat.37.
tvamadidevah purushah puranastvamasya vishvasya param nidhanam;
vettasi vedyam cha param cha dhama tvaya tatam vishvamanantarupa.38.
vayuryamo'gnirvarunah shashankah prajapatistvam prapitamahashcha;
namo namaste'stu sahasrakritvah punashcha bhuyo'pi namo namaste.39.
namah purastadatha prishthataste namo'stu te sarvata eva sarva;
anantaviryamitavikramastvam sarvam samapnoshi tato'si sarvah.40.
sakheti matva prasabham yaduktam he krishna he yadava he sakheti;
ajanata mahimanam tavedam maya pramadatpranayena vapi.41.
yachchavahasarthamasatkrito'si viharashayyasanabhojaneshu;
eko'thavapyachyuta tatsamaksham tatkshamaye tvamahamaprameyam.42.
pitasi lokasya characharasya tvamasya pujyashcha gururgariyan;
na tvatsamo'styabhyadhikah kuto'nyo lokatraye'pyapratimaprabhava.43.
tasmatpranamya pranidhaya kayam prasadaye tvamahamishamidyam;
piteva putrasya sakheva sakhyuh priyah priyayarhasi deva sodhum.44.
adrishtapurvam hrishito'smi drishtva bhayena cha pravyathitam mano me;
tadeva me darshaya devarupam prasida devesha jagannivasa.45.
kiritinam gadinam chakrahastamichchhami tvam drashtumaham tathaiva;
tenaiva rupena chaturbhujena sahasrabaho bhava vishvamurte.46.
shribhagavanuvacha
maya prasannena tavarjunedam rupam param darshitamatmayogat;
tejomayam vishvamanantamadyam yanme tvadanyena na drishtapurvam.47.
na vedayagyadhyayanairna danairna cha kriyabhirna tapobhirugraih;
evamrupah shakya aham nriloke drashtum tvadanyena kurupravira.48.
ma te vyatha ma cha vimudhabhavo drishtva rupam ghoramidrinmamedam;
vyapetabhih pritamanah punastvam tadeva me rupamidam prapashya.49.
sanjaya uvacha
ityarjunam vasudevastathoktva svakam rupam darshayamasa bhuyah;
ashvasayamasa cha bhitamenam bhutva punah saumyavapurmahatma.50.
arjuna uvacha
drishtvedam manusham rupam tava saumyam janardana;
idanimasmi samvrittah sachetah prakritim gatah.51.
shribhagavanuvacha
sudurdarshamidam rupam drishtavanasi yanmama;
deva apyasya rupasya nityam darshanakankshinah.52.
naham vedairna tapasa na danena na chejyaya;
shakya evamvidho drashtum drishtavanasi mam yatha.53.
bhaktya tvananyaya shakya ahamevamvidho'rjuna;
gyatum drashtum cha tattvena praveshtum cha parantapa.54.
matkarmakrinmatparamo madbhaktah sangavarjitah;
nirvairah sarvabhuteshu yah sa mameti pandava.55.
 

om tatsaditi shrimadbhagavadgitasupanishatsu brahmavidyayam yogashastre shrikrishnarjunasamvade vishvarupadarshanayogo namaikadasho'dhyayah .11.

