shrīmad bhagavad gītā
Bhagavad Gita in accented Hunterian romanization
adhyāya 1  •  arjunavishādayoga
prathamo'dhyāyah
 
dhritarāshtra uvācha,
dharmakshetre kurukshetre samavetā yuyutsavah,
māmakāh pāndavāshchaiva kimakurvata sanjaya.1.
sanjaya uvācha,
drishtvā tu pāndavānīkam vyūdham duryodhanastadā,
āchāryamupasangamya rājā vachanamabravīt.2.
pashyaitām pānduputrānāmāchārya mahatīm chamūm,
vyūdhām drupadaputrena tava shishyena dhīmatā.3.
atra shūrā maheshvāsā bhīmārjunasamā yudhi,
yuyudhāno virātashcha drupadashcha mahārathah.4.
dhrishtaketushchekitānah kāshirājashcha vīryavān,
purujitkuntibhojashcha shaibyashcha narapungavah.5.
yudhāmanyushcha vikrānta uttamaujāshcha vīryavān,
saubhadro draupadeyāshcha sarva eva mahārathāh.6.
asmākam tu vishishtā ye tānnibodha dvijottama,
nāyakā mama sainyasya sangyārtham tānbravīmi te.7.
bhavānbhīshmashcha karnashcha kripashcha samitinjayah,
ashvatthāmā vikarnashcha saumadattistathaiva cha.8.
anye cha bahavah shūrā madarthe tyaktajīvitāh,
nānāshastrapraharanāh sarve yuddhavishāradāh.9.
aparyāptam tadasmākam balam bhīshmābhirakshitam,
paryāptam tvidameteshām balam bhīmābhirakshitam.10.
ayaneshu cha sarveshu yathābhāgamavasthitāh,
bhīshmamevābhirakshantu bhavantah sarva eva hi.11.
tasya sanjanayanharsham kuruvriddhah pitāmahah,
simhanādam vinadyochchaih shankham dadhmau pratāpavān.12.
tatah shankhāshcha bheryashcha panavānakagomukhāh,
sahasaivābhyahanyanta sa shabdastumulo'bhavat.13.
tatah shvetairhayairyukte mahati syandane sthitau,
mādhavah pāndavashchaiva divyau shankhau pradaghmatuh.14.
pānchajanyam hrishīkesho devadattam dhananjayah,
paundram dadhmau mahāshankham bhīmakarmā vrikodarah.15.
anantavijayam rājā kuntīputro yudhishthirah,
nakulah sahadevashcha sughoshamanipushpakau.16.
kāshyashcha parameshvāsah shikhandī cha mahārathah,
dhrishtadyumno virātashcha sātyakishchāparājitah.17.
drupado draupadeyāshcha sarvashah prithivīpate,
saubhadrashcha mahābāhuh shankhāndadhmuh prithakprithak.18.
sa ghosho dhārtarāshtrānām hridayāni vyadārayat,
nabhashcha prithivīm chaiva tumulo vyanunādayan.19.
atha vyavasthitāndrishtvā dhārtarāshtrānkapidhvajah,
pravritte shastrasampāte dhanurudyamya pāndavah.20.
hrishīkesham tadā vākyamidamāha mahīpate,
arjuna uvācha,
senayorubhayormadhye ratham sthāpaya me'chyuta.21.
yāvadetānnirīkshe'ham yoddhukāmānavasthitān,
kairmayā saha yoddhavyamasminranasamudyame.22.
yotsyamānānavekshe'ham ya ete'tra samāgatāh,
dhārtarāshtrasya durbuddheryuddhe priyachikīrshavah.23.
sanjaya uvācha,
evamukto hrishīkesho gudākeshena bhārata,
senayorubhayormadhye sthāpayitvā rathottamam.24.
bhīshmadronapramukhatah sarveshām cha mahīkshitām,
uvācha pārtha pashyaitānsamavetānkurūniti.25.
tatrāpashyatsthitānpārthah pitrīnatha pitāmahān,
āchāryānmātulānbhrātrīnputrānpautrānsakhīmstathā.26.
shvashurānsuhridashchaiva senayorubhayorapi,
tānsamīkshya sa kaunteyah sarvānbandhūnavasthitān.27.
kripayā parayāvishto vishīdannidamabravīt,
arjuna uvācha,
drishtvemam svajanam krishna yuyutsum samupasthitam.28.
sīdanti mama gātrāni mukham cha parishushyati,
vepathushcha sharīre me romaharshashcha jāyate.29.
gāndīvam sramsate hastāttvakchaiva paridahyate,
na cha shaknomyavasthātum bhramatīva cha me manah.30.
nimittāni cha pashyāmi viparītāni keshava,
na cha shreyo'nupashyāmi hatvā svajanamāhave.31.
na kānkshe vijayam krishna na cha rājyam sukhāni cha,
kim no rājyena govinda kim bhogairjīvitena vā.32.
yeshāmarthe kānkshitam no rājyam bhogāh sukhāni cha,
ta ime'vasthitā yuddhe prānāmstyaktvā dhanāni cha.33.
āchāryāh pitarah putrāstathaiva cha pitāmahāh,
mātulāh shvashurāh pautrāh shyālāh sambandhinastathā.34.
etānna hantumichchhāmi ghnato'pi madhusūdana,
api trailokyarājyasya hetoh kim nu mahīkrite.35.
nihatya dhārtarāshtrānnah kā prītih syājjanārdana,
pāpamevāshrayedasmānhatvaitānātatāyinah.36.
tasmānnārhā vayam hantum dhārtarāshtrānsvabāndhavān,
svajanam hi katham hatvā sukhinah syāma mādhava.37.
yadyapyete na pashyanti lobhopahatachetasah,
kulakshayakritam dosham mitradrohe cha pātakam.38.
katham na geyamasmābhih pāpādasmānnivartitum,
kulakshayakritam dosham prapashyadbhirjanārdana.39.
kulakshaye pranashyanti kuladharmāh sanātanāh,
dharme nashte kulam kritsnamadharmo'bhibhavatyuta.40.
adharmābhibhavātkrishna pradushyanti kulastriyah,
strīshu dushtāsu vārshneya jāyate varnasankarah.41.
sankaro narakāyaiva kulaghnānām kulasya cha,
patanti pitaro hyeshām luptapindodakakriyāh.42.
doshairetaih kulaghnānām varnasankarakārakaih,
utsādyante jātidharmāh kuladharmāshcha shāshvatāh.43.
utsannakuladharmānām manushyānām janārdana,
narake'niyatam vāso bhavatītyanushushruma.44.
aho bata mahatpāpam kartum vyavasitā vayam,
yadrājyasukhalobhena hantum svajanamudyatāh.45.
yadi māmapratīkāramashastram shastrapānayah,
dhārtarāshtrā rane hanyustanme kshemataram bhavet.46.
sanjaya uvācha,
evamuktvārjunah sankhye rathopastha upāvishat,
visrijya sasharam chāpam shokasamvignamānasah.47.
 

om tatsaditi shrīmadbhagavadgītāsūpanishatsu brahmavidyāyām yogashāstre shrīkrishnārjunasamvāde arjunavishādayogo nāma prathamo'dhyāyah .1.

adhyāya 2  •  sānkhyayoga
dvitīyo'dhyāyah
 
sanjaya uvācha,
tam tathā kripayāvishtamashrupūrnākulekshanam,
vishīdantamidam vākyamuvācha madhusūdanah.1.
shrībhagavānuvācha,
kutastvā kashmalamidam vishame samupasthitam,
anāryajushtamasvargyamakīrtikaramarjuna.2.
klaibyam mā sma gamah pārtha naitattvayyupapadyate,
kshudram hridayadaurbalyam tyaktvottishtha parantapa.3.
arjuna uvācha,
katham bhīshmamaham sānkhye dronam cha madhusūdana,
ishubhih pratiyotsyāmi pūjārhāvarisūdana.4.
gurūnahatvā hi mahānubhāvānshreyo bhoktum bhaikshyamapīha loke,
hatvārthakāmāmstu gurunihaiva bhunjīya bhogān'rudhirapradigdhān.5.
na chaitadvidmah kataranno garīyo yadvā jayema yadi vā no jayeyuh,
yāneva hatvā na jijīvishāmaste'vasthitāh pramukhe dhārtarāshtrāh.6.
kārpanyadoshopahatasvabhāvah prichchhāmi tvām dharmasammūdhachetāh,
yachchhreyah syānnishchitam brūhi tanme shishyaste'ham shādhi mām tvām prapannam.7.
na hi prapashyāmi mamāpanudyādyachchhokamuchchhoshanamindriyānām,
avāpya bhūmāvasapatnamriddham rājyam surānāmapi chādhipatyam.8.
sanjaya uvācha,
evamuktvā hrishīkesham gudākeshah parantapa,
na yotsya iti govindamuktvā tūshnīm babhūva ha.9.
tamuvācha hrishīkeshah prahasanniva bhārata,
senayorubhayormadhye vishīdantamidam vachah.10.
shrībhagavānuvācha,
ashochyānanvashochastvam pragāvādāmshcha bhāshase,
gatāsūnagatāsūmshcha nānushochanti panditāh.11.
na tvevāham jātu nāsam na tvam neme janādhipāh,
na chaiva na bhavishyāmah sarve vayamatah param.12.
dehino'sminyathā dehe kaumāram yauvanam jarā,
tathā dehāntaraprāptirdhīrastatra na muhyati.13.
mātrāsparshāstu kaunteya shītoshnasukhaduhkhadāh,
āgamāpāyino'nityāstāmstitikshasva bhārata.14.
yam hi na vyathayantyete purusham purusharshabha,
samaduhkhasukham dhīram so'mritatvāya kalpate.15.
nāsato vidyate bhāvo nābhāvo vidyate satah,
ubhayorapi drishto'ntastvanayostattvadarshibhih.16.
avināshi tu tadviddhi yena sarvamidam tatam,
vināshamavyayasyāsya na kashchitkartumarhati.17.
antavanta ime dehā nityasyoktāh sharīrinah,
anāshino'prameyasya tasmādyudhyasva bhārata.18.
ya enam vetti hantāram yashchainam manyate hatam,
ubhau tau na vijānīto nāyam hanti na hanyate.19.
na jāyate mriyate vā kadāchinnāyam bhūtvā bhavitā vā na bhūyah,
ajo nityah shāshvato'yam purāno na hanyate hanyamāne sharīre.20.
vedāvināshinam nityam ya enamajamavyayam,
atham sa purushah pārtha kam ghātayati hanti kam.21.
vāsāmsi jīrnāni yathā vihāya navāni grihnāti naro'parāni,
tathā sharīrāni vihāya jīrnānyanyāni samyāti navāni dehī.22.
nainam chhindanti shastrāni nainam dahati pāvakah,
na chainam kledayantyāpo na shoshayati mārutah.23.
achchhedyo'yamadāhyo'yamakledyo'shoshya eva cha,
nityah sarvagatah sthānurachalo'yam sanātanah.24.
avyakto'yamachintyo'yamavikāryo'yamuchyate,
tasmādevam viditvainam nānushochitumarhasi.25.
atha chainam nityajātam nityam vā manyase mritam,
tathāpi tvam mahābāho naivam shochitumarhasi.26.
jātasya hi dhruvo mrityurdhruvam janma mritasya cha,
tasmādaparihārye'rthe na tvam shochitumarhasi.27.
avyaktādīni bhūtāni vyaktamadhyāni bhārata,
avyaktanidhanānyeva tatra kā paridevanā.28.
āshcharyavatpashyati kashchidenamāshcharyavadvadati tathaiva chānyah,
āshcharyavachchainamanyah shrinoti shrutvāpyenam veda na chaiva kashchit.29.
dehī nityamavadhyo'yam dehe sarvasya bhārata,
tasmātsarvāni bhūtāni na tvam shochitumarhasi.30.
svadharmamapi chāvekshya na vikampitumarhasi,
dharmyāddhi yuddhāchchhreyo'nyatkshatriyasya na vidyate.31.
yadrichchhayā chopapannam svargadvāramapāvritam,
sukhinah kshatriyāh pārtha labhante yuddhamīdrisham.32.
atha chettvamimam dharmyam sangrāmam na karishyasi,
tatah svadharmam kīrtim cha hitvā pāpamavāpsyasi.33.
akīrtim chāpi bhūtāni kathayishyanti te'vyayām,
sambhāvitasya chākīrtirmaranādatirichyate.34.
bhayādranāduparatam mamsyante tvām mahārathāh,
yeshām cha tvam bahumato bhūtvā yāsyasi lāghavam.35.
avāchyavādāmshcha bahūnvadishyanti tavāhitāh,
nindantastava sāmarthyam tato duhkhataram nu kim.36.
hato vā prāpsyasi svargam jitvā vā bhokshyase mahīm,
tasmāduttishtha kaunteya yuddhāya kritanishchayah.37.
sukhaduhkhe same kritvā lābhālābhau jayājayau,
tato yuddhāya yujyasva naivam pāpamavāpsyasi.38.
eshā te'bhihitā sānkhye buddhiryoge tvimām shrinu,
buddhyā yukto yayā pārtha karmabandham prahāsyasi.39.
nehābhikramanāsho'sti pratyavāyo na vidyate,
svalpamapyasya dharmasya trāyate mahato bhayāt.40.
vyavasāyātmikā buddhirekeha kurunandana,
bahushākhā hyanantāshcha buddhayo'vyavasāyinām.41.
yāmimām pushpitām vācham pravadantyavipashchitah,
vedavādaratāh pārtha nānyadastīti vādinah.42.
kāmātmānah svargaparā janmakarmaphalapradām,
kriyāvisheshabahulām bhogaishvaryagatim prati.43.
bhogaishvaryaprasaktānām tayāpahritachetasām,
vyavasāyātmikā buddhih samādhau na vidhīyate.44.
traigunyavishayā vedā nistraigunyo bhavārjuna,
nirdvandvo nityasattvastho niryogakshema ātmavān.45.
yāvānartha udapāne sarvatah samplutodake,
tāvānsarveshu vedeshu brāhmanasya vijānatah.46.
karmanyevādhikāraste mā phaleshu kadāchana,
mā karmaphalaheturbhūrmā te sango'stvakarmani.47.
yogasthah kuru karmāni sangam tyaktvā dhananjaya,
siddhyasiddhyoh samo bhūtvā samatvam yoga uchyate.48.
dūrena hyavaram karma buddhiyogāddhananjaya,
buddhau sharanamanvichchha kripanāh phalahetavah.49.
buddhiyukto jahātīha ubhe sukritadushkrite,
tasmādyogāya yujyasva yogah karmasu kaushalam.50.
karmajam buddhiyuktā hi phalam tyaktvā manīshinah,
janmabandhavinirmuktāh padam gachchhantyanāmayam.51.
yadā te mohakalilam buddhirvyatitarishyati,
tadā gantāsi nirvedam shrotavyasya shrutasya cha.52.
shrutivipratipannā te yadā sthāsyati nishchalā,
samādhāvachalā buddhistadā yogamavāpsyasi.53.
arjuna uvācha,
sthitapragasya kā bhāshā samādhisthasya keshava,
sthitadhīh kim prabhāsheta kimāsīta vrajeta kim.54.
shrībhagavānuvācha,
prajahāti yadā kāmānsarvānpārtha manogatān,
ātmanyevātmanā tushtah sthitapragastadochyate.55.
duhkheshvanudvignamanāh sukheshu vigatasprihah,
vītarāgabhayakrodhah sthitadhīrmuniruchyate.56.
yah sarvatrānabhisnehastattatprāpya shubhāshubham,
nābhinandati na dveshti tasya pragā pratishthitā.57.
yadā samharate chāyam kūrmo'ngānīva sarvashah,
indriyānīndriyārthebhyastasya pragā pratishthitā.58.
vishayā vinivartante nirāhārasya dehinah,
rasavarjam raso'pyasya param drishtvā nivartate.59.
yatato hyapi kaunteya purushasya vipashchitah,
indriyāni pramāthīni haranti prasabham manah.60.
tāni sarvāni samyamya yukta āsīta matparah,
vashe hi yasyendriyāni tasya pragā pratishthitā.61.
dhyāyato vishayānpumsah sangasteshūpajāyate,
sangātsanjāyate kāmah kāmātkrodho'bhijāyate.62.
krodhādbhavati sammohah sammohātsmritivibhramah,
smritibhramshādbuddhināsho buddhināshātpranashyati.63.
rāgadveshavimuktaistu vishayānindriyaishcharan,
ātmavashyairvidheyātmā prasādamadhigachchhati.64.
prasāde sarvaduhkhānām hānirasyopajāyate,
prasannachetaso hyāshu buddhih paryavatishthate.65.
nāsti buddhirayuktasya na chāyuktasya bhāvanā,
na chābhāvayatah shāntirashāntasya kutah sukham.66.
indriyānām hi charatām yanmano'nuvidhīyate,
tadasya harati pragām vāyurnāvamivāmbhasi.67.
tasmādyasya mahābāho nigrihītāni sarvashah,
indriyānīndriyārthebhyastasya pragā pratishthitā.68.
yā nishā sarvabhūtānām tasyām jāgarti samyamī,
yasyām jāgrati bhūtāni sā nishā pashyato muneh.69.
āpūryamānamachalapratishtham samudramāpah pravishanti yadvat,
tadvatkāmā yam pravishanti sarve sa shāntimāpnoti na kāmakāmī.70.
vihāya kāmānyah sarvānpumāmshcharati nihsprihah,
nirmamo nirahankārah sa shāntimadhigachchhati.71.
eshā brāhmī sthitih pārtha nainām prāpya vimuhyati,
sthitvāsyāmantakāle'pi brahmanirvānamrichchhati.72.
 

