ᬰ᭄ᬭᬷᬫᬤ᭄ ᬪᬕᬯᬤ᭄ ᬕᬷᬢᬵ

Bhagavad Gita in Balinese script
Other scripts and font information

This document is best viewed with the Noto Serif Balinese or the Noto Sans Balinese font.

ᬅᬥ᭄ᬬᬵᬬ ᭑    ᬅᬃ᭄ᬚᬸᬦᬯᬶᬱᬵᬤᬬᭀᬕ
ᬧ᭄ᬭᬣᬫᭀᬥ᭄ᬬᬵᬬᬄ
 
ᬥᬺᬢᬭᬵᬱ᭄ᬝ᭄ᬭ ᬉᬯᬵᬘ᭞
ᬥᬃ᭄ᬫᬓ᭄ᬱᬾᬢ᭄ᬭᬾ ᬓᬸᬭᬸᬓ᭄ᬱᬾᬢ᭄ᬭᬾ ᬲᬫᬯᬾᬢᬵ ᬬᬸᬬᬸᬢ᭄ᬲᬯᬄ
ᬫᬵᬫᬓᬵᬄ ᬧᬵᬡ᭄ᬟᬯᬵᬰ᭄ᬘᬿᬯ ᬓᬶᬫᬓᬸᬃ᭄ᬯᬢ ᬲᬂᬚᬬ᭟᭑᭟
ᬲᬂᬚᬬ ᬉᬯᬵᬘ᭞
ᬤᬺᬱ᭄ᬝ᭄ᬯᬵ ᬢᬸ ᬧᬵᬡ᭄ᬟᬯᬵᬦᬷᬓᬂ ᬯ᭄ᬬᬹᬠᬂ ᬤᬸᬃ᭄ᬬᭀᬥᬦᬲ᭄ᬢᬤᬵ
ᬆᬘᬵᬃ᭄ᬬᬫᬸᬧᬲᬂᬕᬫ᭄ᬬ ᬭᬵᬚᬵ ᬯᬘᬦᬫᬩ᭄ᬭᬯᬷᬢ᭄᭟᭒᭟
ᬧᬰ᭄ᬬᬿᬢᬵᬂ ᬧᬵᬡ᭄ᬟᬸᬧᬸᬢ᭄ᬭᬵᬡᬵᬫᬵᬘᬵᬃ᭄ᬬ ᬫᬳᬢᬷᬂ ᬘᬫᬹᬫ᭄
ᬯ᭄ᬬᬹᬠᬵᬂ ᬤ᭄ᬭᬸᬧᬤᬧᬸᬢ᭄ᬭᬾᬡ ᬢᬯ ᬰᬶᬱ᭄ᬬᬾᬡ ᬥᬷᬫᬢᬵ᭟᭓᭟
ᬅᬢ᭄ᬭ ᬰᬹᬭᬵ ᬫᬳᬾᬱ᭄ᬯᬵᬲᬵ ᬪᬷᬫᬵᬃ᭄ᬚᬸᬦᬲᬫᬵ ᬬᬸᬥᬶ
ᬬᬸᬬᬸᬥᬵᬦᭀ ᬯᬶᬭᬵᬝᬰ᭄ᬘ ᬤ᭄ᬭᬸᬧᬤᬰ᭄ᬘ ᬫᬳᬵᬭᬣᬄ᭟᭔᭟
ᬥᬺᬱ᭄ᬝᬓᬾᬢᬸᬰ᭄ᬘᬾᬓᬶᬢᬵᬦᬄ ᬓᬵᬰᬶᬭᬵᬚᬰ᭄ᬘ ᬯᬷᬃ᭄ᬬᬯᬵᬦ᭄
ᬧᬸᬭᬸᬚᬶᬢ᭄ᬓᬸᬦ᭄ᬢᬶᬪᭀᬚᬰ᭄ᬘ ᬰᬿᬩ᭄ᬬᬰ᭄ᬘ ᬦᬭᬧᬸᬂᬕᬯᬄ᭟᭕᭟
ᬬᬸᬥᬵᬫᬦ᭄ᬬᬸᬰ᭄ᬘ ᬯᬶᬓ᭄ᬭᬵᬦ᭄ᬢ ᬉᬢ᭄ᬢᬫᭁᬚᬵᬰ᭄ᬘ ᬯᬷᬃ᭄ᬬᬯᬵᬦ᭄
ᬲᭁᬪᬤ᭄ᬭᭀ ᬤ᭄ᬭᭁᬧᬤᬾᬬᬵᬰ᭄ᬘ ᬲᬃ᭄ᬯ ᬏᬯ ᬫᬳᬵᬭᬣᬵᬄ᭟᭖᭟
ᬅᬲ᭄ᬫᬵᬓᬂ ᬢᬸ ᬯᬶᬰᬶᬱ᭄ᬝᬵ ᬬᬾ ᬢᬵᬦ᭄ᬦᬶᬩᭀᬥ ᬤ᭄ᬯᬶᬚᭀᬢ᭄ᬢᬫ
ᬦᬵᬬᬓᬵ ᬫᬫ ᬲᬿᬦ᭄ᬬᬲ᭄ᬬ ᬲᬂᬚ᭄ᬜᬵᬃ᭄ᬣᬂ ᬢᬵᬦ᭄ᬩ᭄ᬭᬯᬷᬫᬶ ᬢᬾ᭟᭗᭟
ᬪᬯᬵᬦ᭄ᬪᬷᬱ᭄ᬫᬰ᭄ᬘ ᬓᬃ᭄ᬡᬰ᭄ᬘ ᬓᬺᬧᬰ᭄ᬘ ᬲᬫᬶᬢᬶᬂᬚᬬᬄ
ᬅᬰ᭄ᬯᬢ᭄ᬣᬵᬫᬵ ᬯᬶᬓᬃ᭄ᬡᬰ᭄ᬘ ᬲᭁᬫᬤᬢ᭄ᬢᬶᬲ᭄ᬢᬣᬿᬯ ᬘ᭟᭘᭟
ᬅᬦ᭄ᬬᬾ ᬘ ᬩᬳᬯᬄ ᬰᬹᬭᬵ ᬫᬤᬃ᭄ᬣᬾ ᬢ᭄ᬬᬓ᭄ᬢᬚᬷᬯᬶᬢᬵᬄ
ᬦᬵᬦᬵᬰᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬧ᭄ᬭᬳᬭᬡᬵᬄ ᬲᬃ᭄ᬯᬾ ᬬᬸᬤ᭄ᬥᬯᬶᬰᬵᬭᬤᬵᬄ᭟᭙᭟
ᬅᬧᬃ᭄ᬬᬵᬧ᭄ᬢᬂ ᬢᬤᬲ᭄ᬫᬵᬓᬂ ᬩᬮᬂ ᬪᬷᬱ᭄ᬫᬵᬪᬶᬭᬓ᭄ᬱᬶᬢᬫ᭄
ᬧᬃ᭄ᬬᬵᬧ᭄ᬢᬂ ᬢ᭄ᬯᬶᬤᬫᬾᬢᬾᬱᬵᬂ ᬩᬮᬂ ᬪᬷᬫᬵᬪᬶᬭᬓ᭄ᬱᬶᬢᬫ᭄᭟᭑᭐᭟
ᬅᬬᬦᬾᬱᬸ ᬘ ᬲᬃ᭄ᬯᬾᬱᬸ ᬬᬣᬵᬪᬵᬕᬫᬯᬲ᭄ᬣᬶᬢᬵᬄ
ᬪᬷᬱ᭄ᬫᬫᬾᬯᬵᬪᬶᬭᬓ᭄ᬱᬦ᭄ᬢᬸ ᬪᬯᬦ᭄ᬢᬄ ᬲᬃ᭄ᬯ ᬏᬯ ᬳᬶ᭟᭑᭑᭟
ᬢᬲ᭄ᬬ ᬲᬂᬚᬦᬬᬦ᭄ᬳᬃ᭄ᬱᬂ ᬓᬸᬭᬸᬯᬺᬤ᭄ᬥᬄ ᬧᬶᬢᬵᬫᬳᬄ
ᬲᬶᬂᬳᬦᬵᬤᬂ ᬯᬶᬦᬤ᭄ᬬᭀᬘ᭄ᬘᬿᬄ ᬰᬗ᭄ᬔᬂ ᬤᬥ᭄ᬫᭁ ᬧ᭄ᬭᬢᬵᬧᬯᬵᬦ᭄᭟᭑᭒᭟
ᬢᬢᬄ ᬰᬗ᭄ᬔᬵᬰ᭄ᬘ ᬪᬾᬃ᭄ᬬᬰ᭄ᬘ ᬧᬡᬯᬵᬦᬓᬕᭀᬫᬸᬔᬵᬄ
ᬲᬳᬲᬿᬯᬵᬪ᭄ᬬᬳᬦ᭄ᬬᬦ᭄ᬢ ᬲ ᬰᬩ᭄ᬤᬲ᭄ᬢᬸᬫᬸᬮᭀᬪᬯᬢ᭄᭟᭑᭓᭟
ᬢᬢᬄ ᬰ᭄ᬯᬾᬢᬿᬃ᭄ᬳᬬᬿᬃ᭄ᬬᬸᬓ᭄ᬢᬾ ᬫᬳᬢᬶ ᬲ᭄ᬬᬦ᭄ᬤᬦᬾ ᬲ᭄ᬣᬶᬢᭁ
ᬫᬵᬥᬯᬄ ᬧᬵᬡ᭄ᬟᬯᬰ᭄ᬘᬿᬯ ᬤᬶᬯ᭄ᬬᭁ ᬰᬗ᭄ᬔᭁ ᬧ᭄ᬭᬤᬖ᭄ᬫᬢᬸᬄ᭟᭑᭔᭟
ᬧᬵᬜ᭄ᬘᬚᬦ᭄ᬬᬂ ᬳᬺᬱᬷᬓᬾᬰᭀ ᬤᬾᬯᬤᬢ᭄ᬢᬂ ᬥᬦᬂᬚᬬᬄ
ᬧᭁᬡ᭄ᬟ᭄ᬭᬂ ᬤᬥ᭄ᬫᭁ ᬫᬳᬵᬰᬗ᭄ᬔᬂ ᬪᬷᬫᬓᬃ᭄ᬫᬵ ᬯᬺᬓᭀᬤᬭᬄ᭟᭑᭕᭟
ᬅᬦᬦ᭄ᬢᬯᬶᬚᬬᬂ ᬭᬵᬚᬵ ᬓᬸᬦ᭄ᬢᬷᬧᬸᬢ᭄ᬭᭀ ᬬᬸᬥᬶᬱ᭄ᬞᬶᬭᬄ
ᬦᬓᬸᬮᬄ ᬲᬳᬤᬾᬯᬰ᭄ᬘ ᬲᬸᬖᭀᬱᬫᬡᬶᬧᬸᬱ᭄ᬧᬓᭁ᭟᭑᭖᭟
ᬓᬵᬰ᭄ᬬᬰ᭄ᬘ ᬧᬭᬫᬾᬱ᭄ᬯᬵᬲᬄ ᬰᬶᬔᬡ᭄ᬟᬷ ᬘ ᬫᬳᬵᬭᬣᬄ
ᬥᬺᬱ᭄ᬝᬤ᭄ᬬᬸᬫ᭄ᬦᭀ ᬯᬶᬭᬵᬝᬰ᭄ᬘ ᬲᬵᬢ᭄ᬬᬓᬶᬰ᭄ᬘᬵᬧᬭᬵᬚᬶᬢᬄ᭟᭑᭗᭟
ᬤ᭄ᬭᬸᬧᬤᭀ ᬤ᭄ᬭᭁᬧᬤᬾᬬᬵᬰ᭄ᬘ ᬲᬃ᭄ᬯᬰᬄ ᬧᬺᬣᬶᬯᬷᬧᬢᬾ
ᬲᭁᬪᬤ᭄ᬭᬰ᭄ᬘ ᬫᬳᬵᬩᬵᬳᬸᬄ ᬰᬗ᭄ᬔᬵᬦ᭄ᬤᬥ᭄ᬫᬸᬄ ᬧᬺᬣᬓ᭄ᬧᬺᬣᬓ᭄᭟᭑᭘᭟
ᬲ ᬖᭀᬱᭀ ᬥᬵᬃ᭄ᬢᬭᬵᬱ᭄ᬝ᭄ᬭᬵᬡᬵᬂ ᬳᬺᬤᬬᬵᬦᬶ ᬯ᭄ᬬᬤᬵᬭᬬᬢ᭄
ᬦᬪᬰ᭄ᬘ ᬧᬺᬣᬶᬯᬷᬂ ᬘᬿᬯ ᬢᬸᬫᬸᬮᭀ ᬯ᭄ᬬᬦᬸᬦᬵᬤᬬᬦ᭄᭟᭑᭙᭟
ᬅᬣ ᬯ᭄ᬬᬯᬲ᭄ᬣᬶᬢᬵᬦ᭄ᬤᬺᬱ᭄ᬝ᭄ᬯᬵ ᬥᬵᬃ᭄ᬢᬭᬵᬱ᭄ᬝ᭄ᬭᬵᬦ᭄ᬓᬧᬶᬥ᭄ᬯᬚᬄ
ᬧ᭄ᬭᬯᬺᬢ᭄ᬢᬾ ᬰᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬲᬂᬧᬵᬢᬾ ᬥᬦᬸᬭᬸᬤ᭄ᬬᬫ᭄ᬬ ᬧᬵᬡ᭄ᬟᬯᬄ᭟᭒᭐᭟
ᬳᬺᬱᬷᬓᬾᬰᬂ ᬢᬤᬵ ᬯᬵᬓ᭄ᬬᬫᬶᬤᬫᬵᬳ ᬫᬳᬷᬧᬢᬾ
ᬅᬃ᭄ᬚᬸᬦ ᬉᬯᬵᬘ᭞
ᬲᬾᬦᬬᭀᬭᬸᬪᬬᭀᬃ᭄ᬫᬥ᭄ᬬᬾ ᬭᬣᬂ ᬲ᭄ᬣᬵᬧᬬ ᬫᬾᬘ᭄ᬬᬸᬢ᭟᭒᭑᭟
ᬬᬵᬯᬤᬾᬢᬵᬦ᭄ᬦᬶᬭᬷᬓ᭄ᬱᬾᬳᬂ ᬬᭀᬤ᭄ᬥᬸᬓᬵᬫᬵᬦᬯᬲ᭄ᬣᬶᬢᬵᬦ᭄
ᬓᬿᬃ᭄ᬫᬬᬵ ᬲᬳ ᬬᭀᬤ᭄ᬥᬯ᭄ᬬᬫᬲ᭄ᬫᬶᬦ᭄ᬭᬡᬲᬫᬸᬤ᭄ᬬᬫᬾ᭟᭒᭒᭟
ᬬᭀᬢ᭄ᬲ᭄ᬬᬫᬵᬦᬵᬦᬯᬾᬓ᭄ᬱᬾᬳᬂ ᬬ ᬏᬢᬾᬢ᭄ᬭ ᬲᬫᬵᬕᬢᬵᬄ
ᬥᬵᬃ᭄ᬢᬭᬵᬱ᭄ᬝ᭄ᬭᬲ᭄ᬬ ᬤᬸᬃ᭄ᬩᬸᬤ᭄ᬥᬾᬃ᭄ᬬᬸᬤ᭄ᬥᬾ ᬧ᭄ᬭᬶᬬᬘᬶᬓᬷᬃ᭄ᬱᬯᬄ᭟᭒᭓᭟
ᬲᬂᬚᬬ ᬉᬯᬵᬘ᭞
ᬏᬯᬫᬸᬓ᭄ᬢᭀ ᬳᬺᬱᬷᬓᬾᬰᭀ ᬕᬸᬟᬵᬓᬾᬰᬾᬦ ᬪᬵᬭᬢ
ᬲᬾᬦᬬᭀᬭᬸᬪᬬᭀᬃ᭄ᬫᬥ᭄ᬬᬾ ᬲ᭄ᬣᬵᬧᬬᬶᬢ᭄ᬯᬵ ᬭᬣᭀᬢ᭄ᬢᬫᬫ᭄᭟᭒᭔᭟
ᬪᬷᬱ᭄ᬫᬤ᭄ᬭᭀᬡᬧ᭄ᬭᬫᬸᬔᬢᬄ ᬲᬃ᭄ᬯᬾᬱᬵᬂ ᬘ ᬫᬳᬷᬓ᭄ᬱᬶᬢᬵᬫ᭄
ᬉᬯᬵᬘ ᬧᬵᬃ᭄ᬣ ᬧᬰ᭄ᬬᬿᬢᬵᬦ᭄ᬲᬫᬯᬾᬢᬵᬦ᭄ᬓᬸᬭᬹᬦᬶᬢᬶ᭟᭒᭕᭟
ᬢᬢ᭄ᬭᬵᬧᬰ᭄ᬬᬢ᭄ᬲ᭄ᬣᬶᬢᬵᬦ᭄ᬧᬵᬃ᭄ᬣᬄ ᬧᬶᬢᬻᬦᬣ ᬧᬶᬢᬵᬫᬳᬵᬦ᭄
ᬆᬘᬵᬃ᭄ᬬᬵᬦ᭄ᬫᬵᬢᬸᬮᬵᬦ᭄ᬪ᭄ᬭᬵᬢᬻᬦ᭄ᬧᬸᬢ᭄ᬭᬵᬦ᭄ᬧᭁᬢ᭄ᬭᬵᬦ᭄ᬲᬔᬷᬂᬲ᭄ᬢᬣᬵ᭟᭒᭖᭟
ᬰ᭄ᬯᬰᬸᬭᬵᬦ᭄ᬲᬸᬳᬺᬤᬰ᭄ᬘᬿᬯ ᬲᬾᬦᬬᭀᬭᬸᬪᬬᭀᬭᬧᬶ
ᬢᬵᬦ᭄ᬲᬫᬷᬓ᭄ᬱ᭄ᬬ ᬲ ᬓᭁᬦ᭄ᬢᬾᬬᬄ ᬲᬃ᭄ᬯᬵᬦ᭄ᬩᬦ᭄ᬥᬹᬦᬯᬲ᭄ᬣᬶᬢᬵᬦ᭄᭟᭒᭗᭟
ᬓᬺᬧᬬᬵ ᬧᬭᬬᬵᬯᬶᬱ᭄ᬝᭀ ᬯᬶᬱᬷᬤᬦ᭄ᬦᬶᬤᬫᬩ᭄ᬭᬯᬷᬢ᭄
ᬅᬃ᭄ᬚᬸᬦ ᬉᬯᬵᬘ᭞
ᬤᬺᬱ᭄ᬝ᭄ᬯᬾᬫᬂ ᬲ᭄ᬯᬚᬦᬂ ᬓᬺᬱ᭄ᬡ ᬬᬸᬬᬸᬢ᭄ᬲᬸᬂ ᬲᬫᬸᬧᬲ᭄ᬣᬶᬢᬫ᭄᭟᭒᭘᭟
ᬲᬷᬤᬦ᭄ᬢᬶ ᬫᬫ ᬕᬵᬢ᭄ᬭᬵᬡᬶ ᬫᬸᬔᬂ ᬘ ᬧᬭᬶᬰᬸᬱ᭄ᬬᬢᬶ
ᬯᬾᬧᬣᬸᬰ᭄ᬘ ᬰᬭᬷᬭᬾ ᬫᬾ ᬭᭀᬫᬳᬃ᭄ᬱᬰ᭄ᬘ ᬚᬵᬬᬢᬾ᭟᭒᭙᭟
ᬕᬵᬡ᭄ᬟᬷᬯᬂ ᬲ᭄ᬭᬂᬲᬢᬾ ᬳᬲ᭄ᬢᬵᬢ᭄ᬢ᭄ᬯᬓ᭄ᬘᬿᬯ ᬧᬭᬶᬤᬳ᭄ᬬᬢᬾ
ᬦ ᬘ ᬰᬓ᭄ᬦᭀᬫ᭄ᬬᬯᬲ᭄ᬣᬵᬢᬸᬂ ᬪ᭄ᬭᬫᬢᬷᬯ ᬘ ᬫᬾ ᬫᬦᬄ᭟᭓᭐᭟
ᬦᬶᬫᬶᬢ᭄ᬢᬵᬦᬶ ᬘ ᬧᬰ᭄ᬬᬵᬫᬶ ᬯᬶᬧᬭᬷᬢᬵᬦᬶ ᬓᬾᬰᬯ
ᬦ ᬘ ᬰ᭄ᬭᬾᬬᭀᬦᬸᬧᬰ᭄ᬬᬵᬫᬶ ᬳᬢ᭄ᬯᬵ ᬲ᭄ᬯᬚᬦᬫᬵᬳᬯᬾ᭟᭓᭑᭟
ᬦ ᬓᬵᬗ᭄ᬓ᭄ᬱᬾ ᬯᬶᬚᬬᬂ ᬓᬺᬱ᭄ᬡ ᬦ ᬘ ᬭᬵᬚ᭄ᬬᬂ ᬲᬸᬔᬵᬦᬶ ᬘ
ᬓᬶᬂ ᬦᭀ ᬭᬵᬚ᭄ᬬᬾᬦ ᬕᭀᬯᬶᬦ᭄ᬤ ᬓᬶᬂ ᬪᭀᬕᬿᬃ᭄ᬚᬷᬯᬶᬢᬾᬦ ᬯᬵ᭟᭓᭒᭟
ᬬᬾᬱᬵᬫᬃ᭄ᬣᬾ ᬓᬵᬗ᭄ᬓ᭄ᬱᬶᬢᬂ ᬦᭀ ᬭᬵᬚ᭄ᬬᬂ ᬪᭀᬕᬵᬄ ᬲᬸᬔᬵᬦᬶ ᬘ
ᬢ ᬇᬫᬾᬯᬲ᭄ᬣᬶᬢᬵ ᬬᬸᬤ᭄ᬥᬾ ᬧ᭄ᬭᬵᬡᬵᬂᬲ᭄ᬢ᭄ᬬᬓ᭄ᬢ᭄ᬯᬵ ᬥᬦᬵᬦᬶ ᬘ᭟᭓᭓᭟
ᬆᬘᬵᬃ᭄ᬬᬵᬄ ᬧᬶᬢᬭᬄ ᬧᬸᬢ᭄ᬭᬵᬲ᭄ᬢᬣᬿᬯ ᬘ ᬧᬶᬢᬵᬫᬳᬵᬄ
ᬫᬵᬢᬸᬮᬵᬄ ᬰ᭄ᬯᬰᬸᬭᬵᬄ ᬧᭁᬢ᭄ᬭᬵᬄ ᬰ᭄ᬬᬵᬮᬵᬄ ᬲᬂᬩᬦ᭄ᬥᬶᬦᬲ᭄ᬢᬣᬵ᭟᭓᭔᭟
ᬏᬢᬵᬦ᭄ᬦ ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬫᬶᬘ᭄ᬙᬵᬫᬶ ᬖ᭄ᬦᬢᭀᬧᬶ ᬫᬥᬸᬲᬹᬤᬦ
ᬅᬧᬶ ᬢ᭄ᬭᬿᬮᭀᬓ᭄ᬬᬭᬵᬚ᭄ᬬᬲ᭄ᬬ ᬳᬾᬢᭀᬄ ᬓᬶᬂ ᬦᬸ ᬫᬳᬷᬓᬺᬢᬾ᭟᭓᭕᭟
ᬦᬶᬳᬢ᭄ᬬ ᬥᬵᬃ᭄ᬢᬭᬵᬱ᭄ᬝ᭄ᬭᬵᬦ᭄ᬦᬄ ᬓᬵ ᬧ᭄ᬭᬷᬢᬶᬄ ᬲ᭄ᬬᬵᬚ᭄ᬚᬦᬵᬃ᭄ᬤᬦ
ᬧᬵᬧᬫᬾᬯᬵᬰ᭄ᬭᬬᬾᬤᬲ᭄ᬫᬵᬦ᭄ᬳᬢ᭄ᬯᬿᬢᬵᬦᬵᬢᬢᬵᬬᬶᬦᬄ᭟᭓᭖᭟
ᬢᬲ᭄ᬫᬵᬦ᭄ᬦᬵᬃ᭄ᬳᬵ ᬯᬬᬂ ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬂ ᬥᬵᬃ᭄ᬢᬭᬵᬱ᭄ᬝ᭄ᬭᬵᬦ᭄ᬲ᭄ᬯᬩᬵᬦ᭄ᬥᬯᬵᬦ᭄
ᬲ᭄ᬯᬚᬦᬂ ᬳᬶ ᬓᬣᬂ ᬳᬢ᭄ᬯᬵ ᬲᬸᬔᬶᬦᬄ ᬲ᭄ᬬᬵᬫ ᬫᬵᬥᬯ᭟᭓᭗᭟
ᬬᬤ᭄ᬬᬧ᭄ᬬᬾᬢᬾ ᬦ ᬧᬰ᭄ᬬᬦ᭄ᬢᬶ ᬮᭀᬪᭀᬧᬳᬢᬘᬾᬢᬲᬄ
ᬓᬸᬮᬓ᭄ᬱᬬᬓᬺᬢᬂ ᬤᭀᬱᬂ ᬫᬶᬢ᭄ᬭᬤ᭄ᬭᭀᬳᬾ ᬘ ᬧᬵᬢᬓᬫ᭄᭟᭓᭘᭟
ᬓᬣᬂ ᬦ ᬚ᭄ᬜᬾᬬᬫᬲ᭄ᬫᬵᬪᬶᬄ ᬧᬵᬧᬵᬤᬲ᭄ᬫᬵᬦ᭄ᬦᬶᬯᬃ᭄ᬢᬶᬢᬸᬫ᭄
ᬓᬸᬮᬓ᭄ᬱᬬᬓᬺᬢᬂ ᬤᭀᬱᬂ ᬧ᭄ᬭᬧᬰ᭄ᬬᬤ᭄ᬪᬶᬃ᭄ᬚᬦᬵᬃ᭄ᬤᬦ᭟᭓᭙᭟
ᬓᬸᬮᬓ᭄ᬱᬬᬾ ᬧ᭄ᬭᬡᬰ᭄ᬬᬦ᭄ᬢᬶ ᬓᬸᬮᬥᬃ᭄ᬫᬵᬄ ᬲᬦᬵᬢᬦᬵᬄ
ᬥᬃ᭄ᬫᬾ ᬦᬱ᭄ᬝᬾ ᬓᬸᬮᬂ ᬓᬺᬢ᭄ᬲ᭄ᬦᬫᬥᬃ᭄ᬫᭀᬪᬶᬪᬯᬢ᭄ᬬᬸᬢ᭟᭔᭐᭟
ᬅᬥᬃ᭄ᬫᬵᬪᬶᬪᬯᬵᬢ᭄ᬓᬺᬱ᭄ᬡ ᬧ᭄ᬭᬤᬸᬱ᭄ᬬᬦ᭄ᬢᬶ ᬓᬸᬮᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬬᬄ
ᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬷᬱᬸ ᬤᬸᬱ᭄ᬝᬵᬲᬸ ᬯᬵᬃ᭄ᬱ᭄ᬡᬾᬬ ᬚᬵᬬᬢᬾ ᬯᬃ᭄ᬡᬲᬂᬓᬭᬄ᭟᭔᭑᭟
ᬲᬂᬓᬭᭀ ᬦᬭᬓᬵᬬᬿᬯ ᬓᬸᬮᬖ᭄ᬦᬵᬦᬵᬂ ᬓᬸᬮᬲ᭄ᬬ ᬘ
ᬧᬢᬦ᭄ᬢᬶ ᬧᬶᬢᬭᭀ ᬳ᭄ᬬᬾᬱᬵᬂ ᬮᬸᬧ᭄ᬢᬧᬶᬡ᭄ᬟᭀᬤᬓᬓ᭄ᬭᬶᬬᬵᬄ᭟᭔᭒᭟
ᬤᭀᬱᬿᬭᬾᬢᬿᬄ ᬓᬸᬮᬖ᭄ᬦᬵᬦᬵᬂ ᬯᬃ᭄ᬡᬲᬂᬓᬭᬓᬵᬭᬓᬿᬄ
ᬉᬢ᭄ᬲᬵᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬢᬾ ᬚᬵᬢᬶᬥᬃ᭄ᬫᬵᬄ ᬓᬸᬮᬥᬃ᭄ᬫᬵᬰ᭄ᬘ ᬰᬵᬰ᭄ᬯᬢᬵᬄ᭟᭔᭓᭟
ᬉᬢ᭄ᬲᬦ᭄ᬦᬓᬸᬮᬥᬃ᭄ᬫᬵᬡᬵᬂ ᬫᬦᬸᬱ᭄ᬬᬵᬡᬵᬂ ᬚᬦᬵᬃ᭄ᬤᬦ
ᬦᬭᬓᬾᬦᬶᬬᬢᬂ ᬯᬵᬲᭀ ᬪᬯᬢᬷᬢ᭄ᬬᬦᬸᬰᬸᬰ᭄ᬭᬸᬫ᭟᭔᭔᭟
ᬅᬳᭀ ᬩᬢ ᬫᬳᬢ᭄ᬧᬵᬧᬂ ᬓᬃ᭄ᬢᬸᬂ ᬯ᭄ᬬᬯᬲᬶᬢᬵ ᬯᬬᬫ᭄
ᬬᬤ᭄ᬭᬵᬚ᭄ᬬᬲᬸᬔᬮᭀᬪᬾᬦ ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬂ ᬲ᭄ᬯᬚᬦᬫᬸᬤ᭄ᬬᬢᬵᬄ᭟᭔᭕᭟
ᬬᬤᬶ ᬫᬵᬫᬧ᭄ᬭᬢᬷᬓᬵᬭᬫᬰᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬂ ᬰᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬧᬵᬡᬬᬄ
ᬥᬵᬃ᭄ᬢᬭᬵᬱ᭄ᬝ᭄ᬭᬵ ᬭᬡᬾ ᬳᬦ᭄ᬬᬸᬲ᭄ᬢᬦ᭄ᬫᬾ ᬓ᭄ᬱᬾᬫᬢᬭᬂ ᬪᬯᬾᬢ᭄᭟᭔᭖᭟
ᬲᬂᬚᬬ ᬉᬯᬵᬘ᭞
ᬏᬯᬫᬸᬓ᭄ᬢ᭄ᬯᬵᬃ᭄ᬚᬸᬦᬄ ᬲᬂᬔ᭄ᬬᬾ ᬭᬣᭀᬧᬲ᭄ᬣ ᬉᬧᬵᬯᬶᬰᬢ᭄
ᬯᬶᬲᬺᬚ᭄ᬬ ᬲᬰᬭᬂ ᬘᬵᬧᬂ ᬰᭀᬓᬲᬂᬯᬶᬕ᭄ᬦᬫᬵᬦᬲᬄ᭟᭔᭗᭟
 

ᬑᬂ ᬢᬢ᭄ᬲᬤᬶᬢᬶ ᬰ᭄ᬭᬷᬫᬤ᭄ᬪᬕᬯᬤ᭄ᬕᬷᬢᬵᬲᬹᬧᬦᬶᬱᬢ᭄ᬲᬸ ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬯᬶᬤ᭄ᬬᬵᬬᬵᬂ ᬬᭀᬕᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬾ ᬰ᭄ᬭᬷᬓᬺᬱ᭄ᬡᬵᬃ᭄ᬚᬸᬦᬲᬂᬯᬵᬤᬾ ᬅᬃ᭄ᬚᬸᬦᬯᬶᬱᬵᬤᬬᭀᬕᭀ ᬦᬵᬫ ᬧ᭄ᬭᬣᬫᭀᬥ᭄ᬬᬵᬬᬄ ᭟᭑᭟

ᬅᬥ᭄ᬬᬵᬬ ᭒    ᬲᬵᬂᬔ᭄ᬬᬬᭀᬕ
ᬤ᭄ᬯᬶᬢᬷᬬᭀᬥ᭄ᬬᬵᬬᬄ
 
ᬲᬂᬚᬬ ᬉᬯᬵᬘ᭞
ᬢᬂ ᬢᬣᬵ ᬓᬺᬧᬬᬵᬯᬶᬱ᭄ᬝᬫᬰ᭄ᬭᬸᬧᬹᬃ᭄ᬡᬵᬓᬸᬮᬾᬓ᭄ᬱᬡᬫ᭄
ᬯᬶᬱᬷᬤᬦ᭄ᬢᬫᬶᬤᬂ ᬯᬵᬓ᭄ᬬᬫᬸᬯᬵᬘ ᬫᬥᬸᬲᬹᬤᬦᬄ᭟᭑᭟
ᬰ᭄ᬭᬷᬪᬕᬯᬵᬦᬸᬯᬵᬘ᭞
ᬓᬸᬢᬲ᭄ᬢ᭄ᬯᬵ ᬓᬰ᭄ᬫᬮᬫᬶᬤᬂ ᬯᬶᬱᬫᬾ ᬲᬫᬸᬧᬲ᭄ᬣᬶᬢᬫ᭄
ᬅᬦᬵᬃ᭄ᬬᬚᬸᬱ᭄ᬝᬫᬲ᭄ᬯᬃ᭄ᬕ᭄ᬬᬫᬓᬷᬃ᭄ᬢᬶᬓᬭᬫᬃ᭄ᬚᬸᬦ᭟᭒᭟
ᬓ᭄ᬮᬿᬩ᭄ᬬᬂ ᬫᬵ ᬲ᭄ᬫ ᬕᬫᬄ ᬧᬵᬃ᭄ᬣ ᬦᬿᬢᬢ᭄ᬢ᭄ᬯᬬ᭄ᬬᬸᬧᬧᬤ᭄ᬬᬢᬾ
ᬓ᭄ᬱᬸᬤ᭄ᬭᬂ ᬳᬺᬤᬬᬤᭁᬃ᭄ᬩᬮ᭄ᬬᬂ ᬢ᭄ᬬᬓ᭄ᬢ᭄ᬯᭀᬢ᭄ᬢᬶᬱ᭄ᬞ ᬧᬭᬂᬢᬧ᭟᭓᭟
ᬅᬃ᭄ᬚᬸᬦ ᬉᬯᬵᬘ᭞
ᬓᬣᬂ ᬪᬷᬱ᭄ᬫᬫᬳᬂ ᬲᬵᬗ᭄ᬔ᭄ᬬᬾ ᬤ᭄ᬭᭀᬡᬂ ᬘ ᬫᬥᬸᬲᬹᬤᬦ
ᬇᬱᬸᬪᬶᬄ ᬧ᭄ᬭᬢᬶᬬᭀᬢ᭄ᬲ᭄ᬬᬵᬫᬶ ᬧᬹᬚᬵᬃ᭄ᬳᬵᬯᬭᬶᬲᬹᬤᬦ᭟᭔᭟
ᬕᬸᬭᬹᬦᬳᬢ᭄ᬯᬵ ᬳᬶ ᬫᬳᬵᬦᬸᬪᬵᬯᬵᬦ᭄ᬰ᭄ᬭᬾᬬᭀ ᬪᭀᬓ᭄ᬢᬸᬂ ᬪᬿᬓ᭄ᬱ᭄ᬬᬫᬧᬷᬳ ᬮᭀᬓᬾ
ᬳᬢ᭄ᬯᬵᬃ᭄ᬣᬓᬵᬫᬵᬂᬲ᭄ᬢᬸ ᬕᬸᬭᬸᬦᬶᬳᬿᬯ ᬪᬸᬜ᭄ᬚᬷᬬ ᬪᭀᬕᬵᬦ᭄ᬭᬸᬥᬶᬭᬧ᭄ᬭᬤᬶᬕ᭄ᬥᬵᬦ᭄᭟᭕᭟
ᬦ ᬘᬿᬢᬤ᭄ᬯᬶᬤ᭄ᬫᬄ ᬓᬢᬭᬦ᭄ᬦᭀ ᬕᬭᬷᬬᭀ ᬬᬤ᭄ᬯᬵ ᬚᬬᬾᬫ ᬬᬤᬶ ᬯᬵ ᬦᭀ ᬚᬬᬾᬬᬸᬄ
ᬬᬵᬦᬾᬯ ᬳᬢ᭄ᬯᬵ ᬦ ᬚᬶᬚᬷᬯᬶᬱᬵᬫᬲ᭄ᬢᬾᬯᬲ᭄ᬣᬶᬢᬵᬄ ᬧ᭄ᬭᬫᬸᬔᬾ ᬥᬵᬃ᭄ᬢᬭᬵᬱ᭄ᬝ᭄ᬭᬵᬄ᭟᭖᭟
ᬓᬵᬃ᭄ᬧᬡ᭄ᬬᬤᭀᬱᭀᬧᬳᬢᬲ᭄ᬯᬪᬵᬯᬄ ᬧᬺᬘ᭄ᬙᬵᬫᬶ ᬢ᭄ᬯᬵᬂ ᬥᬃ᭄ᬫᬲᬂᬫᬹᬠᬘᬾᬢᬵᬄ
ᬬᬘ᭄ᬙ᭄ᬭᬾᬬᬄ ᬲ᭄ᬬᬵᬦ᭄ᬦᬶᬰ᭄ᬘᬶᬢᬂ ᬩ᭄ᬭᬹᬳᬶ ᬢᬦ᭄ᬫᬾ ᬰᬶᬱ᭄ᬬᬲ᭄ᬢᬾᬳᬂ ᬰᬵᬥᬶ ᬫᬵᬂ ᬢ᭄ᬯᬵᬂ ᬧ᭄ᬭᬧᬦ᭄ᬦᬫ᭄᭟᭗᭟
ᬦ ᬳᬶ ᬧ᭄ᬭᬧᬰ᭄ᬬᬵᬫᬶ ᬫᬫᬵᬧᬦᬸᬤ᭄ᬬᬵᬤ᭄ᬬᬘ᭄ᬙᭀᬓᬫᬸᬘ᭄ᬙᭀᬱᬡᬫᬶᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬᬵᬡᬵᬫ᭄
ᬅᬯᬵᬧ᭄ᬬ ᬪᬹᬫᬵᬯᬲᬧᬢ᭄ᬦᬫᬺᬤ᭄ᬥᬂ ᬭᬵᬚ᭄ᬬᬂ ᬲᬸᬭᬵᬡᬵᬫᬧᬶ ᬘᬵᬥᬶᬧᬢ᭄ᬬᬫ᭄᭟᭘᭟
ᬲᬂᬚᬬ ᬉᬯᬵᬘ᭞
ᬏᬯᬫᬸᬓ᭄ᬢ᭄ᬯᬵ ᬳᬺᬱᬷᬓᬾᬰᬂ ᬕᬸᬟᬵᬓᬾᬰᬄ ᬧᬭᬂᬢᬧ
ᬦ ᬬᭀᬢ᭄ᬲ᭄ᬬ ᬇᬢᬶ ᬕᭀᬯᬶᬦ᭄ᬤᬫᬸᬓ᭄ᬢ᭄ᬯᬵ ᬢᬹᬱ᭄ᬡᬷᬂ ᬩᬪᬹᬯ ᬳ᭟᭙᭟
ᬢᬫᬸᬯᬵᬘ ᬳᬺᬱᬷᬓᬾᬰᬄ ᬧ᭄ᬭᬳᬲᬦ᭄ᬦᬶᬯ ᬪᬵᬭᬢ
ᬲᬾᬦᬬᭀᬭᬸᬪᬬᭀᬃ᭄ᬫᬥ᭄ᬬᬾ ᬯᬶᬱᬷᬤᬦ᭄ᬢᬫᬶᬤᬂ ᬯᬘᬄ᭟᭑᭐᭟
ᬰ᭄ᬭᬷᬪᬕᬯᬵᬦᬸᬯᬵᬘ᭞
ᬅᬰᭀᬘ᭄ᬬᬵᬦᬦ᭄ᬯᬰᭀᬘᬲ᭄ᬢ᭄ᬯᬂ ᬧ᭄ᬭᬚ᭄ᬜᬵᬯᬵᬤᬵᬂᬰ᭄ᬘ ᬪᬵᬱᬲᬾ
ᬕᬢᬵᬲᬹᬦᬕᬢᬵᬲᬹᬂᬰ᭄ᬘ ᬦᬵᬦᬸᬰᭀᬘᬦ᭄ᬢᬶ ᬧᬡ᭄ᬟᬶᬢᬵᬄ᭟᭑᭑᭟
ᬦ ᬢ᭄ᬯᬾᬯᬵᬳᬂ ᬚᬵᬢᬸ ᬦᬵᬲᬂ ᬦ ᬢ᭄ᬯᬂ ᬦᬾᬫᬾ ᬚᬦᬵᬥᬶᬧᬵᬄ
ᬦ ᬘᬿᬯ ᬦ ᬪᬯᬶᬱ᭄ᬬᬵᬫᬄ ᬲᬃ᭄ᬯᬾ ᬯᬬᬫᬢᬄ ᬧᬭᬫ᭄᭟᭑᭒᭟
ᬤᬾᬳᬶᬦᭀᬲ᭄ᬫᬶᬦ᭄ᬬᬣᬵ ᬤᬾᬳᬾ ᬓᭁᬫᬵᬭᬂ ᬬᭁᬯᬦᬂ ᬚᬭᬵ
ᬢᬣᬵ ᬤᬾᬳᬵᬦ᭄ᬢᬭᬧ᭄ᬭᬵᬧ᭄ᬢᬶᬃ᭄ᬥᬷᬭᬲ᭄ᬢᬢ᭄ᬭ ᬦ ᬫᬸᬳ᭄ᬬᬢᬶ᭟᭑᭓᭟
ᬫᬵᬢ᭄ᬭᬵᬲ᭄ᬧᬃ᭄ᬰᬵᬲ᭄ᬢᬸ ᬓᭁᬦ᭄ᬢᬾᬬ ᬰᬷᬢᭀᬱ᭄ᬡᬲᬸᬔᬤᬸᬄᬔᬤᬵᬄ
ᬆᬕᬫᬵᬧᬵᬬᬶᬦᭀᬦᬶᬢ᭄ᬬᬵᬲ᭄ᬢᬵᬂᬲ᭄ᬢᬶᬢᬶᬓ᭄ᬱᬲ᭄ᬯ ᬪᬵᬭᬢ᭟᭑᭔᭟
ᬬᬂ ᬳᬶ ᬦ ᬯ᭄ᬬᬣᬬᬦ᭄ᬢ᭄ᬬᬾᬢᬾ ᬧᬸᬭᬸᬱᬂ ᬧᬸᬭᬸᬱᬃ᭄ᬱᬪ
ᬲᬫᬤᬸᬄᬔᬲᬸᬔᬂ ᬥᬷᬭᬂ ᬲᭀᬫᬺᬢᬢ᭄ᬯᬵᬬ ᬓᬮ᭄ᬧᬢᬾ᭟᭑᭕᭟
ᬦᬵᬲᬢᭀ ᬯᬶᬤ᭄ᬬᬢᬾ ᬪᬵᬯᭀ ᬦᬵᬪᬵᬯᭀ ᬯᬶᬤ᭄ᬬᬢᬾ ᬲᬢᬄ
ᬉᬪᬬᭀᬭᬧᬶ ᬤᬺᬱ᭄ᬝᭀᬦ᭄ᬢᬲ᭄ᬢ᭄ᬯᬦᬬᭀᬲ᭄ᬢᬢ᭄ᬢ᭄ᬯᬤᬃ᭄ᬰᬶᬪᬶᬄ᭟᭑᭖᭟
ᬅᬯᬶᬦᬵᬰᬶ ᬢᬸ ᬢᬤ᭄ᬯᬶᬤ᭄ᬥᬶ ᬬᬾᬦ ᬲᬃ᭄ᬯᬫᬶᬤᬂ ᬢᬢᬫ᭄
ᬯᬶᬦᬵᬰᬫᬯ᭄ᬬᬬᬲ᭄ᬬᬵᬲ᭄ᬬ ᬦ ᬓᬰ᭄ᬘᬶᬢ᭄ᬓᬃ᭄ᬢᬸᬫᬃ᭄ᬳᬢᬶ᭟᭑᭗᭟
ᬅᬦ᭄ᬢᬯᬦ᭄ᬢ ᬇᬫᬾ ᬤᬾᬳᬵ ᬦᬶᬢ᭄ᬬᬲ᭄ᬬᭀᬓ᭄ᬢᬵᬄ ᬰᬭᬷᬭᬶᬡᬄ
ᬅᬦᬵᬰᬶᬦᭀᬧ᭄ᬭᬫᬾᬬᬲ᭄ᬬ ᬢᬲ᭄ᬫᬵᬤ᭄ᬬᬸᬥ᭄ᬬᬲ᭄ᬯ ᬪᬵᬭᬢ᭟᭑᭘᭟
ᬬ ᬏᬦᬂ ᬯᬾᬢ᭄ᬢᬶ ᬳᬦ᭄ᬢᬵᬭᬂ ᬬᬰ᭄ᬘᬿᬦᬂ ᬫᬦ᭄ᬬᬢᬾ ᬳᬢᬫ᭄
ᬉᬪᭁ ᬢᭁ ᬦ ᬯᬶᬚᬵᬦᬷᬢᭀ ᬦᬵᬬᬂ ᬳᬦ᭄ᬢᬶ ᬦ ᬳᬦ᭄ᬬᬢᬾ᭟᭑᭙᭟
ᬦ ᬚᬵᬬᬢᬾ ᬫ᭄ᬭᬶᬬᬢᬾ ᬯᬵ ᬓᬤᬵᬘᬶᬦ᭄ᬦᬵᬬᬂ ᬪᬹᬢ᭄ᬯᬵ ᬪᬯᬶᬢᬵ ᬯᬵ ᬦ ᬪᬹᬬᬄ
ᬅᬚᭀ ᬦᬶᬢ᭄ᬬᬄ ᬰᬵᬰ᭄ᬯᬢᭀᬬᬂ ᬧᬸᬭᬵᬡᭀ ᬦ ᬳᬦ᭄ᬬᬢᬾ ᬳᬦ᭄ᬬᬫᬵᬦᬾ ᬰᬭᬷᬭᬾ᭟᭒᭐᭟
ᬯᬾᬤᬵᬯᬶᬦᬵᬰᬶᬦᬂ ᬦᬶᬢ᭄ᬬᬂ ᬬ ᬏᬦᬫᬚᬫᬯ᭄ᬬᬬᬫ᭄
ᬅᬣᬂ ᬲ ᬧᬸᬭᬸᬱᬄ ᬧᬵᬃ᭄ᬣ ᬓᬂ ᬖᬵᬢᬬᬢᬶ ᬳᬦ᭄ᬢᬶ ᬓᬫ᭄᭟᭒᭑᭟
ᬯᬵᬲᬵᬂᬲᬶ ᬚᬷᬃ᭄ᬡᬵᬦᬶ ᬬᬣᬵ ᬯᬶᬳᬵᬬ ᬦᬯᬵᬦᬶ ᬕᬺᬳ᭄ᬡᬵᬢᬶ ᬦᬭᭀᬧᬭᬵᬡᬶ
ᬢᬣᬵ ᬰᬭᬷᬭᬵᬡᬶ ᬯᬶᬳᬵᬬ ᬚᬷᬃ᭄ᬡᬵᬦ᭄ᬬᬦ᭄ᬬᬵᬦᬶ ᬲᬂᬬᬵᬢᬶ ᬦᬯᬵᬦᬶ ᬤᬾᬳᬷ᭟᭒᭒᭟
ᬦᬿᬦᬂ ᬙᬶᬦ᭄ᬤᬦ᭄ᬢᬶ ᬰᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬵᬡᬶ ᬦᬿᬦᬂ ᬤᬳᬢᬶ ᬧᬵᬯᬓᬄ
ᬦ ᬘᬿᬦᬂ ᬓ᭄ᬮᬾᬤᬬᬦ᭄ᬢ᭄ᬬᬵᬧᭀ ᬦ ᬰᭀᬱᬬᬢᬶ ᬫᬵᬭᬸᬢᬄ᭟᭒᭓᭟
ᬅᬘ᭄ᬙᬾᬤ᭄ᬬᭀᬬᬫᬤᬵᬳ᭄ᬬᭀᬬᬫᬓ᭄ᬮᬾᬤ᭄ᬬᭀᬰᭀᬱ᭄ᬬ ᬏᬯ ᬘ
ᬦᬶᬢ᭄ᬬᬄ ᬲᬃ᭄ᬯᬕᬢᬄ ᬲ᭄ᬣᬵᬡᬸᬭᬘᬮᭀᬬᬂ ᬲᬦᬵᬢᬦᬄ᭟᭒᭔᭟
ᬅᬯ᭄ᬬᬓ᭄ᬢᭀᬬᬫᬘᬶᬦ᭄ᬢ᭄ᬬᭀᬬᬫᬯᬶᬓᬵᬃ᭄ᬬᭀᬬᬫᬸᬘ᭄ᬬᬢᬾ
ᬢᬲ᭄ᬫᬵᬤᬾᬯᬂ ᬯᬶᬤᬶᬢ᭄ᬯᬿᬦᬂ ᬦᬵᬦᬸᬰᭀᬘᬶᬢᬸᬫᬃ᭄ᬳᬲᬶ᭟᭒᭕᭟
ᬅᬣ ᬘᬿᬦᬂ ᬦᬶᬢ᭄ᬬᬚᬵᬢᬂ ᬦᬶᬢ᭄ᬬᬂ ᬯᬵ ᬫᬦ᭄ᬬᬲᬾ ᬫᬺᬢᬫ᭄
ᬢᬣᬵᬧᬶ ᬢ᭄ᬯᬂ ᬫᬳᬵᬩᬵᬳᭀ ᬦᬿᬯᬂ ᬰᭀᬘᬶᬢᬸᬫᬃ᭄ᬳᬲᬶ᭟᭒᭖᭟
ᬚᬵᬢᬲ᭄ᬬ ᬳᬶ ᬥ᭄ᬭᬸᬯᭀ ᬫᬺᬢ᭄ᬬᬸᬃ᭄ᬥ᭄ᬭᬸᬯᬂ ᬚᬦ᭄ᬫ ᬫᬺᬢᬲ᭄ᬬ ᬘ
ᬢᬲ᭄ᬫᬵᬤᬧᬭᬶᬳᬵᬃ᭄ᬬᬾᬃ᭄ᬣᬾ ᬦ ᬢ᭄ᬯᬂ ᬰᭀᬘᬶᬢᬸᬫᬃ᭄ᬳᬲᬶ᭟᭒᭗᭟
ᬅᬯ᭄ᬬᬓ᭄ᬢᬵᬤᬷᬦᬶ ᬪᬹᬢᬵᬦᬶ ᬯ᭄ᬬᬓ᭄ᬢᬫᬥ᭄ᬬᬵᬦᬶ ᬪᬵᬭᬢ
ᬅᬯ᭄ᬬᬓ᭄ᬢᬦᬶᬥᬦᬵᬦ᭄ᬬᬾᬯ ᬢᬢ᭄ᬭ ᬓᬵ ᬧᬭᬶᬤᬾᬯᬦᬵ᭟᭒᭘᭟
ᬆᬰ᭄ᬘᬃ᭄ᬬᬯᬢ᭄ᬧᬰ᭄ᬬᬢᬶ ᬓᬰ᭄ᬘᬶᬤᬾᬦᬫᬵᬰ᭄ᬘᬃ᭄ᬬᬯᬤ᭄ᬯᬤᬢᬶ ᬢᬣᬿᬯ ᬘᬵᬦ᭄ᬬᬄ
ᬆᬰ᭄ᬘᬃ᭄ᬬᬯᬘ᭄ᬘᬿᬦᬫᬦ᭄ᬬᬄ ᬰᬺᬡᭀᬢᬶ ᬰ᭄ᬭᬸᬢ᭄ᬯᬵᬧ᭄ᬬᬾᬦᬂ ᬯᬾᬤ ᬦ ᬘᬿᬯ ᬓᬰ᭄ᬘᬶᬢ᭄᭟᭒᭙᭟
ᬤᬾᬳᬷ ᬦᬶᬢ᭄ᬬᬫᬯᬥ᭄ᬬᭀᬬᬂ ᬤᬾᬳᬾ ᬲᬃ᭄ᬯᬲ᭄ᬬ ᬪᬵᬭᬢ
ᬢᬲ᭄ᬫᬵᬢ᭄ᬲᬃ᭄ᬯᬵᬡᬶ ᬪᬹᬢᬵᬦᬶ ᬦ ᬢ᭄ᬯᬂ ᬰᭀᬘᬶᬢᬸᬫᬃ᭄ᬳᬲᬶ᭟᭓᭐᭟
ᬲ᭄ᬯᬥᬃ᭄ᬫᬫᬧᬶ ᬘᬵᬯᬾᬓ᭄ᬱ᭄ᬬ ᬦ ᬯᬶᬓᬫ᭄ᬧᬶᬢᬸᬫᬃ᭄ᬳᬲᬶ
ᬥᬃ᭄ᬫ᭄ᬬᬵᬤ᭄ᬥᬶ ᬬᬸᬤ᭄ᬥᬵᬘ᭄ᬙ᭄ᬭᬾᬬᭀᬦ᭄ᬬᬢ᭄ᬓ᭄ᬱᬢ᭄ᬭᬶᬬᬲ᭄ᬬ ᬦ ᬯᬶᬤ᭄ᬬᬢᬾ᭟᭓᭑᭟
ᬬᬤᬺᬘ᭄ᬙᬬᬵ ᬘᭀᬧᬧᬦ᭄ᬦᬂ ᬲ᭄ᬯᬃ᭄ᬕᬤ᭄ᬯᬵᬭᬫᬧᬵᬯᬺᬢᬫ᭄
ᬲᬸᬔᬶᬦᬄ ᬓ᭄ᬱᬢ᭄ᬭᬶᬬᬵᬄ ᬧᬵᬃ᭄ᬣ ᬮᬪᬦ᭄ᬢᬾ ᬬᬸᬤ᭄ᬥᬫᬷᬤᬺᬰᬫ᭄᭟᭓᭒᭟
ᬅᬣ ᬘᬾᬢ᭄ᬢ᭄ᬯᬫᬶᬫᬂ ᬥᬃ᭄ᬫ᭄ᬬᬂ ᬲᬂᬕ᭄ᬭᬵᬫᬂ ᬦ ᬓᬭᬶᬱ᭄ᬬᬲᬶ
ᬢᬢᬄ ᬲ᭄ᬯᬥᬃ᭄ᬫᬂ ᬓᬷᬃ᭄ᬢᬶᬂ ᬘ ᬳᬶᬢ᭄ᬯᬵ ᬧᬵᬧᬫᬯᬵᬧ᭄ᬲ᭄ᬬᬲᬶ᭟᭓᭓᭟
ᬅᬓᬷᬃ᭄ᬢᬶᬂ ᬘᬵᬧᬶ ᬪᬹᬢᬵᬦᬶ ᬓᬣᬬᬶᬱ᭄ᬬᬦ᭄ᬢᬶ ᬢᬾᬯ᭄ᬬᬬᬵᬫ᭄
ᬲᬂᬪᬵᬯᬶᬢᬲ᭄ᬬ ᬘᬵᬓᬷᬃ᭄ᬢᬶᬃ᭄ᬫᬭᬡᬵᬤᬢᬶᬭᬶᬘ᭄ᬬᬢᬾ᭟᭓᭔᭟
ᬪᬬᬵᬤ᭄ᬭᬡᬵᬤᬸᬧᬭᬢᬂ ᬫᬂᬲ᭄ᬬᬦ᭄ᬢᬾ ᬢ᭄ᬯᬵᬂ ᬫᬳᬵᬭᬣᬵᬄ
ᬬᬾᬱᬵᬂ ᬘ ᬢ᭄ᬯᬂ ᬩᬳᬸᬫᬢᭀ ᬪᬹᬢ᭄ᬯᬵ ᬬᬵᬲ᭄ᬬᬲᬶ ᬮᬵᬖᬯᬫ᭄᭟᭓᭕᭟
ᬅᬯᬵᬘ᭄ᬬᬯᬵᬤᬵᬂᬰ᭄ᬘ ᬩᬳᬹᬦ᭄ᬯᬤᬶᬱ᭄ᬬᬦ᭄ᬢᬶ ᬢᬯᬵᬳᬶᬢᬵᬄ
ᬦᬶᬦ᭄ᬤᬦ᭄ᬢᬲ᭄ᬢᬯ ᬲᬵᬫᬃ᭄ᬣ᭄ᬬᬂ ᬢᬢᭀ ᬤᬸᬄᬔᬢᬭᬂ ᬦᬸ ᬓᬶᬫ᭄᭟᭓᭖᭟
ᬳᬢᭀ ᬯᬵ ᬧ᭄ᬭᬵᬧ᭄ᬲ᭄ᬬᬲᬶ ᬲ᭄ᬯᬃ᭄ᬕᬂ ᬚᬶᬢ᭄ᬯᬵ ᬯᬵ ᬪᭀᬓ᭄ᬱ᭄ᬬᬲᬾ ᬫᬳᬷᬫ᭄
ᬢᬲ᭄ᬫᬵᬤᬸᬢ᭄ᬢᬶᬱ᭄ᬞ ᬓᭁᬦ᭄ᬢᬾᬬ ᬬᬸᬤ᭄ᬥᬵᬬ ᬓᬺᬢᬦᬶᬰ᭄ᬘᬬᬄ᭟᭓᭗᭟
ᬲᬸᬔᬤᬸᬄᬔᬾ ᬲᬫᬾ ᬓᬺᬢ᭄ᬯᬵ ᬮᬵᬪᬵᬮᬵᬪᭁ ᬚᬬᬵᬚᬬᭁ
ᬢᬢᭀ ᬬᬸᬤ᭄ᬥᬵᬬ ᬬᬸᬚ᭄ᬬᬲ᭄ᬯ ᬦᬿᬯᬂ ᬧᬵᬧᬫᬯᬵᬧ᭄ᬲ᭄ᬬᬲᬶ᭟᭓᭘᭟
ᬏᬱᬵ ᬢᬾᬪᬶᬳᬶᬢᬵ ᬲᬵᬗ᭄ᬔ᭄ᬬᬾ ᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬃ᭄ᬬᭀᬕᬾ ᬢ᭄ᬯᬶᬫᬵᬂ ᬰᬺᬡᬸ
ᬩᬸᬤ᭄ᬥ᭄ᬬᬵ ᬬᬸᬓ᭄ᬢᭀ ᬬᬬᬵ ᬧᬵᬃ᭄ᬣ ᬓᬃ᭄ᬫᬩᬦ᭄ᬥᬂ ᬧ᭄ᬭᬳᬵᬲ᭄ᬬᬲᬶ᭟᭓᭙᭟
ᬦᬾᬳᬵᬪᬶᬓ᭄ᬭᬫᬦᬵᬰᭀᬲ᭄ᬢᬶ ᬧ᭄ᬭᬢ᭄ᬬᬯᬵᬬᭀ ᬦ ᬯᬶᬤ᭄ᬬᬢᬾ
ᬲ᭄ᬯᬮ᭄ᬧᬫᬧ᭄ᬬᬲ᭄ᬬ ᬥᬃ᭄ᬫᬲ᭄ᬬ ᬢ᭄ᬭᬵᬬᬢᬾ ᬫᬳᬢᭀ ᬪᬬᬵᬢ᭄᭟᭔᭐᭟
ᬯ᭄ᬬᬯᬲᬵᬬᬵᬢ᭄ᬫᬶᬓᬵ ᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬭᬾᬓᬾᬳ ᬓᬸᬭᬸᬦᬦ᭄ᬤᬦ
ᬩᬳᬸᬰᬵᬔᬵ ᬳ᭄ᬬᬦᬦ᭄ᬢᬵᬰ᭄ᬘ ᬩᬸᬤ᭄ᬥᬬᭀᬯ᭄ᬬᬯᬲᬵᬬᬶᬦᬵᬫ᭄᭟᭔᭑᭟
ᬬᬵᬫᬶᬫᬵᬂ ᬧᬸᬱ᭄ᬧᬶᬢᬵᬂ ᬯᬵᬘᬂ ᬧ᭄ᬭᬯᬤᬦ᭄ᬢ᭄ᬬᬯᬶᬧᬰ᭄ᬘᬶᬢᬄ
ᬯᬾᬤᬯᬵᬤᬭᬢᬵᬄ ᬧᬵᬃ᭄ᬣ ᬦᬵᬦ᭄ᬬᬤᬲ᭄ᬢᬷᬢᬶ ᬯᬵᬤᬶᬦᬄ᭟᭔᭒᭟
ᬓᬵᬫᬵᬢ᭄ᬫᬵᬦᬄ ᬲ᭄ᬯᬃ᭄ᬕᬧᬭᬵ ᬚᬦ᭄ᬫᬓᬃ᭄ᬫᬨᬮᬧ᭄ᬭᬤᬵᬫ᭄
ᬓ᭄ᬭᬶᬬᬵᬯᬶᬰᬾᬱᬩᬳᬸᬮᬵᬂ ᬪᭀᬕᬿᬰ᭄ᬯᬃ᭄ᬬᬕᬢᬶᬂ ᬧ᭄ᬭᬢᬶ᭟᭔᭓᭟
ᬪᭀᬕᬿᬰ᭄ᬯᬃ᭄ᬬᬧ᭄ᬭᬲᬓ᭄ᬢᬵᬦᬵᬂ ᬢᬬᬵᬧᬳᬺᬢᬘᬾᬢᬲᬵᬫ᭄
ᬯ᭄ᬬᬯᬲᬵᬬᬵᬢ᭄ᬫᬶᬓᬵ ᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬄ ᬲᬫᬵᬥᭁ ᬦ ᬯᬶᬥᬷᬬᬢᬾ᭟᭔᭔᭟
ᬢ᭄ᬭᬿᬕᬸᬡ᭄ᬬᬯᬶᬱᬬᬵ ᬯᬾᬤᬵ ᬦᬶᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬿᬕᬸᬡ᭄ᬬᭀ ᬪᬯᬵᬃ᭄ᬚᬸᬦ
ᬦᬶᬃ᭄ᬤ᭄ᬯᬦ᭄ᬤ᭄ᬯᭀ ᬦᬶᬢ᭄ᬬᬲᬢ᭄ᬢ᭄ᬯᬲ᭄ᬣᭀ ᬦᬶᬃ᭄ᬬᭀᬕᬓ᭄ᬱᬾᬫ ᬆᬢ᭄ᬫᬯᬵᬦ᭄᭟᭔᭕᭟
ᬬᬵᬯᬵᬦᬃ᭄ᬣ ᬉᬤᬧᬵᬦᬾ ᬲᬃ᭄ᬯᬢᬄ ᬲᬂᬧ᭄ᬮᬸᬢᭀᬤᬓᬾ
ᬢᬵᬯᬵᬦ᭄ᬲᬃ᭄ᬯᬾᬱᬸ ᬯᬾᬤᬾᬱᬸ ᬩ᭄ᬭᬵᬳ᭄ᬫᬡᬲ᭄ᬬ ᬯᬶᬚᬵᬦᬢᬄ᭟᭔᭖᭟
ᬓᬃ᭄ᬫᬡ᭄ᬬᬾᬯᬵᬥᬶᬓᬵᬭᬲ᭄ᬢᬾ ᬫᬵ ᬨᬮᬾᬱᬸ ᬓᬤᬵᬘᬦ
ᬫᬵ ᬓᬃ᭄ᬫᬨᬮᬳᬾᬢᬸᬃ᭄ᬪᬹᬃ᭄ᬫᬵ ᬢᬾ ᬲᬗ᭄ᬕᭀᬲ᭄ᬢ᭄ᬯᬓᬃ᭄ᬫᬡᬶ᭟᭔᭗᭟
ᬬᭀᬕᬲ᭄ᬣᬄ ᬓᬸᬭᬸ ᬓᬃ᭄ᬫᬵᬡᬶ ᬲᬗ᭄ᬕᬂ ᬢ᭄ᬬᬓ᭄ᬢ᭄ᬯᬵ ᬥᬦᬂᬚᬬ
ᬲᬶᬤ᭄ᬥ᭄ᬬᬲᬶᬤ᭄ᬥ᭄ᬬᭀᬄ ᬲᬫᭀ ᬪᬹᬢ᭄ᬯᬵ ᬲᬫᬢ᭄ᬯᬂ ᬬᭀᬕ ᬉᬘ᭄ᬬᬢᬾ᭟᭔᭘᭟
ᬤᬹᬭᬾᬡ ᬳ᭄ᬬᬯᬭᬂ ᬓᬃ᭄ᬫ ᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬬᭀᬕᬵᬤ᭄ᬥᬦᬂᬚᬬ
ᬩᬸᬤ᭄ᬥᭁ ᬰᬭᬡᬫᬦ᭄ᬯᬶᬘ᭄ᬙ ᬓᬺᬧᬡᬵᬄ ᬨᬮᬳᬾᬢᬯᬄ᭟᭔᭙᭟
ᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬬᬸᬓ᭄ᬢᭀ ᬚᬳᬵᬢᬷᬳ ᬉᬪᬾ ᬲᬸᬓᬺᬢᬤᬸᬱ᭄ᬓᬺᬢᬾ
ᬢᬲ᭄ᬫᬵᬤ᭄ᬬᭀᬕᬵᬬ ᬬᬸᬚ᭄ᬬᬲ᭄ᬯ ᬬᭀᬕᬄ ᬓᬃ᭄ᬫᬲᬸ ᬓᭁᬰᬮᬫ᭄᭟᭕᭐᭟
ᬓᬃ᭄ᬫᬚᬂ ᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬬᬸᬓ᭄ᬢᬵ ᬳᬶ ᬨᬮᬂ ᬢ᭄ᬬᬓ᭄ᬢ᭄ᬯᬵ ᬫᬦᬷᬱᬶᬡᬄ
ᬚᬦ᭄ᬫᬩᬦ᭄ᬥᬯᬶᬦᬶᬃ᭄ᬫᬸᬓ᭄ᬢᬵᬄ ᬧᬤᬂ ᬕᬘ᭄ᬙᬦ᭄ᬢ᭄ᬬᬦᬵᬫᬬᬫ᭄᭟᭕᭑᭟
ᬬᬤᬵ ᬢᬾ ᬫᭀᬳᬓᬮᬶᬮᬂ ᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬃ᭄ᬯ᭄ᬬᬢᬶᬢᬭᬶᬱ᭄ᬬᬢᬶ
ᬢᬤᬵ ᬕᬦ᭄ᬢᬵᬲᬶ ᬦᬶᬃ᭄ᬯᬾᬤᬂ ᬰ᭄ᬭᭀᬢᬯ᭄ᬬᬲ᭄ᬬ ᬰ᭄ᬭᬸᬢᬲ᭄ᬬ ᬘ᭟᭕᭒᭟
ᬰ᭄ᬭᬸᬢᬶᬯᬶᬧ᭄ᬭᬢᬶᬧᬦ᭄ᬦᬵ ᬢᬾ ᬬᬤᬵ ᬲ᭄ᬣᬵᬲ᭄ᬬᬢᬶ ᬦᬶᬰ᭄ᬘᬮᬵ
ᬲᬫᬵᬥᬵᬯᬘᬮᬵ ᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬲ᭄ᬢᬤᬵ ᬬᭀᬕᬫᬯᬵᬧ᭄ᬲ᭄ᬬᬲᬶ᭟᭕᭓᭟
ᬅᬃ᭄ᬚᬸᬦ ᬉᬯᬵᬘ᭞
ᬲ᭄ᬣᬶᬢᬧ᭄ᬭᬚ᭄ᬜᬲ᭄ᬬ ᬓᬵ ᬪᬵᬱᬵ ᬲᬫᬵᬥᬶᬲ᭄ᬣᬲ᭄ᬬ ᬓᬾᬰᬯ
ᬲ᭄ᬣᬶᬢᬥᬷᬄ ᬓᬶᬂ ᬧ᭄ᬭᬪᬵᬱᬾᬢ ᬓᬶᬫᬵᬲᬷᬢ ᬯ᭄ᬭᬚᬾᬢ ᬓᬶᬫ᭄᭟᭕᭔᭟
ᬰ᭄ᬭᬷᬪᬕᬯᬵᬦᬸᬯᬵᬘ᭞
ᬧ᭄ᬭᬚᬳᬵᬢᬶ ᬬᬤᬵ ᬓᬵᬫᬵᬦ᭄ᬲᬃ᭄ᬯᬵᬦ᭄ᬧᬵᬃ᭄ᬣ ᬫᬦᭀᬕᬢᬵᬦ᭄
ᬆᬢ᭄ᬫᬦ᭄ᬬᬾᬯᬵᬢ᭄ᬫᬦᬵ ᬢᬸᬱ᭄ᬝᬄ ᬲ᭄ᬣᬶᬢᬧ᭄ᬭᬚ᭄ᬜᬲ᭄ᬢᬤᭀᬘ᭄ᬬᬢᬾ᭟᭕᭕᭟
ᬤᬸᬄᬔᬾᬱ᭄ᬯᬦᬸᬤ᭄ᬯᬶᬕ᭄ᬦᬫᬦᬵᬄ ᬲᬸᬔᬾᬱᬸ ᬯᬶᬕᬢᬲ᭄ᬧᬺᬳᬄ
ᬯᬷᬢᬭᬵᬕᬪᬬᬓ᭄ᬭᭀᬥᬄ ᬲ᭄ᬣᬶᬢᬥᬷᬃ᭄ᬫᬸᬦᬶᬭᬸᬘ᭄ᬬᬢᬾ᭟᭕᭖᭟
ᬬᬄ ᬲᬃ᭄ᬯᬢ᭄ᬭᬵᬦᬪᬶᬲ᭄ᬦᬾᬳᬲ᭄ᬢᬢ᭄ᬢᬢ᭄ᬧ᭄ᬭᬵᬧ᭄ᬬ ᬰᬸᬪᬵᬰᬸᬪᬫ᭄
ᬦᬵᬪᬶᬦᬦ᭄ᬤᬢᬶ ᬦ ᬤ᭄ᬯᬾᬱ᭄ᬝᬶ ᬢᬲ᭄ᬬ ᬧ᭄ᬭᬚ᭄ᬜᬵ ᬧ᭄ᬭᬢᬶᬱ᭄ᬞᬶᬢᬵ᭟᭕᭗᭟
ᬬᬤᬵ ᬲᬂᬳᬭᬢᬾ ᬘᬵᬬᬂ ᬓᬹᬃ᭄ᬫᭀᬗ᭄ᬕᬵᬦᬷᬯ ᬲᬃ᭄ᬯᬰᬄ
ᬇᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬᬵᬡᬷᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬᬵᬃ᭄ᬣᬾᬪ᭄ᬬᬲ᭄ᬢᬲ᭄ᬬ ᬧ᭄ᬭᬚ᭄ᬜᬵ ᬧ᭄ᬭᬢᬶᬱ᭄ᬞᬶᬢᬵ᭟᭕᭘᭟
ᬯᬶᬱᬬᬵ ᬯᬶᬦᬶᬯᬃ᭄ᬢᬦ᭄ᬢᬾ ᬦᬶᬭᬵᬳᬵᬭᬲ᭄ᬬ ᬤᬾᬳᬶᬦᬄ
ᬭᬲᬯᬃ᭄ᬚᬂ ᬭᬲᭀᬧ᭄ᬬᬲ᭄ᬬ ᬧᬭᬂ ᬤᬺᬱ᭄ᬝ᭄ᬯᬵ ᬦᬶᬯᬃ᭄ᬢᬢᬾ᭟᭕᭙᭟
ᬬᬢᬢᭀ ᬳ᭄ᬬᬧᬶ ᬓᭁᬦ᭄ᬢᬾᬬ ᬧᬸᬭᬸᬱᬲ᭄ᬬ ᬯᬶᬧᬰ᭄ᬘᬶᬢᬄ
ᬇᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬᬵᬡᬶ ᬧ᭄ᬭᬫᬵᬣᬷᬦᬶ ᬳᬭᬦ᭄ᬢᬶ ᬧ᭄ᬭᬲᬪᬂ ᬫᬦᬄ᭟᭖᭐᭟
ᬢᬵᬦᬶ ᬲᬃ᭄ᬯᬵᬡᬶ ᬲᬂᬬᬫ᭄ᬬ ᬬᬸᬓ᭄ᬢ ᬆᬲᬷᬢ ᬫᬢ᭄ᬧᬭᬄ
ᬯᬰᬾ ᬳᬶ ᬬᬲ᭄ᬬᬾᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬᬵᬡᬶ ᬢᬲ᭄ᬬ ᬧ᭄ᬭᬚ᭄ᬜᬵ ᬧ᭄ᬭᬢᬶᬱ᭄ᬞᬶᬢᬵ᭟᭖᭑᭟
ᬥ᭄ᬬᬵᬬᬢᭀ ᬯᬶᬱᬬᬵᬦ᭄ᬧᬸᬂᬲᬄ ᬲᬗ᭄ᬕᬲ᭄ᬢᬾᬱᬹᬧᬚᬵᬬᬢᬾ
ᬲᬗ᭄ᬕᬵᬢ᭄ᬲᬂᬚᬵᬬᬢᬾ ᬓᬵᬫᬄ ᬓᬵᬫᬵᬢ᭄ᬓ᭄ᬭᭀᬥᭀᬪᬶᬚᬵᬬᬢᬾ᭟᭖᭒᭟
ᬓ᭄ᬭᭀᬥᬵᬤ᭄ᬪᬯᬢᬶ ᬲᬂᬫᭀᬳᬄ ᬲᬂᬫᭀᬳᬵᬢ᭄ᬲ᭄ᬫᬺᬢᬶᬯᬶᬪ᭄ᬭᬫᬄ
ᬲ᭄ᬫᬺᬢᬶᬪ᭄ᬭᬂᬰᬵᬤ᭄ᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬦᬵᬰᭀ ᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬦᬵᬰᬵᬢ᭄ᬧ᭄ᬭᬡᬰ᭄ᬬᬢᬶ᭟᭖᭓᭟
ᬭᬵᬕᬤ᭄ᬯᬾᬱᬯᬶᬫᬸᬓ᭄ᬢᬿᬲ᭄ᬢᬸ ᬯᬶᬱᬬᬵᬦᬶᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬᬿᬰ᭄ᬘᬭᬦ᭄
ᬆᬢ᭄ᬫᬯᬰ᭄ᬬᬿᬃ᭄ᬯᬶᬥᬾᬬᬵᬢ᭄ᬫᬵ ᬧ᭄ᬭᬲᬵᬤᬫᬥᬶᬕᬘ᭄ᬙᬢᬶ᭟᭖᭔᭟
ᬧ᭄ᬭᬲᬵᬤᬾ ᬲᬃ᭄ᬯᬤᬸᬄᬔᬵᬦᬵᬂ ᬳᬵᬦᬶᬭᬲ᭄ᬬᭀᬧᬚᬵᬬᬢᬾ
ᬧ᭄ᬭᬲᬦ᭄ᬦᬘᬾᬢᬲᭀ ᬳ᭄ᬬᬵᬰᬸ ᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬄ ᬧᬃ᭄ᬬᬯᬢᬶᬱ᭄ᬞᬢᬾ᭟᭖᭕᭟
ᬦᬵᬲ᭄ᬢᬶ ᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬭᬬᬸᬓ᭄ᬢᬲ᭄ᬬ ᬦ ᬘᬵᬬᬸᬓ᭄ᬢᬲ᭄ᬬ ᬪᬵᬯᬦᬵ
ᬦ ᬘᬵᬪᬵᬯᬬᬢᬄ ᬰᬵᬦ᭄ᬢᬶᬭᬰᬵᬦ᭄ᬢᬲ᭄ᬬ ᬓᬸᬢᬄ ᬲᬸᬔᬫ᭄᭟᭖᭖᭟
ᬇᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬᬵᬡᬵᬂ ᬳᬶ ᬘᬭᬢᬵᬂ ᬬᬦ᭄ᬫᬦᭀᬦᬸᬯᬶᬥᬷᬬᬢᬾ
ᬢᬤᬲ᭄ᬬ ᬳᬭᬢᬶ ᬧ᭄ᬭᬚ᭄ᬜᬵᬂ ᬯᬵᬬᬸᬃ᭄ᬦᬵᬯᬫᬶᬯᬵᬫ᭄ᬪᬲᬶ᭟᭖᭗᭟
ᬢᬲ᭄ᬫᬵᬤ᭄ᬬᬲ᭄ᬬ ᬫᬳᬵᬩᬵᬳᭀ ᬦᬶᬕᬺᬳᬷᬢᬵᬦᬶ ᬲᬃ᭄ᬯᬰᬄ
ᬇᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬᬵᬡᬷᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬᬵᬃ᭄ᬣᬾᬪ᭄ᬬᬲ᭄ᬢᬲ᭄ᬬ ᬧ᭄ᬭᬚ᭄ᬜᬵ ᬧ᭄ᬭᬢᬶᬱ᭄ᬞᬶᬢᬵ᭟᭖᭘᭟
ᬬᬵ ᬦᬶᬰᬵ ᬲᬃ᭄ᬯᬪᬹᬢᬵᬦᬵᬂ ᬢᬲ᭄ᬬᬵᬂ ᬚᬵᬕᬃ᭄ᬢᬶ ᬲᬂᬬᬫᬷ
ᬬᬲ᭄ᬬᬵᬂ ᬚᬵᬕ᭄ᬭᬢᬶ ᬪᬹᬢᬵᬦᬶ ᬲᬵ ᬦᬶᬰᬵ ᬧᬰ᭄ᬬᬢᭀ ᬫᬸᬦᬾᬄ᭟᭖᭙᭟
ᬆᬧᬹᬃ᭄ᬬᬫᬵᬡᬫᬘᬮᬧ᭄ᬭᬢᬶᬱ᭄ᬞᬂ ᬲᬫᬸᬤ᭄ᬭᬫᬵᬧᬄ ᬧ᭄ᬭᬯᬶᬰᬦ᭄ᬢᬶ ᬬᬤ᭄ᬯᬢ᭄
ᬢᬤ᭄ᬯᬢ᭄ᬓᬵᬫᬵ ᬬᬂ ᬧ᭄ᬭᬯᬶᬰᬦ᭄ᬢᬶ ᬲᬃ᭄ᬯᬾ ᬲ ᬰᬵᬦ᭄ᬢᬶᬫᬵᬧ᭄ᬦᭀᬢᬶ ᬦ ᬓᬵᬫᬓᬵᬫᬷ᭟᭗᭐᭟
ᬯᬶᬳᬵᬬ ᬓᬵᬫᬵᬦ᭄ᬬᬄ ᬲᬃ᭄ᬯᬵᬦ᭄ᬧᬸᬫᬵᬂᬰ᭄ᬘᬭᬢᬶ ᬦᬶᬄᬲ᭄ᬧᬺᬳᬄ
ᬦᬶᬃ᭄ᬫᬫᭀ ᬦᬶᬭᬳᬂᬓᬵᬭᬄ ᬲ ᬰᬵᬦ᭄ᬢᬶᬫᬥᬶᬕᬘ᭄ᬙᬢᬶ᭟᭗᭑᭟
ᬏᬱᬵ ᬩ᭄ᬭᬵᬳ᭄ᬫᬷ ᬲ᭄ᬣᬶᬢᬶᬄ ᬧᬵᬃ᭄ᬣ ᬦᬿᬦᬵᬂ ᬧ᭄ᬭᬵᬧ᭄ᬬ ᬯᬶᬫᬸᬳ᭄ᬬᬢᬶ
ᬲ᭄ᬣᬶᬢ᭄ᬯᬵᬲ᭄ᬬᬵᬫᬦ᭄ᬢᬓᬵᬮᬾᬧᬶ ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬦᬶᬃ᭄ᬯᬵᬡᬫᬺᬘ᭄ᬙᬢᬶ᭟᭗᭒᭟
 