dvadasho'dhyayah
arjuna uvacha
evam satatayukta ye bhaktastvam paryupasate;
ye chapyaksharamavyaktam tesham ke yogavittamah.1.
shribhagavanuvacha
mayyaveshya mano ye mam nityayukta upasate;
shraddhaya parayopetaste me yuktatama matah.2.
ye tvaksharamanirdeshyamavyaktam paryupasate;
sarvatragamachintyam cha kutasthamachalam dhruvam.3.
samniyamyendriyagramam sarvatra samabuddhayah;
te prapnuvanti mameva sarvabhutahite ratah.4.
klesho'dhikatarasteshamavyaktasaktachetasam;
avyakta hi gatirduhkham dehavadbhiravapyate.5.
ye tu sarvani karmani mayi samnyasya matparah;
ananyenaiva yogena mam dhyayanta upasate.6.
teshamaham samuddharta mrityusamsarasagarat;
bhavamina chiratpartha mayyaveshitachetasam.7.
mayyeva mana adhatsva mayi buddhim niveshaya;
nivasishyasi mayyeva ata urdhvam na samshayah.8.
atha chittam samadhatum na shaknoshi mayi sthiram;
abhyasayogena tato mamichchhaptum dhananjaya.9.
abhyase'pyasamartho'si matkarmaparamo bhava;
madarthamapi karmani kurvansiddhimavapsyasi.10.
athaitadapyashakto'si kartum madyogamashritah;
sarvakarmaphalatyagam tatah kuru yatatmavan.11.
shreyo hi gyanamabhyasajgyanaddhyanam vishishyate;
dhyanatkarmaphalatyagastyagachchhantiranantaram.12.
adveshta sarvabhutanam maitrah karuna eva cha;
nirmamo nirahankarah samaduhkhasukhah kshami.13.
santushtah satatam yogi yatatma dridhanishchayah;
mayyarpitamanobuddhiryo madbhaktah sa me priyah.14.
yasmannodvijate loko lokannodvijate cha yah;
harshamarshabhayodvegairmukto yah sa cha me priyah.15.
anapekshah shuchirdaksha udasino gatavyathah;
sarvarambhaparityagi yo madbhaktah sa me priyah.16.
yo na hrishyati na dveshti na shochati na kankshati;
shubhashubhaparityagi bhaktimanyah sa me priyah.17.
samah shatrau cha mitre cha tatha manapamanayoh;
shitoshnasukhaduhkheshu samah sangavivarjitah.18.
tulyanindastutirmauni santushto yena kenachit;
aniketah sthiramatirbhaktimanme priyo narah.19.
ye tu dharmyamritamidam yathoktam paryupasate;
shraddadhana matparama bhaktaste'tiva me priyah.20.
 

om tatsaditi shrimadbhagavadgitasupanishatsu brahmavidyayam yogashastre shrikrishnarjunasamvade bhaktiyogo nama dvadasho'dhyayah .12.

trayodasho'dhyayah
shribhagavanuvacha
idam shariram kaunteya kshetramityabhidhiyate;
etadyo vetti tam prahuh kshetragya iti tadvidah.1.
kshetragyam chapi mam viddhi sarvakshetreshu bharata;
kshetrakshetragyayorgyanam yattajgyanam matam mama.2.
tatkshetram yachcha yadrikcha yadvikari yatashcha yat;
sa cha yo yatprabhavashcha tatsamasena me shrinu.3.
rishibhirbahudha gitam chhandobhirvividhaih prithak;
brahmasutrapadaishchaiva hetumadbhirvinishchitaih.4.
mahabhutanyahankaro buddhiravyaktameva cha;
indriyani dashaikam cha pancha chendriyagocharah.5.
ichchha dveshah sukham duhkham sanghatashchetana dhritih;
etatkshetram samasena savikaramudahritam.6.
amanitvamadambhitvamahimsa kshantirarjavam;
acharyopasanam shaucham sthairyamatmavinigrahah.7.
indriyartheshu vairagyamanahankara eva cha;
janmamrityujaravyadhiduhkhadoshanudarshanam.8.
asaktiranabhishvangah putradaragrihadishu;
nityam cha samachittatvamishtanishtopapattishu.9.
mayi chananyayogena bhaktiravyabhicharini;
viviktadeshasevitvamaratirjanasamsadi.10.
adhyatmagyananityatvam tattvagyanarthadarshanam;
etajgyanamiti proktamagyanam yadato'nyatha.11.
gyeyam yattatpravakshyami yajgyatvamritamashnute;
anadimatparam brahma na sattannasaduchyate.12.
sarvatahpanipadam tatsarvato'kshishiromukham;
sarvatahshrutimalloke sarvamavritya tishthati.13.
sarvendriyagunabhasam sarvendriyavivarjitam;
asaktam sarvabhrichchaiva nirgunam gunabhoktri cha.14.
bahirantashcha bhutanamacharam charameva cha;
sukshmatvattadavigyeyam durastham chantike cha tat.15.
avibhaktam cha bhuteshu vibhaktamiva cha sthitam;
bhutabhartri cha tajgyeyam grasishnu prabhavishnu cha.16.
jyotishamapi tajjyotistamasah paramuchyate;
gyanam gyeyam gyanagamyam hridi sarvasya vishthitam.17.
iti kshetram tatha gyanam gyeyam choktam samasatah;
madbhakta etadvigyaya madbhavayopapadyate.18.
prakritim purusham chaiva viddhyanadi ubhavapi;
vikaramshcha gunamshchaiva viddhi prakritisambhavan.19.
karyakaranakartritve hetuh prakritiruchyate;
purushah sukhaduhkhanam bhoktritve heturuchyate.20.
purushah prakritistho hi bhunkte prakritijangunan;
karanam gunasango'sya sadasadyonijanmasu.21.
upadrashtanumanta cha bharta bhokta maheshvarah;
paramatmeti chapyukto dehe'sminpurushah parah.22.
ya evam vetti purusham prakritim cha gunaih saha;
sarvatha vartamano'pi na sa bhuyo'bhijayate.23.
dhyanenatmani pashyanti kechidatmanamatmana;
anye sankhyena yogena karmayogena chapare.24.
anye tvevamajanantah shrutvanyebhya upasate;
te'pi chatitarantyeva mrityum shrutiparayanah.25.
yavatsanjayate kinchitsattvam sthavarajangamam;
kshetrakshetragyasamyogattadviddhi bharatarshabha.26.
samam sarveshu bhuteshu tishthantam parameshvaram;
vinashyatsvavinashyantam yah pashyati sa pashyati.27.
samam pashyanhi sarvatra samavasthitamishvaram;
na hinastyatmanatmanam tato yati param gatim.28.
prakrityaiva cha karmani kriyamanani sarvashah;
yah pashyati tathatmanamakartaram sa pashyati.29.
yada bhutaprithagbhavamekasthamanupashyati;
tata eva cha vistaram brahma sampadyate tada.30.
anaditvannirgunatvatparamatmayamavyayah;
sharirastho'pi kaunteya na karoti na lipyate.31.
yatha sarvagatam saukshmyadakasham nopalipyate;
sarvatravasthito dehe tathatma nopalipyate.32.
yatha prakashayatyekah kritsnam lokamimam ravih;
kshetram kshetri tatha kritsnam prakashayati bharata.33.
kshetrakshetragyayorevamantaram gyanachakshusha;
bhutaprakritimoksham cha ye viduryanti te param.34.
 