om tatsaditi shrīmadbhagavadgītāsūpanishatsu brahmavidyāyām yogashāstre shrīkrishnārjunasamvāde sānkhyayogo nāma dvitīyo'dhyāyah .2.

adhyāya 3  •  karmayoga
tritīyo'dhyāyah
 
arjuna uvācha,
jyāyasī chetkarmanaste matā buddhirjanārdana,
tatkim karmani ghore mām niyojayasi keshava.1.
vyāmishreneva vākyena buddhim mohayasīva me,
tadekam vada nishchitya yena shreyo'hamāpnuyām.2.
shrībhagavānuvācha,
loke'smindvividhā nishthā purā proktā mayānagha,
gānayogena sānkhyānām karmayogena yoginām.3.
na karmanāmanārambhānnaishkarmyam purusho'shnute,
na cha samnyasanādeva siddhim samadhigachchhati.4.
na hi kashchitkshanamapi jātu tishthatyakarmakrit,
kāryate hyavashah karma sarvah prakritijairgunaih.5.
karmendriyāni samyamya ya āste manasā smaran,
indriyārthānvimūdhātmā mithyāchārah sa uchyate.6.
yastvindriyāni manasā niyamyārabhate'rjuna,
karmendriyaih karmayogamasaktah sa vishishyate.7.
niyatam kuru karma tvam karma jyāyo hyakarmanah,
sharīrayātrāpi cha te na prasiddhyedakarmanah.8.
yagārthātkarmano'nyatra loko'yam karmabandhanah,
tadartham karma kaunteya muktasangah samāchara.9.
sahayagāh prajāh srishtvā purovācha prajāpatih,
anena prasavishyadhvamesha vo'stvishtakāmadhuk.10.
devānbhāvayatānena te devā bhāvayantu vah,
parasparam bhāvayantah shreyah paramavāpsyatha.11.
ishtānbhogānhi vo devā dāsyante yagabhāvitāh,
tairdattānapradāyaibhyo yo bhunkte stena eva sah.12.
yagashishtāshinah santo muchyante sarvakilbishaih,
bhunjate te tvagham pāpā ye pachantyātmakāranāt.13.
annādbhavanti bhūtāni parjanyādannasambhavah,
yagādbhavati parjanyo yagah karmasamudbhavah.14.
karma brahmodbhavam viddhi brahmāksharasamudbhavam,
tasmātsarvagatam brahma nityam yage pratishthitam.15.
evam pravartitam chakram nānuvartayatīha yah,
aghāyurindriyārāmo mogham pārtha sa jīvati.16.
yastvātmaratireva syādātmatriptashcha mānavah,
ātmanyeva cha santushtastasya kāryam na vidyate.17.
naiva tasya kritenārtho nākriteneha kashchana,
na chāsya sarvabhūteshu kashchidarthavyapāshrayah.18.
tasmādasaktah satatam kāryam karma samāchara,
asakto hyācharankarma paramāpnoti pūrushah.19.
karmanaiva hi samsiddhimāsthitā janakādayah,
lokasangrahamevāpi sampashyankartumarhasi.20.
yadyadācharati shreshthastattadevetaro janah,
sa yatpramānam kurute lokastadanuvartate.21.
na me pārthāsti kartavyam trishu lokeshu kinckana,
nānavāptamavāptavyam varta eva cha karmani.22.
yadi hyaham na varteyam jātu karmanyatandritah,
mama vartmānuvartante manushyāh pārtha sarvashah.23.
utsīdeyurime lokā na kuryām karma chedaham,
sankarasya cha kartā syāmupahanyāmimāh prajāh.24.
saktāh karmanyavidvāmso yathā kurvanti bhārata,
kuryādvidvāmstathāsaktashchikīrshurlokasangraham.25.
na buddhibhedam janayedagānām karmasanginām,
joshayetsarvakarmāni vidvānyuktah samācharan.26.
prakriteh kriyamānāni gunaih karmāni sarvashah,
ahankāravimūdhātmā kartāhamiti manyate.27.
tattvavittu mahābāho gunakarmavibhāgayoh,
gunā guneshu vartanta iti matvā na sajjate.28.
prakritergunasammūdhāh sajjante gunakarmasu,
tānakritsnavido mandānkritsnavinna vichālayet.29.
mayi sarvāni karmāni samnyasyādhyātmachetasā,
nirāshīrnirmamo bhūtvā yudhyasva vigatajvarah.30.
ye me matamidam nityamanutishthanti mānavāh,
shraddhāvanto'nasūyanto muchyante te'pi karmabhih.31.
ye tvetadabhyasūyanto nānutishthanti me matam,
sarvagānavimūdhāmstānviddhi nashtānachetasah.32.
sadrisham cheshtate svasyāh prakritergānavānapi,
prakritim yānti bhūtāni nigrahah kim karishyati.33.
indriyasyendriyasyārthe rāgadveshau vyavasthitau,
tayorna vashamāgachchhettau hyasya paripanthinau.34.
shreyānsvadharmo vigunah paradharmātsvanushthitāt,
svadharme nidhanam shreyah paradharmo bhayāvahah.35.
arjuna uvācha,
atha kena prayukto'yam pāpam charati pūrushah,
anichchhannapi vārshneya balādiva niyojitah.36.
shrībhagavānuvācha,
kāma esha krodha esha rajogunasamudbhavah,
mahāshano mahāpāpmā viddhyenamiha vairinam.37.
dhūmenāvriyate vahniryathādarsho malena cha,
yatholbenāvrito garbhastathā tenedamāvritam.38.
āvritam gānametena gānino nityavairinā,
kāmarūpena kaunteya dushpūrenānalena cha.39.
indriyāni mano buddhirasyādhishthānamuchyate,
etairvimohayatyesha gānamāvritya dehinam.40.
tasmāttvamindriyānyādau niyamya bharatarshabha,
pāpmānam prajahi hyenam gānavigānanāshanam.41.
indriyāni parānyāhurindriyebhyah param manah,
manasastu parā buddhiryo buddheh paratastu sah.42.
evam buddheh param buddhvā samstabhyātmānamātmanā,
jahi shatrum mahābāho kāmarūpam durāsadam.43.
 

om tatsaditi shrīmadbhagavadgītāsūpanishatsu brahmavidyāyām yogashāstre shrīkrishnārjunasamvāde karmayogo nāma tritīyo'dhyāyah .3.