ᬑᬂ ᬢᬢ᭄ᬲᬤᬶᬢᬶ ᬰ᭄ᬭᬷᬫᬤ᭄ᬪᬕᬯᬤ᭄ᬕᬷᬢᬵᬲᬹᬧᬦᬶᬱᬢ᭄ᬲᬸ ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬯᬶᬤ᭄ᬬᬵᬬᬵᬂ ᬬᭀᬕᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬾ ᬰ᭄ᬭᬷᬓᬺᬱ᭄ᬡᬵᬃ᭄ᬚᬸᬦᬲᬂᬯᬵᬤᬾ ᬲᬵᬂᬔ᭄ᬬᬬᭀᬕᭀ ᬦᬵᬫ ᬤ᭄ᬯᬶᬢᬷᬬᭀᬥ᭄ᬬᬵᬬᬄ ᭟᭒᭟

ᬅᬥ᭄ᬬᬵᬬ ᭓    ᬓᬃ᭄ᬫᬬᭀᬕ
ᬢᬺᬢᬷᬬᭀᬥ᭄ᬬᬵᬬᬄ
 
ᬅᬃ᭄ᬚᬸᬦ ᬉᬯᬵᬘ᭞
ᬚ᭄ᬬᬵᬬᬲᬷ ᬘᬾᬢ᭄ᬓᬃ᭄ᬫᬡᬲ᭄ᬢᬾ ᬫᬢᬵ ᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬃ᭄ᬚᬦᬵᬃ᭄ᬤᬦ
ᬢᬢ᭄ᬓᬶᬂ ᬓᬃ᭄ᬫᬡᬶ ᬖᭀᬭᬾ ᬫᬵᬂ ᬦᬶᬬᭀᬚᬬᬲᬶ ᬓᬾᬰᬯ᭟᭑᭟
ᬯ᭄ᬬᬵᬫᬶᬰ᭄ᬭᬾᬡᬾᬯ ᬯᬵᬓ᭄ᬬᬾᬦ ᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬂ ᬫᭀᬳᬬᬲᬷᬯ ᬫᬾ
ᬢᬤᬾᬓᬂ ᬯᬤ ᬦᬶᬰ᭄ᬘᬶᬢ᭄ᬬ ᬬᬾᬦ ᬰ᭄ᬭᬾᬬᭀᬳᬫᬵᬧ᭄ᬦᬸᬬᬵᬫ᭄᭟᭒᭟
ᬰ᭄ᬭᬷᬪᬕᬯᬵᬦᬸᬯᬵᬘ᭞
ᬮᭀᬓᬾᬲ᭄ᬫᬶᬦ᭄ᬤ᭄ᬯᬶᬯᬶᬥᬵ ᬦᬶᬱ᭄ᬞᬵ ᬧᬸᬭᬵ ᬧ᭄ᬭᭀᬓ᭄ᬢᬵ ᬫᬬᬵᬦᬖ
ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬬᭀᬕᬾᬦ ᬲᬵᬂᬔ᭄ᬬᬵᬦᬵᬂ ᬓᬃ᭄ᬫᬬᭀᬕᬾᬦ ᬬᭀᬕᬶᬦᬵᬫ᭄᭟᭓᭟
ᬦ ᬓᬃ᭄ᬫᬡᬵᬫᬦᬵᬭᬫ᭄ᬪᬵᬦ᭄ᬦᬿᬱ᭄ᬓᬃ᭄ᬫ᭄ᬬᬂ ᬧᬸᬭᬸᬱᭀᬰ᭄ᬦᬸᬢᬾ
ᬦ ᬘ ᬲᬂᬦ᭄ᬬᬲᬦᬵᬤᬾᬯ ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬶᬂ ᬲᬫᬥᬶᬕᬘ᭄ᬙᬢᬶ᭟᭔᭟
ᬦ ᬳᬶ ᬓᬰ᭄ᬘᬶᬢ᭄ᬓ᭄ᬱᬡᬫᬧᬶ ᬚᬵᬢᬸ ᬢᬶᬱ᭄ᬞᬢ᭄ᬬᬓᬃ᭄ᬫᬓᬺᬢ᭄
ᬓᬵᬃ᭄ᬬᬢᬾ ᬳ᭄ᬬᬯᬰᬄ ᬓᬃ᭄ᬫ ᬲᬃ᭄ᬯᬄ ᬧ᭄ᬭᬓᬺᬢᬶᬚᬿᬃ᭄ᬕᬸᬡᬿᬄ᭟᭕᭟
ᬓᬃ᭄ᬫᬾᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬᬵᬡᬶ ᬲᬂᬬᬫ᭄ᬬ ᬬ ᬆᬲ᭄ᬢᬾ ᬫᬦᬲᬵ ᬲ᭄ᬫᬭᬦ᭄
ᬇᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬᬵᬃ᭄ᬣᬵᬦ᭄ᬯᬶᬫᬹᬠᬵᬢ᭄ᬫᬵ ᬫᬶᬣ᭄ᬬᬵᬘᬵᬭᬄ ᬲ ᬉᬘ᭄ᬬᬢᬾ᭟᭖᭟
ᬬᬲ᭄ᬢ᭄ᬯᬶᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬᬵᬡᬶ ᬫᬦᬲᬵ ᬦᬶᬬᬫ᭄ᬬᬵᬭᬪᬢᬾᬃ᭄ᬚᬸᬦ
ᬓᬃ᭄ᬫᬾᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬᬿᬄ ᬓᬃ᭄ᬫᬬᭀᬕᬫᬲᬓ᭄ᬢᬄ ᬲ ᬯᬶᬰᬶᬱ᭄ᬬᬢᬾ᭟᭗᭟
ᬦᬶᬬᬢᬂ ᬓᬸᬭᬸ ᬓᬃ᭄ᬫ ᬢ᭄ᬯᬂ ᬓᬃ᭄ᬫ ᬚ᭄ᬬᬵᬬᭀ ᬳ᭄ᬬᬓᬃ᭄ᬫᬡᬄ
ᬰᬭᬷᬭᬬᬵᬢ᭄ᬭᬵᬧᬶ ᬘ ᬢᬾ ᬦ ᬧ᭄ᬭᬲᬶᬤ᭄ᬥ᭄ᬬᬾᬤᬓᬃ᭄ᬫᬡᬄ᭟᭘᭟
ᬬᬚ᭄ᬜᬵᬃ᭄ᬣᬵᬢ᭄ᬓᬃ᭄ᬫᬡᭀᬦ᭄ᬬᬢ᭄ᬭ ᬮᭀᬓᭀᬬᬂ ᬓᬃ᭄ᬫᬩᬦ᭄ᬥᬦᬄ
ᬢᬤᬃ᭄ᬣᬂ ᬓᬃ᭄ᬫ ᬓᭁᬦ᭄ᬢᬾᬬ ᬫᬸᬓ᭄ᬢᬲᬗ᭄ᬕᬄ ᬲᬫᬵᬘᬭ᭟᭙᭟
ᬲᬳᬬᬚ᭄ᬜᬵᬄ ᬧ᭄ᬭᬚᬵᬄ ᬲᬺᬱ᭄ᬝ᭄ᬯᬵ ᬧᬸᬭᭀᬯᬵᬘ ᬧ᭄ᬭᬚᬵᬧᬢᬶᬄ
ᬅᬦᬾᬦ ᬧ᭄ᬭᬲᬯᬶᬱ᭄ᬬᬥ᭄ᬯᬫᬾᬱ ᬯᭀᬲ᭄ᬢ᭄ᬯᬶᬱ᭄ᬝᬓᬵᬫᬥᬸᬓ᭄᭟᭑᭐᭟
ᬤᬾᬯᬵᬦ᭄ᬪᬵᬯᬬᬢᬵᬦᬾᬦ ᬢᬾ ᬤᬾᬯᬵ ᬪᬵᬯᬬᬦ᭄ᬢᬸ ᬯᬄ
ᬧᬭᬲ᭄ᬧᬭᬂ ᬪᬵᬯᬬᬦ᭄ᬢᬄ ᬰ᭄ᬭᬾᬬᬄ ᬧᬭᬫᬯᬵᬧ᭄ᬲ᭄ᬬᬣ᭟᭑᭑᭟
ᬇᬱ᭄ᬝᬵᬦ᭄ᬪᭀᬕᬵᬦ᭄ᬳᬶ ᬯᭀ ᬤᬾᬯᬵ ᬤᬵᬲ᭄ᬬᬦ᭄ᬢᬾ ᬬᬚ᭄ᬜᬪᬵᬯᬶᬢᬵᬄ
ᬢᬿᬃ᭄ᬤᬢ᭄ᬢᬵᬦᬧ᭄ᬭᬤᬵᬬᬿᬪ᭄ᬬᭀ ᬬᭀ ᬪᬸᬗ᭄ᬓ᭄ᬢᬾ ᬲ᭄ᬢᬾᬦ ᬏᬯ ᬲᬄ᭟᭑᭒᭟
ᬬᬚ᭄ᬜᬰᬶᬱ᭄ᬝᬵᬰᬶᬦᬄ ᬲᬦ᭄ᬢᭀ ᬫᬸᬘ᭄ᬬᬦ᭄ᬢᬾ ᬲᬃ᭄ᬯᬓᬶᬮ᭄ᬩᬶᬱᬿᬄ
ᬪᬸᬜ᭄ᬚᬢᬾ ᬢᬾ ᬢ᭄ᬯᬖᬂ ᬧᬵᬧᬵ ᬬᬾ ᬧᬘᬦ᭄ᬢ᭄ᬬᬵᬢ᭄ᬫᬓᬵᬭᬡᬵᬢ᭄᭟᭑᭓᭟
ᬅᬦ᭄ᬦᬵᬤ᭄ᬪᬯᬦ᭄ᬢᬶ ᬪᬹᬢᬵᬦᬶ ᬧᬃ᭄ᬚᬦ᭄ᬬᬵᬤᬦ᭄ᬦᬲᬂᬪᬯᬄ
ᬬᬚ᭄ᬜᬵᬤ᭄ᬪᬯᬢᬶ ᬧᬃ᭄ᬚᬦ᭄ᬬᭀ ᬬᬚ᭄ᬜᬄ ᬓᬃ᭄ᬫᬲᬫᬸᬤ᭄ᬪᬯᬄ᭟᭑᭔᭟
ᬓᬃ᭄ᬫ ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᭀᬤ᭄ᬪᬯᬂ ᬯᬶᬤ᭄ᬥᬶ ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬵᬓ᭄ᬱᬭᬲᬫᬸᬤ᭄ᬪᬯᬫ᭄
ᬢᬲ᭄ᬫᬵᬢ᭄ᬲᬃ᭄ᬯᬕᬢᬂ ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫ ᬦᬶᬢ᭄ᬬᬂ ᬬᬚ᭄ᬜᬾ ᬧ᭄ᬭᬢᬶᬱ᭄ᬞᬶᬢᬫ᭄᭟᭑᭕᭟
ᬏᬯᬂ ᬧ᭄ᬭᬯᬃ᭄ᬢᬶᬢᬂ ᬘᬓ᭄ᬭᬂ ᬦᬵᬦᬸᬯᬃ᭄ᬢᬬᬢᬷᬳ ᬬᬄ
ᬅᬖᬵᬬᬸᬭᬶᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬᬵᬭᬵᬫᭀ ᬫᭀᬖᬂ ᬧᬵᬃ᭄ᬣ ᬲ ᬚᬷᬯᬢᬶ᭟᭑᭖᭟
ᬬᬲ᭄ᬢ᭄ᬯᬵᬢ᭄ᬫᬭᬢᬶᬭᬾᬯ ᬲ᭄ᬬᬵᬤᬵᬢ᭄ᬫᬢᬺᬧ᭄ᬢᬰ᭄ᬘ ᬫᬵᬦᬯᬄ
ᬆᬢ᭄ᬫᬦ᭄ᬬᬾᬯ ᬘ ᬲᬂᬢᬸᬱ᭄ᬝᬲ᭄ᬢᬲ᭄ᬬ ᬓᬵᬃ᭄ᬬᬂ ᬦ ᬯᬶᬤ᭄ᬬᬢᬾ᭟᭑᭗᭟
ᬦᬿᬯ ᬢᬲ᭄ᬬ ᬓᬺᬢᬾᬦᬵᬃ᭄ᬣᭀ ᬦᬵᬓᬺᬢᬾᬦᬾᬳ ᬓᬰ᭄ᬘᬦ
ᬦ ᬘᬵᬲ᭄ᬬ ᬲᬃ᭄ᬯᬪᬹᬢᬾᬱᬸ ᬓᬰ᭄ᬘᬶᬤᬃ᭄ᬣᬯ᭄ᬬᬧᬵᬰ᭄ᬭᬬᬄ᭟᭑᭘᭟
ᬢᬲ᭄ᬫᬵᬤᬲᬓ᭄ᬢᬄ ᬲᬢᬢᬂ ᬓᬵᬃ᭄ᬬᬂ ᬓᬃ᭄ᬫ ᬲᬫᬵᬘᬭ
ᬅᬲᬓ᭄ᬢᭀ ᬳ᭄ᬬᬵᬘᬭᬦ᭄ᬓᬃ᭄ᬫ ᬧᬭᬫᬵᬧ᭄ᬦᭀᬢᬶ ᬧᬹᬭᬸᬱᬄ᭟᭑᭙᭟
ᬓᬃ᭄ᬫᬡᬿᬯ ᬳᬶ ᬲᬂᬲᬶᬤ᭄ᬥᬶᬫᬵᬲ᭄ᬣᬶᬢᬵ ᬚᬦᬓᬵᬤᬬᬄ
ᬮᭀᬓᬲᬂᬕ᭄ᬭᬳᬫᬾᬯᬵᬧᬶ ᬲᬂᬧᬰ᭄ᬬᬦ᭄ᬓᬃ᭄ᬢᬸᬫᬃ᭄ᬳᬲᬶ᭟᭒᭐᭟
ᬬᬤ᭄ᬬᬤᬵᬘᬭᬢᬶ ᬰ᭄ᬭᬾᬱ᭄ᬞᬲ᭄ᬢᬢ᭄ᬢᬤᬾᬯᬾᬢᬭᭀ ᬚᬦᬄ
ᬲ ᬬᬢ᭄ᬧ᭄ᬭᬫᬵᬡᬂ ᬓᬸᬭᬸᬢᬾ ᬮᭀᬓᬲ᭄ᬢᬤᬦᬸᬯᬃ᭄ᬢᬢᬾ᭟᭒᭑᭟
ᬦ ᬫᬾ ᬧᬵᬃ᭄ᬣᬵᬲ᭄ᬢᬶ ᬓᬃ᭄ᬢᬯ᭄ᬬᬂ ᬢ᭄ᬭᬶᬱᬸ ᬮᭀᬓᬾᬱᬸ ᬓᬶᬂᬘᬦ
ᬦᬵᬦᬯᬵᬧ᭄ᬢᬫᬯᬵᬧ᭄ᬢᬯ᭄ᬬᬂ ᬯᬃ᭄ᬢ ᬏᬯ ᬘ ᬓᬃ᭄ᬫᬡᬶ᭟᭒᭒᭟
ᬬᬤᬶ ᬳ᭄ᬬᬳᬂ ᬦ ᬯᬃ᭄ᬢᬾᬬᬂ ᬚᬵᬢᬸ ᬓᬃ᭄ᬫᬡ᭄ᬬᬢᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬢᬄ
ᬫᬫ ᬯᬃ᭄ᬢ᭄ᬫᬵᬦᬸᬯᬃ᭄ᬢᬦ᭄ᬢᬾ ᬫᬦᬸᬱ᭄ᬬᬵᬄ ᬧᬵᬃ᭄ᬣ ᬲᬃ᭄ᬯᬰᬄ᭟᭒᭓᭟
ᬉᬢ᭄ᬲᬷᬤᬾᬬᬸᬭᬶᬫᬾ ᬮᭀᬓᬵ ᬦ ᬓᬸᬃ᭄ᬬᬵᬂ ᬓᬃ᭄ᬫ ᬘᬾᬤᬳᬫ᭄
ᬲᬂᬓᬭᬲ᭄ᬬ ᬘ ᬓᬃ᭄ᬢᬵ ᬲ᭄ᬬᬵᬫᬸᬧᬳᬦ᭄ᬬᬵᬫᬶᬫᬵᬄ ᬧ᭄ᬭᬚᬵᬄ᭟᭒᭔᭟
ᬲᬓ᭄ᬢᬵᬄ ᬓᬃ᭄ᬫᬡ᭄ᬬᬯᬶᬤ᭄ᬯᬵᬂᬲᭀ ᬬᬣᬵ ᬓᬸᬃ᭄ᬯᬦ᭄ᬢᬶ ᬪᬵᬭᬢ
ᬓᬸᬃ᭄ᬬᬵᬤ᭄ᬯᬶᬤ᭄ᬯᬵᬂᬲ᭄ᬢᬣᬵᬲᬓ᭄ᬢᬰ᭄ᬘᬶᬓᬷᬃ᭄ᬱᬸᬃ᭄ᬮᭀᬓᬲᬂᬕ᭄ᬭᬳᬫ᭄᭟᭒᭕᭟
ᬦ ᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬪᬾᬤᬂ ᬚᬦᬬᬾᬤᬚ᭄ᬜᬵᬦᬵᬂ ᬓᬃ᭄ᬫᬲᬗ᭄ᬕᬶᬦᬵᬫ᭄
ᬚᭀᬱᬬᬾᬢ᭄ᬲᬃ᭄ᬯᬓᬃ᭄ᬫᬵᬡᬶ ᬯᬶᬤ᭄ᬯᬵᬦ᭄ᬬᬸᬓ᭄ᬢᬄ ᬲᬫᬵᬘᬭᬦ᭄᭟᭒᭖᭟
ᬧ᭄ᬭᬓᬺᬢᬾᬄ ᬓ᭄ᬭᬶᬬᬫᬵᬡᬵᬦᬶ ᬕᬸᬡᬿᬄ ᬓᬃ᭄ᬫᬵᬡᬶ ᬲᬃ᭄ᬯᬰᬄ
ᬅᬳᬂᬓᬵᬭᬯᬶᬫᬹᬠᬵᬢ᭄ᬫᬵ ᬓᬃ᭄ᬢᬵᬳᬫᬶᬢᬶ ᬫᬦ᭄ᬬᬢᬾ᭟᭒᭗᭟
ᬢᬢ᭄ᬢ᭄ᬯᬯᬶᬢ᭄ᬢᬸ ᬫᬳᬵᬩᬵᬳᭀ ᬕᬸᬡᬓᬃ᭄ᬫᬯᬶᬪᬵᬕᬬᭀᬄ
ᬕᬸᬡᬵ ᬕᬸᬡᬾᬱᬸ ᬯᬃ᭄ᬢᬦ᭄ᬢ ᬇᬢᬶ ᬫᬢ᭄ᬯᬵ ᬦ ᬲᬚ᭄ᬚᬢᬾ᭟᭒᭘᭟
ᬧ᭄ᬭᬓᬺᬢᬾᬃ᭄ᬕᬸᬡᬲᬂᬫᬹᬠᬵᬄ ᬲᬚ᭄ᬚᬦ᭄ᬢᬾ ᬕᬸᬡᬓᬃ᭄ᬫᬲᬸ
ᬢᬵᬦᬓᬺᬢ᭄ᬲ᭄ᬦᬯᬶᬤᭀ ᬫᬦ᭄ᬤᬵᬦ᭄ᬓᬺᬢ᭄ᬲ᭄ᬦᬯᬶᬦ᭄ᬦ ᬯᬶᬘᬵᬮᬬᬾᬢ᭄᭟᭒᭙᭟
ᬫᬬᬶ ᬲᬃ᭄ᬯᬵᬡᬶ ᬓᬃ᭄ᬫᬵᬡᬶ ᬲᬂᬦ᭄ᬬᬲ᭄ᬬᬵᬥ᭄ᬬᬵᬢ᭄ᬫᬘᬾᬢᬲᬵ
ᬦᬶᬭᬵᬰᬷᬃ᭄ᬦᬶᬃ᭄ᬫᬫᭀ ᬪᬹᬢ᭄ᬯᬵ ᬬᬸᬥ᭄ᬬᬲ᭄ᬯ ᬯᬶᬕᬢᬚ᭄ᬯᬭᬄ᭟᭓᭐᭟
ᬬᬾ ᬫᬾ ᬫᬢᬫᬶᬤᬂ ᬦᬶᬢ᭄ᬬᬫᬦᬸᬢᬶᬱ᭄ᬞᬦ᭄ᬢᬶ ᬫᬵᬦᬯᬵᬄ
ᬰ᭄ᬭᬤ᭄ᬥᬵᬯᬦ᭄ᬢᭀᬦᬲᬹᬬᬦ᭄ᬢᭀ ᬫᬸᬘ᭄ᬬᬦ᭄ᬢᬾ ᬢᬾᬧᬶ ᬓᬃ᭄ᬫᬪᬶᬄ᭟᭓᭑᭟
ᬬᬾ ᬢ᭄ᬯᬾᬢᬤᬪ᭄ᬬᬲᬹᬬᬦ᭄ᬢᭀ ᬦᬵᬦᬸᬢᬶᬱ᭄ᬞᬦ᭄ᬢᬶ ᬫᬾ ᬫᬢᬫ᭄
ᬲᬃ᭄ᬯᬚ᭄ᬜᬵᬦᬯᬶᬫᬹᬠᬵᬂᬲ᭄ᬢᬵᬦ᭄ᬯᬶᬤ᭄ᬥᬶ ᬦᬱ᭄ᬝᬵᬦᬘᬾᬢᬲᬄ᭟᭓᭒᭟
ᬲᬤᬺᬰᬂ ᬘᬾᬱ᭄ᬝᬢᬾ ᬲ᭄ᬯᬲ᭄ᬬᬵᬄ ᬧ᭄ᬭᬓᬺᬢᬾᬃ᭄ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬯᬵᬦᬧᬶ
ᬧ᭄ᬭᬓᬺᬢᬶᬂ ᬬᬵᬦ᭄ᬢᬶ ᬪᬹᬢᬵᬦᬶ ᬦᬶᬕ᭄ᬭᬳᬄ ᬓᬶᬂ ᬓᬭᬶᬱ᭄ᬬᬢᬶ᭟᭓᭓᭟
ᬇᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬᬲ᭄ᬬᬾᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬᬲ᭄ᬬᬵᬃ᭄ᬣᬾ ᬭᬵᬕᬤ᭄ᬯᬾᬱᭁ ᬯ᭄ᬬᬯᬲ᭄ᬣᬶᬢᭁ
ᬢᬬᭀᬃ᭄ᬦ ᬯᬰᬫᬵᬕᬘ᭄ᬙᬾᬢ᭄ᬢᭁ ᬳ᭄ᬬᬲ᭄ᬬ ᬧᬭᬶᬧᬦ᭄ᬣᬶᬦᭁ᭟᭓᭔᭟
ᬰ᭄ᬭᬾᬬᬵᬦ᭄ᬲ᭄ᬯᬥᬃ᭄ᬫᭀ ᬯᬶᬕᬸᬡᬄ ᬧᬭᬥᬃ᭄ᬫᬵᬢ᭄ᬲ᭄ᬯᬦᬸᬱ᭄ᬞᬶᬢᬵᬢ᭄
ᬲ᭄ᬯᬥᬃ᭄ᬫᬾ ᬦᬶᬥᬦᬂ ᬰ᭄ᬭᬾᬬᬄ ᬧᬭᬥᬃ᭄ᬫᭀ ᬪᬬᬵᬯᬳᬄ᭟᭓᭕᭟
ᬅᬃ᭄ᬚᬸᬦ ᬉᬯᬵᬘ᭞
ᬅᬣ ᬓᬾᬦ ᬧ᭄ᬭᬬᬸᬓ᭄ᬢᭀᬬᬂ ᬧᬵᬧᬂ ᬘᬭᬢᬶ ᬧᬹᬭᬸᬱᬄ
ᬅᬦᬶᬘ᭄ᬙᬦ᭄ᬦᬧᬶ ᬯᬵᬃ᭄ᬱ᭄ᬡᬾᬬ ᬩᬮᬵᬤᬶᬯ ᬦᬶᬬᭀᬚᬶᬢᬄ᭟᭓᭖᭟
ᬰ᭄ᬭᬷᬪᬕᬯᬵᬦᬸᬯᬵᬘ᭞
ᬓᬵᬫ ᬏᬱ ᬓ᭄ᬭᭀᬥ ᬏᬱ ᬭᬚᭀᬕᬸᬡᬲᬫᬸᬤ᭄ᬪᬯᬄ
ᬫᬳᬵᬰᬦᭀ ᬫᬳᬵᬧᬵᬧ᭄ᬫᬵ ᬯᬶᬤ᭄ᬥ᭄ᬬᬾᬦᬫᬶᬳ ᬯᬿᬭᬶᬡᬫ᭄᭟᭓᭗᭟
ᬥᬹᬫᬾᬦᬵᬯ᭄ᬭᬶᬬᬢᬾ ᬯᬳ᭄ᬦᬶᬃ᭄ᬬᬣᬵᬤᬃ᭄ᬰᭀ ᬫᬮᬾᬦ ᬘ
ᬬᬣᭀᬮ᭄ᬩᬾᬦᬵᬯᬺᬢᭀ ᬕᬃ᭄ᬪᬲ᭄ᬢᬣᬵ ᬢᬾᬦᬾᬤᬫᬵᬯᬺᬢᬫ᭄᭟᭓᭘᭟
ᬆᬯᬺᬢᬂ ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬫᬾᬢᬾᬦ ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬶᬦᭀ ᬦᬶᬢ᭄ᬬᬯᬿᬭᬶᬡᬵ
ᬓᬵᬫᬭᬹᬧᬾᬡ ᬓᭁᬦ᭄ᬢᬾᬬ ᬤᬸᬱ᭄ᬧᬹᬭᬾᬡᬵᬦᬮᬾᬦ ᬘ᭟᭓᭙᭟
ᬇᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬᬵᬡᬶ ᬫᬦᭀ ᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬭᬲ᭄ᬬᬵᬥᬶᬱ᭄ᬞᬵᬦᬫᬸᬘ᭄ᬬᬢᬾ
ᬏᬢᬿᬃ᭄ᬯᬶᬫᭀᬳᬬᬢ᭄ᬬᬾᬱ ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬫᬵᬯᬺᬢ᭄ᬬ ᬤᬾᬳᬶᬦᬫ᭄᭟᭔᭐᭟
ᬢᬲ᭄ᬫᬵᬢ᭄ᬢ᭄ᬯᬫᬶᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬᬵᬡ᭄ᬬᬵᬤᭁ ᬦᬶᬬᬫ᭄ᬬ ᬪᬭᬢᬃ᭄ᬱᬪ
ᬧᬵᬧ᭄ᬫᬵᬦᬂ ᬧ᭄ᬭᬚᬳᬶ ᬳ᭄ᬬᬾᬦᬂ ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬯᬶᬚ᭄ᬜᬵᬦᬦᬵᬰᬦᬫ᭄᭟᭔᭑᭟
ᬇᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬᬵᬡᬶ ᬧᬭᬵᬡ᭄ᬬᬵᬳᬸᬭᬶᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬᬾᬪ᭄ᬬᬄ ᬧᬭᬂ ᬫᬦᬄ
ᬫᬦᬲᬲ᭄ᬢᬸ ᬧᬭᬵ ᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬃ᭄ᬬᭀ ᬩᬸᬤ᭄ᬥᬾᬄ ᬧᬭᬢᬲ᭄ᬢᬸ ᬲᬄ᭟᭔᭒᭟
ᬏᬯᬂ ᬩᬸᬤ᭄ᬥᬾᬄ ᬧᬭᬂ ᬩᬸᬤ᭄ᬥ᭄ᬯᬵ ᬲᬂᬲ᭄ᬢᬪ᭄ᬬᬵᬢ᭄ᬫᬵᬦᬫᬵᬢ᭄ᬫᬦᬵ
ᬚᬳᬶ ᬰᬢ᭄ᬭᬸᬂ ᬫᬳᬵᬩᬵᬳᭀ ᬓᬵᬫᬭᬹᬧᬂ ᬤᬸᬭᬵᬲᬤᬫ᭄᭟᭔᭓᭟
 

ᬑᬂ ᬢᬢ᭄ᬲᬤᬶᬢᬶ ᬰ᭄ᬭᬷᬫᬤ᭄ᬪᬕᬯᬤ᭄ᬕᬷᬢᬵᬲᬹᬧᬦᬶᬱᬢ᭄ᬲᬸ ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬯᬶᬤ᭄ᬬᬵᬬᬵᬂ ᬬᭀᬕᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬾ ᬰ᭄ᬭᬷᬓᬺᬱ᭄ᬡᬵᬃ᭄ᬚᬸᬦᬲᬂᬯᬵᬤᬾ ᬓᬃ᭄ᬫᬬᭀᬕᭀ ᬦᬵᬫ ᬢᬺᬢᬷᬬᭀᬥ᭄ᬬᬵᬬᬄ ᭟᭓᭟

ᬅᬥ᭄ᬬᬵᬬ ᭔    ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬓᬃ᭄ᬫᬲᬂᬦ᭄ᬬᬵᬲᬬᭀᬕ
ᬘᬢᬸᬃ᭄ᬣᭀᬥ᭄ᬬᬵᬬᬄ
 