om tatsaditi shrimadbhagavadgitasupanishatsu brahmavidyayam yogashastre shrikrishnarjunasamvade kshetrakshetragyavibhagayogo nama trayodasho'dhyayah .13.

chaturdasho'dhyayah
shribhagavanuvacha
param bhuyah pravakshyami gyananam gyanamuttamam;
yajgyatva munayah sarve param siddhimito gatah.1.
idam gyanamupashritya mama sadharmyamagatah;
sarge'pi nopajayante pralaye na vyathanti cha.2.
mama yonirmahadbrahma tasmingarbham dadhamyaham;
sambhavah sarvabhutanam tato bhavati bharata.3.
sarvayonishu kaunteya murtayah sambhavanti yah;
tasam brahma mahadyoniraham bijapradah pita.4.
sattvam rajastama iti gunah prakritisambhavah;
nibadhnanti mahabaho dehe dehinamavyayam.5.
tatra sattvam nirmalatvatprakashakamanamayam;
sukhasangena badhnati gyanasangena chanagha.6.
rajo ragatmakam viddhi trishnasangasamudbhavam;
tannibadhnati kaunteya karmasangena dehinam.7.
tamastvagyanajam viddhi mohanam sarvadehinam;
pramadalasyanidrabhistannibadhnati bharata.8.
sattvam sukhe sanjayati rajah karmani bharata;
gyanamavritya tu tamah pramade sanjayatyuta.9.
rajastamashchabhibhuya sattvam bhavati bharata;
rajah sattvam tamashchaiva tamah sattvam rajastatha.10.
sarvadvareshu dehe'sminprakasha upajayate;
gyanam yada tada vidyadvivriddham sattvamityuta.11.
lobhah pravrittirarambhah karmanamashamah spriha;
rajasyetani jayante vivriddhe bharatarshabha.12.
aprakasho'pravrittishcha pramado moha eva cha;
tamasyetani jayante vivriddhe kurunandana.13.
yada sattve pravriddhe tu pralayam yati dehabhrit;
tadottamavidam lokanamalanpratipadyate.14.
rajasi pralayam gatva karmasangishu jayate;
tatha pralinastamasi mudhayonishu jayate.15.
karmanah sukritasyahuh sattvikam nirmalam phalam;
rajasastu phalam duhkhamagyanam tamasah phalam.16.
sattvatsanjayate gyanam rajaso lobha eva cha;
pramadamohau tamaso bhavato'gyanameva cha.17.
urdhvam gachchhanti sattvastha madhye tishthanti rajasah;
jaghanyagunavrittistha adho gachchhanti tamasah.18.
nanyam gunebhyah kartaram yada drashtanupashyati;
gunebhyashcha param vetti madbhavam so'dhigachchhati.19.
gunanetanatitya trindehi dehasamudbhavan;
janmamrityujaraduhkhairvimukto'mritamashnute.20.
arjuna uvacha
kairlingaistringunanetanatito bhavati prabho;
kimacharah katham chaitamstringunanativartate.21.
shribhagavanuvacha
prakasham cha pravrittim cha mohameva cha pandava;
ta dveshti sampravrittani na nivrittani kankshati.22.
udasinavadasino gunairyo na vichalyate;
guna vartanta ityeva yo'vatishthati nengate.23.
samaduhkhasukhah svasthah samaloshtashmakanchanah;
tulyapriyapriyo dhirastulyanindatmasamstutih.24.
manapamanayostulyastulyo mitraripakshayoh;
sarvarambhaparityagi gunatitah sa uchyate.25.
mam cha yo'vyabhicharena bhaktiyogena sevate;
sa gunansamatityaitanbrahmabhuyaya kalpate.26.
brahmano hi pratishthahamamritasyavyayasya cha;
shashvatasya cha dharmasya sukhasyaikantikasya cha.27.
 

