shrīmad bhagavad gītā
Bhagavad Gita in accented Hunterian romanization
vishayasūchī
adhyāya 1  •  arjunavishādayoga
adhyāya 2  •  sānkhyayoga
adhyāya 3  •  karmayoga
adhyāya 4  •  gānakarmasamnyāsayoga
adhyāya 5  •  karmasamnyāsayoga
adhyāya 6  •  ātmasamyamayoga
adhyāya 7  •  gānavigānayoga
adhyāya 8  •  aksharabrahmayoga
adhyāya 9  •  rājavidyārājaguhyayoga
adhyāya 10  •  vibhūtiyoga
adhyāya 11  •  vishvarūpadarshanayoga
adhyāya 12  •  bhaktiyoga
adhyāya 13  •  kshetrakshetragavibhāgayoga
adhyāya 14  •  gunatrayavibhāgayoga
adhyāya 15  •  purushottamayoga
adhyāya 16  •  daivāsurasampadvibhāgayoga
adhyāya 17  •  shraddhātrayavibhāgayoga
adhyāya 18  •  mokshasamnyāsayoga
prathamo'dhyāyah
dhritarāshtra uvācha
dharmakshetre kurukshetre samavetā yuyutsavah;
māmakāh pāndavāshchaiva kimakurvata sanjaya..1..
sanjaya uvācha
drishtvā tu pāndavānīkam vyūdham duryodhanastadā;
āchāryamupasangamya rājā vachanamabravīt..2..
pashyaitām pānduputrānāmāchārya mahatīm chamūm;
vyūdhām drupadaputrena tava shishyena dhīmatā..3..
atra shūrā maheshvāsā bhīmārjunasamā yudhi;
yuyudhāno virātashcha drupadashcha mahārathah..4..
dhrishtaketushchekitānah kāshirājashcha vīryavān;
purujitkuntibhojashcha shaibyashcha narapungavah..5..
yudhāmanyushcha vikrānta uttamaujāshcha vīryavān;
saubhadro draupadeyāshcha sarva eva mahārathāh..6..
asmākam tu vishishtā ye tānnibodha dvijottama;
nāyakā mama sainyasya sangyārtham tānbravīmi te..7..
bhavānbhīshmashcha karnashcha kripashcha samitinjayah;
ashvatthāmā vikarnashcha saumadattistathaiva cha..8..
anye cha bahavah shūrā madarthe tyaktajīvitāh;
nānāshastrapraharanāh sarve yuddhavishāradāh..9..
aparyāptam tadasmākam balam bhīshmābhirakshitam;
paryāptam tvidameteshām balam bhīmābhirakshitam..10..
ayaneshu cha sarveshu yathābhāgamavasthitāh;
bhīshmamevābhirakshantu bhavantah sarva eva hi..11..
tasya sanjanayanharsham kuruvriddhah pitāmahah;
simhanādam vinadyochchaih shankham dadhmau pratāpavān..12..
tatah shankhāshcha bheryashcha panavānakagomukhāh;
sahasaivābhyahanyanta sa shabdastumulo'bhavat..13..
tatah shvetairhayairyukte mahati syandane sthitau;
mādhavah pāndavashchaiva divyau shankhau pradaghmatuh..14..
pānchajanyam hrishīkesho devadattam dhananjayah;
paundram dadhmau mahāshankham bhīmakarmā vrikodarah..15..
anantavijayam rājā kuntīputro yudhishthirah;
nakulah sahadevashcha sughoshamanipushpakau..16..
kāshyashcha parameshvāsah shikhandī cha mahārathah;
dhrishtadyumno virātashcha sātyakishchāparājitah..17..
drupado draupadeyāshcha sarvashah prithivīpate;
saubhadrashcha mahābāhuh shankhāndadhmuh prithakprithak..18..
sa ghosho dhārtarāshtrānām hridayāni vyadārayat;
nabhashcha prithivīm chaiva tumulo vyanunādayan..19..
atha vyavasthitāndrishtvā dhārtarāshtrānkapidhvajah;
pravritte shastrasampāte dhanurudyamya pāndavah..20..
hrishīkesham tadā vākyamidamāha mahīpate;
arjuna uvācha
senayorubhayormadhye ratham sthāpaya me'chyuta..21..
yāvadetānnirīkshe'ham yoddhukāmānavasthitān;
kairmayā saha yoddhavyamasminranasamudyame..22..
yotsyamānānavekshe'ham ya ete'tra samāgatāh;
dhārtarāshtrasya durbuddheryuddhe priyachikīrshavah..23..
sanjaya uvācha
evamukto hrishīkesho gudākeshena bhārata;
senayorubhayormadhye sthāpayitvā rathottamam..24..
bhīshmadronapramukhatah sarveshām cha mahīkshitām;
uvācha pārtha pashyaitānsamavetānkurūniti..25..
tatrāpashyatsthitānpārthah pitrīnatha pitāmahān;
āchāryānmātulānbhrātrīnputrānpautrānsakhīmstathā..26..
shvashurānsuhridashchaiva senayorubhayorapi;
tānsamīkshya sa kaunteyah sarvānbandhūnavasthitān..27..
kripayā parayāvishto vishīdannidamabravīt;
arjuna uvācha
drishtvemam svajanam krishna yuyutsum samupasthitam..28..
sīdanti mama gātrāni mukham cha parishushyati;
vepathushcha sharīre me romaharshashcha jāyate..29..
gāndīvam sramsate hastāttvakchaiva paridahyate;
na cha shaknomyavasthātum bhramatīva cha me manah..30..
nimittāni cha pashyāmi viparītāni keshava;
na cha shreyo'nupashyāmi hatvā svajanamāhave..31..
na kānkshe vijayam krishna na cha rājyam sukhāni cha;
kim no rājyena govinda kim bhogairjīvitena vā..32..
yeshāmarthe kānkshitam no rājyam bhogāh sukhāni cha;
ta ime'vasthitā yuddhe prānāmstyaktvā dhanāni cha..33..
āchāryāh pitarah putrāstathaiva cha pitāmahāh;
mātulāh shvashurāh pautrāh shyālāh sambandhinastathā..34..
etānna hantumichchhāmi ghnato'pi madhusūdana;
api trailokyarājyasya hetoh kim nu mahīkrite..35..
nihatya dhārtarāshtrānnah kā prītih syājjanārdana;
pāpamevāshrayedasmānhatvaitānātatāyinah..36..
tasmānnārhā vayam hantum dhārtarāshtrānsvabāndhavān;
svajanam hi katham hatvā sukhinah syāma mādhava..37..
yadyapyete na pashyanti lobhopahatachetasah;
kulakshayakritam dosham mitradrohe cha pātakam..38..
katham na geyamasmābhih pāpādasmānnivartitum;
kulakshayakritam dosham prapashyadbhirjanārdana..39..
kulakshaye pranashyanti kuladharmāh sanātanāh;
dharme nashte kulam kritsnamadharmo'bhibhavatyuta..40..
adharmābhibhavātkrishna pradushyanti kulastriyah;
strīshu dushtāsu vārshneya jāyate varnasankarah..41..
sankaro narakāyaiva kulaghnānām kulasya cha;
patanti pitaro hyeshām luptapindodakakriyāh..42..
doshairetaih kulaghnānām varnasankarakārakaih;
utsādyante jātidharmāh kuladharmāshcha shāshvatāh..43..
utsannakuladharmānām manushyānām janārdana;
narake'niyatam vāso bhavatītyanushushruma..44..
aho bata mahatpāpam kartum vyavasitā vayam;
yadrājyasukhalobhena hantum svajanamudyatāh..45..
yadi māmapratīkāramashastram shastrapānayah;
dhārtarāshtrā rane hanyustanme kshemataram bhavet..46..
sanjaya uvācha
evamuktvārjunah sankhye rathopastha upāvishat;
visrijya sasharam chāpam shokasamvignamānasah..47..
 

om tatsaditi shrīmadbhagavadgītāsūpanishatsu brahmavidyāyām yogashāstre shrīkrishnārjunasamvāde arjunavishādayogo nāma prathamo'dhyāyah ..1..