ᬰ᭄ᬭᬷᬪᬕᬯᬵᬦᬸᬯᬵᬘ᭞
ᬇᬫᬂ ᬯᬶᬯᬲ᭄ᬯᬢᬾ ᬬᭀᬕᬂ ᬧ᭄ᬭᭀᬓ᭄ᬢᬯᬵᬦᬳᬫᬯ᭄ᬬᬬᬫ᭄
ᬯᬶᬯᬲ᭄ᬯᬵᬦ᭄ᬫᬦᬯᬾ ᬧ᭄ᬭᬵᬳ ᬫᬦᬸᬭᬶᬓ᭄ᬱ᭄ᬯᬵᬓᬯᬾᬩ᭄ᬭᬯᬷᬢ᭄᭟᭑᭟
ᬏᬯᬂ ᬧᬭᬂᬧᬭᬵᬧ᭄ᬭᬵᬧ᭄ᬢᬫᬶᬫᬂ ᬭᬵᬚᬃ᭄ᬱᬬᭀ ᬯᬶᬤᬸᬄ
ᬲ ᬓᬵᬮᬾᬦᬾᬳ ᬫᬳᬢᬵ ᬬᭀᬕᭀ ᬦᬱ᭄ᬝᬄ ᬧᬭᬂᬢᬧ᭟᭒᭟
ᬲ ᬏᬯᬵᬬᬂ ᬫᬬᬵ ᬢᬾᬤ᭄ᬬ ᬬᭀᬕᬄ ᬧ᭄ᬭᭀᬓ᭄ᬢᬄ ᬧᬸᬭᬵᬢᬦᬄ
ᬪᬓ᭄ᬢᭀᬲᬶ ᬫᬾ ᬲᬔᬵ ᬘᬾᬢᬶ ᬭᬳᬲ᭄ᬬᬂ ᬳ᭄ᬬᬾᬢᬤᬸᬢ᭄ᬢᬫᬫ᭄᭟᭓᭟
ᬅᬃ᭄ᬚᬸᬦ ᬉᬯᬵᬘ᭞
ᬅᬧᬭᬂ ᬪᬯᬢᭀ ᬚᬦ᭄ᬫ ᬧᬭᬂ ᬚᬦ᭄ᬫ ᬯᬶᬯᬲ᭄ᬯᬢᬄ
ᬓᬣᬫᬾᬢᬤ᭄ᬯᬶᬚᬵᬦᬷᬬᬵᬂ ᬢ᭄ᬯᬫᬵᬤᭁ ᬧ᭄ᬭᭀᬓ᭄ᬢᬯᬵᬦᬶᬢᬶ᭟᭔᭟
ᬰ᭄ᬭᬷᬪᬕᬯᬵᬦᬸᬯᬵᬘ᭞
ᬩᬳᬹᬦᬶ ᬫᬾ ᬯ᭄ᬬᬢᬷᬢᬵᬦᬶ ᬚᬦ᭄ᬫᬵᬦᬶ ᬢᬯ ᬘᬵᬃ᭄ᬚᬸᬦ
ᬢᬵᬦ᭄ᬬᬳᬂ ᬯᬾᬤ ᬲᬃ᭄ᬯᬵᬡᬶ ᬦ ᬢ᭄ᬯᬂ ᬯᬾᬢ᭄ᬣ ᬧᬭᬂᬢᬧ᭟᭕᭟
ᬅᬚᭀᬧᬶ ᬲᬦ᭄ᬦᬯ᭄ᬬᬬᬵᬢ᭄ᬫᬵ ᬪᬹᬢᬵᬦᬵᬫᬷᬰ᭄ᬯᬭᭀᬧᬶ ᬲᬦ᭄
ᬧ᭄ᬭᬓᬺᬢᬶᬂ ᬲ᭄ᬯᬵᬫᬥᬶᬱ᭄ᬞᬵᬬ ᬲᬂᬪᬯᬵᬫ᭄ᬬᬵᬢ᭄ᬫᬫᬵᬬᬬᬵ᭟᭖᭟
ᬬᬤᬵ ᬬᬤᬵ ᬳᬶ ᬥᬃ᭄ᬫᬲ᭄ᬬ ᬕ᭄ᬮᬵᬦᬶᬃ᭄ᬪᬯᬢᬶ ᬪᬵᬭᬢ
ᬅᬪ᭄ᬬᬸᬢ᭄ᬣᬵᬦᬫᬥᬃ᭄ᬫᬲ᭄ᬬ ᬢᬤᬵᬢ᭄ᬫᬵᬦᬂ ᬲᬺᬚᬵᬫ᭄ᬬᬳᬫ᭄᭟᭗᭟
ᬧᬭᬶᬢ᭄ᬭᬵᬡᬵᬬ ᬲᬵᬥᬹᬦᬵᬂ ᬯᬶᬦᬵᬰᬵᬬ ᬘ ᬤᬸᬱ᭄ᬓᬺᬢᬵᬫ᭄
ᬥᬃ᭄ᬫᬲᬂᬲ᭄ᬣᬵᬧᬦᬵᬃ᭄ᬣᬵᬬ ᬲᬂᬪᬯᬵᬫᬶ ᬬᬸᬕᬾ ᬬᬸᬕᬾ᭟᭘᭟
ᬚᬦ᭄ᬫ ᬓᬃ᭄ᬫ ᬘ ᬫᬾ ᬤᬶᬯ᭄ᬬᬫᬾᬯᬂ ᬬᭀ ᬯᬾᬢ᭄ᬢᬶ ᬢᬢ᭄ᬢ᭄ᬯᬢᬄ
ᬢ᭄ᬬᬓ᭄ᬢ᭄ᬯᬵ ᬤᬾᬳᬂ ᬧᬸᬦᬃ᭄ᬚᬦ᭄ᬫ ᬦᬿᬢᬶ ᬫᬵᬫᬾᬢᬶ ᬲᭀᬃ᭄ᬚᬸᬦ᭟᭙᭟
ᬯᬷᬢᬭᬵᬕᬪᬬᬓ᭄ᬭᭀᬥᬵ ᬫᬦ᭄ᬫᬬᬵ ᬫᬵᬫᬸᬧᬵᬰ᭄ᬭᬶᬢᬵᬄ
ᬩᬳᬯᭀ ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬢᬧᬲᬵ ᬧᬹᬢᬵ ᬫᬤ᭄ᬪᬵᬯᬫᬵᬕᬢᬵᬄ᭟᭑᭐᭟
ᬬᬾ ᬬᬣᬵ ᬫᬵᬂ ᬧ᭄ᬭᬧᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬢᬾ ᬢᬵᬂᬲ᭄ᬢᬣᬿᬯ ᬪᬚᬵᬫ᭄ᬬᬳᬫ᭄
ᬫᬫ ᬯᬃ᭄ᬢ᭄ᬫᬵᬦᬸᬯᬃ᭄ᬢᬦ᭄ᬢᬾ ᬫᬦᬸᬱ᭄ᬬᬵᬄ ᬧᬵᬃ᭄ᬣ ᬲᬃ᭄ᬯᬰᬄ᭟᭑᭑᭟
ᬓᬵᬗ᭄ᬓ᭄ᬱᬦ᭄ᬢᬄ ᬓᬃ᭄ᬫᬡᬵᬂ ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬶᬂ ᬬᬚᬦ᭄ᬢ ᬇᬳ ᬤᬾᬯᬢᬵᬄ
ᬓ᭄ᬱᬶᬧ᭄ᬭᬂ ᬳᬶ ᬫᬵᬦᬸᬱᬾ ᬮᭀᬓᬾ ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬶᬃ᭄ᬪᬯᬢᬶ ᬓᬃ᭄ᬫᬚᬵ᭟᭑᭒᭟
ᬘᬵᬢᬸᬃ᭄ᬯᬃ᭄ᬡ᭄ᬬᬂ ᬫᬬᬵ ᬲᬺᬱ᭄ᬝᬂ ᬕᬸᬡᬓᬃ᭄ᬫᬯᬶᬪᬵᬕᬰᬄ
ᬢᬲ᭄ᬬ ᬓᬃ᭄ᬢᬵᬭᬫᬧᬶ ᬫᬵᬂ ᬯᬶᬤ᭄ᬥ᭄ᬬᬓᬃ᭄ᬢᬵᬭᬫᬯ᭄ᬬᬬᬫ᭄᭟᭑᭓᭟
ᬦ ᬫᬵᬂ ᬓᬃ᭄ᬫᬵᬡᬶ ᬮᬶᬫ᭄ᬧᬦ᭄ᬢᬶ ᬦ ᬫᬾ ᬓᬃ᭄ᬫᬨᬮᬾ ᬲ᭄ᬧᬺᬳᬵ
ᬇᬢᬶ ᬫᬵᬂ ᬬᭀᬪᬶᬚᬵᬦᬵᬢᬶ ᬓᬃ᭄ᬫᬪᬶᬃ᭄ᬦ ᬲ ᬩᬥ᭄ᬬᬢᬾ᭟᭑᭔᭟
ᬏᬯᬂ ᬚ᭄ᬜᬵᬢ᭄ᬯᬵ ᬓᬺᬢᬂ ᬓᬃ᭄ᬫ ᬧᬹᬃ᭄ᬯᬿᬭᬧᬶ ᬫᬸᬫᬸᬓ᭄ᬱᬸᬪᬶᬄ
ᬓᬸᬭᬸ ᬓᬃ᭄ᬫᬿᬯ ᬢᬲ᭄ᬫᬵᬢ᭄ᬢ᭄ᬯᬂ ᬧᬹᬃ᭄ᬯᬿᬄ ᬧᬹᬃ᭄ᬯᬢᬭᬂ ᬓᬺᬢᬫ᭄᭟᭑᭕᭟
ᬓᬶᬂ ᬓᬃ᭄ᬫ ᬓᬶᬫᬓᬃ᭄ᬫᬾᬢᬶ ᬓᬯᬬᭀᬧ᭄ᬬᬢ᭄ᬭ ᬫᭀᬳᬶᬢᬵᬄ
ᬢᬢ᭄ᬢᬾ ᬓᬃ᭄ᬫ ᬧ᭄ᬭᬯᬓ᭄ᬱ᭄ᬬᬵᬫᬶ ᬬᬚ᭄ᬚ᭄ᬜᬵᬢ᭄ᬯᬵ ᬫᭀᬓ᭄ᬱ᭄ᬬᬲᬾᬰᬸᬪᬵᬢ᭄᭟᭑᭖᭟
ᬓᬃ᭄ᬫᬡᭀ ᬳ᭄ᬬᬧᬶ ᬩᭀᬤ᭄ᬥᬯ᭄ᬬᬂ ᬩᭀᬤ᭄ᬥᬯ᭄ᬬᬂ ᬘ ᬯᬶᬓᬃ᭄ᬫᬡᬄ
ᬅᬓᬃ᭄ᬫᬡᬰ᭄ᬘ ᬩᭀᬤ᭄ᬥᬯ᭄ᬬᬂ ᬕᬳᬦᬵ ᬓᬃ᭄ᬫᬡᭀ ᬕᬢᬶᬄ᭟᭑᭗᭟
ᬓᬃ᭄ᬫᬡ᭄ᬬᬓᬃ᭄ᬫ ᬬᬄ ᬧᬰ᭄ᬬᬾᬤᬓᬃ᭄ᬫᬡᬶ ᬘ ᬓᬃ᭄ᬫ ᬬᬄ
ᬲ ᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬫᬵᬦ᭄ᬫᬦᬸᬱ᭄ᬬᬾᬱᬸ ᬲ ᬬᬸᬓ᭄ᬢᬄ ᬓᬺᬢ᭄ᬲ᭄ᬦᬓᬃ᭄ᬫᬓᬺᬢ᭄᭟᭑᭘᭟
ᬬᬲ᭄ᬬ ᬲᬃ᭄ᬯᬾ ᬲᬫᬵᬭᬫ᭄ᬪᬵᬄ ᬓᬵᬫᬲᬂᬓᬮ᭄ᬧᬯᬃ᭄ᬚᬶᬢᬵᬄ
ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬵᬕ᭄ᬦᬶᬤᬕ᭄ᬥᬓᬃ᭄ᬫᬵᬡᬂ ᬢᬫᬵᬳᬸᬄ ᬧᬡ᭄ᬟᬶᬢᬂ ᬩᬸᬥᬵᬄ᭟᭑᭙᭟
ᬢ᭄ᬬᬓ᭄ᬢ᭄ᬯᬵ ᬓᬃ᭄ᬫᬨᬮᬵᬲᬗ᭄ᬕᬂ ᬦᬶᬢ᭄ᬬᬢᬺᬧ᭄ᬢᭀ ᬦᬶᬭᬵᬰ᭄ᬭᬬᬄ
ᬓᬃ᭄ᬫᬡ᭄ᬬᬪᬶᬧ᭄ᬭᬯᬺᬢ᭄ᬢᭀᬧᬶ ᬦᬿᬯ ᬓᬶᬂᬘᬶᬢ᭄ᬓᬭᭀᬢᬶ ᬲᬄ᭟᭒᭐᭟
ᬦᬶᬭᬵᬰᬷᬃ᭄ᬬᬢᬘᬶᬢ᭄ᬢᬵᬢ᭄ᬫᬵ ᬢ᭄ᬬᬓ᭄ᬢᬲᬃ᭄ᬯᬧᬭᬶᬕ᭄ᬭᬳᬄ
ᬰᬵᬭᬷᬭᬂ ᬓᬾᬯᬮᬂ ᬓᬃ᭄ᬫ ᬓᬸᬃ᭄ᬯᬦ᭄ᬦᬵᬧ᭄ᬦᭀᬢᬶ ᬓᬶᬮ᭄ᬩᬶᬱᬫ᭄᭟᭒᭑᭟
ᬬᬤᬺᬘ᭄ᬙᬵᬮᬵᬪᬲᬂᬢᬸᬱ᭄ᬝᭀ ᬤ᭄ᬯᬦ᭄ᬤ᭄ᬯᬵᬢᬷᬢᭀ ᬯᬶᬫᬢ᭄ᬲᬭᬄ
ᬲᬫᬄ ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬵᬯᬲᬶᬤ᭄ᬥᭁ ᬘ ᬓᬺᬢ᭄ᬯᬵᬧᬶ ᬦ ᬦᬶᬩᬥ᭄ᬬᬢᬾ᭟᭒᭒᭟
ᬕᬢᬲᬗ᭄ᬕᬲ᭄ᬬ ᬫᬸᬓ᭄ᬢᬲ᭄ᬬ ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬵᬯᬲ᭄ᬣᬶᬢᬘᬾᬢᬲᬄ
ᬬᬚ᭄ᬜᬵᬬᬵᬘᬭᬢᬄ ᬓᬃ᭄ᬫ ᬲᬫᬕ᭄ᬭᬂ ᬧ᭄ᬭᬯᬶᬮᬷᬬᬢᬾ᭟᭒᭓᭟
ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬵᬃ᭄ᬧᬡᬂ ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫ ᬳᬯᬶᬃ᭄ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬵᬕ᭄ᬦᭁ ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬡᬵ ᬳᬸᬢᬫ᭄
ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬿᬯ ᬢᬾᬦ ᬕᬦ᭄ᬢᬯ᭄ᬬᬂ ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬓᬃ᭄ᬫᬲᬫᬵᬥᬶᬦᬵ᭟᭒᭔᭟
ᬤᬿᬯᬫᬾᬯᬵᬧᬭᬾ ᬬᬚ᭄ᬜᬂ ᬬᭀᬕᬶᬦᬄ ᬧᬃ᭄ᬬᬸᬧᬵᬲᬢᬾ
ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬵᬕ᭄ᬦᬵᬯᬧᬭᬾ ᬬᬚ᭄ᬜᬂ ᬬᬚ᭄ᬜᬾᬦᬿᬯᭀᬧᬚᬸᬳ᭄ᬯᬢᬶ᭟᭒᭕᭟
ᬰ᭄ᬭᭀᬢ᭄ᬭᬵᬤᬷᬦᬷᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬᬵᬡ᭄ᬬᬦ᭄ᬬᬾ ᬲᬂᬬᬫᬵᬕ᭄ᬦᬶᬱᬸ ᬚᬸᬳ᭄ᬯᬢᬶ
ᬰᬩ᭄ᬤᬵᬤᬷᬦ᭄ᬯᬶᬱᬬᬵᬦᬦ᭄ᬬ ᬇᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬᬵᬕ᭄ᬦᬶᬱᬸ ᬚᬸᬳ᭄ᬯᬢᬶ᭟᭒᭖᭟
ᬲᬃ᭄ᬯᬵᬡᬷᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬᬓᬃ᭄ᬫᬵᬡᬶ ᬧ᭄ᬭᬵᬡᬓᬃ᭄ᬫᬵᬡᬶ ᬘᬵᬧᬭᬾ
ᬆᬢ᭄ᬫᬲᬂᬬᬫᬬᭀᬕᬵᬕ᭄ᬦᭁ ᬚᬸᬳ᭄ᬯᬢᬶ ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬤᬷᬧᬶᬢᬾ᭟᭒᭗᭟
ᬤ᭄ᬭᬯ᭄ᬬᬬᬚ᭄ᬜᬵᬲ᭄ᬢᬧᭀᬬᬚ᭄ᬜᬵ ᬬᭀᬕᬬᬚ᭄ᬜᬵᬲ᭄ᬢᬣᬵᬧᬭᬾ
ᬲ᭄ᬯᬵᬥ᭄ᬬᬵᬬᬚ᭄ᬜᬵᬦᬬᬚ᭄ᬜᬵᬰ᭄ᬘ ᬬᬢᬬᬄ ᬲᬂᬰᬶᬢᬯ᭄ᬭᬢᬵᬄ᭟᭒᭘᭟
ᬅᬧᬵᬦᬾ ᬚᬸᬳ᭄ᬯᬢᬶ ᬧ᭄ᬭᬵᬡᬂ ᬧ᭄ᬭᬵᬡᬾᬧᬵᬦᬂ ᬢᬣᬵᬧᬭᬾ
ᬧ᭄ᬭᬵᬡᬵᬧᬵᬦᬕᬢᬷ ᬭᬸᬤ᭄ᬥ᭄ᬯᬵ ᬧ᭄ᬭᬵᬡᬵᬬᬵᬫᬧᬭᬵᬬᬡᬵᬄ᭟᭒᭙᭟
ᬅᬧᬭᬾ ᬦᬶᬬᬢᬵᬳᬵᬭᬵᬄ ᬧ᭄ᬭᬵᬡᬵᬦ᭄ᬧ᭄ᬭᬵᬡᬾᬱᬸ ᬚᬸᬳ᭄ᬯᬢᬶ
ᬲᬃ᭄ᬯᬾᬧ᭄ᬬᬾᬢᬾ ᬬᬚ᭄ᬜᬯᬶᬤᭀ ᬬᬚ᭄ᬜᬓ᭄ᬱᬧᬶᬢᬓᬮ᭄ᬫᬱᬵᬄ᭟᭓᭐᭟
ᬬᬚ᭄ᬜᬰᬶᬱ᭄ᬝᬵᬫᬺᬢᬪᬸᬚᭀ ᬬᬵᬦ᭄ᬢᬶ ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫ ᬲᬦᬵᬢᬦᬫ᭄
ᬦᬵᬬᬂ ᬮᭀᬓᭀᬲ᭄ᬢ᭄ᬬᬬᬚ᭄ᬜᬲ᭄ᬬ ᬓᬸᬢᭀᬦ᭄ᬬᬄ ᬓᬸᬭᬸᬲᬢ᭄ᬢᬫ᭟᭓᭑᭟
ᬏᬯᬂ ᬩᬳᬸᬯᬶᬥᬵ ᬬᬚ᭄ᬜᬵ ᬯᬶᬢᬢᬵ ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬡᭀ ᬫᬸᬔᬾ
ᬓᬃ᭄ᬫᬚᬵᬦ᭄ᬯᬶᬤ᭄ᬥᬶ ᬢᬵᬦ᭄ᬲᬃ᭄ᬯᬵᬦᬾᬯᬂ ᬚ᭄ᬜᬵᬢ᭄ᬯᬵ ᬯᬶᬫᭀᬓ᭄ᬱ᭄ᬬᬲᬾ᭟᭓᭒᭟
ᬰ᭄ᬭᬾᬬᬵᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬯ᭄ᬬᬫᬬᬵᬤ᭄ᬬᬚ᭄ᬜᬵᬚ᭄ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬬᬚ᭄ᬜᬄ ᬧᬭᬂᬢᬧ
ᬲᬃ᭄ᬯᬂ ᬓᬃ᭄ᬫᬵᬔᬶᬮᬂ ᬧᬵᬃ᭄ᬣ ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬾ ᬧᬭᬶᬲᬫᬵᬧ᭄ᬬᬢᬾ᭟᭓᭓᭟
ᬢᬤ᭄ᬯᬶᬤ᭄ᬥᬶ ᬧ᭄ᬭᬡᬶᬧᬵᬢᬾᬦ ᬧᬭᬶᬧ᭄ᬭᬰ᭄ᬦᬾᬦ ᬲᬾᬯᬬᬵ
ᬉᬧᬤᬾᬓ᭄ᬱ᭄ᬬᬦ᭄ᬢᬶ ᬢᬾ ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬂ ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬶᬦᬲ᭄ᬢᬢ᭄ᬢ᭄ᬯᬤᬃ᭄ᬰᬶᬦᬄ᭟᭓᭔᭟
ᬬᬚ᭄ᬚ᭄ᬜᬵᬢ᭄ᬯᬵ ᬦ ᬧᬸᬦᬃ᭄ᬫᭀᬳᬫᬾᬯᬂ ᬬᬵᬲ᭄ᬬᬲᬶ ᬧᬵᬡ᭄ᬟᬯ
ᬬᬾᬦ ᬪᬹᬢᬵᬦ᭄ᬬᬰᬾᬱᬾᬡ ᬤ᭄ᬭᬓ᭄ᬱ᭄ᬬᬲ᭄ᬬᬵᬢ᭄ᬫᬦ᭄ᬬᬣᭀ ᬫᬬᬶ᭟᭓᭕᭟
ᬅᬧᬶ ᬘᬾᬤᬲᬶ ᬧᬵᬧᬾᬪ᭄ᬬᬄ ᬲᬃ᭄ᬯᬾᬪ᭄ᬬᬄ ᬧᬵᬧᬓᬺᬢ᭄ᬢᬫᬄ
ᬲᬃ᭄ᬯᬂ ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬧ᭄ᬮᬯᬾᬦᬿᬯ ᬯᬺᬚᬶᬦᬂ ᬲᬂᬢᬭᬶᬱ᭄ᬬᬲᬶ᭟᭓᭖᭟
ᬬᬣᬿᬥᬵᬂᬲᬶ ᬲᬫᬶᬤ᭄ᬥᭀᬕ᭄ᬦᬶᬃ᭄ᬪᬲ᭄ᬫᬲᬵᬢ᭄ᬓᬸᬭᬸᬢᬾᬃ᭄ᬚᬸᬦ
ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬵᬕ᭄ᬦᬶᬄ ᬲᬃ᭄ᬯᬓᬃ᭄ᬫᬵᬡᬶ ᬪᬲ᭄ᬫᬲᬵᬢ᭄ᬓᬸᬭᬸᬢᬾ ᬢᬣᬵ᭟᭓᭗᭟
ᬦ ᬳᬶ ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬾᬦ ᬲᬤᬺᬰᬂ ᬧᬯᬶᬢ᭄ᬭᬫᬶᬳ ᬯᬶᬤ᭄ᬬᬢᬾ
ᬢᬢ᭄ᬲ᭄ᬯᬬᬂ ᬬᭀᬕᬲᬂᬲᬶᬤ᭄ᬥᬄ ᬓᬵᬮᬾᬦᬵᬢ᭄ᬫᬦᬶ ᬯᬶᬦ᭄ᬤᬢᬶ᭟᭓᭘᭟
ᬰ᭄ᬭᬤ᭄ᬥᬵᬯᬵᬁᬮ᭄ᬮᬪᬢᬾ ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬂ ᬢᬢ᭄ᬧᬭᬄ ᬲᬂᬬᬢᬾᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬᬄ
ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬂ ᬮᬩ᭄ᬥ᭄ᬯᬵ ᬧᬭᬵᬂ ᬰᬵᬦ᭄ᬢᬶᬫᬘᬶᬭᬾᬡᬵᬥᬶᬕᬘ᭄ᬙᬢᬶ᭟᭓᭙᭟
ᬅᬚ᭄ᬜᬰ᭄ᬘᬵᬰ᭄ᬭᬤ᭄ᬤᬥᬵᬦᬰ᭄ᬘ ᬲᬂᬰᬬᬵᬢ᭄ᬫᬵ ᬯᬶᬦᬰ᭄ᬬᬢᬶ
ᬦᬵᬬᬂ ᬮᭀᬓᭀᬲ᭄ᬢᬶ ᬦ ᬧᬭᭀ ᬦ ᬲᬸᬔᬂ ᬲᬂᬰᬬᬵᬢ᭄ᬫᬦᬄ᭟᭔᭐᭟
ᬬᭀᬕᬲᬂᬦ᭄ᬬᬲ᭄ᬢᬓᬃ᭄ᬫᬵᬡᬂ ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬲᬂᬙᬶᬦ᭄ᬦᬲᬂᬰᬬᬫ᭄
ᬆᬢ᭄ᬫᬯᬦ᭄ᬢᬂ ᬦ ᬓᬃ᭄ᬫᬵᬡᬶ ᬦᬶᬩᬥ᭄ᬦᬦ᭄ᬢᬶ ᬥᬦᬂᬚᬬ᭟᭔᭑᭟
ᬢᬲ᭄ᬫᬵᬤᬚ᭄ᬜᬵᬦᬲᬂᬪᬹᬢᬂ ᬳᬺᬢ᭄ᬲ᭄ᬣᬂ ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬵᬲᬶᬦᬵᬢ᭄ᬫᬦᬄ
ᬙᬶᬢ᭄ᬢ᭄ᬯᬿᬦᬂ ᬲᬂᬰᬬᬂ ᬬᭀᬕᬫᬵᬢᬶᬱ᭄ᬞᭀᬢ᭄ᬢᬶᬱ᭄ᬞ ᬪᬵᬭᬢ᭟᭔᭒᭟
 

ᬑᬂ ᬢᬢ᭄ᬲᬤᬶᬢᬶ ᬰ᭄ᬭᬷᬫᬤ᭄ᬪᬕᬯᬤ᭄ᬕᬷᬢᬵᬲᬹᬧᬦᬶᬱᬢ᭄ᬲᬸ ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬯᬶᬤ᭄ᬬᬵᬬᬵᬂ ᬬᭀᬕᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬾ ᬰ᭄ᬭᬷᬓᬺᬱ᭄ᬡᬵᬃ᭄ᬚᬸᬦᬲᬂᬯᬵᬤᬾ ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬓᬃ᭄ᬫᬲᬂᬦ᭄ᬬᬵᬲᬬᭀᬕᭀ ᬦᬵᬫ ᬘᬢᬸᬃ᭄ᬣᭀᬥ᭄ᬬᬵᬬᬄ ᭟᭔᭟

ᬅᬥ᭄ᬬᬵᬬ ᭕    ᬓᬃ᭄ᬫᬲᬂᬦ᭄ᬬᬵᬲᬬᭀᬕ
ᬧᬜ᭄ᬘᬫᭀᬥ᭄ᬬᬵᬬᬄ
 
ᬅᬃ᭄ᬚᬸᬦ ᬉᬯᬵᬘ᭞
ᬲᬂᬦ᭄ᬬᬵᬲᬂ ᬓᬃ᭄ᬫᬡᬵᬂ ᬓᬺᬱ᭄ᬡ ᬧᬸᬦᬃ᭄ᬬᭀᬕᬂ ᬘ ᬰᬂᬲᬲᬶ
ᬬᬘ᭄ᬙ᭄ᬭᬾᬬ ᬏᬢᬬᭀᬭᬾᬓᬂ ᬢᬦ᭄ᬫᬾ ᬩ᭄ᬭᬹᬳᬶ ᬲᬸᬦᬶᬰ᭄ᬘᬶᬢᬫ᭄᭟᭑᭟
ᬰ᭄ᬭᬷᬪᬕᬯᬵᬦᬸᬯᬵᬘ᭞
ᬲᬂᬦ᭄ᬬᬵᬲᬄ ᬓᬃ᭄ᬫᬬᭀᬕᬰ᭄ᬘ ᬦᬶᬄᬰ᭄ᬭᬾᬬᬲᬓᬭᬵᬯᬸᬪᭁ
ᬢᬬᭀᬲ᭄ᬢᬸ ᬓᬃ᭄ᬫᬲᬂᬦ᭄ᬬᬵᬲᬵᬢ᭄ᬓᬃ᭄ᬫᬬᭀᬕᭀ ᬯᬶᬰᬶᬱ᭄ᬬᬢᬾ᭟᭒᭟
ᬚ᭄ᬜᬾᬬᬄ ᬲ ᬦᬶᬢ᭄ᬬᬲᬂᬦ᭄ᬬᬵᬲᬷ ᬬᭀ ᬦ ᬤ᭄ᬯᬾᬱ᭄ᬝᬶ ᬦ ᬓᬵᬗ᭄ᬓ᭄ᬱᬢᬶ
ᬦᬶᬃ᭄ᬤ᭄ᬯᬦ᭄ᬤ᭄ᬯᭀ ᬳᬶ ᬫᬳᬵᬩᬵᬳᭀ ᬲᬸᬔᬂ ᬩᬦ᭄ᬥᬵᬢ᭄ᬧ᭄ᬭᬫᬸᬘ᭄ᬬᬢᬾ᭟᭓᭟
ᬲᬵᬂᬔ᭄ᬬᬬᭀᬕᭁ ᬧᬺᬣᬕ᭄ᬩᬵᬮᬵᬄ ᬧ᭄ᬭᬯᬤᬦ᭄ᬢᬶ ᬦ ᬧᬡ᭄ᬟᬶᬢᬵᬄ
ᬏᬓᬫᬧ᭄ᬬᬵᬲ᭄ᬣᬶᬢᬄ ᬲᬫ᭄ᬬᬕᬸᬪᬬᭀᬃ᭄ᬯᬶᬦ᭄ᬤᬢᬾ ᬨᬮᬫ᭄᭟᭔᭟
ᬬᬢ᭄ᬲᬵᬂᬔ᭄ᬬᬿᬄ ᬧ᭄ᬭᬵᬧ᭄ᬬᬢᬾ ᬲ᭄ᬣᬵᬦᬂ ᬢᬤ᭄ᬬᭀᬕᬿᬭᬧᬶ ᬕᬫ᭄ᬬᬢᬾ
ᬏᬓᬂ ᬲᬵᬂᬔ᭄ᬬᬂ ᬘ ᬬᭀᬕᬂ ᬘ ᬬᬄ ᬧᬰ᭄ᬬᬢᬶ ᬲ ᬧᬰ᭄ᬬᬢᬶ᭟᭕᭟
ᬲᬂᬦ᭄ᬬᬵᬲᬲ᭄ᬢᬸ ᬫᬳᬵᬩᬵᬳᭀ ᬤᬸᬄᬔᬫᬵᬧ᭄ᬢᬸᬫᬬᭀᬕᬢᬄ
ᬬᭀᬕᬬᬸᬓ᭄ᬢᭀ ᬫᬸᬦᬶᬃ᭄ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫ ᬦᬘᬶᬭᬾᬡᬵᬥᬶᬕᬘ᭄ᬙᬢᬶ᭟᭖᭟
ᬬᭀᬕᬬᬸᬓ᭄ᬢᭀ ᬯᬶᬰᬸᬤ᭄ᬥᬵᬢ᭄ᬫᬵ ᬯᬶᬚᬶᬢᬵᬢ᭄ᬫᬵ ᬚᬶᬢᬾᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬᬄ
ᬲᬃ᭄ᬯᬪᬹᬢᬵᬢ᭄ᬫᬪᬹᬢᬵᬢ᭄ᬫᬵ ᬓᬸᬃ᭄ᬯᬦ᭄ᬦᬧᬶ ᬦ ᬮᬶᬧ᭄ᬬᬢᬾ᭟᭗᭟
ᬦᬿᬯ ᬓᬶᬂᬘᬶᬢ᭄ᬓᬭᭀᬫᬷᬢᬶ ᬬᬸᬓ᭄ᬢᭀ ᬫᬦ᭄ᬬᬾᬢ ᬢᬢ᭄ᬢ᭄ᬯᬯᬶᬢ᭄
ᬧᬰ᭄ᬬᬜ᭄ᬰᬺᬡ᭄ᬯᬦ᭄ᬲ᭄ᬧᬺᬰᬜ᭄ᬚᬶᬖ᭄ᬭᬦ᭄ᬦᬰ᭄ᬦᬦ᭄ᬕᬘ᭄ᬙᬦ᭄ᬲ᭄ᬯᬧᬜ᭄ᬰ᭄ᬯᬲᬦ᭄᭟᭘᭟
ᬧ᭄ᬭᬮᬧᬦ᭄ᬯᬶᬲᬺᬚᬦ᭄ᬕᬺᬳ᭄ᬡᬦ᭄ᬦᬸᬦ᭄ᬫᬶᬱᬦ᭄ᬦᬶᬫᬶᬱᬦ᭄ᬦᬧᬶ
ᬇᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬᬵᬡᬷᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬᬵᬃ᭄ᬣᬾᬱᬸ ᬯᬃ᭄ᬢᬦ᭄ᬢ ᬇᬢᬶ ᬥᬵᬭᬬᬦ᭄᭟᭙᭟
ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬡ᭄ᬬᬵᬥᬵᬬ ᬓᬃ᭄ᬫᬵᬡᬶ ᬲᬗ᭄ᬕᬂ ᬢ᭄ᬬᬓ᭄ᬢ᭄ᬯᬵ ᬓᬭᭀᬢᬶ ᬬᬄ
ᬮᬶᬧ᭄ᬬᬢᬾ ᬦ ᬲ ᬧᬵᬧᬾᬦ ᬧᬤ᭄ᬫᬧᬢ᭄ᬭᬫᬶᬯᬵᬫ᭄ᬪᬲᬵ᭟᭑᭐᭟
ᬓᬵᬬᬾᬦ ᬫᬦᬲᬵ ᬩᬸᬤ᭄ᬥ᭄ᬬᬵ ᬓᬾᬯᬮᬿᬭᬶᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬᬿᬭᬧᬶ
ᬬᭀᬕᬶᬦᬄ ᬓᬃ᭄ᬫ ᬓᬸᬃ᭄ᬯᬦ᭄ᬢᬶ ᬲᬗ᭄ᬕᬂ ᬢ᭄ᬬᬓ᭄ᬢ᭄ᬯᬵᬢ᭄ᬫᬰᬸᬤ᭄ᬥᬬᬾ᭟᭑᭑᭟
ᬬᬸᬓ᭄ᬢᬄ ᬓᬃ᭄ᬫᬨᬮᬂ ᬢ᭄ᬬᬓ᭄ᬢ᭄ᬯᬵ ᬰᬵᬦ᭄ᬢᬶᬫᬵᬧ᭄ᬦᭀᬢᬶ ᬦᬿᬱ᭄ᬞᬶᬓᬷᬫ᭄
ᬅᬬᬸᬓ᭄ᬢᬄ ᬓᬵᬫᬓᬵᬭᬾᬡ ᬨᬮᬾ ᬲᬓ᭄ᬢᭀ ᬦᬶᬩᬥ᭄ᬬᬢᬾ᭟᭑᭒᭟
ᬲᬃ᭄ᬯᬓᬃ᭄ᬫᬵᬡᬶ ᬫᬦᬲᬵ ᬲᬂᬦ᭄ᬬᬲ᭄ᬬᬵᬲ᭄ᬢᬾ ᬲᬸᬔᬂ ᬯᬰᬷ
ᬦᬯᬤ᭄ᬯᬵᬭᬾ ᬧᬸᬭᬾ ᬤᬾᬳᬷ ᬦᬿᬯ ᬓᬸᬃ᭄ᬯᬦ᭄ᬦ ᬓᬵᬭᬬᬦ᭄᭟᭑᭓᭟
ᬦ ᬓᬃ᭄ᬢᬺᬢ᭄ᬯᬂ ᬦ ᬓᬃ᭄ᬫᬵᬡᬶ ᬮᭀᬓᬲ᭄ᬬ ᬲᬺᬚᬢᬶ ᬧ᭄ᬭᬪᬸᬄ
ᬦ ᬓᬃ᭄ᬫᬨᬮᬲᬂᬬᭀᬕᬂ ᬲ᭄ᬯᬪᬵᬯᬲ᭄ᬢᬸ ᬧ᭄ᬭᬯᬃ᭄ᬢᬢᬾ᭟᭑᭔᭟
ᬦᬵᬤᬢ᭄ᬢᬾ ᬓᬲ᭄ᬬᬘᬶᬢ᭄ᬧᬵᬧᬂ ᬦ ᬘᬿᬯ ᬲᬸᬓᬺᬢᬂ ᬯᬶᬪᬸᬄ
ᬅᬚ᭄ᬜᬵᬦᬾᬦᬵᬯᬺᬢᬂ ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬂ ᬢᬾᬦ ᬫᬸᬳ᭄ᬬᬦ᭄ᬢᬶ ᬚᬦ᭄ᬢᬯᬄ᭟᭑᭕᭟
ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬾᬦ ᬢᬸ ᬢᬤᬚ᭄ᬜᬵᬦᬂ ᬬᬾᬱᬵᬂ ᬦᬵᬰᬶᬢᬫᬵᬢ᭄ᬫᬦᬄ
ᬢᬾᬱᬵᬫᬵᬤᬶᬢ᭄ᬬᬯᬚ᭄ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬂ ᬧ᭄ᬭᬓᬵᬰᬬᬢᬶ ᬢᬢ᭄ᬧᬭᬫ᭄᭟᭑᭖᭟
ᬢᬤ᭄ᬩᬸᬤ᭄ᬥᬬᬲ᭄ᬢᬤᬵᬢ᭄ᬫᬵᬦᬲ᭄ᬢᬦ᭄ᬦᬶᬱ᭄ᬞᬵᬲ᭄ᬢᬢ᭄ᬧᬭᬵᬬᬡᬵᬄ
ᬕᬘ᭄ᬙᬦ᭄ᬢ᭄ᬬᬧᬸᬦᬭᬵᬯᬺᬢ᭄ᬢᬶᬂ ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬦᬶᬃ᭄ᬥᬹᬢᬓᬮ᭄ᬫᬱᬵᬄ᭟᭑᭗᭟
ᬯᬶᬤ᭄ᬬᬵᬯᬶᬦᬬᬲᬂᬧᬦ᭄ᬦᬾ ᬩ᭄ᬭᬵᬳ᭄ᬫᬡᬾ ᬕᬯᬶ ᬳᬲ᭄ᬢᬶᬦᬶ
ᬰᬸᬦᬶ ᬘᬿᬯ ᬰ᭄ᬯᬧᬵᬓᬾ ᬘ ᬧᬡ᭄ᬟᬶᬢᬵᬄ ᬲᬫᬤᬃ᭄ᬰᬶᬦᬄ᭟᭑᭘᭟
ᬇᬳᬿᬯ ᬢᬿᬃ᭄ᬚᬶᬢᬄ ᬲᬃ᭄ᬕᭀ ᬬᬾᬱᬵᬂ ᬲᬵᬫ᭄ᬬᬾ ᬲ᭄ᬣᬶᬢᬂ ᬫᬦᬄ
ᬦᬶᬃ᭄ᬤᭀᬱᬂ ᬳᬶ ᬲᬫᬂ ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫ ᬢᬲ᭄ᬫᬵᬤ᭄ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬡᬶ ᬢᬾ ᬲ᭄ᬣᬶᬢᬵᬄ᭟᭑᭙᭟
ᬦ ᬧ᭄ᬭᬳᬺᬱ᭄ᬬᬾᬢ᭄ᬧ᭄ᬭᬶᬬᬂ ᬧ᭄ᬭᬵᬧ᭄ᬬ ᬦᭀᬤ᭄ᬯᬶᬚᬾᬢ᭄ᬧ᭄ᬭᬵᬧ᭄ᬬ ᬘᬵᬧ᭄ᬭᬶᬬᬫ᭄
ᬲ᭄ᬣᬶᬭᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬭᬲᬂᬫᬹᬠᭀ ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬯᬶᬤ᭄ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬡᬶ ᬲ᭄ᬣᬶᬢᬄ᭟᭒᭐᭟
ᬩᬵᬳ᭄ᬬᬲ᭄ᬧᬃ᭄ᬰᬾᬱ᭄ᬯᬲᬓ᭄ᬢᬵᬢ᭄ᬫᬵ ᬯᬶᬦ᭄ᬤᬢ᭄ᬬᬵᬢ᭄ᬫᬦᬶ ᬬᬢ᭄ᬲᬸᬔᬫ᭄
ᬲ ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬬᭀᬕᬬᬸᬓ᭄ᬢᬵᬢ᭄ᬫᬵ ᬲᬸᬔᬫᬓ᭄ᬱᬬᬫᬰ᭄ᬦᬸᬢᬾ᭟᭒᭑᭟
ᬬᬾ ᬳᬶ ᬲᬂᬲ᭄ᬧᬃ᭄ᬰᬚᬵ ᬪᭀᬕᬵ ᬤᬸᬄᬔᬬᭀᬦᬬ ᬏᬯ ᬢᬾ
ᬆᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬢᬯᬦ᭄ᬢᬄ ᬓᭁᬦ᭄ᬢᬾᬬ ᬦ ᬢᬾᬱᬸ ᬭᬫᬢᬾ ᬩᬸᬥᬄ᭟᭒᭒᭟
ᬰᬓ᭄ᬦᭀᬢᬷᬳᬿᬯ ᬬᬄ ᬲᭀᬠᬸᬂ ᬧ᭄ᬭᬵᬓ᭄ᬰᬭᬷᬭᬯᬶᬫᭀᬓ᭄ᬱᬡᬵᬢ᭄
ᬓᬵᬫᬓ᭄ᬭᭀᬥᭀᬤ᭄ᬪᬯᬂ ᬯᬾᬕᬂ ᬲ ᬬᬸᬓ᭄ᬢᬄ ᬲ ᬲᬸᬔᬷ ᬦᬭᬄ᭟᭒᭓᭟
ᬬᭀᬦ᭄ᬢᬄᬲᬸᬔᭀᬦ᭄ᬢᬭᬵᬭᬵᬫᬲ᭄ᬢᬣᬵᬦ᭄ᬢᬃ᭄ᬚ᭄ᬬᭀᬢᬶᬭᬾᬯ ᬬᬄ
ᬲ ᬬᭀᬕᬷ ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬦᬶᬃ᭄ᬯᬵᬡᬂ ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬪᬹᬢᭀᬥᬶᬕᬘ᭄ᬙᬢᬶ᭟᭒᭔᭟
ᬮᬪᬦ᭄ᬢᬾ ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬦᬶᬃ᭄ᬯᬵᬡᬫᬺᬱᬬᬄ ᬓ᭄ᬱᬷᬡᬓᬮ᭄ᬫᬱᬵᬄ
ᬙᬶᬦ᭄ᬦᬤ᭄ᬯᬿᬥᬵ ᬬᬢᬵᬢ᭄ᬫᬵᬦᬄ ᬲᬃ᭄ᬯᬪᬹᬢᬳᬶᬢᬾ ᬭᬢᬵᬄ᭟᭒᭕᭟
ᬓᬵᬫᬓ᭄ᬭᭀᬥᬯᬶᬬᬸᬓ᭄ᬢᬵᬦᬵᬂ ᬬᬢᬷᬦᬵᬂ ᬬᬢᬘᬾᬢᬲᬵᬫ᭄
ᬅᬪᬶᬢᭀ ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬦᬶᬃ᭄ᬯᬵᬡᬂ ᬯᬃ᭄ᬢᬢᬾ ᬯᬶᬤᬶᬢᬵᬢ᭄ᬫᬦᬵᬫ᭄᭟᭒᭖᭟
ᬲ᭄ᬧᬃ᭄ᬰᬵᬦ᭄ᬓᬺᬢ᭄ᬯᬵ ᬩᬳᬶᬃ᭄ᬩᬵᬳ᭄ᬬᬵᬂᬰ᭄ᬘᬓ᭄ᬱᬸᬰ᭄ᬘᬿᬯᬵᬦ᭄ᬢᬭᬾ ᬪ᭄ᬭᬸᬯᭀᬄ
ᬧ᭄ᬭᬵᬡᬵᬧᬵᬦᭁ ᬲᬫᭁ ᬓᬺᬢ᭄ᬯᬵ ᬦᬵᬲᬵᬪ᭄ᬬᬦ᭄ᬢᬭᬘᬵᬭᬶᬡᭁ᭟᭒᭗᭟
ᬬᬢᬾᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬᬫᬦᭀᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬃ᭄ᬫᬸᬦᬶᬃ᭄ᬫᭀᬓ᭄ᬱᬧᬭᬵᬬᬡᬄ
ᬯᬶᬕᬢᬾᬘ᭄ᬙᬵᬪᬬᬓ᭄ᬭᭀᬥᭀ ᬬᬄ ᬲᬤᬵ ᬫᬸᬓ᭄ᬢ ᬏᬯ ᬲᬄ᭟᭒᭘᭟
ᬪᭀᬓ᭄ᬢᬵᬭᬂ ᬬᬚ᭄ᬜᬢᬧᬲᬵᬂ ᬲᬃ᭄ᬯᬮᭀᬓᬫᬳᬾᬰ᭄ᬯᬭᬫ᭄
ᬲᬸᬳᬺᬤᬂ ᬲᬃ᭄ᬯᬪᬹᬢᬵᬦᬵᬂ ᬚ᭄ᬜᬵᬢ᭄ᬯᬵ ᬫᬵᬂ ᬰᬵᬦ᭄ᬢᬶᬫᬺᬘ᭄ᬙᬢᬶ᭟᭒᭙᭟
 

ᬑᬂ ᬢᬢ᭄ᬲᬤᬶᬢᬶ ᬰ᭄ᬭᬷᬫᬤ᭄ᬪᬕᬯᬤ᭄ᬕᬷᬢᬵᬲᬹᬧᬦᬶᬱᬢ᭄ᬲᬸ ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬯᬶᬤ᭄ᬬᬵᬬᬵᬂ ᬬᭀᬕᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬾ ᬰ᭄ᬭᬷᬓᬺᬱ᭄ᬡᬵᬃ᭄ᬚᬸᬦᬲᬂᬯᬵᬤᬾ ᬓᬃ᭄ᬫᬲᬂᬦ᭄ᬬᬵᬲᬬᭀᬕᭀ ᬦᬵᬫ ᬧᬜ᭄ᬘᬫᭀᬥ᭄ᬬᬵᬬᬄ ᭟᭕᭟

ᬅᬥ᭄ᬬᬵᬬ ᭖    ᬆᬢ᭄ᬫᬲᬂᬬᬫᬬᭀᬕ
ᬱᬱ᭄ᬞᭀᬥ᭄ᬬᬵᬬᬄ
 
ᬰ᭄ᬭᬷᬪᬕᬯᬵᬦᬸᬯᬵᬘ᭞
ᬅᬦᬵᬰ᭄ᬭᬶᬢᬄ ᬓᬃ᭄ᬫᬨᬮᬂ ᬓᬵᬃ᭄ᬬᬂ ᬓᬃ᭄ᬫ ᬓᬭᭀᬢᬶ ᬬᬄ
ᬲ ᬲᬂᬦ᭄ᬬᬵᬲᬷ ᬘ ᬬᭀᬕᬷ ᬘ ᬦ ᬦᬶᬭᬕ᭄ᬦᬶᬃ᭄ᬦ ᬘᬵᬓ᭄ᬭᬶᬬᬄ᭟᭑᭟
ᬬᬂ ᬲᬂᬦ᭄ᬬᬵᬲᬫᬶᬢᬶ ᬧ᭄ᬭᬵᬳᬸᬃ᭄ᬬᭀᬕᬂ ᬢᬂ ᬯᬶᬤ᭄ᬥᬶ ᬧᬵᬡ᭄ᬟᬯ
ᬦ ᬳ᭄ᬬᬲᬂᬦ᭄ᬬᬲ᭄ᬢᬲᬂᬓᬮ᭄ᬧᭀ ᬬᭀᬕᬷ ᬪᬯᬢᬶ ᬓᬰ᭄ᬘᬦ᭟᭒᭟
ᬆᬭᬸᬭᬸᬓ᭄ᬱᭀᬃ᭄ᬫᬸᬦᬾᬃ᭄ᬬᭀᬕᬂ ᬓᬃ᭄ᬫ ᬓᬵᬭᬡᬫᬸᬘ᭄ᬬᬢᬾ
ᬬᭀᬕᬵᬭᬹᬠᬲ᭄ᬬ ᬢᬲ᭄ᬬᬿᬯ ᬰᬫᬄ ᬓᬵᬭᬡᬫᬸᬘ᭄ᬬᬢᬾ᭟᭓᭟
ᬬᬤᬵ ᬳᬶ ᬦᬾᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬᬵᬃ᭄ᬣᬾᬱᬸ ᬦ ᬓᬃ᭄ᬫᬲ᭄ᬯᬦᬸᬱᬚ᭄ᬚᬢᬾ
ᬲᬃ᭄ᬯᬲᬂᬓᬮ᭄ᬧᬲᬂᬦ᭄ᬬᬵᬲᬷ ᬬᭀᬕᬵᬭᬹᬠᬲ᭄ᬢᬤᭀᬘ᭄ᬬᬢᬾ᭟᭔᭟
ᬉᬤ᭄ᬥᬭᬾᬤᬵᬢ᭄ᬫᬦᬵᬢ᭄ᬫᬵᬦᬂ ᬦᬵᬢ᭄ᬫᬵᬦᬫᬯᬲᬵᬤᬬᬾᬢ᭄
ᬆᬢ᭄ᬫᬿᬯ ᬳ᭄ᬬᬵᬢ᭄ᬫᬦᭀ ᬩᬦ᭄ᬥᬸᬭᬵᬢ᭄ᬫᬿᬯ ᬭᬶᬧᬸᬭᬵᬢ᭄ᬫᬦᬄ᭟᭕᭟
ᬩᬦ᭄ᬥᬸᬭᬵᬢ᭄ᬫᬵᬢ᭄ᬫᬦᬲ᭄ᬢᬲ᭄ᬬ ᬬᬾᬦᬵᬢ᭄ᬫᬿᬯᬵᬢ᭄ᬫᬦᬵ ᬚᬶᬢᬄ
ᬅᬦᬵᬢ᭄ᬫᬦᬲ᭄ᬢᬸ ᬰᬢ᭄ᬭᬸᬢ᭄ᬯᬾ ᬯᬃ᭄ᬢᬾᬢᬵᬢ᭄ᬫᬿᬯ ᬰᬢ᭄ᬭᬸᬯᬢ᭄᭟᭖᭟
ᬚᬶᬢᬵᬢ᭄ᬫᬦᬄ ᬧ᭄ᬭᬰᬵᬦ᭄ᬢᬲ᭄ᬬ ᬧᬭᬫᬵᬢ᭄ᬫᬵ ᬲᬫᬵᬳᬶᬢᬄ
ᬰᬷᬢᭀᬱ᭄ᬡᬲᬸᬔᬤᬸᬄᬔᬾᬱᬸ ᬢᬣᬵ ᬫᬵᬦᬵᬧᬫᬵᬦᬬᭀᬄ᭟᭗᭟
ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬯᬶᬚ᭄ᬜᬵᬦᬢᬺᬧ᭄ᬢᬵᬢ᭄ᬫᬵ ᬓᬹᬝᬲ᭄ᬣᭀ ᬯᬶᬚᬶᬢᬾᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬᬄ
ᬬᬸᬓ᭄ᬢ ᬇᬢ᭄ᬬᬸᬘ᭄ᬬᬢᬾ ᬬᭀᬕᬷ ᬲᬫᬮᭀᬱ᭄ᬝᬵᬰ᭄ᬫᬓᬵᬜ᭄ᬘᬦᬄ᭟᭘᭟
ᬲᬸᬳᬺᬦ᭄ᬫᬶᬢ᭄ᬭᬵᬃ᭄ᬬᬸᬤᬵᬲᬷᬦᬫᬥ᭄ᬬᬲ᭄ᬣᬤ᭄ᬯᬾᬱ᭄ᬬᬩᬦ᭄ᬥᬸᬱᬸ
ᬲᬵᬥᬸᬱ᭄ᬯᬧᬶ ᬘ ᬧᬵᬧᬾᬱᬸ ᬲᬫᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬃ᭄ᬯᬶᬰᬶᬱ᭄ᬬᬢᬾ᭟᭙᭟
ᬬᭀᬕᬷ ᬬᬸᬜ᭄ᬚᬷᬢ ᬲᬢᬢᬫᬵᬢ᭄ᬫᬵᬦᬂ ᬭᬳᬲᬶ ᬲ᭄ᬣᬶᬢᬄ
ᬏᬓᬵᬓᬷ ᬬᬢᬘᬶᬢ᭄ᬢᬵᬢ᭄ᬫᬵ ᬦᬶᬭᬵᬰᬷᬭᬧᬭᬶᬕ᭄ᬭᬳᬄ᭟᭑᭐᭟
ᬰᬸᬘᭁ ᬤᬾᬰᬾ ᬧ᭄ᬭᬢᬶᬱ᭄ᬞᬵᬧ᭄ᬬ ᬲ᭄ᬣᬶᬭᬫᬵᬲᬦᬫᬵᬢ᭄ᬫᬦᬄ
ᬦᬵᬢ᭄ᬬᬸᬘ᭄ᬙ᭄ᬭᬶᬢᬂ ᬦᬵᬢᬶᬦᬷᬘᬂ ᬘᬿᬮᬵᬚᬶᬦᬓᬸᬰᭀᬢ᭄ᬢᬭᬫ᭄᭟᭑᭑᭟
ᬢᬢ᭄ᬭᬿᬓᬵᬕ᭄ᬭᬂ ᬫᬦᬄ ᬓᬺᬢ᭄ᬯᬵ ᬬᬢᬘᬶᬢ᭄ᬢᬾᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬᬓ᭄ᬭᬶᬬᬵᬄ
ᬉᬧᬯᬶᬰ᭄ᬬᬵᬲᬦᬾ ᬬᬸᬜ᭄ᬚ᭄ᬬᬵᬤ᭄ᬬᭀᬕᬫᬵᬢ᭄ᬫᬯᬶᬰᬸᬤ᭄ᬥᬬᬾ᭟᭑᭒᭟
ᬲᬫᬂ ᬓᬵᬬᬰᬶᬭᭀᬕ᭄ᬭᬷᬯᬂ ᬥᬵᬭᬬᬦ᭄ᬦᬘᬮᬂ ᬲ᭄ᬣᬶᬭᬄ
ᬲᬂᬧ᭄ᬭᬾᬓ᭄ᬱ᭄ᬬ ᬦᬵᬲᬶᬓᬵᬕ᭄ᬭᬂ ᬲ᭄ᬯᬂ ᬤᬶᬰᬰ᭄ᬘᬵᬦᬯᬮᭀᬓᬬᬦ᭄᭟᭑᭓᭟
ᬧ᭄ᬭᬰᬵᬦ᭄ᬢᬵᬢ᭄ᬫᬵ ᬯᬶᬕᬢᬪᬷᬃ᭄ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬘᬵᬭᬶᬯ᭄ᬭᬢᬾ ᬲ᭄ᬣᬶᬢᬄ
ᬫᬦᬄ ᬲᬂᬬᬫ᭄ᬬ ᬫᬘ᭄ᬘᬶᬢ᭄ᬢᭀ ᬬᬸᬓ᭄ᬢ ᬆᬲᬷᬢ ᬫᬢ᭄ᬧᬭᬄ᭟᭑᭔᭟
ᬬᬸᬜ᭄ᬚᬦ᭄ᬦᬾᬯᬂ ᬲᬤᬵᬢ᭄ᬫᬵᬦᬂ ᬬᭀᬕᬷ ᬦᬶᬬᬢᬫᬵᬦᬲᬄ
ᬰᬵᬦ᭄ᬢᬶᬂ ᬦᬶᬃ᭄ᬯᬵᬡᬧᬭᬫᬵᬂ ᬫᬢ᭄ᬲᬂᬲ᭄ᬣᬵᬫᬥᬶᬕᬘ᭄ᬙᬢᬶ᭟᭑᭕᭟
ᬦᬵᬢ᭄ᬬᬰ᭄ᬦᬢᬲ᭄ᬢᬸ ᬬᭀᬕᭀᬲ᭄ᬢᬶ ᬦ ᬘᬿᬓᬵᬦ᭄ᬢᬫᬦᬰ᭄ᬦᬢᬄ
ᬦ ᬘᬵᬢᬶᬲ᭄ᬯᬧ᭄ᬦᬰᬷᬮᬲ᭄ᬬ ᬚᬵᬕ᭄ᬭᬢᭀ ᬦᬿᬯ ᬘᬵᬃ᭄ᬚᬸᬦ᭟᭑᭖᭟
ᬬᬸᬓ᭄ᬢᬵᬳᬵᬭᬯᬶᬳᬵᬭᬲ᭄ᬬ ᬬᬸᬓ᭄ᬢᬘᬾᬱ᭄ᬝᬲ᭄ᬬ ᬓᬃ᭄ᬫᬲᬸ
ᬬᬸᬓ᭄ᬢᬲ᭄ᬯᬧ᭄ᬦᬵᬯᬩᭀᬥᬲ᭄ᬬ ᬬᭀᬕᭀ ᬪᬯᬢᬶ ᬤᬸᬄᬔᬳᬵ᭟᭑᭗᭟
ᬬᬤᬵ ᬯᬶᬦᬶᬬᬢᬂ ᬘᬶᬢ᭄ᬢᬫᬵᬢ᭄ᬫᬦ᭄ᬬᬾᬯᬵᬯᬢᬶᬱ᭄ᬞᬢᬾ
ᬦᬶᬄᬲ᭄ᬧᬺᬳᬄ ᬲᬃ᭄ᬯᬓᬵᬫᬾᬪ᭄ᬬᭀ ᬬᬸᬓ᭄ᬢ ᬇᬢ᭄ᬬᬸᬘ᭄ᬬᬢᬾ ᬢᬤᬵ᭟᭑᭘᭟
ᬬᬣᬵ ᬤᬷᬧᭀ ᬦᬶᬯᬵᬢᬲ᭄ᬣᭀ ᬦᬾᬗ᭄ᬕᬢᬾ ᬲᭀᬧᬫᬵ ᬲ᭄ᬫᬺᬢᬵ
ᬬᭀᬕᬶᬦᭀ ᬬᬢᬘᬶᬢ᭄ᬢᬲ᭄ᬬ ᬬᬸᬜ᭄ᬚᬢᭀ ᬬᭀᬕᬫᬵᬢ᭄ᬫᬦᬄ᭟᭑᭙᭟
ᬬᬢ᭄ᬭᭀᬧᬭᬫᬢᬾ ᬘᬶᬢ᭄ᬢᬂ ᬦᬶᬭᬸᬤ᭄ᬥᬂ ᬬᭀᬕᬲᬾᬯᬬᬵ
ᬬᬢ᭄ᬭ ᬘᬿᬯᬵᬢ᭄ᬫᬦᬵᬢ᭄ᬫᬵᬦᬂ ᬧᬰ᭄ᬬᬦ᭄ᬦᬵᬢ᭄ᬫᬦᬶ ᬢᬸᬱ᭄ᬬᬢᬶ᭟᭒᭐᭟
ᬲᬸᬔᬫᬵᬢ᭄ᬬᬦ᭄ᬢᬶᬓᬂ ᬬᬢ᭄ᬢᬤ᭄ᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬕ᭄ᬭᬵᬳ᭄ᬬᬫᬢᬷᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬᬫ᭄
ᬯᬾᬢ᭄ᬢᬶ ᬬᬢ᭄ᬭ ᬦ ᬘᬿᬯᬵᬬᬂ ᬲ᭄ᬣᬶᬢᬰ᭄ᬘᬮᬢᬶ ᬢᬢ᭄ᬢ᭄ᬯᬢᬄ᭟᭒᭑᭟
ᬬᬂ ᬮᬩ᭄ᬥ᭄ᬯᬵ ᬘᬵᬧᬭᬂ ᬮᬵᬪᬂ ᬫᬦ᭄ᬬᬢᬾ ᬦᬵᬥᬶᬓᬂ ᬢᬢᬄ
ᬬᬲ᭄ᬫᬶᬦ᭄ᬲ᭄ᬣᬶᬢᭀ ᬦ ᬤᬸᬄᬔᬾᬦ ᬕᬸᬭᬸᬡᬵᬧᬶ ᬯᬶᬘᬵᬮ᭄ᬬᬢᬾ᭟᭒᭒᭟
ᬢᬂ ᬯᬶᬤ᭄ᬬᬵᬤ᭄ᬤᬸᬄᬔᬲᬂᬬᭀᬕᬯᬶᬬᭀᬕᬂ ᬬᭀᬕᬲᬂᬚ᭄ᬜᬶᬢᬫ᭄
ᬲ ᬦᬶᬰ᭄ᬘᬬᬾᬦ ᬬᭀᬓ᭄ᬢᬯ᭄ᬬᭀ ᬬᭀᬕᭀᬦᬶᬃ᭄ᬯᬶᬡ᭄ᬡᬘᬾᬢᬲᬵ᭟᭒᭓᭟
ᬲᬂᬓᬮ᭄ᬧᬧ᭄ᬭᬪᬯᬵᬦ᭄ᬓᬵᬫᬵᬂᬲ᭄ᬢ᭄ᬬᬓ᭄ᬢ᭄ᬯᬵ ᬲᬃ᭄ᬯᬵᬦᬰᬾᬱᬢᬄ
ᬫᬦᬲᬿᬯᬾᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬᬕ᭄ᬭᬵᬫᬂ ᬯᬶᬦᬶᬬᬫ᭄ᬬ ᬲᬫᬦ᭄ᬢᬢᬄ᭟᭒᭔᭟
ᬰᬦᬿᬄ ᬰᬦᬿᬭᬸᬧᬭᬫᬾᬤ᭄ᬩᬸᬤ᭄ᬥ᭄ᬬᬵ ᬥᬺᬢᬶᬕᬺᬳᬷᬢᬬᬵ
ᬆᬢ᭄ᬫᬲᬂᬲ᭄ᬣᬂ ᬫᬦᬄ ᬓᬺᬢ᭄ᬯᬵ ᬦ ᬓᬶᬂᬘᬶᬤᬧᬶ ᬘᬶᬦ᭄ᬢᬬᬾᬢ᭄᭟᭒᭕᭟
ᬬᬢᭀ ᬬᬢᭀ ᬦᬶᬰ᭄ᬘᬭᬢᬶ ᬫᬦᬰ᭄ᬘᬜ᭄ᬘᬮᬫᬲ᭄ᬣᬶᬭᬫ᭄
ᬢᬢᬲ᭄ᬢᬢᭀ ᬦᬶᬬᬫ᭄ᬬᬿᬢᬤᬵᬢ᭄ᬫᬦ᭄ᬬᬾᬯ ᬯᬰᬂ ᬦᬬᬾᬢ᭄᭟᭒᭖᭟
ᬧ᭄ᬭᬰᬵᬦ᭄ᬢᬫᬦᬲᬂ ᬳ᭄ᬬᬾᬦᬂ ᬬᭀᬕᬶᬦᬂ ᬲᬸᬔᬫᬸᬢ᭄ᬢᬫᬫ᭄
ᬉᬧᬿᬢᬶ ᬰᬵᬦ᭄ᬢᬭᬚᬲᬂ ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬪᬹᬢᬫᬓᬮ᭄ᬫᬱᬫ᭄᭟᭒᭗᭟
ᬬᬸᬜ᭄ᬚᬦ᭄ᬦᬾᬯᬂ ᬲᬤᬵᬢ᭄ᬫᬵᬦᬂ ᬬᭀᬕᬷ ᬯᬶᬕᬢᬓᬮ᭄ᬫᬱᬄ
ᬲᬸᬔᬾᬦ ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬲᬂᬲ᭄ᬧᬃ᭄ᬰᬫᬢ᭄ᬬᬦ᭄ᬢᬂ ᬲᬸᬔᬫᬰ᭄ᬦᬸᬢᬾ᭟᭒᭘᭟
ᬲᬃ᭄ᬯᬪᬹᬢᬲ᭄ᬣᬫᬵᬢ᭄ᬫᬵᬦᬂ ᬲᬃ᭄ᬯᬪᬹᬢᬵᬦᬶ ᬘᬵᬢ᭄ᬫᬦᬶ
ᬈᬓ᭄ᬱᬢᬾ ᬬᭀᬕᬬᬸᬓ᭄ᬢᬵᬢ᭄ᬫᬵ ᬲᬃ᭄ᬯᬢ᭄ᬭ ᬲᬫᬤᬃ᭄ᬰᬦᬄ᭟᭒᭙᭟
ᬬᭀ ᬫᬵᬂ ᬧᬰ᭄ᬬᬢᬶ ᬲᬃ᭄ᬯᬢ᭄ᬭ ᬲᬃ᭄ᬯᬂ ᬘ ᬫᬬᬶ ᬧᬰ᭄ᬬᬢᬶ
ᬢᬲ᭄ᬬᬵᬳᬂ ᬦ ᬧ᭄ᬭᬡᬰ᭄ᬬᬵᬫᬶ ᬲ ᬘ ᬫᬾ ᬦ ᬧ᭄ᬭᬡᬰ᭄ᬬᬢᬶ᭟᭓᭐᭟
ᬲᬃ᭄ᬯᬪᬹᬢᬲ᭄ᬣᬶᬢᬂ ᬬᭀ ᬫᬵᬂ ᬪᬚᬢ᭄ᬬᬾᬓᬢ᭄ᬯᬫᬵᬲ᭄ᬣᬶᬢᬄ
ᬲᬃ᭄ᬯᬣᬵ ᬯᬃ᭄ᬢᬫᬵᬦᭀᬧᬶ ᬲ ᬬᭀᬕᬷ ᬫᬬᬶ ᬯᬃ᭄ᬢᬢᬾ᭟᭓᭑᭟
ᬆᬢ᭄ᬫᭁᬧᬫ᭄ᬬᬾᬦ ᬲᬃ᭄ᬯᬢ᭄ᬭ ᬲᬫᬂ ᬧᬰ᭄ᬬᬢᬶ ᬬᭀᬃ᭄ᬚᬸᬦ
ᬲᬸᬔᬂ ᬯᬵ ᬬᬤᬶ ᬯᬵ ᬤᬸᬄᬔᬂ ᬲ ᬬᭀᬕᬷ ᬧᬭᬫᭀ ᬫᬢᬄ᭟᭓᭒᭟
ᬅᬃ᭄ᬚᬸᬦ ᬉᬯᬵᬘ᭞
ᬬᭀᬬᬂ ᬬᭀᬕᬲ᭄ᬢ᭄ᬯᬬᬵ ᬧ᭄ᬭᭀᬓ᭄ᬢᬄ ᬲᬵᬫ᭄ᬬᬾᬦ ᬫᬥᬸᬲᬹᬤᬦ
ᬏᬢᬲ᭄ᬬᬵᬳᬂ ᬦ ᬧᬰ᭄ᬬᬵᬫᬶ ᬘᬜ᭄ᬘᬮᬢ᭄ᬯᬵᬢ᭄ᬲ᭄ᬣᬶᬢᬶᬂ ᬲ᭄ᬣᬶᬭᬵᬫ᭄᭟᭓᭓᭟
ᬘᬜ᭄ᬘᬮᬂ ᬳᬶ ᬫᬦᬄ ᬓᬺᬱ᭄ᬡ ᬧ᭄ᬭᬫᬵᬣᬶ ᬩᬮᬯᬤ᭄ᬤᬺᬠᬫ᭄
ᬢᬲ᭄ᬬᬵᬳᬂ ᬦᬶᬕ᭄ᬭᬳᬂ ᬫᬦ᭄ᬬᬾ ᬯᬵᬬᭀᬭᬶᬯ ᬲᬸᬤᬸᬱ᭄ᬓᬭᬫ᭄᭟᭓᭔᭟
ᬰ᭄ᬭᬷᬪᬕᬯᬵᬦᬸᬯᬵᬘ᭞
ᬅᬲᬂᬰᬬᬂ ᬫᬳᬵᬩᬵᬳᭀ ᬫᬦᭀ ᬤᬸᬃ᭄ᬦᬶᬕ᭄ᬭᬳᬂ ᬘᬮᬫ᭄
ᬅᬪ᭄ᬬᬵᬲᬾᬦ ᬢᬸ ᬓᭁᬦ᭄ᬢᬾᬬ ᬯᬿᬭᬵᬕ᭄ᬬᬾᬡ ᬘ ᬕᬺᬳ᭄ᬬᬢᬾ᭟᭓᭕᭟
ᬅᬲᬂᬬᬢᬵᬢ᭄ᬫᬦᬵ ᬬᭀᬕᭀ ᬤᬸᬱ᭄ᬧ᭄ᬭᬵᬧ ᬇᬢᬶ ᬫᬾ ᬫᬢᬶᬄ
ᬯᬰ᭄ᬬᬵᬢ᭄ᬫᬦᬵ ᬢᬸ ᬬᬢᬢᬵ ᬰᬓ᭄ᬬᭀᬯᬵᬧ᭄ᬢᬸᬫᬸᬧᬵᬬᬢᬄ᭟᭓᭖᭟
ᬅᬃ᭄ᬚᬸᬦ ᬉᬯᬵᬘ᭞
ᬅᬬᬢᬶᬄ ᬰ᭄ᬭᬤ᭄ᬥᬬᭀᬧᬾᬢᭀ ᬬᭀᬕᬵᬘ᭄ᬘᬮᬶᬢᬫᬵᬦᬲᬄ
ᬅᬧ᭄ᬭᬵᬧ᭄ᬬ ᬬᭀᬕᬲᬂᬲᬶᬤ᭄ᬥᬶᬂ ᬓᬵᬂ ᬕᬢᬶᬂ ᬓᬺᬱ᭄ᬡ ᬕᬘ᭄ᬙᬢᬶ᭟᭓᭗᭟
ᬓᬘ᭄ᬘᬶᬦ᭄ᬦᭀᬪᬬᬯᬶᬪ᭄ᬭᬱ᭄ᬝᬰ᭄ᬙᬶᬦ᭄ᬦᬵᬪ᭄ᬭᬫᬶᬯ ᬦᬰ᭄ᬬᬢᬶ
ᬅᬧ᭄ᬭᬢᬶᬱ᭄ᬞᭀ ᬫᬳᬵᬩᬵᬳᭀ ᬯᬶᬫᬹᬠᭀ ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬡᬄ ᬧᬣᬶ᭟᭓᭘᭟
ᬏᬢᬦ᭄ᬫᬾ ᬲᬂᬰᬬᬂ ᬓᬺᬱ᭄ᬡ ᬙᬾᬢ᭄ᬢᬸᬫᬃ᭄ᬳᬲ᭄ᬬᬰᬾᬱᬢᬄ
ᬢ᭄ᬯᬤᬦ᭄ᬬᬄ ᬲᬂᬰᬬᬲ᭄ᬬᬵᬲ᭄ᬬ ᬙᬾᬢ᭄ᬢᬵ ᬦ ᬳ᭄ᬬᬸᬧᬧᬤ᭄ᬬᬢᬾ᭟᭓᭙᭟
ᬰ᭄ᬭᬷᬪᬕᬯᬵᬦᬸᬯᬵᬘ᭞
ᬧᬵᬃ᭄ᬣ ᬦᬿᬯᬾᬳ ᬦᬵᬫᬸᬢ᭄ᬭ ᬯᬶᬦᬵᬰᬲ᭄ᬢᬲ᭄ᬬ ᬯᬶᬤ᭄ᬬᬢᬾ
ᬦ ᬳᬶ ᬓᬮ᭄ᬬᬵᬡᬓᬺᬢ᭄ᬓᬰ᭄ᬘᬶᬤ᭄ᬤᬸᬃ᭄ᬕᬢᬶᬂ ᬢᬵᬢ ᬕᬘ᭄ᬙᬢᬶ᭟᭔᭐᭟
ᬧ᭄ᬭᬵᬧ᭄ᬬ ᬧᬸᬡ᭄ᬬᬓᬺᬢᬵᬂ ᬮᭀᬓᬵᬦᬸᬱᬶᬢ᭄ᬯᬵ ᬰᬵᬰ᭄ᬯᬢᬷᬄ ᬲᬫᬵᬄ
ᬰᬸᬘᬷᬦᬵᬂ ᬰ᭄ᬭᬷᬫᬢᬵᬂ ᬕᬾᬳᬾ ᬬᭀᬕᬪ᭄ᬭᬱ᭄ᬝᭀᬪᬶᬚᬵᬬᬢᬾ᭟᭔᭑᭟
ᬅᬣᬯᬵ ᬬᭀᬕᬶᬦᬵᬫᬾᬯ ᬓᬸᬮᬾ ᬪᬯᬢᬶ ᬥᬷᬫᬢᬵᬫ᭄
ᬏᬢᬤ᭄ᬥᬶ ᬤᬸᬃ᭄ᬮᬪᬢᬭᬂ ᬮᭀᬓᬾ ᬚᬦ᭄ᬫ ᬬᬤᬷᬤᬺᬰᬫ᭄᭟᭔᭒᭟
ᬢᬢ᭄ᬭ ᬢᬂ ᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬲᬂᬬᭀᬕᬂ ᬮᬪᬢᬾ ᬧᭁᬃ᭄ᬯᬤᬾᬳᬶᬓᬫ᭄
ᬬᬢᬢᬾ ᬘ ᬢᬢᭀ ᬪᬹᬬᬄ ᬲᬂᬲᬶᬤ᭄ᬥᭁ ᬓᬸᬭᬸᬦᬦ᭄ᬤᬦ᭟᭔᭓᭟
ᬧᬹᬃ᭄ᬯᬵᬪ᭄ᬬᬵᬲᬾᬦ ᬢᬾᬦᬿᬯ ᬳ᭄ᬭᬶᬬᬢᬾ ᬳ᭄ᬬᬯᬰᭀᬧᬶ ᬲᬄ
ᬚᬶᬚ᭄ᬜᬵᬲᬸᬭᬧᬶ ᬬᭀᬕᬲ᭄ᬬ ᬰᬩ᭄ᬤᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬵᬢᬶᬯᬃ᭄ᬢᬢᬾ᭟᭔᭔᭟
ᬧ᭄ᬭᬬᬢ᭄ᬦᬵᬤ᭄ᬬᬢᬫᬵᬦᬲ᭄ᬢᬸ ᬬᭀᬕᬷ ᬲᬂᬰᬸᬤ᭄ᬥᬓᬶᬮ᭄ᬩᬶᬱᬄ
ᬅᬦᬾᬓᬚᬦ᭄ᬫᬲᬂᬲᬶᬤ᭄ᬥᬲ᭄ᬢᬢᭀ ᬬᬵᬢᬶ ᬧᬭᬵᬂ ᬕᬢᬶᬫ᭄᭟᭔᭕᭟
ᬢᬧᬲ᭄ᬯᬶᬪ᭄ᬬᭀᬥᬶᬓᭀ ᬬᭀᬕᬷ ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬶᬪ᭄ᬬᭀᬧᬶ ᬫᬢᭀᬥᬶᬓᬄ
ᬓᬃ᭄ᬫᬶᬪ᭄ᬬᬰ᭄ᬘᬵᬥᬶᬓᭀ ᬬᭀᬕᬷ ᬢᬲ᭄ᬫᬵᬤ᭄ᬬᭀᬕᬷ ᬪᬯᬵᬃ᭄ᬚᬸᬦ᭟᭔᭖᭟
ᬬᭀᬕᬶᬦᬵᬫᬧᬶ ᬲᬃ᭄ᬯᬾᬱᬵᬂ ᬫᬤ᭄ᬕᬢᬾᬦᬵᬦ᭄ᬢᬭᬵᬢ᭄ᬫᬦᬵ
ᬰ᭄ᬭᬤ᭄ᬥᬵᬯᬵᬦ᭄ᬪᬚᬢᬾ ᬬᭀ ᬫᬵᬂ ᬲ ᬫᬾ ᬬᬸᬓ᭄ᬢᬢᬫᭀ ᬫᬢᬄ᭟᭔᭗᭟
 