om tatsaditi shrimadbhagavadgitasupanishatsu brahmavidyayam yogashastre shrikrishnarjunasamvade gunatrayavibhagayogo nama chaturdasho'dhyayah .14.

panchadasho'dhyayah
shribhagavanuvacha
urdhvamulamadhahshakhamashvattham prahuravyayam;
chhandamsi yasya parnani yastam veda sa vedavit.1.
adhashchordhvam prasritastasya shakha gunapravriddha vishayapravalah;
adhashcha mulanyanusantatani karmanubandhini manushyaloke.2.
na rupamasyeha tathopalabhyate nanto na chadirna cha sampratishtha;
ashvatthamenam suvirudhamulamasangashastrena dridhena chhittva.3.
tatah padam tatparimargitavyam yasmingata na nivartanti bhuyah;
tameva chadyam purusham prapadye yatah pravrittih prasrita purani.4.
nirmanamoha jitasangadosha adhyatmanitya vinivrittakamah;
dvandvairvimuktah sukhaduhkhasangyairgachchhantyamudhah padamavyayam tat.5.
na tadbhasayate suryo na shashanko na pavakah;
yadgatva na nivartante taddhama paramam mama.6.
mamaivamsho jivaloke jivabhutah sanatanah;
manahshashthanindriyani prakritisthani karshati.7.
shariram yadavapnoti yachchapyutkramatishvarah;
grihitvaitani samyati vayurgandhanivashayat.8.
shrotram chakshuh sparshanam cha rasanam ghranameva cha;
adhishthaya manashchayam vishayanupasevate.9.
utkramantam sthitam vapi bhunjanam va gunanvitam;
vimudha nanupashyanti pashyanti gyanachakshushah.10.
yatanto yoginashchainam pashyantyatmanyavasthitam;
yatanto'pyakritatmano nainam pashyantyachetasah.11.
yadadityagatam tejo jagadbhasayate'khilam;
yachchandramasi yachchagnau tattejo viddhi mamakam.12.
gamavishya cha bhutani dharayamyahamojasa;
pushnami chaushadhih sarvah somo bhutva rasatmakah.13.
aham vaishvanaro bhutva praninam dehamashritah;
pranapanasamayuktah pachamyannam chaturvidham.14.
sarvasya chaham hridi sannivishto mattah smritirgyanamapohanam cha;
vedaishcha sarvairahameva vedyo vedantakridvedavideva chaham.15.
dvavimau purushau loke ksharashchakshara eva cha;
ksharah sarvani bhutani kutastho'kshara uchyate.16.
uttamah purushastvanyah paramatmetyudhahritah;
yo lokatrayamavishya bibhartyavyaya ishvarah.17.
yasmatksharamatito'hamaksharadapi chottamah;
ato'smi loke vede cha prathitah purushottamah.18.
yo mamevamasammudho janati purushottamam;
sa sarvavidbhajati mam sarvabhavena bharata.19.
iti guhyatamam shastramidamuktam mayanagha;
etadbuddhva buddhimansyatkritakrityashcha bharata.20.
 

om tatsaditi shrimadbhagavadgitasupanishatsu brahmavidyayam yogashastre shrikrishnarjunasamvade purushottamayogo nama panchadasho'dhyayah .15.