adhyāya 4  •  gānakarmasamnyāsayoga
chaturtho'dhyāyah
 
shrībhagavānuvācha,
imam vivasvate yogam proktavānahamavyayam,
vivasvānmanave prāha manurikshvākave'bravīt.1.
evam paramparāprāptamimam rājarshayo viduh,
sa kāleneha mahatā yogo nashtah parantapa.2.
sa evāyam mayā te'dya yogah proktah purātanah,
bhakto'si me sakhā cheti rahasyam hyetaduttamam.3.
arjuna uvācha,
aparam bhavato janma param janma vivasvatah,
kathametadvijānīyām tvamādau proktavāniti.4.
shrībhagavānuvācha,
bahūni me vyatītāni janmāni tava chārjuna,
tānyaham veda sarvāni na tvam vettha parantapa.5.
ajo'pi sannavyayātmā bhūtānāmīshvaro'pi san,
prakritim svāmadhishthāya sambhavāmyātmamāyayā.6.
yadā yadā hi dharmasya glānirbhavati bhārata,
abhyutthānamadharmasya tadātmānam srijāmyaham.7.
paritrānāya sādhūnām vināshāya cha dushkritām,
dharmasamsthāpanārthāya sambhavāmi yuge yuge.8.
janma karma cha me divyamevam yo vetti tattvatah,
tyaktvā deham punarjanma naiti māmeti so'rjuna.9.
vītarāgabhayakrodhā manmayā māmupāshritāh,
bahavo gānatapasā pūtā madbhāvamāgatāh.10.
ye yathā mām prapadyante tāmstathaiva bhajāmyaham,
mama vartmānuvartante manushyāh pārtha sarvashah.11.
kānkshantah karmanām siddhim yajanta iha devatāh,
kshipram hi mānushe loke siddhirbhavati karmajā.12.
chāturvarnyam mayā srishtam gunakarmavibhāgashah,
tasya kartāramapi mām viddhyakartāramavyayam.13.
na mām karmāni limpanti na me karmaphale sprihā,
iti mām yo'bhijānāti karmabhirna sa badhyate.14.
evam gātvā kritam karma pūrvairapi mumukshubhih,
kuru karmaiva tasmāttvam pūrvaih pūrvataram kritam.15.
kim karma kimakarmeti kavayo'pyatra mohitāh,
tatte karma pravakshyāmi yajgātvā mokshyase'shubhāt.16.
karmano hyapi boddhavyam boddhavyam cha vikarmanah,
akarmanashcha boddhavyam gahanā karmano gatih.17.
karmanyakarma yah pashyedakarmani cha karma yah,
sa buddhimānmanushyeshu sa yuktah kritsnakarmakrit.18.
yasya sarve samārambhāh kāmasankalpavarjitāh,
gānāgnidagdhakarmānam tamāhuh panditam budhāh.19.
tyaktvā karmaphalāsangam nityatripto nirāshrayah,
karmanyabhipravritto'pi naiva kinckitkaroti sah.20.
nirāshīryatachittātmā tyaktasarvaparigrahah,
shārīram kevalam karma kurvannāpnoti kilbisham.21.
yadrichchhālābhasantushto dvandvātīto vimatsarah,
samah siddhāvasiddhau cha kritvāpi na nibadhyate.22.
gatasangasya muktasya gānāvasthitachetasah,
yagāyācharatah karma samagram pravilīyate.23.
brahmārpanam brahma havirbrahmāgnau brahmanā hutam,
brahmaiva tena gantavyam brahmakarmasamādhinā.24.
daivamevāpare yagam yoginah paryupāsate,
brahmāgnāvapare yagam yagenaivopajuhvati.25.
shrotrādīnīndriyānyanye samyamāgnishu juhvati,
shabdādīnvishayānanya indriyāgnishu juhvati.26.
sarvānīndriyakarmāni prānakarmāni chāpare,
ātmasamyamayogāgnau juhvati gānadīpite.27.
dravyayagāstapoyagā yogayagāstathāpare,
svādhyāyagānayagāshcha yatayah samshitavratāh.28.
apāne juhvati prānam prāne'pānam tathāpare,
prānāpānagatī ruddhvā prānāyāmaparāyanāh.29.
apare niyatāhārāh prānānprāneshu juhvati,
sarve'pyete yagavido yagakshapitakalmashāh.30.
yagashishtāmritabhujo yānti brahma sanātanam,
nāyam loko'styayagasya kuto'nyah kurusattama.31.
evam bahuvidhā yagā vitatā brahmano mukhe,
karmajānviddhi tānsarvānevam gātvā vimokshyase.32.
shreyāndravyamayādyagājgānayagah parantapa,
sarvam karmākhilam pārtha gāne parisamāpyate.33.
tadviddhi pranipātena pariprashnena sevayā,
upadekshyanti te gānam gāninastattvadarshinah.34.
yajgātvā na punarmohamevam yāsyasi pāndava,
yena bhūtānyasheshena drakshyasyātmanyatho mayi.35.
api chedasi pāpebhyah sarvebhyah pāpakrittamah,
sarvam gānaplavenaiva vrijinam santarishyasi.36.
yathaidhāmsi samiddho'gnirbhasmasātkurute'rjuna,
gānāgnih sarvakarmāni bhasmasātkurute tathā.37.
na hi gānena sadrisham pavitramiha vidyate,
tatsvayam yogasamsiddhah kālenātmani vindati.38.
shraddhāvāmllabhate gānam tatparah samyatendriyah,
gānam labdhvā parām shāntimachirenādhigachchhati.39.
agashchāshraddadhānashcha samshayātmā vinashyati,
nāyam loko'sti na paro na sukham samshayātmanah.40.
yogasamnyastakarmānam gānasanckhinnasamshayam,
ātmavantam na karmāni nibadhnanti dhananjaya.41.
tasmādagānasambhūtam hritstham gānāsinātmanah,
chhittvainam samshayam yogamātishthottishtha bhārata.42.
 

om tatsaditi shrīmadbhagavadgītāsūpanishatsu brahmavidyāyām yogashāstre shrīkrishnārjunasamvāde gānakarmasamnyāsayogo nāma chaturtho'dhyāyah .4.

adhyāya 5  •  karmasamnyāsayoga
panchamo'dhyāyah
 
arjuna uvācha,
samnyāsam karmanām krishna punaryogam cha shamsasi,
yachchhreya etayorekam tanme brūhi sunishchitam.1.
shrībhagavānuvācha,
samnyāsah karmayogashcha nihshreyasakarāvubhau,
tayostu karmasamnyāsātkarmayogo vishishyate.2.
geyah sa nityasamnyāsī yo na dveshti na kānkshati,
nirdvandvo hi mahābāho sukham bandhātpramuchyate.3.
sānkhyayogau prithagbālāh pravadanti na panditāh,
ekamapyāsthitah samyagubhayorvindate phalam.4.
yatsānkhyaih prāpyate sthānam tadyogairapi gamyate,
ekam sānkhyam cha yogam cha yah pashyati sa pashyati.5.
samnyāsastu mahābāho duhkhamāptumayogatah,
yogayukto munirbrahma nachirenādhigachchhati.6.
yogayukto vishuddhātmā vijitātmā jitendriyah,
sarvabhūtātmabhūtātmā kurvannapi na lipyate.7.
naiva kinckitkaromīti yukto manyeta tattvavit,
pashyanshrinvansprishanjighrannashnangachchhansvapanshvasan.8.
pralapanvisrijangrihnannunmishannimishannapi,
indriyānīndriyārtheshu vartanta iti dhārayan.9.
brahmanyādhāya karmāni sangam tyaktvā karoti yah,
lipyate na sa pāpena padmapatramivāmbhasā.10.
kāyena manasā buddhyā kevalairindriyairapi,
yoginah karma kurvanti sangam tyaktvātmashuddhaye.11.
yuktah karmaphalam tyaktvā shāntimāpnoti naishthikīm,
ayuktah kāmakārena phale sakto nibadhyate.12.
sarvakarmāni manasā samnyasyāste sukham vashī,
navadvāre pure dehī naiva kurvanna kārayan.13.
na kartritvam na karmāni lokasya srijati prabhuh,
na karmaphalasamyogam svabhāvastu pravartate.14.
nādatte kasyachitpāpam na chaiva sukritam vibhuh,
agānenāvritam gānam tena muhyanti jantavah.15.
gānena tu tadagānam yeshām nāshitamātmanah,
teshāmādityavajgānam prakāshayati tatparam.16.
tadbuddhayastadātmānastannishthāstatparāyanāh,
gachchhantyapunarāvrittim gānanirdhūtakalmashāh.17.
vidyāvinayasampanne brāhmane gavi hastini,
shuni chaiva shvapāke cha panditāh samadarshinah.18.
ihaiva tairjitah sargo yeshām sāmye sthitam manah,
nirdosham hi samam brahma tasmādbrahmani te sthitāh.19.
na prahrishyetpriyam prāpya nodvijetprāpya chāpriyam,
sthirabuddhirasammūdho brahmavidbrahmani sthitah.20.
bāhyasparsheshvasaktātmā vindatyātmani yatsukham,
sa brahmayogayuktātmā sukhamakshayamashnute.21.
ye hi samsparshajā bhogā duhkhayonaya eva te,
ādyantavantah kaunteya na teshu ramate budhah.22.
shaknotīhaiva yah sodhum prāksharīravimokshanāt,
kāmakrodhodbhavam vegam sa yuktah sa sukhī narah.23.
yo'ntahsukho'ntarārāmastathāntarjyotireva yah,
sa yogī brahmanirvānam brahmabhūto'dhigachchhati.24.
labhante brahmanirvānamrishayah kshīnakalmashāh,
chhinnadvaidhā yatātmānah sarvabhūtahite ratāh.25.
kāmakrodhaviyuktānām yatīnām yatachetasām,
abhito brahmanirvānam vartate viditātmanām.26.
sparshānkritvā bahirbāhyāmshchakshushchaivāntare bhruvoh,
prānāpānau samau kritvā nāsābhyantarachārinau.27.
yatendriyamanobuddhirmunirmokshaparāyanah,
vigatechchhābhayakrodho yah sadā mukta eva sah.28.
bhoktāram yagatapasām sarvalokamaheshvaram,
suhridam sarvabhūtānām gātvā mām shāntimrichchhati.29.
 

om tatsaditi shrīmadbhagavadgītāsūpanishatsu brahmavidyāyām yogashāstre shrīkrishnārjunasamvāde karmasamnyāsayogo nāma panchamo'dhyāyah .5.

adhyāya 6  •  ātmasamyamayoga
shashtho'dhyāyah
 
shrībhagavānuvācha,
anāshritah karmaphalam kāryam karma karoti yah,
sa samnyāsī cha yogī cha na niragnirna chākriyah.1.
yam samnyāsamiti prāhuryogam tam viddhi pāndava,
na hyasamnyastasankalpo yogī bhavati kashchana.2.
ārurukshormuneryogam karma kāranamuchyate,
yogārūdhasya tasyaiva shamah kāranamuchyate.3.
yadā hi nendriyārtheshu na karmasvanushajjate,
sarvasankalpasamnyāsī yogārūdhastadochyate.4.
uddharedātmanātmānam nātmānamavasādayet,
ātmaiva hyātmano bandhurātmaiva ripurātmanah.5.
bandhurātmātmanastasya yenātmaivātmanā jitah,
anātmanastu shatrutve vartetātmaiva shatruvat.6.
jitātmanah prashāntasya paramātmā samāhitah,
shītoshnasukhaduhkheshu tathā mānāpamānayoh.7.
gānavigānatriptātmā kūtastho vijitendriyah,
yukta ityuchyate yogī samaloshtāshmakānchanah.8.
suhrinmitrāryudāsīnamadhyasthadveshyabandhushu,
sādhushvapi cha pāpeshu samabuddhirvishishyate.9.
yogī yunjīta satatamātmānam rahasi sthitah,
ekākī yatachittātmā nirāshīraparigrahah.10.
shuchau deshe pratishthāpya sthiramāsanamātmanah,
nātyuchchhritam nātinīcham chailājinakushottaram.11.
tatraikāgram manah kritvā yatachittendriyakriyāh,
upavishyāsane yunjyādyogamātmavishuddhaye.12.
samam kāyashirogrīvam dhārayannachalam sthirah,
samprekshya nāsikāgram svam dishashchānavalokayan.13.
prashāntātmā vigatabhīrbrahmachārivrate sthitah,
manah samyamya machchitto yukta āsīta matparah.14.
yunjannevam sadātmānam yogī niyatamānasah,
shāntim nirvānaparamām matsamsthāmadhigachchhati.15.
nātyashnatastu yogo'sti na chaikāntamanashnatah,
na chātisvapnashīlasya jāgrato naiva chārjuna.16.
yuktāhāravihārasya yuktacheshtasya karmasu,
yuktasvapnāvabodhasya yogo bhavati duhkhahā.17.
yadā viniyatam chittamātmanyevāvatishthate,
nihsprihah sarvakāmebhyo yukta ityuchyate tadā.18.
yathā dīpo nivātastho nengate sopamā smritā,
yogino yatachittasya yunjato yogamātmanah.19.
yatroparamate chittam niruddham yogasevayā,
yatra chaivātmanātmānam pashyannātmani tushyati.20.
sukhamātyantikam yattadbuddhigrāhyamatīndriyam,
vetti yatra na chaivāyam sthitashchalati tattvatah.21.
yam labdhvā chāparam lābham manyate nādhikam tatah,
yasminsthito na duhkhena gurunāpi vichālyate.22.
tam vidyādduhkhasamyogaviyogam yogasangyitam,
sa nishchayena yoktavyo yogo'nirvinnachetasā.23.
sankalpaprabhavānkāmāmstyaktvā sarvānasheshatah,
manasaivendriyagrāmam viniyamya samantatah.24.
shanaih shanairuparamedbuddhyā dhritigrihītayā,
ātmasamstham manah kritvā na kinckidapi chintayet.25.
yato yato nishcharati manashchanchalamasthiram,
tatastato niyamyaitadātmanyeva vasham nayet.26.
prashāntamanasam hyenam yoginam sukhamuttamam,
upaiti shāntarajasam brahmabhūtamakalmasham.27.
yunjannevam sadātmānam yogī vigatakalmashah,
sukhena brahmasamsparshamatyantam sukhamashnute.28.
sarvabhūtasthamātmānam sarvabhūtāni chātmani,
īkshate yogayuktātmā sarvatra samadarshanah.29.
yo mām pashyati sarvatra sarvam cha mayi pashyati,
tasyāham na pranashyāmi sa cha me na pranashyati.30.
sarvabhūtasthitam yo mām bhajatyekatvamāsthitah,
sarvathā vartamāno'pi sa yogī mayi vartate.31.
ātmaupamyena sarvatra samam pashyati yo'rjuna,
sukham vā yadi vā duhkham sa yogī paramo matah.32.
arjuna uvācha,
yo'yam yogastvayā proktah sāmyena madhusūdana,
etasyāham na pashyāmi chanchalatvātsthitim sthirām.33.
chanchalam hi manah krishna pramāthi balavaddridham,
tasyāham nigraham manye vāyoriva sudushkaram.34.
shrībhagavānuvācha,
asamshayam mahābāho mano durnigraham chalam,
abhyāsena tu kaunteya vairāgyena cha grihyate.35.
asamyatātmanā yogo dushprāpa iti me matih,
vashyātmanā tu yatatā shakyo'vāptumupāyatah.36.
arjuna uvācha,
ayatih shraddhayopeto yogāchchalitamānasah,
aprāpya yogasamsiddhim kām gatim krishna gachchhati.37.
kachchinnobhayavibhrashtashchhinnābhramiva nashyati,
apratishtho mahābāho vimūdho brahmanah pathi.38.
etanme samshayam krishna chhettumarhasyasheshatah,
tvadanyah samshayasyāsya chhettā na hyupapadyate.39.
shrībhagavānuvācha,
pārtha naiveha nāmutra vināshastasya vidyate,
na hi kalyānakritkashchiddurgatim tāta gachchhati.40.
prāpya punyakritām lokānushitvā shāshvatīh samāh,
shuchīnām shrīmatām gehe yogabhrashto'bhijāyate.41.
athavā yogināmeva kule bhavati dhīmatām,
etaddhi durlabhataram loke janma yadīdrisham.42.
tatra tam buddhisamyogam labhate paurvadehikam,
yatate cha tato bhūyah samsiddhau kurunandana.43.
pūrvābhyāsena tenaiva hriyate hyavasho'pi sah,
jigāsurapi yogasya shabdabrahmātivartate.44.
prayatnādyatamānastu yogī samshuddhakilbishah,
anekajanmasamsiddhastato yāti parām gatim.45.
tapasvibhyo'dhiko yogī gānibhyo'pi mato'dhikah,
karmibhyashchādhiko yogī tasmādyogī bhavārjuna.46.
yogināmapi sarveshām madgatenāntarātmanā,
shraddhāvānbhajate yo mām sa me yuktatamo matah.47.
 