ᬑᬂ ᬢᬢ᭄ᬲᬤᬶᬢᬶ ᬰ᭄ᬭᬷᬫᬤ᭄ᬪᬕᬯᬤ᭄ᬕᬷᬢᬵᬲᬹᬧᬦᬶᬱᬢ᭄ᬲᬸ ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬯᬶᬤ᭄ᬬᬵᬬᬵᬂ ᬬᭀᬕᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬾ ᬰ᭄ᬭᬷᬓᬺᬱ᭄ᬡᬵᬃ᭄ᬚᬸᬦᬲᬂᬯᬵᬤᬾ ᬆᬢ᭄ᬫᬲᬂᬬᬫᬬᭀᬕᭀ ᬦᬵᬫ ᬱᬱ᭄ᬞᭀᬥ᭄ᬬᬵᬬᬄ ᭟᭖᭟

ᬅᬥ᭄ᬬᬵᬬ ᭗    ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬯᬶᬚ᭄ᬜᬵᬦᬬᭀᬕ
ᬲᬧ᭄ᬢᬫᭀᬥ᭄ᬬᬵᬬᬄ
 
ᬰ᭄ᬭᬷᬪᬕᬯᬵᬦᬸᬯᬵᬘ᭞
ᬫᬬ᭄ᬬᬵᬲᬓ᭄ᬢᬫᬦᬵᬄ ᬧᬵᬃ᭄ᬣ ᬬᭀᬕᬂ ᬬᬸᬜ᭄ᬚᬦ᭄ᬫᬤᬵᬰ᭄ᬭᬬᬄ
ᬅᬲᬂᬰᬬᬂ ᬲᬫᬕ᭄ᬭᬂ ᬫᬵᬂ ᬬᬣᬵ ᬚ᭄ᬜᬵᬲ᭄ᬬᬲᬶ ᬢᬘ᭄ᬙᬺᬡᬸ᭟᭑᭟
ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬂ ᬢᬾᬳᬂ ᬲᬯᬶᬚ᭄ᬜᬵᬦᬫᬶᬤᬂ ᬯᬓ᭄ᬱ᭄ᬬᬵᬫ᭄ᬬᬰᬾᬱᬢᬄ
ᬬᬚ᭄ᬚ᭄ᬜᬵᬢ᭄ᬯᬵ ᬦᬾᬳ ᬪᬹᬬᭀᬦ᭄ᬬᬚ᭄ᬚ᭄ᬜᬵᬢᬯ᭄ᬬᬫᬯᬰᬶᬱ᭄ᬬᬢᬾ᭟᭒᭟
ᬫᬦᬸᬱ᭄ᬬᬵᬡᬵᬂ ᬲᬳᬲ᭄ᬭᬾᬱᬸ ᬓᬰ᭄ᬘᬶᬤ᭄ᬬᬢᬢᬶ ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬬᬾ
ᬬᬢᬢᬵᬫᬧᬶ ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬵᬦᬵᬂ ᬓᬰ᭄ᬘᬶᬦ᭄ᬫᬵᬂ ᬯᬾᬢ᭄ᬢᬶ ᬢᬢ᭄ᬢ᭄ᬯᬢᬄ᭟᭓᭟
ᬪᬹᬫᬶᬭᬵᬧᭀᬦᬮᭀ ᬯᬵᬬᬸᬄ ᬔᬂ ᬫᬦᭀ ᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬭᬾᬯ ᬘ
ᬅᬳᬂᬓᬵᬭ ᬇᬢᬷᬬᬂ ᬫᬾ ᬪᬶᬦ᭄ᬦᬵ ᬧ᭄ᬭᬓᬺᬢᬶᬭᬱ᭄ᬝᬥᬵ᭟᭔᭟
ᬅᬧᬭᬾᬬᬫᬶᬢᬲ᭄ᬢ᭄ᬯᬦ᭄ᬬᬵᬂ ᬧ᭄ᬭᬓᬺᬢᬶᬂ ᬯᬶᬤ᭄ᬥᬶ ᬫᬾ ᬧᬭᬵᬫ᭄
ᬚᬷᬯᬪᬹᬢᬵᬂ ᬫᬳᬵᬩᬵᬳᭀ ᬬᬬᬾᬤᬂ ᬥᬵᬃ᭄ᬬᬢᬾ ᬚᬕᬢ᭄᭟᭕᭟
ᬏᬢᬤ᭄ᬬᭀᬦᬷᬦᬶ ᬪᬹᬢᬵᬦᬶ ᬲᬃ᭄ᬯᬵᬡᬷᬢ᭄ᬬᬸᬧᬥᬵᬭᬬ
ᬅᬳᬂ ᬓᬺᬢ᭄ᬲ᭄ᬦᬲ᭄ᬬ ᬚᬕᬢᬄ ᬧ᭄ᬭᬪᬯᬄ ᬧ᭄ᬭᬮᬬᬲ᭄ᬢᬣᬵ᭟᭖᭟
ᬫᬢ᭄ᬢᬄ ᬧᬭᬢᬭᬂ ᬦᬵᬦ᭄ᬬᬢ᭄ᬓᬶᬂᬘᬶᬤᬲ᭄ᬢᬶ ᬥᬦᬂᬚᬬ
ᬫᬬᬶ ᬲᬃ᭄ᬯᬫᬶᬤᬂ ᬧ᭄ᬭᭀᬢᬂ ᬲᬹᬢ᭄ᬭᬾ ᬫᬡᬶᬕᬡᬵ ᬇᬯ᭟᭗᭟
ᬭᬲᭀᬳᬫᬧ᭄ᬲᬸ ᬓᭁᬦ᭄ᬢᬾᬬ ᬧ᭄ᬭᬪᬵᬲ᭄ᬫᬶ ᬰᬰᬶᬲᬹᬃ᭄ᬬᬬᭀᬄ
ᬧ᭄ᬭᬡᬯᬄ ᬲᬃ᭄ᬯᬯᬾᬤᬾᬱᬸ ᬰᬩ᭄ᬤᬄ ᬔᬾ ᬧᭁᬭᬸᬱᬂ ᬦᬺᬱᬸ᭟᭘᭟
ᬧᬸᬡ᭄ᬬᭀ ᬕᬦ᭄ᬥᬄ ᬧᬺᬣᬶᬯ᭄ᬬᬵᬂ ᬘ ᬢᬾᬚᬰ᭄ᬘᬵᬲ᭄ᬫᬶ ᬯᬶᬪᬵᬯᬲᭁ
ᬚᬷᬯᬦᬂ ᬲᬃ᭄ᬯᬪᬹᬢᬾᬱᬸ ᬢᬧᬰ᭄ᬘᬵᬲ᭄ᬫᬶ ᬢᬧᬲ᭄ᬯᬶᬱᬸ᭟᭙᭟
ᬩᬷᬚᬂ ᬫᬵᬂ ᬲᬃ᭄ᬯᬪᬹᬢᬵᬦᬵᬂ ᬯᬶᬤ᭄ᬥᬶ ᬧᬵᬃ᭄ᬣ ᬲᬦᬵᬢᬦᬫ᭄
ᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬃ᭄ᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬫᬢᬵᬫᬲ᭄ᬫᬶ ᬢᬾᬚᬲ᭄ᬢᬾᬚᬲ᭄ᬯᬶᬦᬵᬫᬳᬫ᭄᭟᭑᭐᭟
ᬩᬮᬂ ᬩᬮᬯᬢᬵᬂ ᬘᬵᬳᬂ ᬓᬵᬫᬭᬵᬕᬯᬶᬯᬃ᭄ᬚᬶᬢᬫ᭄
ᬥᬃ᭄ᬫᬵᬯᬶᬭᬸᬤ᭄ᬥᭀ ᬪᬹᬢᬾᬱᬸ ᬓᬵᬫᭀᬲ᭄ᬫᬶ ᬪᬭᬢᬃ᭄ᬱᬪ᭟᭑᭑᭟
ᬬᬾ ᬘᬿᬯ ᬲᬵᬢ᭄ᬢ᭄ᬯᬶᬓᬵ ᬪᬵᬯᬵ ᬭᬵᬚᬲᬵᬲ᭄ᬢᬵᬫᬲᬵᬰ᭄ᬘ ᬬᬾ
ᬫᬢ᭄ᬢ ᬏᬯᬾᬢᬶ ᬢᬵᬦ᭄ᬯᬶᬤ᭄ᬥᬶ ᬦ ᬢ᭄ᬯᬳᬂ ᬢᬾᬱᬸ ᬢᬾ ᬫᬬᬶ᭟᭑᭒᭟
ᬢ᭄ᬭᬶᬪᬶᬃ᭄ᬕᬸᬡᬫᬬᬿᬃ᭄ᬪᬵᬯᬿᬭᬾᬪᬶᬄ ᬲᬃ᭄ᬯᬫᬶᬤᬂ ᬚᬕᬢ᭄
ᬫᭀᬳᬶᬢᬂ ᬦᬵᬪᬶᬚᬵᬦᬵᬢᬶ ᬫᬵᬫᬾᬪ᭄ᬬᬄ ᬧᬭᬫᬯ᭄ᬬᬬᬫ᭄᭟᭑᭓᭟
ᬤᬿᬯᬷ ᬳ᭄ᬬᬾᬱᬵ ᬕᬸᬡᬫᬬᬷ ᬫᬫ ᬫᬵᬬᬵ ᬤᬸᬭᬢ᭄ᬬᬬᬵ
ᬫᬵᬫᬾᬯ ᬬᬾ ᬧ᭄ᬭᬧᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬢᬾ ᬫᬵᬬᬵᬫᬾᬢᬵᬂ ᬢᬭᬦ᭄ᬢᬶ ᬢᬾ᭟᭑᭔᭟
ᬦ ᬫᬵᬂ ᬤᬸᬱ᭄ᬓᬺᬢᬶᬦᭀ ᬫᬹᬠᬵᬄ ᬧ᭄ᬭᬧᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬢᬾ ᬦᬭᬵᬥᬫᬵᬄ
ᬫᬵᬬᬬᬵᬧᬳᬺᬢᬚ᭄ᬜᬵᬦᬵ ᬆᬲᬸᬭᬂ ᬪᬵᬯᬫᬵᬰ᭄ᬭᬶᬢᬵᬄ᭟᭑᭕᭟
ᬘᬢᬸᬃ᭄ᬯᬶᬥᬵ ᬪᬚᬦ᭄ᬢᬾ ᬫᬵᬂ ᬚᬦᬵᬄ ᬲᬸᬓᬺᬢᬶᬦᭀᬃ᭄ᬚᬸᬦ
ᬆᬃ᭄ᬢᭀ ᬚᬶᬚ᭄ᬜᬵᬲᬸᬭᬃ᭄ᬣᬵᬃ᭄ᬣᬷ ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬷ ᬘ ᬪᬭᬢᬃ᭄ᬱᬪ᭟᭑᭖᭟
ᬢᬾᬱᬵᬂ ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬷ ᬦᬶᬢ᭄ᬬᬬᬸᬓ᭄ᬢ ᬏᬓᬪᬓ᭄ᬢᬶᬃ᭄ᬯᬶᬰᬶᬱ᭄ᬬᬢᬾ
ᬧ᭄ᬭᬶᬬᭀ ᬳᬶ ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬶᬦᭀᬢ᭄ᬬᬃ᭄ᬣᬫᬳᬂ ᬲ ᬘ ᬫᬫ ᬧ᭄ᬭᬶᬬᬄ᭟᭑᭗᭟
ᬉᬤᬵᬭᬵᬄ ᬲᬃ᭄ᬯ ᬏᬯᬿᬢᬾ ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬷ ᬢ᭄ᬯᬵᬢ᭄ᬫᬿᬯ ᬫᬾ ᬫᬢᬫ᭄
ᬆᬲ᭄ᬣᬶᬢᬄ ᬲ ᬳᬶ ᬬᬸᬓ᭄ᬢᬵᬢ᭄ᬫᬵ ᬫᬵᬫᬾᬯᬵᬦᬸᬢ᭄ᬢᬫᬵᬂ ᬕᬢᬶᬫ᭄᭟᭑᭘᭟
ᬩᬳᬹᬦᬵᬂ ᬚᬦ᭄ᬫᬦᬵᬫᬦ᭄ᬢᬾ ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬯᬵᬦ᭄ᬫᬵᬂ ᬧ᭄ᬭᬧᬤ᭄ᬬᬢᬾ
ᬯᬵᬲᬸᬤᬾᬯᬄ ᬲᬃ᭄ᬯᬫᬶᬢᬶ ᬲ ᬫᬳᬵᬢ᭄ᬫᬵ ᬲᬸᬤᬸᬃ᭄ᬮᬪᬄ᭟᭑᭙᭟
ᬓᬵᬫᬿᬲ᭄ᬢᬿᬲ᭄ᬢᬿᬃ᭄ᬳᬺᬢᬚ᭄ᬜᬵᬦᬵᬄ ᬧ᭄ᬭᬧᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬢᬾᬦ᭄ᬬᬤᬾᬯᬢᬵᬄ
ᬢᬂ ᬢᬂ ᬦᬶᬬᬫᬫᬵᬲ᭄ᬣᬵᬬ ᬧ᭄ᬭᬓᬺᬢ᭄ᬬᬵ ᬦᬶᬬᬢᬵᬄ ᬲ᭄ᬯᬬᬵ᭟᭒᭐᭟
ᬬᭀ ᬬᭀ ᬬᬵᬂ ᬬᬵᬂ ᬢᬦᬸᬂ ᬪᬓ᭄ᬢᬄ ᬰ᭄ᬭᬤ᭄ᬥᬬᬵᬃ᭄ᬘᬶᬢᬸᬫᬶᬘ᭄ᬙᬢᬶ
ᬢᬲ᭄ᬬ ᬢᬲ᭄ᬬᬵᬘᬮᬵᬂ ᬰ᭄ᬭᬤ᭄ᬥᬵᬂ ᬢᬵᬫᬾᬯ ᬯᬶᬤᬥᬵᬫ᭄ᬬᬳᬫ᭄᭟᭒᭑᭟
ᬲ ᬢᬬᬵ ᬰ᭄ᬭᬤ᭄ᬥᬬᬵ ᬬᬸᬓ᭄ᬢᬲ᭄ᬢᬲ᭄ᬬᬵᬭᬵᬥᬦᬫᬷᬳᬢᬾ
ᬮᬪᬢᬾ ᬘ ᬢᬢᬄ ᬓᬵᬫᬵᬦ᭄ᬫᬬᬿᬯ ᬯᬶᬳᬶᬢᬵᬦ᭄ᬳᬶ ᬢᬵᬦ᭄᭟᭒᭒᭟
ᬅᬦ᭄ᬢᬯᬢ᭄ᬢᬸ ᬨᬮᬂ ᬢᬾᬱᬵᬂ ᬢᬤ᭄ᬪᬯᬢ᭄ᬬᬮ᭄ᬧᬫᬾᬥᬲᬵᬫ᭄
ᬤᬾᬯᬵᬦ᭄ᬤᬾᬯᬬᬚᭀ ᬬᬵᬦ᭄ᬢᬶ ᬫᬤ᭄ᬪᬓ᭄ᬢᬵ ᬬᬵᬦ᭄ᬢᬶ ᬫᬵᬫᬧᬶ᭟᭒᭓᭟
ᬅᬯ᭄ᬬᬓ᭄ᬢᬂ ᬯ᭄ᬬᬓ᭄ᬢᬶᬫᬵᬧᬦ᭄ᬦᬂ ᬫᬦ᭄ᬬᬦ᭄ᬢᬾ ᬫᬵᬫᬩᬸᬤ᭄ᬥᬬᬄ
ᬧᬭᬂ ᬪᬵᬯᬫᬚᬵᬦᬦ᭄ᬢᭀ ᬫᬫᬵᬯ᭄ᬬᬬᬫᬦᬸᬢ᭄ᬢᬫᬫ᭄᭟᭒᭔᭟
ᬦᬵᬳᬂ ᬧ᭄ᬭᬓᬵᬰᬄ ᬲᬃ᭄ᬯᬲ᭄ᬬ ᬬᭀᬕᬫᬵᬬᬵᬲᬫᬵᬯᬺᬢᬄ
ᬫᬹᬠᭀᬬᬂ ᬦᬵᬪᬶᬚᬵᬦᬵᬢᬶ ᬮᭀᬓᭀ ᬫᬵᬫᬚᬫᬯ᭄ᬬᬬᬫ᭄᭟᭒᭕᭟
ᬯᬾᬤᬵᬳᬂ ᬲᬫᬢᬷᬢᬵᬦᬶ ᬯᬃ᭄ᬢᬫᬵᬦᬵᬦᬶ ᬘᬵᬃ᭄ᬚᬸᬦ
ᬪᬯᬶᬱ᭄ᬬᬵᬡᬶ ᬘ ᬪᬹᬢᬵᬦᬶ ᬫᬵᬂ ᬢᬸ ᬯᬾᬤ ᬦ ᬓᬰ᭄ᬘᬦ᭟᭒᭖᭟
ᬇᬘ᭄ᬙᬵᬤ᭄ᬯᬾᬱᬲᬫᬸᬢ᭄ᬣᬾᬦ ᬤ᭄ᬯᬦ᭄ᬤ᭄ᬯᬫᭀᬳᬾᬦ ᬪᬵᬭᬢ
ᬲᬃ᭄ᬯᬪᬹᬢᬵᬦᬶ ᬲᬂᬫᭀᬳᬂ ᬲᬃ᭄ᬕᬾ ᬬᬵᬦ᭄ᬢᬶ ᬧᬭᬂᬢᬧ᭟᭒᭗᭟
ᬬᬾᬱᬵᬂ ᬢ᭄ᬯᬦ᭄ᬢᬕᬢᬂ ᬧᬵᬧᬂ ᬚᬦᬵᬦᬵᬂ ᬧᬸᬡ᭄ᬬᬓᬃ᭄ᬫᬡᬵᬫ᭄
ᬢᬾ ᬤ᭄ᬯᬦ᭄ᬤ᭄ᬯᬫᭀᬳᬦᬶᬃ᭄ᬫᬸᬓ᭄ᬢᬵ ᬪᬚᬦ᭄ᬢᬾ ᬫᬵᬂ ᬤᬺᬠᬯ᭄ᬭᬢᬵᬄ᭟᭒᭘᭟
ᬚᬭᬵᬫᬭᬡᬫᭀᬓ᭄ᬱᬵᬬ ᬫᬵᬫᬵᬰ᭄ᬭᬶᬢ᭄ᬬ ᬬᬢᬦ᭄ᬢᬶ ᬬᬾ
ᬢᬾ ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫ ᬢᬤ᭄ᬯᬶᬤᬸᬄ ᬓᬺᬢ᭄ᬲ᭄ᬦᬫᬥ᭄ᬬᬵᬢ᭄ᬫᬂ ᬓᬃ᭄ᬫ ᬘᬵᬔᬶᬮᬫ᭄᭟᭒᭙᭟
ᬲᬵᬥᬶᬪᬹᬢᬵᬥᬶᬤᬿᬯᬂ ᬫᬵᬂ ᬲᬵᬥᬶᬬᬚ᭄ᬜᬂ ᬘ ᬬᬾ ᬯᬶᬤᬸᬄ
ᬧ᭄ᬭᬬᬵᬡᬓᬵᬮᬾᬧᬶ ᬘ ᬫᬵᬂ ᬢᬾ ᬯᬶᬤᬸᬃ᭄ᬬᬸᬓ᭄ᬢᬘᬾᬢᬲᬄ᭟᭓᭐᭟
 

ᬑᬂ ᬢᬢ᭄ᬲᬤᬶᬢᬶ ᬰ᭄ᬭᬷᬫᬤ᭄ᬪᬕᬯᬤ᭄ᬕᬷᬢᬵᬲᬹᬧᬦᬶᬱᬢ᭄ᬲᬸ ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬯᬶᬤ᭄ᬬᬵᬬᬵᬂ ᬬᭀᬕᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬾ ᬰ᭄ᬭᬷᬓᬺᬱ᭄ᬡᬵᬃ᭄ᬚᬸᬦᬲᬂᬯᬵᬤᬾ ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬯᬶᬚ᭄ᬜᬵᬦᬬᭀᬕᭀ ᬦᬵᬫ ᬲᬧ᭄ᬢᬫᭀᬥ᭄ᬬᬵᬬᬄ ᭟᭗᭟

ᬅᬥ᭄ᬬᬵᬬ ᭘    ᬅᬓ᭄ᬱᬭᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬬᭀᬕ
ᬅᬱ᭄ᬝᬫᭀᬥ᭄ᬬᬵᬬᬄ
 
ᬅᬃ᭄ᬚᬸᬦ ᬉᬯᬵᬘ᭞
ᬓᬶᬂ ᬢᬤ᭄ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫ ᬓᬶᬫᬥ᭄ᬬᬵᬢ᭄ᬫᬂ ᬓᬶᬂ ᬓᬃ᭄ᬫ ᬧᬸᬭᬸᬱᭀᬢ᭄ᬢᬫ
ᬅᬥᬶᬪᬹᬢᬂ ᬘ ᬓᬶᬂ ᬧ᭄ᬭᭀᬓ᭄ᬢᬫᬥᬶᬤᬿᬯᬂ ᬓᬶᬫᬸᬘ᭄ᬬᬢᬾ᭟᭑᭟
ᬅᬥᬶᬬᬚ᭄ᬜᬄ ᬓᬣᬂ ᬓᭀᬢ᭄ᬭ ᬤᬾᬳᬾᬲ᭄ᬫᬶᬦ᭄ᬫᬥᬸᬲᬹᬤᬦ
ᬧ᭄ᬭᬬᬵᬡᬓᬵᬮᬾ ᬘ ᬓᬣᬂ ᬚ᭄ᬜᬾᬬᭀᬲᬶ ᬦᬶᬬᬢᬵᬢ᭄ᬫᬪᬶᬄ᭟᭒᭟
ᬰ᭄ᬭᬷᬪᬕᬯᬵᬦᬸᬯᬵᬘ᭞
ᬅᬓ᭄ᬱᬭᬂ ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫ ᬧᬭᬫᬂ ᬲ᭄ᬯᬪᬵᬯᭀᬥ᭄ᬬᬵᬢ᭄ᬫᬫᬸᬘ᭄ᬬᬢᬾ
ᬪᬹᬢᬪᬵᬯᭀᬤ᭄ᬪᬯᬓᬭᭀ ᬯᬶᬲᬃ᭄ᬕᬄ ᬓᬃ᭄ᬫᬲᬂᬚ᭄ᬜᬶᬢᬄ᭟᭓᭟
ᬅᬥᬶᬪᬹᬢᬂ ᬓ᭄ᬱᬭᭀ ᬪᬵᬯᬄ ᬧᬸᬭᬸᬱᬰ᭄ᬘᬵᬥᬶᬤᬿᬯᬢᬫ᭄
ᬅᬥᬶᬬᬚ᭄ᬜᭀᬳᬫᬾᬯᬵᬢ᭄ᬭ ᬤᬾᬳᬾ ᬤᬾᬳᬪᬺᬢᬵᬂ ᬯᬭ᭟᭔᭟
ᬅᬦ᭄ᬢᬓᬵᬮᬾ ᬘ ᬫᬵᬫᬾᬯ ᬲ᭄ᬫᬭᬦ᭄ᬫᬸᬓ᭄ᬢ᭄ᬯᬵ ᬓᬮᬾᬯᬭᬫ᭄
ᬬᬄ ᬧ᭄ᬭᬬᬵᬢᬶ ᬲ ᬫᬤ᭄ᬪᬵᬯᬂ ᬬᬵᬢᬶ ᬦᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬬᬢ᭄ᬭ ᬲᬂᬰᬬᬄ᭟᭕᭟
ᬬᬂ ᬬᬂ ᬯᬵᬧᬶ ᬲ᭄ᬫᬭᬦ᭄ᬪᬵᬯᬂ ᬢ᭄ᬬᬚᬢ᭄ᬬᬦ᭄ᬢᬾ ᬓᬮᬾᬯᬭᬫ᭄
ᬢᬂ ᬢᬫᬾᬯᬿᬢᬶ ᬓᭁᬦ᭄ᬢᬾᬬ ᬲᬤᬵ ᬢᬤ᭄ᬪᬵᬯᬪᬵᬯᬶᬢᬄ᭟᭖᭟
ᬢᬲ᭄ᬫᬵᬢ᭄ᬲᬃ᭄ᬯᬾᬱᬸ ᬓᬵᬮᬾᬱᬸ ᬫᬵᬫᬦᬸᬲ᭄ᬫᬭ ᬬᬸᬥ᭄ᬬ ᬘ
ᬫᬬ᭄ᬬᬃ᭄ᬧᬶᬢᬫᬦᭀᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬃ᭄ᬫᬵᬫᬾᬯᬿᬱ᭄ᬬᬲ᭄ᬬᬲᬂᬰᬬᬫ᭄᭟᭗᭟
ᬅᬪ᭄ᬬᬵᬲᬬᭀᬕᬬᬸᬓ᭄ᬢᬾᬦ ᬘᬾᬢᬲᬵ ᬦᬵᬦ᭄ᬬᬕᬵᬫᬶᬦᬵ
ᬧᬭᬫᬂ ᬧᬸᬭᬸᬱᬂ ᬤᬶᬯ᭄ᬬᬂ ᬬᬵᬢᬶ ᬧᬵᬃ᭄ᬣᬵᬦᬸᬘᬶᬦ᭄ᬢᬬᬦ᭄᭟᭘᭟
ᬓᬯᬶᬂ ᬧᬸᬭᬵᬡᬫᬦᬸᬰᬵᬲᬶᬢᬵᬭᬫᬡᭀᬭᬡᬷᬬᬂᬲᬫᬦᬸᬲ᭄ᬫᬭᬾᬤ᭄ᬬᬄ
ᬲᬃ᭄ᬯᬲ᭄ᬬ ᬥᬵᬢᬵᬭᬫᬘᬶᬦ᭄ᬢ᭄ᬬᬭᬹᬧᬫᬵᬤᬶᬢ᭄ᬬᬯᬃ᭄ᬡᬂ ᬢᬫᬲᬄ ᬧᬭᬲ᭄ᬢᬵᬢ᭄᭟᭙᭟
ᬧ᭄ᬭᬬᬵᬡᬓᬵᬮᬾ ᬫᬦᬲᬵᬘᬮᬾᬦ ᬪᬓ᭄ᬢ᭄ᬬᬵ ᬬᬸᬓ᭄ᬢᭀ ᬬᭀᬕᬩᬮᬾᬦ ᬘᬿᬯ
ᬪ᭄ᬭᬸᬯᭀᬃ᭄ᬫᬥ᭄ᬬᬾ ᬧ᭄ᬭᬵᬡᬫᬵᬯᬾᬰ᭄ᬬ ᬲᬫ᭄ᬬᬓ᭄ᬲ ᬢᬂ ᬧᬭᬂ ᬧᬸᬭᬸᬱᬫᬸᬧᬿᬢᬶ ᬤᬶᬯ᭄ᬬᬫ᭄᭟᭑᭐᭟
ᬬᬤᬓ᭄ᬱᬭᬂ ᬯᬾᬤᬯᬶᬤᭀ ᬯᬤᬦ᭄ᬢᬶ ᬯᬶᬰᬦ᭄ᬢᬶ ᬬᬤ᭄ᬬᬢᬬᭀ ᬯᬷᬢᬭᬵᬕᬵᬄ
ᬬᬤᬶᬘ᭄ᬙᬦ᭄ᬢᭀ ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬘᬃ᭄ᬬᬂ ᬘᬭᬦ᭄ᬢᬶ ᬢᬢ᭄ᬢᬾ ᬧᬤᬂ ᬲᬂᬕ᭄ᬭᬳᬾᬡ ᬧ᭄ᬭᬯᬓ᭄ᬱ᭄ᬬᬾ᭟᭑᭑᭟
ᬲᬃ᭄ᬯᬤ᭄ᬯᬵᬭᬵᬡᬶ ᬲᬂᬬᬫ᭄ᬬ ᬫᬦᭀ ᬳᬺᬤᬶ ᬦᬶᬭᬸᬥ᭄ᬬ ᬘ
ᬫᬹᬃ᭄ᬥ᭄ᬦ᭄ᬬᬵᬥᬵᬬᬵᬢ᭄ᬫᬦᬄ ᬧ᭄ᬭᬵᬡᬫᬵᬲ᭄ᬣᬶᬢᭀ ᬬᭀᬕᬥᬵᬭᬡᬵᬫ᭄᭟᭑᭒᭟
ᬑᬫᬶᬢ᭄ᬬᬾᬓᬵᬓ᭄ᬱᬭᬂ ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫ ᬯ᭄ᬬᬵᬳᬭᬦ᭄ᬫᬵᬫᬦᬸᬲ᭄ᬫᬭᬦ᭄
ᬬᬄ ᬧ᭄ᬭᬬᬵᬢᬶ ᬢ᭄ᬬᬚᬦ᭄ᬤᬾᬳᬂ ᬲ ᬬᬵᬢᬶ ᬧᬭᬫᬵᬂ ᬕᬢᬶᬫ᭄᭟᭑᭓᭟
ᬅᬦᬦ᭄ᬬᬘᬾᬢᬵᬄ ᬲᬢᬢᬂ ᬬᭀ ᬫᬵᬂ ᬲ᭄ᬫᬭᬢᬶ ᬦᬶᬢ᭄ᬬᬰᬄ
ᬢᬲ᭄ᬬᬵᬳᬂ ᬲᬸᬮᬪᬄ ᬧᬵᬃ᭄ᬣ ᬦᬶᬢ᭄ᬬᬬᬸᬓ᭄ᬢᬲ᭄ᬬ ᬬᭀᬕᬶᬦᬄ᭟᭑᭔᭟
ᬫᬵᬫᬸᬧᬾᬢ᭄ᬬ ᬧᬸᬦᬃ᭄ᬚᬦ᭄ᬫ ᬤᬸᬄᬔᬵᬮᬬᬫᬰᬵᬰ᭄ᬯᬢᬫ᭄
ᬦᬵᬧ᭄ᬦᬸᬯᬦ᭄ᬢᬶ ᬫᬳᬵᬢ᭄ᬫᬵᬦᬄ ᬲᬂᬲᬶᬤ᭄ᬥᬶᬂ ᬧᬭᬫᬵᬂ ᬕᬢᬵᬄ᭟᭑᭕᭟
ᬆᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬪᬸᬯᬦᬵᬮ᭄ᬮᭀᬓᬵᬄ ᬧᬸᬦᬭᬵᬯᬃ᭄ᬢᬶᬦᭀᬃ᭄ᬚᬸᬦ
ᬫᬵᬫᬸᬧᬾᬢ᭄ᬬ ᬢᬸ ᬓᭁᬦ᭄ᬢᬾᬬ ᬧᬸᬦᬃ᭄ᬚᬦ᭄ᬫ ᬦ ᬯᬶᬤ᭄ᬬᬢᬾ᭟᭑᭖᭟
ᬲᬳᬲ᭄ᬭᬬᬸᬕᬧᬃ᭄ᬬᬦ᭄ᬢᬫᬳᬃ᭄ᬬᬤ᭄ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬡᭀ ᬯᬶᬤᬸᬄ
ᬭᬵᬢ᭄ᬭᬶᬂ ᬬᬸᬕᬲᬳᬲ᭄ᬭᬵᬦ᭄ᬢᬵᬂ ᬢᬾᬳᭀᬭᬵᬢ᭄ᬭᬯᬶᬤᭀ ᬚᬦᬵᬄ᭟᭑᭗᭟
ᬅᬯ᭄ᬬᬓ᭄ᬢᬵᬤ᭄ᬯ᭄ᬬᬓ᭄ᬢᬬᬄ ᬲᬃ᭄ᬯᬵᬄ ᬧ᭄ᬭᬪᬯᬦ᭄ᬢ᭄ᬬᬳᬭᬵᬕᬫᬾ
ᬭᬵᬢ᭄ᬃ᭄ᬬᬵᬕᬫᬾ ᬧ᭄ᬭᬮᬷᬬᬦ᭄ᬢᬾ ᬢᬢ᭄ᬭᬿᬯᬵᬯ᭄ᬬᬓ᭄ᬢᬲᬂᬚ᭄ᬜᬓᬾ᭟᭑᭘᭟
ᬪᬹᬢᬕ᭄ᬭᬵᬫᬄ ᬲ ᬏᬯᬵᬬᬂ ᬪᬹᬢ᭄ᬯᬵ ᬪᬹᬢ᭄ᬯᬵ ᬧ᭄ᬭᬮᬷᬬᬢᬾ
ᬭᬵᬢ᭄ᬃ᭄ᬬᬵᬕᬫᬾᬯᬰᬄ ᬧᬵᬃ᭄ᬣ ᬧ᭄ᬭᬪᬯᬢ᭄ᬬᬳᬭᬵᬕᬫᬾ᭟᭑᭙᭟
ᬧᬭᬲ᭄ᬢᬲ᭄ᬫᬵᬢ᭄ᬢᬸ ᬪᬵᬯᭀᬦ᭄ᬬᭀᬯ᭄ᬬᬓ᭄ᬢᭀᬯ᭄ᬬᬓ᭄ᬢᬵᬢ᭄ᬲᬦᬵᬢᬦᬄ
ᬬᬄ ᬲ ᬲᬃ᭄ᬯᬾᬱᬸ ᬪᬹᬢᬾᬱᬸ ᬦᬰ᭄ᬬᬢ᭄ᬲᬸ ᬦ ᬯᬶᬦᬰ᭄ᬬᬢᬶ᭟᭒᭐᭟
ᬅᬯ᭄ᬬᬓ᭄ᬢᭀᬓ᭄ᬱᬭ ᬇᬢ᭄ᬬᬸᬓ᭄ᬢᬲ᭄ᬢᬫᬵᬳᬸᬄ ᬧᬭᬫᬵᬂ ᬕᬢᬶᬫ᭄
ᬬᬂ ᬧ᭄ᬭᬵᬧ᭄ᬬ ᬦ ᬦᬶᬯᬃ᭄ᬢᬦ᭄ᬢᬾ ᬢᬤ᭄ᬥᬵᬫ ᬧᬭᬫᬂ ᬫᬫ᭟᭒᭑᭟
ᬧᬸᬭᬸᬱᬄ ᬲ ᬧᬭᬄ ᬧᬵᬃ᭄ᬣ ᬪᬓ᭄ᬢ᭄ᬬᬵ ᬮᬪ᭄ᬬᬲ᭄ᬢ᭄ᬯᬦᬦ᭄ᬬᬬᬵ
ᬬᬲ᭄ᬬᬵᬦ᭄ᬢᬄᬲ᭄ᬣᬵᬦᬶ ᬪᬹᬢᬵᬦᬶ ᬬᬾᬦ ᬲᬃ᭄ᬯᬫᬶᬤᬂ ᬢᬢᬫ᭄᭟᭒᭒᭟
ᬬᬢ᭄ᬭ ᬓᬵᬮᬾ ᬢ᭄ᬯᬦᬵᬯᬺᬢ᭄ᬢᬶᬫᬵᬯᬺᬢ᭄ᬢᬶᬂ ᬘᬿᬯ ᬬᭀᬕᬶᬦᬄ
ᬧ᭄ᬭᬬᬵᬢᬵ ᬬᬵᬦ᭄ᬢᬶ ᬢᬂ ᬓᬵᬮᬂ ᬯᬓ᭄ᬱ᭄ᬬᬵᬫᬶ ᬪᬭᬢᬃ᭄ᬱᬪ᭟᭒᭓᭟
ᬅᬕ᭄ᬦᬶᬃ᭄ᬚᭀᬢᬶᬭᬳᬄ ᬰᬸᬓ᭄ᬮᬄ ᬱᬡ᭄ᬫᬵᬲᬵ ᬉᬢ᭄ᬢᬭᬵᬬᬡᬫ᭄
ᬢᬢ᭄ᬭ ᬧ᭄ᬭᬬᬵᬢᬵ ᬕᬘ᭄ᬙᬦ᭄ᬢᬶ ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫ ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬯᬶᬤᭀ ᬚᬦᬵᬄ᭟᭒᭔᭟
ᬥᬹᬫᭀ ᬭᬵᬢ᭄ᬭᬶᬲ᭄ᬢᬣᬵ ᬓᬺᬱ᭄ᬡᬄ ᬱᬡ᭄ᬫᬵᬲᬵ ᬤᬓ᭄ᬱᬶᬡᬵᬬᬦᬫ᭄
ᬢᬢ᭄ᬭ ᬘᬵᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬫᬲᬂ ᬚ᭄ᬬᭀᬢᬶᬃ᭄ᬬᭀᬕᬷ ᬧ᭄ᬭᬵᬧ᭄ᬬ ᬦᬶᬯᬃ᭄ᬢᬢᬾ᭟᭒᭕᭟
ᬰᬸᬓ᭄ᬮᬓᬺᬱ᭄ᬡᬾ ᬕᬢᬷ ᬳ᭄ᬬᬾᬢᬾ ᬚᬕᬢᬄ ᬰᬵᬰ᭄ᬯᬢᬾ ᬫᬢᬾ
ᬏᬓᬬᬵ ᬬᬵᬢ᭄ᬬᬦᬵᬯᬺᬢ᭄ᬢᬶᬫᬦ᭄ᬬᬬᬵᬯᬃ᭄ᬢᬢᬾ ᬧᬸᬦᬄ᭟᭒᭖᭟
ᬦᬿᬢᬾ ᬲᬺᬢᬷ ᬧᬵᬃ᭄ᬣ ᬚᬵᬦᬦ᭄ᬬᭀᬕᬷ ᬫᬸᬳ᭄ᬬᬢᬶ ᬓᬰ᭄ᬘᬦ
ᬢᬲ᭄ᬫᬵᬢ᭄ᬲᬃ᭄ᬯᬾᬱᬸ ᬓᬵᬮᬾᬱᬸ ᬬᭀᬕᬬᬸᬓ᭄ᬢᭀ ᬪᬯᬵᬃ᭄ᬚᬸᬦ᭟᭒᭗᭟
ᬯᬾᬤᬾᬱᬸ ᬬᬚ᭄ᬜᬾᬱᬸ ᬢᬧᬄᬲᬸ ᬘᬿᬯ ᬤᬵᬦᬾᬱᬸ ᬬᬢ᭄ᬧᬸᬡ᭄ᬬᬨᬮᬂ ᬧ᭄ᬭᬤᬶᬱ᭄ᬝᬫ᭄
ᬅᬢ᭄ᬬᬾᬢᬶ ᬢᬢ᭄ᬲᬃ᭄ᬯᬫᬶᬤᬂ ᬯᬶᬤᬶᬢ᭄ᬯᬵᬬᭀᬕᬷ ᬧᬭᬂ ᬲ᭄ᬣᬵᬦᬫᬸᬧᬿᬢᬶ ᬘᬵᬤ᭄ᬬᬫ᭄᭟᭒᭘᭟
 

ᬑᬂ ᬢᬢ᭄ᬲᬤᬶᬢᬶ ᬰ᭄ᬭᬷᬫᬤ᭄ᬪᬕᬯᬤ᭄ᬕᬷᬢᬵᬲᬹᬧᬦᬶᬱᬢ᭄ᬲᬸ ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬯᬶᬤ᭄ᬬᬵᬬᬵᬂ ᬬᭀᬕᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬾ ᬰ᭄ᬭᬷᬓᬺᬱ᭄ᬡᬵᬃ᭄ᬚᬸᬦᬲᬂᬯᬵᬤᬾ ᬅᬓ᭄ᬱᬭᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬬᭀᬕᭀ ᬦᬵᬫᬵᬱ᭄ᬝᬫᭀᬥ᭄ᬬᬵᬬᬄ ᭟᭘᭟

ᬅᬥ᭄ᬬᬵᬬ ᭙    ᬭᬵᬚᬯᬶᬤ᭄ᬬᬵᬭᬵᬚᬕᬸᬳ᭄ᬬᬬᭀᬕ
ᬦᬯᬫᭀᬥ᭄ᬬᬵᬬᬄ
 
ᬰ᭄ᬭᬷᬪᬕᬯᬵᬦᬸᬯᬵᬘ᭞
ᬇᬤᬂ ᬢᬸ ᬢᬾ ᬕᬸᬳ᭄ᬬᬢᬫᬂ ᬧ᭄ᬭᬯᬓ᭄ᬱ᭄ᬬᬵᬫ᭄ᬬᬦᬲᬹᬬᬯᬾ
ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬂ ᬯᬶᬚ᭄ᬜᬵᬦᬲᬳᬶᬢᬂ ᬬᬚ᭄ᬚ᭄ᬜᬵᬢ᭄ᬯᬵ ᬫᭀᬓ᭄ᬱ᭄ᬬᬲᬾᬰᬸᬪᬵᬢ᭄᭟᭑᭟
ᬭᬵᬚᬯᬶᬤ᭄ᬬᬵ ᬭᬵᬚᬕᬸᬳ᭄ᬬᬂ ᬧᬯᬶᬢ᭄ᬭᬫᬶᬤᬫᬸᬢ᭄ᬢᬫᬫ᭄
ᬧ᭄ᬭᬢ᭄ᬬᬓ᭄ᬱᬵᬯᬕᬫᬂ ᬥᬃ᭄ᬫ᭄ᬬᬂ ᬲᬸᬲᬸᬔᬂ ᬓᬃ᭄ᬢᬸᬫᬯ᭄ᬬᬬᬫ᭄᭟᭒᭟
ᬅᬰ᭄ᬭᬤ᭄ᬤᬥᬵᬦᬵᬄ ᬧᬸᬭᬸᬱᬵ ᬥᬃ᭄ᬫᬲ᭄ᬬᬵᬲ᭄ᬬ ᬧᬭᬂᬢᬧ
ᬅᬧ᭄ᬭᬵᬧ᭄ᬬ ᬫᬵᬂ ᬦᬶᬯᬃ᭄ᬢᬦ᭄ᬢᬾ ᬫᬺᬢ᭄ᬬᬸᬲᬂᬲᬵᬭᬯᬃ᭄ᬢ᭄ᬫᬦᬶ᭟᭓᭟
ᬫᬬᬵ ᬢᬢᬫᬶᬤᬂ ᬲᬃ᭄ᬯᬂ ᬚᬕᬤᬯ᭄ᬬᬓ᭄ᬢᬫᬹᬃ᭄ᬢᬶᬦᬵ
ᬫᬢ᭄ᬲ᭄ᬣᬵᬦᬶ ᬲᬃ᭄ᬯᬪᬹᬢᬵᬦᬶ ᬦ ᬘᬵᬳᬂ ᬢᬾᬱ᭄ᬯᬯᬲ᭄ᬣᬶᬢᬄ᭟᭔᭟
ᬦ ᬘ ᬫᬢ᭄ᬲ᭄ᬣᬵᬦᬶ ᬪᬹᬢᬵᬦᬶ ᬧᬰ᭄ᬬ ᬫᬾ ᬬᭀᬕᬫᬿᬰ᭄ᬯᬭᬫ᭄
ᬪᬹᬢᬪᬺᬦ᭄ᬦ ᬘ ᬪᬹᬢᬲ᭄ᬣᭀ ᬫᬫᬵᬢ᭄ᬫᬵ ᬪᬹᬢᬪᬵᬯᬦᬄ᭟᭕᭟
ᬬᬣᬵᬓᬵᬰᬲ᭄ᬣᬶᬢᭀ ᬦᬶᬢ᭄ᬬᬂ ᬯᬵᬬᬸᬄ ᬲᬃ᭄ᬯᬢ᭄ᬭᬕᭀ ᬫᬳᬵᬦ᭄
ᬢᬣᬵ ᬲᬃ᭄ᬯᬵᬡᬶ ᬪᬹᬢᬵᬦᬶ ᬫᬢ᭄ᬲ᭄ᬣᬵᬦᬷᬢ᭄ᬬᬸᬧᬥᬵᬭᬬ᭟᭖᭟
ᬲᬃ᭄ᬯᬪᬹᬢᬵᬦᬶ ᬓᭁᬦ᭄ᬢᬾᬬ ᬧ᭄ᬭᬓᬺᬢᬶᬂ ᬬᬵᬦ᭄ᬢᬶ ᬫᬵᬫᬶᬓᬵᬫ᭄
ᬓᬮ᭄ᬧᬓ᭄ᬱᬬᬾ ᬧᬸᬦᬲ᭄ᬢᬵᬦᬶ ᬓᬮ᭄ᬧᬵᬤᭁ ᬯᬶᬲᬺᬚᬵᬫ᭄ᬬᬳᬫ᭄᭟᭗᭟
ᬧ᭄ᬭᬓᬺᬢᬶᬂ ᬲ᭄ᬯᬵᬫᬯᬱ᭄ᬝᬪ᭄ᬬ ᬯᬶᬲᬺᬚᬵᬫᬶ ᬧᬸᬦᬄ ᬧᬸᬦᬄ
ᬪᬹᬢᬕ᭄ᬭᬵᬫᬫᬶᬫᬂ ᬓᬺᬢ᭄ᬲ᭄ᬦᬫᬯᬰᬂ ᬧ᭄ᬭᬓᬺᬢᬾᬃ᭄ᬯᬰᬵᬢ᭄᭟᭘᭟
ᬦ ᬘ ᬫᬵᬂ ᬢᬵᬦᬶ ᬓᬃ᭄ᬫᬵᬡᬶ ᬦᬶᬩᬥ᭄ᬦᬦ᭄ᬢᬶ ᬥᬦᬂᬚᬬ
ᬉᬤᬵᬲᬷᬦᬯᬤᬵᬲᬷᬦᬫᬲᬓ᭄ᬢᬂ ᬢᬾᬱᬸ ᬓᬃ᭄ᬫᬲᬸ᭟᭙᭟
ᬫᬬᬵᬥ᭄ᬬᬓ᭄ᬱᬾᬡ ᬧ᭄ᬭᬓᬺᬢᬶᬄ ᬲᬹᬬᬢᬾ ᬲᬘᬭᬵᬘᬭᬫ᭄
ᬳᬾᬢᬸᬦᬵᬦᬾᬦ ᬓᭁᬦ᭄ᬢᬾᬬ ᬚᬕᬤ᭄ᬯᬶᬧᬭᬶᬯᬃ᭄ᬢᬢᬾ᭟᭑᭐᭟
ᬅᬯᬚᬵᬦᬦ᭄ᬢᬶ ᬫᬵᬂ ᬫᬹᬠᬵ ᬫᬵᬦᬸᬱᬷᬂ ᬢᬦᬸᬫᬵᬰ᭄ᬭᬶᬢᬫ᭄
ᬧᬭᬂ ᬪᬵᬯᬫᬚᬵᬦᬦ᭄ᬢᭀ ᬫᬫ ᬪᬹᬢᬫᬳᬾᬰ᭄ᬯᬭᬫ᭄᭟᭑᭑᭟
ᬫᭀᬖᬵᬰᬵ ᬫᭀᬖᬓᬃ᭄ᬫᬵᬡᭀ ᬫᭀᬖᬚ᭄ᬜᬵᬦᬵ ᬯᬶᬘᬾᬢᬲᬄ
ᬭᬵᬓ᭄ᬱᬲᬷᬫᬵᬲᬸᬭᬷᬂ ᬘᬿᬯ ᬧ᭄ᬭᬓᬺᬢᬶᬂ ᬫᭀᬳᬶᬦᬷᬂ ᬰ᭄ᬭᬶᬢᬵᬄ᭟᭑᭒᭟
ᬫᬳᬵᬢ᭄ᬫᬵᬦᬲ᭄ᬢᬸ ᬫᬵᬂ ᬧᬵᬃ᭄ᬣ ᬤᬿᬯᬷᬂ ᬧ᭄ᬭᬓᬺᬢᬶᬫᬵᬰ᭄ᬭᬶᬢᬵᬄ
ᬪᬚᬦ᭄ᬢ᭄ᬬᬦᬦ᭄ᬬᬫᬦᬲᭀ ᬚ᭄ᬜᬵᬢ᭄ᬯᬵ ᬪᬹᬢᬵᬤᬶᬫᬯ᭄ᬬᬬᬫ᭄᭟᭑᭓᭟
ᬲᬢᬢᬂ ᬓᬷᬃ᭄ᬢᬬᬦ᭄ᬢᭀ ᬫᬵᬂ ᬬᬢᬦ᭄ᬢᬰ᭄ᬘ ᬤᬺᬠᬯ᭄ᬭᬢᬵᬄ
ᬦᬫᬲ᭄ᬬᬦ᭄ᬢᬰ᭄ᬘ ᬫᬵᬂ ᬪᬓ᭄ᬢ᭄ᬬᬵ ᬦᬶᬢ᭄ᬬᬬᬸᬓ᭄ᬢᬵ ᬉᬧᬵᬲᬢᬾ᭟᭑᭔᭟
ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬬᬚ᭄ᬜᬾᬦ ᬘᬵᬧ᭄ᬬᬦ᭄ᬬᬾ ᬬᬚᬦ᭄ᬢᭀ ᬫᬵᬫᬸᬧᬵᬲᬢᬾ
ᬏᬓᬢ᭄ᬯᬾᬦ ᬧᬺᬣᬓ᭄ᬢ᭄ᬯᬾᬦ ᬩᬳᬸᬥᬵ ᬯᬶᬰ᭄ᬯᬢᭀᬫᬸᬔᬫ᭄᭟᭑᭕᭟
ᬅᬳᬂ ᬓ᭄ᬭᬢᬸᬭᬳᬂ ᬬᬚ᭄ᬜᬄ ᬲ᭄ᬯᬥᬵᬳᬫᬳᬫᭁᬱᬥᬫ᭄
ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᭀᬳᬫᬳᬫᬾᬯᬵᬚ᭄ᬬᬫᬳᬫᬕ᭄ᬦᬶᬭᬳᬂ ᬳᬸᬢᬫ᭄᭟᭑᭖᭟
ᬧᬶᬢᬵᬳᬫᬲ᭄ᬬ ᬚᬕᬢᭀ ᬫᬵᬢᬵ ᬥᬵᬢᬵ ᬧᬶᬢᬵᬫᬳᬄ
ᬯᬾᬤ᭄ᬬᬂ ᬧᬯᬶᬢ᭄ᬭᬫᭀᬂᬓᬵᬭ ᬋᬓ᭄ᬲᬵᬫ ᬬᬚᬸᬭᬾᬯ ᬘ᭟᭑᭗᭟
ᬕᬢᬶᬃ᭄ᬪᬃ᭄ᬢᬵ ᬧ᭄ᬭᬪᬸᬄ ᬲᬵᬓ᭄ᬱᬷ ᬦᬶᬯᬵᬲᬄ ᬰᬭᬡᬂ ᬲᬸᬳᬺᬢ᭄
ᬧ᭄ᬭᬪᬯᬄ ᬧ᭄ᬭᬮᬬᬄ ᬲ᭄ᬣᬵᬦᬂ ᬦᬶᬥᬵᬦᬂ ᬩᬷᬚᬫᬯ᭄ᬬᬬᬫ᭄᭟᭑᭘᭟
ᬢᬧᬵᬫ᭄ᬬᬳᬫᬳᬂ ᬯᬃ᭄ᬱᬂ ᬦᬶᬕᬺᬳ᭄ᬡᬵᬫ᭄ᬬᬸᬢ᭄ᬲᬺᬚᬵᬫᬶ ᬘ
ᬅᬫᬺᬢᬂ ᬘᬿᬯ ᬫᬺᬢ᭄ᬬᬸᬰ᭄ᬘ ᬲᬤᬲᬘ᭄ᬘᬵᬳᬫᬃ᭄ᬚᬸᬦ᭟᭑᭙᭟
ᬢ᭄ᬭᬿᬯᬶᬤ᭄ᬬᬵ ᬫᬵᬂ ᬲᭀᬫᬧᬵᬄ ᬧᬹᬢᬧᬵᬧᬵ ᬬᬚ᭄ᬜᬿᬭᬶᬱ᭄ᬝ᭄ᬯᬵ ᬲ᭄ᬯᬃ᭄ᬕᬢᬶᬂ ᬧ᭄ᬭᬵᬃ᭄ᬣᬬᬦ᭄ᬢᬾ
ᬢᬾ ᬧᬸᬡ᭄ᬬᬫᬵᬲᬵᬤ᭄ᬬ ᬲᬸᬭᬾᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬮᭀᬓᬫᬰ᭄ᬦᬦ᭄ᬢᬶ ᬤᬶᬯ᭄ᬬᬵᬦ᭄ᬤᬶᬯᬶ ᬤᬾᬯᬪᭀᬕᬵᬦ᭄᭟᭒᭐᭟
ᬢᬾ ᬢᬂ ᬪᬸᬓ᭄ᬢ᭄ᬯᬵ ᬲ᭄ᬯᬃ᭄ᬕᬮᭀᬓᬂ ᬯᬶᬰᬵᬮᬂ ᬓ᭄ᬱᬷᬡᬾ ᬧᬸᬡ᭄ᬬᬾ ᬫᬃ᭄ᬢ᭄ᬬᬮᭀᬓᬂ ᬯᬶᬰᬦ᭄ᬢᬶ
ᬏᬯᬂ ᬢ᭄ᬭᬬᬷᬥᬃ᭄ᬫᬫᬦᬸᬧ᭄ᬭᬧᬦ᭄ᬦᬵ ᬕᬢᬵᬕᬢᬂ ᬓᬵᬫᬓᬵᬫᬵ ᬮᬪᬦ᭄ᬢᬾ᭟᭒᭑᭟
ᬅᬦᬦ᭄ᬬᬵᬰ᭄ᬘᬶᬦ᭄ᬢᬬᬦ᭄ᬢᭀ ᬫᬵᬂ ᬬᬾ ᬚᬦᬵᬄ ᬧᬃ᭄ᬬᬸᬧᬵᬲᬢᬾ
ᬏᬱᬵᬂ ᬦᬶᬢ᭄ᬬᬵᬪᬶᬬᬸᬓ᭄ᬢᬵᬦᬵᬂ ᬬᭀᬕᬓ᭄ᬱᬾᬫᬂ ᬯᬳᬵᬫ᭄ᬬᬳᬫ᭄᭟᭒᭒᭟
ᬬᬾᬧ᭄ᬬᬦ᭄ᬬᬤᬾᬯᬢᬵ ᬪᬓ᭄ᬢᬵ ᬬᬚᬦ᭄ᬢᬾ ᬰ᭄ᬭᬤ᭄ᬥᬬᬵᬦ᭄ᬯᬶᬢᬵᬄ
ᬢᬾᬧᬶ ᬫᬵᬫᬾᬯ ᬓᭁᬦ᭄ᬢᬾᬬ ᬬᬚᬦ᭄ᬢ᭄ᬬᬯᬶᬥᬶᬧᬹᬃ᭄ᬯᬓᬫ᭄᭟᭒᭓᭟
ᬅᬳᬂ ᬳᬶ ᬲᬃ᭄ᬯᬬᬚ᭄ᬜᬵᬦᬵᬂ ᬪᭀᬓ᭄ᬢᬵ ᬘ ᬧ᭄ᬭᬪᬸᬭᬾᬯ ᬘ
ᬦ ᬢᬸ ᬫᬵᬫᬪᬶᬚᬵᬦᬦ᭄ᬢᬶ ᬢᬢ᭄ᬢ᭄ᬯᬾᬦᬵᬢᬰ᭄ᬘ᭄ᬬᬯᬦ᭄ᬢᬶ ᬢᬾ᭟᭒᭔᭟
ᬬᬵᬦ᭄ᬢᬶ ᬤᬾᬯᬯ᭄ᬭᬢᬵ ᬤᬾᬯᬵᬦ᭄ᬧᬶᬢᬻᬦ᭄ᬬᬵᬦ᭄ᬢᬶ ᬧᬶᬢᬺᬯ᭄ᬭᬢᬵᬄ
ᬪᬹᬢᬵᬦᬶ ᬬᬵᬦ᭄ᬢᬶ ᬪᬹᬢᬾᬚ᭄ᬬᬵ ᬬᬵᬦ᭄ᬢᬶ ᬫᬤ᭄ᬬᬵᬚᬶᬦᭀᬧᬶ ᬫᬵᬫ᭄᭟᭒᭕᭟
ᬧᬢ᭄ᬭᬂ ᬧᬸᬱ᭄ᬧᬂ ᬨᬮᬂ ᬢᭀᬬᬂ ᬬᭀ ᬫᬾ ᬪᬓ᭄ᬢ᭄ᬬᬵ ᬧ᭄ᬭᬬᬘ᭄ᬙᬢᬶ
ᬢᬤᬳᬂ ᬪᬓ᭄ᬢ᭄ᬬᬸᬧᬳᬺᬢᬫᬰ᭄ᬦᬵᬫᬶ ᬧ᭄ᬭᬬᬢᬵᬢ᭄ᬫᬦᬄ᭟᭒᭖᭟
ᬬᬢ᭄ᬓᬭᭀᬱᬶ ᬬᬤᬰ᭄ᬦᬵᬲᬶ ᬬᬚ᭄ᬚᬸᬳᭀᬱᬶ ᬤᬤᬵᬲᬶ ᬬᬢ᭄
ᬬᬢ᭄ᬢᬧᬲ᭄ᬬᬲᬶ ᬓᭁᬦ᭄ᬢᬾᬬ ᬢᬢ᭄ᬓᬸᬭᬸᬱ᭄ᬯ ᬫᬤᬃ᭄ᬧᬡᬫ᭄᭟᭒᭗᭟
ᬰᬸᬪᬵᬰᬸᬪᬨᬮᬿᬭᬾᬯᬂ ᬫᭀᬓ᭄ᬱ᭄ᬬᬲᬾ ᬓᬃ᭄ᬫᬩᬦ᭄ᬥᬦᬿᬄ
ᬲᬂᬦ᭄ᬬᬵᬲᬬᭀᬕᬬᬸᬓ᭄ᬢᬵᬢ᭄ᬫᬵ ᬯᬶᬫᬸᬓ᭄ᬢᭀ ᬫᬵᬫᬸᬧᬿᬱ᭄ᬬᬲᬶ᭟᭒᭘᭟
ᬲᬫᭀᬳᬂ ᬲᬃ᭄ᬯᬪᬹᬢᬾᬱᬸ ᬦ ᬫᬾ ᬤ᭄ᬯᬾᬱ᭄ᬬᭀᬲ᭄ᬢᬶ ᬦ ᬧ᭄ᬭᬶᬬᬄ
ᬬᬾ ᬪᬚᬦ᭄ᬢᬶ ᬢᬸ ᬫᬵᬂ ᬪᬓ᭄ᬢ᭄ᬬᬵ ᬫᬬᬶ ᬢᬾ ᬢᬾᬱᬸ ᬘᬵᬧ᭄ᬬᬳᬫ᭄᭟᭒᭙᭟
ᬅᬧᬶ ᬘᬾᬢ᭄ᬲᬸᬤᬸᬭᬵᬘᬵᬭᭀ ᬪᬚᬢᬾ ᬫᬵᬫᬦᬦ᭄ᬬᬪᬵᬓ᭄
ᬲᬵᬥᬸᬭᬾᬯ ᬲ ᬫᬦ᭄ᬢᬯ᭄ᬬᬄ ᬲᬫ᭄ᬬᬕ᭄ᬯ᭄ᬬᬯᬲᬶᬢᭀ ᬳᬶ ᬲᬄ᭟᭓᭐᭟
ᬓ᭄ᬱᬶᬧ᭄ᬭᬂ ᬪᬯᬢᬶ ᬥᬃ᭄ᬫᬵᬢ᭄ᬫᬵ ᬰᬰ᭄ᬯᬘ᭄ᬙᬵᬦ᭄ᬢᬶᬂ ᬦᬶᬕᬘ᭄ᬙᬢᬶ
ᬓᭁᬦ᭄ᬢᬾᬬ ᬧ᭄ᬭᬢᬶᬚᬵᬦᬷᬳᬶ ᬦ ᬫᬾ ᬪᬓ᭄ᬢᬄ ᬧ᭄ᬭᬡᬰ᭄ᬬᬢᬶ᭟᭓᭑᭟
ᬫᬵᬂ ᬳᬶ ᬧᬵᬃ᭄ᬣ ᬯ᭄ᬬᬧᬵᬰ᭄ᬭᬶᬢ᭄ᬬ ᬬᬾᬧᬶ ᬲ᭄ᬬᬸᬄ ᬧᬵᬧᬬᭀᬦᬬᬄ
ᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬬᭀ ᬯᬿᬰ᭄ᬬᬵᬲ᭄ᬢᬣᬵ ᬰᬹᬤ᭄ᬭᬵᬲ᭄ᬢᬾᬧᬶ ᬬᬵᬦ᭄ᬢᬶ ᬧᬭᬵᬂ ᬕᬢᬶᬫ᭄᭟᭓᭒᭟
ᬓᬶᬂ ᬧᬸᬦᬃ᭄ᬩ᭄ᬭᬵᬳ᭄ᬫᬡᬵᬄ ᬧᬸᬡ᭄ᬬᬵ ᬪᬓ᭄ᬢᬵ ᬭᬵᬚᬃ᭄ᬱᬬᬲ᭄ᬢᬣᬵ
ᬅᬦᬶᬢ᭄ᬬᬫᬲᬸᬔᬂ ᬮᭀᬓᬫᬶᬫᬂ ᬧ᭄ᬭᬵᬧ᭄ᬬ ᬪᬚᬲ᭄ᬯ ᬫᬵᬫ᭄᭟᭓᭓᭟
ᬫᬦ᭄ᬫᬦᬵ ᬪᬯ ᬫᬤ᭄ᬪᬓ᭄ᬢᭀ ᬫᬤ᭄ᬬᬵᬚᬷ ᬫᬵᬂ ᬦᬫᬲ᭄ᬓᬸᬭᬸ
ᬫᬵᬫᬾᬯᬿᬱ᭄ᬬᬲᬶ ᬬᬸᬓ᭄ᬢ᭄ᬯᬿᬯᬫᬵᬢ᭄ᬫᬵᬦᬂ ᬫᬢ᭄ᬧᬭᬵᬬᬡᬄ᭟᭓᭔᭟
 