shodasho'dhyayah
shribhagavanuvacha
abhayam sattvasamshuddhirgyanayogavyavasthitih;
danam damashcha yagyashcha svadhyayastapa arjavam.1.
ahimsa satyamakrodhastyagah shantirapaishunam;
daya bhuteshvaloluptvam mardavam hrirachapalam.2.
tejah kshama dhritih shauchamadroho natimanita;
bhavanti sampadam daivimabhijatasya bharata.3.
dambho darpo'bhimanashcha krodhah parushyameva cha;
agyanam chabhijatasya partha sampadamasurim.4.
daivi sampadvimokshaya nibandhayasuri mata;
ma shuchah sampadam daivimabhijato'si pandava.5.
dvau bhutasargau loke'smindaiva asura eva cha;
daivo vistarashah prokta asuram partha me shrinu.6.
pravrittim cha nivrittim cha jana na vidurasurah;
na shaucham napi chacharo na satyam teshu vidyate.7.
asatyamapratishtham te jagadahuranishvaram;
aparasparasambhutam kimanyatkamahaitukam.8.
etam drishtimavashtabhya nashtatmano'lpabuddhayah;
prabhavantyugrakarmanah kshayaya jagato'hitah.9.
kamamashritya dushpuram dambhamanamadanvitah;
mohadgrihitvasadgrahanpravartante'shuchivratah.10.
chintamaparimeyam cha pralayantamupashritah;
kamopabhogaparama etavaditi nishchitah.11.
ashapashashatairbaddhah kamakrodhaparayanah;
ihante kamabhogarthamanyayenarthasanchayan.12.
idamadya maya labdhamimam prapsye manoratham;
idamastidamapi me bhavishyati punardhanam.13.
asau maya hatah shatrurhanishye chaparanapi;
ishvaro'hamaham bhogi siddho'ham balavansukhi.14.
adhyo'bhijanavanasmi ko'nyosti sadrisho maya;
yakshye dasyami modishya ityagyanavimohitah.15.
anekachittavibhranta mohajalasamavritah;
prasaktah kamabhogeshu patanti narake'shuchau.16.
atmasambhavitah stabdha dhanamanamadanvitah;
yajante namayagyaiste dambhenavidhipurvakam.17.
ahankaram balam darpam kamam krodham cha samshritah;
mamatmaparadeheshu pradvishanto'bhyasuyakah.18.
tanaham dvishatah kruransamsareshu naradhaman;
kshipamyajasramashubhanasurishveva yonishu.19.
asurim yonimapanna mudha janmani janmani;
mamaprapyaiva kaunteya tato yantyadhamam gatim.20.
trividham narakasyedam dvaram nashanamatmanah;
kamah krodhastatha lobhastasmadetattrayam tyajet.21.
etairvimuktah kaunteya tamodvaraistribhirnarah;
acharatyatmanah shreyastato yati param gatim.22.
yah shastravidhimutsrijya vartate kamakaratah;
na sa siddhimavapnoti na sukham na param gatim.23.
tasmachchhastram pramanam te karyakaryavyavasthitau;
gyatva shastravidhanoktam karma kartumiharhasi.24.
 

om tatsaditi shrimadbhagavadgitasupanishatsu brahmavidyayam yogashastre shrikrishnarjunasamvade daivasurasampadvibhagayogo nama shodasho'dhyayah .16.