dvitīyo'dhyāyah
sanjaya uvācha
tam tathā kripayāvishtamashrupūrnākulekshanam;
vishīdantamidam vākyamuvācha madhusūdanah..1..
shrībhagavānuvācha
kutastvā kashmalamidam vishame samupasthitam;
anāryajushtamasvargyamakīrtikaramarjuna..2..
klaibyam mā sma gamah pārtha naitattvayyupapadyate;
kshudram hridayadaurbalyam tyaktvottishtha parantapa..3..
arjuna uvācha
katham bhīshmamaham sānkhye dronam cha madhusūdana;
ishubhih pratiyotsyāmi pūjārhāvarisūdana..4..
gurūnahatvā hi mahānubhāvānshreyo bhoktum bhaikshyamapīha loke;
hatvārthakāmāmstu gurunihaiva bhunjīya bhogān'rudhirapradigdhān..5..
na chaitadvidmah kataranno garīyo yadvā jayema yadi vā no jayeyuh;
yāneva hatvā na jijīvishāmaste'vasthitāh pramukhe dhārtarāshtrāh..6..
kārpanyadoshopahatasvabhāvah prichchhāmi tvām dharmasammūdhachetāh;
yachchhreyah syānnishchitam brūhi tanme shishyaste'ham shādhi mām tvām prapannam..7..
na hi prapashyāmi mamāpanudyādyachchhokamuchchhoshanamindriyānām;
avāpya bhūmāvasapatnamriddham rājyam surānāmapi chādhipatyam..8..
sanjaya uvācha
evamuktvā hrishīkesham gudākeshah parantapa;
na yotsya iti govindamuktvā tūshnīm babhūva ha..9..
tamuvācha hrishīkeshah prahasanniva bhārata;
senayorubhayormadhye vishīdantamidam vachah..10..
shrībhagavānuvācha
ashochyānanvashochastvam pragāvādāmshcha bhāshase;
gatāsūnagatāsūmshcha nānushochanti panditāh..11..
na tvevāham jātu nāsam na tvam neme janādhipāh;
na chaiva na bhavishyāmah sarve vayamatah param..12..
dehino'sminyathā dehe kaumāram yauvanam jarā;
tathā dehāntaraprāptirdhīrastatra na muhyati..13..
mātrāsparshāstu kaunteya shītoshnasukhaduhkhadāh;
āgamāpāyino'nityāstāmstitikshasva bhārata..14..
yam hi na vyathayantyete purusham purusharshabha;
samaduhkhasukham dhīram so'mritatvāya kalpate..15..
nāsato vidyate bhāvo nābhāvo vidyate satah;
ubhayorapi drishto'ntastvanayostattvadarshibhih..16..
avināshi tu tadviddhi yena sarvamidam tatam;
vināshamavyayasyāsya na kashchitkartumarhati..17..
antavanta ime dehā nityasyoktāh sharīrinah;
anāshino'prameyasya tasmādyudhyasva bhārata..18..
ya enam vetti hantāram yashchainam manyate hatam;
ubhau tau na vijānīto nāyam hanti na hanyate..19..
na jāyate mriyate vā kadāchinnāyam bhūtvā bhavitā vā na bhūyah;
ajo nityah shāshvato'yam purāno na hanyate hanyamāne sharīre..20..
vedāvināshinam nityam ya enamajamavyayam;
atham sa purushah pārtha kam ghātayati hanti kam..21..
vāsāmsi jīrnāni yathā vihāya navāni grihnāti naro'parāni;
tathā sharīrāni vihāya jīrnānyanyāni samyāti navāni dehī..22..
nainam chhindanti shastrāni nainam dahati pāvakah;
na chainam kledayantyāpo na shoshayati mārutah..23..
achchhedyo'yamadāhyo'yamakledyo'shoshya eva cha;
nityah sarvagatah sthānurachalo'yam sanātanah..24..
avyakto'yamachintyo'yamavikāryo'yamuchyate;
tasmādevam viditvainam nānushochitumarhasi..25..
atha chainam nityajātam nityam vā manyase mritam;
tathāpi tvam mahābāho naivam shochitumarhasi..26..
jātasya hi dhruvo mrityurdhruvam janma mritasya cha;
tasmādaparihārye'rthe na tvam shochitumarhasi..27..
avyaktādīni bhūtāni vyaktamadhyāni bhārata;
avyaktanidhanānyeva tatra kā paridevanā..28..
āshcharyavatpashyati kashchidenamāshcharyavadvadati tathaiva chānyah;
āshcharyavachchainamanyah shrinoti shrutvāpyenam veda na chaiva kashchit..29..
dehī nityamavadhyo'yam dehe sarvasya bhārata;
tasmātsarvāni bhūtāni na tvam shochitumarhasi..30..
svadharmamapi chāvekshya na vikampitumarhasi;
dharmyāddhi yuddhāchchhreyo'nyatkshatriyasya na vidyate..31..
yadrichchhayā chopapannam svargadvāramapāvritam;
sukhinah kshatriyāh pārtha labhante yuddhamīdrisham..32..
atha chettvamimam dharmyam sangrāmam na karishyasi;
tatah svadharmam kīrtim cha hitvā pāpamavāpsyasi..33..
akīrtim chāpi bhūtāni kathayishyanti te'vyayām;
sambhāvitasya chākīrtirmaranādatirichyate..34..
bhayādranāduparatam mamsyante tvām mahārathāh;
yeshām cha tvam bahumato bhūtvā yāsyasi lāghavam..35..
avāchyavādāmshcha bahūnvadishyanti tavāhitāh;
nindantastava sāmarthyam tato duhkhataram nu kim..36..
hato vā prāpsyasi svargam jitvā vā bhokshyase mahīm;
tasmāduttishtha kaunteya yuddhāya kritanishchayah..37..
sukhaduhkhe same kritvā lābhālābhau jayājayau;
tato yuddhāya yujyasva naivam pāpamavāpsyasi..38..
eshā te'bhihitā sānkhye buddhiryoge tvimām shrinu;
buddhyā yukto yayā pārtha karmabandham prahāsyasi..39..
nehābhikramanāsho'sti pratyavāyo na vidyate;
svalpamapyasya dharmasya trāyate mahato bhayāt..40..
vyavasāyātmikā buddhirekeha kurunandana;
bahushākhā hyanantāshcha buddhayo'vyavasāyinām..41..
yāmimām pushpitām vācham pravadantyavipashchitah;
vedavādaratāh pārtha nānyadastīti vādinah..42..
kāmātmānah svargaparā janmakarmaphalapradām;
kriyāvisheshabahulām bhogaishvaryagatim prati..43..
bhogaishvaryaprasaktānām tayāpahritachetasām;
vyavasāyātmikā buddhih samādhau na vidhīyate..44..
traigunyavishayā vedā nistraigunyo bhavārjuna;
nirdvandvo nityasattvastho niryogakshema ātmavān..45..
yāvānartha udapāne sarvatah samplutodake;
tāvānsarveshu vedeshu brāhmanasya vijānatah..46..
karmanyevādhikāraste mā phaleshu kadāchana;
mā karmaphalaheturbhūrmā te sango'stvakarmani..47..
yogasthah kuru karmāni sangam tyaktvā dhananjaya;
siddhyasiddhyoh samo bhūtvā samatvam yoga uchyate..48..
dūrena hyavaram karma buddhiyogāddhananjaya;
buddhau sharanamanvichchha kripanāh phalahetavah..49..
buddhiyukto jahātīha ubhe sukritadushkrite;
tasmādyogāya yujyasva yogah karmasu kaushalam..50..
karmajam buddhiyuktā hi phalam tyaktvā manīshinah;
janmabandhavinirmuktāh padam gachchhantyanāmayam..51..
yadā te mohakalilam buddhirvyatitarishyati;
tadā gantāsi nirvedam shrotavyasya shrutasya cha..52..
shrutivipratipannā te yadā sthāsyati nishchalā;
samādhāvachalā buddhistadā yogamavāpsyasi..53..
arjuna uvācha
sthitapragasya kā bhāshā samādhisthasya keshava;
sthitadhīh kim prabhāsheta kimāsīta vrajeta kim..54..
shrībhagavānuvācha
prajahāti yadā kāmānsarvānpārtha manogatān;
ātmanyevātmanā tushtah sthitapragastadochyate..55..
duhkheshvanudvignamanāh sukheshu vigatasprihah;
vītarāgabhayakrodhah sthitadhīrmuniruchyate..56..
yah sarvatrānabhisnehastattatprāpya shubhāshubham;
nābhinandati na dveshti tasya pragā pratishthitā..57..
yadā samharate chāyam kūrmo'ngānīva sarvashah;
indriyānīndriyārthebhyastasya pragā pratishthitā..58..
vishayā vinivartante nirāhārasya dehinah;
rasavarjam raso'pyasya param drishtvā nivartate..59..
yatato hyapi kaunteya purushasya vipashchitah;
indriyāni pramāthīni haranti prasabham manah..60..
tāni sarvāni samyamya yukta āsīta matparah;
vashe hi yasyendriyāni tasya pragā pratishthitā..61..
dhyāyato vishayānpumsah sangasteshūpajāyate;
sangātsanjāyate kāmah kāmātkrodho'bhijāyate..62..
krodhādbhavati sammohah sammohātsmritivibhramah;
smritibhramshādbuddhināsho buddhināshātpranashyati..63..
rāgadveshavimuktaistu vishayānindriyaishcharan;
ātmavashyairvidheyātmā prasādamadhigachchhati..64..
prasāde sarvaduhkhānām hānirasyopajāyate;
prasannachetaso hyāshu buddhih paryavatishthate..65..
nāsti buddhirayuktasya na chāyuktasya bhāvanā;
na chābhāvayatah shāntirashāntasya kutah sukham..66..
indriyānām hi charatām yanmano'nuvidhīyate;
tadasya harati pragām vāyurnāvamivāmbhasi..67..
tasmādyasya mahābāho nigrihītāni sarvashah;
indriyānīndriyārthebhyastasya pragā pratishthitā..68..
yā nishā sarvabhūtānām tasyām jāgarti samyamī;
yasyām jāgrati bhūtāni sā nishā pashyato muneh..69..
āpūryamānamachalapratishtham samudramāpah pravishanti yadvat;
tadvatkāmā yam pravishanti sarve sa shāntimāpnoti na kāmakāmī..70..
vihāya kāmānyah sarvānpumāmshcharati nihsprihah;
nirmamo nirahankārah sa shāntimadhigachchhati..71..
eshā brāhmī sthitih pārtha nainām prāpya vimuhyati;
sthitvāsyāmantakāle'pi brahmanirvānamrichchhati..72..
 

om tatsaditi shrīmadbhagavadgītāsūpanishatsu brahmavidyāyām yogashāstre shrīkrishnārjunasamvāde sānkhyayogo nāma dvitīyo'dhyāyah ..2..

tritīyo'dhyāyah
arjuna uvācha
jyāyasī chetkarmanaste matā buddhirjanārdana;
tatkim karmani ghore mām niyojayasi keshava..1..
vyāmishreneva vākyena buddhim mohayasīva me;
tadekam vada nishchitya yena shreyo'hamāpnuyām..2..
shrībhagavānuvācha
loke'smindvividhā nishthā purā proktā mayānagha;
gānayogena sānkhyānām karmayogena yoginām..3..
na karmanāmanārambhānnaishkarmyam purusho'shnute;
na cha samnyasanādeva siddhim samadhigachchhati..4..
na hi kashchitkshanamapi jātu tishthatyakarmakrit;
kāryate hyavashah karma sarvah prakritijairgunaih..5..
karmendriyāni samyamya ya āste manasā smaran;
indriyārthānvimūdhātmā mithyāchārah sa uchyate..6..
yastvindriyāni manasā niyamyārabhate'rjuna;
karmendriyaih karmayogamasaktah sa vishishyate..7..
niyatam kuru karma tvam karma jyāyo hyakarmanah;
sharīrayātrāpi cha te na prasiddhyedakarmanah..8..
yagārthātkarmano'nyatra loko'yam karmabandhanah;
tadartham karma kaunteya muktasangah samāchara..9..
sahayagāh prajāh srishtvā purovācha prajāpatih;
anena prasavishyadhvamesha vo'stvishtakāmadhuk..10..
devānbhāvayatānena te devā bhāvayantu vah;
parasparam bhāvayantah shreyah paramavāpsyatha..11..
ishtānbhogānhi vo devā dāsyante yagabhāvitāh;
tairdattānapradāyaibhyo yo bhunkte stena eva sah..12..
yagashishtāshinah santo muchyante sarvakilbishaih;
bhunjate te tvagham pāpā ye pachantyātmakāranāt..13..
annādbhavanti bhūtāni parjanyādannasambhavah;
yagādbhavati parjanyo yagah karmasamudbhavah..14..
karma brahmodbhavam viddhi brahmāksharasamudbhavam;
tasmātsarvagatam brahma nityam yage pratishthitam..15..
evam pravartitam chakram nānuvartayatīha yah;
aghāyurindriyārāmo mogham pārtha sa jīvati..16..
yastvātmaratireva syādātmatriptashcha mānavah;
ātmanyeva cha santushtastasya kāryam na vidyate..17..
naiva tasya kritenārtho nākriteneha kashchana;
na chāsya sarvabhūteshu kashchidarthavyapāshrayah..18..
tasmādasaktah satatam kāryam karma samāchara;
asakto hyācharankarma paramāpnoti pūrushah..19..
karmanaiva hi samsiddhimāsthitā janakādayah;
lokasangrahamevāpi sampashyankartumarhasi..20..
yadyadācharati shreshthastattadevetaro janah;
sa yatpramānam kurute lokastadanuvartate..21..
na me pārthāsti kartavyam trishu lokeshu kinckana;
nānavāptamavāptavyam varta eva cha karmani..22..
yadi hyaham na varteyam jātu karmanyatandritah;
mama vartmānuvartante manushyāh pārtha sarvashah..23..
utsīdeyurime lokā na kuryām karma chedaham;
sankarasya cha kartā syāmupahanyāmimāh prajāh..24..
saktāh karmanyavidvāmso yathā kurvanti bhārata;
kuryādvidvāmstathāsaktashchikīrshurlokasangraham..25..
na buddhibhedam janayedagānām karmasanginām;
joshayetsarvakarmāni vidvānyuktah samācharan..26..
prakriteh kriyamānāni gunaih karmāni sarvashah;
ahankāravimūdhātmā kartāhamiti manyate..27..
tattvavittu mahābāho gunakarmavibhāgayoh;
gunā guneshu vartanta iti matvā na sajjate..28..
prakritergunasammūdhāh sajjante gunakarmasu;
tānakritsnavido mandānkritsnavinna vichālayet..29..
mayi sarvāni karmāni samnyasyādhyātmachetasā;
nirāshīrnirmamo bhūtvā yudhyasva vigatajvarah..30..
ye me matamidam nityamanutishthanti mānavāh;
shraddhāvanto'nasūyanto muchyante te'pi karmabhih..31..
ye tvetadabhyasūyanto nānutishthanti me matam;
sarvagānavimūdhāmstānviddhi nashtānachetasah..32..
sadrisham cheshtate svasyāh prakritergānavānapi;
prakritim yānti bhūtāni nigrahah kim karishyati..33..
indriyasyendriyasyārthe rāgadveshau vyavasthitau;
tayorna vashamāgachchhettau hyasya paripanthinau..34..
shreyānsvadharmo vigunah paradharmātsvanushthitāt;
svadharme nidhanam shreyah paradharmo bhayāvahah..35..
arjuna uvācha
atha kena prayukto'yam pāpam charati pūrushah;
anichchhannapi vārshneya balādiva niyojitah..36..
shrībhagavānuvācha
kāma esha krodha esha rajogunasamudbhavah;
mahāshano mahāpāpmā viddhyenamiha vairinam..37..
dhūmenāvriyate vahniryathādarsho malena cha;
yatholbenāvrito garbhastathā tenedamāvritam..38..
āvritam gānametena gānino nityavairinā;
kāmarūpena kaunteya dushpūrenānalena cha..39..
indriyāni mano buddhirasyādhishthānamuchyate;
etairvimohayatyesha gānamāvritya dehinam..40..
tasmāttvamindriyānyādau niyamya bharatarshabha;
pāpmānam prajahi hyenam gānavigānanāshanam..41..
indriyāni parānyāhurindriyebhyah param manah;
manasastu parā buddhiryo buddheh paratastu sah..42..
evam buddheh param buddhvā samstabhyātmānamātmanā;
jahi shatrum mahābāho kāmarūpam durāsadam..43..
 

om tatsaditi shrīmadbhagavadgītāsūpanishatsu brahmavidyāyām yogashāstre shrīkrishnārjunasamvāde karmayogo nāma tritīyo'dhyāyah ..3..