om tatsaditi shrīmadbhagavadgītāsūpanishatsu brahmavidyāyām yogashāstre shrīkrishnārjunasamvāde ātmasamyamayogo nāma shashtho'dhyāyah .6.

adhyāya 7  •  gānavigānayoga
saptamo'dhyāyah
 
shrībhagavānuvācha,
mayyāsaktamanāh pārtha yogam yunjanmadāshrayah,
asamshayam samagram mām yathā gāsyasi tachchhrinu.1.
gānam te'ham savigānamidam vakshyāmyasheshatah,
yajgātvā neha bhūyo'nyajgātavyamavashishyate.2.
manushyānām sahasreshu kashchidyatati siddhaye,
yatatāmapi siddhānām kashchinmām vetti tattvatah.3.
bhūmirāpo'nalo vāyuh kham mano buddhireva cha,
ahankāra itīyam me bhinnā prakritirashtadhā.4.
apareyamitastvanyām prakritim viddhi me parām,
jīvabhūtām mahābāho yayedam dhāryate jagat.5.
etadyonīni bhūtāni sarvānītyupadhāraya,
aham kritsnasya jagatah prabhavah pralayastathā.6.
mattah parataram nānyatkinckidasti dhananjaya,
mayi sarvamidam protam sūtre maniganā iva.7.
raso'hamapsu kaunteya prabhāsmi shashisūryayoh,
pranavah sarvavedeshu shabdah khe paurusham nrishu.8.
punyo gandhah prithivyām cha tejashchāsmi vibhāvasau,
jīvanam sarvabhūteshu tapashchāsmi tapasvishu.9.
bījam mām sarvabhūtānām viddhi pārtha sanātanam,
buddhirbuddhimatāmasmi tejastejasvināmaham.10.
balam balavatām chāham kāmarāgavivarjitam,
dharmāviruddho bhūteshu kāmo'smi bharatarshabha.11.
ye chaiva sāttvikā bhāvā rājasāstāmasāshcha ye,
matta eveti tānviddhi na tvaham teshu te mayi.12.
tribhirgunamayairbhāvairebhih sarvamidam jagat,
mohitam nābhijānāti māmebhyah paramavyayam.13.
daivī hyeshā gunamayī mama māyā duratyayā,
māmeva ye prapadyante māyāmetām taranti te.14.
na mām dushkritino mūdhāh prapadyante narādhamāh,
māyayāpahritagānā āsuram bhāvamāshritāh.15.
chaturvidhā bhajante mām janāh sukritino'rjuna,
ārto jigāsurarthārthī gānī cha bharatarshabha.16.
teshām gānī nityayukta ekabhaktirvishishyate,
priyo hi gānino'tyarthamaham sa cha mama priyah.17.
udārāh sarva evaite gānī tvātmaiva me matam,
āsthitah sa hi yuktātmā māmevānuttamām gatim.18.
bahūnām janmanāmante gānavānmām prapadyate,
vāsudevah sarvamiti sa mahātmā sudurlabhah.19.
kāmaistaistairhritagānāh prapadyante'nyadevatāh,
tam tam niyamamāsthāya prakrityā niyatāh svayā.20.
yo yo yām yām tanum bhaktah shraddhayārchitumichchhati,
tasya tasyāchalām shraddhām tāmeva vidadhāmyaham.21.
sa tayā shraddhayā yuktastasyārādhanamīhate,
labhate cha tatah kāmānmayaiva vihitānhi tān.22.
antavattu phalam teshām tadbhavatyalpamedhasām,
devāndevayajo yānti madbhaktā yānti māmapi.23.
avyaktam vyaktimāpannam manyante māmabuddhayah,
param bhāvamajānanto mamāvyayamanuttamam.24.
nāham prakāshah sarvasya yogamāyāsamāvritah,
mūdho'yam nābhijānāti loko māmajamavyayam.25.
vedāham samatītāni vartamānāni chārjuna,
bhavishyāni cha bhūtāni mām tu veda na kashchana.26.
ichchhādveshasamutthena dvandvamohena bhārata,
sarvabhūtāni sammoham sarge yānti parantapa.27.
yeshām tvantagatam pāpam janānām punyakarmanām,
te dvandvamohanirmuktā bhajante mām dridhavratāh.28.
jarāmaranamokshāya māmāshritya yatanti ye,
te brahma tadviduh kritsnamadhyātmam karma chākhilam.29.
sādhibhūtādhidaivam mām sādhiyagam cha ye viduh,
prayānakāle'pi cha mām te viduryuktachetasah.30.
 

om tatsaditi shrīmadbhagavadgītāsūpanishatsu brahmavidyāyām yogashāstre shrīkrishnārjunasamvāde gānavigānayogo nāma saptamo'dhyāyah .7.

adhyāya 8  •  aksharabrahmayoga
ashtamo'dhyāyah
 
arjuna uvācha,
kim tadbrahma kimadhyātmam kim karma purushottama,
adhibhūtam cha kim proktamadhidaivam kimuchyate.1.
adhiyagah katham ko'tra dehe'sminmadhusūdana,
prayānakāle cha katham geyo'si niyatātmabhih.2.
shrībhagavānuvācha,
aksharam brahma paramam svabhāvo'dhyātmamuchyate,
bhūtabhāvodbhavakaro visargah karmasangyitah.3.
adhibhūtam ksharo bhāvah purushashchādhidaivatam,
adhiyago'hamevātra dehe dehabhritām vara.4.
antakāle cha māmeva smaranmuktvā kalevaram,
yah prayāti sa madbhāvam yāti nāstyatra samshayah.5.
yam yam vāpi smaranbhāvam tyajatyante kalevaram,
tam tamevaiti kaunteya sadā tadbhāvabhāvitah.6.
tasmātsarveshu kāleshu māmanusmara yudhya cha,
mayyarpitamanobuddhirmāmevaishyasyasamshayam.7.
abhyāsayogayuktena chetasā nānyagāminā,
paramam purusham divyam yāti pārthānuchintayan.8.
kavim purānamanushāsitāramanoranīyamsamanusmaredyah,
sarvasya dhātāramachintyarūpamādityavarnam tamasah parastāt.9.
prayānakāle manasāchalena bhaktyā yukto yogabalena chaiva,
bhruvormadhye prānamāveshya samyaksa tam param purushamupaiti divyam.10.
yadaksharam vedavido vadanti vishanti yadyatayo vītarāgāh,
yadichchhanto brahmacharyam charanti tatte padam sangrahena pravakshye.11.
sarvadvārāni samyamya mano hridi nirudhya cha,
mūrdhnyādhāyātmanah prānamāsthito yogadhāranām.12.
omityekāksharam brahma vyāharanmāmanusmaran,
yah prayāti tyajandeham sa yāti paramām gatim.13.
ananyachetāh satatam yo mām smarati nityashah,
tasyāham sulabhah pārtha nityayuktasya yoginah.14.
māmupetya punarjanma duhkhālayamashāshvatam,
nāpnuvanti mahātmānah samsiddhim paramām gatāh.15.
ābrahmabhuvanāllokāh punarāvartino'rjuna,
māmupetya tu kaunteya punarjanma na vidyate.16.
sahasrayugaparyantamaharyadbrahmano viduh,
rātrim yugasahasrāntām te'horātravido janāh.17.
avyaktādvyaktayah sarvāh prabhavantyaharāgame,
rātryāgame pralīyante tatraivāvyaktasangyake.18.
bhūtagrāmah sa evāyam bhūtvā bhūtvā pralīyate,
rātryāgame'vashah pārtha prabhavatyaharāgame.19.
parastasmāttu bhāvo'nyo'vyakto'vyaktātsanātanah,
yah sa sarveshu bhūteshu nashyatsu na vinashyati.20.
avyakto'kshara ityuktastamāhuh paramām gatim,
yam prāpya na nivartante taddhāma paramam mama.21.
purushah sa parah pārtha bhaktyā labhyastvananyayā,
yasyāntahsthāni bhūtāni yena sarvamidam tatam.22.
yatra kāle tvanāvrittimāvrittim chaiva yoginah,
prayātā yānti tam kālam vakshyāmi bharatarshabha.23.
agnirjotirahah shuklah shanmāsā uttarāyanam,
tatra prayātā gachchhanti brahma brahmavido janāh.24.
dhūmo rātristathā krishnah shanmāsā dakshināyanam,
tatra chāndramasam jyotiryogī prāpya nivartate.25.
shuklakrishne gatī hyete jagatah shāshvate mate,
ekayā yātyanāvrittimanyayāvartate punah.26.
naite sritī pārtha jānanyogī muhyati kashchana,
tasmātsarveshu kāleshu yogayukto bhavārjuna.27.
vedeshu yageshu tapahsu chaiva dāneshu yatpunyaphalam pradishtam,
atyeti tatsarvamidam viditvāyogī param sthānamupaiti chādyam.28.
 

om tatsaditi shrīmadbhagavadgītāsūpanishatsu brahmavidyāyām yogashāstre shrīkrishnārjunasamvāde aksharabrahmayogo nāmāshtamo'dhyāyah .8.

adhyāya 9  •  rājavidyārājaguhyayoga
navamo'dhyāyah
 
shrībhagavānuvācha,
idam tu te guhyatamam pravakshyāmyanasūyave,
gānam vigānasahitam yajgātvā mokshyase'shubhāt.1.
rājavidyā rājaguhyam pavitramidamuttamam,
pratyakshāvagamam dharmyam susukham kartumavyayam.2.
ashraddadhānāh purushā dharmasyāsya parantapa,
aprāpya mām nivartante mrityusamsāravartmani.3.
mayā tatamidam sarvam jagadavyaktamūrtinā,
matsthāni sarvabhūtāni na chāham teshvavasthitah.4.
na cha matsthāni bhūtāni pashya me yogamaishvaram,
bhūtabhrinna cha bhūtastho mamātmā bhūtabhāvanah.5.
yathākāshasthito nityam vāyuh sarvatrago mahān,
tathā sarvāni bhūtāni matsthānītyupadhāraya.6.
sarvabhūtāni kaunteya prakritim yānti māmikām,
kalpakshaye punastāni kalpādau visrijāmyaham.7.
prakritim svāmavashtabhya visrijāmi punah punah,
bhūtagrāmamimam kritsnamavasham prakritervashāt.8.
na cha mām tāni karmāni nibadhnanti dhananjaya,
udāsīnavadāsīnamasaktam teshu karmasu.9.
mayādhyakshena prakritih sūyate sacharācharam,
hetunānena kaunteya jagadviparivartate.10.
avajānanti mām mūdhā mānushīm tanumāshritam,
param bhāvamajānanto mama bhūtamaheshvaram.11.
moghāshā moghakarmāno moghagānā vichetasah,
rākshasīmāsurīm chaiva prakritim mohinīm shritāh.12.
mahātmānastu mām pārtha daivīm prakritimāshritāh,
bhajantyananyamanaso gātvā bhūtādimavyayam.13.
satatam kīrtayanto mām yatantashcha dridhavratāh,
namasyantashcha mām bhaktyā nityayuktā upāsate.14.
gānayagena chāpyanye yajanto māmupāsate,
ekatvena prithaktvena bahudhā vishvatomukham.15.
aham kraturaham yagah svadhāhamahamaushadham,
mantro'hamahamevājyamahamagniraham hutam.16.
pitāhamasya jagato mātā dhātā pitāmahah,
vedyam pavitramonkāra riksāma yajureva cha.17.
gatirbhartā prabhuh sākshī nivāsah sharanam suhrit,
prabhavah pralayah sthānam nidhānam bījamavyayam.18.
tapāmyahamaham varsham nigrihnāmyutsrijāmi cha,
amritam chaiva mrityushcha sadasachchāhamarjuna.19.
traividyā mām somapāh pūtapāpā yagairishtvā svargatim prārthayante,
te punyamāsādya surendralokamashnanti divyāndivi devabhogān.20.
te tam bhuktvā svargalokam vishālam kshīne punye martyalokam vishanti,
evam trayīdharmamanuprapannā gatāgatam kāmakāmā labhante.21.
ananyāshchintayanto mām ye janāh paryupāsate,
eshām nityābhiyuktānām yogakshemam vahāmyaham.22.
ye'pyanyadevatā bhaktā yajante shraddhayānvitāh,
te'pi māmeva kaunteya yajantyavidhipūrvakam.23.
aham hi sarvayagānām bhoktā cha prabhureva cha,
na tu māmabhijānanti tattvenātashchyavanti te.24.
yānti devavratā devānpitrīnyānti pitrivratāh,
bhūtāni yānti bhūtejyā yānti madyājino'pi mām.25.
patram pushpam phalam toyam yo me bhaktyā prayachchhati,
tadaham bhaktyupahritamashnāmi prayatātmanah.26.
yatkaroshi yadashnāsi yajjuhoshi dadāsi yat,
yattapasyasi kaunteya tatkurushva madarpanam.27.
shubhāshubhaphalairevam mokshyase karmabandhanaih,
samnyāsayogayuktātmā vimukto māmupaishyasi.28.
samo'ham sarvabhūteshu na me dveshyo'sti na priyah,
ye bhajanti tu mām bhaktyā mayi te teshu chāpyaham.29.
api chetsudurāchāro bhajate māmananyabhāk,
sādhureva sa mantavyah samyagvyavasito hi sah.30.
kshipram bhavati dharmātmā shashvachchhāntim nigachchhati,
kaunteya pratijānīhi na me bhaktah pranashyati.31.
mām hi pārtha vyapāshritya ye'pi syuh pāpayonayah,
striyo vaishyāstathā shūdrāste'pi yānti parām gatim.32.
kim punarbrāhmanāh punyā bhaktā rājarshayastathā,
anityamasukham lokamimam prāpya bhajasva mām.33.
manmanā bhava madbhakto madyājī mām namaskuru,
māmevaishyasi yuktvaivamātmānam matparāyanah.34.
 