ᬑᬂ ᬢᬢ᭄ᬲᬤᬶᬢᬶ ᬰ᭄ᬭᬷᬫᬤ᭄ᬪᬕᬯᬤ᭄ᬕᬷᬢᬵᬲᬹᬧᬦᬶᬱᬢ᭄ᬲᬸ ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬯᬶᬤ᭄ᬬᬵᬬᬵᬂ ᬬᭀᬕᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬾ ᬰ᭄ᬭᬷᬓᬺᬱ᭄ᬡᬵᬃ᭄ᬚᬸᬦᬲᬂᬯᬵᬤᬾ ᬭᬵᬚᬯᬶᬤ᭄ᬬᬵᬭᬵᬚᬕᬸᬳ᭄ᬬᬬᭀᬕᭀ ᬦᬵᬫ ᬦᬯᬫᭀᬥ᭄ᬬᬵᬬᬄ ᭟᭙᭟

ᬅᬥ᭄ᬬᬵᬬ ᭑᭐    ᬯᬶᬪᬹᬢᬶᬬᭀᬕ
ᬤᬰᬫᭀᬥ᭄ᬬᬵᬬᬄ
 
ᬰ᭄ᬭᬷᬪᬕᬯᬵᬦᬸᬯᬵᬘ᭞
ᬪᬹᬬ ᬏᬯ ᬫᬳᬵᬩᬵᬳᭀ ᬰᬺᬡᬸ ᬫᬾ ᬧᬭᬫᬂ ᬯᬘᬄ
ᬬᬢ᭄ᬢᬾᬳᬂ ᬧ᭄ᬭᬷᬬᬫᬵᬡᬵᬬ ᬯᬓ᭄ᬱ᭄ᬬᬵᬫᬶ ᬳᬶᬢᬓᬵᬫ᭄ᬬᬬᬵ᭟᭑᭟
ᬦ ᬫᬾ ᬯᬶᬤᬸᬄ ᬲᬸᬭᬕᬡᬵᬄ ᬧ᭄ᬭᬪᬯᬂ ᬦ ᬫᬳᬃ᭄ᬱᬬᬄ
ᬅᬳᬫᬵᬤᬶᬃ᭄ᬳᬶ ᬤᬾᬯᬵᬦᬵᬂ ᬫᬳᬃ᭄ᬱᬷᬡᬵᬂ ᬘ ᬲᬃ᭄ᬯᬰᬄ᭟᭒᭟
ᬬᭀ ᬫᬵᬫᬚᬫᬦᬵᬤᬶᬂ ᬘ ᬯᬾᬢ᭄ᬢᬶ ᬮᭀᬓᬫᬳᬾᬰ᭄ᬯᬭᬫ᭄
ᬅᬲᬂᬫᬹᬠᬄ ᬲ ᬫᬃ᭄ᬢ᭄ᬬᬾᬱᬸ ᬲᬃ᭄ᬯᬧᬵᬧᬿᬄ ᬧ᭄ᬭᬫᬸᬘ᭄ᬬᬢᬾ᭟᭓᭟
ᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬃ᭄ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬫᬲᬂᬫᭀᬳᬄ ᬓ᭄ᬱᬫᬵ ᬲᬢ᭄ᬬᬂ ᬤᬫᬄ ᬰᬫᬄ
ᬲᬸᬔᬂ ᬤᬸᬄᬔᬂ ᬪᬯᭀᬪᬵᬯᭀ ᬪᬬᬂ ᬘᬵᬪᬬᬫᬾᬯ ᬘ᭟᭔᭟
ᬅᬳᬶᬂᬲᬵ ᬲᬫᬢᬵ ᬢᬸᬱ᭄ᬝᬶᬲ᭄ᬢᬧᭀ ᬤᬵᬦᬂ ᬬᬰᭀᬬᬰᬄ
ᬪᬯᬦ᭄ᬢᬶ ᬪᬵᬯᬵ ᬪᬹᬢᬵᬦᬵᬂ ᬫᬢ᭄ᬢ ᬏᬯ ᬧᬺᬣᬕ᭄ᬯᬶᬥᬵᬄ᭟᭕᭟
ᬫᬳᬃ᭄ᬱᬬᬄ ᬲᬧ᭄ᬢ ᬧᬹᬃ᭄ᬯᬾ ᬘᬢ᭄ᬯᬵᬭᭀ ᬫᬦᬯᬲ᭄ᬢᬣᬵ
ᬫᬤ᭄ᬪᬵᬯᬵ ᬫᬵᬦᬲᬵ ᬚᬵᬢᬵ ᬬᬾᬱᬵᬂ ᬮᭀᬓ ᬇᬫᬵᬄ ᬧ᭄ᬭᬚᬵᬄ᭟᭖᭟
ᬏᬢᬵᬂ ᬯᬶᬪᬹᬢᬶᬂ ᬬᭀᬕᬂ ᬘ ᬫᬫ ᬬᭀ ᬯᬾᬢ᭄ᬢᬶ ᬢᬢ᭄ᬢ᭄ᬯᬢᬄ
ᬲᭀᬯᬶᬓᬫ᭄ᬧᬾᬦ ᬬᭀᬕᬾᬦ ᬬᬸᬚ᭄ᬬᬢᬾ ᬦᬵᬢ᭄ᬭ ᬲᬂᬰᬬᬄ᭟᭗᭟
ᬅᬳᬂ ᬲᬃ᭄ᬯᬲ᭄ᬬ ᬧ᭄ᬭᬪᬯᭀ ᬫᬢ᭄ᬢᬄ ᬲᬃ᭄ᬯᬂ ᬧ᭄ᬭᬯᬃ᭄ᬢᬢᬾ
ᬇᬢᬶ ᬫᬢ᭄ᬯᬵ ᬪᬚᬦ᭄ᬢᬾ ᬫᬵᬂ ᬩᬸᬥᬵ ᬪᬵᬯᬲᬫᬦ᭄ᬯᬶᬢᬵᬄ᭟᭘᭟
ᬫᬘ᭄ᬘᬶᬢ᭄ᬢᬵ ᬫᬤ᭄ᬕᬢᬧ᭄ᬭᬵᬡᬵ ᬩᭀᬥᬬᬦ᭄ᬢᬄ ᬧᬭᬲ᭄ᬧᬭᬫ᭄
ᬓᬣᬬᬦ᭄ᬢᬰ᭄ᬘ ᬫᬵᬂ ᬦᬶᬢ᭄ᬬᬂ ᬢᬸᬱ᭄ᬬᬦ᭄ᬢᬶ ᬘ ᬭᬫᬦ᭄ᬢᬶ ᬘ᭟᭙᭟
ᬢᬾᬱᬵᬂ ᬲᬢᬢᬬᬸᬓ᭄ᬢᬵᬦᬵᬂ ᬪᬚᬢᬵᬂ ᬧ᭄ᬭᬷᬢᬶᬧᬹᬃ᭄ᬯᬓᬫ᭄
ᬤᬤᬵᬫᬶ ᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬬᭀᬕᬂ ᬢᬂ ᬬᬾᬦ ᬫᬵᬫᬸᬧᬬᬵᬦ᭄ᬢᬶ ᬢᬾ᭟᭑᭐᭟
ᬢᬾᬱᬵᬫᬾᬯᬵᬦᬸᬓᬫ᭄ᬧᬵᬃ᭄ᬣᬫᬳᬫᬚ᭄ᬜᬵᬦᬚᬂ ᬢᬫᬄ
ᬦᬵᬰᬬᬵᬫ᭄ᬬᬵᬢ᭄ᬫᬪᬵᬯᬲ᭄ᬣᭀ ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬤᬷᬧᬾᬦ ᬪᬵᬲ᭄ᬯᬢᬵ᭟᭑᭑᭟
ᬅᬃ᭄ᬚᬸᬦ ᬉᬯᬵᬘ᭞
ᬧᬭᬂ ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫ ᬧᬭᬂ ᬥᬵᬫ ᬧᬯᬶᬢ᭄ᬭᬂ ᬧᬭᬫᬂ ᬪᬯᬵᬦ᭄
ᬧᬸᬭᬸᬱᬂ ᬰᬵᬰ᭄ᬯᬢᬂ ᬤᬶᬯ᭄ᬬᬫᬵᬤᬶᬤᬾᬯᬫᬚᬂ ᬯᬶᬪᬸᬫ᭄᭟᭑᭒᭟
ᬆᬳᬸᬲ᭄ᬢ᭄ᬯᬵᬫᬺᬱᬬᬄ ᬲᬃ᭄ᬯᬾ ᬤᬾᬯᬃ᭄ᬱᬶᬃ᭄ᬦᬵᬭᬤᬲ᭄ᬢᬣᬵ
ᬅᬲᬶᬢᭀ ᬤᬾᬯᬮᭀ ᬯ᭄ᬬᬵᬲᬄ ᬲ᭄ᬯᬬᬂ ᬘᬿᬯ ᬩ᭄ᬭᬯᬷᬱᬶ ᬫᬾ᭟᭑᭓᭟
ᬲᬃ᭄ᬯᬫᬾᬢᬤᬺᬢᬂ ᬫᬦ᭄ᬬᬾ ᬬᬦ᭄ᬫᬵᬂ ᬯᬤᬲᬶ ᬓᬾᬰᬯ
ᬦ ᬳᬶ ᬢᬾ ᬪᬕᬯᬦ᭄ᬯ᭄ᬬᬓ᭄ᬢᬶᬂ ᬯᬶᬤᬸᬃ᭄ᬤᬾᬯᬵ ᬦ ᬤᬵᬦᬯᬵᬄ᭟᭑᭔᭟
ᬲ᭄ᬯᬬᬫᬾᬯᬵᬢ᭄ᬫᬦᬵᬢ᭄ᬫᬵᬦᬂ ᬯᬾᬢ᭄ᬣ ᬢ᭄ᬯᬂ ᬧᬸᬭᬸᬱᭀᬢ᭄ᬢᬫ
ᬪᬹᬢᬪᬵᬯᬦ ᬪᬹᬢᬾᬰ ᬤᬾᬯᬤᬾᬯ ᬚᬕᬢ᭄ᬧᬢᬾ᭟᭑᭕᭟
ᬯᬓ᭄ᬢᬸᬫᬃ᭄ᬳᬲ᭄ᬬᬰᬾᬱᬾᬡ ᬤᬶᬯ᭄ᬬᬵ ᬳ᭄ᬬᬵᬢ᭄ᬫᬯᬶᬪᬹᬢᬬᬄ
ᬬᬵᬪᬶᬃ᭄ᬯᬶᬪᬹᬢᬶᬪᬶᬃ᭄ᬮᭀᬓᬵᬦᬶᬫᬵᬂᬲ᭄ᬢ᭄ᬯᬂ ᬯ᭄ᬬᬵᬧ᭄ᬬ ᬢᬶᬱ᭄ᬞᬲᬶ᭟᭑᭖᭟
ᬓᬣᬂ ᬯᬶᬤ᭄ᬬᬵᬫᬳᬂ ᬬᭀᬕᬶᬂᬲ᭄ᬢ᭄ᬯᬵᬂ ᬲᬤᬵ ᬧᬭᬶᬘᬶᬦ᭄ᬢᬬᬦ᭄
ᬓᬾᬱᬸ ᬓᬾᬱᬸ ᬘ ᬪᬵᬯᬾᬱᬸ ᬘᬶᬦ᭄ᬢ᭄ᬬᭀᬲᬶ ᬪᬕᬯᬦ᭄ᬫᬬᬵ᭟᭑᭗᭟
ᬯᬶᬲ᭄ᬢᬭᬾᬡᬵᬢ᭄ᬫᬦᭀ ᬬᭀᬕᬂ ᬯᬶᬪᬹᬢᬶᬂ ᬘ ᬚᬦᬵᬃ᭄ᬤᬦ
ᬪᬹᬬᬄ ᬓᬣᬬ ᬢᬺᬧ᭄ᬢᬶᬃ᭄ᬳᬶ ᬰᬺᬡ᭄ᬯᬢᭀ ᬦᬵᬲ᭄ᬢᬶ ᬫᬾᬫᬺᬢᬫ᭄᭟᭑᭘᭟
ᬰ᭄ᬭᬷᬪᬕᬯᬵᬦᬸᬯᬵᬘ᭞
ᬳᬦ᭄ᬢ ᬢᬾ ᬓᬣᬬᬶᬱ᭄ᬬᬵᬫᬶ ᬤᬶᬯ᭄ᬬᬵ ᬳ᭄ᬬᬵᬢ᭄ᬫᬯᬶᬪᬹᬢᬬᬄ
ᬧ᭄ᬭᬵᬥᬵᬦ᭄ᬬᬢᬄ ᬓᬸᬭᬸᬰ᭄ᬭᬾᬱ᭄ᬞ ᬦᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬬᬦ᭄ᬢᭀ ᬯᬶᬲ᭄ᬢᬭᬲ᭄ᬬ ᬫᬾ᭟᭑᭙᭟
ᬅᬳᬫᬵᬢ᭄ᬫᬵ ᬕᬸᬟᬵᬓᬾᬰ ᬲᬃ᭄ᬯᬪᬹᬢᬵᬰᬬᬲ᭄ᬣᬶᬢᬄ
ᬅᬳᬫᬵᬤᬶᬰ᭄ᬘ ᬫᬥ᭄ᬬᬂ ᬘ ᬪᬹᬢᬵᬦᬵᬫᬦ᭄ᬢ ᬏᬯ ᬘ᭟᭒᭐᭟
ᬆᬤᬶᬢ᭄ᬬᬵᬦᬵᬫᬳᬂ ᬯᬶᬱ᭄ᬡᬸᬃ᭄ᬚ᭄ᬬᭀᬢᬶᬱᬵᬂ ᬭᬯᬶᬭᬂᬰᬸᬫᬵᬦ᭄
ᬫᬭᬷᬘᬶᬃ᭄ᬫᬭᬸᬢᬵᬫᬲ᭄ᬫᬶ ᬦᬓ᭄ᬱᬢ᭄ᬭᬵᬡᬵᬫᬳᬂ ᬰᬰᬷ᭟᭒᭑᭟
ᬯᬾᬤᬵᬦᬵᬂ ᬲᬵᬫᬯᬾᬤᭀᬲ᭄ᬫᬶ ᬤᬾᬯᬵᬦᬵᬫᬲ᭄ᬫᬶ ᬯᬵᬲᬯᬄ
ᬇᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬᬵᬡᬵᬂ ᬫᬦᬰ᭄ᬘᬵᬲ᭄ᬫᬶ ᬪᬹᬢᬵᬦᬵᬫᬲ᭄ᬫᬶ ᬘᬾᬢᬦᬵ᭟᭒᭒᭟
ᬭᬸᬤ᭄ᬭᬵᬡᬵᬂ ᬰᬂᬓᬭᬰ᭄ᬘᬵᬲ᭄ᬫᬶ ᬯᬶᬢ᭄ᬢᬾᬰᭀ ᬬᬓ᭄ᬱᬭᬓ᭄ᬱᬲᬵᬫ᭄
ᬯᬲᬹᬦᬵᬂ ᬧᬵᬯᬓᬰ᭄ᬘᬵᬲ᭄ᬫᬶ ᬫᬾᬭᬸᬄ ᬰᬶᬔᬭᬶᬡᬵᬫᬳᬫ᭄᭟᭒᭓᭟
ᬧᬸᬭᭀᬥᬲᬵᬂ ᬘ ᬫᬸᬔ᭄ᬬᬂ ᬫᬵᬂ ᬯᬶᬤ᭄ᬥᬶ ᬧᬵᬃ᭄ᬣ ᬩᬺᬳᬲ᭄ᬧᬢᬶᬫ᭄
ᬲᬾᬦᬵᬦᬷᬦᬵᬫᬳᬂ ᬲ᭄ᬓᬦ᭄ᬤᬄ ᬲᬭᬲᬵᬫᬲ᭄ᬫᬶ ᬲᬵᬕᬭᬄ᭟᭒᭔᭟
ᬫᬳᬃ᭄ᬱᬷᬡᬵᬂ ᬪᬺᬕᬸᬭᬳᬂ ᬕᬶᬭᬵᬫᬲ᭄ᬫ᭄ᬬᬾᬓᬫᬓ᭄ᬱᬭᬫ᭄
ᬬᬚ᭄ᬜᬵᬦᬵᬂ ᬚᬧᬬᬚ᭄ᬜᭀᬲ᭄ᬫᬶ ᬲ᭄ᬣᬵᬯᬭᬵᬡᬵᬂ ᬳᬶᬫᬵᬮᬬᬄ᭟᭒᭕᭟
ᬅᬰ᭄ᬯᬢ᭄ᬣᬄ ᬲᬃ᭄ᬯᬯᬺᬓ᭄ᬱᬵᬡᬵᬂ ᬤᬾᬯᬃ᭄ᬱᬷᬡᬵᬂ ᬘ ᬦᬵᬭᬤᬄ
ᬕᬦ᭄ᬥᬃ᭄ᬯᬵᬡᬵᬂ ᬘᬶᬢ᭄ᬭᬭᬣᬄ ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬵᬦᬵᬂ ᬓᬧᬶᬮᭀ ᬫᬸᬦᬶᬄ᭟᭒᭖᭟
ᬉᬘ᭄ᬘᬿᬄᬰ᭄ᬭᬯᬲᬫᬰ᭄ᬯᬵᬦᬵᬂ ᬯᬶᬤ᭄ᬥᬶ ᬫᬵᬫᬫᬺᬢᭀᬤ᭄ᬪᬯᬫ᭄
ᬐᬭᬵᬯᬢᬂ ᬕᬚᬾᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬵᬡᬵᬂ ᬦᬭᬵᬡᬵᬂ ᬘ ᬦᬭᬵᬥᬶᬧᬫ᭄᭟᭒᭗᭟
ᬆᬬᬸᬥᬵᬦᬵᬫᬳᬂ ᬯᬚ᭄ᬭᬂ ᬥᬾᬦᬹᬦᬵᬫᬲ᭄ᬫᬶ ᬓᬵᬫᬥᬸᬓ᭄
ᬧ᭄ᬭᬚᬦᬰ᭄ᬘᬵᬲ᭄ᬫᬶ ᬓᬦ᭄ᬤᬃ᭄ᬧᬄ ᬲᬃ᭄ᬧᬵᬡᬵᬫᬲ᭄ᬫᬶ ᬯᬵᬲᬸᬓᬶᬄ᭟᭒᭘᭟
ᬅᬦᬦ᭄ᬢᬰ᭄ᬘᬵᬲ᭄ᬫᬶ ᬦᬵᬕᬵᬦᬵᬂ ᬯᬭᬸᬡᭀ ᬬᬵᬤᬲᬵᬫᬳᬫ᭄
ᬧᬶᬢᬻᬡᬵᬫᬃ᭄ᬬᬫᬵ ᬘᬵᬲ᭄ᬫᬶ ᬬᬫᬄ ᬲᬂᬬᬫᬢᬵᬫᬳᬫ᭄᭟᭒᭙᭟
ᬧ᭄ᬭᬳ᭄ᬮᬵᬤᬰ᭄ᬘᬵᬲ᭄ᬫᬶ ᬤᬿᬢ᭄ᬬᬵᬦᬵᬂ ᬓᬵᬮᬄ ᬓᬮᬬᬢᬵᬫᬳᬫ᭄
ᬫᬺᬕᬵᬡᬵᬂ ᬘ ᬫᬺᬕᬾᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᭀᬳᬂ ᬯᬿᬦᬢᬾᬬᬰ᭄ᬘ ᬧᬓ᭄ᬱᬶᬡᬵᬫ᭄᭟᭓᭐᭟
ᬧᬯᬦᬄ ᬧᬯᬢᬵᬫᬲ᭄ᬫᬶ ᬭᬵᬫᬄ ᬰᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬪᬺᬢᬵᬫᬳᬫ᭄
ᬛᬱᬵᬡᬵᬂ ᬫᬓᬭᬰ᭄ᬘᬵᬲ᭄ᬫᬶ ᬲ᭄ᬭᭀᬢᬲᬵᬫᬲ᭄ᬫᬶ ᬚᬵᬳ᭄ᬦᬯᬷ᭟᭓᭑᭟
ᬲᬃ᭄ᬕᬵᬡᬵᬫᬵᬤᬶᬭᬦ᭄ᬢᬰ᭄ᬘ ᬫᬥ᭄ᬬᬂ ᬘᬿᬯᬵᬳᬫᬃ᭄ᬚᬸᬦ
ᬅᬥ᭄ᬬᬵᬢ᭄ᬫᬯᬶᬤ᭄ᬬᬵ ᬯᬶᬤ᭄ᬬᬵᬦᬵᬂ ᬯᬵᬤᬄ ᬧ᭄ᬭᬯᬤᬢᬵᬫᬳᬫ᭄᭟᭓᭒᭟
ᬅᬓ᭄ᬱᬭᬵᬡᬵᬫᬓᬵᬭᭀᬲ᭄ᬫᬶ ᬤ᭄ᬯᬦ᭄ᬤ᭄ᬯᬄ ᬲᬵᬫᬵᬲᬶᬓᬲ᭄ᬬ ᬘ
ᬅᬳᬫᬾᬯᬵᬓ᭄ᬱᬬᬄ ᬓᬵᬮᭀ ᬥᬵᬢᬵᬳᬂ ᬯᬶᬰ᭄ᬯᬢᭀᬫᬸᬔᬄ᭟᭓᭓᭟
ᬫᬺᬢ᭄ᬬᬸᬄ ᬲᬃ᭄ᬯᬳᬭᬰ᭄ᬘᬵᬳᬫᬸᬤ᭄ᬪᬯᬰ᭄ᬘ ᬪᬯᬶᬱ᭄ᬬᬢᬵᬫ᭄
ᬓᬷᬃ᭄ᬢᬶᬄ ᬰ᭄ᬭᬷᬃ᭄ᬯᬵᬓ᭄ᬘ ᬦᬵᬭᬷᬡᬵᬂ ᬲ᭄ᬫᬺᬢᬶᬃ᭄ᬫᬾᬥᬵ ᬥᬺᬢᬶᬄ ᬓ᭄ᬱᬫᬵ᭟᭓᭔᭟
ᬩᬺᬳᬢ᭄ᬲᬵᬫ ᬢᬣᬵ ᬲᬵᬫ᭄ᬦᬵᬂ ᬕᬵᬬᬢ᭄ᬭᬷ ᬙᬦ᭄ᬤᬲᬵᬫᬳᬫ᭄
ᬫᬵᬲᬵᬦᬵᬂ ᬫᬵᬃ᭄ᬕᬰᬷᬃ᭄ᬱᭀᬳᬫᬺᬢᬹᬦᬵᬂ ᬓᬸᬲᬸᬫᬵᬓᬭᬄ᭟᭓᭕᭟
ᬤ᭄ᬬᬹᬢᬂ ᬙᬮᬬᬢᬵᬫᬲ᭄ᬫᬶ ᬢᬾᬚᬲ᭄ᬢᬾᬚᬲ᭄ᬯᬶᬦᬵᬫᬳᬫ᭄
ᬚᬬᭀᬲ᭄ᬫᬶ ᬯ᭄ᬬᬯᬲᬵᬬᭀᬲ᭄ᬫᬶ ᬲᬢ᭄ᬢ᭄ᬯᬂ ᬲᬢ᭄ᬢ᭄ᬯᬯᬢᬵᬫᬳᬫ᭄᭟᭓᭖᭟
ᬯᬺᬱ᭄ᬡᬷᬦᬵᬂ ᬯᬵᬲᬸᬤᬾᬯᭀᬲ᭄ᬫᬶ ᬧᬵᬡ᭄ᬟᬯᬵᬦᬵᬂ ᬥᬦᬂᬚᬬᬄ
ᬫᬸᬦᬷᬦᬵᬫᬧ᭄ᬬᬳᬂ ᬯ᭄ᬬᬵᬲᬄ ᬓᬯᬷᬦᬵᬫᬸᬰᬦᬵ ᬓᬯᬶᬄ᭟᭓᭗᭟
ᬤᬡ᭄ᬟᭀ ᬤᬫᬬᬢᬵᬫᬲ᭄ᬫᬶ ᬦᬷᬢᬶᬭᬲ᭄ᬫᬶ ᬚᬶᬕᬷᬱᬢᬵᬫ᭄
ᬫᭁᬦᬂ ᬘᬿᬯᬵᬲ᭄ᬫᬶ ᬕᬸᬳ᭄ᬬᬵᬦᬵᬂ ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬂ ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬯᬢᬵᬫᬳᬫ᭄᭟᭓᭘᭟
ᬬᬘ᭄ᬘᬵᬧᬶ ᬲᬃ᭄ᬯᬪᬹᬢᬵᬦᬵᬂ ᬩᬷᬚᬂ ᬢᬤᬳᬫᬃ᭄ᬚᬸᬦ
ᬦ ᬢᬤᬲ᭄ᬢᬶ ᬯᬶᬦᬵ ᬬᬢ᭄ᬲ᭄ᬬᬵᬦ᭄ᬫᬬᬵ ᬪᬹᬢᬂ ᬘᬭᬵᬘᬭᬫ᭄᭟᭓᭙᭟
ᬦᬵᬦ᭄ᬢᭀᬲ᭄ᬢᬶ ᬫᬫ ᬤᬶᬯ᭄ᬬᬵᬦᬵᬂ ᬯᬶᬪᬹᬢᬷᬦᬵᬂ ᬧᬭᬂᬢᬧ
ᬏᬱ ᬢᬹᬤ᭄ᬤᬾᬰᬢᬄ ᬧ᭄ᬭᭀᬓ᭄ᬢᭀ ᬯᬶᬪᬹᬢᬾᬃ᭄ᬯᬶᬲ᭄ᬢᬭᭀ ᬫᬬᬵ᭟᭔᭐᭟
ᬬᬤ᭄ᬬᬤ᭄ᬯᬶᬪᬹᬢᬶᬫᬢ᭄ᬲᬢ᭄ᬢ᭄ᬯᬂ ᬰ᭄ᬭᬷᬫᬤᬹᬃ᭄ᬚᬶᬢᬫᬾᬯ ᬯᬵ
ᬢᬢ᭄ᬢᬤᬾᬯᬵᬯᬕᬘ᭄ᬙ ᬢ᭄ᬯᬂ ᬫᬫ ᬢᬾᬚᭀᬂᬰᬲᬂᬪᬯᬫ᭄᭟᭔᭑᭟
ᬅᬣᬯᬵ ᬩᬳᬸᬦᬿᬢᬾᬦ ᬓᬶᬂ ᬚ᭄ᬜᬵᬢᬾᬦ ᬢᬯᬵᬃ᭄ᬚᬸᬦ
ᬯᬶᬱ᭄ᬝᬪ᭄ᬬᬵᬳᬫᬶᬤᬂ ᬓᬺᬢ᭄ᬲ᭄ᬦᬫᬾᬓᬵᬂᬰᬾᬦ ᬲ᭄ᬣᬶᬢᭀ ᬚᬕᬢ᭄᭟᭔᭒᭟
 

ᬑᬂ ᬢᬢ᭄ᬲᬤᬶᬢᬶ ᬰ᭄ᬭᬷᬫᬤ᭄ᬪᬕᬯᬤ᭄ᬕᬷᬢᬵᬲᬹᬧᬦᬶᬱᬢ᭄ᬲᬸ ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬯᬶᬤ᭄ᬬᬵᬬᬵᬂ ᬬᭀᬕᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬾ ᬰ᭄ᬭᬷᬓᬺᬱ᭄ᬡᬵᬃ᭄ᬚᬸᬦᬲᬂᬯᬵᬤᬾ ᬯᬶᬪᬹᬢᬶᬬᭀᬕᭀ ᬦᬵᬫ ᬤᬰᬫᭀᬥ᭄ᬬᬵᬬᬄ ᭟᭑᭐᭟