chaturtho'dhyāyah
shrībhagavānuvācha
imam vivasvate yogam proktavānahamavyayam;
vivasvānmanave prāha manurikshvākave'bravīt..1..
evam paramparāprāptamimam rājarshayo viduh;
sa kāleneha mahatā yogo nashtah parantapa..2..
sa evāyam mayā te'dya yogah proktah purātanah;
bhakto'si me sakhā cheti rahasyam hyetaduttamam..3..
arjuna uvācha
aparam bhavato janma param janma vivasvatah;
kathametadvijānīyām tvamādau proktavāniti..4..
shrībhagavānuvācha
bahūni me vyatītāni janmāni tava chārjuna;
tānyaham veda sarvāni na tvam vettha parantapa..5..
ajo'pi sannavyayātmā bhūtānāmīshvaro'pi san;
prakritim svāmadhishthāya sambhavāmyātmamāyayā..6..
yadā yadā hi dharmasya glānirbhavati bhārata;
abhyutthānamadharmasya tadātmānam srijāmyaham..7..
paritrānāya sādhūnām vināshāya cha dushkritām;
dharmasamsthāpanārthāya sambhavāmi yuge yuge..8..
janma karma cha me divyamevam yo vetti tattvatah;
tyaktvā deham punarjanma naiti māmeti so'rjuna..9..
vītarāgabhayakrodhā manmayā māmupāshritāh;
bahavo gānatapasā pūtā madbhāvamāgatāh..10..
ye yathā mām prapadyante tāmstathaiva bhajāmyaham;
mama vartmānuvartante manushyāh pārtha sarvashah..11..
kānkshantah karmanām siddhim yajanta iha devatāh;
kshipram hi mānushe loke siddhirbhavati karmajā..12..
chāturvarnyam mayā srishtam gunakarmavibhāgashah;
tasya kartāramapi mām viddhyakartāramavyayam..13..
na mām karmāni limpanti na me karmaphale sprihā;
iti mām yo'bhijānāti karmabhirna sa badhyate..14..
evam gātvā kritam karma pūrvairapi mumukshubhih;
kuru karmaiva tasmāttvam pūrvaih pūrvataram kritam..15..
kim karma kimakarmeti kavayo'pyatra mohitāh;
tatte karma pravakshyāmi yajgātvā mokshyase'shubhāt..16..
karmano hyapi boddhavyam boddhavyam cha vikarmanah;
akarmanashcha boddhavyam gahanā karmano gatih..17..
karmanyakarma yah pashyedakarmani cha karma yah;
sa buddhimānmanushyeshu sa yuktah kritsnakarmakrit..18..
yasya sarve samārambhāh kāmasankalpavarjitāh;
gānāgnidagdhakarmānam tamāhuh panditam budhāh..19..
tyaktvā karmaphalāsangam nityatripto nirāshrayah;
karmanyabhipravritto'pi naiva kinckitkaroti sah..20..
nirāshīryatachittātmā tyaktasarvaparigrahah;
shārīram kevalam karma kurvannāpnoti kilbisham..21..
yadrichchhālābhasantushto dvandvātīto vimatsarah;
samah siddhāvasiddhau cha kritvāpi na nibadhyate..22..
gatasangasya muktasya gānāvasthitachetasah;
yagāyācharatah karma samagram pravilīyate..23..
brahmārpanam brahma havirbrahmāgnau brahmanā hutam;
brahmaiva tena gantavyam brahmakarmasamādhinā..24..
daivamevāpare yagam yoginah paryupāsate;
brahmāgnāvapare yagam yagenaivopajuhvati..25..
shrotrādīnīndriyānyanye samyamāgnishu juhvati;
shabdādīnvishayānanya indriyāgnishu juhvati..26..
sarvānīndriyakarmāni prānakarmāni chāpare;
ātmasamyamayogāgnau juhvati gānadīpite..27..
dravyayagāstapoyagā yogayagāstathāpare;
svādhyāyagānayagāshcha yatayah samshitavratāh..28..
apāne juhvati prānam prāne'pānam tathāpare;
prānāpānagatī ruddhvā prānāyāmaparāyanāh..29..
apare niyatāhārāh prānānprāneshu juhvati;
sarve'pyete yagavido yagakshapitakalmashāh..30..
yagashishtāmritabhujo yānti brahma sanātanam;
nāyam loko'styayagasya kuto'nyah kurusattama..31..
evam bahuvidhā yagā vitatā brahmano mukhe;
karmajānviddhi tānsarvānevam gātvā vimokshyase..32..
shreyāndravyamayādyagājgānayagah parantapa;
sarvam karmākhilam pārtha gāne parisamāpyate..33..
tadviddhi pranipātena pariprashnena sevayā;
upadekshyanti te gānam gāninastattvadarshinah..34..
yajgātvā na punarmohamevam yāsyasi pāndava;
yena bhūtānyasheshena drakshyasyātmanyatho mayi..35..
api chedasi pāpebhyah sarvebhyah pāpakrittamah;
sarvam gānaplavenaiva vrijinam santarishyasi..36..
yathaidhāmsi samiddho'gnirbhasmasātkurute'rjuna;
gānāgnih sarvakarmāni bhasmasātkurute tathā..37..
na hi gānena sadrisham pavitramiha vidyate;
tatsvayam yogasamsiddhah kālenātmani vindati..38..
shraddhāvāmllabhate gānam tatparah samyatendriyah;
gānam labdhvā parām shāntimachirenādhigachchhati..39..
agashchāshraddadhānashcha samshayātmā vinashyati;
nāyam loko'sti na paro na sukham samshayātmanah..40..
yogasamnyastakarmānam gānasanckhinnasamshayam;
ātmavantam na karmāni nibadhnanti dhananjaya..41..
tasmādagānasambhūtam hritstham gānāsinātmanah;
chhittvainam samshayam yogamātishthottishtha bhārata..42..
 

om tatsaditi shrīmadbhagavadgītāsūpanishatsu brahmavidyāyām yogashāstre shrīkrishnārjunasamvāde gānakarmasamnyāsayogo nāma chaturtho'dhyāyah ..4..

panchamo'dhyāyah
arjuna uvācha
samnyāsam karmanām krishna punaryogam cha shamsasi;
yachchhreya etayorekam tanme brūhi sunishchitam..1..
shrībhagavānuvācha
samnyāsah karmayogashcha nihshreyasakarāvubhau;
tayostu karmasamnyāsātkarmayogo vishishyate..2..
geyah sa nityasamnyāsī yo na dveshti na kānkshati;
nirdvandvo hi mahābāho sukham bandhātpramuchyate..3..
sānkhyayogau prithagbālāh pravadanti na panditāh;
ekamapyāsthitah samyagubhayorvindate phalam..4..
yatsānkhyaih prāpyate sthānam tadyogairapi gamyate;
ekam sānkhyam cha yogam cha yah pashyati sa pashyati..5..
samnyāsastu mahābāho duhkhamāptumayogatah;
yogayukto munirbrahma nachirenādhigachchhati..6..
yogayukto vishuddhātmā vijitātmā jitendriyah;
sarvabhūtātmabhūtātmā kurvannapi na lipyate..7..
naiva kinckitkaromīti yukto manyeta tattvavit;
pashyanshrinvansprishanjighrannashnangachchhansvapanshvasan..8..
pralapanvisrijangrihnannunmishannimishannapi;
indriyānīndriyārtheshu vartanta iti dhārayan..9..
brahmanyādhāya karmāni sangam tyaktvā karoti yah;
lipyate na sa pāpena padmapatramivāmbhasā..10..
kāyena manasā buddhyā kevalairindriyairapi;
yoginah karma kurvanti sangam tyaktvātmashuddhaye..11..
yuktah karmaphalam tyaktvā shāntimāpnoti naishthikīm;
ayuktah kāmakārena phale sakto nibadhyate..12..
sarvakarmāni manasā samnyasyāste sukham vashī;
navadvāre pure dehī naiva kurvanna kārayan..13..
na kartritvam na karmāni lokasya srijati prabhuh;
na karmaphalasamyogam svabhāvastu pravartate..14..
nādatte kasyachitpāpam na chaiva sukritam vibhuh;
agānenāvritam gānam tena muhyanti jantavah..15..
gānena tu tadagānam yeshām nāshitamātmanah;
teshāmādityavajgānam prakāshayati tatparam..16..
tadbuddhayastadātmānastannishthāstatparāyanāh;
gachchhantyapunarāvrittim gānanirdhūtakalmashāh..17..
vidyāvinayasampanne brāhmane gavi hastini;
shuni chaiva shvapāke cha panditāh samadarshinah..18..
ihaiva tairjitah sargo yeshām sāmye sthitam manah;
nirdosham hi samam brahma tasmādbrahmani te sthitāh..19..
na prahrishyetpriyam prāpya nodvijetprāpya chāpriyam;
sthirabuddhirasammūdho brahmavidbrahmani sthitah..20..
bāhyasparsheshvasaktātmā vindatyātmani yatsukham;
sa brahmayogayuktātmā sukhamakshayamashnute..21..
ye hi samsparshajā bhogā duhkhayonaya eva te;
ādyantavantah kaunteya na teshu ramate budhah..22..
shaknotīhaiva yah sodhum prāksharīravimokshanāt;
kāmakrodhodbhavam vegam sa yuktah sa sukhī narah..23..
yo'ntahsukho'ntarārāmastathāntarjyotireva yah;
sa yogī brahmanirvānam brahmabhūto'dhigachchhati..24..
labhante brahmanirvānamrishayah kshīnakalmashāh;
chhinnadvaidhā yatātmānah sarvabhūtahite ratāh..25..
kāmakrodhaviyuktānām yatīnām yatachetasām;
abhito brahmanirvānam vartate viditātmanām..26..
sparshānkritvā bahirbāhyāmshchakshushchaivāntare bhruvoh;
prānāpānau samau kritvā nāsābhyantarachārinau..27..
yatendriyamanobuddhirmunirmokshaparāyanah;
vigatechchhābhayakrodho yah sadā mukta eva sah..28..
bhoktāram yagatapasām sarvalokamaheshvaram;
suhridam sarvabhūtānām gātvā mām shāntimrichchhati..29..
 

om tatsaditi shrīmadbhagavadgītāsūpanishatsu brahmavidyāyām yogashāstre shrīkrishnārjunasamvāde karmasamnyāsayogo nāma panchamo'dhyāyah ..5..

shashtho'dhyāyah
shrībhagavānuvācha
anāshritah karmaphalam kāryam karma karoti yah;
sa samnyāsī cha yogī cha na niragnirna chākriyah..1..
yam samnyāsamiti prāhuryogam tam viddhi pāndava;
na hyasamnyastasankalpo yogī bhavati kashchana..2..
ārurukshormuneryogam karma kāranamuchyate;
yogārūdhasya tasyaiva shamah kāranamuchyate..3..
yadā hi nendriyārtheshu na karmasvanushajjate;
sarvasankalpasamnyāsī yogārūdhastadochyate..4..
uddharedātmanātmānam nātmānamavasādayet;
ātmaiva hyātmano bandhurātmaiva ripurātmanah..5..
bandhurātmātmanastasya yenātmaivātmanā jitah;
anātmanastu shatrutve vartetātmaiva shatruvat..6..
jitātmanah prashāntasya paramātmā samāhitah;
shītoshnasukhaduhkheshu tathā mānāpamānayoh..7..
gānavigānatriptātmā kūtastho vijitendriyah;
yukta ityuchyate yogī samaloshtāshmakānchanah..8..
suhrinmitrāryudāsīnamadhyasthadveshyabandhushu;
sādhushvapi cha pāpeshu samabuddhirvishishyate..9..
yogī yunjīta satatamātmānam rahasi sthitah;
ekākī yatachittātmā nirāshīraparigrahah..10..
shuchau deshe pratishthāpya sthiramāsanamātmanah;
nātyuchchhritam nātinīcham chailājinakushottaram..11..
tatraikāgram manah kritvā yatachittendriyakriyāh;
upavishyāsane yunjyādyogamātmavishuddhaye..12..
samam kāyashirogrīvam dhārayannachalam sthirah;
samprekshya nāsikāgram svam dishashchānavalokayan..13..
prashāntātmā vigatabhīrbrahmachārivrate sthitah;
manah samyamya machchitto yukta āsīta matparah..14..
yunjannevam sadātmānam yogī niyatamānasah;
shāntim nirvānaparamām matsamsthāmadhigachchhati..15..
nātyashnatastu yogo'sti na chaikāntamanashnatah;
na chātisvapnashīlasya jāgrato naiva chārjuna..16..
yuktāhāravihārasya yuktacheshtasya karmasu;
yuktasvapnāvabodhasya yogo bhavati duhkhahā..17..
yadā viniyatam chittamātmanyevāvatishthate;
nihsprihah sarvakāmebhyo yukta ityuchyate tadā..18..
yathā dīpo nivātastho nengate sopamā smritā;
yogino yatachittasya yunjato yogamātmanah..19..
yatroparamate chittam niruddham yogasevayā;
yatra chaivātmanātmānam pashyannātmani tushyati..20..
sukhamātyantikam yattadbuddhigrāhyamatīndriyam;
vetti yatra na chaivāyam sthitashchalati tattvatah..21..
yam labdhvā chāparam lābham manyate nādhikam tatah;
yasminsthito na duhkhena gurunāpi vichālyate..22..
tam vidyādduhkhasamyogaviyogam yogasangyitam;
sa nishchayena yoktavyo yogo'nirvinnachetasā..23..
sankalpaprabhavānkāmāmstyaktvā sarvānasheshatah;
manasaivendriyagrāmam viniyamya samantatah..24..
shanaih shanairuparamedbuddhyā dhritigrihītayā;
ātmasamstham manah kritvā na kinckidapi chintayet..25..
yato yato nishcharati manashchanchalamasthiram;
tatastato niyamyaitadātmanyeva vasham nayet..26..
prashāntamanasam hyenam yoginam sukhamuttamam;
upaiti shāntarajasam brahmabhūtamakalmasham..27..
yunjannevam sadātmānam yogī vigatakalmashah;
sukhena brahmasamsparshamatyantam sukhamashnute..28..
sarvabhūtasthamātmānam sarvabhūtāni chātmani;
īkshate yogayuktātmā sarvatra samadarshanah..29..
yo mām pashyati sarvatra sarvam cha mayi pashyati;
tasyāham na pranashyāmi sa cha me na pranashyati..30..
sarvabhūtasthitam yo mām bhajatyekatvamāsthitah;
sarvathā vartamāno'pi sa yogī mayi vartate..31..
ātmaupamyena sarvatra samam pashyati yo'rjuna;
sukham vā yadi vā duhkham sa yogī paramo matah..32..
arjuna uvācha
yo'yam yogastvayā proktah sāmyena madhusūdana;
etasyāham na pashyāmi chanchalatvātsthitim sthirām..33..
chanchalam hi manah krishna pramāthi balavaddridham;
tasyāham nigraham manye vāyoriva sudushkaram..34..
shrībhagavānuvācha
asamshayam mahābāho mano durnigraham chalam;
abhyāsena tu kaunteya vairāgyena cha grihyate..35..
asamyatātmanā yogo dushprāpa iti me matih;
vashyātmanā tu yatatā shakyo'vāptumupāyatah..36..
arjuna uvācha
ayatih shraddhayopeto yogāchchalitamānasah;
aprāpya yogasamsiddhim kām gatim krishna gachchhati..37..
kachchinnobhayavibhrashtashchhinnābhramiva nashyati;
apratishtho mahābāho vimūdho brahmanah pathi..38..
etanme samshayam krishna chhettumarhasyasheshatah;
tvadanyah samshayasyāsya chhettā na hyupapadyate..39..
shrībhagavānuvācha
pārtha naiveha nāmutra vināshastasya vidyate;
na hi kalyānakritkashchiddurgatim tāta gachchhati..40..
prāpya punyakritām lokānushitvā shāshvatīh samāh;
shuchīnām shrīmatām gehe yogabhrashto'bhijāyate..41..
athavā yogināmeva kule bhavati dhīmatām;
etaddhi durlabhataram loke janma yadīdrisham..42..
tatra tam buddhisamyogam labhate paurvadehikam;
yatate cha tato bhūyah samsiddhau kurunandana..43..
pūrvābhyāsena tenaiva hriyate hyavasho'pi sah;
jigāsurapi yogasya shabdabrahmātivartate..44..
prayatnādyatamānastu yogī samshuddhakilbishah;
anekajanmasamsiddhastato yāti parām gatim..45..
tapasvibhyo'dhiko yogī gānibhyo'pi mato'dhikah;
karmibhyashchādhiko yogī tasmādyogī bhavārjuna..46..
yogināmapi sarveshām madgatenāntarātmanā;
shraddhāvānbhajate yo mām sa me yuktatamo matah..47..
 