om tatsaditi shrīmadbhagavadgītāsūpanishatsu brahmavidyāyām yogashāstre shrīkrishnārjunasamvāde rājavidyārājaguhyayogo nāma navamo'dhyāyah .9.

adhyāya 10  •  vibhūtiyoga
dashamo'dhyāyah
 
shrībhagavānuvācha,
bhūya eva mahābāho shrinu me paramam vachah,
yatte'ham prīyamānāya vakshyāmi hitakāmyayā.1.
na me viduh suraganāh prabhavam na maharshayah,
ahamādirhi devānām maharshīnām cha sarvashah.2.
yo māmajamanādim cha vetti lokamaheshvaram,
asammūdhah sa martyeshu sarvapāpaih pramuchyate.3.
buddhirgānamasammohah kshamā satyam damah shamah,
sukham duhkham bhavo'bhāvo bhayam chābhayameva cha.4.
ahimsā samatā tushtistapo dānam yasho'yashah,
bhavanti bhāvā bhūtānām matta eva prithagvidhāh.5.
maharshayah sapta pūrve chatvāro manavastathā,
madbhāvā mānasā jātā yeshām loka imāh prajāh.6.
etām vibhūtim yogam cha mama yo vetti tattvatah,
so'vikampena yogena yujyate nātra samshayah.7.
aham sarvasya prabhavo mattah sarvam pravartate,
iti matvā bhajante mām budhā bhāvasamanvitāh.8.
machchittā madgataprānā bodhayantah parasparam,
kathayantashcha mām nityam tushyanti cha ramanti cha.9.
teshām satatayuktānām bhajatām prītipūrvakam,
dadāmi buddhiyogam tam yena māmupayānti te.10.
teshāmevānukampārthamahamagānajam tamah,
nāshayāmyātmabhāvastho gānadīpena bhāsvatā.11.
arjuna uvācha,
param brahma param dhāma pavitram paramam bhavān,
purusham shāshvatam divyamādidevamajam vibhum.12.
āhustvāmrishayah sarve devarshirnāradastathā,
asito devalo vyāsah svayam chaiva bravīshi me.13.
sarvametadritam manye yanmām vadasi keshava,
na hi te bhagavanvyaktim vidurdevā na dānavāh.14.
svayamevātmanātmānam vettha tvam purushottama,
bhūtabhāvana bhūtesha devadeva jagatpate.15.
vaktumarhasyasheshena divyā hyātmavibhūtayah,
yābhirvibhūtibhirlokānimāmstvam vyāpya tishthasi.16.
katham vidyāmaham yogimstvām sadā parichintayan,
keshu keshu cha bhāveshu chintyo'si bhagavanmayā.17.
vistarenātmano yogam vibhūtim cha janārdana,
bhūyah kathaya triptirhi shrinvato nāsti me'mritam.18.
shrībhagavānuvācha,
hanta te kathayishyāmi divyā hyātmavibhūtayah,
prādhānyatah kurushreshtha nāstyanto vistarasya me.19.
ahamātmā gudākesha sarvabhūtāshayasthitah,
ahamādishcha madhyam cha bhūtānāmanta eva cha.20.
ādityānāmaham vishnurjyotishām raviramshumān,
marīchirmarutāmasmi nakshatrānāmaham shashī.21.
vedānām sāmavedo'smi devānāmasmi vāsavah,
indriyānām manashchāsmi bhūtānāmasmi chetanā.22.
rudrānām shankarashchāsmi vittesho yaksharakshasām,
vasūnām pāvakashchāsmi meruh shikharināmaham.23.
purodhasām cha mukhyam mām viddhi pārtha brihaspatim,
senānīnāmaham skandah sarasāmasmi sāgarah.24.
maharshīnām bhriguraham girāmasmyekamaksharam,
yagānām japayago'smi sthāvarānām himālayah.25.
ashvatthah sarvavrikshānām devarshīnām cha nāradah,
gandharvānām chitrarathah siddhānām kapilo munih.26.
uchchaihshravasamashvānām viddhi māmamritodbhavam,
airāvatam gajendrānām narānām cha narādhipam.27.
āyudhānāmaham vajram dhenūnāmasmi kāmadhuk,
prajanashchāsmi kandarpah sarpānāmasmi vāsukih.28.
anantashchāsmi nāgānām varuno yādasāmaham,
pitrīnāmaryamā chāsmi yamah samyamatāmaham.29.
prahlādashchāsmi daityānām kālah kalayatāmaham,
mrigānām cha mrigendro'ham vainateyashcha pakshinām.30.
pavanah pavatāmasmi rāmah shastrabhritāmaham,
jhashānām makarashchāsmi srotasāmasmi jāhnavī.31.
sargānāmādirantashcha madhyam chaivāhamarjuna,
adhyātmavidyā vidyānām vādah pravadatāmaham.32.
aksharānāmakāro'smi dvandvah sāmāsikasya cha,
ahamevākshayah kālo dhātāham vishvatomukhah.33.
mrityuh sarvaharashchāhamudbhavashcha bhavishyatām,
kīrtih shrīrvākcha nārīnām smritirmedhā dhritih kshamā.34.
brihatsāma tathā sāmnām gāyatrī chhandasāmaham,
māsānām mārgashīrsho'hamritūnām kusumākarah.35.
dyūtam chhalayatāmasmi tejastejasvināmaham,
jayo'smi vyavasāyo'smi sattvam sattvavatāmaham.36.
vrishnīnām vāsudevo'smi pāndavānām dhananjayah,
munīnāmapyaham vyāsah kavīnāmushanā kavih.37.
dando damayatāmasmi nītirasmi jigīshatām,
maunam chaivāsmi guhyānām gānam gānavatāmaham.38.
yachchāpi sarvabhūtānām bījam tadahamarjuna,
na tadasti vinā yatsyānmayā bhūtam charācharam.39.
nānto'sti mama divyānām vibhūtīnām parantapa,
esha tūddeshatah prokto vibhūtervistaro mayā.40.
yadyadvibhūtimatsattvam shrīmadūrjitameva vā,
tattadevāvagachchha tvam mama tejom'shasambhavam.41.
athavā bahunaitena kim gātena tavārjuna,
vishtabhyāhamidam kritsnamekāmshena sthito jagat.42.
 

om tatsaditi shrīmadbhagavadgītāsūpanishatsu brahmavidyāyām yogashāstre shrīkrishnārjunasamvāde vibhūtiyogo nāma dashamo'dhyāyah .10.