saptadasho'dhyayah
arjuna uvacha
ye shastravidhimutsrijya yajante shraddhayanvitah;
tesham nishtha tu ka krishna sattvamaho rajastamah.1.
shribhagavanuvacha
trividha bhavati shraddha dehinam sa svabhavaja;
sattviki rajasi chaiva tamasi cheti tam shrinu.2.
sattvanurupa sarvasya shraddha bhavati bharata;
shraddhamayo'yam purusho yo yachchhraddhah sa eva sah.3.
yajante sattvika devanyaksharakshamsi rajasah;
pretanbhutaganamshchanye yajante tamasa janah.4.
ashastravihitam ghoram tapyante ye tapo janah;
dambhahankarasamyuktah kamaragabalanvitah.5.
karshayantah sharirastham bhutagramamachetasah;
mam chaivantahsharirastham tanviddhyasuranishchayan.6.
aharastvapi sarvasya trividho bhavati priyah;
yagyastapastatha danam tesham bhedamimam shrinu.7.
ayuhsattvabalarogyasukhapritivivardhanah;
rasyah snigdhah sthira hridya aharah sattvikapriyah.8.
katvamlalavanatyushnatikshnarukshavidahinah;
ahara rajasasyeshta duhkhashokamayapradah.9.
yatayamam gatarasam puti paryushitam cha yat;
uchchhishtamapi chamedhyam bhojanam tamasapriyam.10.
aphalakankshibhiryagyo vidhidrishto ya ijyate;
yashtavyameveti manah samadhaya sa sattvikah.11.
abhisandhaya tu phalam dambharthamapi chaiva yat;
ijyate bharatashreshtha tam yagyam viddhi rajasam.12.
vidhihinamasrishtannam mantrahinamadakshinam;
shraddhavirahitam yagyam tamasam parichakshate.13.
devadvijagurupragyapujanam shauchamarjavam;
brahmacharyamahimsa cha shariram tapa uchyate.14.
anudvegakaram vakyam satyam priyahitam cha yat;
svadhyayabhyasanam chaiva vanmayam tapa uchyate.15.
manah prasadah saumyatvam maunamatmavinigrahah;
bhavasamshuddhirityetattapo manasamuchyate.16.
shraddhaya paraya taptam tapastattrividham naraih;
aphalakankshibhiryuktaih sattvikam parichakshate.17.
satkaramanapujartham tapo dambhena chaiva yat;
kriyate tadiha proktam rajasam chalamadhruvam.18.
mudhagrahenatmano yatpidaya kriyate tapah;
parasyotsadanartham va tattamasamudahritam.19.
datavyamiti yaddanam diyate'nupakarine;
deshe kale cha patre cha taddanam sattvikam smritam.20.
yattu prattyupakarartham phalamuddishya va punah;
diyate cha pariklishtam taddanam rajasam smritam.21.
adeshakale yaddanamapatrebhyashcha diyate;
asatkritamavagyatam tattamasamudahritam.22.
om tatsaditi nirdesho brahmanastrividhah smritah;
brahmanastena vedashcha yagyashcha vihitah pura.23.
tasmadomityudahritya yagyadanatapahkriyah;
pravartante vidhanoktah satatam brahmavadinam.24.
tadityanabhisandhaya phalam yagyatapahkriyah;
danakriyashcha vividhah kriyante mokshakankshibhih.25.
sadbhave sadhubhave cha sadityetatprayujyate;
prashaste karmani tatha sachchhabdah partha yujyate.26.
yagye tapasi dane cha sthitih saditi chochyate;
karma chaiva tadarthiyam sadityevabhidhiyate.27.
ashraddhaya hutam dattam tapastaptam kritam cha yat;
asadityuchyate partha na cha tatprepya no iha.28.
 

om tatsaditi shrimadbhagavadgitasupanishatsu brahmavidyayam yogashastre shrikrishnarjunasamvade shraddhatrayavibhagayogo nama saptadasho'dhyayah .17.