om tatsaditi shrīmadbhagavadgītāsūpanishatsu brahmavidyāyām yogashāstre shrīkrishnārjunasamvāde ātmasamyamayogo nāma shashtho'dhyāyah ..6..

saptamo'dhyāyah
shrībhagavānuvācha
mayyāsaktamanāh pārtha yogam yunjanmadāshrayah;
asamshayam samagram mām yathā gāsyasi tachchhrinu..1..
gānam te'ham savigānamidam vakshyāmyasheshatah;
yajgātvā neha bhūyo'nyajgātavyamavashishyate..2..
manushyānām sahasreshu kashchidyatati siddhaye;
yatatāmapi siddhānām kashchinmām vetti tattvatah..3..
bhūmirāpo'nalo vāyuh kham mano buddhireva cha;
ahankāra itīyam me bhinnā prakritirashtadhā..4..
apareyamitastvanyām prakritim viddhi me parām;
jīvabhūtām mahābāho yayedam dhāryate jagat..5..
etadyonīni bhūtāni sarvānītyupadhāraya;
aham kritsnasya jagatah prabhavah pralayastathā..6..
mattah parataram nānyatkinckidasti dhananjaya;
mayi sarvamidam protam sūtre maniganā iva..7..
raso'hamapsu kaunteya prabhāsmi shashisūryayoh;
pranavah sarvavedeshu shabdah khe paurusham nrishu..8..
punyo gandhah prithivyām cha tejashchāsmi vibhāvasau;
jīvanam sarvabhūteshu tapashchāsmi tapasvishu..9..
bījam mām sarvabhūtānām viddhi pārtha sanātanam;
buddhirbuddhimatāmasmi tejastejasvināmaham..10..
balam balavatām chāham kāmarāgavivarjitam;
dharmāviruddho bhūteshu kāmo'smi bharatarshabha..11..
ye chaiva sāttvikā bhāvā rājasāstāmasāshcha ye;
matta eveti tānviddhi na tvaham teshu te mayi..12..
tribhirgunamayairbhāvairebhih sarvamidam jagat;
mohitam nābhijānāti māmebhyah paramavyayam..13..
daivī hyeshā gunamayī mama māyā duratyayā;
māmeva ye prapadyante māyāmetām taranti te..14..
na mām dushkritino mūdhāh prapadyante narādhamāh;
māyayāpahritagānā āsuram bhāvamāshritāh..15..
chaturvidhā bhajante mām janāh sukritino'rjuna;
ārto jigāsurarthārthī gānī cha bharatarshabha..16..
teshām gānī nityayukta ekabhaktirvishishyate;
priyo hi gānino'tyarthamaham sa cha mama priyah..17..
udārāh sarva evaite gānī tvātmaiva me matam;
āsthitah sa hi yuktātmā māmevānuttamām gatim..18..
bahūnām janmanāmante gānavānmām prapadyate;
vāsudevah sarvamiti sa mahātmā sudurlabhah..19..
kāmaistaistairhritagānāh prapadyante'nyadevatāh;
tam tam niyamamāsthāya prakrityā niyatāh svayā..20..
yo yo yām yām tanum bhaktah shraddhayārchitumichchhati;
tasya tasyāchalām shraddhām tāmeva vidadhāmyaham..21..
sa tayā shraddhayā yuktastasyārādhanamīhate;
labhate cha tatah kāmānmayaiva vihitānhi tān..22..
antavattu phalam teshām tadbhavatyalpamedhasām;
devāndevayajo yānti madbhaktā yānti māmapi..23..
avyaktam vyaktimāpannam manyante māmabuddhayah;
param bhāvamajānanto mamāvyayamanuttamam..24..
nāham prakāshah sarvasya yogamāyāsamāvritah;
mūdho'yam nābhijānāti loko māmajamavyayam..25..
vedāham samatītāni vartamānāni chārjuna;
bhavishyāni cha bhūtāni mām tu veda na kashchana..26..
ichchhādveshasamutthena dvandvamohena bhārata;
sarvabhūtāni sammoham sarge yānti parantapa..27..
yeshām tvantagatam pāpam janānām punyakarmanām;
te dvandvamohanirmuktā bhajante mām dridhavratāh..28..
jarāmaranamokshāya māmāshritya yatanti ye;
te brahma tadviduh kritsnamadhyātmam karma chākhilam..29..
sādhibhūtādhidaivam mām sādhiyagam cha ye viduh;
prayānakāle'pi cha mām te viduryuktachetasah..30..
 

om tatsaditi shrīmadbhagavadgītāsūpanishatsu brahmavidyāyām yogashāstre shrīkrishnārjunasamvāde gānavigānayogo nāma saptamo'dhyāyah ..7..

ashtamo'dhyāyah
arjuna uvācha
kim tadbrahma kimadhyātmam kim karma purushottama;
adhibhūtam cha kim proktamadhidaivam kimuchyate..1..
adhiyagah katham ko'tra dehe'sminmadhusūdana;
prayānakāle cha katham geyo'si niyatātmabhih..2..
shrībhagavānuvācha
aksharam brahma paramam svabhāvo'dhyātmamuchyate;
bhūtabhāvodbhavakaro visargah karmasangyitah..3..
adhibhūtam ksharo bhāvah purushashchādhidaivatam;
adhiyago'hamevātra dehe dehabhritām vara..4..
antakāle cha māmeva smaranmuktvā kalevaram;
yah prayāti sa madbhāvam yāti nāstyatra samshayah..5..
yam yam vāpi smaranbhāvam tyajatyante kalevaram;
tam tamevaiti kaunteya sadā tadbhāvabhāvitah..6..
tasmātsarveshu kāleshu māmanusmara yudhya cha;
mayyarpitamanobuddhirmāmevaishyasyasamshayam..7..
abhyāsayogayuktena chetasā nānyagāminā;
paramam purusham divyam yāti pārthānuchintayan..8..
kavim purānamanushāsitāramanoranīyamsamanusmaredyah;
sarvasya dhātāramachintyarūpamādityavarnam tamasah parastāt..9..
prayānakāle manasāchalena bhaktyā yukto yogabalena chaiva;
bhruvormadhye prānamāveshya samyaksa tam param purushamupaiti divyam..10..
yadaksharam vedavido vadanti vishanti yadyatayo vītarāgāh;
yadichchhanto brahmacharyam charanti tatte padam sangrahena pravakshye..11..
sarvadvārāni samyamya mano hridi nirudhya cha;
mūrdhnyādhāyātmanah prānamāsthito yogadhāranām..12..
omityekāksharam brahma vyāharanmāmanusmaran;
yah prayāti tyajandeham sa yāti paramām gatim..13..
ananyachetāh satatam yo mām smarati nityashah;
tasyāham sulabhah pārtha nityayuktasya yoginah..14..
māmupetya punarjanma duhkhālayamashāshvatam;
nāpnuvanti mahātmānah samsiddhim paramām gatāh..15..
ābrahmabhuvanāllokāh punarāvartino'rjuna;
māmupetya tu kaunteya punarjanma na vidyate..16..
sahasrayugaparyantamaharyadbrahmano viduh;
rātrim yugasahasrāntām te'horātravido janāh..17..
avyaktādvyaktayah sarvāh prabhavantyaharāgame;
rātryāgame pralīyante tatraivāvyaktasangyake..18..
bhūtagrāmah sa evāyam bhūtvā bhūtvā pralīyate;
rātryāgame'vashah pārtha prabhavatyaharāgame..19..
parastasmāttu bhāvo'nyo'vyakto'vyaktātsanātanah;
yah sa sarveshu bhūteshu nashyatsu na vinashyati..20..
avyakto'kshara ityuktastamāhuh paramām gatim;
yam prāpya na nivartante taddhāma paramam mama..21..
purushah sa parah pārtha bhaktyā labhyastvananyayā;
yasyāntahsthāni bhūtāni yena sarvamidam tatam..22..
yatra kāle tvanāvrittimāvrittim chaiva yoginah;
prayātā yānti tam kālam vakshyāmi bharatarshabha..23..
agnirjotirahah shuklah shanmāsā uttarāyanam;
tatra prayātā gachchhanti brahma brahmavido janāh..24..
dhūmo rātristathā krishnah shanmāsā dakshināyanam;
tatra chāndramasam jyotiryogī prāpya nivartate..25..
shuklakrishne gatī hyete jagatah shāshvate mate;
ekayā yātyanāvrittimanyayāvartate punah..26..
naite sritī pārtha jānanyogī muhyati kashchana;
tasmātsarveshu kāleshu yogayukto bhavārjuna..27..
vedeshu yageshu tapahsu chaiva dāneshu yatpunyaphalam pradishtam;
atyeti tatsarvamidam viditvāyogī param sthānamupaiti chādyam..28..
 

om tatsaditi shrīmadbhagavadgītāsūpanishatsu brahmavidyāyām yogashāstre shrīkrishnārjunasamvāde aksharabrahmayogo nāmāshtamo'dhyāyah ..8..