adhyāya 11  •  vishvarūpadarshanayoga
ekādasho'dhyāyah
 
arjuna uvācha,
madanugrahāya paramam guhyamadhyātmasangyitam,
yattvayoktam vachastena moho'yam vigato mama.1.
bhavāpyayau hi bhūtānām shrutau vistarasho mayā,
tvattah kamalapatrāksha māhātmyamapi chāvyayam.2.
evametadyathāttha tvamātmānam parameshvara,
drashtumichchhāmi te rūpamaishvaram purushottama.3.
manyase yadi tachchhakyam mayā drashtumiti prabho,
yogeshvara tato me tvam darshayātmānamavyayam.4.
shrībhagavānuvācha,
pashya me pārtha rūpāni shatasho'tha sahasrashah,
nānāvidhāni divyāni nānāvarnākritīni cha.5.
pashyādityānvasūnrudrānashvinau marutastathā,
bahūnyadrishtapūrvāni pashyāshcharyāni bhārata.6.
ihaikastham jagatkritsnam pashyādya sacharācharam,
mama dehe gudākesha yachchānyaddrashtumichchhasi.7.
na tu mām shakyase drashtumanenaiva svachakshushā,
divyam dadāmi te chakshuh pashya me yogamaishvaram.8.
sanjaya uvācha,
evamuktvā tato rājanmahāyogeshvaro harih,
darshayāmāsa pārthāya paramam rūpamaishvaram.9.
anekavaktranayanamanekādbhutadarshanam,
anekadivyābharanam divyānekodyatāyudham.10.
divyamālyāmbaradharam divyagandhānulepanam,
sarvāshcharyamayam devamanantam vishvatomukham.11.
divi sūryasahasrasya bhavedyugapadutthitā,
yadi bhāh sadrishī sā syādbhāsastasya mahātmanah.12.
tatraikastham jagatkritsnam pravibhaktamanekadhā,
apashyaddevadevasya sharīre pāndavastadā.13.
tatah sa vismayāvishto hrishtaromā dhananjayah,
pranamya shirasā devam kritānjalirabhāshata.14.
arjuna uvācha,
pashyāmi devāmstava deva dehe sarvāmstathā bhūtavisheshasanghān,
brahmānamīsham kamalāsanasthamrishīmshcha sarvānuragāmshcha divyān.15.
anekabāhūdaravaktranetram pashyāmi tvām sarvato'nantarūpam,
nāntam na madhyam na punastavādim pashyāmi vishveshvara vishvarūpa.16.
kirītinam gadinam chakrinam cha tejorāshim sarvato dīptimantam,
pashyāmi tvām durnirīkshyam samantāddīptānalārkadyutimaprameyam.17.
tvamaksharam paramam veditavyam tvamasya vishvasya param nidhānam,
tvamavyayah shāshvatadharmagoptā sanātanastvam purusho mato me.18.
anādimadhyāntamanantavīryamanantabāhum shashisūryanetram,
pashyāmi tvām dīptahutāshavaktram svatejasā vishvamidam tapantam.19.
dyāvāprithivyoridamantaram hi vyāptam tvayaikena dishashcha sarvāh,
drishtvādbhutam rūpamugram tavedam lokatrayam pravyathitam mahātman.20.
amī hi tvām surasanghā vishanti kechidbhītāh prānjalayo grinanti,
svastītyuktvā maharshisiddhasanghāh stuvanti tvām stutibhih pushkalābhih.21.
rudrādityā vasavo ye cha sādhyā vishve'shvinau marutashchoshmapāshcha,
gandharvayakshāsurasiddhasanghā vīkshante tvām vismitāshchaiva sarve.22.
rūpam mahatte bahuvaktranetram mahābāho bahubāhūrupādam,
bahūdaram bahudamshtrākarālam drishtvā lokāh pravyathitāstathāham.23.
nabhahsprisham dīptamanekavarnam vyāttānanam dīptavishālanetram,
drishtvā hi tvām pravyathitāntarātmā dhritim na vindāmi shamam cha vishno.24.
damshtrākarālāni cha te mukhāni drishtvaiva kālānalasamnibhāni,
disho na jāne na labhe cha sharma prasīda devesha jagannivāsa.25.
amī cha tvām dhritarāshtrasya putrāh sarve sahaivāvanipālasanghaih,
bhīshmo dronah sūtaputrastathāsau sahāsmadīyairapi yodhamukhyaih.26.
vaktrāni te tvaramānā vishanti damshtrākarālāni bhayānakāni,
kechidvilagnā dashanāntareshu sandrishyante chūrnitairuttamāngaih.27.
yathā nadīnām bahavo'mbuvegāh samudramevābhimukhā dravanti,
tathā tavāmī naralokavīrā vishanti vaktrānyabhivijvalanti.28.
yathā pradīptam jvalanam patangā vishanti nāshāya samriddhavegāh,
tathaiva nāshāya vishanti lokāstavāpi vaktrāni samriddhavegāh.29.
lelihyase grasamānah samantāllokānsamagrānvadanairjvaladbhih,
tejobhirāpūrya jagatsamagram bhāsastavogrāh pratapanti vishno.30.
ākhyāhi me ko bhavānugrarūpo namo'stu te devavara prasīda,
vigātumichchhāmi bhavantamādyam na hi prajānāmi tava pravrittim.31.
shrībhagavānuvācha,
kālo'smi lokakshayakritpravriddho lokānsamāhartumiha pravrittah,
rite'pi tvām na bhavishyanti sarve ye'vasthitāh pratyanīkeshu yodhāh.32.
tasmāttvamuttishtha yasho labhasva jitvā shatrūnbhunkshva rājyam samriddham,
mayaivaite nihatāh pūrvameva nimittamātram bhava savyasāchin.33.
dronam cha bhīshmam cha jayadratham cha karnam tathānyānapi yodhavīrān,
mayā hatāmstvam jahi mā vyathishthā yudhyasva jetāsi rane sapatnān.34.
sanjaya uvācha,
etachchhrutvā vachanam keshavasya kritānjalirvepamānah kirītī,
namaskritvā bhūya evāha krishnam sagadgadam bhītabhītah pranamya.35.
arjuna uvācha,
sthāne hrishīkesha tava prakīrtyā jagatprahrishyatyanurajyate cha,
rakshāmsi bhītāni disho dravanti sarve namasyanti cha siddhasanghāh.36.
kasmāchcha te na nameranmahātmangarīyase brahmano'pyādikartre,
ananta devesha jagannivāsa tvamaksharam sadasattatparam yat.37.
tvamādidevah purushah purānastvamasya vishvasya param nidhānam,
vettāsi vedyam cha param cha dhāma tvayā tatam vishvamanantarūpa.38.
vāyuryamo'gnirvarunah shashānkah prajāpatistvam prapitāmahashcha,
namo namaste'stu sahasrakritvah punashcha bhūyo'pi namo namaste.39.
namah purastādatha prishthataste namo'stu te sarvata eva sarva,
anantavīryāmitavikramastvam sarvam samāpnoshi tato'si sarvah.40.
sakheti matvā prasabham yaduktam he krishna he yādava he sakheti,
ajānatā mahimānam tavedam mayā pramādātpranayena vāpi.41.
yachchāvahāsārthamasatkrito'si vihārashayyāsanabhojaneshu,
eko'thavāpyachyuta tatsamaksham tatkshāmaye tvāmahamaprameyam.42.
pitāsi lokasya charācharasya tvamasya pūjyashcha gururgarīyān,
na tvatsamo'styabhyadhikah kuto'nyo lokatraye'pyapratimaprabhāva.43.
tasmātpranamya pranidhāya kāyam prasādaye tvāmahamīshamīdyam,
piteva putrasya sakheva sakhyuh priyah priyāyārhasi deva sodhum.44.
adrishtapūrvam hrishito'smi drishtvā bhayena cha pravyathitam mano me,
tadeva me darshaya devarūpam prasīda devesha jagannivāsa.45.
kirītinam gadinam chakrahastamichchhāmi tvām drashtumaham tathaiva,
tenaiva rūpena chaturbhujena sahasrabāho bhava vishvamūrte.46.
shrībhagavānuvācha,
mayā prasannena tavārjunedam rūpam param darshitamātmayogāt,
tejomayam vishvamanantamādyam yanme tvadanyena na drishtapūrvam.47.
na vedayagādhyayanairna dānairna cha kriyābhirna tapobhirugraih,
evamrūpah shakya aham nriloke drashtum tvadanyena kurupravīra.48.
mā te vyathā mā cha vimūdhabhāvo drishtvā rūpam ghoramīdrinmamedam,
vyapetabhīh prītamanāh punastvam tadeva me rūpamidam prapashya.49.
sanjaya uvācha,
ityarjunam vāsudevastathoktvā svakam rūpam darshayāmāsa bhūyah,
āshvāsayāmāsa cha bhītamenam bhūtvā punah saumyavapurmahātmā.50.
arjuna uvācha,
drishtvedam mānusham rūpam tava saumyam janārdana,
idānīmasmi samvrittah sachetāh prakritim gatah.51.
shrībhagavānuvācha,
sudurdarshamidam rūpam drishtavānasi yanmama,
devā apyasya rūpasya nityam darshanakānkshinah.52.
nāham vedairna tapasā na dānena na chejyayā,
shakya evamvidho drashtum drishtavānasi mām yathā.53.
bhaktyā tvananyayā shakya ahamevamvidho'rjuna,
gātum drashtum cha tattvena praveshtum cha parantapa.54.
matkarmakrinmatparamo madbhaktah sangavarjitah,
nirvairah sarvabhūteshu yah sa māmeti pāndava.55.
 

om tatsaditi shrīmadbhagavadgītāsūpanishatsu brahmavidyāyām yogashāstre shrīkrishnārjunasamvāde vishvarūpadarshanayogo nāmaikādasho'dhyāyah .11.

adhyāya 12  •  bhaktiyoga
dvādasho'dhyāyah
 
arjuna uvācha,
evam satatayuktā ye bhaktāstvām paryupāsate,
ye chāpyaksharamavyaktam teshām ke yogavittamāh.1.
shrībhagavānuvācha,
mayyāveshya mano ye mām nityayuktā upāsate,
shraddhayā parayopetāste me yuktatamā matāh.2.
ye tvaksharamanirdeshyamavyaktam paryupāsate,
sarvatragamachintyam cha kūtasthamachalam dhruvam.3.
samniyamyendriyagrāmam sarvatra samabuddhayah,
te prāpnuvanti māmeva sarvabhūtahite ratāh.4.
klesho'dhikatarasteshāmavyaktāsaktachetasām,
avyaktā hi gatirduhkham dehavadbhiravāpyate.5.
ye tu sarvāni karmāni mayi samnyasya matparāh,
ananyenaiva yogena mām dhyāyanta upāsate.6.
teshāmaham samuddhartā mrityusamsārasāgarāt,
bhavāmina chirātpārtha mayyāveshitachetasām.7.
mayyeva mana ādhatsva mayi buddhim niveshaya,
nivasishyasi mayyeva ata ūrdhvam na samshayah.8.
atha chittam samādhātum na shaknoshi mayi sthiram,
abhyāsayogena tato māmichchhāptum dhananjaya.9.
abhyāse'pyasamartho'si matkarmaparamo bhava,
madarthamapi karmāni kurvansiddhimavāpsyasi.10.
athaitadapyashakto'si kartum madyogamāshritah,
sarvakarmaphalatyāgam tatah kuru yatātmavān.11.
shreyo hi gānamabhyāsājgānāddhyānam vishishyate,
dhyānātkarmaphalatyāgastyāgāchchhāntiranantaram.12.
adveshtā sarvabhūtānām maitrah karuna eva cha,
nirmamo nirahankārah samaduhkhasukhah kshamī.13.
santushtah satatam yogī yatātmā dridhanishchayah,
mayyarpitamanobuddhiryo madbhaktah sa me priyah.14.
yasmānnodvijate loko lokānnodvijate cha yah,
harshāmarshabhayodvegairmukto yah sa cha me priyah.15.
anapekshah shuchirdaksha udāsīno gatavyathah,
sarvārambhaparityāgī yo madbhaktah sa me priyah.16.
yo na hrishyati na dveshti na shochati na kānkshati,
shubhāshubhaparityāgī bhaktimānyah sa me priyah.17.
samah shatrau cha mitre cha tathā mānāpamānayoh,
shītoshnasukhaduhkheshu samah sangavivarjitah.18.
tulyanindāstutirmaunī santushto yena kenachit,
aniketah sthiramatirbhaktimānme priyo narah.19.
ye tu dharmyāmritamidam yathoktam paryupāsate,
shraddadhānā matparamā bhaktāste'tīva me priyāh.20.
 

om tatsaditi shrīmadbhagavadgītāsūpanishatsu brahmavidyāyām yogashāstre shrīkrishnārjunasamvāde bhaktiyogo nāma dvādasho'dhyāyah .12.

adhyāya 13  •  kshetrakshetragavibhāgayoga
trayodasho'dhyāyah
 
shrībhagavānuvācha,
idam sharīram kaunteya kshetramityabhidhīyate,
etadyo vetti tam prāhuh kshetraga iti tadvidah.1.
kshetragam chāpi mām viddhi sarvakshetreshu bhārata,
kshetrakshetragayorgānam yattajgānam matam mama.2.
tatkshetram yachcha yādrikcha yadvikāri yatashcha yat,
sa cha yo yatprabhāvashcha tatsamāsena me shrinu.3.
rishibhirbahudhā gītam chhandobhirvividhaih prithak,
brahmasūtrapadaishchaiva hetumadbhirvinishchitaih.4.
mahābhūtānyahankāro buddhiravyaktameva cha,
indriyāni dashaikam cha pancha chendriyagocharāh.5.
ichchhā dveshah sukham duhkham sanghātashchetanā dhritih,
etatkshetram samāsena savikāramudāhritam.6.
amānitvamadambhitvamahimsā kshāntirārjavam,
āchāryopāsanam shaucham sthairyamātmavinigrahah.7.
indriyārtheshu vairāgyamanahankāra eva cha,
janmamrityujarāvyādhiduhkhadoshānudarshanam.8.
asaktiranabhishvangah putradāragrihādishu,
nityam cha samachittatvamishtānishtopapattishu.9.
mayi chānanyayogena bhaktiravyabhichārinī,
viviktadeshasevitvamaratirjanasamsadi.10.
adhyātmagānanityatvam tattvagānārthadarshanam,
etajgānamiti proktamagānam yadato'nyathā.11.
geyam yattatpravakshyāmi yajgātvāmritamashnute,
anādimatparam brahma na sattannāsaduchyate.12.
sarvatahpānipādam tatsarvato'kshishiromukham,
sarvatahshrutimalloke sarvamāvritya tishthati.13.
sarvendriyagunābhāsam sarvendriyavivarjitam,
asaktam sarvabhrichchaiva nirgunam gunabhoktri cha.14.
bahirantashcha bhūtānāmacharam charameva cha,
sūkshmatvāttadavigeyam dūrastham chāntike cha tat.15.
avibhaktam cha bhūteshu vibhaktamiva cha sthitam,
bhūtabhartri cha tajgeyam grasishnu prabhavishnu cha.16.
jyotishāmapi tajjyotistamasah paramuchyate,
gānam geyam gānagamyam hridi sarvasya vishthitam.17.
iti kshetram tathā gānam geyam choktam samāsatah,
madbhakta etadvigāya madbhāvāyopapadyate.18.
prakritim purusham chaiva viddhyanādi ubhāvapi,
vikārāmshcha gunāmshchaiva viddhi prakritisambhavān.19.
kāryakāranakartritve hetuh prakritiruchyate,
purushah sukhaduhkhānām bhoktritve heturuchyate.20.
purushah prakritistho hi bhunkte prakritijāngunān,
kāranam gunasango'sya sadasadyonijanmasu.21.
upadrashtānumantā cha bhartā bhoktā maheshvarah,
paramātmeti chāpyukto dehe'sminpurushah parah.22.
ya evam vetti purusham prakritim cha gunaih saha,
sarvathā vartamāno'pi na sa bhūyo'bhijāyate.23.
dhyānenātmani pashyanti kechidātmānamātmanā,
anye sānkhyena yogena karmayogena chāpare.24.
anye tvevamajānantah shrutvānyebhya upāsate,
te'pi chātitarantyeva mrityum shrutiparāyanāh.25.
yāvatsanjāyate kinckitsattvam sthāvarajangamam,
kshetrakshetragasamyogāttadviddhi bharatarshabha.26.
samam sarveshu bhūteshu tishthantam parameshvaram,
vinashyatsvavinashyantam yah pashyati sa pashyati.27.
samam pashyanhi sarvatra samavasthitamīshvaram,
na hinastyātmanātmānam tato yāti parām gatim.28.
prakrityaiva cha karmāni kriyamānāni sarvashah,
yah pashyati tathātmānamakartāram sa pashyati.29.
yadā bhūtaprithagbhāvamekasthamanupashyati,
tata eva cha vistāram brahma sampadyate tadā.30.
anāditvānnirgunatvātparamātmāyamavyayah,
sharīrastho'pi kaunteya na karoti na lipyate.31.
yathā sarvagatam saukshmyādākāsham nopalipyate,
sarvatrāvasthito dehe tathātmā nopalipyate.32.
yathā prakāshayatyekah kritsnam lokamimam ravih,
kshetram kshetrī tathā kritsnam prakāshayati bhārata.33.
kshetrakshetragayorevamantaram gānachakshushā,
bhūtaprakritimoksham cha ye viduryānti te param.34.
 

om tatsaditi shrīmadbhagavadgītāsūpanishatsu brahmavidyāyām yogashāstre shrīkrishnārjunasamvāde kshetrakshetragavibhāgayogo nāma trayodasho'dhyāyah .13.