ashtadasho'dhyayah
arjuna uvacha
samnyasasya mahabaho tattvamichchhami veditum;
tyagasya cha hrishikesha prithakkeshinishudana.1.
shribhagavanuvacha
kamyanam karmanam nyasam samnyasam kavayo viduh;
sarvakarmaphalatyagam prahustyagam vichakshanah.2.
tyajyam doshavadityeke karma prahurmanishinah;
yagyadanatapahkarma na tyajyamiti chapare.3.
nishchayam shrinu me tatra tyage bharatasattama;
tyago hi purushavyaghra trividhah samprakirtitah.4.
yagyadanatapahkarma na tyajyam karyameva tat;
yagyo danam tapashchaiva pavanani manishinam.5.
etanyapi tu karmani sangam tyaktva phalani cha;
kartavyaniti me partha nishchitam matamuttamam.6.
niyatasya tu samnyasah karmano nopapadyate;
mohattasya parityagastamasah parikirtitah.7.
duhkhamityeva yatkarma kayakleshabhayattyajet;
sa kritva rajasam tyagam naiva tyagaphalam labhet.8.
karyamityeva yatkarma niyatam kriyate'rjuna;
sangam tyaktva phalam chaiva sa tyagah sattviko matah.9.
na dveshtyakushalam karma kushale nanushajjate;
tyagi sattvasamavishto medhavi chhinnasamshayah.10.
na hi dehabhrita shakyam tyaktum karmanyasheshatah;
yastu karmaphalatyagi sa tyagityabhidhiyate.11.
anishtamishtam mishram cha trividham karmanah phalam;
bhavatyatyaginam pretya na tu samnyasinam kvachit.12.
panchaitani mahabaho karanani nibodha me;
sankhye kritante proktani siddhaye sarvakarmanam.13.
adhishthanam tatha karta karanam cha prithagvidham;
vividhashcha prithakcheshta daivam chaivatra panchamam.14.
shariravanmanobhiryatkarma prarabhate narah;
nyayyam va viparitam va panchaite tasya hetavah.15.
tatraivam sati kartaramatmanam kevalam tu yah;
pashyatyakritabuddhitvanna sa pashyati durmatih.16.
yasya nahankrito bhavo buddhiryasya na lipyate;
hatva'pi sa imamllokanna hanti na nibadhyate.17.
gyanam gyeyam parigyata trividha karmachodana;
karanam karma karteti trividhah karmasangrahah.18.
gyanam karma cha karta cha tridhaiva gunabhedatah;
prochyate gunasankhyane yathavachchhrinu tanyapi.19.
sarvabhuteshu yenaikam bhavamavyayamikshate;
avibhaktam vibhakteshu tajgyanam viddhi sattvikam.20.
prithaktvena tu yajgyanam nanabhavanprithagvidhan;
vetti sarveshu bhuteshu tajgyanam viddhi rajasam.21.
yattu kritsnavadekasminkarye saktamahaitukam;
atattvarthavadalpam cha tattamasamudahritam.22.
niyatam sangarahitamaragadveshatah kritam;
aphalaprepsuna karma yattatsattvikamuchyate.23.
yattu kamepsuna karma sahankarena va punah;
kriyate bahulayasam tadrajasamudahritam.24.
anubandham kshayam himsamanapekshya cha paurusham;
mohadarabhyate karma yattattamasamuchyate.25.
muktasango'nahamvadi dhrityutsahasamanvitah;
siddhyasiddhyornirvikarah karta sattvika uchyate.26.
ragi karmaphalaprepsurlubdho himsatmako'shuchih;
harshashokanvitah karta rajasah parikirtitah.27.
ayuktah prakritah stabdhah shatho naishkritiko'lasah;
vishadi dirghasutri cha karta tamasa uchyate.28.
buddherbhedam dhriteshchaiva gunatastrividham shrinu;
prochyamanamasheshena prithaktvena dhananjaya.29.
pravrittim cha nivrittim cha karyakarye bhayabhaye;
bandham moksham cha ya vetti buddhih sa partha sattviki.30.
yaya dharmamadharmam cha karyam chakaryameva cha;
ayathavatprajanati buddhih sa partha rajasi.31.
adharmam dharmamiti ya manyate tamasavrita;
sarvarthanviparitamshcha buddhih sa partha tamasi.32.
dhritya yaya dharayate manahpranendriyakriyah;
yogenavyabhicharinya dhritih sa partha sattviki.33.
yaya tu dharmakamarthandhritya dharayate'rjuna;
prasangena phalakankshi dhritih sa partha rajasi.34.
yaya svapnam bhayam shokam vishadam madameva cha;
na vimunchati durmedha dhritih sa partha tamasi.35.
sukham tvidanim trividham shrinu me bharatarshabha;
abhyasadramate yatra duhkhantam cha nigachchhati.36.
yattadagre vishamiva pariname'mritopamam;
tatsukham sattvikam proktamatmabuddhiprasadajam.37.
vishayendriyasamyogadyattadagre'mritopamam;
pariname vishamiva tatsukham rajasam smritam.38.
yadagre chanubandhe cha sukham mohanamatmanah;
nidralasyapramadottham tattamasamudahritam.39.
na tadasti prithivyam va divi deveshu va punah;
sattvam prakritijairmuktam yadebhih syattribhirgunaih.40.