navamo'dhyāyah
shrībhagavānuvācha
idam tu te guhyatamam pravakshyāmyanasūyave;
gānam vigānasahitam yajgātvā mokshyase'shubhāt..1..
rājavidyā rājaguhyam pavitramidamuttamam;
pratyakshāvagamam dharmyam susukham kartumavyayam..2..
ashraddadhānāh purushā dharmasyāsya parantapa;
aprāpya mām nivartante mrityusamsāravartmani..3..
mayā tatamidam sarvam jagadavyaktamūrtinā;
matsthāni sarvabhūtāni na chāham teshvavasthitah..4..
na cha matsthāni bhūtāni pashya me yogamaishvaram;
bhūtabhrinna cha bhūtastho mamātmā bhūtabhāvanah..5..
yathākāshasthito nityam vāyuh sarvatrago mahān;
tathā sarvāni bhūtāni matsthānītyupadhāraya..6..
sarvabhūtāni kaunteya prakritim yānti māmikām;
kalpakshaye punastāni kalpādau visrijāmyaham..7..
prakritim svāmavashtabhya visrijāmi punah punah;
bhūtagrāmamimam kritsnamavasham prakritervashāt..8..
na cha mām tāni karmāni nibadhnanti dhananjaya;
udāsīnavadāsīnamasaktam teshu karmasu..9..
mayādhyakshena prakritih sūyate sacharācharam;
hetunānena kaunteya jagadviparivartate..10..
avajānanti mām mūdhā mānushīm tanumāshritam;
param bhāvamajānanto mama bhūtamaheshvaram..11..
moghāshā moghakarmāno moghagānā vichetasah;
rākshasīmāsurīm chaiva prakritim mohinīm shritāh..12..
mahātmānastu mām pārtha daivīm prakritimāshritāh;
bhajantyananyamanaso gātvā bhūtādimavyayam..13..
satatam kīrtayanto mām yatantashcha dridhavratāh;
namasyantashcha mām bhaktyā nityayuktā upāsate..14..
gānayagena chāpyanye yajanto māmupāsate;
ekatvena prithaktvena bahudhā vishvatomukham..15..
aham kraturaham yagah svadhāhamahamaushadham;
mantro'hamahamevājyamahamagniraham hutam..16..
pitāhamasya jagato mātā dhātā pitāmahah;
vedyam pavitramonkāra riksāma yajureva cha..17..
gatirbhartā prabhuh sākshī nivāsah sharanam suhrit;
prabhavah pralayah sthānam nidhānam bījamavyayam..18..
tapāmyahamaham varsham nigrihnāmyutsrijāmi cha;
amritam chaiva mrityushcha sadasachchāhamarjuna..19..
traividyā mām somapāh pūtapāpā yagairishtvā svargatim prārthayante;
te punyamāsādya surendralokamashnanti divyāndivi devabhogān..20..
te tam bhuktvā svargalokam vishālam kshīne punye martyalokam vishanti;
evam trayīdharmamanuprapannā gatāgatam kāmakāmā labhante..21..
ananyāshchintayanto mām ye janāh paryupāsate;
eshām nityābhiyuktānām yogakshemam vahāmyaham..22..
ye'pyanyadevatā bhaktā yajante shraddhayānvitāh;
te'pi māmeva kaunteya yajantyavidhipūrvakam..23..
aham hi sarvayagānām bhoktā cha prabhureva cha;
na tu māmabhijānanti tattvenātashchyavanti te..24..
yānti devavratā devānpitrīnyānti pitrivratāh;
bhūtāni yānti bhūtejyā yānti madyājino'pi mām..25..
patram pushpam phalam toyam yo me bhaktyā prayachchhati;
tadaham bhaktyupahritamashnāmi prayatātmanah..26..
yatkaroshi yadashnāsi yajjuhoshi dadāsi yat;
yattapasyasi kaunteya tatkurushva madarpanam..27..
shubhāshubhaphalairevam mokshyase karmabandhanaih;
samnyāsayogayuktātmā vimukto māmupaishyasi..28..
samo'ham sarvabhūteshu na me dveshyo'sti na priyah;
ye bhajanti tu mām bhaktyā mayi te teshu chāpyaham..29..
api chetsudurāchāro bhajate māmananyabhāk;
sādhureva sa mantavyah samyagvyavasito hi sah..30..
kshipram bhavati dharmātmā shashvachchhāntim nigachchhati;
kaunteya pratijānīhi na me bhaktah pranashyati..31..
mām hi pārtha vyapāshritya ye'pi syuh pāpayonayah;
striyo vaishyāstathā shūdrāste'pi yānti parām gatim..32..
kim punarbrāhmanāh punyā bhaktā rājarshayastathā;
anityamasukham lokamimam prāpya bhajasva mām..33..
manmanā bhava madbhakto madyājī mām namaskuru;
māmevaishyasi yuktvaivamātmānam matparāyanah..34..
 

om tatsaditi shrīmadbhagavadgītāsūpanishatsu brahmavidyāyām yogashāstre shrīkrishnārjunasamvāde rājavidyārājaguhyayogo nāma navamo'dhyāyah ..9..

dashamo'dhyāyah
shrībhagavānuvācha
bhūya eva mahābāho shrinu me paramam vachah;
yatte'ham prīyamānāya vakshyāmi hitakāmyayā..1..
na me viduh suraganāh prabhavam na maharshayah;
ahamādirhi devānām maharshīnām cha sarvashah..2..
yo māmajamanādim cha vetti lokamaheshvaram;
asammūdhah sa martyeshu sarvapāpaih pramuchyate..3..
buddhirgānamasammohah kshamā satyam damah shamah;
sukham duhkham bhavo'bhāvo bhayam chābhayameva cha..4..
ahimsā samatā tushtistapo dānam yasho'yashah;
bhavanti bhāvā bhūtānām matta eva prithagvidhāh..5..
maharshayah sapta pūrve chatvāro manavastathā;
madbhāvā mānasā jātā yeshām loka imāh prajāh..6..
etām vibhūtim yogam cha mama yo vetti tattvatah;
so'vikampena yogena yujyate nātra samshayah..7..
aham sarvasya prabhavo mattah sarvam pravartate;
iti matvā bhajante mām budhā bhāvasamanvitāh..8..
machchittā madgataprānā bodhayantah parasparam;
kathayantashcha mām nityam tushyanti cha ramanti cha..9..
teshām satatayuktānām bhajatām prītipūrvakam;
dadāmi buddhiyogam tam yena māmupayānti te..10..
teshāmevānukampārthamahamagānajam tamah;
nāshayāmyātmabhāvastho gānadīpena bhāsvatā..11..
arjuna uvācha
param brahma param dhāma pavitram paramam bhavān;
purusham shāshvatam divyamādidevamajam vibhum..12..
āhustvāmrishayah sarve devarshirnāradastathā;
asito devalo vyāsah svayam chaiva bravīshi me..13..
sarvametadritam manye yanmām vadasi keshava;
na hi te bhagavanvyaktim vidurdevā na dānavāh..14..
svayamevātmanātmānam vettha tvam purushottama;
bhūtabhāvana bhūtesha devadeva jagatpate..15..
vaktumarhasyasheshena divyā hyātmavibhūtayah;
yābhirvibhūtibhirlokānimāmstvam vyāpya tishthasi..16..
katham vidyāmaham yogimstvām sadā parichintayan;
keshu keshu cha bhāveshu chintyo'si bhagavanmayā..17..
vistarenātmano yogam vibhūtim cha janārdana;
bhūyah kathaya triptirhi shrinvato nāsti me'mritam..18..
shrībhagavānuvācha
hanta te kathayishyāmi divyā hyātmavibhūtayah;
prādhānyatah kurushreshtha nāstyanto vistarasya me..19..
ahamātmā gudākesha sarvabhūtāshayasthitah;
ahamādishcha madhyam cha bhūtānāmanta eva cha..20..
ādityānāmaham vishnurjyotishām raviramshumān;
marīchirmarutāmasmi nakshatrānāmaham shashī..21..
vedānām sāmavedo'smi devānāmasmi vāsavah;
indriyānām manashchāsmi bhūtānāmasmi chetanā..22..
rudrānām shankarashchāsmi vittesho yaksharakshasām;
vasūnām pāvakashchāsmi meruh shikharināmaham..23..
purodhasām cha mukhyam mām viddhi pārtha brihaspatim;
senānīnāmaham skandah sarasāmasmi sāgarah..24..
maharshīnām bhriguraham girāmasmyekamaksharam;
yagānām japayago'smi sthāvarānām himālayah..25..
ashvatthah sarvavrikshānām devarshīnām cha nāradah;
gandharvānām chitrarathah siddhānām kapilo munih..26..
uchchaihshravasamashvānām viddhi māmamritodbhavam;
airāvatam gajendrānām narānām cha narādhipam..27..
āyudhānāmaham vajram dhenūnāmasmi kāmadhuk;
prajanashchāsmi kandarpah sarpānāmasmi vāsukih..28..
anantashchāsmi nāgānām varuno yādasāmaham;
pitrīnāmaryamā chāsmi yamah samyamatāmaham..29..
prahlādashchāsmi daityānām kālah kalayatāmaham;
mrigānām cha mrigendro'ham vainateyashcha pakshinām..30..
pavanah pavatāmasmi rāmah shastrabhritāmaham;
jhashānām makarashchāsmi srotasāmasmi jāhnavī..31..
sargānāmādirantashcha madhyam chaivāhamarjuna;
adhyātmavidyā vidyānām vādah pravadatāmaham..32..
aksharānāmakāro'smi dvandvah sāmāsikasya cha;
ahamevākshayah kālo dhātāham vishvatomukhah..33..
mrityuh sarvaharashchāhamudbhavashcha bhavishyatām;
kīrtih shrīrvākcha nārīnām smritirmedhā dhritih kshamā..34..
brihatsāma tathā sāmnām gāyatrī chhandasāmaham;
māsānām mārgashīrsho'hamritūnām kusumākarah..35..
dyūtam chhalayatāmasmi tejastejasvināmaham;
jayo'smi vyavasāyo'smi sattvam sattvavatāmaham..36..
vrishnīnām vāsudevo'smi pāndavānām dhananjayah;
munīnāmapyaham vyāsah kavīnāmushanā kavih..37..
dando damayatāmasmi nītirasmi jigīshatām;
maunam chaivāsmi guhyānām gānam gānavatāmaham..38..
yachchāpi sarvabhūtānām bījam tadahamarjuna;
na tadasti vinā yatsyānmayā bhūtam charācharam..39..
nānto'sti mama divyānām vibhūtīnām parantapa;
esha tūddeshatah prokto vibhūtervistaro mayā..40..
yadyadvibhūtimatsattvam shrīmadūrjitameva vā;
tattadevāvagachchha tvam mama tejom'shasambhavam..41..
athavā bahunaitena kim gātena tavārjuna;
vishtabhyāhamidam kritsnamekāmshena sthito jagat..42..
 

om tatsaditi shrīmadbhagavadgītāsūpanishatsu brahmavidyāyām yogashāstre shrīkrishnārjunasamvāde vibhūtiyogo nāma dashamo'dhyāyah ..10..