ᬅᬥ᭄ᬬᬵᬬ ᭑᭑    ᬯᬶᬰ᭄ᬯᬭᬹᬧᬤᬃ᭄ᬰᬦᬬᭀᬕ
ᬏᬓᬵᬤᬰᭀᬥ᭄ᬬᬵᬬᬄ
 
ᬅᬃ᭄ᬚᬸᬦ ᬉᬯᬵᬘ᭞
ᬫᬤᬦᬸᬕ᭄ᬭᬳᬵᬬ ᬧᬭᬫᬂ ᬕᬸᬳ᭄ᬬᬫᬥ᭄ᬬᬵᬢ᭄ᬫᬲᬂᬚ᭄ᬜᬶᬢᬫ᭄
ᬬᬢ᭄ᬢ᭄ᬯᬬᭀᬓ᭄ᬢᬂ ᬯᬘᬲ᭄ᬢᬾᬦ ᬫᭀᬳᭀᬬᬂ ᬯᬶᬕᬢᭀ ᬫᬫ᭟᭑᭟
ᬪᬯᬵᬧ᭄ᬬᬬᭁ ᬳᬶ ᬪᬹᬢᬵᬦᬵᬂ ᬰ᭄ᬭᬸᬢᭁ ᬯᬶᬲ᭄ᬢᬭᬰᭀ ᬫᬬᬵ
ᬢ᭄ᬯᬢ᭄ᬢᬄ ᬓᬫᬮᬧᬢ᭄ᬭᬵᬓ᭄ᬱ ᬫᬵᬳᬵᬢ᭄ᬫ᭄ᬬᬫᬧᬶ ᬘᬵᬯ᭄ᬬᬬᬫ᭄᭟᭒᭟
ᬏᬯᬫᬾᬢᬤ᭄ᬬᬣᬵᬢ᭄ᬣ ᬢ᭄ᬯᬫᬵᬢ᭄ᬫᬵᬦᬂ ᬧᬭᬫᬾᬰ᭄ᬯᬭ
ᬤ᭄ᬭᬱ᭄ᬝᬸᬫᬶᬘ᭄ᬙᬵᬫᬶ ᬢᬾ ᬭᬹᬧᬫᬿᬰ᭄ᬯᬭᬂ ᬧᬸᬭᬸᬱᭀᬢ᭄ᬢᬫ᭟᭓᭟
ᬫᬦ᭄ᬬᬲᬾ ᬬᬤᬶ ᬢᬘ᭄ᬙᬓ᭄ᬬᬂ ᬫᬬᬵ ᬤ᭄ᬭᬱ᭄ᬝᬸᬫᬶᬢᬶ ᬧ᭄ᬭᬪᭀ
ᬬᭀᬕᬾᬰ᭄ᬯᬭ ᬢᬢᭀ ᬫᬾ ᬢ᭄ᬯᬂ ᬤᬃ᭄ᬰᬬᬵᬢ᭄ᬫᬵᬦᬫᬯ᭄ᬬᬬᬫ᭄᭟᭔᭟
ᬰ᭄ᬭᬷᬪᬕᬯᬵᬦᬸᬯᬵᬘ᭞
ᬧᬰ᭄ᬬ ᬫᬾ ᬧᬵᬃ᭄ᬣ ᬭᬹᬧᬵᬡᬶ ᬰᬢᬰᭀᬣ ᬲᬳᬲ᭄ᬭᬰᬄ
ᬦᬵᬦᬵᬯᬶᬥᬵᬦᬶ ᬤᬶᬯ᭄ᬬᬵᬦᬶ ᬦᬵᬦᬵᬯᬃ᭄ᬡᬵᬓᬺᬢᬷᬦᬶ ᬘ᭟᭕᭟
ᬧᬰ᭄ᬬᬵᬤᬶᬢ᭄ᬬᬵᬦ᭄ᬯᬲᬹᬦ᭄ᬭᬸᬤ᭄ᬭᬵᬦᬰ᭄ᬯᬶᬦᭁ ᬫᬭᬸᬢᬲ᭄ᬢᬣᬵ
ᬩᬳᬹᬦ᭄ᬬᬤᬺᬱ᭄ᬝᬧᬹᬃ᭄ᬯᬵᬡᬶ ᬧᬰ᭄ᬬᬵᬰ᭄ᬘᬃ᭄ᬬᬵᬡᬶ ᬪᬵᬭᬢ᭟᭖᭟
ᬇᬳᬿᬓᬲ᭄ᬣᬂ ᬚᬕᬢ᭄ᬓᬺᬢ᭄ᬲ᭄ᬦᬂ ᬧᬰ᭄ᬬᬵᬤ᭄ᬬ ᬲᬘᬭᬵᬘᬭᬫ᭄
ᬫᬫ ᬤᬾᬳᬾ ᬕᬸᬟᬵᬓᬾᬰ ᬬᬘ᭄ᬘᬵᬦ᭄ᬬᬤ᭄ᬤ᭄ᬭᬱ᭄ᬝᬸᬫᬶᬘ᭄ᬙᬲᬶ᭟᭗᭟
ᬦ ᬢᬸ ᬫᬵᬂ ᬰᬓ᭄ᬬᬲᬾ ᬤ᭄ᬭᬱ᭄ᬝᬸᬫᬦᬾᬦᬿᬯ ᬲ᭄ᬯᬘᬓ᭄ᬱᬸᬱᬵ
ᬤᬶᬯ᭄ᬬᬂ ᬤᬤᬵᬫᬶ ᬢᬾ ᬘᬓ᭄ᬱᬸᬄ ᬧᬰ᭄ᬬ ᬫᬾ ᬬᭀᬕᬫᬿᬰ᭄ᬯᬭᬫ᭄᭟᭘᭟
ᬲᬂᬚᬬ ᬉᬯᬵᬘ᭞
ᬏᬯᬫᬸᬓ᭄ᬢ᭄ᬯᬵ ᬢᬢᭀ ᬭᬵᬚᬦ᭄ᬫᬳᬵᬬᭀᬕᬾᬰ᭄ᬯᬭᭀ ᬳᬭᬶᬄ
ᬤᬃ᭄ᬰᬬᬵᬫᬵᬲ ᬧᬵᬃ᭄ᬣᬵᬬ ᬧᬭᬫᬂ ᬭᬹᬧᬫᬿᬰ᭄ᬯᬭᬫ᭄᭟᭙᭟
ᬅᬦᬾᬓᬯᬓ᭄ᬢ᭄ᬭᬦᬬᬦᬫᬦᬾᬓᬵᬤ᭄ᬪᬸᬢᬤᬃ᭄ᬰᬦᬫ᭄
ᬅᬦᬾᬓᬤᬶᬯ᭄ᬬᬵᬪᬭᬡᬂ ᬤᬶᬯ᭄ᬬᬵᬦᬾᬓᭀᬤ᭄ᬬᬢᬵᬬᬸᬥᬫ᭄᭟᭑᭐᭟
ᬤᬶᬯ᭄ᬬᬫᬵᬮ᭄ᬬᬵᬫ᭄ᬩᬭᬥᬭᬂ ᬤᬶᬯ᭄ᬬᬕᬦ᭄ᬥᬵᬦᬸᬮᬾᬧᬦᬫ᭄
ᬲᬃ᭄ᬯᬵᬰ᭄ᬘᬃ᭄ᬬᬫᬬᬂ ᬤᬾᬯᬫᬦᬦ᭄ᬢᬂ ᬯᬶᬰ᭄ᬯᬢᭀᬫᬸᬔᬫ᭄᭟᭑᭑᭟
ᬤᬶᬯᬶ ᬲᬹᬃ᭄ᬬᬲᬳᬲ᭄ᬭᬲ᭄ᬬ ᬪᬯᬾᬤ᭄ᬬᬸᬕᬧᬤᬸᬢ᭄ᬣᬶᬢᬵ
ᬬᬤᬶ ᬪᬵᬄ ᬲᬤᬺᬰᬷ ᬲᬵ ᬲ᭄ᬬᬵᬤ᭄ᬪᬵᬲᬲ᭄ᬢᬲ᭄ᬬ ᬫᬳᬵᬢ᭄ᬫᬦᬄ᭟᭑᭒᭟
ᬢᬢ᭄ᬭᬿᬓᬲ᭄ᬣᬂ ᬚᬕᬢ᭄ᬓᬺᬢ᭄ᬲ᭄ᬦᬂ ᬧ᭄ᬭᬯᬶᬪᬓ᭄ᬢᬫᬦᬾᬓᬥᬵ
ᬅᬧᬰ᭄ᬬᬤ᭄ᬤᬾᬯᬤᬾᬯᬲ᭄ᬬ ᬰᬭᬷᬭᬾ ᬧᬵᬡ᭄ᬟᬯᬲ᭄ᬢᬤᬵ᭟᭑᭓᭟
ᬢᬢᬄ ᬲ ᬯᬶᬲ᭄ᬫᬬᬵᬯᬶᬱ᭄ᬝᭀ ᬳᬺᬱ᭄ᬝᬭᭀᬫᬵ ᬥᬦᬂᬚᬬᬄ
ᬧ᭄ᬭᬡᬫ᭄ᬬ ᬰᬶᬭᬲᬵ ᬤᬾᬯᬂ ᬓᬺᬢᬵᬜ᭄ᬚᬮᬶᬭᬪᬵᬱᬢ᭟᭑᭔᭟
ᬅᬃ᭄ᬚᬸᬦ ᬉᬯᬵᬘ᭞
ᬧᬰ᭄ᬬᬵᬫᬶ ᬤᬾᬯᬵᬂᬲ᭄ᬢᬯ ᬤᬾᬯ ᬤᬾᬳᬾ ᬲᬃ᭄ᬯᬵᬂᬲ᭄ᬢᬣᬵ ᬪᬹᬢᬯᬶᬰᬾᬱᬲᬂᬖᬵᬦ᭄
ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬵᬡᬫᬷᬰᬂ ᬓᬫᬮᬵᬲᬦᬲ᭄ᬣᬫᬺᬱᬷᬂᬰ᭄ᬘ ᬲᬃ᭄ᬯᬵᬦᬸᬭᬕᬵᬂᬰ᭄ᬘ ᬤᬶᬯ᭄ᬬᬵᬦ᭄᭟᭑᭕᭟
ᬅᬦᬾᬓᬩᬵᬳᬹᬤᬭᬯᬓ᭄ᬢ᭄ᬭᬦᬾᬢ᭄ᬭᬂ ᬧᬰ᭄ᬬᬵᬫᬶ ᬢ᭄ᬯᬵᬂ ᬲᬃ᭄ᬯᬢᭀᬦᬦ᭄ᬢᬭᬹᬧᬫ᭄
ᬦᬵᬦ᭄ᬢᬂ ᬦ ᬫᬥ᭄ᬬᬂ ᬦ ᬧᬸᬦᬲ᭄ᬢᬯᬵᬤᬶᬂ ᬧᬰ᭄ᬬᬵᬫᬶ ᬯᬶᬰ᭄ᬯᬾᬰ᭄ᬯᬭ ᬯᬶᬰ᭄ᬯᬭᬹᬧ᭟᭑᭖᭟
ᬓᬶᬭᬷᬝᬶᬦᬂ ᬕᬤᬶᬦᬂ ᬘᬓ᭄ᬭᬶᬡᬂ ᬘ ᬢᬾᬚᭀᬭᬵᬰᬶᬂ ᬲᬃ᭄ᬯᬢᭀ ᬤᬷᬧ᭄ᬢᬶᬫᬦ᭄ᬢᬫ᭄
ᬧᬰ᭄ᬬᬵᬫᬶ ᬢ᭄ᬯᬵᬂ ᬤᬸᬃ᭄ᬦᬶᬭᬷᬓ᭄ᬱ᭄ᬬᬂ ᬲᬫᬦ᭄ᬢᬵᬤ᭄ᬤᬷᬧ᭄ᬢᬵᬦᬮᬵᬃ᭄ᬓᬤ᭄ᬬᬸᬢᬶᬫᬧ᭄ᬭᬫᬾᬬᬫ᭄᭟᭑᭗᭟
ᬢ᭄ᬯᬫᬓ᭄ᬱᬭᬂ ᬧᬭᬫᬂ ᬯᬾᬤᬶᬢᬯ᭄ᬬᬂ ᬢ᭄ᬯᬫᬲ᭄ᬬ ᬯᬶᬰ᭄ᬯᬲ᭄ᬬ ᬧᬭᬂ ᬦᬶᬥᬵᬦᬫ᭄
ᬢ᭄ᬯᬫᬯ᭄ᬬᬬᬄ ᬰᬵᬰ᭄ᬯᬢᬥᬃ᭄ᬫᬕᭀᬧ᭄ᬢᬵ ᬲᬦᬵᬢᬦᬲ᭄ᬢ᭄ᬯᬂ ᬧᬸᬭᬸᬱᭀ ᬫᬢᭀ ᬫᬾ᭟᭑᭘᭟
ᬅᬦᬵᬤᬶᬫᬥ᭄ᬬᬵᬦ᭄ᬢᬫᬦᬦ᭄ᬢᬯᬷᬃ᭄ᬬᬫᬦᬦ᭄ᬢᬩᬵᬳᬸᬂ ᬰᬰᬶᬲᬹᬃ᭄ᬬᬦᬾᬢ᭄ᬭᬫ᭄
ᬧᬰ᭄ᬬᬵᬫᬶ ᬢ᭄ᬯᬵᬂ ᬤᬷᬧ᭄ᬢᬳᬸᬢᬵᬰᬯᬓ᭄ᬢ᭄ᬭᬂ ᬲ᭄ᬯᬢᬾᬚᬲᬵ ᬯᬶᬰ᭄ᬯᬫᬶᬤᬂ ᬢᬧᬦ᭄ᬢᬫ᭄᭟᭑᭙᭟
ᬤ᭄ᬬᬵᬯᬵᬧᬺᬣᬶᬯ᭄ᬬᭀᬭᬶᬤᬫᬦ᭄ᬢᬭᬂ ᬳᬶ ᬯ᭄ᬬᬵᬧ᭄ᬢᬂ ᬢ᭄ᬯᬬᬿᬓᬾᬦ ᬤᬶᬰᬰ᭄ᬘ ᬲᬃ᭄ᬯᬵᬄ
ᬤᬺᬱ᭄ᬝ᭄ᬯᬵᬤ᭄ᬪᬸᬢᬂ ᬭᬹᬧᬫᬸᬕ᭄ᬭᬂ ᬢᬯᬾᬤᬂ ᬮᭀᬓᬢ᭄ᬭᬬᬂ ᬧ᭄ᬭᬯ᭄ᬬᬣᬶᬢᬂ ᬫᬳᬵᬢ᭄ᬫᬦ᭄᭟᭒᭐᭟
ᬅᬫᬷ ᬳᬶ ᬢ᭄ᬯᬵᬂ ᬲᬸᬭᬲᬗ᭄ᬖᬵ ᬯᬶᬰᬦ᭄ᬢᬶ ᬓᬾᬘᬶᬤ᭄ᬪᬷᬢᬵᬄ ᬧ᭄ᬭᬵᬜ᭄ᬚᬮᬬᭀ ᬕᬺᬡᬦ᭄ᬢᬶ
ᬲ᭄ᬯᬲ᭄ᬢᬷᬢ᭄ᬬᬸᬓ᭄ᬢ᭄ᬯᬵ ᬫᬳᬃ᭄ᬱᬶᬲᬶᬤ᭄ᬥᬲᬂᬖᬵᬄ ᬲ᭄ᬢᬸᬯᬦ᭄ᬢᬶ ᬢ᭄ᬯᬵᬂ ᬲ᭄ᬢᬸᬢᬶᬪᬶᬄ ᬧᬸᬱ᭄ᬓᬮᬵᬪᬶᬄ᭟᭒᭑᭟
ᬭᬸᬤ᭄ᬭᬵᬤᬶᬢ᭄ᬬᬵ ᬯᬲᬯᭀ ᬬᬾ ᬘ ᬲᬵᬥ᭄ᬬᬵ ᬯᬶᬰ᭄ᬯᬾᬰ᭄ᬯᬶᬦᭁ ᬫᬭᬸᬢᬰ᭄ᬘᭀᬱ᭄ᬫᬧᬵᬰ᭄ᬘ
ᬕᬦ᭄ᬥᬃ᭄ᬯᬬᬓ᭄ᬱᬵᬲᬸᬭᬲᬶᬤ᭄ᬥᬲᬂᬖᬵ ᬯᬷᬓ᭄ᬱᬦ᭄ᬢᬾ ᬢ᭄ᬯᬵᬂ ᬯᬶᬲ᭄ᬫᬶᬢᬵᬰ᭄ᬘᬿᬯ ᬲᬃ᭄ᬯᬾ᭟᭒᭒᭟
ᬭᬹᬧᬂ ᬫᬳᬢ᭄ᬢᬾ ᬩᬳᬸᬯᬓ᭄ᬢ᭄ᬭᬦᬾᬢ᭄ᬭᬂ ᬫᬳᬵᬩᬵᬳᭀ ᬩᬳᬸᬩᬵᬳᬹᬭᬸᬧᬵᬤᬫ᭄
ᬩᬳᬹᬤᬭᬂ ᬩᬳᬸᬤᬂᬱ᭄ᬝ᭄ᬭᬵᬓᬭᬵᬮᬂ ᬤᬺᬱ᭄ᬝ᭄ᬯᬵ ᬮᭀᬓᬵᬄ ᬧ᭄ᬭᬯ᭄ᬬᬣᬶᬢᬵᬲ᭄ᬢᬣᬵᬳᬫ᭄᭟᭒᭓᭟
ᬦᬪᬄᬲ᭄ᬧᬺᬰᬂ ᬤᬷᬧ᭄ᬢᬫᬦᬾᬓᬯᬃ᭄ᬡᬂ ᬯ᭄ᬬᬵᬢ᭄ᬢᬵᬦᬦᬂ ᬤᬷᬧ᭄ᬢᬯᬶᬰᬵᬮᬦᬾᬢ᭄ᬭᬫ᭄
ᬤᬺᬱ᭄ᬝ᭄ᬯᬵ ᬳᬶ ᬢ᭄ᬯᬵᬂ ᬧ᭄ᬭᬯ᭄ᬬᬣᬶᬢᬵᬦ᭄ᬢᬭᬵᬢ᭄ᬫᬵ ᬥᬺᬢᬶᬂ ᬦ ᬯᬶᬦ᭄ᬤᬵᬫᬶ ᬰᬫᬂ ᬘ ᬯᬶᬱ᭄ᬡᭀ᭟᭒᭔᭟
ᬤᬂᬱ᭄ᬝ᭄ᬭᬵᬓᬭᬵᬮᬵᬦᬶ ᬘ ᬢᬾ ᬫᬸᬔᬵᬦᬶ ᬤᬺᬱ᭄ᬝ᭄ᬯᬿᬯ ᬓᬵᬮᬵᬦᬮᬲᬂᬦᬶᬪᬵᬦᬶ
ᬤᬶᬰᭀ ᬦ ᬚᬵᬦᬾ ᬦ ᬮᬪᬾ ᬘ ᬰᬃ᭄ᬫ ᬧ᭄ᬭᬲᬷᬤ ᬤᬾᬯᬾᬰ ᬚᬕᬦ᭄ᬦᬶᬯᬵᬲ᭟᭒᭕᭟
ᬅᬫᬷ ᬘ ᬢ᭄ᬯᬵᬂ ᬥᬺᬢᬭᬵᬱ᭄ᬝ᭄ᬭᬲ᭄ᬬ ᬧᬸᬢ᭄ᬭᬵᬄ ᬲᬃ᭄ᬯᬾ ᬲᬳᬿᬯᬵᬯᬦᬶᬧᬵᬮᬲᬂᬖᬿᬄ
ᬪᬷᬱ᭄ᬫᭀ ᬤ᭄ᬭᭀᬡᬄ ᬲᬹᬢᬧᬸᬢ᭄ᬭᬲ᭄ᬢᬣᬵᬲᭁ ᬲᬳᬵᬲ᭄ᬫᬤᬷᬬᬿᬭᬧᬶ ᬬᭀᬥᬫᬸᬔ᭄ᬬᬿᬄ᭟᭒᭖᭟
ᬯᬓ᭄ᬢ᭄ᬭᬵᬡᬶ ᬢᬾ ᬢ᭄ᬯᬭᬫᬵᬡᬵ ᬯᬶᬰᬦ᭄ᬢᬶ ᬤᬂᬱ᭄ᬝ᭄ᬭᬵᬓᬭᬵᬮᬵᬦᬶ ᬪᬬᬵᬦᬓᬵᬦᬶ
ᬓᬾᬘᬶᬤ᭄ᬯᬶᬮᬕ᭄ᬦᬵ ᬤᬰᬦᬵᬦ᭄ᬢᬭᬾᬱᬸ ᬲᬂᬤᬺᬰ᭄ᬬᬦ᭄ᬢᬾ ᬘᬹᬃ᭄ᬡᬶᬢᬿᬭᬸᬢ᭄ᬢᬫᬵᬗ᭄ᬕᬿᬄ᭟᭒᭗᭟
ᬬᬣᬵ ᬦᬤᬷᬦᬵᬂ ᬩᬳᬯᭀᬫ᭄ᬩᬸᬯᬾᬕᬵᬄ ᬲᬫᬸᬤ᭄ᬭᬫᬾᬯᬵᬪᬶᬫᬸᬔᬵ ᬤ᭄ᬭᬯᬦ᭄ᬢᬶ
ᬢᬣᬵ ᬢᬯᬵᬫᬷ ᬦᬭᬮᭀᬓᬯᬷᬭᬵ ᬯᬶᬰᬦ᭄ᬢᬶ ᬯᬓ᭄ᬢ᭄ᬭᬵᬡ᭄ᬬᬪᬶᬯᬶᬚ᭄ᬯᬮᬦ᭄ᬢᬶ᭟᭒᭘᭟
ᬬᬣᬵ ᬧ᭄ᬭᬤᬷᬧ᭄ᬢᬂ ᬚ᭄ᬯᬮᬦᬂ ᬧᬢᬂᬕᬵ ᬯᬶᬰᬦ᭄ᬢᬶ ᬦᬵᬰᬵᬬ ᬲᬫᬺᬤ᭄ᬥᬯᬾᬕᬵᬄ
ᬢᬣᬿᬯ ᬦᬵᬰᬵᬬ ᬯᬶᬰᬦ᭄ᬢᬶ ᬮᭀᬓᬵᬲ᭄ᬢᬯᬵᬧᬶ ᬯᬓ᭄ᬢ᭄ᬭᬵᬡᬶ ᬲᬫᬺᬤ᭄ᬥᬯᬾᬕᬵᬄ᭟᭒᭙᭟
ᬮᬾᬮᬶᬳ᭄ᬬᬲᬾ ᬕ᭄ᬭᬲᬫᬵᬦᬄ ᬲᬫᬦ᭄ᬢᬵᬮ᭄ᬮᭀᬓᬵᬦ᭄ᬲᬫᬕ᭄ᬭᬵᬦ᭄ᬯᬤᬦᬿᬃ᭄ᬚ᭄ᬯᬮᬤ᭄ᬪᬶᬄ
ᬢᬾᬚᭀᬪᬶᬭᬵᬧᬹᬃ᭄ᬬ ᬚᬕᬢ᭄ᬲᬫᬕ᭄ᬭᬂ ᬪᬵᬲᬲ᭄ᬢᬯᭀᬕ᭄ᬭᬵᬄ ᬧ᭄ᬭᬢᬧᬦ᭄ᬢᬶ ᬯᬶᬱ᭄ᬡᭀ᭟᭓᭐᭟
ᬆᬔ᭄ᬬᬵᬳᬶ ᬫᬾ ᬓᭀ ᬪᬯᬵᬦᬸᬕ᭄ᬭᬭᬹᬧᭀ ᬦᬫᭀᬲ᭄ᬢᬸ ᬢᬾ ᬤᬾᬯᬯᬭ ᬧ᭄ᬭᬲᬷᬤ
ᬯᬶᬚ᭄ᬜᬵᬢᬸᬫᬶᬘ᭄ᬙᬵᬫᬶ ᬪᬯᬦ᭄ᬢᬫᬵᬤ᭄ᬬᬂ ᬦ ᬳᬶ ᬧ᭄ᬭᬚᬵᬦᬵᬫᬶ ᬢᬯ ᬧ᭄ᬭᬯᬺᬢ᭄ᬢᬶᬫ᭄᭟᭓᭑᭟
ᬰ᭄ᬭᬷᬪᬕᬯᬵᬦᬸᬯᬵᬘ᭞
ᬓᬵᬮᭀᬲ᭄ᬫᬶ ᬮᭀᬓᬓ᭄ᬱᬬᬓᬺᬢ᭄ᬧ᭄ᬭᬯᬺᬤ᭄ᬥᭀ ᬮᭀᬓᬵᬦ᭄ᬲᬫᬵᬳᬃ᭄ᬢᬸᬫᬶᬳ ᬧ᭄ᬭᬯᬺᬢ᭄ᬢᬄ
ᬋᬢᬾᬧᬶ ᬢ᭄ᬯᬵᬂ ᬦ ᬪᬯᬶᬱ᭄ᬬᬦ᭄ᬢᬶ ᬲᬃ᭄ᬯᬾ ᬬᬾᬯᬲ᭄ᬣᬶᬢᬵᬄ ᬧ᭄ᬭᬢ᭄ᬬᬦᬷᬓᬾᬱᬸ ᬬᭀᬥᬵᬄ᭟᭓᭒᭟
ᬢᬲ᭄ᬫᬵᬢ᭄ᬢ᭄ᬯᬫᬸᬢ᭄ᬢᬶᬱ᭄ᬞ ᬬᬰᭀ ᬮᬪᬲ᭄ᬯ ᬚᬶᬢ᭄ᬯᬵ ᬰᬢ᭄ᬭᬹᬦ᭄ᬪᬸᬗ᭄ᬓ᭄ᬱ᭄ᬯ ᬭᬵᬚ᭄ᬬᬂ ᬲᬫᬺᬤ᭄ᬥᬫ᭄
ᬫᬬᬿᬯᬿᬢᬾ ᬦᬶᬳᬢᬵᬄ ᬧᬹᬃ᭄ᬯᬫᬾᬯ ᬦᬶᬫᬶᬢ᭄ᬢᬫᬵᬢ᭄ᬭᬂ ᬪᬯ ᬲᬯ᭄ᬬᬲᬵᬘᬶᬦ᭄᭟᭓᭓᭟
ᬤ᭄ᬭᭀᬡᬂ ᬘ ᬪᬷᬱ᭄ᬫᬂ ᬘ ᬚᬬᬤ᭄ᬭᬣᬂ ᬘ ᬓᬃ᭄ᬡᬂ ᬢᬣᬵᬦ᭄ᬬᬵᬦᬧᬶ ᬬᭀᬥᬯᬷᬭᬵᬦ᭄
ᬫᬬᬵ ᬳᬢᬵᬂᬲ᭄ᬢ᭄ᬯᬂ ᬚᬳᬶ ᬫᬵ ᬯ᭄ᬬᬣᬶᬱ᭄ᬞᬵ ᬬᬸᬥ᭄ᬬᬲ᭄ᬯ ᬚᬾᬢᬵᬲᬶ ᬭᬡᬾ ᬲᬧᬢ᭄ᬦᬵᬦ᭄᭟᭓᭔᭟
ᬲᬂᬚᬬ ᬉᬯᬵᬘ᭞
ᬏᬢᬘ᭄ᬙ᭄ᬭᬸᬢ᭄ᬯᬵ ᬯᬘᬦᬂ ᬓᬾᬰᬯᬲ᭄ᬬ ᬓᬺᬢᬵᬜ᭄ᬚᬮᬶᬃ᭄ᬯᬾᬧᬫᬵᬦᬄ ᬓᬶᬭᬷᬝᬷ
ᬦᬫᬲ᭄ᬓᬺᬢ᭄ᬯᬵ ᬪᬹᬬ ᬏᬯᬵᬳ ᬓᬺᬱ᭄ᬡᬂ ᬲᬕᬤ᭄ᬕᬤᬂ ᬪᬷᬢᬪᬷᬢᬄ ᬧ᭄ᬭᬡᬫ᭄ᬬ᭟᭓᭕᭟
ᬅᬃ᭄ᬚᬸᬦ ᬉᬯᬵᬘ᭞
ᬲ᭄ᬣᬵᬦᬾ ᬳᬺᬱᬷᬓᬾᬰ ᬢᬯ ᬧ᭄ᬭᬓᬷᬃ᭄ᬢ᭄ᬬᬵ ᬚᬕᬢ᭄ᬧ᭄ᬭᬳᬺᬱ᭄ᬬᬢ᭄ᬬᬦᬸᬭᬚ᭄ᬬᬢᬾ ᬘ
ᬭᬓ᭄ᬱᬵᬂᬲᬶ ᬪᬷᬢᬵᬦᬶ ᬤᬶᬰᭀ ᬤ᭄ᬭᬯᬦ᭄ᬢᬶ ᬲᬃ᭄ᬯᬾ ᬦᬫᬲ᭄ᬬᬦ᭄ᬢᬶ ᬘ ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬲᬂᬖᬵᬄ᭟᭓᭖᭟
ᬓᬲ᭄ᬫᬵᬘ᭄ᬘ ᬢᬾ ᬦ ᬦᬫᬾᬭᬦ᭄ᬫᬳᬵᬢ᭄ᬫᬦ᭄ᬕᬭᬷᬬᬲᬾ ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬡᭀᬧ᭄ᬬᬵᬤᬶᬓᬃ᭄ᬢ᭄ᬭᬾ
ᬅᬦᬦ᭄ᬢ ᬤᬾᬯᬾᬰ ᬚᬕᬦ᭄ᬦᬶᬯᬵᬲ ᬢ᭄ᬯᬫᬓ᭄ᬱᬭᬂ ᬲᬤᬲᬢ᭄ᬢᬢ᭄ᬧᬭᬂ ᬬᬢ᭄᭟᭓᭗᭟
ᬢ᭄ᬯᬫᬵᬤᬶᬤᬾᬯᬄ ᬧᬸᬭᬸᬱᬄ ᬧᬸᬭᬵᬡᬲ᭄ᬢ᭄ᬯᬫᬲ᭄ᬬ ᬯᬶᬰ᭄ᬯᬲ᭄ᬬ ᬧᬭᬂ ᬦᬶᬥᬵᬦᬫ᭄
ᬯᬾᬢ᭄ᬢᬵᬲᬶ ᬯᬾᬤ᭄ᬬᬂ ᬘ ᬧᬭᬂ ᬘ ᬥᬵᬫ ᬢ᭄ᬯᬬᬵ ᬢᬢᬂ ᬯᬶᬰ᭄ᬯᬫᬦᬦ᭄ᬢᬭᬹᬧ᭟᭓᭘᭟
ᬯᬵᬬᬸᬃ᭄ᬬᬫᭀᬕ᭄ᬦᬶᬃ᭄ᬯᬭᬸᬡᬄ ᬰᬰᬵᬗ᭄ᬓᬄ ᬧ᭄ᬭᬚᬵᬧᬢᬶᬲ᭄ᬢ᭄ᬯᬂ ᬧ᭄ᬭᬧᬶᬢᬵᬫᬳᬰ᭄ᬘ
ᬦᬫᭀ ᬦᬫᬲ᭄ᬢᬾᬲ᭄ᬢᬸ ᬲᬳᬲ᭄ᬭᬓᬺᬢ᭄ᬯᬄ ᬧᬸᬦᬰ᭄ᬘ ᬪᬹᬬᭀᬧᬶ ᬦᬫᭀ ᬦᬫᬲ᭄ᬢᬾ᭟᭓᭙᭟
ᬦᬫᬄ ᬧᬸᬭᬲ᭄ᬢᬵᬤᬣ ᬧᬺᬱ᭄ᬞᬢᬲ᭄ᬢᬾ ᬦᬫᭀᬲ᭄ᬢᬸ ᬢᬾ ᬲᬃ᭄ᬯᬢ ᬏᬯ ᬲᬃ᭄ᬯ
ᬅᬦᬦ᭄ᬢᬯᬷᬃ᭄ᬬᬵᬫᬶᬢᬯᬶᬓ᭄ᬭᬫᬲ᭄ᬢ᭄ᬯᬂ ᬲᬃ᭄ᬯᬂ ᬲᬫᬵᬧ᭄ᬦᭀᬱᬶ ᬢᬢᭀᬲᬶ ᬲᬃ᭄ᬯᬄ᭟᭔᭐᭟
ᬲᬔᬾᬢᬶ ᬫᬢ᭄ᬯᬵ ᬧ᭄ᬭᬲᬪᬂ ᬬᬤᬸᬓ᭄ᬢᬂ ᬳᬾ ᬓᬺᬱ᭄ᬡ ᬳᬾ ᬬᬵᬤᬯ ᬳᬾ ᬲᬔᬾᬢᬶ
ᬅᬚᬵᬦᬢᬵ ᬫᬳᬶᬫᬵᬦᬂ ᬢᬯᬾᬤᬂ ᬫᬬᬵ ᬧ᭄ᬭᬫᬵᬤᬵᬢ᭄ᬧ᭄ᬭᬡᬬᬾᬦ ᬯᬵᬧᬶ᭟᭔᭑᭟
ᬬᬘ᭄ᬘᬵᬯᬳᬵᬲᬵᬃ᭄ᬣᬫᬲᬢ᭄ᬓᬺᬢᭀᬲᬶ ᬯᬶᬳᬵᬭᬰᬬ᭄ᬬᬵᬲᬦᬪᭀᬚᬦᬾᬱᬸ
ᬏᬓᭀᬣᬯᬵᬧ᭄ᬬᬘ᭄ᬬᬸᬢ ᬢᬢ᭄ᬲᬫᬓ᭄ᬱᬂ ᬢᬢ᭄ᬓ᭄ᬱᬵᬫᬬᬾ ᬢ᭄ᬯᬵᬫᬳᬫᬧ᭄ᬭᬫᬾᬬᬫ᭄᭟᭔᭒᭟
ᬧᬶᬢᬵᬲᬶ ᬮᭀᬓᬲ᭄ᬬ ᬘᬭᬵᬘᬭᬲ᭄ᬬ ᬢ᭄ᬯᬫᬲ᭄ᬬ ᬧᬹᬚ᭄ᬬᬰ᭄ᬘ ᬕᬸᬭᬸᬃ᭄ᬕᬭᬷᬬᬵᬦ᭄
ᬦ ᬢ᭄ᬯᬢ᭄ᬲᬫᭀᬲ᭄ᬢ᭄ᬬᬪ᭄ᬬᬥᬶᬓᬄ ᬓᬸᬢᭀᬦ᭄ᬬᭀ ᬮᭀᬓᬢ᭄ᬭᬬᬾᬧ᭄ᬬᬧ᭄ᬭᬢᬶᬫᬧ᭄ᬭᬪᬵᬯ᭟᭔᭓᭟
ᬢᬲ᭄ᬫᬵᬢ᭄ᬧ᭄ᬭᬡᬫ᭄ᬬ ᬧ᭄ᬭᬡᬶᬥᬵᬬ ᬓᬵᬬᬂ ᬧ᭄ᬭᬲᬵᬤᬬᬾ ᬢ᭄ᬯᬵᬫᬳᬫᬷᬰᬫᬷᬟ᭄ᬬᬫ᭄
ᬧᬶᬢᬾᬯ ᬧᬸᬢ᭄ᬭᬲ᭄ᬬ ᬲᬔᬾᬯ ᬲᬔ᭄ᬬᬸᬄ ᬧ᭄ᬭᬶᬬᬄ ᬧ᭄ᬭᬶᬬᬵᬬᬵᬃ᭄ᬳᬲᬶ ᬤᬾᬯ ᬲᭀᬠᬸᬫ᭄᭟᭔᭔᭟
ᬅᬤᬺᬱ᭄ᬝᬧᬹᬃ᭄ᬯᬂ ᬳᬺᬱᬶᬢᭀᬲ᭄ᬫᬶ ᬤᬺᬱ᭄ᬝ᭄ᬯᬵ ᬪᬬᬾᬦ ᬘ ᬧ᭄ᬭᬯ᭄ᬬᬣᬶᬢᬂ ᬫᬦᭀ ᬫᬾ
ᬢᬤᬾᬯ ᬫᬾ ᬤᬃ᭄ᬰᬬ ᬤᬾᬯᬭᬹᬧᬂ ᬧ᭄ᬭᬲᬷᬤ ᬤᬾᬯᬾᬰ ᬚᬕᬦ᭄ᬦᬶᬯᬵᬲ᭟᭔᭕᭟
ᬓᬶᬭᬷᬝᬶᬦᬂ ᬕᬤᬶᬦᬂ ᬘᬓ᭄ᬭᬳᬲ᭄ᬢᬫᬶᬘ᭄ᬙᬵᬫᬶ ᬢ᭄ᬯᬵᬂ ᬤ᭄ᬭᬱ᭄ᬝᬸᬫᬳᬂ ᬢᬣᬿᬯ
ᬢᬾᬦᬿᬯ ᬭᬹᬧᬾᬡ ᬘᬢᬸᬃ᭄ᬪᬸᬚᬾᬦ ᬲᬳᬲ᭄ᬭᬩᬵᬳᭀ ᬪᬯ ᬯᬶᬰ᭄ᬯᬫᬹᬃ᭄ᬢᬾ᭟᭔᭖᭟
ᬰ᭄ᬭᬷᬪᬕᬯᬵᬦᬸᬯᬵᬘ᭞
ᬫᬬᬵ ᬧ᭄ᬭᬲᬦ᭄ᬦᬾᬦ ᬢᬯᬵᬃ᭄ᬚᬸᬦᬾᬤᬂ ᬭᬹᬧᬂ ᬧᬭᬂ ᬤᬃ᭄ᬰᬶᬢᬫᬵᬢ᭄ᬫᬬᭀᬕᬵᬢ᭄
ᬢᬾᬚᭀᬫᬬᬂ ᬯᬶᬰ᭄ᬯᬫᬦᬦ᭄ᬢᬫᬵᬤ᭄ᬬᬂ ᬬᬦ᭄ᬫᬾ ᬢ᭄ᬯᬤᬦ᭄ᬬᬾᬦ ᬦ ᬤᬺᬱ᭄ᬝᬧᬹᬃ᭄ᬯᬫ᭄᭟᭔᭗᭟
ᬦ ᬯᬾᬤᬬᬚ᭄ᬜᬵᬥ᭄ᬬᬬᬦᬿᬃ᭄ᬦ ᬤᬵᬦᬿᬃ᭄ᬦ ᬘ ᬓ᭄ᬭᬶᬬᬵᬪᬶᬃ᭄ᬦ ᬢᬧᭀᬪᬶᬭᬸᬕ᭄ᬭᬿᬄ
ᬏᬯᬂᬭᬹᬧᬄ ᬰᬓ᭄ᬬ ᬅᬳᬂ ᬦᬺᬮᭀᬓᬾ ᬤ᭄ᬭᬱ᭄ᬝᬸᬂ ᬢ᭄ᬯᬤᬦ᭄ᬬᬾᬦ ᬓᬸᬭᬸᬧ᭄ᬭᬯᬷᬭ᭟᭔᭘᭟
ᬫᬵ ᬢᬾ ᬯ᭄ᬬᬣᬵ ᬫᬵ ᬘ ᬯᬶᬫᬹᬠᬪᬵᬯᭀ ᬤᬺᬱ᭄ᬝ᭄ᬯᬵ ᬭᬹᬧᬂ ᬖᭀᬭᬫᬷᬤᬺᬗ᭄ᬫᬫᬾᬤᬫ᭄
ᬯ᭄ᬬᬧᬾᬢᬪᬷᬄ ᬧ᭄ᬭᬷᬢᬫᬦᬵᬄ ᬧᬸᬦᬲ᭄ᬢ᭄ᬯᬂ ᬢᬤᬾᬯ ᬫᬾ ᬭᬹᬧᬫᬶᬤᬂ ᬧ᭄ᬭᬧᬰ᭄ᬬ᭟᭔᭙᭟
ᬲᬂᬚᬬ ᬉᬯᬵᬘ᭞
ᬇᬢ᭄ᬬᬃ᭄ᬚᬸᬦᬂ ᬯᬵᬲᬸᬤᬾᬯᬲ᭄ᬢᬣᭀᬓ᭄ᬢ᭄ᬯᬵ ᬲ᭄ᬯᬓᬂ ᬭᬹᬧᬂ ᬤᬃ᭄ᬰᬬᬵᬫᬵᬲ ᬪᬹᬬᬄ
ᬆᬰ᭄ᬯᬵᬲᬬᬵᬫᬵᬲ ᬘ ᬪᬷᬢᬫᬾᬦᬂ ᬪᬹᬢ᭄ᬯᬵ ᬧᬸᬦᬄ ᬲᭁᬫ᭄ᬬᬯᬧᬸᬃ᭄ᬫᬳᬵᬢ᭄ᬫᬵ᭟᭕᭐᭟
ᬅᬃ᭄ᬚᬸᬦ ᬉᬯᬵᬘ᭞
ᬤᬺᬱ᭄ᬝ᭄ᬯᬾᬤᬂ ᬫᬵᬦᬸᬱᬂ ᬭᬹᬧᬂ ᬢᬯ ᬲᭁᬫ᭄ᬬᬂ ᬚᬦᬵᬃ᭄ᬤᬦ
ᬇᬤᬵᬦᬷᬫᬲ᭄ᬫᬶ ᬲᬂᬯᬺᬢ᭄ᬢᬄ ᬲᬘᬾᬢᬵᬄ ᬧ᭄ᬭᬓᬺᬢᬶᬂ ᬕᬢᬄ᭟᭕᭑᭟
ᬰ᭄ᬭᬷᬪᬕᬯᬵᬦᬸᬯᬵᬘ᭞
ᬲᬸᬤᬸᬃ᭄ᬤᬃ᭄ᬰᬫᬶᬤᬂ ᬭᬹᬧᬂ ᬤᬺᬱ᭄ᬝᬯᬵᬦᬲᬶ ᬬᬦ᭄ᬫᬫ
ᬤᬾᬯᬵ ᬅᬧ᭄ᬬᬲ᭄ᬬ ᬭᬹᬧᬲ᭄ᬬ ᬦᬶᬢ᭄ᬬᬂ ᬤᬃ᭄ᬰᬦᬓᬵᬗ᭄ᬓ᭄ᬱᬶᬡᬄ᭟᭕᭒᭟
ᬦᬵᬳᬂ ᬯᬾᬤᬿᬃ᭄ᬦ ᬢᬧᬲᬵ ᬦ ᬤᬵᬦᬾᬦ ᬦ ᬘᬾᬚ᭄ᬬᬬᬵ
ᬰᬓ᭄ᬬ ᬏᬯᬂᬯᬶᬥᭀ ᬤ᭄ᬭᬱ᭄ᬝᬸᬂ ᬤᬺᬱ᭄ᬝᬯᬵᬦᬲᬶ ᬫᬵᬂ ᬬᬣᬵ᭟᭕᭓᭟
ᬪᬓ᭄ᬢ᭄ᬬᬵ ᬢ᭄ᬯᬦᬦ᭄ᬬᬬᬵ ᬰᬓ᭄ᬬ ᬅᬳᬫᬾᬯᬂᬯᬶᬥᭀᬃ᭄ᬚᬸᬦ
ᬚ᭄ᬜᬵᬢᬸᬂ ᬤ᭄ᬭᬱ᭄ᬝᬸᬂ ᬘ ᬢᬢ᭄ᬢ᭄ᬯᬾᬦ ᬧ᭄ᬭᬯᬾᬱ᭄ᬝᬸᬂ ᬘ ᬧᬭᬂᬢᬧ᭟᭕᭔᭟
ᬫᬢ᭄ᬓᬃ᭄ᬫᬓᬺᬦ᭄ᬫᬢ᭄ᬧᬭᬫᭀ ᬫᬤ᭄ᬪᬓ᭄ᬢᬄ ᬲᬗ᭄ᬕᬯᬃ᭄ᬚᬶᬢᬄ
ᬦᬶᬃ᭄ᬯᬿᬭᬄ ᬲᬃ᭄ᬯᬪᬹᬢᬾᬱᬸ ᬬᬄ ᬲ ᬫᬵᬫᬾᬢᬶ ᬧᬵᬡ᭄ᬟᬯ᭟᭕᭕᭟
 

ᬑᬂ ᬢᬢ᭄ᬲᬤᬶᬢᬶ ᬰ᭄ᬭᬷᬫᬤ᭄ᬪᬕᬯᬤ᭄ᬕᬷᬢᬵᬲᬹᬧᬦᬶᬱᬢ᭄ᬲᬸ ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬯᬶᬤ᭄ᬬᬵᬬᬵᬂ ᬬᭀᬕᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬾ ᬰ᭄ᬭᬷᬓᬺᬱ᭄ᬡᬵᬃ᭄ᬚᬸᬦᬲᬂᬯᬵᬤᬾ ᬯᬶᬰ᭄ᬯᬭᬹᬧᬤᬃ᭄ᬰᬦᬬᭀᬕᭀ ᬦᬵᬫᬿᬓᬵᬤᬰᭀᬥ᭄ᬬᬵᬬᬄ ᭟᭑᭑᭟

ᬅᬥ᭄ᬬᬵᬬ ᭑᭒    ᬪᬓ᭄ᬢᬶᬬᭀᬕ
ᬤ᭄ᬯᬵᬤᬰᭀᬥ᭄ᬬᬵᬬᬄ
 
ᬅᬃ᭄ᬚᬸᬦ ᬉᬯᬵᬘ᭞
ᬏᬯᬂ ᬲᬢᬢᬬᬸᬓ᭄ᬢᬵ ᬬᬾ ᬪᬓ᭄ᬢᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬯᬵᬂ ᬧᬃ᭄ᬬᬸᬧᬵᬲᬢᬾ
ᬬᬾ ᬘᬵᬧ᭄ᬬᬓ᭄ᬱᬭᬫᬯ᭄ᬬᬓ᭄ᬢᬂ ᬢᬾᬱᬵᬂ ᬓᬾ ᬬᭀᬕᬯᬶᬢ᭄ᬢᬫᬵᬄ᭟᭑᭟
ᬰ᭄ᬭᬷᬪᬕᬯᬵᬦᬸᬯᬵᬘ᭞
ᬫᬬ᭄ᬬᬵᬯᬾᬰ᭄ᬬ ᬫᬦᭀ ᬬᬾ ᬫᬵᬂ ᬦᬶᬢ᭄ᬬᬬᬸᬓ᭄ᬢᬵ ᬉᬧᬵᬲᬢᬾ
ᬰ᭄ᬭᬤ᭄ᬥᬬᬵ ᬧᬭᬬᭀᬧᬾᬢᬵᬲ᭄ᬢᬾ ᬫᬾ ᬬᬸᬓ᭄ᬢᬢᬫᬵ ᬫᬢᬵᬄ᭟᭒᭟
ᬬᬾ ᬢ᭄ᬯᬓ᭄ᬱᬭᬫᬦᬶᬃ᭄ᬤᬾᬰ᭄ᬬᬫᬯ᭄ᬬᬓ᭄ᬢᬂ ᬧᬃ᭄ᬬᬸᬧᬵᬲᬢᬾ
ᬲᬃ᭄ᬯᬢ᭄ᬭᬕᬫᬘᬶᬦ᭄ᬢ᭄ᬬᬂ ᬘ ᬓᬹᬝᬲ᭄ᬣᬫᬘᬮᬂ ᬥ᭄ᬭᬸᬯᬫ᭄᭟᭓᭟
ᬲᬂᬦᬶᬬᬫ᭄ᬬᬾᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬᬕ᭄ᬭᬵᬫᬂ ᬲᬃ᭄ᬯᬢ᭄ᬭ ᬲᬫᬩᬸᬤ᭄ᬥᬬᬄ
ᬢᬾ ᬧ᭄ᬭᬵᬧ᭄ᬦᬸᬯᬦ᭄ᬢᬶ ᬫᬵᬫᬾᬯ ᬲᬃ᭄ᬯᬪᬹᬢᬳᬶᬢᬾ ᬭᬢᬵᬄ᭟᭔᭟
ᬓ᭄ᬮᬾᬰᭀᬥᬶᬓᬢᬭᬲ᭄ᬢᬾᬱᬵᬫᬯ᭄ᬬᬓ᭄ᬢᬵᬲᬓ᭄ᬢᬘᬾᬢᬲᬵᬫ᭄
ᬅᬯ᭄ᬬᬓ᭄ᬢᬵ ᬳᬶ ᬕᬢᬶᬃ᭄ᬤᬸᬄᬔᬂ ᬤᬾᬳᬯᬤ᭄ᬪᬶᬭᬯᬵᬧ᭄ᬬᬢᬾ᭟᭕᭟
ᬬᬾ ᬢᬸ ᬲᬃ᭄ᬯᬵᬡᬶ ᬓᬃ᭄ᬫᬵᬡᬶ ᬫᬬᬶ ᬲᬂᬦ᭄ᬬᬲ᭄ᬬ ᬫᬢ᭄ᬧᬭᬵᬄ
ᬅᬦᬦ᭄ᬬᬾᬦᬿᬯ ᬬᭀᬕᬾᬦ ᬫᬵᬂ ᬥ᭄ᬬᬵᬬᬦ᭄ᬢ ᬉᬧᬵᬲᬢᬾ᭟᭖᭟
ᬢᬾᬱᬵᬫᬳᬂ ᬲᬫᬸᬤ᭄ᬥᬃ᭄ᬢᬵ ᬫᬺᬢ᭄ᬬᬸᬲᬂᬲᬵᬭᬲᬵᬕᬭᬵᬢ᭄
ᬪᬯᬵᬫᬶᬦ ᬘᬶᬭᬵᬢ᭄ᬧᬵᬃ᭄ᬣ ᬫᬬ᭄ᬬᬵᬯᬾᬰᬶᬢᬘᬾᬢᬲᬵᬫ᭄᭟᭗᭟
ᬫᬬ᭄ᬬᬾᬯ ᬫᬦ ᬆᬥᬢ᭄ᬲ᭄ᬯ ᬫᬬᬶ ᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬂ ᬦᬶᬯᬾᬰᬬ
ᬦᬶᬯᬲᬶᬱ᭄ᬬᬲᬶ ᬫᬬ᭄ᬬᬾᬯ ᬅᬢ ᬊᬃ᭄ᬥ᭄ᬯᬂ ᬦ ᬲᬂᬰᬬᬄ᭟᭘᭟
ᬅᬣ ᬘᬶᬢ᭄ᬢᬂ ᬲᬫᬵᬥᬵᬢᬸᬂ ᬦ ᬰᬓ᭄ᬦᭀᬱᬶ ᬫᬬᬶ ᬲ᭄ᬣᬶᬭᬫ᭄
ᬅᬪ᭄ᬬᬵᬲᬬᭀᬕᬾᬦ ᬢᬢᭀ ᬫᬵᬫᬶᬘ᭄ᬙᬵᬧ᭄ᬢᬸᬂ ᬥᬦᬂᬚᬬ᭟᭙᭟
ᬅᬪ᭄ᬬᬵᬲᬾᬧ᭄ᬬᬲᬫᬃ᭄ᬣᭀᬲᬶ ᬫᬢ᭄ᬓᬃ᭄ᬫᬧᬭᬫᭀ ᬪᬯ
ᬫᬤᬃ᭄ᬣᬫᬧᬶ ᬓᬃ᭄ᬫᬵᬡᬶ ᬓᬸᬃ᭄ᬯᬦ᭄ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬶᬫᬯᬵᬧ᭄ᬲ᭄ᬬᬲᬶ᭟᭑᭐᭟
ᬅᬣᬿᬢᬤᬧ᭄ᬬᬰᬓ᭄ᬢᭀᬲᬶ ᬓᬃ᭄ᬢᬸᬂ ᬫᬤ᭄ᬬᭀᬕᬫᬵᬰ᭄ᬭᬶᬢᬄ
ᬲᬃ᭄ᬯᬓᬃ᭄ᬫᬨᬮᬢ᭄ᬬᬵᬕᬂ ᬢᬢᬄ ᬓᬸᬭᬸ ᬬᬢᬵᬢ᭄ᬫᬯᬵᬦ᭄᭟᭑᭑᭟
ᬰ᭄ᬭᬾᬬᭀ ᬳᬶ ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬫᬪ᭄ᬬᬵᬲᬵᬚ᭄ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬵᬤ᭄ᬥ᭄ᬬᬵᬦᬂ ᬯᬶᬰᬶᬱ᭄ᬬᬢᬾ
ᬥ᭄ᬬᬵᬦᬵᬢ᭄ᬓᬃ᭄ᬫᬨᬮᬢ᭄ᬬᬵᬕᬲ᭄ᬢ᭄ᬬᬵᬕᬵᬘ᭄ᬙᬵᬦ᭄ᬢᬶᬭᬦᬦ᭄ᬢᬭᬫ᭄᭟᭑᭒᭟
ᬅᬤ᭄ᬯᬾᬱ᭄ᬝᬵ ᬲᬃ᭄ᬯᬪᬹᬢᬵᬦᬵᬂ ᬫᬿᬢ᭄ᬭᬄ ᬓᬭᬸᬡ ᬏᬯ ᬘ
ᬦᬶᬃ᭄ᬫᬫᭀ ᬦᬶᬭᬳᬂᬓᬵᬭᬄ ᬲᬫᬤᬸᬄᬔᬲᬸᬔᬄ ᬓ᭄ᬱᬫᬷ᭟᭑᭓᭟
ᬲᬂᬢᬸᬱ᭄ᬝᬄ ᬲᬢᬢᬂ ᬬᭀᬕᬷ ᬬᬢᬵᬢ᭄ᬫᬵ ᬤᬺᬠᬦᬶᬰ᭄ᬘᬬᬄ
ᬫᬬ᭄ᬬᬃ᭄ᬧᬶᬢᬫᬦᭀᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬃ᭄ᬬᭀ ᬫᬤ᭄ᬪᬓ᭄ᬢᬄ ᬲ ᬫᬾ ᬧ᭄ᬭᬶᬬᬄ᭟᭑᭔᭟
ᬬᬲ᭄ᬫᬵᬦ᭄ᬦᭀᬤ᭄ᬯᬶᬚᬢᬾ ᬮᭀᬓᭀ ᬮᭀᬓᬵᬦ᭄ᬦᭀᬤ᭄ᬯᬶᬚᬢᬾ ᬘ ᬬᬄ
ᬳᬃ᭄ᬱᬵᬫᬃ᭄ᬱᬪᬬᭀᬤ᭄ᬯᬾᬕᬿᬃ᭄ᬫᬸᬓ᭄ᬢᭀ ᬬᬄ ᬲ ᬘ ᬫᬾ ᬧ᭄ᬭᬶᬬᬄ᭟᭑᭕᭟
ᬅᬦᬧᬾᬓ᭄ᬱᬄ ᬰᬸᬘᬶᬃ᭄ᬤᬓ᭄ᬱ ᬉᬤᬵᬲᬷᬦᭀ ᬕᬢᬯ᭄ᬬᬣᬄ
ᬲᬃ᭄ᬯᬵᬭᬫ᭄ᬪᬧᬭᬶᬢ᭄ᬬᬵᬕᬷ ᬬᭀ ᬫᬤ᭄ᬪᬓ᭄ᬢᬄ ᬲ ᬫᬾ ᬧ᭄ᬭᬶᬬᬄ᭟᭑᭖᭟
ᬬᭀ ᬦ ᬳᬺᬱ᭄ᬬᬢᬶ ᬦ ᬤ᭄ᬯᬾᬱ᭄ᬝᬶ ᬦ ᬰᭀᬘᬢᬶ ᬦ ᬓᬵᬗ᭄ᬓ᭄ᬱᬢᬶ
ᬰᬸᬪᬵᬰᬸᬪᬧᬭᬶᬢ᭄ᬬᬵᬕᬷ ᬪᬓ᭄ᬢᬶᬫᬵᬦ᭄ᬬᬄ ᬲ ᬫᬾ ᬧ᭄ᬭᬶᬬᬄ᭟᭑᭗᭟
ᬲᬫᬄ ᬰᬢ᭄ᬭᭁ ᬘ ᬫᬶᬢ᭄ᬭᬾ ᬘ ᬢᬣᬵ ᬫᬵᬦᬵᬧᬫᬵᬦᬬᭀᬄ
ᬰᬷᬢᭀᬱ᭄ᬡᬲᬸᬔᬤᬸᬄᬔᬾᬱᬸ ᬲᬫᬄ ᬲᬗ᭄ᬕᬯᬶᬯᬃ᭄ᬚᬶᬢᬄ᭟᭑᭘᭟
ᬢᬸᬮ᭄ᬬᬦᬶᬦ᭄ᬤᬵᬲ᭄ᬢᬸᬢᬶᬃ᭄ᬫᭁᬦᬷ ᬲᬂᬢᬸᬱ᭄ᬝᭀ ᬬᬾᬦ ᬓᬾᬦᬘᬶᬢ᭄
ᬅᬦᬶᬓᬾᬢᬄ ᬲ᭄ᬣᬶᬭᬫᬢᬶᬃ᭄ᬪᬓ᭄ᬢᬶᬫᬵᬦ᭄ᬫᬾ ᬧ᭄ᬭᬶᬬᭀ ᬦᬭᬄ᭟᭑᭙᭟
ᬬᬾ ᬢᬸ ᬥᬃ᭄ᬫ᭄ᬬᬵᬫᬺᬢᬫᬶᬤᬂ ᬬᬣᭀᬓ᭄ᬢᬂ ᬧᬃ᭄ᬬᬸᬧᬵᬲᬢᬾ
ᬰ᭄ᬭᬤ᭄ᬤᬥᬵᬦᬵ ᬫᬢ᭄ᬧᬭᬫᬵ ᬪᬓ᭄ᬢᬵᬲ᭄ᬢᬾᬢᬷᬯ ᬫᬾ ᬧ᭄ᬭᬶᬬᬵᬄ᭟᭒᭐᭟
 

ᬑᬂ ᬢᬢ᭄ᬲᬤᬶᬢᬶ ᬰ᭄ᬭᬷᬫᬤ᭄ᬪᬕᬯᬤ᭄ᬕᬷᬢᬵᬲᬹᬧᬦᬶᬱᬢ᭄ᬲᬸ ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬯᬶᬤ᭄ᬬᬵᬬᬵᬂ ᬬᭀᬕᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬾ ᬰ᭄ᬭᬷᬓᬺᬱ᭄ᬡᬵᬃ᭄ᬚᬸᬦᬲᬂᬯᬵᬤᬾ ᬪᬓ᭄ᬢᬶᬬᭀᬕᭀ ᬦᬵᬫ ᬤ᭄ᬯᬵᬤᬰᭀᬥ᭄ᬬᬵᬬᬄ ᭟᭑᭒᭟

ᬅᬥ᭄ᬬᬵᬬ ᭑᭓    ᬓ᭄ᬱᬾᬢ᭄ᬭᬓ᭄ᬱᬾᬢ᭄ᬭᬚ᭄ᬜᬯᬶᬪᬵᬕᬬᭀᬕ
ᬢ᭄ᬭᬬᭀᬤᬰᭀᬥ᭄ᬬᬵᬬᬄ
 
ᬰ᭄ᬭᬷᬪᬕᬯᬵᬦᬸᬯᬵᬘ᭞
ᬇᬤᬂ ᬰᬭᬷᬭᬂ ᬓᭁᬦ᭄ᬢᬾᬬ ᬓ᭄ᬱᬾᬢ᭄ᬭᬫᬶᬢ᭄ᬬᬪᬶᬥᬷᬬᬢᬾ
ᬏᬢᬤ᭄ᬬᭀ ᬯᬾᬢ᭄ᬢᬶ ᬢᬂ ᬧ᭄ᬭᬵᬳᬸᬄ ᬓ᭄ᬱᬾᬢ᭄ᬭᬚ᭄ᬜ ᬇᬢᬶ ᬢᬤ᭄ᬯᬶᬤᬄ᭟᭑᭟
ᬓ᭄ᬱᬾᬢ᭄ᬭᬚ᭄ᬜᬂ ᬘᬵᬧᬶ ᬫᬵᬂ ᬯᬶᬤ᭄ᬥᬶ ᬲᬃ᭄ᬯᬓ᭄ᬱᬾᬢ᭄ᬭᬾᬱᬸ ᬪᬵᬭᬢ
ᬓ᭄ᬱᬾᬢ᭄ᬭᬓ᭄ᬱᬾᬢ᭄ᬭᬚ᭄ᬜᬬᭀᬃ᭄ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬂ ᬬᬢ᭄ᬢᬚ᭄ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬂ ᬫᬢᬂ ᬫᬫ᭟᭒᭟
ᬢᬢ᭄ᬓ᭄ᬱᬾᬢ᭄ᬭᬂ ᬬᬘ᭄ᬘ ᬬᬵᬤᬺᬓ᭄ᬘ ᬬᬤ᭄ᬯᬶᬓᬵᬭᬶ ᬬᬢᬰ᭄ᬘ ᬬᬢ᭄
ᬲ ᬘ ᬬᭀ ᬬᬢ᭄ᬧ᭄ᬭᬪᬵᬯᬰ᭄ᬘ ᬢᬢ᭄ᬲᬫᬵᬲᬾᬦ ᬫᬾ ᬰᬺᬡᬸ᭟᭓᭟
ᬋᬱᬶᬪᬶᬃ᭄ᬩᬳᬸᬥᬵ ᬕᬷᬢᬂ ᬙᬦ᭄ᬤᭀᬪᬶᬃ᭄ᬯᬶᬯᬶᬥᬿᬄ ᬧᬺᬣᬓ᭄
ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬲᬹᬢ᭄ᬭᬧᬤᬿᬰ᭄ᬘᬿᬯ ᬳᬾᬢᬸᬫᬤ᭄ᬪᬶᬃ᭄ᬯᬶᬦᬶᬰ᭄ᬘᬶᬢᬿᬄ᭟᭔᭟
ᬫᬳᬵᬪᬹᬢᬵᬦ᭄ᬬᬳᬂᬓᬵᬭᭀ ᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬭᬯ᭄ᬬᬓ᭄ᬢᬫᬾᬯ ᬘ
ᬇᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬᬵᬡᬶ ᬤᬰᬿᬓᬂ ᬘ ᬧᬜ᭄ᬘ ᬘᬾᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬᬕᭀᬘᬭᬵᬄ᭟᭕᭟
ᬇᬘ᭄ᬙᬵ ᬤ᭄ᬯᬾᬱᬄ ᬲᬸᬔᬂ ᬤᬸᬄᬔᬂ ᬲᬂᬖᬵᬢᬰ᭄ᬘᬾᬢᬦᬵ ᬥᬺᬢᬶᬄ
ᬏᬢᬢ᭄ᬓ᭄ᬱᬾᬢ᭄ᬭᬂ ᬲᬫᬵᬲᬾᬦ ᬲᬯᬶᬓᬵᬭᬫᬸᬤᬵᬳᬺᬢᬫ᭄᭟᭖᭟
ᬅᬫᬵᬦᬶᬢ᭄ᬯᬫᬤᬫ᭄ᬪᬶᬢ᭄ᬯᬫᬳᬶᬂᬲᬵ ᬓ᭄ᬱᬵᬦ᭄ᬢᬶᬭᬵᬃ᭄ᬚᬯᬫ᭄
ᬆᬘᬵᬃ᭄ᬬᭀᬧᬵᬲᬦᬂ ᬰᭁᬘᬂ ᬲ᭄ᬣᬿᬃ᭄ᬬᬫᬵᬢ᭄ᬫᬯᬶᬦᬶᬕ᭄ᬭᬳᬄ᭟᭗᭟
ᬇᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬᬵᬃ᭄ᬣᬾᬱᬸ ᬯᬿᬭᬵᬕ᭄ᬬᬫᬦᬳᬂᬓᬵᬭ ᬏᬯ ᬘ
ᬚᬦ᭄ᬫᬫᬺᬢ᭄ᬬᬸᬚᬭᬵᬯ᭄ᬬᬵᬥᬶᬤᬸᬄᬔᬤᭀᬱᬵᬦᬸᬤᬃ᭄ᬰᬦᬫ᭄᭟᭘᭟
ᬅᬲᬓ᭄ᬢᬶᬭᬦᬪᬶᬱ᭄ᬯᬗ᭄ᬕᬄ ᬧᬸᬢ᭄ᬭᬤᬵᬭᬕᬺᬳᬵᬤᬶᬱᬸ
ᬦᬶᬢ᭄ᬬᬂ ᬘ ᬲᬫᬘᬶᬢ᭄ᬢᬢ᭄ᬯᬫᬶᬱ᭄ᬝᬵᬦᬶᬱ᭄ᬝᭀᬧᬧᬢ᭄ᬢᬶᬱᬸ᭟᭙᭟
ᬫᬬᬶ ᬘᬵᬦᬦ᭄ᬬᬬᭀᬕᬾᬦ ᬪᬓ᭄ᬢᬶᬭᬯ᭄ᬬᬪᬶᬘᬵᬭᬶᬡᬷ
ᬯᬶᬯᬶᬓ᭄ᬢᬤᬾᬰᬲᬾᬯᬶᬢ᭄ᬯᬫᬭᬢᬶᬃ᭄ᬚᬦᬲᬂᬲᬤᬶ᭟᭑᭐᭟
ᬅᬥ᭄ᬬᬵᬢ᭄ᬫᬚ᭄ᬜᬵᬦᬦᬶᬢ᭄ᬬᬢ᭄ᬯᬂ ᬢᬢ᭄ᬢ᭄ᬯᬚ᭄ᬜᬵᬦᬵᬃ᭄ᬣᬤᬃ᭄ᬰᬦᬫ᭄
ᬏᬢᬚ᭄ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬫᬶᬢᬶ ᬧ᭄ᬭᭀᬓ᭄ᬢᬫᬚ᭄ᬜᬵᬦᬂ ᬬᬤᬢᭀᬦ᭄ᬬᬣᬵ᭟᭑᭑᭟
ᬚ᭄ᬜᬾᬬᬂ ᬬᬢ᭄ᬢᬢ᭄ᬧ᭄ᬭᬯᬓ᭄ᬱ᭄ᬬᬵᬫᬶ ᬬᬚ᭄ᬚ᭄ᬜᬵᬢ᭄ᬯᬵᬫᬺᬢᬫᬰ᭄ᬦᬸᬢᬾ
ᬅᬦᬵᬤᬶᬫᬢ᭄ᬧᬭᬂ ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫ ᬦ ᬲᬢ᭄ᬢᬦ᭄ᬦᬵᬲᬤᬸᬘ᭄ᬬᬢᬾ᭟᭑᭒᭟
ᬲᬃ᭄ᬯᬢᬄᬧᬵᬡᬶᬧᬵᬤᬂ ᬢᬢ᭄ᬲᬃ᭄ᬯᬢᭀᬓ᭄ᬱᬶᬰᬶᬭᭀᬫᬸᬔᬫ᭄
ᬲᬃ᭄ᬯᬢᬄᬰ᭄ᬭᬸᬢᬶᬫᬮ᭄ᬮᭀᬓᬾ ᬲᬃ᭄ᬯᬫᬵᬯᬺᬢ᭄ᬬ ᬢᬶᬱ᭄ᬞᬢᬶ᭟᭑᭓᭟
ᬲᬃ᭄ᬯᬾᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬᬕᬸᬡᬵᬪᬵᬲᬂ ᬲᬃ᭄ᬯᬾᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬᬯᬶᬯᬃ᭄ᬚᬶᬢᬫ᭄
ᬅᬲᬓ᭄ᬢᬂ ᬲᬃ᭄ᬯᬪᬺᬘ᭄ᬘᬿᬯ ᬦᬶᬃ᭄ᬕᬸᬡᬂ ᬕᬸᬡᬪᭀᬓ᭄ᬢᬺ ᬘ᭟᭑᭔᭟
ᬩᬳᬶᬭᬦ᭄ᬢᬰ᭄ᬘ ᬪᬹᬢᬵᬦᬵᬫᬘᬭᬂ ᬘᬭᬫᬾᬯ ᬘ
ᬲᬹᬓ᭄ᬱ᭄ᬫᬢ᭄ᬯᬵᬢ᭄ᬢᬤᬯᬶᬚ᭄ᬜᬾᬬᬂ ᬤᬹᬭᬲ᭄ᬣᬂ ᬘᬵᬦ᭄ᬢᬶᬓᬾ ᬘ ᬢᬢ᭄᭟᭑᭕᭟
ᬅᬯᬶᬪᬓ᭄ᬢᬂ ᬘ ᬪᬹᬢᬾᬱᬸ ᬯᬶᬪᬓ᭄ᬢᬫᬶᬯ ᬘ ᬲ᭄ᬣᬶᬢᬫ᭄
ᬪᬹᬢᬪᬃ᭄ᬢᬺ ᬘ ᬢᬚ᭄ᬚ᭄ᬜᬾᬬᬂ ᬕ᭄ᬭᬲᬶᬱ᭄ᬡᬸ ᬧ᭄ᬭᬪᬯᬶᬱ᭄ᬡᬸ ᬘ᭟᭑᭖᭟
ᬚ᭄ᬬᭀᬢᬶᬱᬵᬫᬧᬶ ᬢᬚ᭄ᬚ᭄ᬬᭀᬢᬶᬲ᭄ᬢᬫᬲᬄ ᬧᬭᬫᬸᬘ᭄ᬬᬢᬾ
ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬂ ᬚ᭄ᬜᬾᬬᬂ ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬕᬫ᭄ᬬᬂ ᬳᬺᬤᬶ ᬲᬃ᭄ᬯᬲ᭄ᬬ ᬯᬶᬱ᭄ᬞᬶᬢᬫ᭄᭟᭑᭗᭟
ᬇᬢᬶ ᬓ᭄ᬱᬾᬢ᭄ᬭᬂ ᬢᬣᬵ ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬂ ᬚ᭄ᬜᬾᬬᬂ ᬘᭀᬓ᭄ᬢᬂ ᬲᬫᬵᬲᬢᬄ
ᬫᬤ᭄ᬪᬓ᭄ᬢ ᬏᬢᬤ᭄ᬯᬶᬚ᭄ᬜᬵᬬ ᬫᬤ᭄ᬪᬵᬯᬵᬬᭀᬧᬧᬤ᭄ᬬᬢᬾ᭟᭑᭘᭟
ᬧ᭄ᬭᬓᬺᬢᬶᬂ ᬧᬸᬭᬸᬱᬂ ᬘᬿᬯ ᬯᬶᬤ᭄ᬥ᭄ᬬᬦᬵᬤᬶ ᬉᬪᬵᬯᬧᬶ
ᬯᬶᬓᬵᬭᬵᬂᬰ᭄ᬘ ᬕᬸᬡᬵᬂᬰ᭄ᬘᬿᬯ ᬯᬶᬤ᭄ᬥᬶ ᬧ᭄ᬭᬓᬺᬢᬶᬲᬂᬪᬯᬵᬦ᭄᭟᭑᭙᭟
ᬓᬵᬃ᭄ᬬᬓᬵᬭᬡᬓᬃ᭄ᬢᬺᬢ᭄ᬯᬾ ᬳᬾᬢᬸᬄ ᬧ᭄ᬭᬓᬺᬢᬶᬭᬸᬘ᭄ᬬᬢᬾ
ᬧᬸᬭᬸᬱᬄ ᬲᬸᬔᬤᬸᬄᬔᬵᬦᬵᬂ ᬪᭀᬓ᭄ᬢᬺᬢ᭄ᬯᬾ ᬳᬾᬢᬸᬭᬸᬘ᭄ᬬᬢᬾ᭟᭒᭐᭟
ᬧᬸᬭᬸᬱᬄ ᬧ᭄ᬭᬓᬺᬢᬶᬲ᭄ᬣᭀ ᬳᬶ ᬪᬸᬗ᭄ᬓ᭄ᬢᬾ ᬧ᭄ᬭᬓᬺᬢᬶᬚᬵᬦ᭄ᬕᬸᬡᬵᬦ᭄
ᬓᬵᬭᬡᬂ ᬕᬸᬡᬲᬗ᭄ᬕᭀᬲ᭄ᬬ ᬲᬤᬲᬤ᭄ᬬᭀᬦᬶᬚᬦ᭄ᬫᬲᬸ᭟᭒᭑᭟
ᬉᬧᬤ᭄ᬭᬱ᭄ᬝᬵᬦᬸᬫᬦ᭄ᬢᬵ ᬘ ᬪᬃ᭄ᬢᬵ ᬪᭀᬓ᭄ᬢᬵ ᬫᬳᬾᬰ᭄ᬯᬭᬄ
ᬧᬭᬫᬵᬢ᭄ᬫᬾᬢᬶ ᬘᬵᬧ᭄ᬬᬸᬓ᭄ᬢᭀ ᬤᬾᬳᬾᬲ᭄ᬫᬶᬦ᭄ᬧᬸᬭᬸᬱᬄ ᬧᬭᬄ᭟᭒᭒᭟
ᬬ ᬏᬯᬂ ᬯᬾᬢ᭄ᬢᬶ ᬧᬸᬭᬸᬱᬂ ᬧ᭄ᬭᬓᬺᬢᬶᬂ ᬘ ᬕᬸᬡᬿᬄ ᬲᬳ
ᬲᬃ᭄ᬯᬣᬵ ᬯᬃ᭄ᬢᬫᬵᬦᭀᬧᬶ ᬦ ᬲ ᬪᬹᬬᭀᬪᬶᬚᬵᬬᬢᬾ᭟᭒᭓᭟
ᬥ᭄ᬬᬵᬦᬾᬦᬵᬢ᭄ᬫᬦᬶ ᬧᬰ᭄ᬬᬦ᭄ᬢᬶ ᬓᬾᬘᬶᬤᬵᬢ᭄ᬫᬵᬦᬫᬵᬢ᭄ᬫᬦᬵ
ᬅᬦ᭄ᬬᬾ ᬲᬵᬂᬔ᭄ᬬᬾᬦ ᬬᭀᬕᬾᬦ ᬓᬃ᭄ᬫᬬᭀᬕᬾᬦ ᬘᬵᬧᬭᬾ᭟᭒᭔᭟
ᬅᬦ᭄ᬬᬾ ᬢ᭄ᬯᬾᬯᬫᬚᬵᬦᬦ᭄ᬢᬄ ᬰ᭄ᬭᬸᬢ᭄ᬯᬵᬦ᭄ᬬᬾᬪ᭄ᬬ ᬉᬧᬵᬲᬢᬾ
ᬢᬾᬧᬶ ᬘᬵᬢᬶᬢᬭᬦ᭄ᬢ᭄ᬬᬾᬯ ᬫᬺᬢ᭄ᬬᬸᬂ ᬰ᭄ᬭᬸᬢᬶᬧᬭᬵᬬᬡᬵᬄ᭟᭒᭕᭟
ᬬᬵᬯᬢ᭄ᬲᬂᬚᬵᬬᬢᬾ ᬓᬶᬂᬘᬶᬢ᭄ᬲᬢ᭄ᬢ᭄ᬯᬂ ᬲ᭄ᬣᬵᬯᬭᬚᬗ᭄ᬕᬫᬫ᭄
ᬓ᭄ᬱᬾᬢ᭄ᬭᬓ᭄ᬱᬾᬢ᭄ᬭᬚ᭄ᬜᬲᬂᬬᭀᬕᬵᬢ᭄ᬢᬤ᭄ᬯᬶᬤ᭄ᬥᬶ ᬪᬭᬢᬃ᭄ᬱᬪ᭟᭒᭖᭟
ᬲᬫᬂ ᬲᬃ᭄ᬯᬾᬱᬸ ᬪᬹᬢᬾᬱᬸ ᬢᬶᬱ᭄ᬞᬦ᭄ᬢᬂ ᬧᬭᬫᬾᬰ᭄ᬯᬭᬫ᭄
ᬯᬶᬦᬰ᭄ᬬᬢ᭄ᬲ᭄ᬯᬯᬶᬦᬰ᭄ᬬᬦ᭄ᬢᬂ ᬬᬄ ᬧᬰ᭄ᬬᬢᬶ ᬲ ᬧᬰ᭄ᬬᬢᬶ᭟᭒᭗᭟
ᬲᬫᬂ ᬧᬰ᭄ᬬᬦ᭄ᬳᬶ ᬲᬃ᭄ᬯᬢ᭄ᬭ ᬲᬫᬯᬲ᭄ᬣᬶᬢᬫᬷᬰ᭄ᬯᬭᬫ᭄
ᬦ ᬳᬶᬦᬲ᭄ᬢ᭄ᬬᬵᬢ᭄ᬫᬦᬵᬢ᭄ᬫᬵᬦᬂ ᬢᬢᭀ ᬬᬵᬢᬶ ᬧᬭᬵᬂ ᬕᬢᬶᬫ᭄᭟᭒᭘᭟
ᬧ᭄ᬭᬓᬺᬢ᭄ᬬᬿᬯ ᬘ ᬓᬃ᭄ᬫᬵᬡᬶ ᬓ᭄ᬭᬶᬬᬫᬵᬡᬵᬦᬶ ᬲᬃ᭄ᬯᬰᬄ
ᬬᬄ ᬧᬰ᭄ᬬᬢᬶ ᬢᬣᬵᬢ᭄ᬫᬵᬦᬫᬓᬃ᭄ᬢᬵᬭᬂ ᬲ ᬧᬰ᭄ᬬᬢᬶ᭟᭒᭙᭟
ᬬᬤᬵ ᬪᬹᬢᬧᬺᬣᬕ᭄ᬪᬵᬯᬫᬾᬓᬲ᭄ᬣᬫᬦᬸᬧᬰ᭄ᬬᬢᬶ
ᬢᬢ ᬏᬯ ᬘ ᬯᬶᬲ᭄ᬢᬵᬭᬂ ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫ ᬲᬂᬧᬤ᭄ᬬᬢᬾ ᬢᬤᬵ᭟᭓᭐᭟
ᬅᬦᬵᬤᬶᬢ᭄ᬯᬵᬦ᭄ᬦᬶᬃ᭄ᬕᬸᬡᬢ᭄ᬯᬵᬢ᭄ᬧᬭᬫᬵᬢ᭄ᬫᬵᬬᬫᬯ᭄ᬬᬬᬄ
ᬰᬭᬷᬭᬲ᭄ᬣᭀᬧᬶ ᬓᭁᬦ᭄ᬢᬾᬬ ᬦ ᬓᬭᭀᬢᬶ ᬦ ᬮᬶᬧ᭄ᬬᬢᬾ᭟᭓᭑᭟
ᬬᬣᬵ ᬲᬃ᭄ᬯᬕᬢᬂ ᬲᭁᬓ᭄ᬱ᭄ᬫ᭄ᬬᬵᬤᬵᬓᬵᬰᬂ ᬦᭀᬧᬮᬶᬧ᭄ᬬᬢᬾ
ᬲᬃ᭄ᬯᬢ᭄ᬭᬵᬯᬲ᭄ᬣᬶᬢᭀ ᬤᬾᬳᬾ ᬢᬣᬵᬢ᭄ᬫᬵ ᬦᭀᬧᬮᬶᬧ᭄ᬬᬢᬾ᭟᭓᭒᭟
ᬬᬣᬵ ᬧ᭄ᬭᬓᬵᬰᬬᬢ᭄ᬬᬾᬓᬄ ᬓᬺᬢ᭄ᬲ᭄ᬦᬂ ᬮᭀᬓᬫᬶᬫᬂ ᬭᬯᬶᬄ
ᬓ᭄ᬱᬾᬢ᭄ᬭᬂ ᬓ᭄ᬱᬾᬢ᭄ᬭᬷ ᬢᬣᬵ ᬓᬺᬢ᭄ᬲ᭄ᬦᬂ ᬧ᭄ᬭᬓᬵᬰᬬᬢᬶ ᬪᬵᬭᬢ᭟᭓᭓᭟
ᬓ᭄ᬱᬾᬢ᭄ᬭᬓ᭄ᬱᬾᬢ᭄ᬭᬚ᭄ᬜᬬᭀᬭᬾᬯᬫᬦ᭄ᬢᬭᬂ ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬘᬓ᭄ᬱᬸᬱᬵ
ᬪᬹᬢᬧ᭄ᬭᬓᬺᬢᬶᬫᭀᬓ᭄ᬱᬂ ᬘ ᬬᬾ ᬯᬶᬤᬸᬃ᭄ᬬᬵᬦ᭄ᬢᬶ ᬢᬾ ᬧᬭᬫ᭄᭟᭓᭔᭟
 

ᬑᬂ ᬢᬢ᭄ᬲᬤᬶᬢᬶ ᬰ᭄ᬭᬷᬫᬤ᭄ᬪᬕᬯᬤ᭄ᬕᬷᬢᬵᬲᬹᬧᬦᬶᬱᬢ᭄ᬲᬸ ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬯᬶᬤ᭄ᬬᬵᬬᬵᬂ ᬬᭀᬕᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬾ ᬰ᭄ᬭᬷᬓᬺᬱ᭄ᬡᬵᬃ᭄ᬚᬸᬦᬲᬂᬯᬵᬤᬾ ᬓ᭄ᬱᬾᬢ᭄ᬭᬓ᭄ᬱᬾᬢ᭄ᬭᬚ᭄ᬜᬯᬶᬪᬵᬕᬬᭀᬕᭀ ᬦᬵᬫ ᬢ᭄ᬭᬬᭀᬤᬰᭀᬥ᭄ᬬᬵᬬᬄ ᭟᭑᭓᭟