adhyāya 14  •  gunatrayavibhāgayoga
chaturdasho'dhyāyah
 
shrībhagavānuvācha,
param bhūyah pravakshyāmi gānānām gānamuttamam,
yajgātvā munayah sarve parām siddhimito gatāh.1.
idam gānamupāshritya mama sādharmyamāgatāh,
sarge'pi nopajāyante pralaye na vyathanti cha.2.
mama yonirmahadbrahma tasmingarbham dadhāmyaham,
sambhavah sarvabhūtānām tato bhavati bhārata.3.
sarvayonishu kaunteya mūrtayah sambhavanti yāh,
tāsām brahma mahadyoniraham bījapradah pitā.4.
sattvam rajastama iti gunāh prakritisambhavāh,
nibadhnanti mahābāho dehe dehinamavyayam.5.
tatra sattvam nirmalatvātprakāshakamanāmayam,
sukhasangena badhnāti gānasangena chānagha.6.
rajo rāgātmakam viddhi trishnāsangasamudbhavam,
tannibadhnāti kaunteya karmasangena dehinam.7.
tamastvagānajam viddhi mohanam sarvadehinām,
pramādālasyanidrābhistannibadhnāti bhārata.8.
sattvam sukhe sanjayati rajah karmani bhārata,
gānamāvritya tu tamah pramāde sanjayatyuta.9.
rajastamashchābhibhūya sattvam bhavati bhārata,
rajah sattvam tamashchaiva tamah sattvam rajastathā.10.
sarvadvāreshu dehe'sminprakāsha upajāyate,
gānam yadā tadā vidyādvivriddham sattvamityuta.11.
lobhah pravrittirārambhah karmanāmashamah sprihā,
rajasyetāni jāyante vivriddhe bharatarshabha.12.
aprakāsho'pravrittishcha pramādo moha eva cha,
tamasyetāni jāyante vivriddhe kurunandana.13.
yadā sattve pravriddhe tu pralayam yāti dehabhrit,
tadottamavidām lokānamalānpratipadyate.14.
rajasi pralayam gatvā karmasangishu jāyate,
tathā pralīnastamasi mūdhayonishu jāyate.15.
karmanah sukritasyāhuh sāttvikam nirmalam phalam,
rajasastu phalam duhkhamagānam tamasah phalam.16.
sattvātsanjāyate gānam rajaso lobha eva cha,
pramādamohau tamaso bhavato'gānameva cha.17.
ūrdhvam gachchhanti sattvasthā madhye tishthanti rājasāh,
jaghanyagunavrittisthā adho gachchhanti tāmasāh.18.
nānyam gunebhyah kartāram yadā drashtānupashyati,
gunebhyashcha param vetti madbhāvam so'dhigachchhati.19.
gunānetānatītya trīndehī dehasamudbhavān,
janmamrityujarāduhkhairvimukto'mritamashnute.20.
arjuna uvācha,
kairlingaistrīngunānetānatīto bhavati prabho,
kimāchārah katham chaitāmstrīngunānativartate.21.
shrībhagavānuvācha,
prakāsham cha pravrittim cha mohameva cha pāndava,
ta dveshti sampravrittāni na nivrittāni kānkshati.22.
udāsīnavadāsīno gunairyo na vichālyate,
gunā vartanta ityeva yo'vatishthati nengate.23.
samaduhkhasukhah svasthah samaloshtāshmakānchanah,
tulyapriyāpriyo dhīrastulyanindātmasamstutih.24.
mānāpamānayostulyastulyo mitrāripakshayoh,
sarvārambhaparityāgī gunātītah sa uchyate.25.
mām cha yo'vyabhichārena bhaktiyogena sevate,
sa gunānsamatītyaitānbrahmabhūyāya kalpate.26.
brahmano hi pratishthāhamamritasyāvyayasya cha,
shāshvatasya cha dharmasya sukhasyaikāntikasya cha.27.
 

om tatsaditi shrīmadbhagavadgītāsūpanishatsu brahmavidyāyām yogashāstre shrīkrishnārjunasamvāde gunatrayavibhāgayogo nāma chaturdasho'dhyāyah .14.

adhyāya 15  •  purushottamayoga
panchadasho'dhyāyah
 
shrībhagavānuvācha,
ūrdhvamūlamadhahshākhamashvattham prāhuravyayam,
chhandāmsi yasya parnāni yastam veda sa vedavit.1.
adhashchordhvam prasritāstasya shākhā gunapravriddhā vishayapravālāh,
adhashcha mūlānyanusantatāni karmānubandhīni manushyaloke.2.
na rūpamasyeha tathopalabhyate nānto na chādirna cha sampratishthā,
ashvatthamenam suvirūdhamūlamasangashastrena dridhena chhittvā.3.
tatah padam tatparimārgitavyam yasmingatā na nivartanti bhūyah,
tameva chādyam purusham prapadye yatah pravrittih prasritā purānī.4.
nirmānamohā jitasangadoshā adhyātmanityā vinivrittakāmāh,
dvandvairvimuktāh sukhaduhkhasangyairgachchhantyamūdhāh padamavyayam tat.5.
na tadbhāsayate sūryo na shashānko na pāvakah,
yadgatvā na nivartante taddhāma paramam mama.6.
mamaivāmsho jīvaloke jīvabhūtah sanātanah,
manahshashthānīndriyāni prakritisthāni karshati.7.
sharīram yadavāpnoti yachchāpyutkrāmatīshvarah,
grihītvaitāni samyāti vāyurgandhānivāshayāt.8.
shrotram chakshuh sparshanam cha rasanam ghrānameva cha,
adhishthāya manashchāyam vishayānupasevate.9.
utkrāmantam sthitam vāpi bhunjānam vā gunānvitam,
vimūdhā nānupashyanti pashyanti gānachakshushah.10.
yatanto yoginashchainam pashyantyātmanyavasthitam,
yatanto'pyakritātmāno nainam pashyantyachetasah.11.
yadādityagatam tejo jagadbhāsayate'khilam,
yachchandramasi yachchāgnau tattejo viddhi māmakam.12.
gāmāvishya cha bhūtāni dhārayāmyahamojasā,
pushnāmi chaushadhīh sarvāh somo bhūtvā rasātmakah.13.
aham vaishvānaro bhūtvā prāninām dehamāshritah,
prānāpānasamāyuktah pachāmyannam chaturvidham.14.
sarvasya chāham hridi sannivishto mattah smritirgānamapohanam cha,
vedaishcha sarvairahameva vedyo vedāntakridvedavideva chāham.15.
dvāvimau purushau loke ksharashchākshara eva cha,
ksharah sarvāni bhūtāni kūtastho'kshara uchyate.16.
uttamah purushastvanyah paramātmetyudhāhritah,
yo lokatrayamāvishya bibhartyavyaya īshvarah.17.
yasmātksharamatīto'hamaksharādapi chottamah,
ato'smi loke vede cha prathitah purushottamah.18.
yo māmevamasammūdho jānāti purushottamam,
sa sarvavidbhajati mām sarvabhāvena bhārata.19.
iti guhyatamam shāstramidamuktam mayānagha,
etadbuddhvā buddhimānsyātkritakrityashcha bhārata.20.
 

om tatsaditi shrīmadbhagavadgītāsūpanishatsu brahmavidyāyām yogashāstre shrīkrishnārjunasamvāde purushottamayogo nāma panchadasho'dhyāyah .15.

adhyāya 16  •  daivāsurasampadvibhāgayoga
shodasho'dhyāyah
 
shrībhagavānuvācha,
abhayam sattvasamshuddhirgānayogavyavasthitih,
dānam damashcha yagashcha svādhyāyastapa ārjavam.1.
ahimsā satyamakrodhastyāgah shāntirapaishunam,
dayā bhūteshvaloluptvam mārdavam hrīrachāpalam.2.
tejah kshamā dhritih shauchamadroho nātimānitā,
bhavanti sampadam daivīmabhijātasya bhārata.3.
dambho darpo'bhimānashcha krodhah pārushyameva cha,
agānam chābhijātasya pārtha sampadamāsurīm.4.
daivī sampadvimokshāya nibandhāyāsurī matā,
mā shuchah sampadam daivīmabhijāto'si pāndava.5.
dvau bhūtasargau loke'smindaiva āsura eva cha,
daivo vistarashah prokta āsuram pārtha me shrinu.6.
pravrittim cha nivrittim cha janā na vidurāsurāh,
na shaucham nāpi chāchāro na satyam teshu vidyate.7.
asatyamapratishtham te jagadāhuranīshvaram,
aparasparasambhūtam kimanyatkāmahaitukam.8.
etām drishtimavashtabhya nashtātmāno'lpabuddhayah,
prabhavantyugrakarmānah kshayāya jagato'hitāh.9.
kāmamāshritya dushpūram dambhamānamadānvitāh,
mohādgrihītvāsadgrāhānpravartante'shuchivratāh.10.
chintāmaparimeyām cha pralayāntāmupāshritāh,
kāmopabhogaparamā etāvaditi nishchitāh.11.
āshāpāshashatairbaddhāh kāmakrodhaparāyanāh,
īhante kāmabhogārthamanyāyenārthasanckayān.12.
idamadya mayā labdhamimam prāpsye manoratham,
idamastīdamapi me bhavishyati punardhanam.13.
asau mayā hatah shatrurhanishye chāparānapi,
īshvaro'hamaham bhogī siddho'ham balavānsukhī.14.
ādhyo'bhijanavānasmi ko'nyosti sadrisho mayā,
yakshye dāsyāmi modishya ityagānavimohitāh.15.
anekachittavibhrāntā mohajālasamāvritāh,
prasaktāh kāmabhogeshu patanti narake'shuchau.16.
ātmasambhāvitāh stabdhā dhanamānamadānvitāh,
yajante nāmayagaiste dambhenāvidhipūrvakam.17.
ahankāram balam darpam kāmam krodham cha samshritāh,
māmātmaparadeheshu pradvishanto'bhyasūyakāh.18.
tānaham dvishatah krūrānsamsāreshu narādhamān,
kshipāmyajasramashubhānāsurīshveva yonishu.19.
āsurīm yonimāpannā mūdhā janmani janmani,
māmaprāpyaiva kaunteya tato yāntyadhamām gatim.20.
trividham narakasyedam dvāram nāshanamātmanah,
kāmah krodhastathā lobhastasmādetattrayam tyajet.21.
etairvimuktah kaunteya tamodvāraistribhirnarah,
ācharatyātmanah shreyastato yāti parām gatim.22.
yah shāstravidhimutsrijya vartate kāmakāratah,
na sa siddhimavāpnoti na sukham na parām gatim.23.
tasmāchchhāstram pramānam te kāryākāryavyavasthitau,
gātvā shāstravidhānoktam karma kartumihārhasi.24.
 

om tatsaditi shrīmadbhagavadgītāsūpanishatsu brahmavidyāyām yogashāstre shrīkrishnārjunasamvāde daivāsurasampadvibhāgayogo nāma shodasho'dhyāyah .16.

adhyāya 17  •  shraddhātrayavibhāgayoga
saptadasho'dhyāyah
 
arjuna uvācha,
ye shāstravidhimutsrijya yajante shraddhayānvitāh,
teshām nishthā tu kā krishna sattvamāho rajastamah.1.
shrībhagavānuvācha,
trividhā bhavati shraddhā dehinām sā svabhāvajā,
sāttvikī rājasī chaiva tāmasī cheti tām shrinu.2.
sattvānurūpā sarvasya shraddhā bhavati bhārata,
shraddhāmayo'yam purusho yo yachchhraddhah sa eva sah.3.
yajante sāttvikā devānyaksharakshāmsi rājasāh,
pretānbhūtaganāmshchānye yajante tāmasā janāh.4.
ashāstravihitam ghoram tapyante ye tapo janāh,
dambhāhankārasamyuktāh kāmarāgabalānvitāh.5.
karshayantah sharīrastham bhūtagrāmamachetasah,
mām chaivāntahsharīrastham tānviddhyāsuranishchayān.6.
āhārastvapi sarvasya trividho bhavati priyah,
yagastapastathā dānam teshām bhedamimam shrinu.7.
āyuhsattvabalārogyasukhaprītivivardhanāh,
rasyāh snigdhāh sthirā hridyā āhārāh sāttvikapriyāh.8.
katvamlalavanātyushnatīkshnarūkshavidāhinah,
āhārā rājasasyeshtā duhkhashokāmayapradāh.9.
yātayāmam gatarasam pūti paryushitam cha yat,
uchchhishtamapi chāmedhyam bhojanam tāmasapriyam.10.
aphalākānkshibhiryago vidhidrishto ya ijyate,
yashtavyameveti manah samādhāya sa sāttvikah.11.
abhisandhāya tu phalam dambhārthamapi chaiva yat,
ijyate bharatashreshtha tam yagam viddhi rājasam.12.
vidhihīnamasrishtānnam mantrahīnamadakshinam,
shraddhāvirahitam yagam tāmasam parichakshate.13.
devadvijaguruprāgapūjanam shauchamārjavam,
brahmacharyamahimsā cha shārīram tapa uchyate.14.
anudvegakaram vākyam satyam priyahitam cha yat,
svādhyāyābhyasanam chaiva vānmayam tapa uchyate.15.
manah prasādah saumyatvam maunamātmavinigrahah,
bhāvasamshuddhirityetattapo mānasamuchyate.16.
shraddhayā parayā taptam tapastattrividham naraih,
aphalākānkshibhiryuktaih sāttvikam parichakshate.17.
satkāramānapūjārtham tapo dambhena chaiva yat,
kriyate tadiha proktam rājasam chalamadhruvam.18.
mūdhagrāhenātmano yatpīdayā kriyate tapah,
parasyotsādanārtham vā tattāmasamudāhritam.19.
dātavyamiti yaddānam dīyate'nupakārine,
deshe kāle cha pātre cha taddānam sāttvikam smritam.20.
yattu prattyupakārārtham phalamuddishya vā punah,
dīyate cha pariklishtam taddānam rājasam smritam.21.
adeshakāle yaddānamapātrebhyashcha dīyate,
asatkritamavagātam tattāmasamudāhritam.22.
om tatsaditi nirdesho brahmanastrividhah smritah,
brāhmanāstena vedāshcha yagāshcha vihitāh purā.23.
tasmādomityudāhritya yagadānatapahkriyāh,
pravartante vidhānoktāh satatam brahmavādinām.24.
tadityanabhisandhāya phalam yagatapahkriyāh,
dānakriyāshcha vividhāh kriyante mokshakānkshibhih.25.
sadbhāve sādhubhāve cha sadityetatprayujyate,
prashaste karmani tathā sachchhabdah pārtha yujyate.26.
yage tapasi dāne cha sthitih saditi chochyate,
karma chaiva tadarthīyam sadityevābhidhīyate.27.
ashraddhayā hutam dattam tapastaptam kritam cha yat,
asadityuchyate pārtha na cha tatprepya no iha.28.
 