ekādasho'dhyāyah
arjuna uvācha
madanugrahāya paramam guhyamadhyātmasangyitam;
yattvayoktam vachastena moho'yam vigato mama..1..
bhavāpyayau hi bhūtānām shrutau vistarasho mayā;
tvattah kamalapatrāksha māhātmyamapi chāvyayam..2..
evametadyathāttha tvamātmānam parameshvara;
drashtumichchhāmi te rūpamaishvaram purushottama..3..
manyase yadi tachchhakyam mayā drashtumiti prabho;
yogeshvara tato me tvam darshayātmānamavyayam..4..
shrībhagavānuvācha
pashya me pārtha rūpāni shatasho'tha sahasrashah;
nānāvidhāni divyāni nānāvarnākritīni cha..5..
pashyādityānvasūnrudrānashvinau marutastathā;
bahūnyadrishtapūrvāni pashyāshcharyāni bhārata..6..
ihaikastham jagatkritsnam pashyādya sacharācharam;
mama dehe gudākesha yachchānyaddrashtumichchhasi..7..
na tu mām shakyase drashtumanenaiva svachakshushā;
divyam dadāmi te chakshuh pashya me yogamaishvaram..8..
sanjaya uvācha
evamuktvā tato rājanmahāyogeshvaro harih;
darshayāmāsa pārthāya paramam rūpamaishvaram..9..
anekavaktranayanamanekādbhutadarshanam;
anekadivyābharanam divyānekodyatāyudham..10..
divyamālyāmbaradharam divyagandhānulepanam;
sarvāshcharyamayam devamanantam vishvatomukham..11..
divi sūryasahasrasya bhavedyugapadutthitā;
yadi bhāh sadrishī sā syādbhāsastasya mahātmanah..12..
tatraikastham jagatkritsnam pravibhaktamanekadhā;
apashyaddevadevasya sharīre pāndavastadā..13..
tatah sa vismayāvishto hrishtaromā dhananjayah;
pranamya shirasā devam kritānjalirabhāshata..14..
arjuna uvācha
pashyāmi devāmstava deva dehe sarvāmstathā bhūtavisheshasanghān;
brahmānamīsham kamalāsanasthamrishīmshcha sarvānuragāmshcha divyān..15..
anekabāhūdaravaktranetram pashyāmi tvām sarvato'nantarūpam;
nāntam na madhyam na punastavādim pashyāmi vishveshvara vishvarūpa..16..
kirītinam gadinam chakrinam cha tejorāshim sarvato dīptimantam;
pashyāmi tvām durnirīkshyam samantāddīptānalārkadyutimaprameyam..17..
tvamaksharam paramam veditavyam tvamasya vishvasya param nidhānam;
tvamavyayah shāshvatadharmagoptā sanātanastvam purusho mato me..18..
anādimadhyāntamanantavīryamanantabāhum shashisūryanetram;
pashyāmi tvām dīptahutāshavaktram svatejasā vishvamidam tapantam..19..
dyāvāprithivyoridamantaram hi vyāptam tvayaikena dishashcha sarvāh;
drishtvādbhutam rūpamugram tavedam lokatrayam pravyathitam mahātman..20..
amī hi tvām surasanghā vishanti kechidbhītāh prānjalayo grinanti;
svastītyuktvā maharshisiddhasanghāh stuvanti tvām stutibhih pushkalābhih..21..
rudrādityā vasavo ye cha sādhyā vishve'shvinau marutashchoshmapāshcha;
gandharvayakshāsurasiddhasanghā vīkshante tvām vismitāshchaiva sarve..22..
rūpam mahatte bahuvaktranetram mahābāho bahubāhūrupādam;
bahūdaram bahudamshtrākarālam drishtvā lokāh pravyathitāstathāham..23..
nabhahsprisham dīptamanekavarnam vyāttānanam dīptavishālanetram;
drishtvā hi tvām pravyathitāntarātmā dhritim na vindāmi shamam cha vishno..24..
damshtrākarālāni cha te mukhāni drishtvaiva kālānalasamnibhāni;
disho na jāne na labhe cha sharma prasīda devesha jagannivāsa..25..
amī cha tvām dhritarāshtrasya putrāh sarve sahaivāvanipālasanghaih;
bhīshmo dronah sūtaputrastathāsau sahāsmadīyairapi yodhamukhyaih..26..
vaktrāni te tvaramānā vishanti damshtrākarālāni bhayānakāni;
kechidvilagnā dashanāntareshu sandrishyante chūrnitairuttamāngaih..27..
yathā nadīnām bahavo'mbuvegāh samudramevābhimukhā dravanti;
tathā tavāmī naralokavīrā vishanti vaktrānyabhivijvalanti..28..
yathā pradīptam jvalanam patangā vishanti nāshāya samriddhavegāh;
tathaiva nāshāya vishanti lokāstavāpi vaktrāni samriddhavegāh..29..
lelihyase grasamānah samantāllokānsamagrānvadanairjvaladbhih;
tejobhirāpūrya jagatsamagram bhāsastavogrāh pratapanti vishno..30..
ākhyāhi me ko bhavānugrarūpo namo'stu te devavara prasīda;
vigātumichchhāmi bhavantamādyam na hi prajānāmi tava pravrittim..31..
shrībhagavānuvācha
kālo'smi lokakshayakritpravriddho lokānsamāhartumiha pravrittah;
rite'pi tvām na bhavishyanti sarve ye'vasthitāh pratyanīkeshu yodhāh..32..
tasmāttvamuttishtha yasho labhasva jitvā shatrūnbhunkshva rājyam samriddham;
mayaivaite nihatāh pūrvameva nimittamātram bhava savyasāchin..33..
dronam cha bhīshmam cha jayadratham cha karnam tathānyānapi yodhavīrān;
mayā hatāmstvam jahi mā vyathishthā yudhyasva jetāsi rane sapatnān..34..
sanjaya uvācha
etachchhrutvā vachanam keshavasya kritānjalirvepamānah kirītī;
namaskritvā bhūya evāha krishnam sagadgadam bhītabhītah pranamya..35..
arjuna uvācha
sthāne hrishīkesha tava prakīrtyā jagatprahrishyatyanurajyate cha;
rakshāmsi bhītāni disho dravanti sarve namasyanti cha siddhasanghāh..36..
kasmāchcha te na nameranmahātmangarīyase brahmano'pyādikartre;
ananta devesha jagannivāsa tvamaksharam sadasattatparam yat..37..
tvamādidevah purushah purānastvamasya vishvasya param nidhānam;
vettāsi vedyam cha param cha dhāma tvayā tatam vishvamanantarūpa..38..
vāyuryamo'gnirvarunah shashānkah prajāpatistvam prapitāmahashcha;
namo namaste'stu sahasrakritvah punashcha bhūyo'pi namo namaste..39..
namah purastādatha prishthataste namo'stu te sarvata eva sarva;
anantavīryāmitavikramastvam sarvam samāpnoshi tato'si sarvah..40..
sakheti matvā prasabham yaduktam he krishna he yādava he sakheti;
ajānatā mahimānam tavedam mayā pramādātpranayena vāpi..41..
yachchāvahāsārthamasatkrito'si vihārashayyāsanabhojaneshu;
eko'thavāpyachyuta tatsamaksham tatkshāmaye tvāmahamaprameyam..42..
pitāsi lokasya charācharasya tvamasya pūjyashcha gururgarīyān;
na tvatsamo'styabhyadhikah kuto'nyo lokatraye'pyapratimaprabhāva..43..
tasmātpranamya pranidhāya kāyam prasādaye tvāmahamīshamīdyam;
piteva putrasya sakheva sakhyuh priyah priyāyārhasi deva sodhum..44..
adrishtapūrvam hrishito'smi drishtvā bhayena cha pravyathitam mano me;
tadeva me darshaya devarūpam prasīda devesha jagannivāsa..45..
kirītinam gadinam chakrahastamichchhāmi tvām drashtumaham tathaiva;
tenaiva rūpena chaturbhujena sahasrabāho bhava vishvamūrte..46..
shrībhagavānuvācha
mayā prasannena tavārjunedam rūpam param darshitamātmayogāt;
tejomayam vishvamanantamādyam yanme tvadanyena na drishtapūrvam..47..
na vedayagādhyayanairna dānairna cha kriyābhirna tapobhirugraih;
evamrūpah shakya aham nriloke drashtum tvadanyena kurupravīra..48..
mā te vyathā mā cha vimūdhabhāvo drishtvā rūpam ghoramīdrinmamedam;
vyapetabhīh prītamanāh punastvam tadeva me rūpamidam prapashya..49..
sanjaya uvācha
ityarjunam vāsudevastathoktvā svakam rūpam darshayāmāsa bhūyah;
āshvāsayāmāsa cha bhītamenam bhūtvā punah saumyavapurmahātmā..50..
arjuna uvācha
drishtvedam mānusham rūpam tava saumyam janārdana;
idānīmasmi samvrittah sachetāh prakritim gatah..51..
shrībhagavānuvācha
sudurdarshamidam rūpam drishtavānasi yanmama;
devā apyasya rūpasya nityam darshanakānkshinah..52..
nāham vedairna tapasā na dānena na chejyayā;
shakya evamvidho drashtum drishtavānasi mām yathā..53..
bhaktyā tvananyayā shakya ahamevamvidho'rjuna;
gātum drashtum cha tattvena praveshtum cha parantapa..54..
matkarmakrinmatparamo madbhaktah sangavarjitah;
nirvairah sarvabhūteshu yah sa māmeti pāndava..55..
 

om tatsaditi shrīmadbhagavadgītāsūpanishatsu brahmavidyāyām yogashāstre shrīkrishnārjunasamvāde vishvarūpadarshanayogo nāmaikādasho'dhyāyah ..11..

dvādasho'dhyāyah
arjuna uvācha
evam satatayuktā ye bhaktāstvām paryupāsate;
ye chāpyaksharamavyaktam teshām ke yogavittamāh..1..
shrībhagavānuvācha
mayyāveshya mano ye mām nityayuktā upāsate;
shraddhayā parayopetāste me yuktatamā matāh..2..
ye tvaksharamanirdeshyamavyaktam paryupāsate;
sarvatragamachintyam cha kūtasthamachalam dhruvam..3..
samniyamyendriyagrāmam sarvatra samabuddhayah;
te prāpnuvanti māmeva sarvabhūtahite ratāh..4..
klesho'dhikatarasteshāmavyaktāsaktachetasām;
avyaktā hi gatirduhkham dehavadbhiravāpyate..5..
ye tu sarvāni karmāni mayi samnyasya matparāh;
ananyenaiva yogena mām dhyāyanta upāsate..6..
teshāmaham samuddhartā mrityusamsārasāgarāt;
bhavāmina chirātpārtha mayyāveshitachetasām..7..
mayyeva mana ādhatsva mayi buddhim niveshaya;
nivasishyasi mayyeva ata ūrdhvam na samshayah..8..
atha chittam samādhātum na shaknoshi mayi sthiram;
abhyāsayogena tato māmichchhāptum dhananjaya..9..
abhyāse'pyasamartho'si matkarmaparamo bhava;
madarthamapi karmāni kurvansiddhimavāpsyasi..10..
athaitadapyashakto'si kartum madyogamāshritah;
sarvakarmaphalatyāgam tatah kuru yatātmavān..11..
shreyo hi gānamabhyāsājgānāddhyānam vishishyate;
dhyānātkarmaphalatyāgastyāgāchchhāntiranantaram..12..
adveshtā sarvabhūtānām maitrah karuna eva cha;
nirmamo nirahankārah samaduhkhasukhah kshamī..13..
santushtah satatam yogī yatātmā dridhanishchayah;
mayyarpitamanobuddhiryo madbhaktah sa me priyah..14..
yasmānnodvijate loko lokānnodvijate cha yah;
harshāmarshabhayodvegairmukto yah sa cha me priyah..15..
anapekshah shuchirdaksha udāsīno gatavyathah;
sarvārambhaparityāgī yo madbhaktah sa me priyah..16..
yo na hrishyati na dveshti na shochati na kānkshati;
shubhāshubhaparityāgī bhaktimānyah sa me priyah..17..
samah shatrau cha mitre cha tathā mānāpamānayoh;
shītoshnasukhaduhkheshu samah sangavivarjitah..18..
tulyanindāstutirmaunī santushto yena kenachit;
aniketah sthiramatirbhaktimānme priyo narah..19..
ye tu dharmyāmritamidam yathoktam paryupāsate;
shraddadhānā matparamā bhaktāste'tīva me priyāh..20..
 

om tatsaditi shrīmadbhagavadgītāsūpanishatsu brahmavidyāyām yogashāstre shrīkrishnārjunasamvāde bhaktiyogo nāma dvādasho'dhyāyah ..12..

trayodasho'dhyāyah
shrībhagavānuvācha
idam sharīram kaunteya kshetramityabhidhīyate;
etadyo vetti tam prāhuh kshetraga iti tadvidah..1..
kshetragam chāpi mām viddhi sarvakshetreshu bhārata;
kshetrakshetragayorgānam yattajgānam matam mama..2..
tatkshetram yachcha yādrikcha yadvikāri yatashcha yat;
sa cha yo yatprabhāvashcha tatsamāsena me shrinu..3..
rishibhirbahudhā gītam chhandobhirvividhaih prithak;
brahmasūtrapadaishchaiva hetumadbhirvinishchitaih..4..
mahābhūtānyahankāro buddhiravyaktameva cha;
indriyāni dashaikam cha pancha chendriyagocharāh..5..
ichchhā dveshah sukham duhkham sanghātashchetanā dhritih;
etatkshetram samāsena savikāramudāhritam..6..
amānitvamadambhitvamahimsā kshāntirārjavam;
āchāryopāsanam shaucham sthairyamātmavinigrahah..7..
indriyārtheshu vairāgyamanahankāra eva cha;
janmamrityujarāvyādhiduhkhadoshānudarshanam..8..
asaktiranabhishvangah putradāragrihādishu;
nityam cha samachittatvamishtānishtopapattishu..9..
mayi chānanyayogena bhaktiravyabhichārinī;
viviktadeshasevitvamaratirjanasamsadi..10..
adhyātmagānanityatvam tattvagānārthadarshanam;
etajgānamiti proktamagānam yadato'nyathā..11..
geyam yattatpravakshyāmi yajgātvāmritamashnute;
anādimatparam brahma na sattannāsaduchyate..12..
sarvatahpānipādam tatsarvato'kshishiromukham;
sarvatahshrutimalloke sarvamāvritya tishthati..13..
sarvendriyagunābhāsam sarvendriyavivarjitam;
asaktam sarvabhrichchaiva nirgunam gunabhoktri cha..14..
bahirantashcha bhūtānāmacharam charameva cha;
sūkshmatvāttadavigeyam dūrastham chāntike cha tat..15..
avibhaktam cha bhūteshu vibhaktamiva cha sthitam;
bhūtabhartri cha tajgeyam grasishnu prabhavishnu cha..16..
jyotishāmapi tajjyotistamasah paramuchyate;
gānam geyam gānagamyam hridi sarvasya vishthitam..17..
iti kshetram tathā gānam geyam choktam samāsatah;
madbhakta etadvigāya madbhāvāyopapadyate..18..
prakritim purusham chaiva viddhyanādi ubhāvapi;
vikārāmshcha gunāmshchaiva viddhi prakritisambhavān..19..
kāryakāranakartritve hetuh prakritiruchyate;
purushah sukhaduhkhānām bhoktritve heturuchyate..20..
purushah prakritistho hi bhunkte prakritijāngunān;
kāranam gunasango'sya sadasadyonijanmasu..21..
upadrashtānumantā cha bhartā bhoktā maheshvarah;
paramātmeti chāpyukto dehe'sminpurushah parah..22..
ya evam vetti purusham prakritim cha gunaih saha;
sarvathā vartamāno'pi na sa bhūyo'bhijāyate..23..
dhyānenātmani pashyanti kechidātmānamātmanā;
anye sānkhyena yogena karmayogena chāpare..24..
anye tvevamajānantah shrutvānyebhya upāsate;
te'pi chātitarantyeva mrityum shrutiparāyanāh..25..
yāvatsanjāyate kinckitsattvam sthāvarajangamam;
kshetrakshetragasamyogāttadviddhi bharatarshabha..26..
samam sarveshu bhūteshu tishthantam parameshvaram;
vinashyatsvavinashyantam yah pashyati sa pashyati..27..
samam pashyanhi sarvatra samavasthitamīshvaram;
na hinastyātmanātmānam tato yāti parām gatim..28..
prakrityaiva cha karmāni kriyamānāni sarvashah;
yah pashyati tathātmānamakartāram sa pashyati..29..
yadā bhūtaprithagbhāvamekasthamanupashyati;
tata eva cha vistāram brahma sampadyate tadā..30..
anāditvānnirgunatvātparamātmāyamavyayah;
sharīrastho'pi kaunteya na karoti na lipyate..31..
yathā sarvagatam saukshmyādākāsham nopalipyate;
sarvatrāvasthito dehe tathātmā nopalipyate..32..
yathā prakāshayatyekah kritsnam lokamimam ravih;
kshetram kshetrī tathā kritsnam prakāshayati bhārata..33..
kshetrakshetragayorevamantaram gānachakshushā;
bhūtaprakritimoksham cha ye viduryānti te param..34..
 