ᬅᬥ᭄ᬬᬵᬬ ᭑᭔    ᬕᬸᬡᬢ᭄ᬭᬬᬯᬶᬪᬵᬕᬬᭀᬕ
ᬘᬢᬸᬃ᭄ᬤᬰᭀᬥ᭄ᬬᬵᬬᬄ
 
ᬰ᭄ᬭᬷᬪᬕᬯᬵᬦᬸᬯᬵᬘ᭞
ᬧᬭᬂ ᬪᬹᬬᬄ ᬧ᭄ᬭᬯᬓ᭄ᬱ᭄ᬬᬵᬫᬶ ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬵᬦᬵᬂ ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬫᬸᬢ᭄ᬢᬫᬫ᭄
ᬬᬚ᭄ᬚ᭄ᬜᬵᬢ᭄ᬯᬵ ᬫᬸᬦᬬᬄ ᬲᬃ᭄ᬯᬾ ᬧᬭᬵᬂ ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬶᬫᬶᬢᭀ ᬕᬢᬵᬄ᭟᭑᭟
ᬇᬤᬂ ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬫᬸᬧᬵᬰ᭄ᬭᬶᬢ᭄ᬬ ᬫᬫ ᬲᬵᬥᬃ᭄ᬫ᭄ᬬᬫᬵᬕᬢᬵᬄ
ᬲᬃ᭄ᬕᬾᬧᬶ ᬦᭀᬧᬚᬵᬬᬦ᭄ᬢᬾ ᬧ᭄ᬭᬮᬬᬾ ᬦ ᬯ᭄ᬬᬣᬦ᭄ᬢᬶ ᬘ᭟᭒᭟
ᬫᬫ ᬬᭀᬦᬶᬃ᭄ᬫᬳᬤ᭄ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫ ᬢᬲ᭄ᬫᬶᬦ᭄ᬕᬃ᭄ᬪᬂ ᬤᬥᬵᬫ᭄ᬬᬳᬫ᭄
ᬲᬂᬪᬯᬄ ᬲᬃ᭄ᬯᬪᬹᬢᬵᬦᬵᬂ ᬢᬢᭀ ᬪᬯᬢᬶ ᬪᬵᬭᬢ᭟᭓᭟
ᬲᬃ᭄ᬯᬬᭀᬦᬶᬱᬸ ᬓᭁᬦ᭄ᬢᬾᬬ ᬫᬹᬃ᭄ᬢᬬᬄ ᬲᬂᬪᬯᬦ᭄ᬢᬶ ᬬᬵᬄ
ᬢᬵᬲᬵᬂ ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫ ᬫᬳᬤ᭄ᬬᭀᬦᬶᬭᬳᬂ ᬩᬷᬚᬧ᭄ᬭᬤᬄ ᬧᬶᬢᬵ᭟᭔᭟
ᬲᬢ᭄ᬢ᭄ᬯᬂ ᬭᬚᬲ᭄ᬢᬫ ᬇᬢᬶ ᬕᬸᬡᬵᬄ ᬧ᭄ᬭᬓᬺᬢᬶᬲᬂᬪᬯᬵᬄ
ᬦᬶᬩᬥ᭄ᬦᬦ᭄ᬢᬶ ᬫᬳᬵᬩᬵᬳᭀ ᬤᬾᬳᬾ ᬤᬾᬳᬶᬦᬫᬯ᭄ᬬᬬᬫ᭄᭟᭕᭟
ᬢᬢ᭄ᬭ ᬲᬢ᭄ᬢ᭄ᬯᬂ ᬦᬶᬃ᭄ᬫᬮᬢ᭄ᬯᬵᬢ᭄ᬧ᭄ᬭᬓᬵᬰᬓᬫᬦᬵᬫᬬᬫ᭄
ᬲᬸᬔᬲᬗ᭄ᬕᬾᬦ ᬩᬥ᭄ᬦᬵᬢᬶ ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬲᬗ᭄ᬕᬾᬦ ᬘᬵᬦᬖ᭟᭖᭟
ᬭᬚᭀ ᬭᬵᬕᬵᬢ᭄ᬫᬓᬂ ᬯᬶᬤ᭄ᬥᬶ ᬢᬺᬱ᭄ᬡᬵᬲᬗ᭄ᬕᬲᬫᬸᬤ᭄ᬪᬯᬫ᭄
ᬢᬦ᭄ᬦᬶᬩᬥ᭄ᬦᬵᬢᬶ ᬓᭁᬦ᭄ᬢᬾᬬ ᬓᬃ᭄ᬫᬲᬗ᭄ᬕᬾᬦ ᬤᬾᬳᬶᬦᬫ᭄᭟᭗᭟
ᬢᬫᬲ᭄ᬢ᭄ᬯᬚ᭄ᬜᬵᬦᬚᬂ ᬯᬶᬤ᭄ᬥᬶ ᬫᭀᬳᬦᬂ ᬲᬃ᭄ᬯᬤᬾᬳᬶᬦᬵᬫ᭄
ᬧ᭄ᬭᬫᬵᬤᬵᬮᬲ᭄ᬬᬦᬶᬤ᭄ᬭᬵᬪᬶᬲ᭄ᬢᬦ᭄ᬦᬶᬩᬥ᭄ᬦᬵᬢᬶ ᬪᬵᬭᬢ᭟᭘᭟
ᬲᬢ᭄ᬢ᭄ᬯᬂ ᬲᬸᬔᬾ ᬲᬂᬚᬬᬢᬶ ᬭᬚᬄ ᬓᬃ᭄ᬫᬡᬶ ᬪᬵᬭᬢ
ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬫᬵᬯᬺᬢ᭄ᬬ ᬢᬸ ᬢᬫᬄ ᬧ᭄ᬭᬫᬵᬤᬾ ᬲᬂᬚᬬᬢ᭄ᬬᬸᬢ᭟᭙᭟
ᬭᬚᬲ᭄ᬢᬫᬰ᭄ᬘᬵᬪᬶᬪᬹᬬ ᬲᬢ᭄ᬢ᭄ᬯᬂ ᬪᬯᬢᬶ ᬪᬵᬭᬢ
ᬭᬚᬄ ᬲᬢ᭄ᬢ᭄ᬯᬂ ᬢᬫᬰ᭄ᬘᬿᬯ ᬢᬫᬄ ᬲᬢ᭄ᬢ᭄ᬯᬂ ᬭᬚᬲ᭄ᬢᬣᬵ᭟᭑᭐᭟
ᬲᬃ᭄ᬯᬤ᭄ᬯᬵᬭᬾᬱᬸ ᬤᬾᬳᬾᬲ᭄ᬫᬶᬦ᭄ᬧ᭄ᬭᬓᬵᬰ ᬉᬧᬚᬵᬬᬢᬾ
ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬂ ᬬᬤᬵ ᬢᬤᬵ ᬯᬶᬤ᭄ᬬᬵᬤ᭄ᬯᬶᬯᬺᬤ᭄ᬥᬂ ᬲᬢ᭄ᬢ᭄ᬯᬫᬶᬢ᭄ᬬᬸᬢ᭟᭑᭑᭟
ᬮᭀᬪᬄ ᬧ᭄ᬭᬯᬺᬢ᭄ᬢᬶᬭᬵᬭᬫ᭄ᬪᬄ ᬓᬃ᭄ᬫᬡᬵᬫᬰᬫᬄ ᬲ᭄ᬧᬺᬳᬵ
ᬭᬚᬲ᭄ᬬᬾᬢᬵᬦᬶ ᬚᬵᬬᬦ᭄ᬢᬾ ᬯᬶᬯᬺᬤ᭄ᬥᬾ ᬪᬭᬢᬃ᭄ᬱᬪ᭟᭑᭒᭟
ᬅᬧ᭄ᬭᬓᬵᬰᭀᬧ᭄ᬭᬯᬺᬢ᭄ᬢᬶᬰ᭄ᬘ ᬧ᭄ᬭᬫᬵᬤᭀ ᬫᭀᬳ ᬏᬯ ᬘ
ᬢᬫᬲ᭄ᬬᬾᬢᬵᬦᬶ ᬚᬵᬬᬦ᭄ᬢᬾ ᬯᬶᬯᬺᬤ᭄ᬥᬾ ᬓᬸᬭᬸᬦᬦ᭄ᬤᬦ᭟᭑᭓᭟
ᬬᬤᬵ ᬲᬢ᭄ᬢ᭄ᬯᬾ ᬧ᭄ᬭᬯᬺᬤ᭄ᬥᬾ ᬢᬸ ᬧ᭄ᬭᬮᬬᬂ ᬬᬵᬢᬶ ᬤᬾᬳᬪᬺᬢ᭄
ᬢᬤᭀᬢ᭄ᬢᬫᬯᬶᬤᬵᬂ ᬮᭀᬓᬵᬦᬫᬮᬵᬦ᭄ᬧ᭄ᬭᬢᬶᬧᬤ᭄ᬬᬢᬾ᭟᭑᭔᭟
ᬭᬚᬲᬶ ᬧ᭄ᬭᬮᬬᬂ ᬕᬢ᭄ᬯᬵ ᬓᬃ᭄ᬫᬲᬗ᭄ᬕᬶᬱᬸ ᬚᬵᬬᬢᬾ
ᬢᬣᬵ ᬧ᭄ᬭᬮᬷᬦᬲ᭄ᬢᬫᬲᬶ ᬫᬹᬠᬬᭀᬦᬶᬱᬸ ᬚᬵᬬᬢᬾ᭟᭑᭕᭟
ᬓᬃ᭄ᬫᬡᬄ ᬲᬸᬓᬺᬢᬲ᭄ᬬᬵᬳᬸᬄ ᬲᬵᬢ᭄ᬢ᭄ᬯᬶᬓᬂ ᬦᬶᬃ᭄ᬫᬮᬂ ᬨᬮᬫ᭄
ᬭᬚᬲᬲ᭄ᬢᬸ ᬨᬮᬂ ᬤᬸᬄᬔᬫᬚ᭄ᬜᬵᬦᬂ ᬢᬫᬲᬄ ᬨᬮᬫ᭄᭟᭑᭖᭟
ᬲᬢ᭄ᬢ᭄ᬯᬵᬢ᭄ᬲᬂᬚᬵᬬᬢᬾ ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬂ ᬭᬚᬲᭀ ᬮᭀᬪ ᬏᬯ ᬘ
ᬧ᭄ᬭᬫᬵᬤᬫᭀᬳᭁ ᬢᬫᬲᭀ ᬪᬯᬢᭀᬚ᭄ᬜᬵᬦᬫᬾᬯ ᬘ᭟᭑᭗᭟
ᬊᬃ᭄ᬥ᭄ᬯᬂ ᬕᬘ᭄ᬙᬦ᭄ᬢᬶ ᬲᬢ᭄ᬢ᭄ᬯᬲ᭄ᬣᬵ ᬫᬥ᭄ᬬᬾ ᬢᬶᬱ᭄ᬞᬦ᭄ᬢᬶ ᬭᬵᬚᬲᬵᬄ
ᬚᬖᬦ᭄ᬬᬕᬸᬡᬯᬺᬢ᭄ᬢᬶᬲ᭄ᬣᬵ ᬅᬥᭀ ᬕᬘ᭄ᬙᬦ᭄ᬢᬶ ᬢᬵᬫᬲᬵᬄ᭟᭑᭘᭟
ᬦᬵᬦ᭄ᬬᬂ ᬕᬸᬡᬾᬪ᭄ᬬᬄ ᬓᬃ᭄ᬢᬵᬭᬂ ᬬᬤᬵ ᬤ᭄ᬭᬱ᭄ᬝᬵᬦᬸᬧᬰ᭄ᬬᬢᬶ
ᬕᬸᬡᬾᬪ᭄ᬬᬰ᭄ᬘ ᬧᬭᬂ ᬯᬾᬢ᭄ᬢᬶ ᬫᬤ᭄ᬪᬵᬯᬂ ᬲᭀᬥᬶᬕᬘ᭄ᬙᬢᬶ᭟᭑᭙᭟
ᬕᬸᬡᬵᬦᬾᬢᬵᬦᬢᬷᬢ᭄ᬬ ᬢ᭄ᬭᬷᬦ᭄ᬤᬾᬳᬷ ᬤᬾᬳᬲᬫᬸᬤ᭄ᬪᬯᬵᬦ᭄
ᬚᬦ᭄ᬫᬫᬺᬢ᭄ᬬᬸᬚᬭᬵᬤᬸᬄᬔᬿᬃ᭄ᬯᬶᬫᬸᬓ᭄ᬢᭀᬫᬺᬢᬫᬰ᭄ᬦᬸᬢᬾ᭟᭒᭐᭟
ᬅᬃ᭄ᬚᬸᬦ ᬉᬯᬵᬘ᭞
ᬓᬿᬃ᭄ᬮᬶᬗ᭄ᬕᬿᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬷᬦ᭄ᬕᬸᬡᬵᬦᬾᬢᬵᬦᬢᬷᬢᭀ ᬪᬯᬢᬶ ᬧ᭄ᬭᬪᭀ
ᬓᬶᬫᬵᬘᬵᬭᬄ ᬓᬣᬂ ᬘᬿᬢᬵᬂᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬷᬦ᭄ᬕᬸᬡᬵᬦᬢᬶᬯᬃ᭄ᬢᬢᬾ᭟᭒᭑᭟
ᬰ᭄ᬭᬷᬪᬕᬯᬵᬦᬸᬯᬵᬘ᭞
ᬧ᭄ᬭᬓᬵᬰᬂ ᬘ ᬧ᭄ᬭᬯᬺᬢ᭄ᬢᬶᬂ ᬘ ᬫᭀᬳᬫᬾᬯ ᬘ ᬧᬵᬡ᭄ᬟᬯ
ᬢ ᬤ᭄ᬯᬾᬱ᭄ᬝᬶ ᬲᬂᬧ᭄ᬭᬯᬺᬢ᭄ᬢᬵᬦᬶ ᬦ ᬦᬶᬯᬺᬢ᭄ᬢᬵᬦᬶ ᬓᬵᬗ᭄ᬓ᭄ᬱᬢᬶ᭟᭒᭒᭟
ᬉᬤᬵᬲᬷᬦᬯᬤᬵᬲᬷᬦᭀ ᬕᬸᬡᬿᬃ᭄ᬬᭀ ᬦ ᬯᬶᬘᬵᬮ᭄ᬬᬢᬾ
ᬕᬸᬡᬵ ᬯᬃ᭄ᬢᬦ᭄ᬢ ᬇᬢ᭄ᬬᬾᬯ ᬬᭀᬯᬢᬶᬱ᭄ᬞᬢᬶ ᬦᬾᬗ᭄ᬕᬢᬾ᭟᭒᭓᭟
ᬲᬫᬤᬸᬄᬔᬲᬸᬔᬄ ᬲ᭄ᬯᬲ᭄ᬣᬄ ᬲᬫᬮᭀᬱ᭄ᬝᬵᬰ᭄ᬫᬓᬵᬜ᭄ᬘᬦᬄ
ᬢᬸᬮ᭄ᬬᬧ᭄ᬭᬶᬬᬵᬧ᭄ᬭᬶᬬᭀ ᬥᬷᬭᬲ᭄ᬢᬸᬮ᭄ᬬᬦᬶᬦ᭄ᬤᬵᬢ᭄ᬫᬲᬂᬲ᭄ᬢᬸᬢᬶᬄ᭟᭒᭔᭟
ᬫᬵᬦᬵᬧᬫᬵᬦᬬᭀᬲ᭄ᬢᬸᬮ᭄ᬬᬲ᭄ᬢᬸᬮ᭄ᬬᭀ ᬫᬶᬢ᭄ᬭᬵᬭᬶᬧᬓ᭄ᬱᬬᭀᬄ
ᬲᬃ᭄ᬯᬵᬭᬫ᭄ᬪᬧᬭᬶᬢ᭄ᬬᬵᬕᬷ ᬕᬸᬡᬵᬢᬷᬢᬄ ᬲ ᬉᬘ᭄ᬬᬢᬾ᭟᭒᭕᭟
ᬫᬵᬂ ᬘ ᬬᭀᬯ᭄ᬬᬪᬶᬘᬵᬭᬾᬡ ᬪᬓ᭄ᬢᬶᬬᭀᬕᬾᬦ ᬲᬾᬯᬢᬾ
ᬲ ᬕᬸᬡᬵᬦ᭄ᬲᬫᬢᬷᬢ᭄ᬬᬿᬢᬵᬦ᭄ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬪᬹᬬᬵᬬ ᬓᬮ᭄ᬧᬢᬾ᭟᭒᭖᭟
ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬡᭀ ᬳᬶ ᬧ᭄ᬭᬢᬶᬱ᭄ᬞᬵᬳᬫᬫᬺᬢᬲ᭄ᬬᬵᬯ᭄ᬬᬬᬲ᭄ᬬ ᬘ
ᬰᬵᬰ᭄ᬯᬢᬲ᭄ᬬ ᬘ ᬥᬃ᭄ᬫᬲ᭄ᬬ ᬲᬸᬔᬲ᭄ᬬᬿᬓᬵᬦ᭄ᬢᬶᬓᬲ᭄ᬬ ᬘ᭟᭒᭗᭟
 

ᬑᬂ ᬢᬢ᭄ᬲᬤᬶᬢᬶ ᬰ᭄ᬭᬷᬫᬤ᭄ᬪᬕᬯᬤ᭄ᬕᬷᬢᬵᬲᬹᬧᬦᬶᬱᬢ᭄ᬲᬸ ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬯᬶᬤ᭄ᬬᬵᬬᬵᬂ ᬬᭀᬕᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬾ ᬰ᭄ᬭᬷᬓᬺᬱ᭄ᬡᬵᬃ᭄ᬚᬸᬦᬲᬂᬯᬵᬤᬾ ᬕᬸᬡᬢ᭄ᬭᬬᬯᬶᬪᬵᬕᬬᭀᬕᭀ ᬦᬵᬫ ᬘᬢᬸᬃ᭄ᬤᬰᭀᬥ᭄ᬬᬵᬬᬄ ᭟᭑᭔᭟

ᬅᬥ᭄ᬬᬵᬬ ᭑᭕    ᬧᬸᬭᬸᬱᭀᬢ᭄ᬢᬫᬬᭀᬕ
ᬧᬜ᭄ᬘᬤᬰᭀᬥ᭄ᬬᬵᬬᬄ
 
ᬰ᭄ᬭᬷᬪᬕᬯᬵᬦᬸᬯᬵᬘ᭞
ᬊᬃ᭄ᬥ᭄ᬯᬫᬹᬮᬫᬥᬄᬰᬵᬔᬫᬰ᭄ᬯᬢ᭄ᬣᬂ ᬧ᭄ᬭᬵᬳᬸᬭᬯ᭄ᬬᬬᬫ᭄
ᬙᬦ᭄ᬤᬵᬂᬲᬶ ᬬᬲ᭄ᬬ ᬧᬃ᭄ᬡᬵᬦᬶ ᬬᬲ᭄ᬢᬂ ᬯᬾᬤ ᬲ ᬯᬾᬤᬯᬶᬢ᭄᭟᭑᭟
ᬅᬥᬰ᭄ᬘᭀᬃ᭄ᬥ᭄ᬯᬂ ᬧ᭄ᬭᬲᬺᬢᬵᬲ᭄ᬢᬲ᭄ᬬ ᬰᬵᬔᬵ ᬕᬸᬡᬧ᭄ᬭᬯᬺᬤ᭄ᬥᬵ ᬯᬶᬱᬬᬧ᭄ᬭᬯᬵᬮᬵᬄ
ᬅᬥᬰ᭄ᬘ ᬫᬹᬮᬵᬦ᭄ᬬᬦᬸᬲᬂᬢᬢᬵᬦᬶ ᬓᬃ᭄ᬫᬵᬦᬸᬩᬦ᭄ᬥᬷᬦᬶ ᬫᬦᬸᬱ᭄ᬬᬮᭀᬓᬾ᭟᭒᭟
ᬦ ᬭᬹᬧᬫᬲ᭄ᬬᬾᬳ ᬢᬣᭀᬧᬮᬪ᭄ᬬᬢᬾ ᬦᬵᬦ᭄ᬢᭀ ᬦ ᬘᬵᬤᬶᬃ᭄ᬦ ᬘ ᬲᬂᬧ᭄ᬭᬢᬶᬱ᭄ᬞᬵ
ᬅᬰ᭄ᬯᬢ᭄ᬣᬫᬾᬦᬂ ᬲᬸᬯᬶᬭᬹᬠᬫᬹᬮᬫᬲᬗ᭄ᬕᬰᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬾᬡ ᬤᬺᬠᬾᬦ ᬙᬶᬢ᭄ᬢ᭄ᬯᬵ᭟᭓᭟
ᬢᬢᬄ ᬧᬤᬂ ᬢᬢ᭄ᬧᬭᬶᬫᬵᬃ᭄ᬕᬶᬢᬯ᭄ᬬᬂ ᬬᬲ᭄ᬫᬶᬦ᭄ᬕᬢᬵ ᬦ ᬦᬶᬯᬃ᭄ᬢᬦ᭄ᬢᬶ ᬪᬹᬬᬄ
ᬢᬫᬾᬯ ᬘᬵᬤ᭄ᬬᬂ ᬧᬸᬭᬸᬱᬂ ᬧ᭄ᬭᬧᬤ᭄ᬬᬾ ᬬᬢᬄ ᬧ᭄ᬭᬯᬺᬢ᭄ᬢᬶᬄ ᬧ᭄ᬭᬲᬺᬢᬵ ᬧᬸᬭᬵᬡᬷ᭟᭔᭟
ᬦᬶᬃ᭄ᬫᬵᬦᬫᭀᬳᬵ ᬚᬶᬢᬲᬗ᭄ᬕᬤᭀᬱᬵ ᬅᬥ᭄ᬬᬵᬢ᭄ᬫᬦᬶᬢ᭄ᬬᬵ ᬯᬶᬦᬶᬯᬺᬢ᭄ᬢᬓᬵᬫᬵᬄ
ᬤ᭄ᬯᬦ᭄ᬤ᭄ᬯᬿᬃ᭄ᬯᬶᬫᬸᬓ᭄ᬢᬵᬄ ᬲᬸᬔᬤᬸᬄᬔᬲᬂᬚ᭄ᬜᬿᬃ᭄ᬕᬘ᭄ᬙᬦ᭄ᬢ᭄ᬬᬫᬹᬠᬵᬄ ᬧᬤᬫᬯ᭄ᬬᬬᬂ ᬢᬢ᭄᭟᭕᭟
ᬦ ᬢᬤ᭄ᬪᬵᬲᬬᬢᬾ ᬲᬹᬃ᭄ᬬᭀ ᬦ ᬰᬰᬵᬗ᭄ᬓᭀ ᬦ ᬧᬵᬯᬓᬄ
ᬬᬤ᭄ᬕᬢ᭄ᬯᬵ ᬦ ᬦᬶᬯᬃ᭄ᬢᬦ᭄ᬢᬾ ᬢᬤ᭄ᬥᬵᬫ ᬧᬭᬫᬂ ᬫᬫ᭟᭖᭟
ᬫᬫᬿᬯᬵᬂᬰᭀ ᬚᬷᬯᬮᭀᬓᬾ ᬚᬷᬯᬪᬹᬢᬄ ᬲᬦᬵᬢᬦᬄ
ᬫᬦᬄᬱᬱ᭄ᬞᬵᬦᬷᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬᬵᬡᬶ ᬧ᭄ᬭᬓᬺᬢᬶᬲ᭄ᬣᬵᬦᬶ ᬓᬃ᭄ᬱᬢᬶ᭟᭗᭟
ᬰᬭᬷᬭᬂ ᬬᬤᬯᬵᬧ᭄ᬦᭀᬢᬶ ᬬᬘ᭄ᬘᬵᬧ᭄ᬬᬸᬢ᭄ᬓ᭄ᬭᬵᬫᬢᬷᬰ᭄ᬯᬭᬄ
ᬕᬺᬳᬷᬢ᭄ᬯᬿᬢᬵᬦᬶ ᬲᬂᬬᬵᬢᬶ ᬯᬵᬬᬸᬃ᭄ᬕᬦ᭄ᬥᬵᬦᬶᬯᬵᬰᬬᬵᬢ᭄᭟᭘᭟
ᬰ᭄ᬭᭀᬢ᭄ᬭᬂ ᬘᬓ᭄ᬱᬸᬄ ᬲ᭄ᬧᬃ᭄ᬰᬦᬂ ᬘ ᬭᬲᬦᬂ ᬖ᭄ᬭᬵᬡᬫᬾᬯ ᬘ
ᬅᬥᬶᬱ᭄ᬞᬵᬬ ᬫᬦᬰ᭄ᬘᬵᬬᬂ ᬯᬶᬱᬬᬵᬦᬸᬧᬲᬾᬯᬢᬾ᭟᭙᭟
ᬉᬢ᭄ᬓ᭄ᬭᬵᬫᬦ᭄ᬢᬂ ᬲ᭄ᬣᬶᬢᬂ ᬯᬵᬧᬶ ᬪᬸᬜ᭄ᬚᬵᬦᬂ ᬯᬵ ᬕᬸᬡᬵᬦ᭄ᬯᬶᬢᬫ᭄
ᬯᬶᬫᬹᬠᬵ ᬦᬵᬦᬸᬧᬰ᭄ᬬᬦ᭄ᬢᬶ ᬧᬰ᭄ᬬᬦ᭄ᬢᬶ ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬘᬓ᭄ᬱᬸᬱᬄ᭟᭑᭐᭟
ᬬᬢᬦ᭄ᬢᭀ ᬬᭀᬕᬶᬦᬰ᭄ᬘᬿᬦᬂ ᬧᬰ᭄ᬬᬦ᭄ᬢ᭄ᬬᬵᬢ᭄ᬫᬦ᭄ᬬᬯᬲ᭄ᬣᬶᬢᬫ᭄
ᬬᬢᬦ᭄ᬢᭀᬧ᭄ᬬᬓᬺᬢᬵᬢ᭄ᬫᬵᬦᭀ ᬦᬿᬦᬂ ᬧᬰ᭄ᬬᬦ᭄ᬢ᭄ᬬᬘᬾᬢᬲᬄ᭟᭑᭑᭟
ᬬᬤᬵᬤᬶᬢ᭄ᬬᬕᬢᬂ ᬢᬾᬚᭀ ᬚᬕᬤ᭄ᬪᬵᬲᬬᬢᬾᬔᬶᬮᬫ᭄
ᬬᬘ᭄ᬘᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬫᬲᬶ ᬬᬘ᭄ᬘᬵᬕ᭄ᬦᭁ ᬢᬢ᭄ᬢᬾᬚᭀ ᬯᬶᬤ᭄ᬥᬶ ᬫᬵᬫᬓᬫ᭄᭟᭑᭒᭟
ᬕᬵᬫᬵᬯᬶᬰ᭄ᬬ ᬘ ᬪᬹᬢᬵᬦᬶ ᬥᬵᬭᬬᬵᬫ᭄ᬬᬳᬫᭀᬚᬲᬵ
ᬧᬸᬱ᭄ᬡᬵᬫᬶ ᬘᭁᬱᬥᬷᬄ ᬲᬃ᭄ᬯᬵᬄ ᬲᭀᬫᭀ ᬪᬹᬢ᭄ᬯᬵ ᬭᬲᬵᬢ᭄ᬫᬓᬄ᭟᭑᭓᭟
ᬅᬳᬂ ᬯᬿᬰ᭄ᬯᬵᬦᬭᭀ ᬪᬹᬢ᭄ᬯᬵ ᬧ᭄ᬭᬵᬡᬶᬦᬵᬂ ᬤᬾᬳᬫᬵᬰ᭄ᬭᬶᬢᬄ
ᬧ᭄ᬭᬵᬡᬵᬧᬵᬦᬲᬫᬵᬬᬸᬓ᭄ᬢᬄ ᬧᬘᬵᬫ᭄ᬬᬦ᭄ᬦᬂ ᬘᬢᬸᬃ᭄ᬯᬶᬥᬫ᭄᭟᭑᭔᭟
ᬲᬃ᭄ᬯᬲ᭄ᬬ ᬘᬵᬳᬂ ᬳᬺᬤᬶ ᬲᬦ᭄ᬦᬶᬯᬶᬱ᭄ᬝᭀ ᬫᬢ᭄ᬢᬄ ᬲ᭄ᬫᬺᬢᬶᬃ᭄ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬫᬧᭀᬳᬦᬂ ᬘ
ᬯᬾᬤᬿᬰ᭄ᬘ ᬲᬃ᭄ᬯᬿᬭᬳᬫᬾᬯ ᬯᬾᬤ᭄ᬬᭀ ᬯᬾᬤᬵᬦ᭄ᬢᬓᬺᬤ᭄ᬯᬾᬤᬯᬶᬤᬾᬯ ᬘᬵᬳᬫ᭄᭟᭑᭕᭟
ᬤ᭄ᬯᬵᬯᬶᬫᭁ ᬧᬸᬭᬸᬱᭁ ᬮᭀᬓᬾ ᬓ᭄ᬱᬭᬰ᭄ᬘᬵᬓ᭄ᬱᬭ ᬏᬯ ᬘ
ᬓ᭄ᬱᬭᬄ ᬲᬃ᭄ᬯᬵᬡᬶ ᬪᬹᬢᬵᬦᬶ ᬓᬹᬝᬲ᭄ᬣᭀᬓ᭄ᬱᬭ ᬉᬘ᭄ᬬᬢᬾ᭟᭑᭖᭟
ᬉᬢ᭄ᬢᬫᬄ ᬧᬸᬭᬸᬱᬲ᭄ᬢ᭄ᬯᬦ᭄ᬬᬄ ᬧᬭᬫᬵᬢ᭄ᬫᬾᬢ᭄ᬬᬸᬥᬵᬳᬺᬢᬄ
ᬬᭀ ᬮᭀᬓᬢ᭄ᬭᬬᬫᬵᬯᬶᬰ᭄ᬬ ᬩᬶᬪᬃ᭄ᬢ᭄ᬬᬯ᭄ᬬᬬ ᬈᬰ᭄ᬯᬭᬄ᭟᭑᭗᭟
ᬬᬲ᭄ᬫᬵᬢ᭄ᬓ᭄ᬱᬭᬫᬢᬷᬢᭀᬳᬫᬓ᭄ᬱᬭᬵᬤᬧᬶ ᬘᭀᬢ᭄ᬢᬫᬄ
ᬅᬢᭀᬲ᭄ᬫᬶ ᬮᭀᬓᬾ ᬯᬾᬤᬾ ᬘ ᬧ᭄ᬭᬣᬶᬢᬄ ᬧᬸᬭᬸᬱᭀᬢ᭄ᬢᬫᬄ᭟᭑᭘᭟
ᬬᭀ ᬫᬵᬫᬾᬯᬫᬲᬂᬫᬹᬠᭀ ᬚᬵᬦᬵᬢᬶ ᬧᬸᬭᬸᬱᭀᬢ᭄ᬢᬫᬫ᭄
ᬲ ᬲᬃ᭄ᬯᬯᬶᬤ᭄ᬪᬚᬢᬶ ᬫᬵᬂ ᬲᬃ᭄ᬯᬪᬵᬯᬾᬦ ᬪᬵᬭᬢ᭟᭑᭙᭟
ᬇᬢᬶ ᬕᬸᬳ᭄ᬬᬢᬫᬂ ᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬫᬶᬤᬫᬸᬓ᭄ᬢᬂ ᬫᬬᬵᬦᬖ
ᬏᬢᬤ᭄ᬩᬸᬤ᭄ᬥ᭄ᬯᬵ ᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬫᬵᬦ᭄ᬲ᭄ᬬᬵᬢ᭄ᬓᬺᬢᬓᬺᬢ᭄ᬬᬰ᭄ᬘ ᬪᬵᬭᬢ᭟᭒᭐᭟
 

ᬑᬂ ᬢᬢ᭄ᬲᬤᬶᬢᬶ ᬰ᭄ᬭᬷᬫᬤ᭄ᬪᬕᬯᬤ᭄ᬕᬷᬢᬵᬲᬹᬧᬦᬶᬱᬢ᭄ᬲᬸ ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬯᬶᬤ᭄ᬬᬵᬬᬵᬂ ᬬᭀᬕᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬾ ᬰ᭄ᬭᬷᬓᬺᬱ᭄ᬡᬵᬃ᭄ᬚᬸᬦᬲᬂᬯᬵᬤᬾ ᬧᬸᬭᬸᬱᭀᬢ᭄ᬢᬫᬬᭀᬕᭀ ᬦᬵᬫ ᬧᬜ᭄ᬘᬤᬰᭀᬥ᭄ᬬᬵᬬᬄ ᭟᭑᭕᭟

ᬅᬥ᭄ᬬᬵᬬ ᭑᭖    ᬤᬿᬯᬵᬲᬸᬭᬲᬂᬧᬤ᭄ᬯᬶᬪᬵᬕᬬᭀᬕ
ᬱᭀᬟᬰᭀᬥ᭄ᬬᬵᬬᬄ
 
ᬰ᭄ᬭᬷᬪᬕᬯᬵᬦᬸᬯᬵᬘ᭞
ᬅᬪᬬᬂ ᬲᬢ᭄ᬢ᭄ᬯᬲᬂᬰᬸᬤ᭄ᬥᬶᬃ᭄ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬬᭀᬕᬯ᭄ᬬᬯᬲ᭄ᬣᬶᬢᬶᬄ
ᬤᬵᬦᬂ ᬤᬫᬰ᭄ᬘ ᬬᬚ᭄ᬜᬰ᭄ᬘ ᬲ᭄ᬯᬵᬥ᭄ᬬᬵᬬᬲ᭄ᬢᬧ ᬆᬃ᭄ᬚᬯᬫ᭄᭟᭑᭟
ᬅᬳᬶᬂᬲᬵ ᬲᬢ᭄ᬬᬫᬓ᭄ᬭᭀᬥᬲ᭄ᬢ᭄ᬬᬵᬕᬄ ᬰᬵᬦ᭄ᬢᬶᬭᬧᬿᬰᬸᬦᬫ᭄
ᬤᬬᬵ ᬪᬹᬢᬾᬱ᭄ᬯᬮᭀᬮᬸᬧ᭄ᬢ᭄ᬯᬂ ᬫᬵᬃ᭄ᬤᬯᬂ ᬳ᭄ᬭᬷᬭᬘᬵᬧᬮᬫ᭄᭟᭒᭟
ᬢᬾᬚᬄ ᬓ᭄ᬱᬫᬵ ᬥᬺᬢᬶᬄ ᬰᭁᬘᬫᬤ᭄ᬭᭀᬳᭀ ᬦᬵᬢᬶᬫᬵᬦᬶᬢᬵ
ᬪᬯᬦ᭄ᬢᬶ ᬲᬂᬧᬤᬂ ᬤᬿᬯᬷᬫᬪᬶᬚᬵᬢᬲ᭄ᬬ ᬪᬵᬭᬢ᭟᭓᭟
ᬤᬫ᭄ᬪᭀ ᬤᬃ᭄ᬧᭀᬪᬶᬫᬵᬦᬰ᭄ᬘ ᬓ᭄ᬭᭀᬥᬄ ᬧᬵᬭᬸᬱ᭄ᬬᬫᬾᬯ ᬘ
ᬅᬚ᭄ᬜᬵᬦᬂ ᬘᬵᬪᬶᬚᬵᬢᬲ᭄ᬬ ᬧᬵᬃ᭄ᬣ ᬲᬂᬧᬤᬫᬵᬲᬸᬭᬷᬫ᭄᭟᭔᭟
ᬤᬿᬯᬷ ᬲᬂᬧᬤ᭄ᬯᬶᬫᭀᬓ᭄ᬱᬵᬬ ᬦᬶᬩᬦ᭄ᬥᬵᬬᬵᬲᬸᬭᬷ ᬫᬢᬵ
ᬫᬵ ᬰᬸᬘᬄ ᬲᬂᬧᬤᬂ ᬤᬿᬯᬷᬫᬪᬶᬚᬵᬢᭀᬲᬶ ᬧᬵᬡ᭄ᬟᬯ᭟᭕᭟
ᬤ᭄ᬯᭁ ᬪᬹᬢᬲᬃ᭄ᬕᭁ ᬮᭀᬓᬾᬲ᭄ᬫᬶᬦ᭄ᬤᬿᬯ ᬆᬲᬸᬭ ᬏᬯ ᬘ
ᬤᬿᬯᭀ ᬯᬶᬲ᭄ᬢᬭᬰᬄ ᬧ᭄ᬭᭀᬓ᭄ᬢ ᬆᬲᬸᬭᬂ ᬧᬵᬃ᭄ᬣ ᬫᬾ ᬰᬺᬡᬸ᭟᭖᭟
ᬧ᭄ᬭᬯᬺᬢ᭄ᬢᬶᬂ ᬘ ᬦᬶᬯᬺᬢ᭄ᬢᬶᬂ ᬘ ᬚᬦᬵ ᬦ ᬯᬶᬤᬸᬭᬵᬲᬸᬭᬵᬄ
ᬦ ᬰᭁᬘᬂ ᬦᬵᬧᬶ ᬘᬵᬘᬵᬭᭀ ᬦ ᬲᬢ᭄ᬬᬂ ᬢᬾᬱᬸ ᬯᬶᬤ᭄ᬬᬢᬾ᭟᭗᭟
ᬅᬲᬢ᭄ᬬᬫᬧ᭄ᬭᬢᬶᬱ᭄ᬞᬂ ᬢᬾ ᬚᬕᬤᬵᬳᬸᬭᬦᬷᬰ᭄ᬯᬭᬫ᭄
ᬅᬧᬭᬲ᭄ᬧᬭᬲᬂᬪᬹᬢᬂ ᬓᬶᬫᬦ᭄ᬬᬢ᭄ᬓᬵᬫᬳᬿᬢᬸᬓᬫ᭄᭟᭘᭟
ᬏᬢᬵᬂ ᬤᬺᬱ᭄ᬝᬶᬫᬯᬱ᭄ᬝᬪ᭄ᬬ ᬦᬱ᭄ᬝᬵᬢ᭄ᬫᬵᬦᭀᬮ᭄ᬧᬩᬸᬤ᭄ᬥᬬᬄ
ᬧ᭄ᬭᬪᬯᬦ᭄ᬢ᭄ᬬᬸᬕ᭄ᬭᬓᬃ᭄ᬫᬵᬡᬄ ᬓ᭄ᬱᬬᬵᬬ ᬚᬕᬢᭀᬳᬶᬢᬵᬄ᭟᭙᭟
ᬓᬵᬫᬫᬵᬰ᭄ᬭᬶᬢ᭄ᬬ ᬤᬸᬱ᭄ᬧᬹᬭᬂ ᬤᬫ᭄ᬪᬫᬵᬦᬫᬤᬵᬦ᭄ᬯᬶᬢᬵᬄ
ᬫᭀᬳᬵᬤ᭄ᬕᬺᬳᬷᬢ᭄ᬯᬵᬲᬤ᭄ᬕ᭄ᬭᬵᬳᬵᬦ᭄ᬧ᭄ᬭᬯᬃ᭄ᬢᬦ᭄ᬢᬾᬰᬸᬘᬶᬯ᭄ᬭᬢᬵᬄ᭟᭑᭐᭟
ᬘᬶᬦ᭄ᬢᬵᬫᬧᬭᬶᬫᬾᬬᬵᬂ ᬘ ᬧ᭄ᬭᬮᬬᬵᬦ᭄ᬢᬵᬫᬸᬧᬵᬰ᭄ᬭᬶᬢᬵᬄ
ᬓᬵᬫᭀᬧᬪᭀᬕᬧᬭᬫᬵ ᬏᬢᬵᬯᬤᬶᬢᬶ ᬦᬶᬰ᭄ᬘᬶᬢᬵᬄ᭟᭑᭑᭟
ᬆᬰᬵᬧᬵᬰᬰᬢᬿᬃ᭄ᬩᬤ᭄ᬥᬵᬄ ᬓᬵᬫᬓ᭄ᬭᭀᬥᬧᬭᬵᬬᬡᬵᬄ
ᬈᬳᬦ᭄ᬢᬾ ᬓᬵᬫᬪᭀᬕᬵᬃ᭄ᬣᬫᬦ᭄ᬬᬵᬬᬾᬦᬵᬃ᭄ᬣᬲᬂᬘᬬᬵᬦ᭄᭟᭑᭒᭟
ᬇᬤᬫᬤ᭄ᬬ ᬫᬬᬵ ᬮᬩ᭄ᬥᬫᬶᬫᬂ ᬧ᭄ᬭᬵᬧ᭄ᬲ᭄ᬬᬾ ᬫᬦᭀᬭᬣᬫ᭄
ᬇᬤᬫᬲ᭄ᬢᬷᬤᬫᬧᬶ ᬫᬾ ᬪᬯᬶᬱ᭄ᬬᬢᬶ ᬧᬸᬦᬃ᭄ᬥᬦᬫ᭄᭟᭑᭓᭟
ᬅᬲᭁ ᬫᬬᬵ ᬳᬢᬄ ᬰᬢ᭄ᬭᬸᬃ᭄ᬳᬦᬶᬱ᭄ᬬᬾ ᬘᬵᬧᬭᬵᬦᬧᬶ
ᬈᬰ᭄ᬯᬭᭀᬳᬫᬳᬂ ᬪᭀᬕᬷ ᬲᬶᬤ᭄ᬥᭀᬳᬂ ᬩᬮᬯᬵᬦ᭄ᬲᬸᬔᬷ᭟᭑᭔᭟
ᬆᬠ᭄ᬬᭀᬪᬶᬚᬦᬯᬵᬦᬲ᭄ᬫᬶ ᬓᭀᬦ᭄ᬬᭀᬲ᭄ᬢᬶ ᬲᬤᬺᬰᭀ ᬫᬬᬵ
ᬬᬓ᭄ᬱ᭄ᬬᬾ ᬤᬵᬲ᭄ᬬᬵᬫᬶ ᬫᭀᬤᬶᬱ᭄ᬬ ᬇᬢ᭄ᬬᬚ᭄ᬜᬵᬦᬯᬶᬫᭀᬳᬶᬢᬵᬄ᭟᭑᭕᭟
ᬅᬦᬾᬓᬘᬶᬢ᭄ᬢᬯᬶᬪ᭄ᬭᬵᬦ᭄ᬢᬵ ᬫᭀᬳᬚᬵᬮᬲᬫᬵᬯᬺᬢᬵᬄ
ᬧ᭄ᬭᬲᬓ᭄ᬢᬵᬄ ᬓᬵᬫᬪᭀᬕᬾᬱᬸ ᬧᬢᬦ᭄ᬢᬶ ᬦᬭᬓᬾᬰᬸᬘᭁ᭟᭑᭖᭟
ᬆᬢ᭄ᬫᬲᬂᬪᬵᬯᬶᬢᬵᬄ ᬲ᭄ᬢᬩ᭄ᬥᬵ ᬥᬦᬫᬵᬦᬫᬤᬵᬦ᭄ᬯᬶᬢᬵᬄ
ᬬᬚᬦ᭄ᬢᬾ ᬦᬵᬫᬬᬚ᭄ᬜᬿᬲ᭄ᬢᬾ ᬤᬫ᭄ᬪᬾᬦᬵᬯᬶᬥᬶᬧᬹᬃ᭄ᬯᬓᬫ᭄᭟᭑᭗᭟
ᬅᬳᬂᬓᬵᬭᬂ ᬩᬮᬂ ᬤᬃ᭄ᬧᬂ ᬓᬵᬫᬂ ᬓ᭄ᬭᭀᬥᬂ ᬘ ᬲᬂᬰ᭄ᬭᬶᬢᬵᬄ
ᬫᬵᬫᬵᬢ᭄ᬫᬧᬭᬤᬾᬳᬾᬱᬸ ᬧ᭄ᬭᬤ᭄ᬯᬶᬱᬦ᭄ᬢᭀᬪ᭄ᬬᬲᬹᬬᬓᬵᬄ᭟᭑᭘᭟
ᬢᬵᬦᬳᬂ ᬤ᭄ᬯᬶᬱᬢᬄ ᬓ᭄ᬭᬹᬭᬵᬦ᭄ᬲᬂᬲᬵᬭᬾᬱᬸ ᬦᬭᬵᬥᬫᬵᬦ᭄
ᬓ᭄ᬱᬶᬧᬵᬫ᭄ᬬᬚᬲ᭄ᬭᬫᬰᬸᬪᬵᬦᬵᬲᬸᬭᬷᬱ᭄ᬯᬾᬯ ᬬᭀᬦᬶᬱᬸ᭟᭑᭙᭟
ᬆᬲᬸᬭᬷᬂ ᬬᭀᬦᬶᬫᬵᬧᬦ᭄ᬦᬵ ᬫᬹᬠᬵ ᬚᬦ᭄ᬫᬦᬶ ᬚᬦ᭄ᬫᬦᬶ
ᬫᬵᬫᬧ᭄ᬭᬵᬧ᭄ᬬᬿᬯ ᬓᭁᬦ᭄ᬢᬾᬬ ᬢᬢᭀ ᬬᬵᬦ᭄ᬢ᭄ᬬᬥᬫᬵᬂ ᬕᬢᬶᬫ᭄᭟᭒᭐᭟
ᬢ᭄ᬭᬶᬯᬶᬥᬂ ᬦᬭᬓᬲ᭄ᬬᬾᬤᬂ ᬤ᭄ᬯᬵᬭᬂ ᬦᬵᬰᬦᬫᬵᬢ᭄ᬫᬦᬄ
ᬓᬵᬫᬄ ᬓ᭄ᬭᭀᬥᬲ᭄ᬢᬣᬵ ᬮᭀᬪᬲ᭄ᬢᬲ᭄ᬫᬵᬤᬾᬢᬢ᭄ᬢ᭄ᬭᬬᬂ ᬢ᭄ᬬᬚᬾᬢ᭄᭟᭒᭑᭟
ᬏᬢᬿᬃ᭄ᬯᬶᬫᬸᬓ᭄ᬢᬄ ᬓᭁᬦ᭄ᬢᬾᬬ ᬢᬫᭀᬤ᭄ᬯᬵᬭᬿᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬪᬶᬃ᭄ᬦᬭᬄ
ᬆᬘᬭᬢ᭄ᬬᬵᬢ᭄ᬫᬦᬄ ᬰ᭄ᬭᬾᬬᬲ᭄ᬢᬢᭀ ᬬᬵᬢᬶ ᬧᬭᬵᬂ ᬕᬢᬶᬫ᭄᭟᭒᭒᭟
ᬬᬄ ᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬯᬶᬥᬶᬫᬸᬢ᭄ᬲᬺᬚ᭄ᬬ ᬯᬃ᭄ᬢᬢᬾ ᬓᬵᬫᬓᬵᬭᬢᬄ
ᬦ ᬲ ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬶᬫᬯᬵᬧ᭄ᬦᭀᬢᬶ ᬦ ᬲᬸᬔᬂ ᬦ ᬧᬭᬵᬂ ᬕᬢᬶᬫ᭄᭟᭒᭓᭟
ᬢᬲ᭄ᬫᬵᬘ᭄ᬙᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬂ ᬧ᭄ᬭᬫᬵᬡᬂ ᬢᬾ ᬓᬵᬃ᭄ᬬᬵᬓᬵᬃ᭄ᬬᬯ᭄ᬬᬯᬲ᭄ᬣᬶᬢᭁ
ᬚ᭄ᬜᬵᬢ᭄ᬯᬵ ᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬯᬶᬥᬵᬦᭀᬓ᭄ᬢᬂ ᬓᬃ᭄ᬫ ᬓᬃ᭄ᬢᬸᬫᬶᬳᬵᬃ᭄ᬳᬲᬶ᭟᭒᭔᭟
 

ᬑᬂ ᬢᬢ᭄ᬲᬤᬶᬢᬶ ᬰ᭄ᬭᬷᬫᬤ᭄ᬪᬕᬯᬤ᭄ᬕᬷᬢᬵᬲᬹᬧᬦᬶᬱᬢ᭄ᬲᬸ ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬯᬶᬤ᭄ᬬᬵᬬᬵᬂ ᬬᭀᬕᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬾ ᬰ᭄ᬭᬷᬓᬺᬱ᭄ᬡᬵᬃ᭄ᬚᬸᬦᬲᬂᬯᬵᬤᬾ ᬤᬿᬯᬵᬲᬸᬭᬲᬂᬧᬤ᭄ᬯᬶᬪᬵᬕᬬᭀᬕᭀ ᬦᬵᬫ ᬱᭀᬟᬰᭀᬥ᭄ᬬᬵᬬᬄ ᭟᭑᭖᭟

ᬅᬥ᭄ᬬᬵᬬ ᭑᭗    ᬰ᭄ᬭᬤ᭄ᬥᬵᬢ᭄ᬭᬬᬯᬶᬪᬵᬕᬬᭀᬕ
ᬲᬧ᭄ᬢᬤᬰᭀᬥ᭄ᬬᬵᬬᬄ
 
ᬅᬃ᭄ᬚᬸᬦ ᬉᬯᬵᬘ᭞
ᬬᬾ ᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬯᬶᬥᬶᬫᬸᬢ᭄ᬲᬺᬚ᭄ᬬ ᬬᬚᬦ᭄ᬢᬾ ᬰ᭄ᬭᬤ᭄ᬥᬬᬵᬦ᭄ᬯᬶᬢᬵᬄ
ᬢᬾᬱᬵᬂ ᬦᬶᬱ᭄ᬞᬵ ᬢᬸ ᬓᬵ ᬓᬺᬱ᭄ᬡ ᬲᬢ᭄ᬢ᭄ᬯᬫᬵᬳᭀ ᬭᬚᬲ᭄ᬢᬫᬄ᭟᭑᭟
ᬰ᭄ᬭᬷᬪᬕᬯᬵᬦᬸᬯᬵᬘ᭞
ᬢ᭄ᬭᬶᬯᬶᬥᬵ ᬪᬯᬢᬶ ᬰ᭄ᬭᬤ᭄ᬥᬵ ᬤᬾᬳᬶᬦᬵᬂ ᬲᬵ ᬲ᭄ᬯᬪᬵᬯᬚᬵ
ᬲᬵᬢ᭄ᬢ᭄ᬯᬶᬓᬷ ᬭᬵᬚᬲᬷ ᬘᬿᬯ ᬢᬵᬫᬲᬷ ᬘᬾᬢᬶ ᬢᬵᬂ ᬰᬺᬡᬸ᭟᭒᭟
ᬲᬢ᭄ᬢ᭄ᬯᬵᬦᬸᬭᬹᬧᬵ ᬲᬃ᭄ᬯᬲ᭄ᬬ ᬰ᭄ᬭᬤ᭄ᬥᬵ ᬪᬯᬢᬶ ᬪᬵᬭᬢ
ᬰ᭄ᬭᬤ᭄ᬥᬵᬫᬬᭀᬬᬂ ᬧᬸᬭᬸᬱᭀ ᬬᭀ ᬬᬘ᭄ᬙ᭄ᬭᬤ᭄ᬥᬄ ᬲ ᬏᬯ ᬲᬄ᭟᭓᭟
ᬬᬚᬦ᭄ᬢᬾ ᬲᬵᬢ᭄ᬢ᭄ᬯᬶᬓᬵ ᬤᬾᬯᬵᬦ᭄ᬬᬓ᭄ᬱᬭᬓ᭄ᬱᬵᬂᬲᬶ ᬭᬵᬚᬲᬵᬄ
ᬧ᭄ᬭᬾᬢᬵᬦ᭄ᬪᬹᬢᬕᬡᬵᬂᬰ᭄ᬘᬵᬦ᭄ᬬᬾ ᬬᬚᬦ᭄ᬢᬾ ᬢᬵᬫᬲᬵ ᬚᬦᬵᬄ᭟᭔᭟
ᬅᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬯᬶᬳᬶᬢᬂ ᬖᭀᬭᬂ ᬢᬧ᭄ᬬᬦ᭄ᬢᬾ ᬬᬾ ᬢᬧᭀ ᬚᬦᬵᬄ
ᬤᬫ᭄ᬪᬵᬳᬂᬓᬵᬭᬲᬂᬬᬸᬓ᭄ᬢᬵᬄ ᬓᬵᬫᬭᬵᬕᬩᬮᬵᬦ᭄ᬯᬶᬢᬵᬄ᭟᭕᭟
ᬓᬃ᭄ᬱᬬᬦ᭄ᬢᬄ ᬰᬭᬷᬭᬲ᭄ᬣᬂ ᬪᬹᬢᬕ᭄ᬭᬵᬫᬫᬘᬾᬢᬲᬄ
ᬫᬵᬂ ᬘᬿᬯᬵᬦ᭄ᬢᬄᬰᬭᬷᬭᬲ᭄ᬣᬂ ᬢᬵᬦ᭄ᬯᬶᬤ᭄ᬥ᭄ᬬᬵᬲᬸᬭᬦᬶᬰ᭄ᬘᬬᬵᬦ᭄᭟᭖᭟
ᬆᬳᬵᬭᬲ᭄ᬢ᭄ᬯᬧᬶ ᬲᬃ᭄ᬯᬲ᭄ᬬ ᬢ᭄ᬭᬶᬯᬶᬥᭀ ᬪᬯᬢᬶ ᬧ᭄ᬭᬶᬬᬄ
ᬬᬚ᭄ᬜᬲ᭄ᬢᬧᬲ᭄ᬢᬣᬵ ᬤᬵᬦᬂ ᬢᬾᬱᬵᬂ ᬪᬾᬤᬫᬶᬫᬂ ᬰᬺᬡᬸ᭟᭗᭟
ᬆᬬᬸᬄᬲᬢ᭄ᬢ᭄ᬯᬩᬮᬵᬭᭀᬕ᭄ᬬᬲᬸᬔᬧ᭄ᬭᬷᬢᬶᬯᬶᬯᬃ᭄ᬥᬦᬵᬄ
ᬭᬲ᭄ᬬᬵᬄ ᬲ᭄ᬦᬶᬕ᭄ᬥᬵᬄ ᬲ᭄ᬣᬶᬭᬵ ᬳᬺᬤ᭄ᬬᬵ ᬆᬳᬵᬭᬵᬄ ᬲᬵᬢ᭄ᬢ᭄ᬯᬶᬓᬧ᭄ᬭᬶᬬᬵᬄ᭟᭘᭟
ᬓᬝ᭄ᬯᬫ᭄ᬮᬮᬯᬡᬵᬢ᭄ᬬᬸᬱ᭄ᬡᬢᬷᬓ᭄ᬱ᭄ᬡᬭᬹᬓ᭄ᬱᬯᬶᬤᬵᬳᬶᬦᬄ
ᬆᬳᬵᬭᬵ ᬭᬵᬚᬲᬲ᭄ᬬᬾᬱ᭄ᬝᬵ ᬤᬸᬄᬔᬰᭀᬓᬵᬫᬬᬧ᭄ᬭᬤᬵᬄ᭟᭙᭟
ᬬᬵᬢᬬᬵᬫᬂ ᬕᬢᬭᬲᬂ ᬧᬹᬢᬶ ᬧᬃ᭄ᬬᬸᬱᬶᬢᬂ ᬘ ᬬᬢ᭄
ᬉᬘ᭄ᬙᬶᬱ᭄ᬝᬫᬧᬶ ᬘᬵᬫᬾᬥ᭄ᬬᬂ ᬪᭀᬚᬦᬂ ᬢᬵᬫᬲᬧ᭄ᬭᬶᬬᬫ᭄᭟᭑᭐᭟
ᬅᬨᬮᬵᬓᬵᬗ᭄ᬓ᭄ᬱᬶᬪᬶᬃ᭄ᬬᬚ᭄ᬜᭀ ᬯᬶᬥᬶᬤᬺᬱ᭄ᬝᭀ ᬬ ᬇᬚ᭄ᬬᬢᬾ
ᬬᬱ᭄ᬝᬯ᭄ᬬᬫᬾᬯᬾᬢᬶ ᬫᬦᬄ ᬲᬫᬵᬥᬵᬬ ᬲ ᬲᬵᬢ᭄ᬢ᭄ᬯᬶᬓᬄ᭟᭑᭑᭟
ᬅᬪᬶᬲᬂᬥᬵᬬ ᬢᬸ ᬨᬮᬂ ᬤᬫ᭄ᬪᬵᬃ᭄ᬣᬫᬧᬶ ᬘᬿᬯ ᬬᬢ᭄
ᬇᬚ᭄ᬬᬢᬾ ᬪᬭᬢᬰ᭄ᬭᬾᬱ᭄ᬞ ᬢᬂ ᬬᬚ᭄ᬜᬂ ᬯᬶᬤ᭄ᬥᬶ ᬭᬵᬚᬲᬫ᭄᭟᭑᭒᭟
ᬯᬶᬥᬶᬳᬷᬦᬫᬲᬺᬱ᭄ᬝᬵᬦ᭄ᬦᬂ ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬳᬷᬦᬫᬤᬓ᭄ᬱᬶᬡᬫ᭄
ᬰ᭄ᬭᬤ᭄ᬥᬵᬯᬶᬭᬳᬶᬢᬂ ᬬᬚ᭄ᬜᬂ ᬢᬵᬫᬲᬂ ᬧᬭᬶᬘᬓ᭄ᬱᬢᬾ᭟᭑᭓᭟
ᬤᬾᬯᬤ᭄ᬯᬶᬚᬕᬸᬭᬸᬧ᭄ᬭᬵᬚ᭄ᬜᬧᬹᬚᬦᬂ ᬰᭁᬘᬫᬵᬃ᭄ᬚᬯᬫ᭄
ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬘᬃ᭄ᬬᬫᬳᬶᬂᬲᬵ ᬘ ᬰᬵᬭᬷᬭᬂ ᬢᬧ ᬉᬘ᭄ᬬᬢᬾ᭟᭑᭔᭟
ᬅᬦᬸᬤ᭄ᬯᬾᬕᬓᬭᬂ ᬯᬵᬓ᭄ᬬᬂ ᬲᬢ᭄ᬬᬂ ᬧ᭄ᬭᬶᬬᬳᬶᬢᬂ ᬘ ᬬᬢ᭄
ᬲ᭄ᬯᬵᬥ᭄ᬬᬵᬬᬵᬪ᭄ᬬᬲᬦᬂ ᬘᬿᬯ ᬯᬵᬗ᭄ᬫᬬᬂ ᬢᬧ ᬉᬘ᭄ᬬᬢᬾ᭟᭑᭕᭟
ᬫᬦᬄ ᬧ᭄ᬭᬲᬵᬤᬄ ᬲᭁᬫ᭄ᬬᬢ᭄ᬯᬂ ᬫᭁᬦᬫᬵᬢ᭄ᬫᬯᬶᬦᬶᬕ᭄ᬭᬳᬄ
ᬪᬵᬯᬲᬂᬰᬸᬤ᭄ᬥᬶᬭᬶᬢ᭄ᬬᬾᬢᬢ᭄ᬢᬧᭀ ᬫᬵᬦᬲᬫᬸᬘ᭄ᬬᬢᬾ᭟᭑᭖᭟
ᬰ᭄ᬭᬤ᭄ᬥᬬᬵ ᬧᬭᬬᬵ ᬢᬧ᭄ᬢᬂ ᬢᬧᬲ᭄ᬢᬢ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬯᬶᬥᬂ ᬦᬭᬿᬄ
ᬅᬨᬮᬵᬓᬵᬗ᭄ᬓ᭄ᬱᬶᬪᬶᬃ᭄ᬬᬸᬓ᭄ᬢᬿᬄ ᬲᬵᬢ᭄ᬢ᭄ᬯᬶᬓᬂ ᬧᬭᬶᬘᬓ᭄ᬱᬢᬾ᭟᭑᭗᭟
ᬲᬢ᭄ᬓᬵᬭᬫᬵᬦᬧᬹᬚᬵᬃ᭄ᬣᬂ ᬢᬧᭀ ᬤᬫ᭄ᬪᬾᬦ ᬘᬿᬯ ᬬᬢ᭄
ᬓ᭄ᬭᬶᬬᬢᬾ ᬢᬤᬶᬳ ᬧ᭄ᬭᭀᬓ᭄ᬢᬂ ᬭᬵᬚᬲᬂ ᬘᬮᬫᬥ᭄ᬭᬸᬯᬫ᭄᭟᭑᭘᭟
ᬫᬹᬠᬕ᭄ᬭᬵᬳᬾᬡᬵᬢ᭄ᬫᬦᭀ ᬬᬢ᭄ᬧᬷᬟᬬᬵ ᬓ᭄ᬭᬶᬬᬢᬾ ᬢᬧᬄ
ᬧᬭᬲ᭄ᬬᭀᬢ᭄ᬲᬵᬤᬦᬵᬃ᭄ᬣᬂ ᬯᬵ ᬢᬢ᭄ᬢᬵᬫᬲᬫᬸᬤᬵᬳᬺᬢᬫ᭄᭟᭑᭙᭟
ᬤᬵᬢᬯ᭄ᬬᬫᬶᬢᬶ ᬬᬤ᭄ᬤᬵᬦᬂ ᬤᬷᬬᬢᬾᬦᬸᬧᬓᬵᬭᬶᬡᬾ
ᬤᬾᬰᬾ ᬓᬵᬮᬾ ᬘ ᬧᬵᬢ᭄ᬭᬾ ᬘ ᬢᬤ᭄ᬤᬵᬦᬂ ᬲᬵᬢ᭄ᬢ᭄ᬯᬶᬓᬂ ᬲ᭄ᬫᬺᬢᬫ᭄᭟᭒᭐᭟
ᬬᬢ᭄ᬢᬸ ᬧ᭄ᬭᬢ᭄ᬢ᭄ᬬᬸᬧᬓᬵᬭᬵᬃ᭄ᬣᬂ ᬨᬮᬫᬸᬤ᭄ᬤᬶᬰ᭄ᬬ ᬯᬵ ᬧᬸᬦᬄ
ᬤᬷᬬᬢᬾ ᬘ ᬧᬭᬶᬓ᭄ᬮᬶᬱ᭄ᬝᬂ ᬢᬤ᭄ᬤᬵᬦᬂ ᬭᬵᬚᬲᬂ ᬲ᭄ᬫᬺᬢᬫ᭄᭟᭒᭑᭟
ᬅᬤᬾᬰᬓᬵᬮᬾ ᬬᬤ᭄ᬤᬵᬦᬫᬧᬵᬢ᭄ᬭᬾᬪ᭄ᬬᬰ᭄ᬘ ᬤᬷᬬᬢᬾ
ᬅᬲᬢ᭄ᬓᬺᬢᬫᬯᬚ᭄ᬜᬵᬢᬂ ᬢᬢ᭄ᬢᬵᬫᬲᬫᬸᬤᬵᬳᬺᬢᬫ᭄᭟᭒᭒᭟
ᬑᬂ ᬢᬢ᭄ᬲᬤᬶᬢᬶ ᬦᬶᬃ᭄ᬤᬾᬰᭀ ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬡᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬯᬶᬥᬄ ᬲ᭄ᬫᬺᬢᬄ
ᬩ᭄ᬭᬵᬳ᭄ᬫᬡᬵᬲ᭄ᬢᬾᬦ ᬯᬾᬤᬵᬰ᭄ᬘ ᬬᬚ᭄ᬜᬵᬰ᭄ᬘ ᬯᬶᬳᬶᬢᬵᬄ ᬧᬸᬭᬵ᭟᭒᭓᭟
ᬢᬲ᭄ᬫᬵᬤᭀᬫᬶᬢ᭄ᬬᬸᬤᬵᬳᬺᬢ᭄ᬬ ᬬᬚ᭄ᬜᬤᬵᬦᬢᬧᬄᬓ᭄ᬭᬶᬬᬵᬄ
ᬧ᭄ᬭᬯᬃ᭄ᬢᬦ᭄ᬢᬾ ᬯᬶᬥᬵᬦᭀᬓ᭄ᬢᬵᬄ ᬲᬢᬢᬂ ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬯᬵᬤᬶᬦᬵᬫ᭄᭟᭒᭔᭟
ᬢᬤᬶᬢ᭄ᬬᬦᬪᬶᬲᬂᬥᬵᬬ ᬨᬮᬂ ᬬᬚ᭄ᬜᬢᬧᬄᬓ᭄ᬭᬶᬬᬵᬄ
ᬤᬵᬦᬓ᭄ᬭᬶᬬᬵᬰ᭄ᬘ ᬯᬶᬯᬶᬥᬵᬄ ᬓ᭄ᬭᬶᬬᬦ᭄ᬢᬾ ᬫᭀᬓ᭄ᬱᬓᬵᬗ᭄ᬓ᭄ᬱᬶᬪᬶᬄ᭟᭒᭕᭟
ᬲᬤ᭄ᬪᬵᬯᬾ ᬲᬵᬥᬸᬪᬵᬯᬾ ᬘ ᬲᬤᬶᬢ᭄ᬬᬾᬢᬢ᭄ᬧ᭄ᬭᬬᬸᬚ᭄ᬬᬢᬾ
ᬧ᭄ᬭᬰᬲ᭄ᬢᬾ ᬓᬃ᭄ᬫᬡᬶ ᬢᬣᬵ ᬲᬘ᭄ᬙᬩ᭄ᬤᬄ ᬧᬵᬃ᭄ᬣ ᬬᬸᬚ᭄ᬬᬢᬾ᭟᭒᭖᭟
ᬬᬚ᭄ᬜᬾ ᬢᬧᬲᬶ ᬤᬵᬦᬾ ᬘ ᬲ᭄ᬣᬶᬢᬶᬄ ᬲᬤᬶᬢᬶ ᬘᭀᬘ᭄ᬬᬢᬾ
ᬓᬃ᭄ᬫ ᬘᬿᬯ ᬢᬤᬃ᭄ᬣᬷᬬᬂ ᬲᬤᬶᬢ᭄ᬬᬾᬯᬵᬪᬶᬥᬷᬬᬢᬾ᭟᭒᭗᭟
ᬅᬰ᭄ᬭᬤ᭄ᬥᬬᬵ ᬳᬸᬢᬂ ᬤᬢ᭄ᬢᬂ ᬢᬧᬲ᭄ᬢᬧ᭄ᬢᬂ ᬓᬺᬢᬂ ᬘ ᬬᬢ᭄
ᬅᬲᬤᬶᬢ᭄ᬬᬸᬘ᭄ᬬᬢᬾ ᬧᬵᬃ᭄ᬣ ᬦ ᬘ ᬢᬢ᭄ᬧ᭄ᬭᬾᬧ᭄ᬬ ᬦᭀ ᬇᬳ᭟᭒᭘᭟
 