om tatsaditi shrīmadbhagavadgītāsūpanishatsu brahmavidyāyām yogashāstre shrīkrishnārjunasamvāde shraddhātrayavibhāgayogo nāma saptadasho'dhyāyah .17.

adhyāya 18  •  mokshasamnyāsayoga
ashtādasho'dhyāyah
 
arjuna uvācha,
samnyāsasya mahābāho tattvamichchhāmi veditum,
tyāgasya cha hrishīkesha prithakkeshinishūdana.1.
shrībhagavānuvācha,
kāmyānām karmanām nyāsam samnyāsam kavayo viduh,
sarvakarmaphalatyāgam prāhustyāgam vichakshanāh.2.
tyājyam doshavadityeke karma prāhurmanīshinah,
yagadānatapahkarma na tyājyamiti chāpare.3.
nishchayam shrinu me tatra tyāge bharatasattama,
tyāgo hi purushavyāghra trividhah samprakīrtitah.4.
yagadānatapahkarma na tyājyam kāryameva tat,
yago dānam tapashchaiva pāvanāni manīshinām.5.
etānyapi tu karmāni sangam tyaktvā phalāni cha,
kartavyānīti me pārtha nishchitam matamuttamam.6.
niyatasya tu samnyāsah karmano nopapadyate,
mohāttasya parityāgastāmasah parikīrtitah.7.
duhkhamityeva yatkarma kāyakleshabhayāttyajet,
sa kritvā rājasam tyāgam naiva tyāgaphalam labhet.8.
kāryamityeva yatkarma niyatam kriyate'rjuna,
sangam tyaktvā phalam chaiva sa tyāgah sāttviko matah.9.
na dveshtyakushalam karma kushale nānushajjate,
tyāgī sattvasamāvishto medhāvī chhinnasamshayah.10.
na hi dehabhritā shakyam tyaktum karmānyasheshatah,
yastu karmaphalatyāgī sa tyāgītyabhidhīyate.11.
anishtamishtam mishram cha trividham karmanah phalam,
bhavatyatyāginām pretya na tu samnyāsinām kvachit.12.
panchaitāni mahābāho kāranāni nibodha me,
sānkhye kritānte proktāni siddhaye sarvakarmanām.13.
adhishthānam tathā kartā karanam cha prithagvidham,
vividhāshcha prithakcheshtā daivam chaivātra panchamam.14.
sharīravānmanobhiryatkarma prārabhate narah,
nyāyyam vā viparītam vā panchaite tasya hetavah.15.
tatraivam sati kartāramātmānam kevalam tu yah,
pashyatyakritabuddhitvānna sa pashyati durmatih.16.
yasya nāhankrito bhāvo buddhiryasya na lipyate,
hatvā'pi sa imāmllokānna hanti na nibadhyate.17.
gānam geyam parigātā trividhā karmachodanā,
karanam karma karteti trividhah karmasangrahah.18.
gānam karma cha kartā cha tridhaiva gunabhedatah,
prochyate gunasankhyāne yathāvachchhrinu tānyapi.19.
sarvabhūteshu yenaikam bhāvamavyayamīkshate,
avibhaktam vibhakteshu tajgānam viddhi sāttvikam.20.
prithaktvena tu yajgānam nānābhāvānprithagvidhān,
vetti sarveshu bhūteshu tajgānam viddhi rājasam.21.
yattu kritsnavadekasminkārye saktamahaitukam,
atattvārthavadalpam cha tattāmasamudāhritam.22.
niyatam sangarahitamarāgadveshatah kritam,
aphalaprepsunā karma yattatsāttvikamuchyate.23.
yattu kāmepsunā karma sāhankārena vā punah,
kriyate bahulāyāsam tadrājasamudāhritam.24.
anubandham kshayam himsāmanapekshya cha paurusham,
mohādārabhyate karma yattattāmasamuchyate.25.
muktasango'nahamvādī dhrityutsāhasamanvitah,
siddhyasiddhyornirvikārah kartā sāttvika uchyate.26.
rāgī karmaphalaprepsurlubdho himsātmako'shuchih,
harshashokānvitah kartā rājasah parikīrtitah.27.
ayuktah prākritah stabdhah shatho naishkritiko'lasah,
vishādī dīrghasūtrī cha kartā tāmasa uchyate.28.
buddherbhedam dhriteshchaiva gunatastrividham shrinu,
prochyamānamasheshena prithaktvena dhananjaya.29.
pravrittim cha nivrittim cha kāryākārye bhayābhaye,
bandham moksham cha yā vetti buddhih sā pārtha sāttvikī.30.
yayā dharmamadharmam cha kāryam chākāryameva cha,
ayathāvatprajānāti buddhih sā pārtha rājasī.31.
adharmam dharmamiti yā manyate tamasāvritā,
sarvārthānviparītāmshcha buddhih sā pārtha tāmasī.32.
dhrityā yayā dhārayate manahprānendriyakriyāh,
yogenāvyabhichārinyā dhritih sā pārtha sāttvikī.33.
yayā tu dharmakāmārthāndhrityā dhārayate'rjuna,
prasangena phalākānkshī dhritih sā pārtha rājasī.34.
yayā svapnam bhayam shokam vishādam madameva cha,
na vimunchati durmedhā dhritih sā pārtha tāmasī.35.
sukham tvidānīm trividham shrinu me bharatarshabha,
abhyāsādramate yatra duhkhāntam cha nigachchhati.36.
yattadagre vishamiva parināme'mritopamam,
tatsukham sāttvikam proktamātmabuddhiprasādajam.37.
vishayendriyasamyogādyattadagre'mritopamam,
parināme vishamiva tatsukham rājasam smritam.38.
yadagre chānubandhe cha sukham mohanamātmanah,
nidrālasyapramādottham tattāmasamudāhritam.39.
na tadasti prithivyām vā divi deveshu vā punah,
sattvam prakritijairmuktam yadebhih syāttribhirgunaih.40.
brāhmanakshatriyavishām shūdrānām cha parantapa,
karmāni pravibhaktāni svabhāvaprabhavairgunaih.41.
shamo damastapah shaucham kshāntirārjavameva cha,
gānam vigānamāstikyam brahmakarma svabhāvajam.42.
shauryam tejo dhritirdākshyam yuddhe chāpyapalāyanam,
dānamīshvarabhāvashcha kshātram karma svabhāvajam.43.
krishigaurakshyavānijyam vaishyakarma svabhāvajam,
paricharyātmakam karma shūdrasyāpi svabhāvajam.44.
sve sve karmanyabhiratah samsiddhim labhate narah,
svakarmaniratah siddhim yathā vindati tachchhrinu.45.
yatah pravrittirbhūtānām yena sarvamidam tatam,
svakarmanā tamabhyarchya siddhim vindati mānavah.46.
shreyānsvadharmo vigunah paradharmotsvanushthitāt,
svabhāvaniyatam karma kurvannāpnoti kilbisham.47.
sahajam karma kaunteya sadoshamapi na tyajet,
sarvārambhā hi doshena dhūmenāgnirivāvritāh.48.
asaktabuddhih sarvatra jitātmā vigatasprihah,
naishkarmyasiddhim paramām samnyāsenādhigachchhati.49.
siddhim prāpto yathā brahma tathāpnoti nibodha me,
samāsenaiva kaunteya nishthā gānasya yā parā.50.
buddhyā vishuddhayā yukto dhrityātmānam niyamya cha,
shabdādīnvishayāmstyaktvā rāgadveshau vyudasya cha.51.
viviktasevī laghvāshī yatavākkāyamānasah,
dhyānayogaparo nityam vairāgyam samupāshritah.52.
ahankāram balam darpam kāmam krodham parigraham,
vimuchya nirmamah shānto brahmabhūyāya kalpate.53.
brahmabhūtah prasannātmā na shochati na kānkshati,
samah sarveshu bhūteshu madbhaktim labhate parām.54.
bhaktyā māmabhijānāti yāvānyashchāsmi tattvatah,
tato mām tattvato gātvā vishate tadanantaram.55.
sarvakarmānyapi sadā kurvāno madvyapāshrayah,
matprasādādavāpnoti shāshvatam padamavyayam.56.
chetasā sarvakarmāni mayi samnyasya matparah,
buddhiyogamupāshritya machchittah satatam bhava.57.
machchittah sarvadurgāni matprasādāttarishyasi,
atha chettvamahankārānna shroshyasi vinankshyasi.58.
yadahankāramāshritya na yotsya iti manyase,
mithyaisha vyavasāyaste prakritistvām niyokshyati.59.
svabhāvajena kaunteya nibaddhah svena karmanā,
kartum nechchhasi yanmohātkarishyasyavasho'pi tat.60.
īshvarah sarvabhūtānām hriddeshe'rjuna tishthati,
bhrāmayansarvabhūtāni yantrārūdhāni māyayā.61.
tameva sharanam gachchha sarvabhāvena bhārata,
tatprasādātparām shāntim sthānam prāpsyasi shāshvatam.62.
iti te gānamākhyātam guhyādguhyataram mayā,
vimrishyaitadasheshena yathechchhasi tathā kuru.63.
sarvaguhyatamam bhūyah shrinu me paramam vachah,
ishto'si me dridhamiti tato vakshyāmi te hitam.64.
manmanā bhava madbhakto madyājī mām namaskuru,
māmevaishyasi satyam te pratijāne priyo'si me.65.
sarvadharmānparityajya māmekam sharanam vraja,
aham tvā sarvapāpebhyo mokshayishyāmi mā shuchah.66.
idam te nātapaskāya nābhaktāya kadāchana,
na chāshushrūshave vāchyam na cha mām yo'bhyasūyati.67.
ya imam paramam guhyam madbhakteshvabhidhāsyati,
bhaktim mayi parām kritvā māmevaishyatyasamshayah.68.
na cha tasmānmanushyeshu kashchinme priyakrittamah,
bhavitā na cha me tasmādanyah priyataro bhuvi.69.
adhyeshyate cha ya imam dharmyam samvādamāvayoh,
gānayagena tenāhamishtah syāmiti me matih.70.
shraddhāvānanasūyashcha shrinuyādapi yo narah,
so'pi muktah shubhāmllokānprāpnuyātpunyakarmanām.71.
kachchidetachchhrutam pārtha tvayaikāgrena chetasā,
kachchidagānasammohah pranashtaste dhananjaya.72.
arjuna uvācha,
nashto mohah smritirlabdhā tvatprasādānmayāchyuta,
sthito'smi gatasandehah karishye vachanam tava.73.
sanjaya uvācha,
ityaham vāsudevasya pārthasya cha mahātmanah,
samvādamimamashraushamadbhutam romaharshanam.74.
vyāsaprasādāchchhrutavānetadguhyamaham param,
yogam yogeshvarātkrishnātsākshātkathayatah svayam.75.
rājansamsmritya samsmritya samvādamimamadbhutam,
keshavārjunayoh punyam hrishyāmi cha muhurmuhuh.76.
tachcha samsmritya samsmritya rūpamatyadbhutam hareh,
vismayo me mahānrājanhrishyāmi cha punah punah.77.
yatra yogeshvarah krishno yatra pārtho dhanurdharah,
tatra shrīrvijayo bhūtirdhruvā nītirmatirmama.78.
 

om tatsaditi shrīmadbhagavadgītāsūpanishatsu brahmavidyāyām yogashāstre shrīkrishnārjunasamvāde mokshasamnyāsayogo nāmāshtādasho'dhyāyah .18.