om tatsaditi shrīmadbhagavadgītāsūpanishatsu brahmavidyāyām yogashāstre shrīkrishnārjunasamvāde kshetrakshetragavibhāgayogo nāma trayodasho'dhyāyah ..13..

chaturdasho'dhyāyah
shrībhagavānuvācha
param bhūyah pravakshyāmi gānānām gānamuttamam;
yajgātvā munayah sarve parām siddhimito gatāh..1..
idam gānamupāshritya mama sādharmyamāgatāh;
sarge'pi nopajāyante pralaye na vyathanti cha..2..
mama yonirmahadbrahma tasmingarbham dadhāmyaham;
sambhavah sarvabhūtānām tato bhavati bhārata..3..
sarvayonishu kaunteya mūrtayah sambhavanti yāh;
tāsām brahma mahadyoniraham bījapradah pitā..4..
sattvam rajastama iti gunāh prakritisambhavāh;
nibadhnanti mahābāho dehe dehinamavyayam..5..
tatra sattvam nirmalatvātprakāshakamanāmayam;
sukhasangena badhnāti gānasangena chānagha..6..
rajo rāgātmakam viddhi trishnāsangasamudbhavam;
tannibadhnāti kaunteya karmasangena dehinam..7..
tamastvagānajam viddhi mohanam sarvadehinām;
pramādālasyanidrābhistannibadhnāti bhārata..8..
sattvam sukhe sanjayati rajah karmani bhārata;
gānamāvritya tu tamah pramāde sanjayatyuta..9..
rajastamashchābhibhūya sattvam bhavati bhārata;
rajah sattvam tamashchaiva tamah sattvam rajastathā..10..
sarvadvāreshu dehe'sminprakāsha upajāyate;
gānam yadā tadā vidyādvivriddham sattvamityuta..11..
lobhah pravrittirārambhah karmanāmashamah sprihā;
rajasyetāni jāyante vivriddhe bharatarshabha..12..
aprakāsho'pravrittishcha pramādo moha eva cha;
tamasyetāni jāyante vivriddhe kurunandana..13..
yadā sattve pravriddhe tu pralayam yāti dehabhrit;
tadottamavidām lokānamalānpratipadyate..14..
rajasi pralayam gatvā karmasangishu jāyate;
tathā pralīnastamasi mūdhayonishu jāyate..15..
karmanah sukritasyāhuh sāttvikam nirmalam phalam;
rajasastu phalam duhkhamagānam tamasah phalam..16..
sattvātsanjāyate gānam rajaso lobha eva cha;
pramādamohau tamaso bhavato'gānameva cha..17..
ūrdhvam gachchhanti sattvasthā madhye tishthanti rājasāh;
jaghanyagunavrittisthā adho gachchhanti tāmasāh..18..
nānyam gunebhyah kartāram yadā drashtānupashyati;
gunebhyashcha param vetti madbhāvam so'dhigachchhati..19..
gunānetānatītya trīndehī dehasamudbhavān;
janmamrityujarāduhkhairvimukto'mritamashnute..20..
arjuna uvācha
kairlingaistrīngunānetānatīto bhavati prabho;
kimāchārah katham chaitāmstrīngunānativartate..21..
shrībhagavānuvācha
prakāsham cha pravrittim cha mohameva cha pāndava;
ta dveshti sampravrittāni na nivrittāni kānkshati..22..
udāsīnavadāsīno gunairyo na vichālyate;
gunā vartanta ityeva yo'vatishthati nengate..23..
samaduhkhasukhah svasthah samaloshtāshmakānchanah;
tulyapriyāpriyo dhīrastulyanindātmasamstutih..24..
mānāpamānayostulyastulyo mitrāripakshayoh;
sarvārambhaparityāgī gunātītah sa uchyate..25..
mām cha yo'vyabhichārena bhaktiyogena sevate;
sa gunānsamatītyaitānbrahmabhūyāya kalpate..26..
brahmano hi pratishthāhamamritasyāvyayasya cha;
shāshvatasya cha dharmasya sukhasyaikāntikasya cha..27..
 

om tatsaditi shrīmadbhagavadgītāsūpanishatsu brahmavidyāyām yogashāstre shrīkrishnārjunasamvāde gunatrayavibhāgayogo nāma chaturdasho'dhyāyah ..14..

panchadasho'dhyāyah
shrībhagavānuvācha
ūrdhvamūlamadhahshākhamashvattham prāhuravyayam;
chhandāmsi yasya parnāni yastam veda sa vedavit..1..
adhashchordhvam prasritāstasya shākhā gunapravriddhā vishayapravālāh;
adhashcha mūlānyanusantatāni karmānubandhīni manushyaloke..2..
na rūpamasyeha tathopalabhyate nānto na chādirna cha sampratishthā;
ashvatthamenam suvirūdhamūlamasangashastrena dridhena chhittvā..3..
tatah padam tatparimārgitavyam yasmingatā na nivartanti bhūyah;
tameva chādyam purusham prapadye yatah pravrittih prasritā purānī..4..
nirmānamohā jitasangadoshā adhyātmanityā vinivrittakāmāh;
dvandvairvimuktāh sukhaduhkhasangyairgachchhantyamūdhāh padamavyayam tat..5..
na tadbhāsayate sūryo na shashānko na pāvakah;
yadgatvā na nivartante taddhāma paramam mama..6..
mamaivāmsho jīvaloke jīvabhūtah sanātanah;
manahshashthānīndriyāni prakritisthāni karshati..7..
sharīram yadavāpnoti yachchāpyutkrāmatīshvarah;
grihītvaitāni samyāti vāyurgandhānivāshayāt..8..
shrotram chakshuh sparshanam cha rasanam ghrānameva cha;
adhishthāya manashchāyam vishayānupasevate..9..
utkrāmantam sthitam vāpi bhunjānam vā gunānvitam;
vimūdhā nānupashyanti pashyanti gānachakshushah..10..
yatanto yoginashchainam pashyantyātmanyavasthitam;
yatanto'pyakritātmāno nainam pashyantyachetasah..11..
yadādityagatam tejo jagadbhāsayate'khilam;
yachchandramasi yachchāgnau tattejo viddhi māmakam..12..
gāmāvishya cha bhūtāni dhārayāmyahamojasā;
pushnāmi chaushadhīh sarvāh somo bhūtvā rasātmakah..13..
aham vaishvānaro bhūtvā prāninām dehamāshritah;
prānāpānasamāyuktah pachāmyannam chaturvidham..14..
sarvasya chāham hridi sannivishto mattah smritirgānamapohanam cha;
vedaishcha sarvairahameva vedyo vedāntakridvedavideva chāham..15..
dvāvimau purushau loke ksharashchākshara eva cha;
ksharah sarvāni bhūtāni kūtastho'kshara uchyate..16..
uttamah purushastvanyah paramātmetyudhāhritah;
yo lokatrayamāvishya bibhartyavyaya īshvarah..17..
yasmātksharamatīto'hamaksharādapi chottamah;
ato'smi loke vede cha prathitah purushottamah..18..
yo māmevamasammūdho jānāti purushottamam;
sa sarvavidbhajati mām sarvabhāvena bhārata..19..
iti guhyatamam shāstramidamuktam mayānagha;
etadbuddhvā buddhimānsyātkritakrityashcha bhārata..20..
 

om tatsaditi shrīmadbhagavadgītāsūpanishatsu brahmavidyāyām yogashāstre shrīkrishnārjunasamvāde purushottamayogo nāma panchadasho'dhyāyah ..15..

shodasho'dhyāyah
shrībhagavānuvācha
abhayam sattvasamshuddhirgānayogavyavasthitih;
dānam damashcha yagashcha svādhyāyastapa ārjavam..1..
ahimsā satyamakrodhastyāgah shāntirapaishunam;
dayā bhūteshvaloluptvam mārdavam hrīrachāpalam..2..
tejah kshamā dhritih shauchamadroho nātimānitā;
bhavanti sampadam daivīmabhijātasya bhārata..3..
dambho darpo'bhimānashcha krodhah pārushyameva cha;
agānam chābhijātasya pārtha sampadamāsurīm..4..
daivī sampadvimokshāya nibandhāyāsurī matā;
mā shuchah sampadam daivīmabhijāto'si pāndava..5..
dvau bhūtasargau loke'smindaiva āsura eva cha;
daivo vistarashah prokta āsuram pārtha me shrinu..6..
pravrittim cha nivrittim cha janā na vidurāsurāh;
na shaucham nāpi chāchāro na satyam teshu vidyate..7..
asatyamapratishtham te jagadāhuranīshvaram;
aparasparasambhūtam kimanyatkāmahaitukam..8..
etām drishtimavashtabhya nashtātmāno'lpabuddhayah;
prabhavantyugrakarmānah kshayāya jagato'hitāh..9..
kāmamāshritya dushpūram dambhamānamadānvitāh;
mohādgrihītvāsadgrāhānpravartante'shuchivratāh..10..
chintāmaparimeyām cha pralayāntāmupāshritāh;
kāmopabhogaparamā etāvaditi nishchitāh..11..
āshāpāshashatairbaddhāh kāmakrodhaparāyanāh;
īhante kāmabhogārthamanyāyenārthasanckayān..12..
idamadya mayā labdhamimam prāpsye manoratham;
idamastīdamapi me bhavishyati punardhanam..13..
asau mayā hatah shatrurhanishye chāparānapi;
īshvaro'hamaham bhogī siddho'ham balavānsukhī..14..
ādhyo'bhijanavānasmi ko'nyosti sadrisho mayā;
yakshye dāsyāmi modishya ityagānavimohitāh..15..
anekachittavibhrāntā mohajālasamāvritāh;
prasaktāh kāmabhogeshu patanti narake'shuchau..16..
ātmasambhāvitāh stabdhā dhanamānamadānvitāh;
yajante nāmayagaiste dambhenāvidhipūrvakam..17..
ahankāram balam darpam kāmam krodham cha samshritāh;
māmātmaparadeheshu pradvishanto'bhyasūyakāh..18..
tānaham dvishatah krūrānsamsāreshu narādhamān;
kshipāmyajasramashubhānāsurīshveva yonishu..19..
āsurīm yonimāpannā mūdhā janmani janmani;
māmaprāpyaiva kaunteya tato yāntyadhamām gatim..20..
trividham narakasyedam dvāram nāshanamātmanah;
kāmah krodhastathā lobhastasmādetattrayam tyajet..21..
etairvimuktah kaunteya tamodvāraistribhirnarah;
ācharatyātmanah shreyastato yāti parām gatim..22..
yah shāstravidhimutsrijya vartate kāmakāratah;
na sa siddhimavāpnoti na sukham na parām gatim..23..
tasmāchchhāstram pramānam te kāryākāryavyavasthitau;
gātvā shāstravidhānoktam karma kartumihārhasi..24..
 

om tatsaditi shrīmadbhagavadgītāsūpanishatsu brahmavidyāyām yogashāstre shrīkrishnārjunasamvāde daivāsurasampadvibhāgayogo nāma shodasho'dhyāyah ..16..

saptadasho'dhyāyah
arjuna uvācha
ye shāstravidhimutsrijya yajante shraddhayānvitāh;
teshām nishthā tu kā krishna sattvamāho rajastamah..1..
shrībhagavānuvācha
trividhā bhavati shraddhā dehinām sā svabhāvajā;
sāttvikī rājasī chaiva tāmasī cheti tām shrinu..2..
sattvānurūpā sarvasya shraddhā bhavati bhārata;
shraddhāmayo'yam purusho yo yachchhraddhah sa eva sah..3..
yajante sāttvikā devānyaksharakshāmsi rājasāh;
pretānbhūtaganāmshchānye yajante tāmasā janāh..4..
ashāstravihitam ghoram tapyante ye tapo janāh;
dambhāhankārasamyuktāh kāmarāgabalānvitāh..5..
karshayantah sharīrastham bhūtagrāmamachetasah;
mām chaivāntahsharīrastham tānviddhyāsuranishchayān..6..
āhārastvapi sarvasya trividho bhavati priyah;
yagastapastathā dānam teshām bhedamimam shrinu..7..
āyuhsattvabalārogyasukhaprītivivardhanāh;
rasyāh snigdhāh sthirā hridyā āhārāh sāttvikapriyāh..8..
katvamlalavanātyushnatīkshnarūkshavidāhinah;
āhārā rājasasyeshtā duhkhashokāmayapradāh..9..
yātayāmam gatarasam pūti paryushitam cha yat;
uchchhishtamapi chāmedhyam bhojanam tāmasapriyam..10..
aphalākānkshibhiryago vidhidrishto ya ijyate;
yashtavyameveti manah samādhāya sa sāttvikah..11..
abhisandhāya tu phalam dambhārthamapi chaiva yat;
ijyate bharatashreshtha tam yagam viddhi rājasam..12..
vidhihīnamasrishtānnam mantrahīnamadakshinam;
shraddhāvirahitam yagam tāmasam parichakshate..13..
devadvijaguruprāgapūjanam shauchamārjavam;
brahmacharyamahimsā cha shārīram tapa uchyate..14..
anudvegakaram vākyam satyam priyahitam cha yat;
svādhyāyābhyasanam chaiva vānmayam tapa uchyate..15..
manah prasādah saumyatvam maunamātmavinigrahah;
bhāvasamshuddhirityetattapo mānasamuchyate..16..
shraddhayā parayā taptam tapastattrividham naraih;
aphalākānkshibhiryuktaih sāttvikam parichakshate..17..
satkāramānapūjārtham tapo dambhena chaiva yat;
kriyate tadiha proktam rājasam chalamadhruvam..18..
mūdhagrāhenātmano yatpīdayā kriyate tapah;
parasyotsādanārtham vā tattāmasamudāhritam..19..
dātavyamiti yaddānam dīyate'nupakārine;
deshe kāle cha pātre cha taddānam sāttvikam smritam..20..
yattu prattyupakārārtham phalamuddishya vā punah;
dīyate cha pariklishtam taddānam rājasam smritam..21..
adeshakāle yaddānamapātrebhyashcha dīyate;
asatkritamavagātam tattāmasamudāhritam..22..
om tatsaditi nirdesho brahmanastrividhah smritah;
brāhmanāstena vedāshcha yagāshcha vihitāh purā..23..
tasmādomityudāhritya yagadānatapahkriyāh;
pravartante vidhānoktāh satatam brahmavādinām..24..
tadityanabhisandhāya phalam yagatapahkriyāh;
dānakriyāshcha vividhāh kriyante mokshakānkshibhih..25..
sadbhāve sādhubhāve cha sadityetatprayujyate;
prashaste karmani tathā sachchhabdah pārtha yujyate..26..
yage tapasi dāne cha sthitih saditi chochyate;
karma chaiva tadarthīyam sadityevābhidhīyate..27..
ashraddhayā hutam dattam tapastaptam kritam cha yat;
asadityuchyate pārtha na cha tatprepya no iha..28..
 