ᬑᬂ ᬢᬢ᭄ᬲᬤᬶᬢᬶ ᬰ᭄ᬭᬷᬫᬤ᭄ᬪᬕᬯᬤ᭄ᬕᬷᬢᬵᬲᬹᬧᬦᬶᬱᬢ᭄ᬲᬸ ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬯᬶᬤ᭄ᬬᬵᬬᬵᬂ ᬬᭀᬕᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬾ ᬰ᭄ᬭᬷᬓᬺᬱ᭄ᬡᬵᬃ᭄ᬚᬸᬦᬲᬂᬯᬵᬤᬾ ᬰ᭄ᬭᬤ᭄ᬥᬵᬢ᭄ᬭᬬᬯᬶᬪᬵᬕᬬᭀᬕᭀ ᬦᬵᬫ ᬲᬧ᭄ᬢᬤᬰᭀᬥ᭄ᬬᬵᬬᬄ ᭟᭑᭗᭟

ᬅᬥ᭄ᬬᬵᬬ ᭑᭘    ᬫᭀᬓ᭄ᬱᬲᬂᬦ᭄ᬬᬵᬲᬬᭀᬕ
ᬅᬱ᭄ᬝᬵᬤᬰᭀᬥ᭄ᬬᬵᬬᬄ
 
ᬅᬃ᭄ᬚᬸᬦ ᬉᬯᬵᬘ᭞
ᬲᬂᬦ᭄ᬬᬵᬲᬲ᭄ᬬ ᬫᬳᬵᬩᬵᬳᭀ ᬢᬢ᭄ᬢ᭄ᬯᬫᬶᬘ᭄ᬙᬵᬫᬶ ᬯᬾᬤᬶᬢᬸᬫ᭄
ᬢ᭄ᬬᬵᬕᬲ᭄ᬬ ᬘ ᬳᬺᬱᬷᬓᬾᬰ ᬧᬺᬣᬓ᭄ᬓᬾᬰᬶᬦᬶᬱᬹᬤᬦ᭟᭑᭟
ᬰ᭄ᬭᬷᬪᬕᬯᬵᬦᬸᬯᬵᬘ᭞
ᬓᬵᬫ᭄ᬬᬵᬦᬵᬂ ᬓᬃ᭄ᬫᬡᬵᬂ ᬦ᭄ᬬᬵᬲᬂ ᬲᬂᬦ᭄ᬬᬵᬲᬂ ᬓᬯᬬᭀ ᬯᬶᬤᬸᬄ
ᬲᬃ᭄ᬯᬓᬃ᭄ᬫᬨᬮᬢ᭄ᬬᬵᬕᬂ ᬧ᭄ᬭᬵᬳᬸᬲ᭄ᬢ᭄ᬬᬵᬕᬂ ᬯᬶᬘᬓ᭄ᬱᬡᬵᬄ᭟᭒᭟
ᬢ᭄ᬬᬵᬚ᭄ᬬᬂ ᬤᭀᬱᬯᬤᬶᬢ᭄ᬬᬾᬓᬾ ᬓᬃ᭄ᬫ ᬧ᭄ᬭᬵᬳᬸᬃ᭄ᬫᬦᬷᬱᬶᬡᬄ
ᬬᬚ᭄ᬜᬤᬵᬦᬢᬧᬄᬓᬃ᭄ᬫ ᬦ ᬢ᭄ᬬᬵᬚ᭄ᬬᬫᬶᬢᬶ ᬘᬵᬧᬭᬾ᭟᭓᭟
ᬦᬶᬰ᭄ᬘᬬᬂ ᬰᬺᬡᬸ ᬫᬾ ᬢᬢ᭄ᬭ ᬢ᭄ᬬᬵᬕᬾ ᬪᬭᬢᬲᬢ᭄ᬢᬫ
ᬢ᭄ᬬᬵᬕᭀ ᬳᬶ ᬧᬸᬭᬸᬱᬯ᭄ᬬᬵᬖ᭄ᬭ ᬢ᭄ᬭᬶᬯᬶᬥᬄ ᬲᬂᬧ᭄ᬭᬓᬷᬃ᭄ᬢᬶᬢᬄ᭟᭔᭟
ᬬᬚ᭄ᬜᬤᬵᬦᬢᬧᬄᬓᬃ᭄ᬫ ᬦ ᬢ᭄ᬬᬵᬚ᭄ᬬᬂ ᬓᬵᬃ᭄ᬬᬫᬾᬯ ᬢᬢ᭄
ᬬᬚ᭄ᬜᭀ ᬤᬵᬦᬂ ᬢᬧᬰ᭄ᬘᬿᬯ ᬧᬵᬯᬦᬵᬦᬶ ᬫᬦᬷᬱᬶᬡᬵᬫ᭄᭟᭕᭟
ᬏᬢᬵᬦ᭄ᬬᬧᬶ ᬢᬸ ᬓᬃ᭄ᬫᬵᬡᬶ ᬲᬗ᭄ᬕᬂ ᬢ᭄ᬬᬓ᭄ᬢ᭄ᬯᬵ ᬨᬮᬵᬦᬶ ᬘ
ᬓᬃ᭄ᬢᬯ᭄ᬬᬵᬦᬷᬢᬶ ᬫᬾ ᬧᬵᬃ᭄ᬣ ᬦᬶᬰ᭄ᬘᬶᬢᬂ ᬫᬢᬫᬸᬢ᭄ᬢᬫᬫ᭄᭟᭖᭟
ᬦᬶᬬᬢᬲ᭄ᬬ ᬢᬸ ᬲᬂᬦ᭄ᬬᬵᬲᬄ ᬓᬃ᭄ᬫᬡᭀ ᬦᭀᬧᬧᬤ᭄ᬬᬢᬾ
ᬫᭀᬳᬵᬢ᭄ᬢᬲ᭄ᬬ ᬧᬭᬶᬢ᭄ᬬᬵᬕᬲ᭄ᬢᬵᬫᬲᬄ ᬧᬭᬶᬓᬷᬃ᭄ᬢᬶᬢᬄ᭟᭗᭟
ᬤᬸᬄᬔᬫᬶᬢ᭄ᬬᬾᬯ ᬬᬢ᭄ᬓᬃ᭄ᬫ ᬓᬵᬬᬓ᭄ᬮᬾᬰᬪᬬᬵᬢ᭄ᬢ᭄ᬬᬚᬾᬢ᭄
ᬲ ᬓᬺᬢ᭄ᬯᬵ ᬭᬵᬚᬲᬂ ᬢ᭄ᬬᬵᬕᬂ ᬦᬿᬯ ᬢ᭄ᬬᬵᬕᬨᬮᬂ ᬮᬪᬾᬢ᭄᭟᭘᭟
ᬓᬵᬃ᭄ᬬᬫᬶᬢ᭄ᬬᬾᬯ ᬬᬢ᭄ᬓᬃ᭄ᬫ ᬦᬶᬬᬢᬂ ᬓ᭄ᬭᬶᬬᬢᬾᬃ᭄ᬚᬸᬦ
ᬲᬗ᭄ᬕᬂ ᬢ᭄ᬬᬓ᭄ᬢ᭄ᬯᬵ ᬨᬮᬂ ᬘᬿᬯ ᬲ ᬢ᭄ᬬᬵᬕᬄ ᬲᬵᬢ᭄ᬢ᭄ᬯᬶᬓᭀ ᬫᬢᬄ᭟᭙᭟
ᬦ ᬤ᭄ᬯᬾᬱ᭄ᬝ᭄ᬬᬓᬸᬰᬮᬂ ᬓᬃ᭄ᬫ ᬓᬸᬰᬮᬾ ᬦᬵᬦᬸᬱᬚ᭄ᬚᬢᬾ
ᬢ᭄ᬬᬵᬕᬷ ᬲᬢ᭄ᬢ᭄ᬯᬲᬫᬵᬯᬶᬱ᭄ᬝᭀ ᬫᬾᬥᬵᬯᬷ ᬙᬶᬦ᭄ᬦᬲᬂᬰᬬᬄ᭟᭑᭐᭟
ᬦ ᬳᬶ ᬤᬾᬳᬪᬺᬢᬵ ᬰᬓ᭄ᬬᬂ ᬢ᭄ᬬᬓ᭄ᬢᬸᬂ ᬓᬃ᭄ᬫᬵᬡ᭄ᬬᬰᬾᬱᬢᬄ
ᬬᬲ᭄ᬢᬸ ᬓᬃ᭄ᬫᬨᬮᬢ᭄ᬬᬵᬕᬷ ᬲ ᬢ᭄ᬬᬵᬕᬷᬢ᭄ᬬᬪᬶᬥᬷᬬᬢᬾ᭟᭑᭑᭟
ᬅᬦᬶᬱ᭄ᬝᬫᬶᬱ᭄ᬝᬂ ᬫᬶᬰ᭄ᬭᬂ ᬘ ᬢ᭄ᬭᬶᬯᬶᬥᬂ ᬓᬃ᭄ᬫᬡᬄ ᬨᬮᬫ᭄
ᬪᬯᬢ᭄ᬬᬢ᭄ᬬᬵᬕᬶᬦᬵᬂ ᬧ᭄ᬭᬾᬢ᭄ᬬ ᬦ ᬢᬸ ᬲᬂᬦ᭄ᬬᬵᬲᬶᬦᬵᬂ ᬓ᭄ᬯᬘᬶᬢ᭄᭟᭑᭒᭟
ᬧᬜ᭄ᬘᬿᬢᬵᬦᬶ ᬫᬳᬵᬩᬵᬳᭀ ᬓᬵᬭᬡᬵᬦᬶ ᬦᬶᬩᭀᬥ ᬫᬾ
ᬲᬵᬂᬔ᭄ᬬᬾ ᬓᬺᬢᬵᬦ᭄ᬢᬾ ᬧ᭄ᬭᭀᬓ᭄ᬢᬵᬦᬶ ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬬᬾ ᬲᬃ᭄ᬯᬓᬃ᭄ᬫᬡᬵᬫ᭄᭟᭑᭓᭟
ᬅᬥᬶᬱ᭄ᬞᬵᬦᬂ ᬢᬣᬵ ᬓᬃ᭄ᬢᬵ ᬓᬭᬡᬂ ᬘ ᬧᬺᬣᬕ᭄ᬯᬶᬥᬫ᭄
ᬯᬶᬯᬶᬥᬵᬰ᭄ᬘ ᬧᬺᬣᬓ᭄ᬘᬾᬱ᭄ᬝᬵ ᬤᬿᬯᬂ ᬘᬿᬯᬵᬢ᭄ᬭ ᬧᬜ᭄ᬘᬫᬫ᭄᭟᭑᭔᭟
ᬰᬭᬷᬭᬯᬵᬗ᭄ᬫᬦᭀᬪᬶᬃ᭄ᬬᬢ᭄ᬓᬃ᭄ᬫ ᬧ᭄ᬭᬵᬭᬪᬢᬾ ᬦᬭᬄ
ᬦ᭄ᬬᬵᬬ᭄ᬬᬂ ᬯᬵ ᬯᬶᬧᬭᬷᬢᬂ ᬯᬵ ᬧᬜ᭄ᬘᬿᬢᬾ ᬢᬲ᭄ᬬ ᬳᬾᬢᬯᬄ᭟᭑᭕᭟
ᬢᬢ᭄ᬭᬿᬯᬂ ᬲᬢᬶ ᬓᬃ᭄ᬢᬵᬭᬫᬵᬢ᭄ᬫᬵᬦᬂ ᬓᬾᬯᬮᬂ ᬢᬸ ᬬᬄ
ᬧᬰ᭄ᬬᬢ᭄ᬬᬓᬺᬢᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬢ᭄ᬯᬵᬦ᭄ᬦ ᬲ ᬧᬰ᭄ᬬᬢᬶ ᬤᬸᬃ᭄ᬫᬢᬶᬄ᭟᭑᭖᭟
ᬬᬲ᭄ᬬ ᬦᬵᬳᬂᬓᬺᬢᭀ ᬪᬵᬯᭀ ᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬃ᭄ᬬᬲ᭄ᬬ ᬦ ᬮᬶᬧ᭄ᬬᬢᬾ
ᬳᬢ᭄ᬯᬵᬧᬶ ᬲ ᬇᬫᬵᬁᬮ᭄ᬮᭀᬓᬵᬦ᭄ᬦ ᬳᬦ᭄ᬢᬶ ᬦ ᬦᬶᬩᬥ᭄ᬬᬢᬾ᭟᭑᭗᭟
ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬂ ᬚ᭄ᬜᬾᬬᬂ ᬧᬭᬶᬚ᭄ᬜᬵᬢᬵ ᬢ᭄ᬭᬶᬯᬶᬥᬵ ᬓᬃ᭄ᬫᬘᭀᬤᬦᬵ
ᬓᬭᬡᬂ ᬓᬃ᭄ᬫ ᬓᬃ᭄ᬢᬾᬢᬶ ᬢ᭄ᬭᬶᬯᬶᬥᬄ ᬓᬃ᭄ᬫᬲᬂᬕ᭄ᬭᬳᬄ᭟᭑᭘᭟
ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬂ ᬓᬃ᭄ᬫ ᬘ ᬓᬃ᭄ᬢᬵ ᬘ ᬢ᭄ᬭᬶᬥᬿᬯ ᬕᬸᬡᬪᬾᬤᬢᬄ
ᬧ᭄ᬭᭀᬘ᭄ᬬᬢᬾ ᬕᬸᬡᬲᬂᬔ᭄ᬬᬵᬦᬾ ᬬᬣᬵᬯᬘ᭄ᬙᬺᬡᬸ ᬢᬵᬦ᭄ᬬᬧᬶ᭟᭑᭙᭟
ᬲᬃ᭄ᬯᬪᬹᬢᬾᬱᬸ ᬬᬾᬦᬿᬓᬂ ᬪᬵᬯᬫᬯ᭄ᬬᬬᬫᬷᬓ᭄ᬱᬢᬾ
ᬅᬯᬶᬪᬓ᭄ᬢᬂ ᬯᬶᬪᬓ᭄ᬢᬾᬱᬸ ᬢᬚ᭄ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬂ ᬯᬶᬤ᭄ᬥᬶ ᬲᬵᬢ᭄ᬢ᭄ᬯᬶᬓᬫ᭄᭟᭒᭐᭟
ᬧᬺᬣᬓ᭄ᬢ᭄ᬯᬾᬦ ᬢᬸ ᬬᬚ᭄ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬂ ᬦᬵᬦᬵᬪᬵᬯᬵᬦ᭄ᬧᬺᬣᬕ᭄ᬯᬶᬥᬵᬦ᭄
ᬯᬾᬢ᭄ᬢᬶ ᬲᬃ᭄ᬯᬾᬱᬸ ᬪᬹᬢᬾᬱᬸ ᬢᬚ᭄ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬂ ᬯᬶᬤ᭄ᬥᬶ ᬭᬵᬚᬲᬫ᭄᭟᭒᭑᭟
ᬬᬢ᭄ᬢᬸ ᬓᬺᬢ᭄ᬲ᭄ᬦᬯᬤᬾᬓᬲ᭄ᬫᬶᬦ᭄ᬓᬵᬃ᭄ᬬᬾ ᬲᬓ᭄ᬢᬫᬳᬿᬢᬸᬓᬫ᭄
ᬅᬢᬢ᭄ᬢ᭄ᬯᬵᬃ᭄ᬣᬯᬤᬮ᭄ᬧᬂ ᬘ ᬢᬢ᭄ᬢᬵᬫᬲᬫᬸᬤᬵᬳᬺᬢᬫ᭄᭟᭒᭒᭟
ᬦᬶᬬᬢᬂ ᬲᬗ᭄ᬕᬭᬳᬶᬢᬫᬭᬵᬕᬤ᭄ᬯᬾᬱᬢᬄ ᬓᬺᬢᬫ᭄
ᬅᬨᬮᬧ᭄ᬭᬾᬧ᭄ᬲᬸᬦᬵ ᬓᬃ᭄ᬫ ᬬᬢ᭄ᬢᬢ᭄ᬲᬵᬢ᭄ᬢ᭄ᬯᬶᬓᬫᬸᬘ᭄ᬬᬢᬾ᭟᭒᭓᭟
ᬬᬢ᭄ᬢᬸ ᬓᬵᬫᬾᬧ᭄ᬲᬸᬦᬵ ᬓᬃ᭄ᬫ ᬲᬵᬳᬂᬓᬵᬭᬾᬡ ᬯᬵ ᬧᬸᬦᬄ
ᬓ᭄ᬭᬶᬬᬢᬾ ᬩᬳᬸᬮᬵᬬᬵᬲᬂ ᬢᬤ᭄ᬭᬵᬚᬲᬫᬸᬤᬵᬳᬺᬢᬫ᭄᭟᭒᭔᭟
ᬅᬦᬸᬩᬦ᭄ᬥᬂ ᬓ᭄ᬱᬬᬂ ᬳᬶᬂᬲᬵᬫᬦᬧᬾᬓ᭄ᬱ᭄ᬬ ᬘ ᬧᭁᬭᬸᬱᬫ᭄
ᬫᭀᬳᬵᬤᬵᬭᬪ᭄ᬬᬢᬾ ᬓᬃ᭄ᬫ ᬬᬢ᭄ᬢᬢ᭄ᬢᬵᬫᬲᬫᬸᬘ᭄ᬬᬢᬾ᭟᭒᭕᭟
ᬫᬸᬓ᭄ᬢᬲᬗ᭄ᬕᭀᬦᬳᬂᬯᬵᬤᬷ ᬥᬺᬢ᭄ᬬᬸᬢ᭄ᬲᬵᬳᬲᬫᬦ᭄ᬯᬶᬢᬄ
ᬲᬶᬤ᭄ᬥ᭄ᬬᬲᬶᬤ᭄ᬥ᭄ᬬᭀᬃ᭄ᬦᬶᬃ᭄ᬯᬶᬓᬵᬭᬄ ᬓᬃ᭄ᬢᬵ ᬲᬵᬢ᭄ᬢ᭄ᬯᬶᬓ ᬉᬘ᭄ᬬᬢᬾ᭟᭒᭖᭟
ᬭᬵᬕᬷ ᬓᬃ᭄ᬫᬨᬮᬧ᭄ᬭᬾᬧ᭄ᬲᬸᬃ᭄ᬮᬸᬩ᭄ᬥᭀ ᬳᬶᬂᬲᬵᬢ᭄ᬫᬓᭀᬰᬸᬘᬶᬄ
ᬳᬃ᭄ᬱᬰᭀᬓᬵᬦ᭄ᬯᬶᬢᬄ ᬓᬃ᭄ᬢᬵ ᬭᬵᬚᬲᬄ ᬧᬭᬶᬓᬷᬃ᭄ᬢᬶᬢᬄ᭟᭒᭗᭟
ᬅᬬᬸᬓ᭄ᬢᬄ ᬧ᭄ᬭᬵᬓᬺᬢᬄ ᬲ᭄ᬢᬩ᭄ᬥᬄ ᬰᬞᭀ ᬦᬿᬱ᭄ᬓᬺᬢᬶᬓᭀᬮᬲᬄ
ᬯᬶᬱᬵᬤᬷ ᬤᬷᬃ᭄ᬖᬲᬹᬢ᭄ᬭᬷ ᬘ ᬓᬃ᭄ᬢᬵ ᬢᬵᬫᬲ ᬉᬘ᭄ᬬᬢᬾ᭟᭒᭘᭟
ᬩᬸᬤ᭄ᬥᬾᬃ᭄ᬪᬾᬤᬂ ᬥᬺᬢᬾᬰ᭄ᬘᬿᬯ ᬕᬸᬡᬢᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬯᬶᬥᬂ ᬰᬺᬡᬸ
ᬧ᭄ᬭᭀᬘ᭄ᬬᬫᬵᬦᬫᬰᬾᬱᬾᬡ ᬧᬺᬣᬓ᭄ᬢ᭄ᬯᬾᬦ ᬥᬦᬂᬚᬬ᭟᭒᭙᭟
ᬧ᭄ᬭᬯᬺᬢ᭄ᬢᬶᬂ ᬘ ᬦᬶᬯᬺᬢ᭄ᬢᬶᬂ ᬘ ᬓᬵᬃ᭄ᬬᬵᬓᬵᬃ᭄ᬬᬾ ᬪᬬᬵᬪᬬᬾ
ᬩᬦ᭄ᬥᬂ ᬫᭀᬓ᭄ᬱᬂ ᬘ ᬬᬵ ᬯᬾᬢ᭄ᬢᬶ ᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬄ ᬲᬵ ᬧᬵᬃ᭄ᬣ ᬲᬵᬢ᭄ᬢ᭄ᬯᬶᬓᬷ᭟᭓᭐᭟
ᬬᬬᬵ ᬥᬃ᭄ᬫᬫᬥᬃ᭄ᬫᬂ ᬘ ᬓᬵᬃ᭄ᬬᬂ ᬘᬵᬓᬵᬃ᭄ᬬᬫᬾᬯ ᬘ
ᬅᬬᬣᬵᬯᬢ᭄ᬧ᭄ᬭᬚᬵᬦᬵᬢᬶ ᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬄ ᬲᬵ ᬧᬵᬃ᭄ᬣ ᬭᬵᬚᬲᬷ᭟᭓᭑᭟
ᬅᬥᬃ᭄ᬫᬂ ᬥᬃ᭄ᬫᬫᬶᬢᬶ ᬬᬵ ᬫᬦ᭄ᬬᬢᬾ ᬢᬫᬲᬵᬯᬺᬢᬵ
ᬲᬃ᭄ᬯᬵᬃ᭄ᬣᬵᬦ᭄ᬯᬶᬧᬭᬷᬢᬵᬂᬰ᭄ᬘ ᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬄ ᬲᬵ ᬧᬵᬃ᭄ᬣ ᬢᬵᬫᬲᬷ᭟᭓᭒᭟
ᬥᬺᬢ᭄ᬬᬵ ᬬᬬᬵ ᬥᬵᬭᬬᬢᬾ ᬫᬦᬄᬧ᭄ᬭᬵᬡᬾᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬᬓ᭄ᬭᬶᬬᬵᬄ
ᬬᭀᬕᬾᬦᬵᬯ᭄ᬬᬪᬶᬘᬵᬭᬶᬡ᭄ᬬᬵ ᬥᬺᬢᬶᬄ ᬲᬵ ᬧᬵᬃ᭄ᬣ ᬲᬵᬢ᭄ᬢ᭄ᬯᬶᬓᬷ᭟᭓᭓᭟
ᬬᬬᬵ ᬢᬸ ᬥᬃ᭄ᬫᬓᬵᬫᬵᬃ᭄ᬣᬵᬦ᭄ᬥᬺᬢ᭄ᬬᬵ ᬥᬵᬭᬬᬢᬾᬃ᭄ᬚᬸᬦ
ᬧ᭄ᬭᬲᬗ᭄ᬕᬾᬦ ᬨᬮᬵᬓᬵᬗ᭄ᬓ᭄ᬱᬷ ᬥᬺᬢᬶᬄ ᬲᬵ ᬧᬵᬃ᭄ᬣ ᬭᬵᬚᬲᬷ᭟᭓᭔᭟
ᬬᬬᬵ ᬲ᭄ᬯᬧ᭄ᬦᬂ ᬪᬬᬂ ᬰᭀᬓᬂ ᬯᬶᬱᬵᬤᬂ ᬫᬤᬫᬾᬯ ᬘ
ᬦ ᬯᬶᬫᬸᬜ᭄ᬘᬢᬶ ᬤᬸᬃ᭄ᬫᬾᬥᬵ ᬥᬺᬢᬶᬄ ᬲᬵ ᬧᬵᬃ᭄ᬣ ᬢᬵᬫᬲᬷ᭟᭓᭕᭟
ᬲᬸᬔᬂ ᬢ᭄ᬯᬶᬤᬵᬦᬷᬂ ᬢ᭄ᬭᬶᬯᬶᬥᬂ ᬰᬺᬡᬸ ᬫᬾ ᬪᬭᬢᬃ᭄ᬱᬪ
ᬅᬪ᭄ᬬᬵᬲᬵᬤ᭄ᬭᬫᬢᬾ ᬬᬢ᭄ᬭ ᬤᬸᬄᬔᬵᬦ᭄ᬢᬂ ᬘ ᬦᬶᬕᬘ᭄ᬙᬢᬶ᭟᭓᭖᭟
ᬬᬢ᭄ᬢᬤᬕ᭄ᬭᬾ ᬯᬶᬱᬫᬶᬯ ᬧᬭᬶᬡᬵᬫᬾᬫᬺᬢᭀᬧᬫᬫ᭄
ᬢᬢ᭄ᬲᬸᬔᬂ ᬲᬵᬢ᭄ᬢ᭄ᬯᬶᬓᬂ ᬧ᭄ᬭᭀᬓ᭄ᬢᬫᬵᬢ᭄ᬫᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬧ᭄ᬭᬲᬵᬤᬚᬫ᭄᭟᭓᭗᭟
ᬯᬶᬱᬬᬾᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬᬲᬂᬬᭀᬕᬵᬤ᭄ᬬᬢ᭄ᬢᬤᬕ᭄ᬭᬾᬫᬺᬢᭀᬧᬫᬫ᭄
ᬧᬭᬶᬡᬵᬫᬾ ᬯᬶᬱᬫᬶᬯ ᬢᬢ᭄ᬲᬸᬔᬂ ᬭᬵᬚᬲᬂ ᬲ᭄ᬫᬺᬢᬫ᭄᭟᭓᭘᭟
ᬬᬤᬕ᭄ᬭᬾ ᬘᬵᬦᬸᬩᬦ᭄ᬥᬾ ᬘ ᬲᬸᬔᬂ ᬫᭀᬳᬦᬫᬵᬢ᭄ᬫᬦᬄ
ᬦᬶᬤ᭄ᬭᬵᬮᬲ᭄ᬬᬧ᭄ᬭᬫᬵᬤᭀᬢ᭄ᬣᬂ ᬢᬢ᭄ᬢᬵᬫᬲᬫᬸᬤᬵᬳᬺᬢᬫ᭄᭟᭓᭙᭟
ᬦ ᬢᬤᬲ᭄ᬢᬶ ᬧᬺᬣᬶᬯ᭄ᬬᬵᬂ ᬯᬵ ᬤᬶᬯᬶ ᬤᬾᬯᬾᬱᬸ ᬯᬵ ᬧᬸᬦᬄ
ᬲᬢ᭄ᬢ᭄ᬯᬂ ᬧ᭄ᬭᬓᬺᬢᬶᬚᬿᬃ᭄ᬫᬸᬓ᭄ᬢᬂ ᬬᬤᬾᬪᬶᬄ ᬲ᭄ᬬᬵᬢ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬪᬶᬃ᭄ᬕᬸᬡᬿᬄ᭟᭔᭐᭟
ᬩ᭄ᬭᬵᬳ᭄ᬫᬡᬓ᭄ᬱᬢ᭄ᬭᬶᬬᬯᬶᬰᬵᬂ ᬰᬹᬤ᭄ᬭᬵᬡᬵᬂ ᬘ ᬧᬭᬂᬢᬧ
ᬓᬃ᭄ᬫᬵᬡᬶ ᬧ᭄ᬭᬯᬶᬪᬓ᭄ᬢᬵᬦᬶ ᬲ᭄ᬯᬪᬵᬯᬧ᭄ᬭᬪᬯᬿᬃ᭄ᬕᬸᬡᬿᬄ᭟᭔᭑᭟
ᬰᬫᭀ ᬤᬫᬲ᭄ᬢᬧᬄ ᬰᭁᬘᬂ ᬓ᭄ᬱᬵᬦ᭄ᬢᬶᬭᬵᬃ᭄ᬚᬯᬫᬾᬯ ᬘ
ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬂ ᬯᬶᬚ᭄ᬜᬵᬦᬫᬵᬲ᭄ᬢᬶᬓ᭄ᬬᬂ ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬓᬃ᭄ᬫ ᬲ᭄ᬯᬪᬵᬯᬚᬫ᭄᭟᭔᭒᭟
ᬰᭁᬃ᭄ᬬᬂ ᬢᬾᬚᭀ ᬥᬺᬢᬶᬃ᭄ᬤᬵᬓ᭄ᬱ᭄ᬬᬂ ᬬᬸᬤ᭄ᬥᬾ ᬘᬵᬧ᭄ᬬᬧᬮᬵᬬᬦᬫ᭄
ᬤᬵᬦᬫᬷᬰ᭄ᬯᬭᬪᬵᬯᬰ᭄ᬘ ᬓ᭄ᬱᬵᬢ᭄ᬭᬂ ᬓᬃ᭄ᬫ ᬲ᭄ᬯᬪᬵᬯᬚᬫ᭄᭟᭔᭓᭟
ᬓᬺᬱᬶᬕᭁᬭᬓ᭄ᬱ᭄ᬬᬯᬵᬡᬶᬚ᭄ᬬᬂ ᬯᬿᬰ᭄ᬬᬓᬃ᭄ᬫ ᬲ᭄ᬯᬪᬵᬯᬚᬫ᭄
ᬧᬭᬶᬘᬃ᭄ᬬᬵᬢ᭄ᬫᬓᬂ ᬓᬃ᭄ᬫ ᬰᬹᬤ᭄ᬭᬲ᭄ᬬᬵᬧᬶ ᬲ᭄ᬯᬪᬵᬯᬚᬫ᭄᭟᭔᭔᭟
ᬲ᭄ᬯᬾ ᬲ᭄ᬯᬾ ᬓᬃ᭄ᬫᬡ᭄ᬬᬪᬶᬭᬢᬄ ᬲᬂᬲᬶᬤ᭄ᬥᬶᬂ ᬮᬪᬢᬾ ᬦᬭᬄ
ᬲ᭄ᬯᬓᬃ᭄ᬫᬦᬶᬭᬢᬄ ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬶᬂ ᬬᬣᬵ ᬯᬶᬦ᭄ᬤᬢᬶ ᬢᬘ᭄ᬙᬺᬡᬸ᭟᭔᭕᭟
ᬬᬢᬄ ᬧ᭄ᬭᬯᬺᬢ᭄ᬢᬶᬃ᭄ᬪᬹᬢᬵᬦᬵᬂ ᬬᬾᬦ ᬲᬃ᭄ᬯᬫᬶᬤᬂ ᬢᬢᬫ᭄
ᬲ᭄ᬯᬓᬃ᭄ᬫᬡᬵ ᬢᬫᬪ᭄ᬬᬃ᭄ᬘ᭄ᬬ ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬶᬂ ᬯᬶᬦ᭄ᬤᬢᬶ ᬫᬵᬦᬯᬄ᭟᭔᭖᭟
ᬰ᭄ᬭᬾᬬᬵᬦ᭄ᬲ᭄ᬯᬥᬃ᭄ᬫᭀ ᬯᬶᬕᬸᬡᬄ ᬧᬭᬥᬃ᭄ᬫᭀᬢ᭄ᬲ᭄ᬯᬦᬸᬱ᭄ᬞᬶᬢᬵᬢ᭄
ᬲ᭄ᬯᬪᬵᬯᬦᬶᬬᬢᬂ ᬓᬃ᭄ᬫ ᬓᬸᬃ᭄ᬯᬦ᭄ᬦᬵᬧ᭄ᬦᭀᬢᬶ ᬓᬶᬮ᭄ᬩᬶᬱᬫ᭄᭟᭔᭗᭟
ᬲᬳᬚᬂ ᬓᬃ᭄ᬫ ᬓᭁᬦ᭄ᬢᬾᬬ ᬲᬤᭀᬱᬫᬧᬶ ᬦ ᬢ᭄ᬬᬚᬾᬢ᭄
ᬲᬃ᭄ᬯᬵᬭᬫ᭄ᬪᬵ ᬳᬶ ᬤᭀᬱᬾᬡ ᬥᬹᬫᬾᬦᬵᬕ᭄ᬦᬶᬭᬶᬯᬵᬯᬺᬢᬵᬄ᭟᭔᭘᭟
ᬅᬲᬓ᭄ᬢᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬄ ᬲᬃ᭄ᬯᬢ᭄ᬭ ᬚᬶᬢᬵᬢ᭄ᬫᬵ ᬯᬶᬕᬢᬲ᭄ᬧᬺᬳᬄ
ᬦᬿᬱ᭄ᬓᬃ᭄ᬫ᭄ᬬᬲᬶᬤ᭄ᬥᬶᬂ ᬧᬭᬫᬵᬂ ᬲᬂᬦ᭄ᬬᬵᬲᬾᬦᬵᬥᬶᬕᬘ᭄ᬙᬢᬶ᭟᭔᭙᭟
ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬶᬂ ᬧ᭄ᬭᬵᬧ᭄ᬢᭀ ᬬᬣᬵ ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫ ᬢᬣᬵᬧ᭄ᬦᭀᬢᬶ ᬦᬶᬩᭀᬥ ᬫᬾ
ᬲᬫᬵᬲᬾᬦᬿᬯ ᬓᭁᬦ᭄ᬢᬾᬬ ᬦᬶᬱ᭄ᬞᬵ ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬲ᭄ᬬ ᬬᬵ ᬧᬭᬵ᭟᭕᭐᭟
ᬩᬸᬤ᭄ᬥ᭄ᬬᬵ ᬯᬶᬰᬸᬤ᭄ᬥᬬᬵ ᬬᬸᬓ᭄ᬢᭀ ᬥᬺᬢ᭄ᬬᬵᬢ᭄ᬫᬵᬦᬂ ᬦᬶᬬᬫ᭄ᬬ ᬘ
ᬰᬩ᭄ᬤᬵᬤᬷᬦ᭄ᬯᬶᬱᬬᬵᬂᬲ᭄ᬢ᭄ᬬᬓ᭄ᬢ᭄ᬯᬵ ᬭᬵᬕᬤ᭄ᬯᬾᬱᭁ ᬯ᭄ᬬᬸᬤᬲ᭄ᬬ ᬘ᭟᭕᭑᭟
ᬯᬶᬯᬶᬓ᭄ᬢᬲᬾᬯᬷ ᬮᬖ᭄ᬯᬵᬰᬷ ᬬᬢᬯᬵᬓ᭄ᬓᬵᬬᬫᬵᬦᬲᬄ
ᬥ᭄ᬬᬵᬦᬬᭀᬕᬧᬭᭀ ᬦᬶᬢ᭄ᬬᬂ ᬯᬿᬭᬵᬕ᭄ᬬᬂ ᬲᬫᬸᬧᬵᬰ᭄ᬭᬶᬢᬄ᭟᭕᭒᭟
ᬅᬳᬂᬓᬵᬭᬂ ᬩᬮᬂ ᬤᬃ᭄ᬧᬂ ᬓᬵᬫᬂ ᬓ᭄ᬭᭀᬥᬂ ᬧᬭᬶᬕ᭄ᬭᬳᬫ᭄
ᬯᬶᬫᬸᬘ᭄ᬬ ᬦᬶᬃ᭄ᬫᬫᬄ ᬰᬵᬦ᭄ᬢᭀ ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬪᬹᬬᬵᬬ ᬓᬮ᭄ᬧᬢᬾ᭟᭕᭓᭟
ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬪᬹᬢᬄ ᬧ᭄ᬭᬲᬦ᭄ᬦᬵᬢ᭄ᬫᬵ ᬦ ᬰᭀᬘᬢᬶ ᬦ ᬓᬵᬗ᭄ᬓ᭄ᬱᬢᬶ
ᬲᬫᬄ ᬲᬃ᭄ᬯᬾᬱᬸ ᬪᬹᬢᬾᬱᬸ ᬫᬤ᭄ᬪᬓ᭄ᬢᬶᬂ ᬮᬪᬢᬾ ᬧᬭᬵᬫ᭄᭟᭕᭔᭟
ᬪᬓ᭄ᬢ᭄ᬬᬵ ᬫᬵᬫᬪᬶᬚᬵᬦᬵᬢᬶ ᬬᬵᬯᬵᬦ᭄ᬬᬰ᭄ᬘᬵᬲ᭄ᬫᬶ ᬢᬢ᭄ᬢ᭄ᬯᬢᬄ
ᬢᬢᭀ ᬫᬵᬂ ᬢᬢ᭄ᬢ᭄ᬯᬢᭀ ᬚ᭄ᬜᬵᬢ᭄ᬯᬵ ᬯᬶᬰᬢᬾ ᬢᬤᬦᬦ᭄ᬢᬭᬫ᭄᭟᭕᭕᭟
ᬲᬃ᭄ᬯᬓᬃ᭄ᬫᬵᬡ᭄ᬬᬧᬶ ᬲᬤᬵ ᬓᬸᬃ᭄ᬯᬵᬡᭀ ᬫᬤ᭄ᬯ᭄ᬬᬧᬵᬰ᭄ᬭᬬᬄ
ᬫᬢ᭄ᬧ᭄ᬭᬲᬵᬤᬵᬤᬯᬵᬧ᭄ᬦᭀᬢᬶ ᬰᬵᬰ᭄ᬯᬢᬂ ᬧᬤᬫᬯ᭄ᬬᬬᬫ᭄᭟᭕᭖᭟
ᬘᬾᬢᬲᬵ ᬲᬃ᭄ᬯᬓᬃ᭄ᬫᬵᬡᬶ ᬫᬬᬶ ᬲᬂᬦ᭄ᬬᬲ᭄ᬬ ᬫᬢ᭄ᬧᬭᬄ
ᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬬᭀᬕᬫᬸᬧᬵᬰ᭄ᬭᬶᬢ᭄ᬬ ᬫᬘ᭄ᬘᬶᬢ᭄ᬢᬄ ᬲᬢᬢᬂ ᬪᬯ᭟᭕᭗᭟
ᬫᬘ᭄ᬘᬶᬢ᭄ᬢᬄ ᬲᬃ᭄ᬯᬤᬸᬃ᭄ᬕᬵᬡᬶ ᬫᬢ᭄ᬧ᭄ᬭᬲᬵᬤᬵᬢ᭄ᬢᬭᬶᬱ᭄ᬬᬲᬶ
ᬅᬣ ᬘᬾᬢ᭄ᬢ᭄ᬯᬫᬳᬂᬓᬵᬭᬵᬦ᭄ᬦ ᬰ᭄ᬭᭀᬱ᭄ᬬᬲᬶ ᬯᬶᬦᬗ᭄ᬓ᭄ᬱ᭄ᬬᬲᬶ᭟᭕᭘᭟
ᬬᬤᬳᬂᬓᬵᬭᬫᬵᬰ᭄ᬭᬶᬢ᭄ᬬ ᬦ ᬬᭀᬢ᭄ᬲ᭄ᬬ ᬇᬢᬶ ᬫᬦ᭄ᬬᬲᬾ
ᬫᬶᬣ᭄ᬬᬿᬱ ᬯ᭄ᬬᬯᬲᬵᬬᬲ᭄ᬢᬾ ᬧ᭄ᬭᬓᬺᬢᬶᬲ᭄ᬢ᭄ᬯᬵᬂ ᬦᬶᬬᭀᬓ᭄ᬱ᭄ᬬᬢᬶ᭟᭕᭙᭟
ᬲ᭄ᬯᬪᬵᬯᬚᬾᬦ ᬓᭁᬦ᭄ᬢᬾᬬ ᬦᬶᬩᬤ᭄ᬥᬄ ᬲ᭄ᬯᬾᬦ ᬓᬃ᭄ᬫᬡᬵ
ᬓᬃ᭄ᬢᬸᬂ ᬦᬾᬘ᭄ᬙᬲᬶ ᬬᬦ᭄ᬫᭀᬳᬵᬢ᭄ᬓᬭᬶᬱ᭄ᬬᬲ᭄ᬬᬯᬰᭀᬧᬶ ᬢᬢ᭄᭟᭖᭐᭟
ᬈᬰ᭄ᬯᬭᬄ ᬲᬃ᭄ᬯᬪᬹᬢᬵᬦᬵᬂ ᬳᬺᬤ᭄ᬤᬾᬰᬾᬃ᭄ᬚᬸᬦ ᬢᬶᬱ᭄ᬞᬢᬶ
ᬪ᭄ᬭᬵᬫᬬᬦ᭄ᬲᬃ᭄ᬯᬪᬹᬢᬵᬦᬶ ᬬᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬵᬭᬹᬠᬵᬦᬶ ᬫᬵᬬᬬᬵ᭟᭖᭑᭟
ᬢᬫᬾᬯ ᬰᬭᬡᬂ ᬕᬘ᭄ᬙ ᬲᬃ᭄ᬯᬪᬵᬯᬾᬦ ᬪᬵᬭᬢ
ᬢᬢ᭄ᬧ᭄ᬭᬲᬵᬤᬵᬢ᭄ᬧᬭᬵᬂ ᬰᬵᬦ᭄ᬢᬶᬂ ᬲ᭄ᬣᬵᬦᬂ ᬧ᭄ᬭᬵᬧ᭄ᬲ᭄ᬬᬲᬶ ᬰᬵᬰ᭄ᬯᬢᬫ᭄᭟᭖᭒᭟
ᬇᬢᬶ ᬢᬾ ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬫᬵᬔ᭄ᬬᬵᬢᬂ ᬕᬸᬳ᭄ᬬᬵᬤ᭄ᬕᬸᬳ᭄ᬬᬢᬭᬂ ᬫᬬᬵ
ᬯᬶᬫᬺᬰ᭄ᬬᬿᬢᬤᬰᬾᬱᬾᬡ ᬬᬣᬾᬘ᭄ᬙᬲᬶ ᬢᬣᬵ ᬓᬸᬭᬸ᭟᭖᭓᭟
ᬲᬃ᭄ᬯᬕᬸᬳ᭄ᬬᬢᬫᬂ ᬪᬹᬬᬄ ᬰᬺᬡᬸ ᬫᬾ ᬧᬭᬫᬂ ᬯᬘᬄ
ᬇᬱ᭄ᬝᭀᬲᬶ ᬫᬾ ᬤᬺᬠᬫᬶᬢᬶ ᬢᬢᭀ ᬯᬓ᭄ᬱ᭄ᬬᬵᬫᬶ ᬢᬾ ᬳᬶᬢᬫ᭄᭟᭖᭔᭟
ᬫᬦ᭄ᬫᬦᬵ ᬪᬯ ᬫᬤ᭄ᬪᬓ᭄ᬢᭀ ᬫᬤ᭄ᬬᬵᬚᬷ ᬫᬵᬂ ᬦᬫᬲ᭄ᬓᬸᬭᬸ
ᬫᬵᬫᬾᬯᬿᬱ᭄ᬬᬲᬶ ᬲᬢ᭄ᬬᬂ ᬢᬾ ᬧ᭄ᬭᬢᬶᬚᬵᬦᬾ ᬧ᭄ᬭᬶᬬᭀᬲᬶ ᬫᬾ᭟᭖᭕᭟
ᬲᬃ᭄ᬯᬥᬃ᭄ᬫᬵᬦ᭄ᬧᬭᬶᬢ᭄ᬬᬚ᭄ᬬ ᬫᬵᬫᬾᬓᬂ ᬰᬭᬡᬂ ᬯ᭄ᬭᬚ
ᬅᬳᬂ ᬢ᭄ᬯᬵ ᬲᬃ᭄ᬯᬧᬵᬧᬾᬪ᭄ᬬᭀ ᬫᭀᬓ᭄ᬱᬬᬶᬱ᭄ᬬᬵᬫᬶ ᬫᬵ ᬰᬸᬘᬄ᭟᭖᭖᭟
ᬇᬤᬂ ᬢᬾ ᬦᬵᬢᬧᬲ᭄ᬓᬵᬬ ᬦᬵᬪᬓ᭄ᬢᬵᬬ ᬓᬤᬵᬘᬦ
ᬦ ᬘᬵᬰᬸᬰ᭄ᬭᬹᬱᬯᬾ ᬯᬵᬘ᭄ᬬᬂ ᬦ ᬘ ᬫᬵᬂ ᬬᭀᬪ᭄ᬬᬲᬹᬬᬢᬶ᭟᭖᭗᭟
ᬬ ᬇᬫᬂ ᬧᬭᬫᬂ ᬕᬸᬳ᭄ᬬᬂ ᬫᬤ᭄ᬪᬓ᭄ᬢᬾᬱ᭄ᬯᬪᬶᬥᬵᬲ᭄ᬬᬢᬶ
ᬪᬓ᭄ᬢᬶᬂ ᬫᬬᬶ ᬧᬭᬵᬂ ᬓᬺᬢ᭄ᬯᬵ ᬫᬵᬫᬾᬯᬿᬱ᭄ᬬᬢ᭄ᬬᬲᬂᬰᬬᬄ᭟᭖᭘᭟
ᬦ ᬘ ᬢᬲ᭄ᬫᬵᬦ᭄ᬫᬦᬸᬱ᭄ᬬᬾᬱᬸ ᬓᬰ᭄ᬘᬶᬦ᭄ᬫᬾ ᬧ᭄ᬭᬶᬬᬓᬺᬢ᭄ᬢᬫᬄ
ᬪᬯᬶᬢᬵ ᬦ ᬘ ᬫᬾ ᬢᬲ᭄ᬫᬵᬤᬦ᭄ᬬᬄ ᬧ᭄ᬭᬶᬬᬢᬭᭀ ᬪᬸᬯᬶ᭟᭖᭙᭟
ᬅᬥ᭄ᬬᬾᬱ᭄ᬬᬢᬾ ᬘ ᬬ ᬇᬫᬂ ᬥᬃ᭄ᬫ᭄ᬬᬂ ᬲᬂᬯᬵᬤᬫᬵᬯᬬᭀᬄ
ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬬᬚ᭄ᬜᬾᬦ ᬢᬾᬦᬵᬳᬫᬶᬱ᭄ᬝᬄ ᬲ᭄ᬬᬵᬫᬶᬢᬶ ᬫᬾ ᬫᬢᬶᬄ᭟᭗᭐᭟
ᬰ᭄ᬭᬤ᭄ᬥᬵᬯᬵᬦᬦᬲᬹᬬᬰ᭄ᬘ ᬰᬺᬡᬸᬬᬵᬤᬧᬶ ᬬᭀ ᬦᬭᬄ
ᬲᭀᬧᬶ ᬫᬸᬓ᭄ᬢᬄ ᬰᬸᬪᬵᬁᬮ᭄ᬮᭀᬓᬵᬦ᭄ᬧ᭄ᬭᬵᬧ᭄ᬦᬸᬬᬵᬢ᭄ᬧᬸᬡ᭄ᬬᬓᬃ᭄ᬫᬡᬵᬫ᭄᭟᭗᭑᭟
ᬓᬘ᭄ᬘᬶᬤᬾᬢᬘ᭄ᬙ᭄ᬭᬸᬢᬂ ᬧᬵᬃ᭄ᬣ ᬢ᭄ᬯᬬᬿᬓᬵᬕ᭄ᬭᬾᬡ ᬘᬾᬢᬲᬵ
ᬓᬘ᭄ᬘᬶᬤᬚ᭄ᬜᬵᬦᬲᬂᬫᭀᬳᬄ ᬧ᭄ᬭᬦᬱ᭄ᬝᬲ᭄ᬢᬾ ᬥᬦᬂᬚᬬ᭟᭗᭒᭟
ᬅᬃ᭄ᬚᬸᬦ ᬉᬯᬵᬘ᭞
ᬦᬱ᭄ᬝᭀ ᬫᭀᬳᬄ ᬲ᭄ᬫᬺᬢᬶᬃ᭄ᬮᬩ᭄ᬥᬵ ᬢ᭄ᬯᬢ᭄ᬧ᭄ᬭᬲᬵᬤᬵᬦ᭄ᬫᬬᬵᬘ᭄ᬬᬸᬢ
ᬲ᭄ᬣᬶᬢᭀᬲ᭄ᬫᬶ ᬕᬢᬲᬂᬤᬾᬳᬄ ᬓᬭᬶᬱ᭄ᬬᬾ ᬯᬘᬦᬂ ᬢᬯ᭟᭗᭓᭟
ᬲᬂᬚᬬ ᬉᬯᬵᬘ᭞
ᬇᬢ᭄ᬬᬳᬂ ᬯᬵᬲᬸᬤᬾᬯᬲ᭄ᬬ ᬧᬵᬃ᭄ᬣᬲ᭄ᬬ ᬘ ᬫᬳᬵᬢ᭄ᬫᬦᬄ
ᬲᬂᬯᬵᬤᬫᬶᬫᬫᬰ᭄ᬭᭁᬱᬫᬤ᭄ᬪᬸᬢᬂ ᬭᭀᬫᬳᬃ᭄ᬱᬡᬫ᭄᭟᭗᭔᭟
ᬯ᭄ᬬᬵᬲᬧ᭄ᬭᬲᬵᬤᬵᬘ᭄ᬙ᭄ᬭᬸᬢᬯᬵᬦᬾᬢᬤ᭄ᬕᬸᬳ᭄ᬬᬫᬳᬂ ᬧᬭᬫ᭄
ᬬᭀᬕᬂ ᬬᭀᬕᬾᬰ᭄ᬯᬭᬵᬢ᭄ᬓᬺᬱ᭄ᬡᬵᬢ᭄ᬲᬵᬓ᭄ᬱᬵᬢ᭄ᬓᬣᬬᬢᬄ ᬲ᭄ᬯᬬᬫ᭄᭟᭗᭕᭟
ᬭᬵᬚᬦ᭄ᬲᬂᬲ᭄ᬫᬺᬢ᭄ᬬ ᬲᬂᬲ᭄ᬫᬺᬢ᭄ᬬ ᬲᬂᬯᬵᬤᬫᬶᬫᬫᬤ᭄ᬪᬸᬢᬫ᭄
ᬓᬾᬰᬯᬵᬃ᭄ᬚᬸᬦᬬᭀᬄ ᬧᬸᬡ᭄ᬬᬂ ᬳᬺᬱ᭄ᬬᬵᬫᬶ ᬘ ᬫᬸᬳᬸᬃ᭄ᬫᬸᬳᬸᬄ᭟᭗᭖᭟
ᬢᬘ᭄ᬘ ᬲᬂᬲ᭄ᬫᬺᬢ᭄ᬬ ᬲᬂᬲ᭄ᬫᬺᬢ᭄ᬬ ᬭᬹᬧᬫᬢ᭄ᬬᬤ᭄ᬪᬸᬢᬂ ᬳᬭᬾᬄ
ᬯᬶᬲ᭄ᬫᬬᭀ ᬫᬾ ᬫᬳᬵᬦ᭄ᬭᬵᬚᬦ᭄ᬳᬺᬱ᭄ᬬᬵᬫᬶ ᬘ ᬧᬸᬦᬄ ᬧᬸᬦᬄ᭟᭗᭗᭟
ᬬᬢ᭄ᬭ ᬬᭀᬕᬾᬰ᭄ᬯᬭᬄ ᬓᬺᬱ᭄ᬡᭀ ᬬᬢ᭄ᬭ ᬧᬵᬃ᭄ᬣᭀ ᬥᬦᬸᬃ᭄ᬥᬭᬄ
ᬢᬢ᭄ᬭ ᬰ᭄ᬭᬷᬃ᭄ᬯᬶᬚᬬᭀ ᬪᬹᬢᬶᬃ᭄ᬥ᭄ᬭᬸᬯᬵ ᬦᬷᬢᬶᬃ᭄ᬫᬢᬶᬃ᭄ᬫᬫ᭟᭗᭘᭟
 

ᬑᬂ ᬢᬢ᭄ᬲᬤᬶᬢᬶ ᬰ᭄ᬭᬷᬫᬤ᭄ᬪᬕᬯᬤ᭄ᬕᬷᬢᬵᬲᬹᬧᬦᬶᬱᬢ᭄ᬲᬸ ᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬯᬶᬤ᭄ᬬᬵᬬᬵᬂ ᬬᭀᬕᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬾ ᬰ᭄ᬭᬷᬓᬺᬱ᭄ᬡᬵᬃ᭄ᬚᬸᬦᬲᬂᬯᬵᬤᬾ ᬫᭀᬓ᭄ᬱᬲᬂᬦ᭄ᬬᬵᬲᬬᭀᬕᭀ ᬦᬵᬫᬵᬱ᭄ᬝᬵᬤᬰᭀᬥ᭄ᬬᬵᬬᬄ ᭟᭑᭘᭟