brahmanakshatriyavisham shudranam cha parantapa;
karmani pravibhaktani svabhavaprabhavairgunaih.41.
shamo damastapah shaucham kshantirarjavameva cha;
gyanam vigyanamastikyam brahmakarma svabhavajam.42.
shauryam tejo dhritirdakshyam yuddhe chapyapalayanam;
danamishvarabhavashcha kshatram karma svabhavajam.43.
krishigaurakshyavanijyam vaishyakarma svabhavajam;
paricharyatmakam karma shudrasyapi svabhavajam.44.
sve sve karmanyabhiratah samsiddhim labhate narah;
svakarmaniratah siddhim yatha vindati tachchhrinu.45.
yatah pravrittirbhutanam yena sarvamidam tatam;
svakarmana tamabhyarchya siddhim vindati manavah.46.
shreyansvadharmo vigunah paradharmotsvanushthitat;
svabhavaniyatam karma kurvannapnoti kilbisham.47.
sahajam karma kaunteya sadoshamapi na tyajet;
sarvarambha hi doshena dhumenagnirivavritah.48.
asaktabuddhih sarvatra jitatma vigatasprihah;
naishkarmyasiddhim paramam samnyasenadhigachchhati.49.
siddhim prapto yatha brahma tathapnoti nibodha me;
samasenaiva kaunteya nishtha gyanasya ya para.50.
buddhya vishuddhaya yukto dhrityatmanam niyamya cha;
shabdadinvishayamstyaktva ragadveshau vyudasya cha.51.
viviktasevi laghvashi yatavakkayamanasah;
dhyanayogaparo nityam vairagyam samupashritah.52.
ahankaram balam darpam kamam krodham parigraham;
vimuchya nirmamah shanto brahmabhuyaya kalpate.53.
brahmabhutah prasannatma na shochati na kankshati;
samah sarveshu bhuteshu madbhaktim labhate param.54.
bhaktya mamabhijanati yavanyashchasmi tattvatah;
tato mam tattvato gyatva vishate tadanantaram.55.
sarvakarmanyapi sada kurvano madvyapashrayah;
matprasadadavapnoti shashvatam padamavyayam.56.
chetasa sarvakarmani mayi samnyasya matparah;
buddhiyogamupashritya machchittah satatam bhava.57.
machchittah sarvadurgani matprasadattarishyasi;
atha chettvamahankaranna shroshyasi vinankshyasi.58.
yadahankaramashritya na yotsya iti manyase;
mithyaisha vyavasayaste prakritistvam niyokshyati.59.
svabhavajena kaunteya nibaddhah svena karmana;
kartum nechchhasi yanmohatkarishyasyavasho'pi tat.60.
ishvarah sarvabhutanam hriddeshe'rjuna tishthati;
bhramayansarvabhutani yantrarudhani mayaya.61.
tameva sharanam gachchha sarvabhavena bharata;
tatprasadatparam shantim sthanam prapsyasi shashvatam.62.
iti te gyanamakhyatam guhyadguhyataram maya;
vimrishyaitadasheshena yathechchhasi tatha kuru.63.
sarvaguhyatamam bhuyah shrinu me paramam vachah;
ishto'si me dridhamiti tato vakshyami te hitam.64.
manmana bhava madbhakto madyaji mam namaskuru;
mamevaishyasi satyam te pratijane priyo'si me.65.
sarvadharmanparityajya mamekam sharanam vraja;
aham tva sarvapapebhyo mokshayishyami ma shuchah.66.
idam te natapaskaya nabhaktaya kadachana;
na chashushrushave vachyam na cha mam yo'bhyasuyati.67.
ya imam paramam guhyam madbhakteshvabhidhasyati;
bhaktim mayi param kritva mamevaishyatyasamshayah.68.
na cha tasmanmanushyeshu kashchinme priyakrittamah;
bhavita na cha me tasmadanyah priyataro bhuvi.69.
adhyeshyate cha ya imam dharmyam samvadamavayoh;
gyanayagyena tenahamishtah syamiti me matih.70.
shraddhavananasuyashcha shrinuyadapi yo narah;
so'pi muktah shubhamllokanprapnuyatpunyakarmanam.71.
kachchidetachchhrutam partha tvayaikagrena chetasa;
kachchidagyanasammohah pranashtaste dhananjaya.72.
arjuna uvacha
nashto mohah smritirlabdha tvatprasadanmayachyuta;
sthito'smi gatasandehah karishye vachanam tava.73.
sanjaya uvacha
ityaham vasudevasya parthasya cha mahatmanah;
samvadamimamashraushamadbhutam romaharshanam.74.
vyasaprasadachchhrutavanetadguhyamaham param;
yogam yogeshvaratkrishnatsakshatkathayatah svayam.75.
rajansamsmritya samsmritya samvadamimamadbhutam;
keshavarjunayoh punyam hrishyami cha muhurmuhuh.76.
tachcha samsmritya samsmritya rupamatyadbhutam hareh;
vismayo me mahanrajanhrishyami cha punah punah.77.
yatra yogeshvarah krishno yatra partho dhanurdharah;
tatra shrirvijayo bhutirdhruva nitirmatirmama.78.
 

om tatsaditi shrimadbhagavadgitasupanishatsu brahmavidyayam yogashastre shrikrishnarjunasamvade mokshasamnyasayogo namashtadasho'dhyayah .18.