om tatsaditi shrīmadbhagavadgītāsūpanishatsu brahmavidyāyām yogashāstre shrīkrishnārjunasamvāde shraddhātrayavibhāgayogo nāma saptadasho'dhyāyah ..17..

ashtādasho'dhyāyah
arjuna uvācha
samnyāsasya mahābāho tattvamichchhāmi veditum;
tyāgasya cha hrishīkesha prithakkeshinishūdana..1..
shrībhagavānuvācha
kāmyānām karmanām nyāsam samnyāsam kavayo viduh;
sarvakarmaphalatyāgam prāhustyāgam vichakshanāh..2..
tyājyam doshavadityeke karma prāhurmanīshinah;
yagadānatapahkarma na tyājyamiti chāpare..3..
nishchayam shrinu me tatra tyāge bharatasattama;
tyāgo hi purushavyāghra trividhah samprakīrtitah..4..
yagadānatapahkarma na tyājyam kāryameva tat;
yago dānam tapashchaiva pāvanāni manīshinām..5..
etānyapi tu karmāni sangam tyaktvā phalāni cha;
kartavyānīti me pārtha nishchitam matamuttamam..6..
niyatasya tu samnyāsah karmano nopapadyate;
mohāttasya parityāgastāmasah parikīrtitah..7..
duhkhamityeva yatkarma kāyakleshabhayāttyajet;
sa kritvā rājasam tyāgam naiva tyāgaphalam labhet..8..
kāryamityeva yatkarma niyatam kriyate'rjuna;
sangam tyaktvā phalam chaiva sa tyāgah sāttviko matah..9..
na dveshtyakushalam karma kushale nānushajjate;
tyāgī sattvasamāvishto medhāvī chhinnasamshayah..10..
na hi dehabhritā shakyam tyaktum karmānyasheshatah;
yastu karmaphalatyāgī sa tyāgītyabhidhīyate..11..
anishtamishtam mishram cha trividham karmanah phalam;
bhavatyatyāginām pretya na tu samnyāsinām kvachit..12..
panchaitāni mahābāho kāranāni nibodha me;
sānkhye kritānte proktāni siddhaye sarvakarmanām..13..
adhishthānam tathā kartā karanam cha prithagvidham;
vividhāshcha prithakcheshtā daivam chaivātra panchamam..14..
sharīravānmanobhiryatkarma prārabhate narah;
nyāyyam vā viparītam vā panchaite tasya hetavah..15..
tatraivam sati kartāramātmānam kevalam tu yah;
pashyatyakritabuddhitvānna sa pashyati durmatih..16..
yasya nāhankrito bhāvo buddhiryasya na lipyate;
hatvā'pi sa imāmllokānna hanti na nibadhyate..17..
gānam geyam parigātā trividhā karmachodanā;
karanam karma karteti trividhah karmasangrahah..18..
gānam karma cha kartā cha tridhaiva gunabhedatah;
prochyate gunasankhyāne yathāvachchhrinu tānyapi..19..
sarvabhūteshu yenaikam bhāvamavyayamīkshate;
avibhaktam vibhakteshu tajgānam viddhi sāttvikam..20..
prithaktvena tu yajgānam nānābhāvānprithagvidhān;
vetti sarveshu bhūteshu tajgānam viddhi rājasam..21..
yattu kritsnavadekasminkārye saktamahaitukam;
atattvārthavadalpam cha tattāmasamudāhritam..22..
niyatam sangarahitamarāgadveshatah kritam;
aphalaprepsunā karma yattatsāttvikamuchyate..23..
yattu kāmepsunā karma sāhankārena vā punah;
kriyate bahulāyāsam tadrājasamudāhritam..24..
anubandham kshayam himsāmanapekshya cha paurusham;
mohādārabhyate karma yattattāmasamuchyate..25..
muktasango'nahamvādī dhrityutsāhasamanvitah;
siddhyasiddhyornirvikārah kartā sāttvika uchyate..26..
rāgī karmaphalaprepsurlubdho himsātmako'shuchih;
harshashokānvitah kartā rājasah parikīrtitah..27..
ayuktah prākritah stabdhah shatho naishkritiko'lasah;
vishādī dīrghasūtrī cha kartā tāmasa uchyate..28..
buddherbhedam dhriteshchaiva gunatastrividham shrinu;
prochyamānamasheshena prithaktvena dhananjaya..29..
pravrittim cha nivrittim cha kāryākārye bhayābhaye;
bandham moksham cha yā vetti buddhih sā pārtha sāttvikī..30..
yayā dharmamadharmam cha kāryam chākāryameva cha;
ayathāvatprajānāti buddhih sā pārtha rājasī..31..
adharmam dharmamiti yā manyate tamasāvritā;
sarvārthānviparītāmshcha buddhih sā pārtha tāmasī..32..
dhrityā yayā dhārayate manahprānendriyakriyāh;
yogenāvyabhichārinyā dhritih sā pārtha sāttvikī..33..
yayā tu dharmakāmārthāndhrityā dhārayate'rjuna;
prasangena phalākānkshī dhritih sā pārtha rājasī..34..
yayā svapnam bhayam shokam vishādam madameva cha;
na vimunchati durmedhā dhritih sā pārtha tāmasī..35..
sukham tvidānīm trividham shrinu me bharatarshabha;
abhyāsādramate yatra duhkhāntam cha nigachchhati..36..
yattadagre vishamiva parināme'mritopamam;
tatsukham sāttvikam proktamātmabuddhiprasādajam..37..
vishayendriyasamyogādyattadagre'mritopamam;
parināme vishamiva tatsukham rājasam smritam..38..
yadagre chānubandhe cha sukham mohanamātmanah;
nidrālasyapramādottham tattāmasamudāhritam..39..
na tadasti prithivyām vā divi deveshu vā punah;
sattvam prakritijairmuktam yadebhih syāttribhirgunaih..40..
brāhmanakshatriyavishām shūdrānām cha parantapa;
karmāni pravibhaktāni svabhāvaprabhavairgunaih..41..
shamo damastapah shaucham kshāntirārjavameva cha;
gānam vigānamāstikyam brahmakarma svabhāvajam..42..
shauryam tejo dhritirdākshyam yuddhe chāpyapalāyanam;
dānamīshvarabhāvashcha kshātram karma svabhāvajam..43..
krishigaurakshyavānijyam vaishyakarma svabhāvajam;
paricharyātmakam karma shūdrasyāpi svabhāvajam..44..
sve sve karmanyabhiratah samsiddhim labhate narah;
svakarmaniratah siddhim yathā vindati tachchhrinu..45..
yatah pravrittirbhūtānām yena sarvamidam tatam;
svakarmanā tamabhyarchya siddhim vindati mānavah..46..
shreyānsvadharmo vigunah paradharmotsvanushthitāt;
svabhāvaniyatam karma kurvannāpnoti kilbisham..47..
sahajam karma kaunteya sadoshamapi na tyajet;
sarvārambhā hi doshena dhūmenāgnirivāvritāh..48..
asaktabuddhih sarvatra jitātmā vigatasprihah;
naishkarmyasiddhim paramām samnyāsenādhigachchhati..49..
siddhim prāpto yathā brahma tathāpnoti nibodha me;
samāsenaiva kaunteya nishthā gānasya yā parā..50..
buddhyā vishuddhayā yukto dhrityātmānam niyamya cha;
shabdādīnvishayāmstyaktvā rāgadveshau vyudasya cha..51..
viviktasevī laghvāshī yatavākkāyamānasah;
dhyānayogaparo nityam vairāgyam samupāshritah..52..
ahankāram balam darpam kāmam krodham parigraham;
vimuchya nirmamah shānto brahmabhūyāya kalpate..53..
brahmabhūtah prasannātmā na shochati na kānkshati;
samah sarveshu bhūteshu madbhaktim labhate parām..54..
bhaktyā māmabhijānāti yāvānyashchāsmi tattvatah;
tato mām tattvato gātvā vishate tadanantaram..55..
sarvakarmānyapi sadā kurvāno madvyapāshrayah;
matprasādādavāpnoti shāshvatam padamavyayam..56..
chetasā sarvakarmāni mayi samnyasya matparah;
buddhiyogamupāshritya machchittah satatam bhava..57..
machchittah sarvadurgāni matprasādāttarishyasi;
atha chettvamahankārānna shroshyasi vinankshyasi..58..
yadahankāramāshritya na yotsya iti manyase;
mithyaisha vyavasāyaste prakritistvām niyokshyati..59..
svabhāvajena kaunteya nibaddhah svena karmanā;
kartum nechchhasi yanmohātkarishyasyavasho'pi tat..60..
īshvarah sarvabhūtānām hriddeshe'rjuna tishthati;
bhrāmayansarvabhūtāni yantrārūdhāni māyayā..61..
tameva sharanam gachchha sarvabhāvena bhārata;
tatprasādātparām shāntim sthānam prāpsyasi shāshvatam..62..
iti te gānamākhyātam guhyādguhyataram mayā;
vimrishyaitadasheshena yathechchhasi tathā kuru..63..
sarvaguhyatamam bhūyah shrinu me paramam vachah;
ishto'si me dridhamiti tato vakshyāmi te hitam..64..
manmanā bhava madbhakto madyājī mām namaskuru;
māmevaishyasi satyam te pratijāne priyo'si me..65..
sarvadharmānparityajya māmekam sharanam vraja;
aham tvā sarvapāpebhyo mokshayishyāmi mā shuchah..66..
idam te nātapaskāya nābhaktāya kadāchana;
na chāshushrūshave vāchyam na cha mām yo'bhyasūyati..67..
ya imam paramam guhyam madbhakteshvabhidhāsyati;
bhaktim mayi parām kritvā māmevaishyatyasamshayah..68..
na cha tasmānmanushyeshu kashchinme priyakrittamah;
bhavitā na cha me tasmādanyah priyataro bhuvi..69..
adhyeshyate cha ya imam dharmyam samvādamāvayoh;
gānayagena tenāhamishtah syāmiti me matih..70..
shraddhāvānanasūyashcha shrinuyādapi yo narah;
so'pi muktah shubhāmllokānprāpnuyātpunyakarmanām..71..
kachchidetachchhrutam pārtha tvayaikāgrena chetasā;
kachchidagānasammohah pranashtaste dhananjaya..72..
arjuna uvācha
nashto mohah smritirlabdhā tvatprasādānmayāchyuta;
sthito'smi gatasandehah karishye vachanam tava..73..
sanjaya uvācha
ityaham vāsudevasya pārthasya cha mahātmanah;
samvādamimamashraushamadbhutam romaharshanam..74..
vyāsaprasādāchchhrutavānetadguhyamaham param;
yogam yogeshvarātkrishnātsākshātkathayatah svayam..75..
rājansamsmritya samsmritya samvādamimamadbhutam;
keshavārjunayoh punyam hrishyāmi cha muhurmuhuh..76..
tachcha samsmritya samsmritya rūpamatyadbhutam hareh;
vismayo me mahānrājanhrishyāmi cha punah punah..77..
yatra yogeshvarah krishno yatra pārtho dhanurdharah;
tatra shrīrvijayo bhūtirdhruvā nītirmatirmama..78..
 

om tatsaditi shrīmadbhagavadgītāsūpanishatsu brahmavidyāyām yogashāstre shrīkrishnārjunasamvāde mokshasamnyāsayogo nāmāshtādasho'dhyāyah ..18..